Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0390

Κανονισμός (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020

OJ L 115, 17.4.2014, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/390/oj

17.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 390/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Απριλίου 2014

για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 352,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με την ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να μετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις την ευκαιρία να δημοσιοποιούν και να ανταλλάσσουν δημοσίως απόψεις για όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης, καθώς και να διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.

(2)

Με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Ένωση και τα κράτη μέλη αποσκοπούν στην επίτευξη ανάπτυξης, απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής για την ερχόμενη δεκαετία.

(3)

Παρά το γεγονός ότι αντικειμενικά η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης με κατοχυρωμένα δικαιώματα ενέχει προστιθέμενη αξία, η Ένωση δεν τονίζει πάντοτε αποτελεσματικά τη σύνδεση ανάμεσα στην επίλυση ενός μεγάλου εύρους οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και τις ενωσιακές πολιτικές. Ως εκ τούτου, τα εντυπωσιακά επιτεύγματα όσον αφορά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, τη μακρόχρονη βιώσιμη ανάπτυξη, τις σταθερές τιμές, την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν κατέληγαν πάντα στην ανάπτυξη ισχυρού αισθήματος των πολιτών ότι μετέχουν στην Ένωση.

(4)

Προκειμένου η Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της και να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην οικοδόμηση μιας ακόμη στενότερα δεμένης Ένωσης, απαιτείται ποικιλία δράσεων και συντονισμένων προσπαθειών μέσω δραστηριοτήτων σε διακρατικό και ενωσιακό επίπεδο. Ο θεσμός της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στην εκπόνηση της νομοθεσίας της ΕΕ (3).

(5)

Στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθορίζεται ένα πρόγραμμα δράσης με το οποίο επιβεβαιώνεται η ανάγκη για προώθηση διαρκούς διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δήμους και για υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

(6)

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013) μαζί με μια δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου και δύο διαδοχικές συναντήσεις διαβούλευσης μεταξύ ενδιαφερομένων επιβεβαίωσαν ότι ένα νέο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» θεωρείται σημαντικό τόσο από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όσο και από μεμονωμένους συμμετέχοντες. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι θα πρέπει να θεσπιστεί προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα σε οργανωτικό επίπεδο, όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας και, σε ατομικό επίπεδο, όσον αφορά την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για ζητήματα της Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να θεσπίσει ένα πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 (το πρόγραμμα).

(7)

Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σχεδίων, την ενσωμάτωσή τους στο τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο και τη σύνθεση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να δημιουργηθούν σημαντικές συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων, της έρευνας και καινοτομίας, της κοινωνίας των πληροφοριών, της πολιτικής για τη διεύρυνση και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

(8)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα διαφόρων δράσεων και να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις, επαφές και συζητήσεις πολιτών για ζητήματα που έχουν σχέση με τη συμμετοχή των πολιτών, εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και να προωθήσει τον προβληματισμό σχετικά με καθοριστικές στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία, πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως οι νέοι, επίγνωση της ιστορίας της Ένωσης και της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και συζητήσεις επί ζητημάτων ευρωπαϊκής πολιτικής, με σκοπό την τόνωση όλων των πτυχών της δημόσιας ζωής.

(9)

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 με θέμα «Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης-10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης στη μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος, και τονίζουν την αξία του ρόλου της Ένωσης στη διευκόλυνση, την ανταλλαγή και την προώθηση της συλλογικής μνήμης αυτών των εγκλημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη η σημασία των ιστορικών, πολιτιστικών και διαπολιτισμικών πτυχών, καθώς και οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ της μνήμης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

(10)

Η οριζόντια διάσταση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζει την αξιοποίηση και τη δυνατότητα για μεταφορά των αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθεί ισχυρότερος αντίκτυπος και μακροχρόνια βιωσιμότητα. Για τον σκοπό αυτόν, οι δρομολογούμενες δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν σύνδεση με το πολιτικό θεματολόγιο της Ένωσης και να χαίρουν της δέουσας προβολής.

(11)

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στην ισόρροπη ενσωμάτωση και συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη μέλη στα διακρατικά σχέδια και δραστηριότητες, λαμβανομένου υπόψη του πολυγλωσσικού χαρακτήρα της Ένωσης και της ανάγκης να μετέχουν υποεκπροσωπούμενες ομάδες.

