EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 286, 31.10.2009, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 279 - 308

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/oj

31.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009

για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

(αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (3) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεχιζόμενες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον προκαλούν σοβαρές ζημιές στη στιβάδα του όζοντος. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μείωσης του ατμοσφαιρικού φορτίου ουσιών που καταστρέφουν το όζον και έχουν παρατηρηθεί ορισμένα πρώτα δείγματα αποκατάστασης του στρατοσφαιρικού όζοντος. Ωστόσο, η στιβάδα του όζοντος δεν προβλέπεται να αποκατασταθεί στα προ του 1980 επίπεδα συγκέντρωσης πριν από τα μέσα του 21ου αιώνα. Η αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-Β εξαιτίας της καταστροφής του όζοντος εξακολουθεί επομένως να συνιστά σοβαρή απειλή για την υγεία και το περιβάλλον. Παράλληλα, οι περισσότερες από τις εν λόγω ουσίες έχουν υψηλή δυνατότητα θέρμανσης του πλανήτη και συντελούν στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω αποτελεσματικά μέτρα κατά των αρνητικών επιπτώσεων από τις εκπομπές αυτές, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και να αποτραπεί ο κίνδυνος να καθυστερήσει περαιτέρω η αποκατάσταση της στιβάδας του όζοντος.

(3)

Ως εκ των αρμοδιοτήτων της στους τομείς του περιβάλλοντος και του εμπορίου, η Κοινότητα κατέστη, δυνάμει της απόφασης 88/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), μέρος της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (εφεξής: «το πρωτόκολλο»).

(4)

Πολλές ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ) είναι αέρια του θερμοκηπίου αλλά δεν ελέγχονται από τη σύμβαση — Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το πρωτόκολλο του Κιότο, λόγω της παραδοχής που είχε γίνει ότι το πρωτόκολλο θα καταργήσει σταδιακά τις ΟΚΟ. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί με το πρωτόκολλο, το έργο της κατάργησης των ΟΚΟ απομένει να ολοκληρωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανά τον κόσμο, έχοντας υπόψη ταυτόχρονα ότι επί του παρόντος πολλές εναλλακτικές ουσίες εκείνων που καταστρέφουν το όζον έχουν υψηλό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να ελαχιστοποιηθεί και να εξαλειφθεί η παραγωγή και χρήση ΟΚΟ όπου υπάρχουν τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.

(5)

Τα μέρη του πρωτοκόλλου ενέκριναν πρόσθετα μέτρα για την προστασία της στιβάδας του όζοντος πρόσφατα στη σύνοδό τους στο Μόντρεαλ τον Σεπτέμβριο του 2007 και στη Ντόχα τον Νοέμβριο 2008. Είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Κοινότητας που απορρέουν από το πρωτόκολλο και, ειδικότερα, να υλοποιηθεί η επίσπευση της σταδιακής κατάργησης των υδροχλωροφθορανθράκων λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους σταδιακής καθιέρωσης εναλλακτικών ουσιών με υψηλά δυναμικά θέρμανσης του πλανήτη.

(6)

Μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε η επιτροπή επιστημονικής αξιολόγησης, στην έκθεσή της του 2006, σχετικά με την επιταχυνόμενη αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης υδροχλωροφθορανθράκων στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα μέρη του πρωτοκόλλου ενέκριναν, στη 19η συνεδρίασή τους το 2007, την απόφαση XIX/6 που προβλέπει επίσπευση του χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης των υδροχλωροφθορανθράκων. Ως επακόλουθο της απόφασης αυτής, η χρονολογία κατάργησης της παραγωγής θα πρέπει να μετατεθεί από το έτος 2025 στο 2020.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, από το 2010 και στο εξής, δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται αμεταχείριστοι υδροχλωροφθοράνθρακες για τη συντήρηση ή την επισκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παράνομης χρήσης αμεταχείριστων υδροχλωροφθορανθράκων ως ανακυκλωμένου ή ποιοτικά αποκατεστημένου υλικού, στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ποιοτικά αποκατεστημένο ή ανακυκλωμένο υλικό. Η επαναπώληση ανακυκλωμένων υδροχλωροφθορανθράκων θα πρέπει να απαγορεύεται και οι ανακυκλωμένοι υδροχλωροφθοράνθρακες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους εξοπλισμό και μόνον από επιχείρηση που διεξήγαγε την ανάκτηση ή ανέθεσε τη διεξαγωγή της. Για συνοχή, η εξαίρεση θα πρέπει επίσης να ισχύει για τον εξοπλισμό αντλιών θερμότητας.

(8)

Δεδομένου ότι οι τεχνολογίες και οι εναλλακτικές ουσίες που επιτρέπουν την αντικατάσταση των ουσιών που καταστρέφουν το όζον έχουν καταστεί ευρέως διαθέσιμες, είναι σκόπιμο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθούν μέτρα ελέγχου αυστηρότερα εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 αλλά και εκείνων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο.

(9)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά χλωροφθορανθράκων, άλλων πλήρως αλογονωμένων χλωροφθορανθράκων, halons, τετραχλωράνθρακα, 1,1,1-τριχλωροαιθανίου, υδροβρωμοφθορανθράκων, βρωμοχλωρομεθανίου και βρωμιούχου μεθυλίου έχει παύσει σταδιακά και απαγορεύεται κατά συνέπεια η διοχέτευση στην αγορά των ουσιών και των προϊόντων αυτών, καθώς και του εξοπλισμού που περιέχει τέτοιου είδους ουσίες. Είναι επίσης τώρα σκόπιμο να απαγορευθεί σταδιακά η απαγόρευση της χρήσης αυτών των ουσιών για τη συντήρηση ή επισκευή αυτού του εξοπλισμού.

(10)

Ακόμη και μετά τη σταδιακή εξάλειψη των ελεγχόμενων ουσιών, η Επιτροπή θα πρέπει υπό όρους να εγκρίνει εξαιρέσεις για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης. Ειδικότερα, η απόφαση X/14 των μερών του πρωτοκόλλου ορίζει κριτήρια έγκρισης εξαιρέσεων για τις εν λόγω χρήσεις. Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίσει προϋποθέσεις για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται για τους συγκεκριμένους σκοπούς, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους παραγωγούς και εισαγωγείς να αυξάνουν σημαντικά τις ποσότητες που διαθέτουν στην αγορά. Οι ειδικές προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά ουσιών για τις εν λόγω χρήσεις, που αποφασίζονται από τα μέρη, θα πρέπει να ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διασφαλίζεται η τήρησή τους.

(11)

Η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί του μεθυλοβρωμιδίου έχει αποτυπωθεί σε μια σημαντικότερη μείωση της παραγωγής και κατανάλωσής του, σε σύγκριση με το πρωτόκολλο, καθώς και στην απόφαση 2008/753/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση του βρωμιούχου μεθυλίου στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία (5) και στην οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (6). Η εξαίρεση του μεθυλοβρωμιδίου για κρίσιμης σημασίας χρήσεις θα πρέπει να παύσει πλήρως, με προσωρινή διατήρηση της δυνατότητας έγκρισης παρεκκλίσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε αιφνίδιες επιδρομές επιβλαβών οργανισμών ή εξάρσεις ασθενειών, εφόσον η έκτακτη αυτή χρήση επιτρέπεται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (7) και την οδηγία 98/8/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών, όπως η χρήση πρακτικά αδιαπέραστων μεμβρανών για τον υποκαπνισμό του εδάφους.

(12)

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (8) που απαγόρευσε, από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, τη χρήση μεθυλοβρωμιδίου ως βιοκτόνου ουσίας, και την απόφαση 2008/753/ΕΚ που απαγόρευσε, από τις 18 Μαρτίου 2010, τη χρήση μεθυλοβρωμιδίου ως φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η χρήση μεθυλοβρωμιδίου για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας αποστολής φορτίου θα πρέπει επίσης να απαγορευθεί από τις 18 Μαρτίου 2010.

(13)

Το άρθρο 2 ΣΤ παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου απαιτεί από κάθε μέρος να μεριμνά ώστε η χρήση υδροχλωροφθορανθράκων να περιορίζεται σε εκείνες τις εφαρμογές για τις οποίες δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά καταλληλότερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες. Με δεδομένη τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών και υποκατάστατων τεχνολογιών, είναι δυνατόν να περιοριστούν ακόμη περισσότερο η διάθεση στην αγορά και η χρήση υδροχλωροφθορανθράκων καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται από αυτούς. Η απόφαση VI/13 των μερών του πρωτοκόλλου ορίζει ότι η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων αντί των υδροχλωροφθορανθράκων θα πρέπει να συνεκτιμά παράγοντες, όπως το δυναμικό καταστροφής του όζοντος, την ενεργειακή απόδοση, το εύφλεκτο, η τοξικότητα, το δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης και την πιθανή επίπτωση στην αποτελεσματική χρήση και σταδιακή κατάργηση των χλωροφθορανθράκων και των halons. Στην απόφαση αυτή, τα μέρη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα ελέγχου των υδροχλωροφθορανθράκων βάσει του πρωτοκόλλου θα πρέπει να γίνουν σημαντικά αυστηρότερα για να προστατευθεί η στιβάδα του όζοντος και να αξιοποιηθεί η διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων.

(14)

Τα μέτρα για τον έλεγχο των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες θα πρέπει να επεκταθούν στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που εξαρτώνται από τις ουσίες αυτές, ώστε να προληφθεί η καταστρατήγηση των περιορισμών που επιβάλλει ο παρών κανονισμός. Με την επιπλέον κάλυψη των προϊόντων και του εξοπλισμού των οποίων ο σχεδιασμός, η χρήση ή η ομαλή λειτουργία απαιτεί την παρουσία ελεγχόμενης ουσίας, αποκλείεται το ενδεχόμενο διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων ή εξοπλισμού που κατά τον χρόνο αυτό δεν περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες, αλλά θα χρειαστεί να επαναπληρωθούν μεταγενέστερα. Επιπλέον, θα πρέπει να απαλειφθούν οι εξαιρέσεις για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που είχαν κατασκευασθεί πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων ελέγχου, επειδή δεν έχουν πλέον σημασία και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο παράνομης διάθεσης στην αγορά ή εμπορίου.

(15)

Δεν θα πρέπει να εισάγονται ελεγχόμενες ουσίες ούτε προϊόντα και εξοπλισμός που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές από κράτη που δεν είναι μέρη του πρωτοκόλλου. Επιπλέον, θα πρέπει να απαγορευθούν οι εξαγωγές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται από αυτούς, αφότου τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού ή των ελεγχόμενων ουσιών για τη συντήρηση ή επισκευή τους στην Κοινότητα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία «αποθηκών» των ουσιών αυτών σε χώρες που δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις καταστροφής.

(16)

Το σύστημα αδειοδότησης για τις ελεγχόμενες ουσίες περιλαμβάνει τη χορήγηση άδειας εξαγωγής ελεγχόμενων ουσιών, ώστε να βελτιωθούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εμπορίου ουσιών που καταστρέφουν το όζον και να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μερών. Το εν λόγω σύστημα αδειοδότησης θα πρέπει να επεκταθεί στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

(17)

Προκειμένου να βελτιωθούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εμπορίου, η αδειοδότηση θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, αλλά και την είσοδο υπό άλλα τελωνειακά καθεστώτα ή για τελωνειακούς προορισμούς. Η διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η διαδικασία προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης και ελεύθερης ζώνης θα πρέπει να επιτρέπονται χωρίς αδειοδότηση ώστε να αποφεύγεται η περιττή επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των τελωνειακών αρχών. Οι αποστολές φορτίων προς ή από την επικράτεια κράτους μέλους που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, καλύπτεται όμως από την επικύρωση του πρωτοκόλλου από το κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να δημιουργούν περιττή επιβάρυνση στα κράτη μέλη σε σχέση με την αδειοδότηση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με το ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό αυτό και το πρωτόκολλο.

