EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0614

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818

COM/2020/614 final

Βρυξέλλες, 23.9.2020

COM(2020) 614 final

2016/0132(COD)

Τροποποιημένη πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Πλαίσιο και αιτιολόγηση της πρότασης

Τον Ιούλιο του 2019 η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen, εξήγγειλε στις πολιτικές κατευθύνσεις της τη θέσπιση ενός νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο θα βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα, τα συστήματα ασύλου και επιστροφής, τον χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν, την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη, με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

Η ανακοίνωση σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η οποία υποβάλλεται μαζί με μια σειρά νομοθετικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρότασης για την τροποποίηση της πρότασης αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac του 2016, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στο θέμα της μετανάστευσης. Το νέο σύμφωνο εδράζεται στις γενικές αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών και προκρίνει την ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής, συνδυάζοντας πολιτικές στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης, των επιστροφών, της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, και των σχέσεων με νευραλγικές τρίτες χώρες.

Οι προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τις παράτυπες αφίξεις και τις επιστροφές, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κάθε κράτος μέλος χωριστά αλλά από την ΕΕ στο σύνολό της. Απαιτείται η διαμόρφωση ευρωπαϊκού πλαισίου εντός του οποίου θα είναι εφικτή η διαχείριση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των πολιτικών και των αποφάσεων των κρατών μελών. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση, που έχει αυξήσει την πολυπλοκότητα και έχει εντείνει την ανάγκη συντονισμού. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων στην Ένωση έχει μειωθεί κατά 92 % από το 2015, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις οι οποίες ασκούν πίεση στα συστήματα ασύλου, υποδοχής και επιστροφής των κρατών μελών.

Ενώ ο αριθμός των παράτυπων αφίξεων μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των μεταναστών που φθάνουν από χώρες με ποσοστά αναγνώρισης κάτω του 25 % αυξήθηκε από 14 % το 2015 σε 57 % το 2018. Επιπροσθέτως, αυξήθηκαν οι πολύπλοκες υποθέσεις, καθώς την περίοδο 2015-2016 η άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών που είχαν σαφώς ανάγκη διεθνούς προστασίας αντικαταστάθηκε εν μέρει από αφίξεις προσώπων με πιο αποκλίνοντα ποσοστά αναγνώρισης. Επιπλέον, παρά τη μείωση των παράτυπων αφίξεων σε επίπεδο ΕΕ από το 2015, ο αριθμός των αιτήσεων διεθνούς προστασίας εξακολούθησε να αυξάνεται και πλέον είναι τετραπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των αφίξεων. Οι τάσεις αυτές υποδηλώνουν τη σταθερή πορεία των περαιτέρω μετακινήσεων και της υποβολής πολλαπλών αιτήσεων διεθνούς προστασίας εντός της ΕΕ. Τέλος, η φύση των αφίξεων έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης απαιτεί ειδική αντιμετώπιση στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης, ως αναγνώριση του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη που υφίστανται τις συνέπειες των αφίξεων έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αναμετρώνται με συγκεκριμένες προκλήσεις.

Το αυξανόμενο ποσοστό των αιτούντων άσυλο που είναι απίθανο να λάβουν διεθνή προστασία στην ΕΕ συνεπάγεται αυξημένο φόρτο όσον αφορά τη διεκπεραίωση όχι μόνο των αιτήσεων ασύλου αλλά και της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, μεταξύ άλλων ως απαράδεκτες. Η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών που δεν υποβάλλουν ποτέ αίτηση διεθνούς προστασίας επιδεινώνει την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, η απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ των διαδικασιών ασύλου και επιστροφής είναι σημαντικότερη από ποτέ. Είναι εξίσου σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για ένα πιο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής. Οι παράτυποι μετανάστες που δεν προτίθενται να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας θα πρέπει να κατευθύνονται αμέσως προς τη διαδικασία επιστροφής και να μην υπάγονται εξ ορισμού στη διαδικασία ασύλου.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η πίεση που ασκείται στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών εξακολουθεί να επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τα κράτη μέλη πρώτης άφιξης, καθώς και τα συστήματα ασύλου άλλων κρατών μελών μέσω των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων. Το ισχύον σύστημα είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση αυτών των παραμέτρων. Ειδικότερα, δεν υπάρχει, προς το παρόν, αποτελεσματικός μηχανισμός αλληλεγγύης.