(12)

Οι προσχωρούσες χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες, αφενός, που ωφελούνται από την προενταξιακή στρατηγική, και οι χώρες ΕΖΕΣ, αφετέρου, που είναι μέλη της συμφωνίας ΕΟΧ αναγνωρίζονται ως δυνητικοί συμμετέχοντες σε προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί. Επιπλέον, δυνάμει της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου (5), οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

(13)

Οι στόχοι της ίδρυσης ουσιαστικής και βιώσιμης δημοκρατίας και της ανάπτυξης ευημερούσας κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι κοινοί για το πρόγραμμα και για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Η Ένωση προσφέρει μια προνομιούχο σχέση, οικοδομώντας επάνω σε αμοιβαία δέσμευση για κοινές αξίες και αρχές στις χώρες που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Μέσο.

(14)

Τα κονδύλια που δεσμεύονται για δράσεις προβολής υπό τον παρόντα κανονισμό μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην κάλυψη της θεσμικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

(15)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ώστε να δίδεται η δυνατότητα για τις αναπροσαρμογές που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή των μέτρων.

(16)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον απαιτείται, με την επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός») και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (8).

(17)

Προτίμηση θα πρέπει να δίδεται σε επιχορηγήσεις για σχέδια ανεξαρτήτως του μεγέθους τους αλλά με μεγάλο αντίκτυπο, ιδίως σχέδια που σχετίζονται άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης και αποσκοπούν στη συμμετοχή στη διαμόρφωση του πολιτικού θεματολογίου της Ένωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να απλοποιηθεί περαιτέρω με εφάπαξ χρηματοδότηση, χρηματοδότηση κατ' αποκοπή και με την εφαρμογή πινάκων κόστους ανά μονάδα.

(18)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της χρηματοδοτικής στήριξης που προβλέπεται να καλυφθεί από το πρόγραμμα, ο παρών κανονισμός δέον να εφαρμοσθεί από 1ης Ιανουαρίου 2014. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

(19)

Επειδή οι επιδιώξεις της παρούσας οδηγίας, ήτοι να συμβάλει στην κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες δημοκρατικής συμμετοχής στα κοινά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, λόγω του διακρατικού και πολυμερούς χαρακτήρα του προγράμματος, είναι δυνατόν συνεπώς να επιτευχθούν με καλύτερο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(20)

Δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για το πρόγραμμα, κατά την έννοια του σημείου 18 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (9), περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να επηρεάζονται οι αρμοδιότητες για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(21)

Ο παρών κανονισμός προβλέπει μεταβατικά μέτρα για την παρακολούθηση δράσεων που ξεκινούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, δυνάμει της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ.

(22)

Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων όρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του προγράμματος. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και εύρος

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 («το πρόγραμμα»).

2.   Στο πλαίσιο του συνολικού στόχου της μεγαλύτερης προσέγγισης της Ένωσης προς τους πολίτες της, οι γενικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

α)

να συμβάλει στην κατανόηση των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,

β)

να προαγάγει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

Άρθρο 2

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, οι οποίοι υλοποιούνται μέσα από την ανάληψη δράσεων σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση:

α)

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες και τον σκοπό της Ένωσης· ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα από τη διέγερση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων.

β)

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Άρθρο 3

Διάρθρωση του προγράμματος και υποστηριζόμενες δράσεις

1.   Το πρόγραμμα, κατά την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, διαρθρώνεται διττώς:

α)

«Ευρωπαϊκή μνήμη»

β)

«Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά».

Τα δύο σκέλη θα συμπληρώνονται από οριζόντιες δράσεις για την ανάλυση, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων (δράσεις για την «Αξιοποίηση»).

2.   Προς εκπλήρωση των στόχων του, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες μορφές δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται σε διακρατική βάση ή έχουν ευρωπαϊκή διάσταση:

α)

Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας, όπως:

συναντήσεις πολιτών, αδελφοποιήσεις πόλεων, δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων,

εφαρμογή σχεδίων μέσω διακρατικών εταιρικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που προσδιορίζονται στο άρθρο 6,

σχέδια εκδηλώσεων μνήμης με ευρωπαϊκή διάσταση,

ανταλλαγές που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή/και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

β)

Διαρθρωτική στήριξη οργανώσεων όπως:

οργανισμών που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ενδιαφέροντος της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 177 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012,

σημεία επαφής του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

γ)

Αναλυτικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης, όπως:

μελέτες επικεντρωμένες σε θέματα που αφορούν τους στόχους του προγράμματος.

δ)

Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης σχεδιασμένες για τη χρησιμοποίηση και περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών και για την προβολή των ορθών πρακτικών, όπως:

εκδηλώσεις σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων διασκέψεων, εορτασμών επετείων και απονομών βραβείων,

αξιολογήσεις από ομοτίμους, συνεδριάσεις και σεμινάρια εμπειρογνωμόνων.