(18)

Για να αποφευχθεί το παράνομο και ανεπιθύμητο εμπόριο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, πριν από την έκδοση αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής, να εξακριβώνει, μέσω των αρμοδίων αρχών της εκάστοτε τρίτης χώρας, αν η σκοπούμενη συναλλαγή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή.

(19)

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (9), η οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (10) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (11), προβλέπουν την επισήμανση των ουσιών οι οποίες ταξινομούνται ως ουσίες που καταστρέφουν το όζον και την επισήμανση των μειγμάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Δεδομένου ότι οι ΟΚΟ που παράγονται για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, ως μέσα επεξεργασίας, για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, οι εν λόγω ουσίες θα πρέπει να διακρίνονται από τις ίδιες ουσίες που παράγονται για άλλες χρήσεις, ώστε να αποφευχθούν οι εκτροπές ελεγχόμενων ουσιών που προορίζονται για πρώτες ύλες, μέσα επεξεργασίας ή για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης προς άλλες χρήσεις που ελέγχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, προκειμένου να ενημερώνονται οι τελικοί χρήστες και να διευκολυνθεί η επιβολή του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές θα πρέπει επίσης να φέρουν την ανάλογη επισήμανση κατά τη συντήρηση ή την επισκευή.

(20)

Προκειμένου να μειωθεί η ελευθέρωση ελεγχόμενων ουσιών στην ατμόσφαιρα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ανάκτηση χρησιμοποιημένων ελεγχόμενων ουσιών και την πρόληψη της διαρροής τους.

(21)

Το πρωτόκολλο απαιτεί την υποβολή στοιχείων σχετικά με το εμπόριο ΟΚΟ. Θα πρέπει συνεπώς να επιβληθεί στους παραγωγούς, στους εισαγωγείς και στους εξαγωγείς ελεγχόμενων ουσιών η υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσια στοιχεία. Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να εξορθολογίσει τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων, ώστε να είναι σύμφωνες με το πρωτόκολλο και να αποφεύγονται οι επαναλήψεις, θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία, κατευθείαν στην Επιτροπή, και οι εγκαταστάσεις καταστροφής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων που απορρέουν από το πρωτόκολλο και να βελτιωθεί η πρακτική εφαρμογή τους, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων από τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις. Ενόψει της προβλεπόμενης ανάπτυξης μέσων υποβολής στοιχείων που θα βασίζεται στο Διαδίκτυο, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, θα πρέπει να καταρτίζει μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων μόλις εισαχθούν τα σχετικά μέσα υποβολής στοιχείων.

(22)

Η προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (12), ενώ η προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (13), ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας της επεξεργασίας, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, τη νομιμότητα της επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα πληροφόρησης των ατόμων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρόσβασης σε αυτά και διόρθωσής τους.

(23)

Για να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν επιθεωρήσεις εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου ώστε να στοχεύουν τις δραστηριότητες που ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο παράνομου εμπορίου ή εκπομπής ελεγχόμενων ουσιών. Η σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, που προβλέπει ελάχιστα κριτήρια για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη (14) θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση στη διενέργεια επιθεωρήσεων από τα κράτη μέλη.

(24)

Ενόψει των συνεχιζόμενων καινοτομιών στους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τον παρόντα κανονισμό και να υποβάλλει, εάν χρειάζεται, προτάσεις ιδίως όσον αφορά τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις όταν υπάρχουν τεχνικώς και οικονομικώς βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές στη χρήση ελεγχόμενων ουσιών, για περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας της στιβάδας του όζοντος και ταυτόχρονα μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου. Για να διασφαλιστεί η τήρηση του πρωτοκόλλου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ευθυγραμμίζει τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού με τις αποφάσεις των μερών, ιδίως με εκείνες που αφορούν τις μεθόδους καταστροφής, τους όρους διάθεσης ελεγχόμενων ουσιών στην αγορά για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης και τις διεργασίες στις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως μέσα επεξεργασίας.

(25)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (15).

(26)

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των ετικετών για τις ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται, διατίθενται στην αγορά ή χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, ως μέσα επεξεργασίας, για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, που αφορά τις διεργασίες στις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως μέσα επεξεργασίας, να τροποποιεί το μέγιστο ποσόν των ελεγχόμενων ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέσα επεξεργασίας ή να εκπέμπονται από χρήσεις μέσων επεξεργασίας, να τροποποιεί το παράρτημα V για τους όρους διάθεσης στην αγορά και περαιτέρω διανομής ελεγχόμενων ουσιών για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, να καθορίσει μηχανισμό για την απονομή ποσοστώσεων σε ελεγχόμενες ουσίες για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, να τροποποιεί το παράρτημα VI, να θεσπίζει τροποποιήσεις και χρονικά περιθώρια για τη σταδιακή εξάλειψη όσον αφορά τις κρίσιμης σημασίας χρήσεις των halons, να τροποποιεί τον κατάλογο των στοιχείων που απαιτείται να αναφέρονται για την εφαρμογή σε άδεια, να θεσπίζει πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου για το εμπόριο ελεγχόμενων ουσιών ή νέων ουσιών και προϊόντων καθώς και εξοπλισμού που περιέχει ή βασίζεται σε ελεγχόμενες ουσίες, να θεσπίζει κανόνες που εφαρμόζονται στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από κάθε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου, και που έχουν παραχθεί με τη χρησιμοποίηση ελεγχόμενων ουσιών, να τροποποιεί το παράρτημα VII, που αφορά τις τεχνολογίες καταστροφής, να καταρτίζει κατάλογο των προϊόντων και του εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση προς καταστροφή ή η καταστροφή χωρίς προηγούμενη ανάκτηση των ελεγχόμενων ουσιών θα πρέπει να θεωρούνται τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές και, επομένως, υποχρεωτικές, να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού, να καταρτίζει κατάλογο των τεχνολογιών και πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση κάθε διαρροής ή εκπομπής ελεγχόμενων ουσιών, να εντάσσει νέες ουσίες στο παράρτημα ΙΙ και να τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων από τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα, μη ουσιώδη στοιχεία, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(27)

Η οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (16) και η οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (17) προβλέπουν μέτρα για την ορθή από περιβαλλοντικής πλευράς διάθεση και ανάκτηση των αποβλήτων και τους ελέγχους επικίνδυνων αποβλήτων. Επ’ αυτού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ΟΚΟ που βρίσκονται στα απόβλητα οικοδομικών εργασιών και κατεδαφίσεων και στον εξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (18). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, για την καταστροφή ελεγχόμενων ουσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τεχνολογίες εγκεκριμένες από τα μέρη. Συνεπώς, οι σχετικές αποφάσεις των μερών θα πρέπει να ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλίζεται ότι μόνον αυτές οι τεχνολογίες ισχύουν υπό τον όρο ότι η εφαρμογή τους είναι συμβατή με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα.

(28)

Θα πρέπει να καθιερωθεί ευέλικτος μηχανισμός που θα εισαγάγει υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με τη δήλωση των ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καταστροφικές για το όζον ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η τάξη μεγέθους των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και να εξασφαλισθεί ότι οι νέες ουσίες που διαπιστώνεται ότι έχουν σημαντικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον ρόλο που διαδραματίζουν οι βραχύβιες ουσίες, έχοντας ιδίως υπόψη την αξιολόγηση του όζοντος στην οποία προέβη το 2006 το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (UNEP/WMO) και η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δυναμικό μείωσης του όζοντος εξαιτίας των ουσιών αυτών είναι μεγαλύτερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί παλαιότερα.

(29)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες περί επιβλητέων κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με τη συγκεκριμένη παράβαση και αποτρεπτικές.

(30)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της Κοινότητας ως μέρους του πρωτοκόλλου και η επίλυση ενός διασυνοριακού περιβαλλοντικού ζητήματος με σφαιρικό αντίκτυπο με ταυτόχρονη ρύθμιση του ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου των ODS και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν αυτές τις ουσίες ή βασίζονται σε αυτές, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ελεγχόμενες ουσίες, στις νέες ουσίες, καθώς και στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1)

«πρωτόκολλο»: το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος με τις τελευταίες τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές του·

2)

«μέρος»: κάθε μέρος του πρωτοκόλλου·

3)

«κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου»: κάθε κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης που, όσον αφορά συγκεκριμένη ελεγχόμενη ουσία, δεν έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που ισχύουν για την ουσία αυτή·

4)

«ελεγχόμενες ουσίες»: οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, καθώς και τα ισομερή τους, είτε αυτούσιες είτε σε μείγματα και ανεξαρτήτως του εάν είναι αμεταχείριστες ή προέρχονται από ανάκτηση, ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση·

5)

«χλωροφθοράνθρακες»: οι ελεγχόμενες ουσίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα Ι του παραρτήματος Ι καθώς και τα ισομερή τους·

6)

«halons»: οι ελεγχόμενες ουσίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι, καθώς και τα ισομερή τους·

7)

«τετραχλωράνθρακας»: η ελεγχόμενη ουσία που κατονομάζεται στην ομάδα IV του παραρτήματος Ι·

8)

«μεθυλοβρωμίδιο»: η ελεγχόμενη ουσία που κατονομάζεται στην ομάδα VI του παραρτήματος Ι·

9)

«υδροχλωροφθοράνθρακες»: οι ελεγχόμενες ουσίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα VIII του παραρτήματος Ι καθώς και τα ισομερή τους·

10)

«νέες ουσίες»: οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ, είτε αυτούσιες είτε σε μείγματα και ανεξαρτήτως του εάν είναι αμεταχείριστες ή προέρχονται από ανάκτηση, ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση·

11)

«πρώτη ύλη»: κάθε ελεγχόμενη ή νέα ουσία που υφίσταται χημική μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως, και της οποίας οι εκπομπές είναι ασήμαντες·

12)

«μέσα επεξεργασίας»: ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται για χημική επεξεργασία στις εφαρμογές που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ·

13)

«παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει ελεγχόμενες ή νέες ουσίες εντός της Κοινότητας·

14)

«παραγωγή»: η παραγόμενη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών ή νέων ουσιών, στην οποία συνυπολογίζεται η ποσότητα που παράγεται εκουσίως ή ακουσίως ως υποπροϊόν, εκτός εάν το υποπροϊόν αυτό καταστρέφεται ως μέρος της διεργασίας παρασκευής ή εφαρμόζοντας τεκμηριωμένη διαδικασία που εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα. Δεν θεωρούνται ως «παραγωγή» οι ποσότητες που λαμβάνονται με ανάκτηση, ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση, ούτε οι ασήμαντες ποσότητες που ενσωματώνονται αναπόφευκτα σε προϊόντα υπό μορφή ιχνοστοιχείων ή που εκλύονται κατά τη διεργασία·

15)

«δυναμικό καταστροφής του όζοντος» ή «ODP»: ο αριθμός που αναγράφεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ και αντιπροσωπεύει τη δυνητική επίδραση κάθε ελεγχόμενης ή νέας ουσίας στη στιβάδα του όζοντος·

16)

«υπολογιζόμενο επίπεδο»: η ποσότητα που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα κάθε ελεγχόμενης ουσίας επί το δυναμικό καταστροφής του όζοντος της ουσίας αυτής και προσθέτοντας τα γινόμενα, για κάθε ομάδα ελεγχόμενων ουσιών του παραρτήματος Ι χωριστά·

17)

«εξορθολογισμός της βιομηχανικής παραγωγής»: η μεταφορά, μεταξύ μερών ή στο εσωτερικό κράτους μέλους, του συνόλου ή μέρους του υπολογιζόμενου επιπέδου παραγωγής ενός παραγωγού προς άλλον, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης ή την αντιμετώπιση αναμενόμενων μειώσεων της προσφοράς, λόγω της παύσης λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων·

18)

«εισαγωγή»: η είσοδος ουσιών, προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στο βαθμό που το έδαφος καλύπτεται από την επικύρωση του πρωτοκόλλου από το κράτος μέλος και ισχύει ο παρών κανονισμός·

19)