Το νέο σύμφωνο βασίζεται στις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή το 2016, για τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, και το 2018, για την αναδιατύπωση της οδηγίας για την επιστροφή, και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία την οποία απαιτεί ένα κοινό πλαίσιο που θα συνθέτει όλες τις πτυχές της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Η πρόταση για την τροποποίηση της πρότασης αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac 1 του 2016 συνδέει με σαφή και συνεκτικό τρόπο συγκεκριμένα άτομα με τις διαδικασίες στις οποίες υπόκεινται, προκειμένου να διευκολύνονται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος της παράτυπης μετανάστευσης και ο εντοπισμός των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων. Επιπλέον, στηρίζει την εφαρμογή του νέου μηχανισμού αλληλεγγύης και περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις οι οποίες θα καταστήσουν εφικτή τη λειτουργία του Eurodac εντός του πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ.

Μαζί με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση νέου κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης 2 , θεσπίζοντας κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Παράλληλα, η πρόταση για την τροποποίηση της πρότασης κανονισμού του 2016 για τη διαδικασία ασύλου 3 , καθώς και η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ελέγχου διαλογής 4 διασφαλίζουν την απρόσκοπτη διασύνδεση όλων των σταδίων της διαδικασίας μετανάστευσης: από τη θέσπιση μιας νέας διαδικασίας που θα αφορά το στάδιο πριν από την είσοδο, έως την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ένωση. Ο εν λόγω έλεγχος διαλογής θα συνίσταται σε εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας, σε υγειονομικό έλεγχο και σε έλεγχο ασφάλειας κατά την άφιξη, προκειμένου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να κατευθύνεται άμεσα προς την εφαρμοστέα διαδικασία, δηλ. την επιστροφή, την άρνηση εισόδου ή την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας.

Στόχοι της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής του 2016 είχε ήδη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Eurodac, προσθέτοντας νέες κατηγορίες προσώπων για τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται δεδομένα, επιτρέποντας τη χρήση του εν λόγω συστήματος για την ταυτοποίηση παράτυπων μεταναστών, μειώνοντας το όριο ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, επιτρέποντας τη συλλογή στοιχείων ταυτότητας μαζί με βιομετρικά δεδομένα και, τέλος, παρατείνοντας την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων.

Η πρόταση για την τροποποίηση της πρότασης του 2016 βασίζεται στην προσωρινή συμφωνία των συννομοθετών, συμπληρώνει τις αλλαγές αυτές και αποσκοπεί στη μετατροπή του Eurodac σε κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με στόχο τη στήριξη των ενωσιακών πολιτικών για το άσυλο, την επανεγκατάσταση και την παράτυπη μετανάστευση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων και κανόνων που προβλέπονται στην πρόταση του νέου κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (π.χ. μετεγκατάσταση, μετατόπιση της ευθύνης) και να διασφαλίζει τη συνοχή με την πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής. Επιπλέον, η πρόταση στοχεύει στη συλλογή ακριβέστερων και πληρέστερων δεδομένων με σκοπό τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής και, ως εκ τούτου, την αποτελεσματικότερη συνδρομή στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και τον εντοπισμό των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων με την καταμέτρηση όχι μόνο των αιτήσεων αλλά και των μεμονωμένων αιτούντων. Έχει επίσης ως στόχο να στηρίξει τον προσδιορισμό κατάλληλων λύσεων πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, καθιστώντας εφικτή την κατάρτιση στατιστικών με τον συνδυασμό δεδομένων από διάφορες βάσεις δεδομένων. Ένας άλλος στόχος είναι η παροχή πρόσθετης στήριξης στις εθνικές αρχές που ασχολούνται με αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση έχει ήδη απορριφθεί σε άλλο κράτος μέλος, με τη σήμανση των απορριφθεισών αιτήσεων. Τέλος, οι κανονισμοί για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, και ιδίως ο κανονισμός 2019/818, εντάσσουν το Eurodac στο πεδίο εφαρμογής τους. Οι τροποποιήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο διαλειτουργικότητας και σχετίζονται με την πρόσβαση στα δεδομένα Eurodac δεν κατέστη δυνατό να γίνουν κατά την έκδοση των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα, δεδομένου ότι η τρέχουσα βάση δεδομένων Eurodac δεν περιέχει στοιχεία ταυτότητας σε αλφαριθμητική μορφή. Κατά συνέπεια, η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει σειρά τροποποιήσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Eurodac εντός του νέου πλαισίου διαλειτουργικότητας και, με τον ίδιο στόχο, προβαίνει σε περαιτέρω αναγκαίες τροποποιήσεις δύο άλλων νομικών πράξεων, και συγκεκριμένα του κανονισμού VIS και του κανονισμού ETIAS.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση συνάδει πλήρως με την ανακοίνωση σχετικά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και με τον οδικό χάρτη των πρωτοβουλιών που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων της πρότασης κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, της πρότασης κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής και της τροποποιημένης πρότασης κανονισμού για τη διαδικασία ασύλου.

