EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0870

Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων (Αναδιατύπωση)

/* COM/2007/0870 τελικό - COD 2008/0005 */

52007PC0870

Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων (Αναδιατύπωση) /* COM/2007/0870 τελικό - COD 2008/0005 */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 11.01.2008

COM(2007) 870 τελικό

2008/0005 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί των ονομασιών των υφανσίμων

( Αναδιατύπωση)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η Επιτροπή, με απόφαση της 1ης Απριλίου 1987[1], έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση των νομικών πράξεων το αργότερο μετά τη δέκατη τροποποίησή τους, τονίζοντας συγχρόνως ότι τούτο αποτελεί τον ελάχιστο κανόνα δεδομένου ότι, προς διασφάλιση της σαφούς και ορθής κατανόησης της κοινοτικής νομοθεσίας, οι διάφορες υπηρεσίες πρέπει να κωδικοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα τα κείμενα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

2. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία κωδικοποίησης της οδηγίας 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί των ονομασιών των υφανσίμων[2]. Η νέα οδηγία επρόκειτο να αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που θα ενσωμάτωνε η κωδικοποίηση[3].

3. Εντωμεταξύ, η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[4] τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τα μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων μιας βασικής πράξης που έχει εκδοθεί με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, περιλαμβανομένης και της κατάργησης ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, ή της συμπλήρωσης με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων.

4. Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής[5] σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, για να εφαρμοστεί αυτή η νέα διαδικασία στις ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, απαιτείται προσαρμογή των πράξεων αυτών σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

5. Προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή της οδηγίας 96/74/ΕΚ στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, είναι συνεπώς σκόπιμη η μετατροπή της κωδικοποίησης σε αναδιατύπωση.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

2008/0005 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ …/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της […]

περί των ονομασιών των υφανσίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο Ö 95 Õ,

την πρόταση της Επιτροπής[6],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[7],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης[8],

Εκτιμώντας τα εξής:

ò νέο

1. Η οδηγία 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί των ονομασιών των υφανσίμων[9], έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα[10] και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

ê 96/74/ΕΚ

2. Αν οι διατάξεις των κρατών μελών περί της ονομασίας και σύνθεσης και σήμανσης των υφανσίμων ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, τούτο θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

3. Αυτά τα εμπόδια είναι δυνατό να εξαλειφθούν εφόσον η διάθεση στην κοινοτική αγορά των υφανσίμων προϊόντων υπόκειται σε ομοιόμορφους κανόνες. Ως εκ τούτου, πρέπει να εναρμονισθούν οι ονομασίες των υφανσίμων ινών, καθώς και οι ενδείξεις επί των ετικετών, σημάνσεων ή εγγράφων που συνοδεύουν τα υφάνσιμα προϊόντα κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγής, μεταποιήσεως και διανομής.

4. Είναι σκόπιμο να υπαχθούν στη ρύθμιση και ορισμένα προϊόντα που δεν αποτελούνται αποκλειστικώς από υφάνσιμα αλλά των οποίων το υφάνσιμο μέρος συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ή προβάλλεται ιδιαιτέρως από τον παραγωγό, το μεταποιητή ή τον έμπορο.

ê 96/74/ΕΚ

5. Οι ανοχές για ξένες ίνες, οι οποίες προβλέπονται ήδη για τα καθαρά προϊόντα, πρέπει επίσης να εφαρμοσθούν και για τα αναμεμειγμένα προϊόντα.

6. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουν οι σχετικές εθνικές διατάξεις, η επισήμανση πρέπει να είναι υποχρεωτική.

7. Για τα προϊόντα των οποίων είναι τεχνικά δύσκολο να προσδιορισθεί η σύνθεση τη στιγμή της κατασκευής, οι ενδεχομένως γνωστές τη στιγμή εκείνη ίνες μπορούν να αναφέρονται στην ετικέτα, εφόσον αντιπροσωπεύουν ορισμένο ποσοστό του τελικού προϊόντος.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

8. Προκειμένου να αποφεύγονται οι διαφορές εφαρμογής στην Κοινότητα, είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί ο τρόπος επισήμανσης ορισμένων υφανσίμων προϊόντων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα μέρη, καθώς και τα στοιχεία των υφανσίμων προϊόντων τα οποία δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επισήμανση και την ανάλυση.

ê 96/74/ΕΚ

9. Η διάθεση προς πώληση των υφανσίμων προϊόντων που υπάγονται μόνο στην υποχρέωση γενικής επισήμανσης, καθώς και των προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο ή κομμένα, πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή να λάβει γνώση των στοιχείων που αναγράφονται στη χονδρική συσκευασία ή στο τόπι. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν μέτρα προς το σκοπό αυτό.

10. Η χρήση περιγραφών ή ονομασιών πρέπει να υπόκειται σε ορισμένους όρους που να απολαμβάνουν ιδιαίτερης εμπιστοσύνης από τους χρήστες και τους καταναλωτές.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

11. Ö Κρίνεται αναγκαίο Õ να προβλεφθούν μέθοδοι δειγματοληψίας και αναλύσεως των υφανσίμων ώστε να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα αμφισβητήσεως των εφαρμοζομένων μεθόδων. Εντούτοις, η προσωρινή διατήρηση των σημερινών εθνικών μεθόδων δεν εμποδίζει την εφαρμογή ενιαίων κανόνων.

ê 96/74/ΕΚ

12. Το παράρτημα V της παρούσας οδηγίας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβατικοί συντελεστές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την άνυδρη μάζα κάθε ίνας κατά τον αναλυτικό προσδιορισμό της ινώδους σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, στους αριθμούς 1, 2 και 3, δύο διαφορετικούς συμβατικούς συντελεστές για τον υπολογισμό της σύνθεσης των λαναρισμένων ή κτενισμένων προϊόντων που περιέχουν μαλλί ή τρίχες ζώων. Παρόλα αυτά, τα εργαστήρια δεν μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν αν ένα προϊόν υπάγεται στον κύκλο του λαναρισμένου ή του κτενισμένου, οπότε, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να προκύψουν αντιφατικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης κατά τους ελέγχους ποιότητας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα. Πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτραπεί στα εργαστήρια να χρησιμοποιούν, σε περίπτωση αμφιβολίας, ένα μοναδικό συμβατικό συντελεστή.

13. Δεν είναι πρόσφορο, σε μια ειδική οδηγία που αφορά τα υφάνσιμα προϊόντα, να εναρμονισθεί το σύνολο των διατάξεων που πρέπει να εφαρμόζονται επ' αυτών.

14. Στα παραρτήματα III και IV, συναρτήσει του εξαιρετικού χαρακτήρα των προβλεπόμενων σ' αυτά περιπτώσεων, πρέπει επίσης να περιληφθούν ορισμένα προϊόντα που εξαιρούνται από την επισήμανση, ιδίως τα προϊόντα μιας χρήσεως ή τα προϊόντα για τα οποία δικαιολογείται μόνον η συνολική επισήμανση.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

15. Ö Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[11]. Õ

ò νέο

16. Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει ιδίως σε προσαρμογή των παραρτημάτων I και V στην τεχνική πρόοδο και να θεσπίζει νέες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης σχετικά με τα διμερή και τριμερή μείγματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντάς την, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

17. Τα εισαγόμενα στην παρούσα οδηγία νέα στοιχεία αναφέρονται αποκλειστικά στις διαδικασίες επιτροπής. Συνεπώς, περιττεύει η ενσωμάτωσή τους από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο.