«εξαγωγή»: η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στο βαθμό που το έδαφος καλύπτεται από την επικύρωση του πρωτοκόλλου από το κράτος μέλος και από τον παρόντα κανονισμό, ουσιών, προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και υπάγονται στο καθεστώς των κοινοτικών εμπορευμάτων ή η επανεξαγωγή ουσιών, προϊόντων και εξοπλισμού που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εφόσον υπάγονται στο καθεστώς των μη κοινοτικών εμπορευμάτων·

20)

«διάθεση στην αγορά»: η έναντι αμοιβής ή δωρεάν παροχή ή προσφορά σε τρίτους εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008. Όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που αποτελούν τμήμα ακινήτων ή μέσων μεταφοράς, αυτό αφορά μόνο την παροχή ή προσφορά εντός της Κοινότητας για πρώτη φορά·

21)

«χρήση»: η χρησιμοποίηση ελεγχόμενων ή νέων ουσιών στην παραγωγή, στη συντήρηση ή επισκευή, συμπεριλαμβανομένων της επαναπλήρωσης, προϊόντων ή εξοπλισμού ή άλλων διεργασιών·

22)

«αντλία θερμότητας»: συσκευή ή εγκατάσταση που εξάγει θερμότητα σε χαμηλή θερμοκρασία από τον αέρα, το ύδωρ ή τη γη και παρέχει θερμότητα·

23)

«ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση ελεγχόμενων ουσιών από προϊόντα και εξοπλισμό ή περιέκτες κατά τη συντήρηση ή επισκευή ή πριν από την τελική διάθεσή τους·

24)

«ανακύκλωση»: η επαναχρησιμοποίηση μιας ελεγχόμενης ουσίας που έχει ανακτηθεί, μετά από διαδικασία βασικού καθαρισμού·

25)

«ποιοτική αποκατάσταση»: η επανεπεξεργασία ανακτηθείσας ελεγχόμενης ουσίας μέσω με σκοπό να επιτυγχάνονται επιδόσεις ισοδύναμες με εκείνες της αμεταχείριστης ουσίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιδιωκόμενη χρήση του·

26)

«επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:

α)

παράγει, ανακτά, ανακυκλώνει, υποβάλλει σε ποιοτική αποκατάσταση, χρησιμοποιεί ή καταστρέφει ελεγχόμενες ή νέες ουσίες·

β)

εισάγει τέτοιες ουσίες·

γ)

εξάγει τις ουσίες αυτές·

δ)

διαθέτει στην αγορά τις ουσίες αυτές· ή

ε)

χειρίζεται εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θέρμανσης ή συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες·

27)

«εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης»: κατεργασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη της εισόδου, της εγκατάστασης ή της εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών (περιλαμβανομένων και νόσων), ή της εξασφάλισης του επίσημου ελέγχου τους, όπου:

επίσημος έλεγχος είναι αυτός ο οποίος επιτελείται ή έχει εγκριθεί από εθνική αρχή υπεύθυνη για την προστασία ή την υγεία των φυτών, των ζώων ή του περιβάλλοντος,

εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών κατά την απομόνωση είναι η εξάπλωση η οποία είναι δυνάμει σημαντική για τις περιοχές που θέτει σε κίνδυνο και στις οποίες δεν συναντώνται ακόμη ή συναντώνται αλλά δεν έχουν εξαπλωθεί ευρέως οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί·

28)

«εφαρμογές προετοιμασίας αποστολής φορτίου»: κατεργασίες, πλην των εφαρμογών υγειονομικής απομόνωσης, οι οποίες εκτελούνται έως 21 ημέρες πριν από την εξαγωγή με σκοπό την κάλυψη των επίσημων απαιτήσεων που έχει καθορίσει εθνική αρχή της χώρας εισαγωγής ή των επίσημων απαιτήσεων της χώρας εξαγωγής που υπάρχουν πριν από τις 7 Δεκεμβρίου 1995. Επίσημες απαιτήσεις είναι εκείνες που επιτελούνται ή έχουν εγκριθεί από εθνική αρχή υπεύθυνη για την προστασία ή την υγεία των φυτών, των ζώων ή του περιβάλλοντος, ή για τα αποθηκευμένα προϊόντα·

29)

«προϊόντα και εξοπλισμός που εξαρτώνται από ελεγχόμενες ουσίες»: τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που δεν λειτουργούν χωρίς ελεγχόμενες ουσίες, εκτός των προϊόντων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την κατεργασία, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση ή την καταστροφή των ελεγχόμενων ουσιών·

30)

«αμεταχείριστες ουσίες»: οι ουσίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως·

31)

«προϊόντα και εξοπλισμός»: όλα τα προϊόντα και εξοπλισμός εκτός των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή αποθήκευση ελεγχόμενων ουσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών

Απαγορεύεται η παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών.

Άρθρο 5

Διάθεση στην αγορά και χρήση ελεγχόμενων ουσιών

1.   Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών.

2.   Οι ελεγχόμενες ουσίες δεν διατίθενται στην αγορά σε περιέκτες μιας χρήσεως, με εξαίρεση τις εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

3.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό.

Άρθρο 6

Διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές

1.   Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, με εξαίρεση τα προϊόντα και τον εξοπλισμό για τα οποία επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων ελεγχόμενων ουσιών βάσει του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 2, ή του άρθρου 13 ή επιτρέπεται η χρήση βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

2.   Εξαιρουμένων των χρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, απαγορεύονται και παροπλίζονται τα συστήματα πυροπροστασίας και οι πυροσβεστήρες που περιέχουν halons.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως πρώτων υλών

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, επιτρέπονται η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως πρώτων υλών.

2.   Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά ως πρώτες ύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό. Από 1ης Ιουλίου 2010 οι περιέκτες των ουσιών αυτών φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πρώτη ύλη. Όταν απαιτείται οι ουσίες αυτές να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, αυτή η ένδειξη περιλαμβάνεται στην ετικέτα που εμφαίνεται στις οδηγίες αυτές ή στο τμήμα για τις συμπληρωματικές πληροφορίες στην ετικέτα όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 8

Παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων επεξεργασίας

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, επιτρέπεται η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων επεξεργασίας.

2.   Οι ελεγχόμενες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέσα επεξεργασίας μόνο σε εγκαταστάσεις που υφίσταντο την 1η Σεπτεμβρίου 1997 και εφόσον οι εκπομπές είναι ασήμαντες.

3.   Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά ως μέσα επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό. Από 1ης Ιουλίου 2010 οι περιέκτες των ουσιών αυτών φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι οι ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέσο επεξεργασίας. Όταν απαιτείται οι ουσίες αυτές να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 αυτή η ένδειξη περιλαμβάνεται στην ετικέτα που εμφαίνεται στις οδηγίες αυτές ή στο τμήμα για τις συμπληρωματικές πληροφορίες στην ετικέτα όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

4.   Η Επιτροπή καταρτίζει, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2, κατάλογο επιχειρήσεων στις οποίες επιτρέπεται η χρήση ελεγχόμενων ουσιών ως μέσων επεξεργασίας, καθορίζοντας τις μέγιστες ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την κατανάλωση ως μέσων επεξεργασίας και ανώτατα επίπεδα εκπομπών για κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Η μέγιστη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επεξεργασίας εντός της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τους 1 083 μετρικούς τόνους κατ’ έτος.

Η μέγιστη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών που μπορούν να εκπεμφθούν από χρήση μέσων επεξεργασίας εντός της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τους 17 μετρικούς τόνους κατ’ έτος.

5.   Με βάση νέα στοιχεία ή τεχνικές εξελίξεις ή αποφάσεις που λαμβάνονται από τα μέρη η Επιτροπή, κατά περίπτωση:

α)

τροποποιεί το παράρτημα III·

β)

τροποποιεί τη μέγιστη ποσότητα ελεγχόμενων ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επεξεργασίας ή να εκπεμφθούν από χρήση μέσων επεξεργασίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Διάθεση ελεγχόμενων ουσιών στην αγορά προς καταστροφή ή ποιοτική αποκατάσταση και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ή εξαρτώνται από ελεγχόμενες ουσίες προς καταστροφή

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6, μπορούν να διατίθενται ελεγχόμενες ουσίες και προϊόντα και εξοπλισμός που εξαρτώνται από ελεγχόμενες ουσίες στην αγορά προς καταστροφή εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1. Οι ελεγχόμενες ουσίες μπορούν επίσης να διατίθενται στην αγορά προς ποιοτική αποκατάσταση εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 10

Βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης των ελεγχόμενων ουσιών πλην των υδροχλωροφθορανθράκων

1.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι ελεγχόμενες ουσίες, πλην των υδροχλωροφθορανθράκων, μπορούν να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, εφόσον υπόκεινται σε καταχώριση και αδειοδότηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Η Επιτροπή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2, τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης για τις οποίες μπορούν να επιτραπούν η παραγωγή και η εισαγωγή, στην Κοινότητα, ελεγχόμενων ουσιών πλην των υδροχλωροφθορανθράκων, τις ποσότητες κάθε ουσίας, την περίοδο ισχύος της εξαίρεσης, καθώς και τους χρήστες που επιτρέπεται να επωφεληθούν των εν λόγω βασικών εργαστηριακών και αναλυτικών χρήσεων.

3.   Οι ελεγχόμενες ουσίες που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό αυτό. Από 1ης Ιουλίου 2010, οι περιέκτες των ουσιών αυτών φέρουν επισήμανση με σαφή ένδειξη ότι η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εργαστηριακή και αναλυτική χρήση. Όταν απαιτείται οι ουσίες αυτές να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, αυτή η ένδειξη περιλαμβάνεται στην ετικέτα που εμφαίνεται στις οδηγίες αυτές ή στο τμήμα για τις συμπληρωματικές πληροφορίες στην ετικέτα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού αυτού.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Οι ελεγχόμενες ουσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διατίθενται στην αγορά και διανέμονται περαιτέρω μόνον υπό τους όρους του παραρτήματος V. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το εν λόγω παράρτημα. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

4.   Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ελεγχόμενες ουσίες, πλην των υδροχλωροφθορανθράκων, σε βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης καταχωρίζεται από την Επιτροπή, δηλώνοντας τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, τον επιδιωκόμενο σκοπό, την κατ’ εκτίμηση ετήσια κατανάλωση και τους προμηθευτές των ουσιών, και επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές σε περίπτωση μεταβολής τους.

5.   Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται σε ειδοποίηση την οποία εκδίδει η Επιτροπή, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που προμηθεύουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 επιχειρήσεις ή χρησιμοποιούν για δικό τους λογαριασμό τις ελεγχόμενες ουσίες, δηλώνουν στην Επιτροπή την προβλεπόμενη ζήτηση για την περίοδο που προσδιορίζεται στην ειδοποίηση, διευκρινίζοντας το είδος και τις ποσότητες των αναγκαίων ελεγχόμενων ουσιών.

6.   Η Επιτροπή χορηγεί άδεια στους παραγωγούς και εισαγωγείς των ελεγχόμενων ουσιών, εκτός των υδροχλωροφθορανθράκων, που παράγονται ή εισάγονται για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης και τους γνωστοποιεί τη χρήση για την οποία τους χορηγείται άδεια, τις ουσίες που επιτρέπεται να διαθέσουν στην αγορά ή να χρησιμοποιήσουν για δικό τους λογαριασμό, καθώς και την ποσότητα αυτών. Η ποσότητα που επιτρέπουν ετησίως οι άδειες για μεμονωμένους παραγωγούς και εισαγωγείς δεν υπερβαίνει το 130 % του ετήσιου μέσου υπολογιζόμενου επιπέδου ελεγχόμενων ουσιών που καλύπτονται από άδεια για τον παραγωγό ή εισαγωγέα για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης κατά την περίοδο 2007 έως 2009.