Η παρούσα πρόταση καθορίζει προθεσμίες για τη λήψη και τη διαβίβαση βιομετρικών δεδομένων των αιτούντων διεθνή προστασία. Η χρονική στιγμή από την οποία αρχίζουν να τρέχουν αυτές οι προθεσμίες έχει καθοριστεί με βάση το στάδιο πριν από την είσοδο που προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής. Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, η παρούσα πρόταση διασφαλίζει ότι θα είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη μετεγκατάσταση ή τη μεταφορά, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του μηχανισμού για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας. Η παρούσα πρόταση διασφαλίζει επίσης τη συνοχή με το ειδικό καθεστώς που προτείνεται στον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης όσον αφορά τη μεταχείριση των προσώπων που αποβιβάζονται έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Όσον αφορά την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας για την επιστροφή, η παρούσα πρόταση προσθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες στο Eurodac προκειμένου να διευκολύνεται η επιστροφή των προσώπων των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί.

Οι κανονισμοί (ΕΕ) 2019/817 5 και (ΕΕ) 2019/818 6 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα περιλαμβάνουν ρητά το Eurodac στις βάσεις δεδομένων που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της διαλειτουργικότητας. Αυτό είναι προφανές από το γεγονός ότι το Eurodac περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της διαλειτουργικότητας, όπως ορίζεται σε αμφότερους τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και από το γεγονός ότι αναφέρεται επανειλημμένως, αφενός, στις αιτιολογικές σκέψεις ως συνιστώσα που συμμετέχει στην πλατφόρμα διαλειτουργικότητας και, αφετέρου, στο διατακτικό ως υποδομή για την πραγματοποίηση αναζητήσεων στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας για τους σκοπούς της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, το άρθρο 69 του κανονισμού 2019/817 ορίζει ότι το Eurodac θα συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων συστημάτων της ΕΕ των οποίων τα δεδομένα πρόκειται να συνδεθούν κατά τη μεταβατική περίοδο για τον εντοπισμό πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) και πριν από την έναρξη λειτουργίας του MID. Ωστόσο, προκύπτει εξίσου σαφώς από το κείμενο αμφότερων των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα ότι οι περισσότερες από τις διαδικασίες που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισμούς δεν θα εφαρμοστούν σε σχέση με το Eurodac πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η αναδιατύπωση του ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 σχετικά με το Eurodac 7 . Ωστόσο, για να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της διαλειτουργικότητας, είναι αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις τόσο στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818 όσο και στον ίδιο τον κανονισμό Eurodac. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν ιδίως την πρόσβαση στα δεδομένα Eurodac, δεν μπόρεσαν να γίνουν κατά την έκδοση των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα, δεδομένου ότι η βάση δεδομένων Eurodac στην τρέχουσα μορφή της δεν περιέχει στοιχεία ταυτότητας σε αλφαριθμητική μορφή. Οι τροποποιήσεις που επιφέρει η παρούσα πρόταση στο Eurodac, ιδίως όλες οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα καταχωρίζονται με την ευκαιρία αυτή, καθιστούν ουσιαστική και λειτουργική την πλήρη συμμετοχή του Eurodac στην πλατφόρμα διαλειτουργικότητας.