ê

18. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VI μέρος Β,

ê 96/74/ΕΚ

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα υφάνσιμα προϊόντα είναι δυνατόν να διατεθούν στην κοινοτική αγορά είτε πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία είτε κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο διανομής, μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

ê 96/74/ΕΚ άρθ. 15

2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στα υφάνσιμα τα οποία:

α) προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες·

β) εισάγονται στα κράτη μέλη, υπό τελωνειακό έλεγχο, για λόγους διαμετακομίσεως·

γ) εισάγονται από τρίτες χώρες και προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία προς επανεξαγωγή·

δ) δίδονται σε οικοτέχνες ή σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εργάζονται φασόν, χωρίς να λαμβάνει χώρα μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

Άρθρο 2

1. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, Ö ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Õ

ê 96/74/ΕΚ

α) Ως «υφάνσιμα προϊόντα», κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται όλα εκείνα τα οποία, ακατέργαστα, ημικατεργασμένα, κατεργασμένα, ημιβιομηχανοποιημένα, βιομηχανοποιημένα, ημιέτοιμα ή έτοιμα, αποτελούνται αποκλειστικά από υφάνσιμες ίνες, ανεξάρτητα από τη διεργασία αναμείξεως ή συναρμολογήσεως που εφαρμόζεται·

β) ως «υφάνσιμη ίνα» νοείται:

i) το στοιχείο που χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητά του, τη λεπτότητά του, και το μεγάλο μήκος του σε σχέση με τη μέγιστη εγκάρσια διάστασή του, ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές στην υφαντική,

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

ii) οι εύκαμπτες ταινίες ή σωλήνες που δεν υπερβαίνουν 5 mm φαινομένου πλάτους, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών που έχουν κοπεί από πλατύτερες ταινίες ή από φύλλα κατασκευασμένα από τις ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ινών που έχουν ταξινομηθεί στο παράρτημα Ι αριθμοί 19 έως Ö 47 Õ και είναι κατάλληλες για εφαρμογές στην υφαντική· το φαινόμενο πλάτος είναι το πλάτος της ταινίας ή του σωλήνα με μορφή διπλωμένη, πεπλατυσμένη, συμπιεσμένη ή συνεστραμμένη ή, στην περίπτωση μη ομοιόμορφου πλάτους, το μέσο πλάτος.

ê 96/74/ΕΚ

2. Προς τα υφάνσιμα προϊόντα εξομοιώνονται κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας:

α) τα προϊόντα των οποίων το 80% τουλάχιστον του βάρους τους αποτελείται από υφάνσιμες ίνες·

β) τα καλύμματα επίπλων, ομπρελών βροχής, ομπρελών ηλίου, των οποίων τα υφάνσιμα μέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του βάρους τους, καθώς και τα υφάνσιμα μέρη των επιστρώσεων εδάφους με πολλές επιστρώσεις, των στρωμάτων, των ειδών εξοχής και οι ζεστές φόδρες των ειδών υποδηματοποιίας και γαντοποιίας, των οποίων τα υφάνσιμα μέρη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% του βάρους τους·

γ) τα υφάνσιμα που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προϊόντα των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, σε περίπτωση ειδικεύσεως της συνθέσεώς τους.

Άρθρο 3

1. Οι ονομασίες των ινών που προβλέπονται στο άρθρο 2 και οι περιγραφές τους εμφαίνονται στο παράρτημα I.

2. Η χρήση των ονομασιών που εμφαίνονται στον πίνακα του παραρτήματος I προορίζονται για τις ίνες των οποίων ή φύση καθορίζεται στο ίδιο σημείο του εν λόγω πίνακα.

3. Η χρήση αυτών των ονομασιών απαγορεύεται, για το χαρακτηρισμό όλων των άλλων ίνων, ως κύριος τίτλος ή ως τίτλος δεικνύων προέλευση ή υπό μορφή επιθετικού προσδιορισμού, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιουμένη γλώσσα.

4. Η χρήση της ονομασίας «μετάξι» απαγορεύεται για την απόδοση μορφής η εμφανίσεως συνεχούς νήματος στις υφάνσιμες ίνες.

Άρθρο 4

1. Κανένα υφάνσιμο προϊόν δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «100%» η ως «καθαρόν» η ως «όλο» αποκλειόμενης κάθε ισοδύναμης έκφρασης εφόσον το προϊόν αυτό δεν συντίθεται εξολοκλήρου από την ίδια ίνα.

2. Ποσότητα από άλλες ίνες είναι ανεκτή μέχρι ενός συνολικού ποσοστού 2% κατά βάρος του υφανσίμου προϊόντος εφόσον δικαιολογείται από τεχνικά αίτια και δεν συνιστά αποτέλεσμα συστηματικής προσθήκης. Αυτή η ανεκτή ποσότητα ανέρχεται σε 5% για τα υφάνσιμα προϊόντα τα οποία λαμβάνονται από τον κύκλο του λαναρίσματος.

Άρθρο 5

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

1. Ένα προϊόν από μαλλί μπορεί να χαρακτηρισθεί Ö με μιά από τις ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι Õ αποτελείται αποκλειστικά από ίνα ή οποία δεν έχει ποτέ ενσωματωθεί σε ένα τελικό προϊόν και η οποία δεν έχει υποστεί διεργασίες κλώσεως ή/και πηλιματοποιήσεως άλλες από αυτές που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος ούτε μεταχείριση ή χρήση η οποία έχει προξενήσει βλάβη στη ίνα.

2. Κατά παρέκκλιση εκ της παραγράφου 1, οι ονομασίες που αναφέρονται στο Ö παράρτημα II Õ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαρακτηρίσουν το μαλλί που περιέχεται σε μείγμα ινών εφόσον:

ê 96/74/ΕΚ

α) το σύνολο του μαλλιού που περιέχεται μέσα στο μείγμα ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο 1·

β) η ποσότητα αυτού του μαλλιού σε σχέση με το συνολικό βάρος του μείγματος δεν είναι μικρότερη από 25%·

γ) στην περίπτωση συμμείκτου όπου το μαλλί αναμειγνύεται με μία μόνο άλλη ίνα.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, η ένδειξη της πλήρους εκατοστιαίας συνθέσεως είναι υποχρεωτική.

3. Η ανοχή, που δικαιολογείται από τεχνικούς λόγους που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την παραγωγή, περιορίζεται σε 0,3% ινωδών προσμείξεων για τα προϊόντα που αναφέρονται στις παράγραφους 1 και 2 συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων προϊόντων που λαμβάνονται από κύκλο λαναρίσματος.

Άρθρο 6

1. Κάθε υφάνσιμο προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες εκ των οποίων η μία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 85% του συνολικού βάρους χαρακτηρίζεται:

α) η με την ονομασία της ίνας ακολουθούμενης από την εκατοστιαία αναλογία της κατά βάρος·

β) η με την ονομασία αυτής της ίνας ακολουθούμενης από την ένδειξη «85% τουλάχιστον»·

γ) η με την πλήρη εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

2. Κάθε υφάνσιμο προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ίνες, από τις οποίες καμία δεν αντιπροσωπεύει το 85% του συνολικού βάρους, χαρακτηρίζεται με την ονομασία και την επί τοις εκατό αναλογία κατά βάρος των δύο τουλάχιστον ινών που εμπεριέχονται σε μεγαλύτερο ποσοστό, ακολουθούμενων από την απαρίθμηση των ονομασιών των άλλων ινών που συνθέτουν το προϊόν κατά φθίνουσα κλίμακα βάρους, με ή χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος. Εντούτοις:

α) το σύνολο των ινών από τις οποίες καθεμία συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο από 10% στη σύνθεση ενός προϊόντος, μπορεί να ορισθεί με την έκφραση «άλλες ίνες», ακολουθούμενης από το συνολικό επί τοις εκατό ποσοστό·

β) όταν αναφέρεται μία ίνα η οποία συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο από 10% στη σύνθεση ενός προϊόντος, αναφέρεται η πλήρης εκατοστιαία σύνθεση του προϊόντος.

3. Τα προϊόντα που έχουν στημόνι από καθαρό βαμβάκι και υφάδι από καθαρό λινάρι και των οποίων η επί τοις εκατό αναλογία σε λινάρι δεν είναι μικρότερη από 40% του συνολικού βάρους του μη κολλαρισμένου νήματος, μπορούν να χαρακτηρισθούν με την ονομασία «σύμμεικτο», ακολουθούμενης υποχρεωτικά από την ένδειξη συνθέσεως «στημόνι καθαρό βαμβάκι-υφάδι καθαρό λινάρι».

4. Οι όροι «απροσδιόριστες ίνες» ή «υφαντουργική σύσταση μη προσδιορισμένη» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε προϊόν του οποίου η σύνθεση κατά την κατασκευή δεν μπορεί να προσδιορισθεί ευχερώς.

5. Για τα υφάνσιμα προϊόντα που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και έχουν τις εκατοστιαίες συνθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4:

α) ποσότητα ξένων ινών μέχρι 2% του συνολικού βάρους του υφάνσιμου προϊόντος είναι ανεκτή, εφόσον δικαιολογείται τεχνικά και δεν προέρχεται από συστηματική προσθήκη· η ανοχή αυτή αυξάνεται σε 5% για τα προϊόντα που λαμβάνονται από τον κύκλο του λαναρίσματος και δεν θίγει την ανοχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3·

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

β) ανοχή κατασκευής 3% σε σχέση με το συνολικό βάρος των ινών που αναφέρονται στην ετικέτα επιτρέπεται μεταξύ των αναφερόμενων εκατοστιαίων αναλογιών των ινών και των εκατοστιαίων αναλογιών που προκύπτουν από την ανάλυση· η ανοχή αυτή εφαρμόζεται επίσης στις ίνες που, σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαριθμούνται κατά φθίνουσα κλίμακα βάρους χωρίς ένδειξη της επί τοις εκατό αναλογίας τους κατά βάρος. Η ανοχή αυτή εφαρμόζεται επίσης Ö για τον σκοπό του άρθρου Õ 5 παράγραφος 2 στοιχείο β).

