EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0207

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/207, 15. veebruar 2022, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Jordaania Hašimiidi Kuningriigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/978

OJ L 34, 16.2.2022, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/207/oj

16.2.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/49


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2022/207,

15. veebruar 2022,

millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Jordaania Hašimiidi Kuningriigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrust (EL) 2021/953, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal. Samuti aitab määrus järk-järgult ja kooskõlastatult kaotada vaba liikumise piirangud, mille liikmesriigid on liidu õiguse alusel SARS-CoV-2 leviku piiramiseks kehtestanud.

(2)

Määrusega (EL) 2021/953 on lubatud aktsepteerida COVID-19 tõendeid, mille kolmandad riigid on andnud liidu kodanikele ja nende pereliikmetele, kui komisjon leiab, et need tõendid on välja antud vastavalt standarditele, mida peetakse samaväärseteks kõnealuse määruse kohaselt kehtestatud standarditega. Lisaks peavad liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/954 (2) kohaldama määruses (EL) 2021/953 sätestatud eeskirju kolmandate riikide kodanike suhtes, kes ei kuulu kõnealuse määruse kohaldamisalasse, kuid kes viibivad või elavad seaduslikult nende territooriumil ja kellel on liidu õiguse kohaselt õigus reisida teistesse liikmesriikidesse. Seepärast tuleks käesolevas otsuses samaväärsuse kohta tehtud järeldust kohaldada COVID-19 vaktsineerimistõendite suhtes, mille Jordaania Hašimiidi Kuningriik on andnud välja liidu kodanikele ja nende pereliikmetele. Samamoodi kohaldatakse määruse (EL) 2021/954 alusel sellist samaväärsuse kohta tehtud järeldust ka COVID-19 vaktsineerimistõendite suhtes, mille Jordaania Hašimiidi Kuningriik on välja andnud kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad või elavad seaduslikult liikmesriikide territooriumil kõnealuses määruses sätestatud tingimustel.

(3)

5. septembril 2021 esitas Jordaania Hašimiidi Kuningriik komisjonile üksikasjaliku teabe koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimistõendite väljaandmise kohta süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ (COVID-19 vaktsineerimistõend) kaudu. Jordaania Hašimiidi Kuningriik teatas komisjonile, et tema arvates antakse COVID-19 tõendeid välja kooskõlas standardi ja tehnoloogilise süsteemiga, mis on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 kehtestatud usaldusraamistikuga ja võimaldavad kontrollida tõendite ehtsust, kehtivust ja terviklust. Sellega seoses teatas Jordaania Hašimiidi Kuningriik komisjonile, et Jordaania Hašimiidi Kuningriigi poolt süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsiinitõendid sisaldavad määruse (EL) 2021/953 lisas osutatud andmeid.

(4)

Samuti teatas Jordaania Hašimiidi Kuningriik komisjonile, et aktsepteerib vaktsineerimistõendeid ja nukleiinhappe amplifitseerimise testidel põhinevaid testimistõendeid, mille on välja andnud liikmesriigid ja EMP riigid kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

(5)

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi taotlusel tegi komisjon 10. detsembril 2021 tehnilised katsed, mis näitasid, et Jordaania Hašimiidi Kuningriigi poolt süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimistõendid on koostalitlusvõimelised määrusega (EL) 2021/953 loodud usaldusraamistikuga, mis võimaldab kontrollida nende ehtsust, kehtivust ja terviklust. Samuti kinnitas komisjon, et COVID-19 vaktsineerimistõendid, mille Jordaania Hašimiidi Kuningriik on süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ kaudu välja andnud, sisaldavad vajalikke andmeid.

(6)

Lisaks teatas Jordaania Hašimiidi Kuningriik komisjonile, et ta annab välja koostalitlusvõimelisi vaktsineerimistõendeid COVID-19 vaktsiinide kohta. Selliste vaktsiinide hulka kuuluvad praegu Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV ja Sputnik V.

(7)

Jordaania Hašimiidi Kuningriik teatas komisjonile samuti, et ta ei anna välja koostalitlusvõimelisi testimistõendeid nukleiinhappe amplifitseerimise testide ega antigeeni kiirtestide kasutamise korral.

(8)

Ühtlasi teatas Jordaania Hašimiidi Kuningriik komisjonile, et ta ei anna välja koostalitlusvõimelisi läbipõdemistõendeid.

(9)

Lisaks teatas Jordaania Hašimiidi Kuningriik komisjonile, et tõendite kontrollimisel töödeldakse Jordaanias neis sisalduvaid isikuandmeid üksnes selleks, et kontrollida ja kinnitada tõendi omaja vaktsineerimist, testitulemusi või läbipõdemist, ning neid andmeid ei säilitata.

(10)

Seega on olemas vajalikud elemendid selleks, et Jordaania Hašimiidi Kuningriigi poolt süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ kaudu välja antud COVID-19 tõendeid saaks käsitada samaväärsetena määruse (EL) 2021/953 alusel välja antud tõenditega.

(11)

Seepärast tuleks COVID-19 vaktsineerimistõendeid, mille Jordaania Hašimiidi Kuningriik on süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ kaudu välja andnud, aktsepteerida määruse (EL) 2021/953 artikli 5 lõikes 5 osutatud tingimustel.

(12)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks tuleks Jordaania Hašimiidi Kuningriik ühendada määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

(13)

Selleks et kaitsta liidu huve, eelkõige rahvatervise valdkonnas, võib komisjon kasutada oma volitusi käesoleva otsuse kohaldamise peatamiseks või otsuse kehtetuks tunnistamiseks, kui määruse (EL) 2021/953 artikli 8 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud.

(14)

Selleks et ühendada Jordaania Hašimiidi Kuningriik võimalikult kiiresti määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga, peaks käesolev otsus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2021/953 artikliga 14 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi poolt süsteemi „COVID-19 Vaccination Certificate“ kaudu välja antud COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendeid käsitatakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamise eesmärgil samaväärsetena tõenditega, mis on välja antud kooskõlas määrusega (EL) 2021/953.

Artikkel 2

Jordaania Hašimiidi Kuningriik ühendatakse määrusega (EL) 2021/953 loodud ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistikuga.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 15. veebruar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 211, 15.6.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/954, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik seoses kolmandate riikide kodanikega, kes seaduslikult viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikide territooriumil (ELT L 211, 15.6.2021, lk 24).


Top