Τέλος, εξασφαλίζεται επίσης η συνοχή με τις προσωρινές πολιτικές συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικά με τον κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου, την οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις υποδοχής, τον κανονισμό σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση, και τον κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο, επειδή τα στοιχεία της πρότασης του 2016 για το Eurodac που αφορούν τις εν λόγω προτάσεις δεν επηρεάστηκαν από την τροποποιημένη πρόταση.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση συνδέεται στενά με άλλες ενωσιακές πολιτικές και τις συμπληρώνει, ειδικότερα τις πολιτικές στους εξής τομείς:

α)τη διαλειτουργικότητα, στον βαθμό που η παρούσα πρόταση πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργία του Eurodac στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ·

β)την προστασία των δεδομένων, στον βαθμό που η παρούσα πρόταση πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να γίνεται σεβαστή η ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Eurodac·

γ)την ασφάλεια, στον βαθμό που λαμβάνει υπόψη το στάδιο πριν από την είσοδο το οποίο προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής, που θεσπίζει έλεγχο ασφαλείας.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η παρούσα πρόταση χρησιμοποιεί το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως νομική βάση για να καταστεί η λήψη βιομετρικών δεδομένων υποχρεωτικό στάδιο στο πλαίσιο της διαδικασίας διεθνούς προστασίας. Χρησιμοποιεί το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ως νομική βάση σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας. Χρησιμοποιεί επίσης το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ως νομική βάση για τις διατάξεις που αφορούν την επανεγκατάσταση. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιεί το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ως νομική βάση σχετικά με τις παραμέτρους που αφορούν την ταυτοποίηση παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση και την παράνομη διαμονή, συμπεριλαμβανομένων της απομάκρυνσης και του επαναπατρισμού των διαμενόντων χωρίς άδεια· το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) ως νομική βάση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για σκοπούς επιβολής του νόμου· και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) ως νομική βάση σχετικά με το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ, μεταξύ άλλων της συλλογής, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας, της ανάλυσης και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Μεταβλητή γεωμετρία

Η Ιρλανδία δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 μετά την κοινοποίηση της πρόθεσής της να συμμετάσχει στην έκδοση και την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού δυνάμει του πρωτοκόλλου αριθ. 21.

Σύμφωνα με το εν λόγω πρωτόκολλο για τη θέση της Ιρλανδίας, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να συμμετάσχει στη θέσπιση της παρούσας πρότασης. Μάλιστα, διατηρεί αυτή τη δυνατότητα επιλογής και μετά τη θέσπιση της πρότασης.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση από το Συμβούλιο μέτρων σύμφωνα με τον Τίτλο V της ΣΛΕΕ (με εξαίρεση «τα μέτρα περί καθορισμού των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών ή [...] τα μέτρα που αφορούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου»). Επομένως, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Δανία εφαρμόζει τον ισχύοντα κανονισμό Eurodac, δυνάμει διεθνούς συμφωνίας που συνήψε με την ΕΕ το 2006, κοινοποιεί στην Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της εν λόγω συμφωνίας 8 , την απόφασή της αν θα εφαρμόσει ή όχι το περιεχόμενο του τροποποιημένου κανονισμού.

Αντίκτυπος της πρότασης στη Δανία και στις τρίτες χώρες που συνδέονται με το (πρώην) σύστημα του Δουβλίνου

Παράλληλα με τη σύνδεση διαφόρων τρίτων χωρών με το κεκτημένο Σένγκεν, η Ένωση συνήψε αρκετές συμφωνίες για τη σύνδεση των συγκεκριμένων χωρών και με το (πρώην) κεκτημένο του Δουβλίνου/Eurodac:

τη συμφωνία για τη σύνδεση της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, που συνήφθη το 2001 9 ·

τη συμφωνία για τη σύνδεση της Ελβετίας, που συνήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2008 10 ·

το πρωτόκολλο για τη σύνδεση του Λιχτενστάιν, που συνήφθη στις 18 Ιουνίου 2011 11 .

Προκειμένου να δημιουργηθούν δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ της Δανίας —η οποία, όπως εξηγείται ανωτέρω, έχει συνδεθεί με το (πρώην) κεκτημένο του Δουβλίνου/Eurodac μέσω διεθνούς συμφωνίας— και των προαναφερόμενων συνδεδεμένων χωρών, έχουν συναφθεί δύο επιπλέον πράξεις μεταξύ της Κοινότητας και των συνδεδεμένων χωρών 12 .