Η συνολική ποσότητα που επιτρέπουν ετησίως οι άδειες, περιλαμβανομένων των αδειών για τους υδροχλωροφθοράνθρακες δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2, δεν υπερβαίνει τους 110 τόνους ODP. Οι λοιπές ποσότητες μπορούν να χορηγούνται σε παραγωγούς και εισαγωγείς που δεν διέθεσαν στην αγορά ούτε χρησιμοποίησαν για δικό τους λογαριασμό τις ελεγχόμενες ουσίες σε βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης την περίοδο 2007 έως 2008.

Η Επιτροπή καθορίζει μηχανισμό για τη χορήγηση ποσοστώσεων σε παραγωγούς και εισαγωγείς. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

7.   Είναι δυνατό να επιτραπεί σε έναν παραγωγό, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η παραγωγή του, να παραγάγει τις ελεγχόμενες ουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την πρόθεσή της να χορηγήσει σχετική τέτοια άδεια.

8.   Στο βαθμό που επιτρέπεται από το πρωτόκολλο, ένας παραγωγός μπορεί, με την άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η παραγωγή του, να παραγάγει ή να υπερβεί τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής που καθορίζονται στην παράγραφο 6, προκειμένου να καλυφθούν βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης των μερών, έπειτα από σχετικό αίτημά τους.

Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την πρόθεσή της να χορηγήσει τέτοια άδεια.

Άρθρο 11

Παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση υδροχλωροφθορανθράκων, καθώς και διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται από αυτούς

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, επιτρέπεται η παραγωγή υδροχλωροφθορανθράκων, εφόσον κάθε παραγωγός μεριμνά ώστε:

α)

κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και κάθε επόμενο δωδεκάμηνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το υπολογιζόμενο επίπεδο της οικείας παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων να μην υπερβαίνει το 35 % του υπολογιζόμενου επιπέδου της οικείας παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων κατά το 1997·

β)

κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και κάθε επόμενο δωδεκάμηνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το υπολογιζόμενο επίπεδο της οικείας παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων να μην υπερβαίνει το 14 % του υπολογιζόμενου επιπέδου της οικείας παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων κατά το 1997·

γ)

κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και κάθε επόμενο δωδεκάμηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, το υπολογιζόμενο επίπεδο της οικείας παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων να μην υπερβαίνει το 7 % του υπολογιζόμενου επιπέδου της οικείας παραγωγής υδροχλωροφθορανθράκων κατά το 1997·

δ)

να μην παράγει υδροχλωροφθοράνθρακες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 και του άρθρου 5 παράγραφος 1, υδροχλωροφθοράνθρακες σε εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης μπορούν να παράγονται, να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται.

Εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών το άρθρο 10 παράγραφοι 3 έως 7.

3.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ποιοτικά αποκατεστημένοι υδροχλωροφθοράνθρακες για τη συντήρηση ή την επισκευή υφιστάμενου ψυκτικού, κλιματιστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αντλιών θερμότητας μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι ο περιέκτης φέρει επισήμανση με την ένδειξη ότι η ουσία προέρχεται από ποιοτική αποκατάσταση και στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό παρτίδας και την ονομασία και διεύθυνση της εγκατάστασης ποιοτικής αποκατάστασης.

4.   Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, ανακυκλωμένοι υδροχλωροφθοράνθρακες για τη συντήρηση ή την επισκευή υφιστάμενου ψυκτικού, κλιματιστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αντλιών θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση τους έχει ανακτήσει από παρόμοιο εξοπλισμό και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον από την επιχείρηση που διενήργησε την ανάκτηση ως μέρος της συντήρησης ή επισκευής ή για την οποία η ανάκτηση διενεργήθηκε ως μέρος της συντήρησης ή επισκευής.

5.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν να διατίθενται στην αγορά υδροχλωροφθοράνθρακες για εκ νέου συσκευασία και επακόλουθη εξαγωγή. Οιαδήποτε επιχείρηση συσκευάζει εκ νέου και στη συνέχεια εξάγει υδροχλωροφθοράνθρακες καταχωρίζεται από την Επιτροπή, δηλώνοντας τις οικείες ελεγχόμενες ουσίες, την κατ’ εκτίμηση ετήσια ζήτηση και τους προμηθευτές των ουσιών και επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές σε περίπτωση μεταβολής του.

6.   Όταν χρησιμοποιούνται για συντήρηση ή επισκευή υδροχλωροφθοράνθρακες προερχόμενοι από ποιοτική αποκατάσταση ή ανακύκλωση, ο σχετικός ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός αντλιών θερμότητας φέρει επισήμανση με ένδειξη του είδους της ουσίας και της ποσότητας που περιέχει ο εξοπλισμός, καθώς και τα στοιχεία της ετικέτας όπως ορίζει το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα για τη στιβάδα του όζοντος.

7.   Οι επιχειρήσεις οι οποίες χειρίζονται τον εξοπλισμό που εμφαίνεται στην παράγραφο 4 και περιέχει ρευστό φορτίο 3 kg ή περισσότερο, τηρούν αρχείο της ποσότητας και του τύπου της ανακτώμενης και προστιθέμενης ουσίας, καθώς της εταιρείας ή του τεχνικού που πραγματοποίησε τη συντήρηση ή επισκευή.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υδροχλωροφθοράνθρακες προερχόμενους από ποιοτική αποκατάσταση ή ανακύκλωση για συντήρηση ή επισκευή τηρούν μητρώο των επιχειρήσεων που προμήθευσαν τους ποιοτικά αποκατεστημένους υδροχλωροφθοράνθρακες και της πηγής προέλευσης των ανακυκλωμένων υδροχλωροφθορανθράκων.

8.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6, όταν, για συγκεκριμένη χρήση, αποδεδειγμένως δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2, να εγκρίνει προσωρινή εξαίρεση, ώστε να επιτρέπεται η χρήση και η διάθεση στην αγορά υδροχλωροφθορανανθράκων, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται από αυτούς.

Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να εγκριθεί για περίοδο πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 12

Χρήσεις του μεθυλοβρωμίδίου σε εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας αποστολής φορτίου και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1, μέχρι τις 18 Μαρτίου 2010, μπορεί να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται μεθυλοβρωμίδιο σε εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας αποστολής φορτίου για την κατεργασία εμπορευμάτων προς εξαγωγή, υπό τον όρο ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση του μεθυλοβρωμιδίου επιτρέπονται αντιστοίχως δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ.

Το μεθυλοβρωμίδιο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και, εφόσον είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι ανακτάται τουλάχιστον το 80 % του μεθυλοβρωμιδίου που ελευθερώνεται από το φορτίο.

2.   Κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 μέχρι 18 Μαρτίου 2010, το υπολογιζόμενο επίπεδο μεθυλοβρωμιδίου που οι επιχειρήσεις διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν για ίδιο λογαριασμό δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους ODP.

Κάθε επιχείρηση εξασφαλίζει ότι το υπολογιζόμενο επίπεδο μεθυλοβρωμιδίου που διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί για δικό του λογαριασμό σε εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας αποστολής φορτίου δεν υπερβαίνει το 21 % του μέσου υπολογιζόμενου επιπέδου μεθυλοβρωμιδίου που διέθεσε στην αγορά ή χρησιμοποίησε για δικό του λογαριασμό σε εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας της αποστολής φορτίου κατά τα έτη 2005-2008.

3.   Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εφόσον το απαιτούν αιφνίδιες επιδρομές επιβλαβών οργανισμών ή εξάρσεις ασθενειών, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους, δύναται να επιτρέψει την προσωρινή παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση μεθυλοβρωμιδίου.

Η σχετική άδεια ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες και για ποσότητα που δεν υπερβαίνει τους 20 μετρικούς τόνους, ορίζει δε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό εκπομπών κατά τη χρήση υπό τον όρο ότι η διάθεση στην αγορά και χρήση του μεθυλοβρωμιδίου επιτρέπονται από τις οδηγίες 91/414/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ αντιστοίχως.

Άρθρο 13

Κρίσιμης σημασίας χρήσεις ουσιών halons και παροπλισμός εξοπλισμού που περιέχει halons

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1, μπορούν να διατίθενται halons στην αγορά και να χρησιμοποιούνται στις κρίσιμης σημασίας χρήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Τα halons μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον από επιχειρήσεις εξουσιοδοτημένες από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους που αποθηκεύει halons για τις χρήσεις κρίσιμης σημασίας.

2.   Η Επιτροπή επανεξετάζει το παράρτημα VI και, κατά περίπτωση, εγκρίνει τροποποιήσεις και χρονικά πλαίσια για τη σταδιακή κατάργηση των χρήσεων κρίσιμης σημασίας μέσω του καθορισμού ημερομηνιών λήξης για νέες εφαρμογές και καταληκτικών ημερομηνιών για τις υφιστάμενες εφαρμογές, λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας τεχνικώς και οικονομικώς εφικτών εναλλακτικών λύσεων ή τεχνολογιών αποδεκτών από άποψη περιβάλλοντος και υγείας.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

3.   Τα συστήματα πυροπροστασίας και οι πυροσβεστήρες που περιέχουν halons και εφαρμόζονται σε χρήσεις που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 παροπλίζονται εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που θα καθορίζονται στο παράρτημα VI.

4.   Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες αποδεδειγμένως δεν υπάρχουν εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων αρχών κράτους μέλους και με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2, να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις καταληκτικές ημερομηνίες ή από τις ημερομηνίες λήξης, υπό τον όρο ότι αυτές οι ημερομηνίες έχουν καθοριστεί στο παράρτημα VI σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 14

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και εξορθολογισμός της βιομηχανικής παραγωγής

1.   Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας που δικαιούται να διαθέτει στην αγορά ή να χρησιμοποιεί για δικό του λογαριασμό ελεγχόμενες ουσίες μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμά του αυτό για το σύνολο ή μέρος των ποσοτήτων της συγκεκριμένης ομάδας ουσιών, που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ή εισαγωγέα της ίδιας ομάδας ουσιών εντός της Κοινότητας. Κάθε σχετική τέτοια μεταβίβαση δικαιώματος γνωστοποιείται εκ των προτέρων στην Επιτροπή. Η μεταβίβαση του δικαιώματος διάθεσης στην αγορά ή χρήσης δεν συνεπάγεται πρόσθετο δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής.

2.   Στο βαθμό που επιτρέπεται από το πρωτόκολλο, ένας παραγωγός μπορεί, με την άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η σχετική παραγωγή, να υπερβεί τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 χάρη εξορθολογισμού της βιομηχανικής παραγωγής στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους δεν υπερβαίνουν το άθροισμα των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των εγχώριων παραγωγών του, τα οποία για τις δεδομένες περιόδους καθορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους γνωστοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την πρόθεσή της να χορηγήσει σχετική τέτοια άδεια.

3.   Στο βαθμό που επιτρέπεται από το πρωτόκολλο, ένας παραγωγός μπορεί, με την άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται κατόπιν συμφωνίας με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η σχετική παραγωγή, να υπερβεί τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2, χάριν εξορθολογισμού της βιομηχανικής παραγωγής μεταξύ κρατών μελών, εφόσον το σύνολο των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των ενδιαφερόμενων κρατών μελών δεν υπερβαίνει το άθροισμα των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των εγχώριων παραγωγών τους, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2, για τις δεδομένες περιόδους. Απαιτείται επίσης η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να μειωθεί η παραγωγή.