ê 96/74/ΕΚ

Κατά την ανάλυση, οι ανοχές αυτές υπολογίζονται ξεχωριστά. Το συνολικό βάρος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανοχής που αναφέρεται στο στοιχείο β), είναι το βάρος των ινών του τελικού προϊόντος, εκτός από τις τυχόν ξένες ίνες κατ' εφαρμογή της ανοχής που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Η σώρευση των ανοχών που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) επιτρέπεται αν αποδειχθεί ότι οι ξένες ίνες, οι οποίες ενδεχομένως, διαπιστώνονται, κατ' εφαρμογή της ανοχής που αναφέρεται στο στοιχείο α) έχουν την ίδια χημική φύση με μία ή περισσότερες ίνες που αναφέρονται στην ετικέτα.

Στην περίπτωση ειδικών προϊόντων, για τα οποία η κατασκευαστική τεχνική απαιτεί ανοχές ανώτερες από τις ανοχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), επιτρέπονται μεγαλύτερες ανοχές κατά τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 μόνον κατ' εξαίρεση και ύστερα από επαρκή αιτιολόγηση που προσκομίζει ο κατασκευαστής. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 7

Με την επιφύλαξη των ανοχών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 6 παράγραφος 5, οι ορατές και απομονώσιμες ίνες των οποίων ο προορισμός έγκειται στη δημιουργία καθαρώς διακοσμητικού αποτελέσματος και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 7% του βάρους του έτοιμου προϊόντος, καθώς και οι ίνες (όπως οι μεταλλικές) που ενσωματώνονται για τη δημιουργία αντιστατικού αποτελέσματος και δεν υπερβαίνουν το 2% του βάρους του έτοιμου προϊόντος, μπορούν να μην αναφέρονται στις εκατοστιαίες συνθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 6. Στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, αυτά τα ποσοστά πρέπει να υπολογίζονται όχι βάσει του βάρους του υφάσματος, αλλά βάσει του βάρους του στημονιού και του βάρους του υφαδιού ξεχωριστά.

Άρθρο 8

1. Τα υφάνσιμα προϊόντα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, λαμβάνουν ετικέτα ή σήμα: κατά τη διάθεση τους στην αγορά για βιομηχανικούς η εμπορικούς σκοπούς. H επισήμανση ή σήμανση μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα εφόσον αυτά τα προϊόντα δεν προσφέρονται προς πώληση στον τελικό καταναλωτή η εφόσον παραδίδονται προς εκτέλεση παραγγελίας κράτους ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή, στα κράτη μέλη όπου η έννοια αυτή είναι άγνωστη, ανάλογου φορέα.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

2. Οι ονομασίες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιεκτικότητες σε υφαντικές ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6 και Ö στα παραρτήματα Ι και II Õ πρέπει να εμφαίνονται ευκρινώς επί των εμπορικών εγγράφων. Αυτή η υποχρέωση αποκλείει κυρίως τη χρήση συντμήσεων στις συμβάσεις, τα τιμολόγια ή τα δελτία πωλήσεως. Επιτρέπεται, εντούτοις, η χρήση μηχανογραφικού κώδικα εφόσον ο κωδικός επεξηγείται στο ίδιο έγγραφο.

3. Κατά την προσφορά προς πώληση και πώληση προς τους καταναλωτές, και ιδίως στους καταλόγους, στα πληροφοριακά φυλλάδια, στις συσκευασίες, στις ετικέτες και στα σήματα, οι ονομασίες, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι περιεκτικότητες σε υφάνσιμες ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6 και Ö στα παραρτήματα Ι και II Õ πρέπει να αναγράφονται με τους ίδιους ευανάγνωστους και ευδιάκριτους τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Ενδείξεις και πληροφορίες άλλες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις επωνυμίες της επιχείρησης ή στα εμπορικά σήματα που είναι δυνατόν να αναγράφονται αμέσως μετά τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Εντούτοις, εάν κατά την προσφορά προς πώληση ή κατά την πώληση στους καταναλωτές που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, αναγράφεται εμπορικό σήμα ή επωνυμία επιχείρησης που περιλαμβάνει, είτε ως κύριο τίτλο είτε ως επιθετικό προσδιορισμό ή ρίζα, ονομασία που προβλέπεται στο παράρτημα Ι ή που είναι δυνατόν να προκαλέσει σύγχυση με αυτή, αμέσως μετά το εμπορικό σήμα ή την επωνυμία της επιχείρησης πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή οι περιεκτικότητες σε υφάνσιμες ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 6 και Ö στα παραρτήματα Ι και II Õ.

ê 96/74/ΕΚ

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν όπως, στο έδαφός τους κατά την προσφορά προς πώληση και κατά την πώληση στους τελικούς καταναλωτές, η επισήμανση ή η σήμανση που προβλέπονται από το παρόν άρθρο διατυπώνονται επίσης στις εθνικές τους γλώσσες.

Για τις κουβαρίστρες, τα καβούρια, τα μασούρια, τα ματσάκια και κάθε άλλη μικρή ποσότητα νημάτων ραψίματος, μανταρίσματος και κεντήματος, η ευχέρεια που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παρέχεται στα κράτη μέλη μόνο για τη συνολική επισήμανση πάνω στα περιτυλίγματα και τις συσκευασίες επιδείξεως. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV σημείο 18, τα μεμονωμένα κομμάτια μπορούν να επισημαίνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της Κοινότητας.

5. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν τη χρήση χαρακτηρισμών ή ενδείξεων, σχετικών με τα χαρακτηριστικά προϊόντων, άλλων από εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 και συνάδουν με τα χρηστά εμπορικά ήβη τους.

Άρθρο 9

1. Κάθε υφάνσιμο προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα μέρη μη έχοντα την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες φέρει ετικέτα επί της οποίας εμφαίνεται η περιεκτικότης σε ίνες κάθε μέρους. Η επισήμανση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 30% του συνολικού βάρους του προϊόντος, με εξαίρεση τις κύριες φόδρες.

2. Δύο ή περισσότερα υφάνσιμα προϊόντα έχοντα την ίδια περιεκτικότητα σε ίνες, τα οποία, σχηματίζουν συνήθως αδιαίρετο σύνολο, μπορούν να φέρουν μία μόνο ετικέτα.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12:

α) η ινική σύνθεση των ακόλουθων ειδών κορσεδοποιίας δίδεται με την ένδειξη της σύνθεσης όλου του προϊόντος ή την ένδειξη, είτε συνολικά είτε ξεχωριστά, της σύνθεσης των ακόλουθων μερών:

i) για τους στηθόδεσμους: εξωτερικό και εσωτερικό ύφασμα των θηκών (φουσκών) και της πλάτης,

ii) για τους κορσέδες με η χωρίς ελάσματα: μπροστινά, πισινά και πλαϊνά τμήματα (πλαστρόν),

iii) για τους συνδυασμούς: εξωτερικό και εσωτερικό ύφασμα των θηκών, των μπροστινών και πισινών τμημάτων (πλαστρόν) και των πλαϊνών τμημάτων (πανώ).

Η ινική σύνθεση των ειδών κορσεδοποιίας, πλην των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο, δίδεται με την ένδειξη της σύνθεσης όλου του προϊόντος ή με τη ένδειξη, είτε συνολικά είτε χωριστά, της σύνθεσης των διαφόρων μερών των ειδών αυτών. Η επισήμανση δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη που αντιττροσωπεύουν λιγότερο από 10% του συνολικού βάρους του προϊόντος.