Σύμφωνα με τις τρεις προαναφερθείσες συμφωνίες, οι συνδεδεμένες χώρες αποδέχονται το (πρώην) κεκτημένο του Δουβλίνου/Eurodac και την ανάπτυξή του χωρίς καμία εξαίρεση. Παρότι δεν συμμετέχουν στην έκδοση πράξεων που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το (πρώην) κεκτημένο του Δουβλίνου (συμπεριλαμβανομένης, ως εκ τούτου, της παρούσας πρότασης), οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος την απόφασή τους αν θα αποδεχθούν ή όχι το περιεχόμενο της εν λόγω πράξης, μόλις αυτή εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία ή το Λιχτενστάιν δεν αποδεχθεί πράξη που τροποποιεί ή συμπληρώνει το (πρώην) κεκτημένο του Δουβλίνου/Eurodac, εφαρμόζεται η καλουμένη «ρήτρα της λαιμητόμου», και οι οικείες συμφωνίες παύουν να ισχύουν, εκτός αν η κοινή/μεικτή επιτροπή που συστήνεται δυνάμει των συμφωνιών λάβει διαφορετική ομόφωνη απόφαση.

Το πεδίο εφαρμογής τόσο των προαναφερόμενων συμφωνιών σύνδεσης με την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν όσο και της παράλληλης συμφωνίας με τη Δανία δεν καλύπτει την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου. Για τον σκοπό αυτό, βρίσκονται στο στάδιο της κύρωσης συμπληρωματικές συμφωνίες με τα εν λόγω συνδεδεμένα κράτη.

Επικουρικότητα

Η παρούσα πρόταση προβλέπει ότι η αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τη χρήση του Eurodac μπορεί να διενεργείται μόνο αν οι εθνικές βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και τα συστήματα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου (συμφωνίες Prüm) δίνουν αρνητικά αποτελέσματα. Ο κανόνας αυτός συνεπάγεται ότι, αν ένα κράτος μέλος δεν έχει θέσει σε εφαρμογή την προαναφερόμενη απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να διενεργήσει έλεγχο Prüm, δεν μπορεί να διενεργήσει ούτε έλεγχο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου. Ομοίως, τα συνδεδεμένα κράτη που δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή τις συμφωνίες Prüm ή δεν συμμετέχουν στις συμφωνίες αυτές, δεν μπορούν να διενεργούν ελέγχους Eurodac.

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία εξελίσσει περαιτέρω τον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, καθώς και τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο κοινοί κανόνες για τη λήψη δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών για τους σκοπούς του Eurodac. Δημιουργεί ένα εργαλείο το οποίο θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ΕΕ παράτυπα ή έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, κάτι που είναι απαραίτητο για τη χάραξη βιώσιμης και τεκμηριωμένης πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και των θεωρήσεων.

Η παρούσα πρόταση θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη στην ταυτοποίηση των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και των προσώπων που έχουν εισέλθει παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα εξωτερικά σύνορα, προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να συνδράμουν τα κράτη μέλη κατά την εκ νέου έκδοση εγγράφων σε υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς επιστροφής.

Λόγω του διεθνικού χαρακτήρα των προβλημάτων που σχετίζονται με το άσυλο και την προστασία των προσφύγων, η ΕΕ βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να προτείνει λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τον κανονισμό Eurodac, στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Απαιτείται επίσης τροποποίηση του κανονισμού Eurodac, προκειμένου να προστεθεί ένας επιπλέον σκοπός, δηλαδή ο έλεγχος της παράτυπης μετανάστευσης και των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων παράτυπων μεταναστών εντός της ΕΕ και, σε σχέση μ’ αυτό, μια τροπολογία που να καθιστά εφικτή την καταμέτρηση των αιτούντων και όχι μόνο των αιτήσεων. Ο στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό αποκλειστικά από τα κράτη μέλη. Ομοίως, η αποτελεσματική εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού βάσει του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα. Τέλος, οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου διαλειτουργικότητας μπορούν να προταθούν μόνο από την Επιτροπή και να τεθούν σε εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ και όχι από τα κράτη μέλη μεμονωμένα.