3.   Στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρατίθενται πρωτοβουλίες που αφορούν δράσεις οι οποίες απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 4

Μέτρα της Ένωσης

1.   Τα μέτρα της Ένωσης μπορούν να έχουν τη μορφή επιχορήγησης ή σύμβασης δημόσιων προμηθειών:

2.   Οι επιχορηγήσεις της Ένωσης μπορούν να χορηγούνται μέσω επιχορηγήσεων λειτουργίας ή επιχορηγήσεων δράσεων.

3.   Οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτουν την αγορά υπηρεσιών, π.χ. τη διοργάνωση εκδηλώσεων, μελετών και έρευνας, εργαλεία πληροφόρησης και διάδοσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Άρθρο 5

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ακόλουθων χωρών:

α)

τα κράτη μέλη,

β)

οι προσχωρούσες χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης που έχουν οριστεί στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, τις αποφάσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης ή παρόμοιες συμφωνίες,

γ)

οι χώρες ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία.

Άρθρο 6

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προωθούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και ολοκλήρωση, ιδίως στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς, τις επιτροπές αδελφοποίησης, τους ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών (ομάδες προβληματισμού), τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (μεταξύ άλλων ενώσεις επιζώντων) καθώς και σε οργανώσεις πολιτισμού, νεολαίας, εκπαίδευσης και έρευνας.

Άρθρο 7

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Το πρόγραμμα μπορεί να στηρίζει κοινές δραστηριότητες στον τομέα που καλύπτει, οι οποίες αναλαμβάνονται από κοινού με συναφείς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Unesco, βάσει κοινών συνεισφορών και σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 8

Υλοποίηση του προγράμματος

1.   Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.   Προς εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδος εφαρμογής και το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχεδίου. Περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που δεσμεύεται για κάθε δράση καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 9

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 10

Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Η Επιτροπή διατηρεί τακτικό διάλογο με τους δικαιούχους του προγράμματος και αρμόδιους εταίρους και εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 11

Συνοχή με άλλα νομοθετικά μέσα της Ένωσης

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με νομοθετικά μέσα σε άλλους τομείς δράσης της Ένωσης, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων, της έρευνας και καινοτομίας, της κοινωνίας των πληροφοριών, της πολιτικής για τη διεύρυνση και της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Άρθρο 12

Προϋπολογισμός

1.   Το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς για την εφαρμογή του προγράμματος, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ανέρχεται σε 185 468 000 EUR.

2.   Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

3.   Τα κονδύλια που δεσμεύονται για δράσεις προβολής υπό τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατόν να συμβάλλουν επίσης αναλογικά στην κάλυψη της θεσμικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό που αυτές είναι σχετικές με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης ενέργειας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, και με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν εξουσία λογιστικού ελέγχου, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.   Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ άλλων επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (11) και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (12) με στόχο τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης ενέργειας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του προγράμματος.

4.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 14

Γνωστοποίηση

Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση μέσω της υποβολής των αποφάσεων επιλογής εντός δύο εβδομάδων από την έκδοσή τους.

Άρθρο 15

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος ως προς τους στόχους του με τη χρήση δεικτών που σχετίζονται με την επίδοση. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης αξιοποιούνται κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Ειδικότερα, η παρακολούθηση περιλαμβάνει τη σύνταξη των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) και γ).

Όπου αρμόζει, οι δείκτες διαχωρίζονται ανά φύλο και ηλικία.

2.   Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους του άρθρου 2, η πρόοδος αποτιμάται με δείκτες που περιέχονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση του προγράμματος και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτική βάση.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει τα εξής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών:

α)

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017,ενδιάμεση έκθεση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και των ποσοτικών και ποιοτικών πτυχών της εφαρμογής του παρόντος προγράμματος το αργότερο,

β)

31 Δεκεμβρίου 2018,ανακοίνωση για τη συνέχιση του παρόντος προγράμματος το αργότερο,

γ)

έως την 1η Ιουλίου 2023, έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Άρθρο 16

Μεταβατική διάταξη

Η απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Οι δράσεις που άρχισαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ συνεχίζουν να διέπονται από την εν λόγω απόφαση ως την ολοκλήρωσή τους.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα για ειδικό προορισμό που προέρχονται από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ μπορούν να διατίθενται για το πρόγραμμα.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 14 Απριλίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ


(1)  ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 122.

(2)  ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 43.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1).

(4)  Απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 32).