Η χωριστή επισήμανση των διαφόρων τμημάτων των εν λόγω ειδών κορσεδοποιίας διενεργείται έτσι ώστε ο τελικός καταναλωτής να κατανοεί ευχερώς σε ποιο τμήμα του προϊόντος αναφέρονται οι ενδείξεις που περιέχει η ετικέτα·

β) η ινική σύνθεση των υφανσίμων προϊόντων, του καλούνται devorés δίδεται για όλο το προϊόν και εμφαίνεται με την χωριστή ένδειξη της σύνθεσης του βασικού υφάσματος και της σύνθεσης των μερών όπου έχει γίνει η σχετική κατεργασία (dévorage) τα συστατικά αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά·

γ) η ινική σύνθεση των κεντητών υφάνσιμων προϊόντων δίδεται για όλο το προϊόν και μπορεί να εμφαίνεται με τη χωριστή ένδειξη της σύνθεσης του βασικού υφάσματος και της σύνθεσης των νημάτων κεντήματος· τα συστατικά αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά. Αν τα κεντητά μέρη αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10% της επιφάνειας του προϊόντος, αρκεί να δίδεται η σύνθεση του βασικού υφάσματος·

δ) η σύνθεση των νημάτων που αποτελούνται από πυρήνα και επένδυση, τα οποία συντίθενται από διαφορετικές ίνες και παρουσιάζονται υπό τη μορφή αυτή στους καταναλωτές, δίδεται για όλο το προϊόν και μπορεί να εμφαίνεται με την χωριστή ένδειξη της σύνθεσης του πυρήνα και της επένδυσης· τα συστατικά αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά·

ε) η ινική σύνθεση των υφανσίμων προϊόντων από βελούδο ή χνουδάτο ύφασμα (πλούσσα) ή των ομοειδών τους δίδεται για όλο το προϊόν και μπορεί να εμφαίνεται χωριστά για τα δύο συστατικά μέρη, όταν τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από διαφορετική βάση και επιφάνεια χρήσεως, και συντίθενται από διαφορετικές ίνες· τα συστατικά αυτά πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά·

στ) η σύνθεση των επιστρωμάτων δαπέδου και των ταπήτων, των οποίων η βάση και το στρώμα της επιφάνειας χρήσεως συντίθενται από διαφορετικές ίνες, μπορεί να δίδεται και μόνο για το στρώμα της επιφάνειας χρήσεως που πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά.

Άρθρο 10

1. Κατά παρέκκλιση εκ των άρθρων 8 και 9:

α) τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτούν, για τα υφάνσιμα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), επισήμανση ή σήμανση φέρουσα την ονομασία και την ένδειξη της συνθέσεως. Αν, εντούτοις, αυτά τα προϊόντα φέρουν ετικέτα ή σήμανση καθορίζουσα ονομασία, σύνθεση, επωνυμία της επιχείρησης η εμπορικό σήμα, όπου περιλαμβάνονται είτε ως κύριος τίτλος είτε υπό μορφή επιθετικού προσδιορισμού ή ρίζας, ονομασία προβλεπόμενη στο παράρτημα Ι ή ονομασία τέτοιας φύσεως που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση με αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9·

β) τα υφάνσιμα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV εφόσον είναι του ιδίου τύπου και της ιδίας συνθέσεως μπορούν να διατεθούν προς πώληση ως σύνολο με γενική επισήμανση που φέρει τις ενδείξεις συνθέσεως που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία·

γ) η ετικέτα με τη σύνθεση των υφανσίμων προϊόντων που πωλούνται με το μέτρο μπορεί να επικολλάται μόνο στο κομμάτι ή το τόπι που προσφέρεται προς πώληση.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διάθεση προς πώληση των προϊόντων στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) να γίνεται κατά τρόπο ώστε ο τελικός καταναλωτής να είναι πραγματικά σε θέση να γνωρίζει τη σύνθεση των προϊόντων αυτών.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα προκειμένου κάθε πληροφορία που παρέχεται κατά την διάθεση υφανσίμων προϊόντων στην αγορά, να μην μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τις ονομασίες και τις ενδείξεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12

Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άλλων διατάξεων της παρούσας οδηγίας των σχετικών με την επισήμανση των υφάνσιμων προϊόντων, τα ποσοστά σε ίνες που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία:

α) για όλα τα υφάνσιμα προϊόντα: μη υφάνσιμα μέρη, ούγιες, ετικέτες και εμβλήματα, μπορντούρες και γαρνιτούρες που δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος, κουμπιά και πόρπες που καλύπτονται από υφάνσιμα, εξαρτήματα, διακοσμητικά, μη ελαστικές κορδέλλες, ελαστικά νήματα και ταινίες που προστίθενται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα μέρη του προϊόντος και, υπό τους όρους του άρθρου 7, ορατές και απομονώσιμες ίνες διακοσμητικής χρήσεως, καθώς και αντιστατικές ίνες·

β) για τα επιστρώματα δαπέδου και τους τάπητες: όλα τα συστατικά στοιχεία εκτός από το στρώμα της επιφάνειας χρήσεως·

γ) για τα υφάσματα των καλυμμάτων των επίπλων: τα στημόνια και υφάδια ανάμειξης και παραγεμίσματος που δεν αποτελούν μέρους του στρώματος της επιφάνειας χρήσεως·

δ) για τις υφασμάτινες επενδύσεις τοίχων, τα στόρια και τις κουρτίνες: στημόνια και υφάδια ανάμειξης και παραγεμίσματος που δεν αποτελούν μέρος της καλής όψης του υφάσματος·

ε) για τα άλλα υφάνσιμα προϊόντα: ενισχύσεις, είδη επικολλήματος πάνω στο υφάνσιμο, νήματα ραψίματος και συναρμολόγησης (εκτός αν αντικαθιστούν το υφάδι ή/και το στημόνι του υφάσματος), παραγεμίσματα που δεν έχουν μονωτική λειτουργία και, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1, φόδρες.

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας:

i) δεν θεωρούνται ως είδη στήριξης που πρέπει να απομακρυνθούν τα υφάσματα βάσης των υφανσίμων προϊόντων τα οποία χρησιμεύουν ως υποστρώματα της επιφάνειας χρήσεως, και εδικότερα τα υφάσματα βάσης των κουβερτών και των διπλών υφασμάτων και οι βάσεις από βελούδο ή πλούσσα και συναφών ειδών,

ii) ως «ενισχυτικά» νοούνται τα νήματα ή τα υφάσματα που προστίθενται σε συγκεκριμένα και περιορισμένα μέρη του υφάνσιμου προϊόντος για να ενισχύουν ή να τους προσδίδουν στερεότητα και πάχος·

στ) οι λιπαρές ουσίες, συνδετικές ουσίες, τα υλικά προετοιμασίας και προπαρασκευής προς επεξεργασία, προϊόντα εμποτισμού, βοηθητικά προϊόντα βαφικής και τυποβαφικής και άλλα προϊόντα επεξεργασίας των υφανσίμων. Εφόσον δεν υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω συστατικά στοιχεία δεν εμπεριέχονται σε ποσότητες δυνάμενες να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

Άρθρο 13

1. Το κατά πόσον τα υφάνσιμα προϊόντα συμφωνούν με τις ενδείξεις της σύνθεσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ελέγχεται με τις μεθόδους ανάλυσης που καθορίζονται στις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Για το σκοπό αυτό, οι ποσοστιαίες αναλογίες των ινών που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 προσδιορίζονται με πολλαπλασιασμό της άνυδρης μάζας κάθε ίνας επί το συμβατικό συντελεστή που προβλέπεται στο παράρτημα V, αφού απομακρυνθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

2. Ö Με χωριστές Õ οδηγίες Ö προσδιορίζονται Õ οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για τον καθορισμό της ινικής σύστασης των προϊόντων που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

ê 96/74/ΕΚ

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται, για λόγους που αφορούν τις ονομασίες και τις ενδείξεις της συνθέσεως, ούτε να απαγορεύουν ούτε να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά των υφανσίμων προϊόντων, που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος και αφορούν την προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τις ενδείξεις προελεύσεως, τις ονομασίες καταγωγής και την καταστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Άρθρο 15

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

ð νέο

1. ð Η Επιτροπή θεσπίζει τις ï προσθήκες στο παράρτημα I, καθώς και τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις στο παράρτημα V που απαιτούνται για την προσαρμογή των παραρτημάτων αυτών στην τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 96/73/ΕΚ.

2. ð Η Επιτροπή καθορίζει ï Με την ίδια διαδικασία τις νέες μέθοδους ποσοτικής ανάλυσης σχετικά με τα διμερή και τριμερή μείγματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12] και στην οδηγία 73/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου[13].

ò νέο

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα οποία αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας πράξης, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντάς την, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

ê 96/74/ΕΚ (Προσαρμοσμένο)

ð νέο

Ö Άρθρο 16 Õ

Ö 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τον τομέα των οδηγιών των σχετικών με τις ονομασίες και την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που ιδρύθηκε με την οδηγία 96/73/ΕΚ, καλούμενη εφεξής «επιτροπή». Õ

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρείς μήνες.