4.   Στο βαθμό που επιτρέπεται από το πρωτόκολλο και χάριν εξορθολογισμού της βιομηχανικής παραγωγής με τρίτη χώρα-μέρος του πρωτοκόλλου, ένας παραγωγός μπορεί, με την άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται κατόπιν συμφωνίας, αφενός με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η σχετική παραγωγή και, αφετέρου, με την κυβέρνηση της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας, να συνδυάσει τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 με τα υπολογιζόμενα επίπεδα παραγωγής που επιτρέπονται σε παραγωγό τρίτης χώρας-μέρους σύμφωνα με το πρωτόκολλο και με τη νομοθεσία της χώρας του, εφόσον το σύνολο των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής των δύο παραγωγών δεν υπερβαίνει το άθροισμα των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής που επιτρέπονται στον κοινοτικό παραγωγό βάσει του άρθρου 10 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 και των υπολογιζόμενων επιπέδων παραγωγής που επιτρέπονται στον παραγωγό της τρίτης χώρας-μέρους βάσει του πρωτοκόλλου και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 15

Εισαγωγές ελεγχόμενων ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές

1.   Απαγορεύονται οι εισαγωγές ελεγχόμενων ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού, εκτός από προσωπικά αντικείμενα, που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τις εισαγωγές:

α)

ελεγχόμενων ουσιών προς χρήση στις αναφερόμενες στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης·

β)

ελεγχόμενων ουσιών προς χρήση ως πρώτη ύλη·

γ)

ελεγχόμενων ουσιών προς χρήση ως μέσα επεξεργασίας·

δ)

ελεγχόμενων ουσιών για καταστροφή με τεχνολογίες που εμφαίνονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2·

ε)

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, υδροχλωροφθορανθράκων που θα συσκευασθούν εκ νέου και εν συνεχεία θα επανεξαχθούν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους σε μέρος στο οποίο δεν απαγορεύονται η παραγωγή, κατανάλωση ή εισαγωγή του συγκεκριμένου υδροχλωροφθοράνθρακα·

στ)

μεθυλοβρωμιδίου για τις αναφερόμενες στο άρθρο 12 παράγραφος 3 χρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, για την εκ νέου συσκευασία και επακόλουθη επανεξαγωγή, για τις εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας της αποστολής φορτίου υπό τον όρο ότι η επανεξαγωγή πραγματοποιείται κατά το έτος εισαγωγής·

ζ)

ανακτημένων, ανακυκλωμένων και ποιοτικώς αποκατεστημένων halons, εφόσον εισάγονται μόνο για χρήσεις κρίσιμης σημασίας που εμφαίνονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 από επιχειρήσεις εξουσιοδοτημένες από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους που αποθηκεύει halons για τις χρήσεις κρίσιμης σημασίας·

η)

προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές για καταστροφή, εφόσον είναι δυνατόν με τεχνολογίες που εμφαίνονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2·

θ)

προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, με σκοπό την κάλυψη των αναφερόμενων στο άρθρο 10 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 βασικών εργαστηριακών και αναλυτικών χρήσεων·

ι)

προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά, με σκοπό την κάλυψη των αναφερόμενων στο άρθρο 13 παράγραφος 1 χρήσεων κρίσιμης σημασίας·

ια)

προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες, των οποίων η διάθεση στην αγορά έχει επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5.

3.   Απαιτείται άδεια εισαγωγής για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 εισαγωγές ουσιών, με εξαίρεση τις εισαγωγές για διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή τις εισαγωγές δυνάμει του καθεστώτος προσωρινής εναπόθεσης, της διαδικασίας τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008, υπό τον όρο ότι παραμένουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας όχι περισσότερο από 45 ημέρες και ότι δεν θα υποβληθούν εν συνεχεία για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, δεν θα καταστραφούν ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Η άδεια αυτή εκδίδεται από την Επιτροπή, αφού εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τα άρθρα 16 και 20.

Άρθρο 16

Θέση εισαγόμενων ελεγχόμενων ουσιών σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα εισαγόμενων ελεγχόμενων ουσιών υπόκειται σε ποσοτικά όρια. Η Επιτροπή καθορίζει τα όρια αυτά και κατανέμει ποσοστώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 και για κάθε επόμενο δωδεκάμηνο με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Η κατανομή των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο ποσοστώσεων αφορά μόνο μία από τις ακόλουθες ουσίες:

α)

τις ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται με σκοπό την κάλυψη βασικών εργαστηριακών και αναλυτικών ή κρίσιμης σημασίας χρήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 13·

β)

τις ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη·

γ)

τις ελεγχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται ως μέσα επεξεργασίας.

2.   Μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται σε ειδοποίηση την οποία εκδίδει η Επιτροπή, οι εισαγωγείς των ουσιών που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1 δηλώνουν στην Επιτροπή την προβλεπόμενη ζήτηση, διευκρινίζοντας το είδος και τις ποσότητες των αναγκαίων ελεγχόμενων ουσιών. Με βάση τις δηλώσεις αυτές, η Επιτροπή καθορίζει ποσοτικά όρια για τις εισαγωγές των αναφερόμενων στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1 ουσιών.

Άρθρο 17

Εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές

1.   Απαγορεύονται οι εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού, εκτός από προσωπικά αντικείμενα, που περιέχουν τις ανωτέρω ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τις εξαγωγές:

α)

ελεγχόμενων ουσιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης βάσει του άρθρου 10·

β)

ελεγχόμενων ουσιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη·

γ)

ελεγχόμενων ουσιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα επεξεργασίας·

δ)

προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες παραχθείσες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 ή εισαχθείσες βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχεία η) ή θ) ή που εξαρτώνται από τις ουσίες αυτές·

ε)

ανακτημένων, ανακυκλωμένων ή ποιοτικώς αποκατεστημένων halons αποθηκευμένων για κρίσιμης σημασίας χρήσεις όπως εμφαίνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 από επιχειρήσεις εξουσιοδοτημένες από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halon ή εξαρτώνται από αυτό·

στ)

αμεταχείριστων ή ποιοτικά αποκατεστημένων υδροχλωροφθορανθράκων για άλλες χρήσεις πλην της καταστροφής·

ζ)

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, μεθυλοβρωμιδίου που επανεξάγεται για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας της αποστολής φορτίου·

η)

βαθμονομημένων δοσιμέτρων αναπνοής που έχουν παρασκευασθεί με χλωροφθοράνθρακα, η χρήση των οποίων έχει επιτραπεί βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2, να επιτρέπει τις εξαγωγές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες, εφόσον, αποδεδειγμένως, η απαγόρευση των εξαγωγών θα επιβαρύνει δυσανάλογα των εξαγωγέα, αν ληφθούν υπόψη η οικονομική αξία και η προσδοκώμενη υπόλοιπη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου προϊόντος. Για τις εν λόγω εξαγωγές απαιτείται προηγούμενη γνωστοποίηση της Επιτροπής προς τη χώρα εισαγωγής.

4.   Οι εξαγωγές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 υπόκεινται σε αδειοδότηση εξαιρουμένων των επανεξαγωγών μετά από διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, προσωρινή εναπόθεση, διαδικασία τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008, υπό τον όρο ότι η επανεξαγωγή πραγματοποιείται το αργότερο εντός 45 ημερών από την εισαγωγή. Η σχετική άδεια εξαγωγής χορηγείται στον εξαγωγέα από την Επιτροπή, αφού εξακριβωθεί η συμμόρφωση με το άρθρο 20.

Άρθρο 18

Αδειοδότηση για εισαγωγές και εξαγωγές

1.   Η Επιτροπή συγκροτεί και διαχειρίζεται ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης και αποφασίζει επί των αιτήσεων χορήγησης των αδειών εντός 30 ημερών από την παραλαβή.

2.   Οι αιτήσεις χορήγησης των αδειών που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 17 υποβάλλονται μέσω του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 συστήματος. Πριν υποβάλουν αίτηση για άδεια, οι επιχειρήσεις καταχωρίζονται στο σύστημα αυτό.

3.   Η αίτηση για άδεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα και του εξαγωγέα·

β)

τη χώρα εισαγωγής και εξαγωγής·

γ)

στην περίπτωση των εισαγωγών ή εξαγωγών ελεγχόμενων ουσιών, περιγραφή καθεμίας από τις ελεγχόμενες ουσίες, στην οποία περιλαμβάνονται:

i)

η εμπορική ονομασία,

ii)

η περιγραφή και ο κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) σύμφωνα με το παράρτημα IV,

iii)

το κατά πόσον η ουσία είναι αμεταχείριστη ή προέρχεται από ανακύκλωση, ανάκτηση ή ποιοτική αποκατάσταση,

iv)

η ποσότητα της ουσίας σε μετρικά χιλιόγραμμα,

v)

στην περίπτωση των halons, δήλωση ότι πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν για την κάλυψη χρήσης κρίσιμης σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, που διευκρινίζεται στην εν λόγω δήλωση·

δ)

στην περίπτωση των εισαγωγών ή εξαγωγών προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές,

i)

τον τύπο και το είδος των προϊόντων και του εξοπλισμού,

ii)

προκειμένου για μετρήσιμα αντικείμενα, τον αριθμό τεμαχίων, την περιγραφή και την ποσότητα ανά τεμάχιο σε μετρικά χιλιόγραμμα κάθε εγχόμενης ουσίας,

iii)

προκειμένου για μη μετρήσιμα αντικείμενα, τη συνολική ποσότητα του προϊόντος, την περιγραφή και τη συνολική καθαρή μάζα σε μετρικά χιλιόγραμμα κάθε ελεγχόμενης ουσίας,

iv)

τη χώρα ή τις χώρες τελικού προορισμού των προϊόντων και του εξοπλισμού,

v)

το κατά πόσον η περιεχόμενη ελεγχόμενη ουσία είναι αμεταχείριστη ή προέρχεται από ανακύκλωση, ανάκτηση ή ποιοτική αποκατάσταση,

vi)

στην περίπτωση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν halons ή εξαρτώνται από αυτά δήλωση ότι πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν για χρήση κρίσιμης σημασίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και προσδιορίζεται στη δήλωση αυτή,

vii)

στην περίπτωση των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες ή εξαρτώνται από αυτούς, παραπομπή στην άδεια της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3,

viii)

τον κώδικα συνδυασμένης ονοματολογίας του προϊόντος ή του εξοπλισμού που πρόκειται να εισαχθεί ή να εξαχθεί·

ε)

τον σκοπό της προτεινόμενης εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του σκοπούμενου τελωνειακού προορισμού, με διευκρίνιση του σκοπούμενου τελωνειακού καθεστώτος, εφόσον έχει σημασία·

στ)

τον τόπο και την αναμενόμενη ημερομηνία της προτεινόμενης εισαγωγής ή εξαγωγής·

ζ)

το τελωνείο διασάφησης των εμπορευμάτων·

η)

στην περίπτωση των ελεγχόμενων ουσιών ή προϊόντων και εξοπλισμού για καταστροφή, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκατάστασης όπου θα καταστραφούν·

θ)

άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

4.   Κάθε εισαγωγέας ή εξαγωγέας γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας στα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Η Επιτροπή δύναται να ζητεί πιστοποιητικό που βεβαιώνει το είδος ή τη σύνθεση των ουσιών που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν και αντίγραφο της άδειας που έχει εκδώσει η χώρα εισαγωγής ή η χώρα εξαγωγής.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί τα υποβαλλόμενα στοιχεία από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων μερών και να απορρίπτει την αίτηση χορήγησης άδειας εάν δεν τηρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)

στην περίπτωση άδειας εισαγωγής, όταν αποδεικνύεται, με βάση πληροφορίες προερχόμενες από τις αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας, ότι ο εξαγωγέας δεν είναι επιχείρηση εξουσιοδοτημένη να εμπορεύεται την εκάστοτε ουσία στη συγκεκριμένη χώρα·

β)

στην περίπτωση άδειας εξαγωγής, όταν οι αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν πληροφορήσει την Επιτροπή ότι η εισαγωγής της ελεγχόμενης ουσίας συνιστά παράνομο εμπόριο ή θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου τα οποία έχει θεσπίσει η χώρα εισαγωγής, για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του πρωτοκόλλου, ή θα έχει ως αποτέλεσμα υπέρβαση των ποσοτικών ορίων που επιβάλλει το πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη χώρα.

7.   Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους αντίγραφο κάθε άδειας που χορηγεί.

8.   Η Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν ενημερώνει τον αιτούντα και το οικείο κράτος μέλος για οιαδήποτε αίτηση χορήγησης αδείας απορρίπτει βάσει της παραγράφου 6 προσδιορίζοντας το λόγο της απόρριψης.