Αναλογικότητα

Το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η δράση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης. Η μορφή που επιλέγεται για την παρούσα δράση της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ότι η πρόταση θα επιτύχει τον στόχο της και θα εφαρμοστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Η πρόταση διέπεται από την αρχή της προστασίας της ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού, καθώς ορίζει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες του Eurodac πρέπει να είναι εξ αρχής σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι αρχές προστασίας των δεδομένων, και είναι αναλογική ως προς το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον δεν απαιτεί τη συλλογή και την αποθήκευση περισσότερων δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος και την επίτευξη των στόχων του. Επιπλέον, θα προβλεφθούν και θα υλοποιηθούν όλες οι διασφαλίσεις και όλοι οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων τα οποία καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του Eurodac, και ιδίως για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής και των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες ή εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα. Το προβλεπόμενο μέτρο είναι αναλογικό στον βαθμό που δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της δράσης σε ενωσιακό επίπεδο.

Επιλογή της νομικής πράξης και της νομοθετικής τεχνικής

Η παρούσα πρόταση τροποποιεί την πρόταση του 2016 για αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac. Αν και η Επιτροπή υποστηρίζει όλα τα στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με την πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac του 2016, η παρούσα τροποποιημένη πρόταση περιλαμβάνει από την εν λόγω προσωρινή συμφωνία μόνο τα άρθρα που προτείνεται να τροποποιηθούν σημαντικά. Ως εκ τούτου, ορισμένα άρθρα που συμφωνήθηκαν προσωρινά μεταξύ των συννομοθετών (π.χ. τα άρθρα σχετικά με τα πρόσωπα σε διαδικασία εισδοχής και τα επανεγκατεστημένα πρόσωπα) δεν περιλαμβάνονται. Κατά συνέπεια, για τρία άρθρα της παρούσας τροποποιημένης πρότασης [το άρθρο 9 σχετικά με τις στατιστικές, άρθρο 19 σχετικά με τη σήμανση και το κλείδωμα των δεδομένων, και άρθρο 40α σχετικά με τις τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818] ορισμένα στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας (συγκεκριμένα, τα μέρη που αφορούν πρόσωπα σε διαδικασία εισδοχής και επανεγκατεστημένα πρόσωπα) δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν, καθώς δεν ήταν δυνατή η διαπαραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα. Επιπλέον, θα χρειαστεί να γίνουν ορισμένες περαιτέρω τεχνικές προσαρμογές σε άλλα άρθρα που καλύπτονται από την προσωρινή συμφωνία, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που εισάγονται με την παρούσα τροποποιημένη πρόταση.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Η παρούσα πρόταση τροποποιεί υφιστάμενη πρόταση και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει εκ των υστέρων αξιολόγηση / έλεγχος καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία από άλλες πηγές που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα των εν λόγω τροποποιήσεων. Συνεπώς, όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται στον τομέα του ασύλου, οι συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τα κράτη μέλη (π.χ. στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου) από το 2016 ανέδειξαν μια σειρά στοιχείων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της χάραξης πολιτικής. Υπό την έννοια αυτή, οι θέσεις που εκφράστηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις του 2016 για τη δέσμη μέτρων σχετικά με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα άλλα φόρουμ, είτε σε τεχνικό είτε σε πολιτικό επίπεδο, καθώς και οι εισηγήσεις διαφόρων κρατών μελών όσων αφορά το νέο σύμφωνο επισήμαναν την πίεση που ασκούν οι μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Τόνισαν επίσης τους περιορισμούς της τρέχουσας ανάλυσης 13 στον συγκεκριμένο τομέα, που έχουν ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται ακριβής εικόνα του φαινομένου. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς αφορούν διοικητικές διαδικασίες αντί φυσικά πρόσωπα. Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ακριβή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το πόσοι (για πρώτη φορά) αιτούντες βρίσκονται στην ΕΕ και πόσοι μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, οποιεσδήποτε περαιτέρω απόπειρες ανάλυσης του φαινομένου (π.χ. τα κίνητρα αυτών των μετακινήσεων, τα προφίλ, οι προτιμώμενοι προορισμοί) είναι, από τη φύση τους, απλές εικασίες. Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός των κατάλληλων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των μετακινήσεων στερείται τόσο εστίασης όσο και αποτελεσματικότητας.