ð 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. ï

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

ê 96/74/ΕΚ

Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

ê

Άρθρο 18

Η οδηγία 96/74/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα VI μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VI μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VII.

ê 96/74/ΕΚ Αρθ. 19 δεύτερη παράγραφος (Προσαρμοσμένο)

Άρθρο 19

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την Ö 3η Φεβρουαρίου 2008 Õ.

ê 96/74/ΕΚ άρθ. 19 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 20

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ê 96/74/ΕΚ

Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

[…] […]

ê 96/74/ΕΚ

è1 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 1

è2 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 7

è3 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΑΝΣΙΜΩΝ ΙΝΩΝ

(Άρθρο 3)

α. α. | Ονομασία | Περιγραφή ινών |

1 | Μαλλί(1) | Ίνα από το τρίχωμα προβάτου (Ouis aries) |

2 | Αλπακάς, λάμα, καμηλό, κασμίρ, μοχέρ, αγκορά, βικούνα, γιάκ, γουανάκο, è1 κασγκορά, ç καστόρι, λουτρ, συνοδευόμενη ή μη από τη λέξη «μαλλί» ή «τρίχα»(1) | Τρίχες των ακολούθων ζώων: αλπακά, λάμα καμήλου, αιγός, κασμίρ, αιγός Αγκύρας, κουνελιού Αγκύρας, βικούνας, γικ, γουανάκο, è1 αιγός κασγκορά, ç καστόρι, λουτρ |

3 | Τρίχες ή ίνες τύπου τριχών αλόγου, μετά ή άνευ ενδείξεως του είδους του ζώου (π.χ. τρίχες βοοειδών, τρίχες κοινής αιγός, τρίχες αλόγου) | Τρίχες διαφόρων ζώων μη αναφερομένων στους αύξοντες αριθμούς 1 και 2 |

4 | Μετάξι | Ίνα παραγομένη αποκλειστικά από έντομα που κλώθουν μετάξι |

5 | Βαμβάκι | Ίνα λαμβανομένη από τους σπόρους του βαμβακιού (Gossypium) |

6 | Καπόκ | Ίνα λαμβανομένη από το εσωτερικό του καρπού του δένδρου καπόκ (Ceiba pentandra) |

7 | Λινάρι | Ίνα λαμβανομένη από το στέλεχος του φυτού λινάρι (Linum usitatissimum) |

8 | Καννάβι | Ίνα λαμβανομένη από το στέλεχος του φυτού καννάβι (Cannabis sativa) |

9 | Γιούτα | Ίνα λαμβανόμενη από το στέλεχος των φυτών Corchorus olitorius και Corchorus capsularis. Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εξομοιώνονται προς τη γιούτα οι ίνες που λαμβάνονται από το στέλεχος των φυτών: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |

10 | Άμπακας (καννάβι βανίλας) | Ίνα λαμβανομένη από τον κολεό του φύλλου των φυτών Musa textilis |

11 | Άλφα | Ίνα λαμβανομένη από το φύλλο του φυτού Στιπα τεναξισσιμα |

12 | Κόιρ (ίνα κοκοφοίνικα) | Ίνα λαμβανομένη από τον καρπό του κοκοφοίνικα (Cocos nucifera) |

13 | Σπαρτοΐνα (ίνα τζενίστας) | Ίνα λαμβανομένη από το στέλεχος του Cytisus Scoparius ή/και του Spartium junceum |

14 | Ραμί | Ίνα λαμβανομένη από το στέλεχος των ασιατικών φυτών Boehmeria nirca και Boehmeria tenacissima |

15 | Σιζάλ | Ίνα λαμβανομένη από τα φύλλα του φυτού αγόνη ή αγανή |

16 | Sunn | Ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Κροταλαρίας η γιουγκοειδής |

17 | Χενέκουεν | Ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Αγαύης Fourcroydes |

18 | Maguey | Ίνα προερχόμενη από το φλοίωμα της Αγαύης Cantala |

19 | Οξεική | Ίνα οξεικής κυτταρίνης της οποίας το ποσοστό των ακετυλιωμένων υδροξυλομάδων κυμαίνεται μεταξύ 74 και 92% |

20 | Αλγινική | Ίνα λαμβανομένη από μεταλλικά άλατα του αλγινικού οξέος |

21 | Χαλκαμμωνιακή | Ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανομένη διά της μεθόδου της χαλκαμμωνίας |

22 | Μοντάλ | è2 Ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω μιας τροποποιημένης διαδικασίας βισκόζης με μεγάλη δύναμη θραύσεως και όταν είναι βρεγμένη μεγάλο συντελεστή ελαστικότητας. Η δύναμη θραύσεως (BC) της ίνας με κανονική περιεκτικότητα υγρασίας και η δύναμη (ΒΜ) που απαιτείται για επιμήκυνση της βρεγμένης ίνας κατά 5% πρέπει να είναι: BC(σε centinewton)> 1,3 (√T) + 2 T BM(σε centinewton)> 0,5 (√T) όπου Τ είναι η μέση μάζα ανά μονάδα μήκους εκφρασμένη σε decitex. ç |

23 | Πρωτεϊνική | Ίνα λαμβανομένη από φυστικές πρωτεϊνικές ουσίες, αναγεννημένες και σταθεροποιημένες με χημικές ουσίες |

24 | Τριοξεϊκή | Ίνα από οξεϊκή κυτταρίνη της οποίας τουλάχιστον το 92% των υδροξυλομάδων είναι ακετυλιωμένες |

25 | Ίνα βισκόζης (τεχνητό μετάξι) | Ίνα από αναγεννημένη κυτταρίνη λαμβανομένη διά της μεθόδου της βισκόζης (για την παραγωγή) συνεχούς νήματος και μη συνεχών ινών |

26 | Ακρυλική | Ίνα σχηματιζομένη από γραμμικά μακρομόρια περιέχουσα ακρυλονιτριλική ομάδα στην άλυσο τουλάχιστον 85% (κατά μάζα) |

27 | Χλώριο-ίνα | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιέχει στην άλυσο μονομερείς ομάδες βινυλοχλωριδίου ή βινυλιδενοχλωριδίου άνω του 50% (κατά μάζα) |

28 | Φθόριο-ίνα | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που λαμβάνονται από αλειφατικούς μονομερείς φθοριοάνθρακες |

29 | Μοντακρυλική | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο ακρυλονιτριλικές ομάδες μεταξύ 50% και 85% κατά μάζα |

30 | è3 Πολυαμιδική ή νάυλον ç | è3 Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην άλυσο επαναλαμβανόμενους αμιδικούς δεσμούς το 85% των οποίων συνδέεται με αλειφατικές ή κυκλοαλειφατικές ομάδες. ç |

ê 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 4

31 | Αραμιδική | Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που αποτελούνται από αρωματικές ομάδες συνδεόμενες μεταξύ τους με αμιδικούς και ιμιδικούς δεσμούς των οποίων τουλάχιστον το 85% συνδέεται απευθείας με δύο αρωματικούς πυρήνες· ο αριθμός των ιμαδικών δεσμών, όταν αυτοί υπάρχουν, δεν δύναται να ξεπερνά τον αριθμό των αμιδικών δεσμών. |

ê 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 5

32 | Πολυιμιδική | Ίνα συνθετικών γραμμικών μακρομορίων που περιέχουν στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ιμιδομάδες. |

ê 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 6

33 | Λυοσέλ(2) | Ίνα αναγεννημένης κυτταρίνης λαμβανομένης μέσω μιας διαδικασίας διάλυσης και νηματοποίησης σε οργανικό διαλύτη, δίχως σχηματισμό παραγώγων. |

ê 2004/34/EK άρθ. 1 σημ. 1

34 | Πολυλακτίδιο | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια, περιέχουσα στην άλυσο τουλάχιστον 85% (κατά μάζα) μονάδες εστέρα γαλακτικού οξέος προερχόμενες από φυσικά σάκχαρα, και η οποία έχει σημείο τήξης τουλάχιστον 135 oC |

ê 96/74/EΚ

è1 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 3

è1 35 ç | Πολυεστερική | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο εστέρα διόλης και τερεφθαλικό οξύ τουλάχιστον 85% κατά μάζα |

è1 36 ç | Ίνα πολυαιθυλενίου | Ίνα σχηματιζόμενη από κεκορεσμένα γραμμικά μακρομόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων άνευ υποκαταστατών |

è1 37 ç | Ίνα πολυπροπυλενίου | Ίνα σχηματιζόμενη από κεκορεσμένα γραμμικά μακρομόρια αλειφατικών υδρογονανθράκων στα οποία ένα παρά ένα άτομο άνθρακος φέρει ως διακλάδωση μεθυλομάδα σε συμμετρική διάταξη και χωρίς μεταγενέστερες υποκαταστάσεις |