(5)  Απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας (ΕΕ L 77, της 15ης Μαρτίου 2014, σ. 27).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(8)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(9)  EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο πρόγραμμα.

ΣΚΕΛΟΣ 1: Ευρωπαϊκή μνήμη

Το σκέλος αυτό θα στηρίζει δραστηριότητες με τις οποίες θα ενθαρρύνεται ο προβληματισμός σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία και τις κοινές αξίες υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, λαμβανομένης υπόψη της ισότητας των φύλων. Μπορούν να διατεθούν κονδύλια για πρωτοβουλίες που απηχούν τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης (ιδιαίτερα του ναζισμού που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα, του φασισμού, του σταλινισμού και των απολυταρχικών κομμουνιστικών καθεστώτων, χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά) και πρωτοβουλίες υπέρ της μνήμης των θυμάτων των εγκληματικών τους πράξεων. Το σκέλος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που συνδέονται με άλλα καθοριστικά ορόσημα και σημεία αναφοράς της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμφιλίωση ως μέσα υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος, ιδίως με σκοπό την προσέγγιση στη νεότερη γενιά.

Ενδεικτικά, περίπου το 20 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί στο σκέλος αυτό.

ΣΚΕΛΟΣ 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά

Το σκέλος αυτό θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν τη συμμετοχή στα κοινά υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους διάρθρωσης ώστε να εξασφαλιστούν διαρκή αποτελέσματα από τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες και σχέδια που έχουν σύνδεση με το πολιτικό θεματολόγιο της Ένωσης.

Το σκέλος μπορεί επίσης να καλύπτει σχέδια και πρωτοβουλίες που δημιουργούν ευκαιρίες για αμοιβαία κατανόηση, διαπολιτισμικό διάλογο, αλληλεγγύη, κοινωνική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Πολλά μένουν ακόμη να γίνουν για την προσέλκυση περισσότερων νέων για συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο και τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στη διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Οι φωνές τους θα πρέπει να ακούγονται περισσότερο και να λαμβάνονται υπόψη από τους αρμοδίους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων.

Ενδεικτικά, περίπου το 60 % του συνολικού προϋπολογισμού που χορηγείται στο πρόγραμμα θα διατεθεί στο σκέλος αυτό.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ: Αξιοποίηση

Η εν λόγω δράση θα καλύπτει το πρόγραμμα στο σύνολό του και θα ισχύει εξίσου για το σκέλος 1 και το σκέλος 2.

Θα στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων, επιτρέπουν καλύτερη απόδοση της επένδυσης και ενισχύουν την άντληση διδαγμάτων από την εμπειρία. Ο λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης δράσης είναι η περαιτέρω «αξιοποίηση» και χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών που έχουν δρομολογηθεί για το σκοπό της εξασφάλισης της διάρκειάς τους.

Θα περιλαμβάνει το στοιχείο της «ανάπτυξης ικανοτήτων» — την ανάπτυξη μέτρων υποστήριξης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ενδιαφερομένων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, λόγου χάρη μέσα από την κατάρτιση. Η τελευταία θα μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων, κατάρτιση για εκπαιδευτές, καθώς επίσης την ανάπτυξη εργαλείων βασισμένων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με οργανώσεις ή σχέδια που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

Ενδεικτικά, περίπου το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί στη δράση αυτή.

ΙΙ.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθεί η αρχή των πολυετών εταιρικών σχέσεων βάσει συμφωνημένων στόχων, οι οποίες θα στηρίζονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να εξασφαλίζονται αμοιβαία οφέλη για την κοινωνία των πολιτών και για την Ένωση.

Σε γενικές γραμμές, θα προτιμηθούν οι επιχορηγήσεις για σχέδια ανεξαρτήτως του μεγέθους τους αλλά με μεγάλο αντίκτυπο, ιδίως για σχέδια που συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ένωσης και αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής για τη διαμόρφωση του πολιτικού θεματολογίου της Ένωσης. Καθόσον είναι δυνατόν θα ληφθεί υπόψη η ισόρροπη γεωγραφική κατανομή.

Η διαχείριση του προγράμματος και των περισσότερων δράσεων μπορεί να πραγματοποιείται κεντρικά από εκτελεστικό οργανισμό.

Όλες οι δράσεις είτε υλοποιούνται σε διακρατική βάση είτε έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Η δράση θα ενθαρρύνει την κινητικότητα των πολιτών και την ανταλλαγή ιδεών εντός της Ένωσης.