9.   Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον κατάλογο της παραγράφου 3 και το παράρτημα IV. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 19

Μέτρα παρακολούθησης του παράνομου εμπορίου

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ελεγχόμενων ή των νέων ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης ή βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και επανεξάγονται μεταγενεστέρως από αυτό, βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 20

Εμπόριο με κράτη μη μέρη του πρωτοκόλλου και με εδάφη μη καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο

1.   Απαγορεύονται οι εισαγωγές και εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, από και προς οποιοδήποτε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κανόνες για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στην Κοινότητα, προϊόντων και εξοπλισμού εισαγόμενων από κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου, τα οποία έχουν παραχθεί με χρήση ελεγχόμενων ουσιών αλλά δεν περιέχουν ουσίες δυνάμενες να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως ελεγχόμενες. Για την αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού, ακολουθούνται οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται κατά περιόδους στα μέρη. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει το εμπόριο ελεγχόμενων ουσιών, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που τις περιέχουν ή εξαρτώνται από αυτές ή που παράγονται με μια ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, με οποιοδήποτε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου, εφόσον έχει αποφασιστεί σε σύνοδο των μερών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου, ότι το κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου τηρεί πλήρως το πρωτόκολλο και έχει υποβάλει τα σχετικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή ενεργεί με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

4.   Με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει του δευτέρου εδαφίου, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως για τα κράτη μη μέρη του πρωτοκόλλου, σε κάθε έδαφος μη καλυπτόμενο από το πρωτόκολλο.

Εφόσον οι αρχές ενός εδάφους μη καλυπτόμενου από το πρωτόκολλο τηρούν πλήρως το πρωτόκολλο και έχουν υποβάλει τα σχετικά στοιχεία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του πρωτοκόλλου, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι στο συγκεκριμένο έδαφος δεν εφαρμόζονται ορισμένες ή όλες οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή ενεργεί με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 21

Κατάλογος προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές

Η Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010 διαθέτει κατάλογο προϊόντων και εξοπλισμού που ενδεχομένως περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές και κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) προς διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Άρθρο 22

Ανάκτηση και καταστροφή χρησιμοποιημένων ελεγχόμενων ουσιών

1.   Οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται σε εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες ή σε συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες ανακτώνται κατά τη συντήρηση ή την επισκευή του εξοπλισμού ή πριν από τη διάλυση ή την τελική διάθεσή του, με σκοπό είτε την καταστροφή τους είτε την ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάστασή τους.

2.   Ελεγχόμενες ουσίες και προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες καταστρέφονται μόνον μέσω εγκεκριμένων τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VII ή, στην περίπτωση ελεγχομένων ουσιών μνεία των οποίων δεν γίνεται στο παράρτημα εκείνο, μέσω της πλέον περιβαλλοντικά αποδεκτής τεχνολογίας καταστροφής που δεν συνεπιφέρει υπέρμετρο κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των εν λόγω τεχνολογιών συμμορφούται προς τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί αποβλήτων και ότι τηρούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις δυνάμει αυτής της νομοθεσίας

3.   Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το παράρτημα VII, προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

4.   Εάν είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, οι ελεγχόμενες ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 ανακτώνται με σκοπό την καταστροφή, ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάστασή τους ή καταστρέφονται χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση, με την εφαρμογή των τεχνολογιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Η Επιτροπή θεσπίζει παράρτημα του παρόντος κανονισμού με κατάλογο των προϊόντων και του εξοπλισμού για τα οποία η ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών, θεωρείται τεχνικά και οικονομικά εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες τεχνολογίες. Οιοδήποτε σχέδιο μέτρων για τη θέσπιση του παραρτήματος αυτού συνοδεύεται και βασίζεται σε πλήρη οικονομική εκτίμηση του κόστους και των οφελών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών μελών.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των ελεγχομένων ουσιών και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του σχετικού προσωπικού.

Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και, βάσει αυτής της αξιολόγησης και των λοιπών τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών, μπορεί να θεσπίζει, κατά περίπτωση, μέτρα σχετικά με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 23

Διαρροές και εκπομπές ελεγχόμενων ουσιών

1.   Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάθε πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.

2.   Οι επιχειρήσεις οι οποίες χειρίζονται εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θέρμανσης ή συστήματα πυροπροστασίας, περιλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους τα οποία περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες εξασφαλίζουν ότι ο σταθερός εξοπλισμός ή συστήματα:

α)

με ρευστό φορτίο ελεγχόμενων ουσιών 3 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά ανά δωδεκάμηνο· αυτό δεν ισχύει για εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένα συστήματα, τα οποία φέρουν σχετική σήμανση και περιέχουν φορτίο ελεγχόμενων ουσιών μικρότερο των 6 kg·

β)

με ρευστό φορτίο ελεγχόμενων ουσιών 30 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο·

γ)

με ρευστό φορτίο ελεγχόμενων ουσιών 300 kg ή περισσότερο ελέγχονται για διαρροές τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

και ότι οιαδήποτε διαρροή διαπιστώνεται επιδιορθώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών.

Ο εξοπλισμός ή το σύστημα ελέγχεται για διαρροές εντός μηνός από την αποκατάσταση διαρροής για να εξασφαλισθεί ότι η επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.

3.   Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 επιχειρήσεις τηρούν αρχεία σχετικά με την ποσότητα και το είδος των ελεγχόμενων ουσιών που προστίθενται και την ποσότητα που ανακτάται κατά τη συντήρηση, επισκευή και τελική διάθεση του αναφερομένου στην ανωτέρω παράγραφο εξοπλισμού ή συστήματος. Τηρούν επίσης αρχεία άλλων σχετικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων τα στοιχεία της εταιρείας ή του τεχνικού που διεκπεραίωσε τη συντήρηση ή επισκευή, καθώς και οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων για την ύπαρξη διαρροών. Τα αρχεία αυτά διατίθενται κατόπιν αιτήσεως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και στην Επιτροπή.

4.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 2. Βάσει αξιολόγησης των εν λόγω μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και των λοιπών τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει μέτρα με σκοπό την εναρμόνιση των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων για τα προσόντα.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

5.   Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάθε πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη και ως μέσα επεξεργασίας.

6.   Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάθε πρακτικώς δυνατό μέτρο προφύλαξης για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών που παράγονται ακουσίως κατά την παρασκευή άλλων χημικών προϊόντων.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει κατάλογο των τεχνολογιών ή πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΝΕΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Άρθρο 24

Νέες ουσίες

1.   Απαγορεύονται η παραγωγή, οι εισαγωγές, η διάθεση στην αγορά, η χρήση και οι εξαγωγές των νέων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α. Η απαγόρευση αυτή δεν καλύπτει τις νέες ουσίες αν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, για εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης ούτε τις εισαγωγές για διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, τις εισαγωγές δυνάμει του καθεστώτος προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008, εκτός αν οι εν λόγω εισαγωγές έχουν λάβει άλλο τελωνειακό προορισμό, κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού ή τις εισαγωγές που ακολουθούν εισαγωγές οι οποίες εξαιρούνται προηγουμένως.

2.   Η Επιτροπή, εάν κρίνεται σκόπιμο, περιλαμβάνει στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος Β οι οποίες εξάγονται, εισάγονται, παράγονται ή τίθενται στην αγορά σε σημαντικές ποσότητες και που σύμφωνα με την Επιτροπή Επιστημονικής Αξιολόγησης που έχει συσταθεί βάσει του πρωτοκόλλου έχουν σημαντικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και καθορίζει, εφόσον χρειάζεται, δυνατές εξαιρέσεις από την παράγραφο 1.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

3.   Βάσει σχετικών επιστημονικών στοιχείων η Επιτροπή, εάν κρίνεται σκόπιμο, περιλαμβάνει στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β ουσίες που δεν είναι μεν ελεγχόμενες, αλλά έχουν σύμφωνα με την επιτροπή επιστημονικής αξιολόγησης που έχει συσταθεί βάσει του πρωτοκόλλου ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή ισοδυνάμου κύρους σημαντικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 25

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται ενός μηνός.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 26

Υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη

1.   Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος:

α)

τις ποσότητες μεθυλοβρωμιδίου των οποίων επέτρεψαν τη χρήση στο έδαφός τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 5, για διάφορες κατεργασίες υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας της αποστολής φορτίου, διευκρινίζοντας τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιήθηκε το μεθυλοβρωμίδιο, και την πρόοδο όσον αφορά την αξιολόγηση και τη χρήση εναλλακτικών ουσιών·

β)

τις ποσότητες halons που τοποθετήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν και αποθηκεύθηκαν για χρήσεις κρίσιμης σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό των εκπομπών τους, καθώς και εκτίμηση των εκπομπών αυτών και την πρόοδο που σημειώνεται στην αξιολόγηση και τη χρήση κατάλληλων εναλλακτικών ουσιών·

γ)

τις περιπτώσεις παράνομου εμπορίου, ιδίως εκείνες που διαπιστώθηκαν κατά τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 28.

2.   Η Επιτροπή καθορίζει με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2 το μορφότυπο υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί την παράγραφο 1.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 27

Υποβολή στοιχείων από τις επιχειρήσεις

1.   Κατ’ έτος και έως την 31η Μαρτίου κάθε επιχείρηση ανακοινώνει στην Επιτροπή, αποστέλλοντας αντίγραφο στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, τα στοιχεία που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 έως 6 για κάθε ελεγχόμενη ουσία και κάθε νέα ουσία του παραρτήματος ΙΙ για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2.   Κάθε παραγωγός ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την οικεία συνολική παραγωγή κάθε ουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

την παραγωγή που διέθεσε στην αγορά ή χρησιμοποίησε για δικό του λογαριασμό εντός της Κοινότητας, αναφέροντας χωριστά την παραγωγή που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη, ως μέσο επεξεργασίας, και για άλλες χρήσεις·

γ)

την παραγωγή για την κάλυψη των βασικών εργαστηριακών και αναλυτικών χρήσεων εντός της Κοινότητας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6·

δ)

την εγκεκριμένη βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 8 παραγωγή για την κάλυψη βασικών εργαστηριακών χρήσεων και χρήσεων ανάλυσης σε μέρη του πρωτοκόλλου·

ε)

την τυχόν αύξηση της παραγωγής που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφοι 2, 3 και 4 στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της βιομηχανικής παραγωγής·

στ)

κάθε ποσότητα που ανακυκλώθηκε, αποκαταστάθηκε ποιοτικά ή καταστράφηκε, και τη χρησιμοποιηθείσα τεχνολογία για την καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που παρήχθησαν και καταστράφηκαν ως υποπροϊόντα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 σημείο 14·

ζ)

τα τυχόν αποθέματα·

η)

τυχόν αγορές από άλλους παραγωγούς εντός της Κοινότητας και πωλήσεις σε αυτούς.

3.   Κάθε εισαγωγέας ανακοινώνει για εκάστη ουσία μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 1 τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις ποσότητες που ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, αναφέροντας χωριστά τις εισαγωγές για χρήση ως πρώτη ύλη και μέσο επεξεργασίας, για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης που έχουν επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας της αποστολής φορτίου και για καταστροφή. Εισαγωγέας που εισήγαγε τις ελεγχόμενες ουσίες για καταστροφή ανακοινώνει επίσης τον πραγματικό τελικό προορισμό ή προορισμούς εκάστης των ουσιών, παρέχοντας χωριστά για έκαστον προορισμό την ποσότητα εκάστης των ουσιών και το όνομα και τη διεύθυνση της εγκατάστασης καταστροφής όπου παραδόθηκε η ουσία·

β)

τις ποσότητες που εισήχθησαν υπό άλλα τελωνειακά καθεστώτα, προσδιορίζοντας χωριστά το τελωνειακό καθεστώς και τις ορισθείσες χρήσεις·

γ)

τις ποσότητες χρησιμοποιημένων ουσιών της παραγράφου 1 που εισήχθησαν για ανακύκλωση ή ποιοτική αποκατάσταση·

δ)

τα τυχόν αποθέματα·

ε)

όλες τις αγορές από άλλες επιχειρήσεις εντός της Κοινότητας και πωλήσεις σε αυτές·

στ)

το κράτος από όπου εξάγεται.