è1 38 ç | Ίνα πολυκαρβαμιδίου | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουριυλενίου (NH-CO-NH) |

è1 39 ç | Ίνα πολυουρεθάνης | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια που περιλαμβάνει στην άλυσο επαναλαμβανόμενες ομάδες ουρεθάνης |

è1 40 ç | Βινυλική | Ίνα σχηματιζόμενη από γραμμικά μακρομόρια των οποίων η άλυσος συντίθεται από πολυβινυλική αλκοόλη με ποικίλους βαθμούς ακετυλιώσεως |

è1 41 ç | Τριβινυλική | Ίνα σχηματιζόμενη από το τριμερές του ακρυλοντριλίου, από το μονομερές του βινυλοχλωριδίου και ενός τρίτου βινυλικού μονομερούς από τα οποία κανένα δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής μάζας |

è1 42 ç | Ελαστομερής | Ελαστική ίνα συνιστάμενη είτε από φυσικό ή συνθετικό πολυϊσοπρένιο είτε από ένα ή περισσότερα πολυμερισμένα διένια, με ή χωρίς ένα ή περισσότερα βινυλικά μονομερή και η οποία όταν τείνεται με τάση μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού μήκους επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μετά την αφαίρεση της τάσεως |

è1 43 ç | Ελαστομερής πολυουρεθάνη | Ελαστική ίνα συνιστάμενη από πολυουρεθάνη τουλάχιστον κατά 85% κατά μάζα η οποία, εκτεινομένη με τάση μέχρι του τριπλασίου του αρχικού μήκους της, επανέρχεται ταχέως και κατ' ουσίαν στο αρχικό μήκος αμέσως μόλις αφαιρεθεί η τάση |

è1 44 ç | Ίνα υάλου | Ίνα συνιστάμενη από γυαλί |

è1 45 ç | Ονομασία αντιστοιχούσα στο υλικό από το οποίο αποτελούνται οι ίνες π.χ. μεταλλικές Metallique, metallisé) αμίαντος, χάρτης συνοδευόμενη ή μη από τη λέξη «νήμα» ή «ίνα» | Ίνες λαμβανόμενες από διάφορα υλικά ή νέα υλικά μη ανααφερόμενα στον ανωτέρω κατάλογο |

ê 2006/3/EΚ άρθ. 1 σημ. 1

46 | Ελαστοπολυεστέρας | Ίνα που σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων χημικά διακριτών γραμμικών μακρομορίων σε δύο ή περισσότερες διακριτές φάσεις (εκ των οποίων καμία δεν υπερβαίνει το 85% κατά βάρος), η οποία περιέχει ομάδες εστέρων ως κυρίαρχη μονάδα αναφοράς (τουλάχιστον κατά 85%) και η οποία, ύστερα από κατάλληλη κατεργασία, όταν τεντωθεί κατά μιάμιση φορά του αρχικού της μήκους και αφεθεί, επανακτά ταχέως και ουσιαστικά το αρχικό της μήκος |

47 | Ελαστολεφίνη | Ίνα αποτελούμενη σε ποσοστό τουλάχιστον 95% (της μάζας) από μακρομόρια μερικώς φέροντα σταυροδεσμούς, η οποία συντίθεται από αιθυλένιο και τουλάχιστον μία ακόμα ολεφίνη και η οποία, όταν επιμηκύνεται κατά μιάμιση φορά το αρχικό της μήκος και αφήνεται ελεύθερη, ανακτά γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό το αρχικό της μήκος |

ê 96/74/EΚ

è1 97/37/ΕΚ άρθ. 1 σημ. 6

(1) Η ονομασία «μαλλί» του αύξοντος αριθμού 1 μπορεί να χρησιμοποιείται και για να υποδηλώνει μείγμα ινών, προερχομένων από το τρίχωμα του προβάτου, και τριχών από εκείνες που αναγράφονται στην τρίτη στήλη του αύξοντος αριθμού 2. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στα υφάνσιμα προϊόντα των άρθρων 4 και 5, καθώς και σε εκείνα του άρθρου 6, στο βαθμό που τα τελευταία αποτελούνται κατά μέρος από τις ίνες των αύξοντων αριθμών 1 και 2. è1 (2) Ως “οργανικός διαλύτης” νοείται μείγμα οργανικών χημικών προϊόντων και ύδατος. ç |

__________

ê 96/74/ΕΚ άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

Ö ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Õ

Ö ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Õ

ê 2006/96/ΕΚ άρθ. 1 και Παράρτημα μέρος Δ παρ. 2 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα βουλγαρικά: Õ «необработена вълна»,

ê 96/74/EK άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα ισπανικά: Õ «lana virgen» ή «lana de esquilado»,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 σ. 39 και Παράρτημα II σ. 66-67 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα τσεχικά: Õ «střižní vlna»,

ê 96/74/EK άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα δανικά: Õ «ren, ny uld»,

- Ö στα γερμανικά: Õ «Schurwolle»,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 σ. 39 και παράρτημα II σ. 66-67 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα εσθονικά: Õ «uus vill»,

ê 96/74/EK άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα ελληνικά: Õ «παρθένο μαλλί»,

- Ö στα αγγλικά: Õ «fleece wool» ή «virgin wool»,

- Ö στα γαλλικά: Õ «laine vierge» ή «laine de tonte»,

- Ö στα ιταλικά: Õ «lana vergine» ή «lana di tosa»,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 σ. 39 και παράρτημα II σ. 66-67 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα λεττονικά: Õ «pirmlietojuma vilna» ή «cirptā vilna»,

- Ö στα λιθουανικά: Õ «natūralioji vilna»,

- Ö στα ουγγρικά: Õ «élőgyapjú»,

- Ö στα μαλτέζικα: Õ «suf verġni»,

ê 96/74/EK άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα ολλανδικά: Õ «scheerwol»,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 σ. 39 και παράρτημα II σ. 66-67 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα πολωνικά: Õ «żywa wełna»,

ê 96/74/EK άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα πορτογαλικά: Õ «lã virgem»,

ê 2006/96/ΕΚ άρθ. 1 και Παράρτημα μέρος Δ παρ. 2 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα ρουμανικά: Õ «lână virgină»,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 σ. 39 και παράρτημα II σ. 66-67 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα σλοβακικά: Õ «strižná vlna»,

- Ö στα σλοβενικά: Õ «runska volna»,

ê 96/74/EK άρθ. 5 παρ. 1 (Προσαρμοσμένο)

- Ö στα φινλανδικά: Õ «uusi villa»,

- Ö στα σουηδικά: Õ «ren ull».

__________

ê 96/74/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ή ΣΗΜΑΝΣΗ

(Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α))

1. Βάτες

2. Λουριά ρολογιών από υφάνσιμες ύλες (μπρασελέ)

3. Ετικέτες και εμβλήματα

4. Πιάστρες (λαβές παραγεμισμένες από υφάνσιμες ύλες)

5. Καλύμματα τσαγιέρας

6. Καλύμματα προστατευτικά

7. Μανίκια προστατευτικά

8. Μανσόν (περιχειρίδες) εκτός από τις peluche

9. Τεχνητά λουλούδια

10. Πελότες (ή μαξιλαράκια για βελόνες)

11. Ζωγραφισμένοι καμβάδες

12. Υφάνσιμα προϊόντα προς ενίσχυση και υποστήριξη

13. Πιλήματα

14. Χρησιμοποιημένα υφάνσιμα προϊόντα εφόσον αυτά δηλώνονται ως χρησιμοποιημένα

15. Γκέτες

16. Υλικά συσκευασίας άλλα εκτός από καινουργή και πωλούμενα ως μη καινουργή

17. Καπέλα καί πίλημα

18. Δερμάτινα είδη σελοποιίας από υφάνσιμες ύλες

19. Είδη ταξιδίου από ύφασμα

20. Είδη επιστρώσεως κεντητά στο χέρι, έτοιμα ή μισοέτοιμα, και υλικά για την κατασκευή τους, συμπεριλαμβανομένων και των κλωστών κεντήματος που πωλούνται χωριστά από τον καμβά και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ή συσκευασία ώστε να χρησιμοποιούνται σε τέτοια είδη.

21. Φερμουάρ

22. Κουμπιά και πόρπες καλυμμένα με ύφασμα

23. Καλύμματα βιβλίων από ύφασμα

24. Παιχνίδια

25. Υφασμάτινα μέρη ειδών υποδήσεως εκτός ζεστής φόδρας

26. Μικρά τραπεζομάντηλα αποτελούμενα από διάφορα υλικά και των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 500 cm2.