Η δημιουργία δικτύων και η έμφαση στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πλέον πρόσφατων ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως με σκοπό την προσέγγιση της νεότερης γενιάς, θα συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικών στοιχείων και θα αντικατοπτρίζονται τόσο στα είδη των δραστηριοτήτων όσο και στο φάσμα των οργανώσεων που συμμετέχουν. Θα ενθαρρυνθεί η η αλληλεπίδραση και η συνέργεια μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, συνέχειας, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άμεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του, και ιδιαίτερα μελέτες, συναντήσεις, δραστηριότητες πληροφόρησης και δημοσίευσης, δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης, τις οποίες μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή με σκοπό τη διαχείριση του προγράμματος.

Οι συνολικές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας του προγράμματος θα είναι ανάλογες προς τα καθήκοντα που προβλέπει το πρόγραμμα.

Η Επιτροπή μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσίευσης και διάδοσης, κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ευρεία γνώση και υψηλό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός που χορηγείται θα είναι δυνατόν να καλύπτει επίσης τη θεσμική επικοινωνία για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

Για τη διαχείριση του προγράμματος θα διατεθεί περίπου το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

ΙΙΙ.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Οι ειδικοί στόχοι του άρθρου 2 περιγράφουν τα αποτελέσματα που επιδιώκει να επιτύχει το πρόγραμμα. Για τη μέτρηση της προόδου θα χρησιμοποιούνται δείκτες που σχετίζονται με τις επιδόσεις, όπως τα εξής:

Ειδικός στόχος 1: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες και τον σκοπό της Ένωσης· ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της, μέσα από τη διέγερση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων.

Δείκτες που σχετίζονται με τις επιδόσεις:

ο αριθμός άμεσα εμπλεκόμενων συμμετεχόντων,

ο αριθμός έμμεσα ωφελούμενων ατόμων από το πρόγραμμα,

ο αριθμός σχεδίων,

η ποιότητα των αιτήσεων για σχέδια και κατά πόσον τα αποτελέσματα των επιλεχθέντων σχεδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν/μεταδοθούν περαιτέρω,

το ποσοστό των αιτούντων για πρώτη φορά.

Ειδικός στόχος 2: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά σε επίπεδο Ένωσης, μέσα από την ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δέσμευση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Δείκτες που σχετίζονται με τις επιδόσεις:

ο αριθμός των άμεσα εμπλεκόμενων συμμετεχόντων,

ο αριθμός έμμεσα ωφελούμενων ατόμων από το πρόγραμμα,

ο αριθμός συμμετεχουσών οργανώσεων,

η εικόνα που διαμορφώνουν οι δικαιούχοι για την Ένωση και τα θεσμικά της όργανα,

η ποιότητα αιτήσεων σχεδίων,

το ποσοστό των αιτούντων για πρώτη φορά,

ο αριθμός διακρατικών εταιρικών σχέσεων που συμπεριλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων,

ο αριθμός δικτύων αδελφοποιημένων πόλεων,

ο αριθμός και ποιότητα πρωτοβουλιών πολιτικής σε συνέχεια δραστηριοτήτων που στηρίζονται από το πρόγραμμα σε τοπικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο,

η γεωγραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων:

i)

σύγκριση μεταξύ του ποσοστού των σχεδίων που υπέβαλε ένα κράτος μέλος ως επικεφαλής εταίρος και του ποσοστού του πληθυσμού του στο συνολικό πληθυσμό της Ένωσης,

ii)

σύγκριση μεταξύ του ποσοστού των σχεδίων που επιλέχθηκαν ανά κράτος μέλος ως επικεφαλής εταίρου και του ποσοστού του πληθυσμού του στο συνολικό πληθυσμό της Ένωσης,

iii)

σύγκριση μεταξύ του ποσοστού των σχεδίων που υπέβαλε ένα κράτος μέλος ως επικεφαλής εταίρος ή συνέταιρος και του ποσοστού του πληθυσμού του στο συνολικό πληθυσμό της Ένωσης,

iv)

σύγκριση μεταξύ του ποσοστού των σχεδίων που επιλέχθηκαν ανά κράτος μέλος ως επικεφαλής εταίρου ή συνέταιρου και του ποσοστού του πληθυσμού του στο συνολικό πληθυσμό της Ένωσης.

IV.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Για τα σχέδια που επιλέγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα καθιερωθεί σύστημα δειγματοληπτικού λογιστικού ελέγχου.

Ο δικαιούχος επιχορήγησης κρατά διαθέσιμα για την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τις δαπάνες για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της επιχορήγησης. Ο δικαιούχος επιχορήγησης μεριμνά ώστε, εφόσον χρειαστεί, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των μελών του να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής.


Top