4.   Κάθε εξαγωγέας ανακοινώνει για εκάστη ουσία μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 1 τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις ποσότητες αυτών των ουσιών που εξήχθησαν από την Κοινότητα, αναφέροντας χωριστά τις ποσότητες που εξήχθησαν σε κάθε χώρα προορισμού και τις ποσότητες που εξήχθησαν για χρήση ως πρώτη ύλη και μέσο επεξεργασίας, για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης, κρίσιμης σημασίας χρήσεις και για εφαρμογές υγειονομικής απομόνωσης και προετοιμασίας της αποστολής φορτίου·

β)

τα τυχόν αποθέματα·

γ)

όλες τις αγορές από άλλες επιχειρήσεις εντός της Κοινότητας και πωλήσεις σε αυτές·

δ)

τη χώρα προορισμού.

5.   Κάθε επιχείρηση που καταστρέφει ελεγχόμενες ουσίες της παραγράφου 1 και δεν καλύπτεται από την παράγραφο 2 ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις ποσότητες των εν λόγω ουσιών που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα και εξοπλισμό·

β)

τα τυχόν αποθέματα των εν λόγω ουσιών, των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό·

γ)

τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καταστροφής.

6.   Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί ελεγχόμενες ουσίες ως πρώτες ύλες ή μέσα επεξεργασίας ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις ποσότητες των εν λόγω ουσιών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες ή μέσα επεξεργασίας·

β)

τα τυχόν αποθέματα των εν λόγω ουσιών·

γ)

τις σχετικές επεξεργασίες και εκπομπές.

7.   Πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας που κατέχει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 δηλώνει στην Επιτροπή, αποστέλλοντας αντίγραφο στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, για κάθε ουσία για την οποία έχει λάβει άδεια, το είδος της χρήσης, τις ποσότητες που χρησιμοποίησε το προηγούμενο έτος, τις ποσότητες των αποθεμάτων του, όλες τις ποσότητες που ανακυκλώθηκαν, απαιτήθηκαν ή καταστράφηκαν, καθώς και την ποσότητα προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, η οποία διετέθη στην κοινοτική αγορά ή/και εξήχθη.

8.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

9.   Η μορφή της υποβολής των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 7 καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης του άρθρου 25 παράγραφος 2.

10.   Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τις απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 7.

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 28

Επιθεώρηση

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν επιθεωρήσεις για την εξακρίβωση της τήρησης του παρόντος κανονισμού από τις επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας προσέγγιση βάσει κινδύνου και συμπεριλαμβάνοντας τις εισαγωγές και εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών, καθώς και προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν τη διενέργεια των ερευνών τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί η έρευνα, οι υπάλληλοι της Επιτροπής επικουρούν τους υπαλλήλους της αρχής αυτής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε απαραίτητη πληροφορία από τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς και από επιχειρήσεις. Όταν η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από μια επιχείρηση, διαβιβάζει ταυτόχρονα αντίγραφο της αίτησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση.

4.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής.

Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αποκτώνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

5.   Κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβαίνει για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην επικράτειά του σε επιθεωρήσεις ή σε έρευνες των επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι επιδίδονται στην παράνομη μεταφορά ελεγχόμενων ουσιών.

Άρθρο 29

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011, και της γνωστοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. MALMSTRÖM


(1)  ΕΕ C 100 της 30.4.2009, σ. 135.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2009.

(3)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 297 της 31.10.1988, σ. 8.

(5)  ΕΕ L 258 της 26.9.2008, σ. 68.

(6)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1.

(9)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(13)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 118 της 27.4.2001, σ. 41.

(15)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(16)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9. Η οδηγία 2006/12/ΕΚ καταργήθηκε από την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα στερεά απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3), με ισχύ από τις 12 Δεκεμβρίου 2010.

(17)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20.

(18)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ομάδα

Ουσία

Δυναμικό καταστροφής του όζοντος (1)

Ομάδα I

CFCl3

CFC-11

Τριχλωροφθορομεθάνιο

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Διχλωροδιφθορομεθάνιο

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο

0,6

Ομάδα II

CF3Cl

CFC-13

Χλωροτριφθορομεθάνιο

1,0

C2FCl5

CFC-111

Πενταχλωροφθοροαιθάνιο

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο

1,0

C3FCl7

CFC-211

Επταχλωροφθοροπροπάνιο

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Εξαχλωροδιφθοροπροπάνιο

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Πενταχλωροτριφθοροπροπάνιο

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Τριχλωροπενταφθοροπροπάνιο

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Διχλωροεξαφθοροπροπάνιο

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Χλωροεπταφθοροπροπάνιο

1,0

Ομάδα III

CF2BrCl

halon-1211

Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο

3,0

CF3Br

halon-1301

Βρωμοτριφθορομεθάνιο

10,0

C2F4Br2

halon-2402

Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

6,0

Ομάδα IV

CCl4

CTC

Τετραχλωράνθρακας

1,1

Ομάδα V

C2H3Cl3  (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

0,1

Ομάδα VI

CH3Br

μεθυλοβρωμίδιο

Βρωμομεθάνιο

0,6

Ομάδα VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Διβρωμοφθορομεθάνιο

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Βρωμοδιφθορομεθάνιο

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Βρωμοφθορομεθάνιο

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Τετραβρωμοφθοροαιθάνιο

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Τριβρωμοδιφθοροαιθάνιο

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Διβρωμοτριφθοροαιθάνιο

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Βρωμοτετραφθοροαιθάνιο

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Τριβρωμοφθοροαιθάνιο

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Διβρωμοδιφθοροαιθάνιο

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Βρωμοτριφθοροαιθάνιο

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Διβρωμοφθοροαιθάνιο

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Βρωμοφθοροαιθάνιο

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Βρωμοφθοροαιθάνιο

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Εξαβρωμοφθοροπροπάνιο

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Πενταβρωμοδιφθοροπροπάνιο

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Τετραβρωμοτριφθοροπροπάνιο

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Τριβρωμοτετραφθοροπροπάνιο

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Διβρωμοπενταφθοροπροπάνιο

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Βρωμοεξαφθοροπροπάνιο

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Πενταβρωμοφθοροπροπάνιο

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Τετραβρωμοδιφθοροπροπάνιο

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Τριβρωμοτριφθοροπροπάνιο

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Διβρωμοτετραφθοροπροπάνιο

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Βρωμοπενταφθοροπροπάνιο

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Τετραβρωμοφθοροπροπάνιο

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Τριβρωμοδιφθοροπροπάνιο

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Διβρωμοτριφθοροπροπάνιο

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Βρωμοτετραφθοροπροπάνιο

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Τριβρωμοφθοροπροπάνιο

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Διβρωμοδιφθοροπροπάνιο

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Βρωμοτριφθοροπροπάνιο

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Διβρωμοφθοροπροπάνιο

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Βρωμοδιφθοροπροπάνιο

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Βρωμοφθοροπροπάνιο

0,7

Ομάδα VIII

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Διχλωροφθορομεθάνιο

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 (3)

Χλωροδιφθορομεθάνιο

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Χλωροφθορομεθάνιο

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Τετραχλωροφθοροαιθάνιο

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Τριχλωροδιφθοροαιθάνιο

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Διχλωροτριφθοροαιθάνιο

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Χλωροτετραφθοροαιθάνιο

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Τριχλωροφθοροαιθάνιο

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Διχλωροδιφθοροαιθάνιο

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Χλωροτριφθοροαιθάνιο

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Διχλωροφθοροαιθάνιο

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b (3)

1,1-Διχλωρο-1-φθοροαιθάνιο

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Χλωροδιφθοροαιθάνιο

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-Χλωρο-1,1-διφθοροαιθάνιο

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Χλωροφθοροαιθάνιο

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Εξαχλωροφθοροπροπάνιο

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Πενταχλωροδιφθοροπροπάνιο

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Τετραχλωροτριφθοροπροπάνιο

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Τριχλωροτετραφθοροπροπάνιο

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Διχλωροπενταφθοροπροπάνιο

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (3)

3,3-Διχλωρο-1,1,1,2,2-πενταφθοροπροπάνιο

0,025

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (3)

1,3-Διχλωρο-1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Χλωροεξαφθοροπροπάνιο

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Πενταχλωροφθοροπροπάνιο

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Τετραχλωροδιφθοροπροπάνιο

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Τριχλωροτριφθοροπροπάνιο

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Διχλωροτετραφθοροπροπάνιο

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Χλωροπενταφθοροπροπάνιο

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Τετραχλωροφθοροπροπάνιο

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Τριχλωροδιφθοροπροπάνιο

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Διχλωροδιφθοροπροπάνιο

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Χλωροτετραφθοροπροπάνιο

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Τριχλωροφθοροπροπάνιο

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Διχλωροδιφθοροπροπάνιο

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Χλωροτριφθοροπροπάνιο

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Διχλωροφθοροπροπάνιο

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Χλωροδιφθοροπροπάνιο

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Χλωροφθοροπροπάνιο

0,030

Ομάδα IX

CH2BrCl

BCM

Βρωμοχλωρομεθάνιο

0,12


(1)  Οι τιμές που αναφέρονται στο δυναμικό καταστροφής του όζοντος είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στις σημερινές γνώσεις. Κατά διαστήματα θα επανεξετάζονται και θα αναθεωρούνται βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέρη.

(2)  Ο τύπος αυτός δεν παριστά το 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο.

(3)  Χαρακτηρίζει την ουσία με τη μεγαλύτερη εμπορική διάρκεια όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΝΕΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Μέρος Α: Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1

Ουσία

Δυναμικό καταστροφής του όζοντος

CBr2 F2

Διβρωμοδιφθορομεθάνιο (halon-1202)

1,25

Μέρος Β: Ουσίες για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία βάσει του άρθρου 27

Ουσία

Δυναμικό καταστροφής του όζοντος (1)

C3H7Br

1-βρωμοπροπάνιο (κ-προπυλοβρωμίδιο)

0,02 – 0,10

C2H5Br

Βρωμοαιθάνιο (αιθυλοβρωμίδιο)

0,1 – 0,2

CF3I

Τριφθορο-ιωδομεθάνιο (τριφθορομεθυλιωδίδιο)

0,01 – 0,02

CH3Cl

Χλωρομεθάνιο (μεθυλοχλωρίδιο)

0,02


(1)  Οι τιμές που αναφέρονται στο δυναμικό καταστροφής του όζοντος είναι εκτιμήσεις που βασίζονται στις σημερινές γνώσεις. Κατά διαστήματα θα επανεξετάζονται και θα αναθεωρούνται βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέρη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διεργασίες στις οποίες χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ουσίες ως μέσα επεξεργασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 σημείο 12

α)

χρήση τετραχλωράνθρακα για την απομάκρυνση του τριχλωριούχου αζώτου κατά την παραγωγή χλωρίου και καυστικής σόδας·

β)

χρήση τετραχλωράνθρακα για την ανάκτηση χλωρίου από τα απαέρια της παραγωγής χλωρίου·

γ)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή χλωριωμένου καουτσούκ·

δ)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή πολυ-φαινυλενο-τερεφθαλαμιδίου·

ε)

χρήση CFC-12 στη φωτοχημική σύνθεση υπερφθοροπολυαιθερο-πολυϋπεροξειδικών προδρόμων ουσιών των Ζ-υπερφθοροπολυαιθέρων και διλειτουργικών παραγώγων·

στ)

χρήση CFC-113 στην παραγωγή υπερφθοροπολυαιθερικών διολών υψηλής λειτουργικότητας·

ζ)

χρήση τετραχλωράνθρακα στην παραγωγή κυκλοδίμης·

η)

χρήση υδροχλωροφθορανθράκων στις διεργασίες που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ζ) όταν χρησιμοποιούνται για την υποκατάσταση του χλωροφθοράνθρακα ή τετραχλωράνθρακα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ομάδες, κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας (1) και περιγραφή των ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι

Ομάδα

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ομάδα I

2903 41 00

Τριχλωροφθορομεθάνιο

2903 42 00

Διχλωροδιφθορομεθάνιο

2903 43 00

Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο

2903 44 10

Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο

2903 44 90

Χλωροπενταφθοροαιθάνιο

Ομάδα II

2903 45 10

Χλωροτριφθορομεθάνιο

2903 45 15

Πενταχλωροφθοροαιθάνιο

2903 45 20

Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο

2903 45 25

Επταχλωροφθοροπροπάνιο

2903 45 30

Εξαχλωροδιφθοροπροπάνιο

2903 45 35

Πενταχλωροτριφθοροπροπάνιο

2903 45 40

Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο

2903 45 45

Τριχλωροπενταφθοροπροπάνιο

2903 45 50

Διχλωροεξαφθοροπροπάνιο

2903 45 55

Χλωροεπταφθοροπροπάνιο

Ομάδα III

2903 46 10

Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο

2903 46 20

Βρωμοτριφθορομεθάνιο

2903 46 90

Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

Ομάδα IV

2903 14 00

Τετραχλωράνθρακας

Ομάδα V

2903 19 10

1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

Ομάδα VI

2903 39 11

Βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο)

Ομάδα VII

2903 49 30

Υδροβρωμοφθορο-μεθάνιο, -αιθάνιο ή -προπάνιο

Ομάδα VIII

2903 49 11

Χλωροδιφθορομεθάνιο (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-διχλωρο-1-φθοροαιθάνιο (HCFC-141b)

2903 49 19

Άλλα υδροχλωροφθορο-μεθάνια, -αιθάνια ή -προπάνια (HCFC)

Ομάδα IX

ex 2903 49 80

Βρωμοχλωρομεθάνιο

Μείγματα

3824 71 00

Μείγματα που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), είτε περιέχουν είτε όχι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC)

3824 72 00

Μείγματα που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο ή διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

3824 73 00

Μείγματα που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC)

3824 74 00

Μείγματα που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), είτε περιέχουν είτε όχι υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), αλλά που δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC)

3824 75 00

Μείγματα που περιέχουν τετραχλωράνθρακα

3824 76 00

Μείγματα που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

3824 77 00

Μείγματα που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμοχλωρομεθάνιο


(1)  Η ένδειξη ex πριν από τον κωδικό δηλώνει ότι στη διάκριση αυτή μπορεί να υπάγονται και άλλες ουσίες πλην εκείνων που απαριθμούνται στη στήλη «Περιγραφή».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Όροι διάθεσης στην αγορά και περαιτέρω διανομής ελεγχόμενων ουσιών για τις βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3

1.   Οι ελεγχόμενες ουσίες που προορίζονται για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης περιέχουν μόνο ελεγχόμενες ουσίες οι οποίες έχουν παρασκευαστεί με τους ακόλουθους βαθμούς καθαρότητας:

Ουσία

%

CTC (καθαρότητας αντιδραστηρίου)

99,5

(1,1,1-τριχλωροαιθάνιο)

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Άλλες ελεγχόμενες ουσίες με σημείο ζέσεως > 20 °C

99,5

Άλλες ελεγχόμενες ουσίες με σημείο ζέσεως < 20 °C

99,0

Οι παραγωγοί, οι αντιπρόσωποι ή οι διανομείς μπορούν, στη συνέχεια, να αναμιγνύουν τις ανωτέρω καθαρές ελεγχόμενες ουσίες με άλλες χημικές ουσίες –ελεγχόμενες βάσει του πρωτοκόλλου ή μη– όπως συνηθίζεται στο πλαίσιο των εργαστηριακών και αναλυτικών χρήσεων.

2.   Οι εν λόγω ουσίες υψηλού βαθμού καθαρότητας και τα μείγματα που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες διατίθενται μόνο σε επαναπωματιζόμενα δοχεία ή σε κυλίνδρους υπό υψηλή πίεση, χωρητικότητας κάτω των τριών λίτρων, ή σε γυάλινες φύσιγγες χωρητικότητας 10 χιλιοστολίτρων ή μικρότερης, με σήμανση, η οποία αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και των οποίων η χρήση περιορίζεται σε εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης και διευκρινίζεται ότι οι χρησιμοποιημένες ουσίες και τα περισσεύματά τους θα πρέπει να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται εφόσον είναι πρακτικά εφικτό. Εάν η ανακύκλωση είναι πρακτικά ανέφικτη, το υλικό θα πρέπει να καταστρέφεται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΥΣΙΩΝ HALONS

Η χρήση του halon 1301:

στα αεροσκάφη για την προστασία των θαλάμων του πληρώματος, της ατράκτου των κινητήρων, των χώρων φορτίου και των χώρων ξηρού φορτίου, καθώς και για την αδρανοποίηση δεξαμενών καυσίμων,

σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα και σκάφη του Ναυτικού, στους χώρους όπου βρίσκεται το προσωπικό και στο μηχανοστάσιο,

για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε κατειλημμένους χώρους όπου θα μπορούσε να σημειωθεί έκλυση εύφλεκτων υγρών ή/και αερίων στον στρατιωτικό τομέα, στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των πετροχημικών προϊόντων τομέα και σε φορτηγά πλοία που ήδη υπάρχουν,

για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε ήδη υφιστάμενα επανδρωμένα κέντρα επικοινωνίας και επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων ή άλλα κέντρα ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια,

για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος διασποράς ραδιενεργών υλικών,

στη σήραγγα της Μάγχης και σε συναφείς εγκαταστάσεις και τροχαίο υλικό.

Η χρήση του halon 1211:

σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα και σκάφη του Ναυτικού, στους χώρους όπου βρίσκεται το προσωπικό και στο μηχανοστάσιο,

σε φορητούς πυροσβεστήρες και σε σταθερό πυροσβεστικό εξοπλισμό κινητήρων που τοποθετούνται σε αεροσκάφη,

σε αεροσκάφη για την προστασία θαλάμων πληρώματος, ατράκτων των κινητήρων, χώρων φορτίου και ξηρού φορτίου,

σε πυροσβεστήρες ζωτικής σημασίας για την προσωπική ασφάλεια των πυροσβεστών κατά την αρχική πυρόσβεση,

σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς πυροσβεστήρες για χρήση επί προσώπων.

Η χρήση halon 2402 μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία:

στα αεροσκάφη για την προστασία των θαλάμων πληρώματος, των ατρακτιδίων των κινητήρων, των χώρων φορτίου και των χώρων ξηρού φορτίου, και για την αδρανοποίηση δεξαμενών καυσίμων,

σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα και σκάφη του Ναυτικού, στους χώρους όπου βρίσκεται το προσωπικό και στο μηχανοστάσιο,

για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε κατειλημμένους χώρους στους οποίους υπάρχει πιθανότητα έκλυσης εύφλεκτων υγρών ή/και αερίων στο στρατιωτικό τομέα, στον τομέα πετρελαίου, αερίου και πετροχημικών, και σε υφιστάμενα φορτηγά πλοία,

για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε ήδη υφιστάμενα επανδρωμένα κέντρα επικοινωνίας και επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων ή άλλα κέντρα ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια,

για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος διασποράς ραδιενεργών υλικών,

σε φορητούς πυροσβεστήρες και σε σταθερό πυροσβεστικό εξοπλισμό κινητήρων που τοποθετούνται σε αεροσκάφη,

σε πυροσβεστήρες ζωτικής σημασίας για την προσωπική ασφάλεια των πυροσβεστών κατά την αρχική πυρόσβεση,

σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς πυροσβεστήρες για χρήση επί προσώπων.

Η χρήση halon 2402 μόνο στη Βουλγαρία:

στα αεροσκάφη για την προστασία των θαλάμων του πληρώματος, της ατράκτου των κινητήρων, των χώρων φορτίου και των χώρων ξηρού φορτίου, καθώς και για την αδρανοποίηση δεξαμενών καυσίμων,

σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα και σκάφη του Ναυτικού, για την προστασία των χώρων προσωπικού και στο μηχανοστάσιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δυνατότητα εφαρμογής

Τεχνολογία

Ελεγχόμενες ουσίες (1)  (2)

Αραιές πηγές (3)

 

Ελεγχόμενες ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ομάδες Ι, ΙΙ, IV, V, VIII

Halons που αναφέρονται στο παράρτημα I ομάδα IIΙ

Αφρώδες υλικό

Απόδοση καταστροφής και απομάκρυνσης (DRE) (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Τσιμεντοκάμινοι

Εγκεκριμένη (5)

Μη εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Αποτέφρωση με έγχυση υγρού

Εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Οξείδωση αερίων/απαερίων

Εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Αποτέφρωση αστικών απορριμμάτων

Άνευ ισχύος

Άνευ ισχύος

Εγκεκριμένη

Πυρόλυση σε αντιδραστήρα

Εγκεκριμένη

Μη εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Αποτέφρωση σε περιστροφική κάμινο

Εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη

Ηλεκτρικό τόξο πλάσματος αργού

Εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Πλάσμα ραδιοσυχνοτήτων επαγωγικής σύζευξης

Εγκεκριμένη

Εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Πλάσμα μικροκυμάτων

Εγκεκριμένη

Μη εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Ηλεκτρικό τόξο πλάσματος αζώτου

Εγκεκριμένη

Μη εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Καταλυτική αφαλογόνωση σε αέρια φάση

Εγκεκριμένη

Μη εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος

Αντιδραστήρας υπέρθερμου ατμού

Εγκεκριμένη

Μη εγκεκριμένη

Άνευ ισχύος


(1)  Οι ελεγχόμενες ουσίες που δεν αναφέρονται κατωτέρω καταστρέφονται με την πιο αποδεκτή, από περιβαλλοντική άποψη, τεχνολογία καταστροφής που δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

(2)  Ο όρος «πυκνές πηγές» αναφέρεται σε αμεταχείριστες, ανακτημένες και ποιοτικά αποκατεστημένες ελεγχόμενες ουσίες.

(3)  Ο όρος «αραιές πηγές» αναφέρεται σε ουσίες που καταστρέφουν το όζον και περιέχονται στη μάζα ενός στερεού, για παράδειγμα σε αφρώδη υλικά.

(4)  Το κριτήριο DRE δηλώνει την τεχνολογική ικανότητα στην οποία βασίζεται η έγκριση της τεχνολογίας. Δεν εκφράζει πάντα τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται σε καθημερινή βάση, οι οποίες θα ελέγχονται μέσω εθνικών ελάχιστων προτύπων.

(5)  Εγκεκριμένες από τα μέρη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο i)

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο ii) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο ii) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 6 πρώτη φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 10 παράγραφος 8

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i)

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο ii)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο iii) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο iii) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο iii) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο iv)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 σημείο i)

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3 σημείο ii)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 σημείο iii)

Άρθρο 4 παράγραφος 3 σημείο iv)

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο i) στοιχείο α)

Άρθρο 9

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο i) στοιχείο β) πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 και άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο i) στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο ii)

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο iii)

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο iv) πρώτη φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο iv) δεύτερη φράση

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 4 σημείο v)

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 6

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτη φράση

Άρθρο 11 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερη φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 11 παράγραφος 8

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερη φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 18 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 5

Άρθρο 18 παράγραφος 9

Άρθρο 7

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 21

Άρθρο 10

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 5

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 18 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 13

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 14

Άρθρο 20 παράγραφος 4

Άρθρο 15

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 5

Άρθρο 16 παράγραφος 6

Άρθρο 16 παράγραφος 7

Άρθρο 17

Άρθρο 23

Άρθρο 18

Άρθρο 25

Άρθρο 19

Άρθρο 25

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 28 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 4

Άρθρο 28 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 5

Άρθρο 28 παράγραφος 4

Άρθρο 21

Άρθρο 29

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Άρθρο 23

Άρθρο 30

Άρθρο 24

Άρθρο 31

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα III

Παράρτημα VII

Παράρτημα VI


Top