27. Γάντια φούρνου και πετσετάκια

28. Καλύμματα αυγών

29. Θήκες καλλυντικών

30. Υφασμάτινες θήκες για καπνό

31. Υφασμάτινα κουτιά/θήκες για γυαλιά, τσιγάρα και πούρα, αναπτήρες και χτένες

32. Είδη προστασίας κατά την άθληση — εκτός από γάντια

33. Θήκες για είδη τουαλέτας

34. Θήκες για παπούτσια

35. Είδη κηδειών

36. Προϊόντα μιας χρήσης εκτός από τις γάζες

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας θεωρούνται προϊόντα μιας χρήσης τα υφάνσιμα είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μία φορά μόνο ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και τα οποία άμα χρησιμοποιηθούν κανονικά αποκλείεται να ξαναγίνουν κατάλληλα για την ίδια ή παρόμοια μεταγενέστερη χρησιμοποίηση.

37. Υφάνσιμα είδη υποκείμενα στους κανόνες της ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας και καλυπτόμενα από σχετική ένδειξη και παραπομπή, επαναχρησιμοποιούμενοι επίδεσμοι για ιατρική και ορθοπεδική χρήση και εν γένει υφάνσιμα ορθοπεδικά είδη.

38. Υφάνσιμα είδη μεταξύ άλλων σκοινιά, χοντρά σκοινιά και σπάγκοι (με την επιφύλαξη του σημείου 12 του παραρτήματος IV), που προορίζονται κανονικά:

α) να χρησιμοποιηθούν κατά οργανικό τρόπο σε δραστηριότητες παραγωγής και μεταποίησης των αγαθών·

β) να ενσωματωθούν σε μηχανές, εγκαταστάσεις (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού κ.λπ.), οικιακές και άλλες συσκευές οχήματα και άλλα μεταφορικά μέσα, ή να χρησιμεύσουν στη λειτουργία, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τους· εξαιρούνται τα αδιάβροχα καλύμματα και τα υφασμάτινα εξαρτήματα των αυτοκινήτων, όταν πωλούνται χωριστά από τα αυτοκίνητα.

39. Υφάνσιμα είδη προστασίας και ασφάλειας, όπως ζώνες ασφάλειας, αλεξίπτωτα, σωσίβια, διατάξεις καθόδου για περίπτωση κινδύνου, αντιπυρικές διατάξεις, αλεξίσφαιροι θώρακες, ειδικά προστατευτικά ενδύματα (για προστασία από φωτιά, χημικές ουσίες ή άλλους κινδύνους).

40. Φουσκωτές κατασκευές με εσωτερική πίεση (γυμναστήρια, περίπτερα εκθέσεων, χώροι αποθήκευσης κ.λπ.), υπό τον όρο να παρέχονται ενδείξεις σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών αυτών.

41. Ιστία

42. Υφάνσιμα είδη για ζώα

43. Σημαίες και λάβαρα

__________

ê 96/74/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ή ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

(Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β))

1. Ύφασμα για καθάρισμα του πατώματος

2. Ύφασμα για καθάρισμα

3. Κρόσια και είδη διακοσμήσεως

4. Είδος γαρνιτούρας (παρμαντερί)

5. Ζώνες

6. Τιράντες

7. Ράντες και καλτσοδέτες

8. Κορδόνια για παπούτσια και μπότες

9. Κορδέλλες

10. Ελαστικό

11. Είδη συσκευασίας καινουργή και πωλούμενα ώς καινουργή

12. Σπάγκος για πακετάρισμα και γεωργικές χρήσεις· σπάγκοι, σκοινιά και χοντρά σκοινιά άλλα από όσα αναφέρονται στο σημείο 38 του παραρτήματος ΙΙΙ[14].

13. Μικρά τραπεζομάντηλα

14. Μαντήλια χειρός

15. Δίχτυα και φιλέ για τα μαλλιά

16. Γραβάτες και παπιγιόν για παιδιά

17. Σαλιάρες· γάντια και πετσετάκια του μπάνιου

18. Κλωστές του ραψίματος, του μανταρίσματος και του κεντήματος, συσκευασμένες ώστε να πουληθούν λιανικώς σε μικρές ποσότητες, και με καθαρό βάρος όχι μεγαλύτερο από 1 g.

19. Κορδέλλες για κουρτίνες και περσιδωτά παραθυρόφυλλα

__________

ê 96/74/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(Άρθρο 13)

α.α. ίνας | Ίνες | Αναλογίες |

1—2 | Μαλλί και τρίχες ζώων: |

κτενισμένες ίνες (πενιέ) | 18,25 |

λαναρισμένες ίνες (καρντέ) | 17,00(1) |

3 | Τρίχες ζώων: |

κτενισμένες ίνες (πενιέ) | 18,25 |

λαναρισμένες ίνες (καρντέ) | 17,00(1) |

Τρίχες αλόγου: |

κτενισμένες ίνες (πενιέ) | 16,00 |

λαναρισμένες ίνες (καρντέ) | 15,00 |

4 | Μετάξι | 11,00 |

5 | Βαμβάκι |

κανονικές ίνες | 8,50 |

μερσερισμένες ίνες | 10,50 |

6 | Καπόκ | 10,90 |

7 | Λινάρι | 12,00 |

8 | Καννάβι | 12,00 |

9 | Γιούτα | 17,00 |

10 | Αμπακάς | 14,00 |

ê Διορθωτικό 96/74/EΚ (ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 38)

11 | Άλφα | 14,00 |

ê 96/74/ΕΚ

12 | Κόιρ | 13,00 |

13 | Σπαρτοΐνα | 14,00 |

14 | Ραμί (λευκασμένη ίνα) | 8,50 |

15 | Σιζάλ | 14,00 |

16 | Sunn | 12,00 |

17 | Χενέκουεν | 14,00 |

18 | Maguey | 14,00 |

ê Διορθωτικό 96/74/EΚ (ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 38)

19 | Οξεική | 9,00 |

ê 96/74/EΚ

20 | Αλγινική | 20,00 |

21 | Χαλκαμμωνιακή | 13,00 |

22 | Μοντάλ | 13,00 |

23 | Πρωτεϊνική | 17,00 |

24 | Τριοξεική | 7,00 |

25 | Βισκόζη | 13,00 |

26 | Ακρυλική | 2,00 |

27 | Χλωριοϊνα | 2,00 |

28 | Φθοριοΐνα | 0,00 |

29 | Μοντακρυλική | 2,00 |

30 | Πολυαμιδική ή νάιλον: |

μη συνεχής ίνα | 6,25 |

συνεχής | 5,75 |

ê 97/37/EΚ άρθ. 2 σημ. 2

31 | Αραμιδική | 8,00 |

ê 97/37/EΚ άρθ. 2 σημ. 3

32 | Πολυιμιδική | 3,50 |

ê 97/37/EΚ άρθ. 2 σημ. 4

33 | Λυοσέλ | 13,00 |

ê 2004/34/EΚ άρθ. 1 σημ. 2

34 | Πολυλακτίδιο | 1,50 |

ê 96/74/EΚ

è1 97/37/EΚ άρθ. 2 σημ. 1

è1 35 ç | Πολυεστερική |

μη συνεχής ίνα | 1,50 |

συνεχής | 1,50 |

è1 36 ç | Πολυαιθυλενική | 1,50 |

è1 37 ç | Πολυπροπυλενική | 2,00 |

è1 38 ç | Πολυκαρβαμιδική | 2,00 |

è1 39 ç | Πολυουρεθάνης |

μη συνεχής ίνα | 3,50 |

συνεχής | 3,00 |

è1 40 ç | Βινυλική | 5,00 |

è1 41 ç | Τριβινυλική | 3,00 |

è1 42 ç | Ελαστομερής | 1,00 |

è1 43 ç | Ελαστομερής πολυουρεθάνη | 1,50 |

è1 44 ç | Ίνα γυαλιού: |

με μέση διάμετρο ανώτερη των 5 μm | 2,00 |

με μέση διάμετρο ίση ή κατώτερη των 5 μm | 3,00 |

è1 45 ç | Μεταλλική ίνα | 2,00 |

Metallised ίνα | 2,00 |

Αμιάντου | 2,00 |

Χάρτινη ίνα | 13,75 |

ê 2006/3/EΚ άρθ. 1 σημ. 2

46 | Ελαστοπολυεστέρας | 1,50 |

ê 2007/3/EΚ άρθ. 1 σημ. 2

47 | Ελαστολεφίνη | 1,50 |

ê 96/74/EΚ

(1) Ο συμβατικός συντελεστής 17,00% χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν το κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που περιέχει μαλλί ή/και τρίχες ζώων υπάγεται στον κύκλο λαναρισμένο ή κτενισμένο. |

