Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0090

95/90/EC: Commission Decision of 17 March 1995 laying down special conditions governing the import of fishery and aquaculture products originating in Albania (Text with EEA relevance)

OJ L 70, 30.3.1995, p. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 192 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 169 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 169 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Repealed by 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/90/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

03/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

169


31995D0090


L 070/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 март 1995 година

относно определяне на специални условия на внос на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Албания

(текст от значение за ЕИП)

(95/90/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на здравните изисквания за производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че група експерти на Комисията посети Албания, за да провери условията за производство, складиране и експедиране на рибните продукти, предназначени за Общността;

като има предвид, че разпоредбите на албанското законодателство по отношение на здравните проверки и контрола на рибните продукти могат да се считат за еквивалентни на тези, определени в Директива 91/493/ЕИО;

като има предвид, че Дирекцията по ветеринарно дело към Министерството на земеделието и храните (ДВДМЗХ), компетентният орган в Албания, има капацитета да проверява ефективно прилагането на действащото законодателство;

като има предвид, че процедурата за издаване на здравен сертификат, посочени в член 11, параграф 4, буква а) от Директива 91/493/ЕИО трябва да включва и определянето на образец за сертификат, минималните изисквания по отношение на езика/езиците, на който/които се изготвя/т въпросният/ите сертификат/и и квалификацията на лицето, оправомощено да го подписва;

като има предвид, че съгласно член 11, параграф 4, буква б) от Директива 91/493/ЕИО върху опаковката на рибните продукти трябва да има маркировка, указваща името на третата страна и номера на одобрение на предприятието, от което те произхождат;

като има предвид, че съгласно член 11, параграф 4, буква в) от Директива 91/493/ЕИО трябва да се изготви списък на одобрените предприятия; като има предвид, че този списък се изготвя въз основа на съобщение, изпратено на Комисията от ДВДМЗХ; като има предвид, че следователно ДВДМЗХ следва да гарантира спазването на разпоредбите, предвидени за тази цел в член 11, параграф 4 от Директива 91/493/ЕИО;

като има предвид, че ДВДМЗХ официално даде уверения, че са спазени правилата на глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО, както и изискванията, еквивалентни на установените във въпросната директива за одобряване на предприятията;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дирекцията по ветеринарно дело към Министерството на земеделието и храните (ДВДМЗХ) е компетентният орган в Албания за проверка и удостоверяване, че рибните продукти и продуктите от аквакултури отговарят на изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибните продукти и продуктите от аквакултури с произход от Албания трябва да отговарят на следните условия:

1.

всяка пратка трябва да бъде придружена от номериран здравен сертификат в оригинал, надлежно попълнен, с дата и подпис, състоящ се само от един лист, съгласно образеца от приложение А.

2.

продуктите трябва да произхождат от одобрени предприятия, изброени в приложение Б.

3.

с изключение на замразените рибни продукти в насипно състояние, предназначени за производството на консерви, думата „Албания“ и номера на разрешителното на предприятието, от което произхождат продуктите, трябва да са обозначени с неизличими букви на всяка опаковка.

Член 3

1.   Сертификатите съгласно член 2, точка 1 трябва да се изготвят най-малко на един от официалните езици на държавата-членка, в която се извършват проверки.

2.   В сертификатите трябва да фигурират името, длъжността и подписът на представителя на ДВДМЗХ, както и официалния печат на дирекцията, като всичко това има цвят, различен от останалия текст на сертификата.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 1995 година

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Номер на одобрението

Предприятие

Адрес

Валидно до

1

Konservimi Adriatik

Durres

31. 12. 1995

2

Vival Novosel

Vlore

31. 12. 1995

3

Kap

Kavaje

31. 12. 1995

4

Albamar

Durres

31. 12. 1995

5

Aulona-Peshk

Vlore

31. 12. 1995

6

Pesca Adriatik

Vlore

31. 12. 1995

7

Sangiovani

Lezhe

31. 12. 1995

8

Italpeshk

Durres

31. 12. 1995

9

Peshk Karavasta

Lushnje

31. 12. 1995

10

Toma

Lezhe

31. 12. 1995

11

Ihtisara

Sarande

31. 12. 1995

12

Limjon Peska

Sarande

31. 12. 1995

13

Velipoje Peshk

Shkoder

31. 12. 1995

14

N. Peshkimi

Shkoder

31. 12. 1995

15

Orik Peshk

Vlore

31. 12. 1995

16

Goga-Shengjin

Lezhe

31. 12. 1995


Top