__________

é

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της (που αναφέρονται στο άρθρο 18)

Οδηγία 96/74/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 32 της 3.2.1997, σ. 38) |

Οδηγία 97/37/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 169 της 27.6.1997, σ. 74) |

Σημείο 1, Μέρος ΣΤ παρ.2 του Παραρτήματος ΙΙ της πράξης προσχώρησης του 2003 (EE L 236 της 23.9.2003, σ. 66) |

Οδηγία 2004/34/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 89 της 26.3.2004, σ. 35) |

Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 5 της 10.1.2006, σ. 14) |

Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 363 της 20.12.2006, σ. 81) | Παράρτημα, μόνον το μέρος Δ παράγραφος 2 |

Οδηγία 2007/3/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 28 της 3.2.2007, σ. 12) |

Μέρος B

Κατάλογος των καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο (που αναφέρονται στο άρθρο 18)

Οδηγία | Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης |

96/74/EΚ | - |

97/37/EΚ | 1η Ιουνίου 1998 |

2004/34/EΚ | 1η Μαρτίου 2005 |

2006/3/EΚ | 9η Ιανουαρίου 2007 |

2006/96/EΚ | 1η Ιανουαρίου 2007 |

2007/3/EΚ | 2α Φεβρουαρίου 2008 |

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 96/74/EΚ | Παρούσα οδηγία |

Άρθρο 1 | Άρθρο 1 παράγραφος 1 |

Άρθρο 2 παράγραφος 1 | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 2 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), εισαγωγική φράση |

Άρθρο 2 παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) |

Άρθρο 2 παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) |

Άρθρο 2 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση | Άρθρο 2 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 2 παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 2 παράγραφος 3, δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 2 παράγραφος 3, τρίτη περίπτωση | Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) |

Άρθρο 3 | Άρθρο 3 |

Άρθρο 4 | Άρθρο 4 |

Άρθρο 5 παράγραφος 1, φράση εκτός των περιπτώσεων | Άρθρο 5 παράγραφος 1 |

Περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 | Παράρτημα ΙΙ |

Άρθρο 5 παράγραφος 2 | Άρθρο 5 παράγραφος 2 |

Άρθρο 5 παράγραφος 3 | Άρθρο 5 παράγραφος 3 |

Άρθρο 6 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση | Άρθρο 6 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 6 παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση | Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) |

Άρθρο 6 παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) |

Άρθρο 6 παράγραφος 1, τρίτη περίπτωση | Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) |

Άρθρο 6 παράγραφος 2 | Άρθρο 6 παράγραφος 2 |

Άρθρο 6 παράγραφος 3 | Άρθρο 6 παράγραφος 3 |

Άρθρο 6 παράγραφος 4 | Άρθρο 6 παράγραφος 5 |

Άρθρο 6 παράγραφος 5 | Άρθρο 6 παράγραφος 4 |

Άρθρο 7 | Άρθρο 7 |

Άρθρο 8 παράγραφος 1 | Άρθρο 8 παράγραφος 1 |

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) | Άρθρο 8 παράγραφος 2 |

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) | Άρθρο 8 παράγραφος 3 |

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) | Άρθρο 8 παράγραφος 4 |

Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ) | Άρθρο 8 παράγραφος 5 |

Άρθρο 9 παράγραφος 1 | Άρθρο 9 παράγραφος 1 |

Άρθρο 9 παράγραφος 2 | Άρθρο 9 παράγραφος 2 |

Άρθρο 9 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση | Άρθρο 9 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, σημείο i) |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, σημείο ii) |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, τρίτη περίπτωση | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, σημείο iii) |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο |

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως στ) | Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως στ) |

Άρθρο 10 | Άρθρο 10 |

Άρθρο 11 | Άρθρο 11 |

Άρθρο 12, εισαγωγική φράση | Άρθρο 12, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 12 σημείο 1 | Άρθρο 12 στοιχείο α) |

Άρθρο 12 σημείο 2 στοιχείο α) | Άρθρο 12 στοιχείο β) |

Άρθρο 12 σημείο 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο | Άρθρο 12 στοιχείο γ) |

Άρθρο 12 σημείο 2 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο | Άρθρο 12 στοιχείο δ) |

Άρθρο 12, σημείο 2 στοιχείο γ) πρώτο εδάφιο | Άρθρο 12 στοιχείο ε) πρώτο εδάφιο |

Άρθρο 12 σημείο 2 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση | Άρθρο 12 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 12 σημείο 2 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση | Άρθρο 12 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο, σημείο i) |

Άρθρο 12 σημείο 2 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση | Άρθρο 12 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο, σημείο ii) |

Άρθρο 12 σημείο 3 | Άρθρο 12 στοιχείο στ) |

Άρθρο 13 | Άρθρο 13 |

Άρθρο 14 | Άρθρο 14 |

Άρθρο 15, εισαγωγική φράση | Άρθρο 1 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση |

Άρθρο 15 σημείο 1 | Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) |

Άρθρο 15 σημείο 2 | Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) |

Άρθρο 15 σημείο 3 | Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) |

Άρθρο 15 σημείο 4 | Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) |

Άρθρο 16 | Άρθρα 15 και 16 |

Άρθρο 17 | Άρθρο 17 |

Άρθρο 18 | - |

- | Άρθρο 18 |

Άρθρο 19 πρώτο εδάφιο | Άρθρο 20 |

Άρθρο 19 δεύτερο εδάφιο | Άρθρο 19 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 1 έως 33 | Παράρτημα Ι, αριθ. 1 έως 33 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 33α | Παράρτημα Ι, αριθ. 34 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 34 | Παράρτημα Ι, αριθ. 35 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 35 | Παράρτημα Ι, αριθ. 36 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 36 | Παράρτημα Ι, αριθ. 37 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 37 | Παράρτημα Ι, αριθ. 38 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 38 | Παράρτημα Ι, αριθ. 39 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 39 | Παράρτημα Ι, αριθ. 40 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 40 | Παράρτημα Ι, αριθ. 41 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 41 | Παράρτημα Ι, αριθ. 42 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 42 | Παράρτημα Ι, αριθ. 43 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 43 | Παράρτημα Ι, αριθ. 44 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 44 | Παράρτημα Ι, αριθ. 45 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 45 | Παράρτημα Ι, αριθ. 46 |

Παράρτημα Ι, αριθ. 46 | Παράρτημα Ι, αριθ. 47 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 1 έως 33 | Παράρτημα V, αριθ. 1 έως 33 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 33α | Παράρτημα V, αριθ. 34 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 34 | Παράρτημα V, αριθ. 35 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 35 | Παράρτημα V, αριθ. 36 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 36 | Παράρτημα V, αριθ. 37 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 37 | Παράρτημα V, αριθ. 38 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 38 | Παράρτημα V, αριθ. 39 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 39 | Παράρτημα V, αριθ. 40 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 40 | Παράρτημα V, αριθ. 41 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 41 | Παράρτημα V, αριθ. 42 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 42 | Παράρτημα V, αριθ. 43 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 43 | Παράρτημα V, αριθ. 44 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 44 | Παράρτημα V, αριθ. 45 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 45 | Παράρτημα V, αριθ. 46 |

Παράρτημα ΙΙ, αριθ. 46 | Παράρτημα V, αριθ. 47 |

Παράρτημα ΙΙI | Παράρτημα ΙΙI |

Παράρτημα ΙV | Παράρτημα ΙV |

Παράρτημα V | - |

Παράρτημα VΙ | - |

- | Παράρτημα VΙ |

- | Παράρτημα VΙΙ |

_____________[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - Κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου, COM(2001) 645 τελικό.

[3] Βλ. παράρτημα VΙ μέρος Α της παρούσας πρότασης.

[4] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

[5] ΕΕ C 255 της 21.10.2006, σ. 1.

[6] ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].

[7] ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].

[8] ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].

[9] ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 38. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/3/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 28 της 3.2.2007, σ. 12).

[10] Βλ. παράρτημα VI μέρος Α.

[11] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

[12] ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 1.

[13] ΕΕ L 83 της 30.3.1973, σ. 1.

[14] Για τα υφάνσιμα προϊόντα του σημείου αυτού που πωλούνται κομμένα, συνολική επισήμανση είναι η επισήμανση του ρολού. Στα σκοινιά και καλώδια του σημείου αυτού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όσα χρησιμοποιούνται στην ορειβασία και στα θαλάσσια σπορ.

Top