Σε ανάλογο πνεύμα, οι συζητήσεις τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ ασύλου και επιστροφής, μεταξύ άλλων με την άμεση διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Πριν από τη δρομολόγηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Επιτροπή, την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 - Ιουλίου 2020, διαβουλεύθηκε επανειλημμένα με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς για να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με το μελλοντικό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Παράλληλα, η ρουμανική, η φινλανδική και η κροατική Προεδρία πραγματοποίησαν τόσο στρατηγικές όσο και τεχνικές ανταλλαγές σχετικά με το μέλλον διαφόρων πτυχών της μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων του ασύλου, της επιστροφής, των σχέσεων με τις τρίτες χώρες σε θέματα επανεισδοχής, και της επανένταξης. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απέδειξαν ότι υπάρχει υποστήριξη για ένα νέο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επειγόντως οι αδυναμίες του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος επιστροφής, να αποκτήσουν οι σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες καλύτερη δομή και τα κατάλληλα χαρακτηριστικά όσον αφορά την επανεισδοχή και, τέλος, να επιδιωχθεί η βιώσιμη επανένταξη των μεταναστών που επιστρέφουν.

Κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας διοργανώθηκαν εργαστήρια και συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η διάσκεψη του Τάμπερε 2.0, που πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Οκτωβρίου 2019 στο Ελσίνκι, και το Φόρουμ του Σάλτσμπουργκ, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 6-7 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο των οποίων τα κράτη μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει εκ νέου τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, προκειμένου να βρεθούν νέες μορφές αλληλεγγύης στις οποίες όλα τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συμβάλουν. Τα κράτη μέλη υπογράμμισαν ότι τα μέτρα αλληλεγγύης θα πρέπει να συμβαδίζουν με μέτρα ευθύνης. Επιπλέον, υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθούν οι μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις εντός της ΕΕ, καθώς και να επιβληθεί η επιστροφή όσων δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Η επίτροπος κ. Johansson και οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν αρκετές φορές στοχευμένες διαβουλεύσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), εκπροσώπους της πρωτοβουλίας για τα παιδιά-μετανάστες, καθώς και σχετικές τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης, οι ειδικές συστάσεις επικεντρώθηκαν στην υιοθέτηση κοινής προσέγγισης με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων για τα παιδιά, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2017 σχετικά με τα παιδιά-μετανάστες 14 . Η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών ζητήθηκε επίσης για θέματα όπως τα αρχικά στάδια της διαδικασίας ασύλου (2019), στο πλαίσιο του συμβουλευτικού φόρουμ που συστάθηκε από την EASO.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη πολλές συστάσεις εθνικών και τοπικών αρχών 15 , μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 16 και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 17 , καθώς και ομάδων προβληματισμού και της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει ένα νέο ξεκίνημα και να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες μεταναστευτικές προκλήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά την άποψή τους, το νέο ξεκίνημα στη μεταρρύθμιση θα πρέπει να σηματοδοτηθεί με την αναθεώρηση ορισμένων κανόνων για τον προσδιορισμό της ευθύνης και με τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποχρεωτικής αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων για τα πρόσωπα που αποβιβάζονται έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις τάχθηκαν επίσης υπέρ της συναντίληψης ως προς την ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών και ζήτησαν οι αναθεωρημένοι κανόνες του Δουβλίνου να προβλέπουν τη δημιουργία πιο μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης 18 . Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του έργου MEDAM, το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνέστησε την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική με στόχο την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης σε ενωσιακό επίπεδο 19 .

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τις συνεισφορές και τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης 20 , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με δική της πρωτοβουλία και, τα τελευταία έτη, έχουν τροφοδοτήσει αρκετές εξειδικευμένες μελέτες και έχουν πυροδοτήσει αρκετές ειδικές αναζητήσεις.

Τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής και παραπέμπει στο χωριστό έγγραφο (XXX), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τα δεδομένα και τα στοιχεία που στηρίζουν την προτεινόμενη προσέγγιση για τις διάφορες προκλήσεις που έχουν διαπιστωθεί από το 2016 όσον αφορά την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.

Ως προς το Eurodac, οι προκλήσεις αυτές συνδέονται κυρίως με τις υφιστάμενες περιορισμένες δυνατότητες ανάλυσης των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων λόγω των περιορισμών που συνεπάγονται τα διαθέσιμα δεδομένα (τα οποία αφορούν αιτήσεις αντί φυσικά πρόσωπα), με την ανάγκη να αντικατοπτρίζονται οι νέοι κανόνες που εισάγονται στην πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, καθώς και με την αναγκαιότητα εισαγωγής στον κανονισμό Eurodac τροποποιήσεων που θα καταστήσουν εφικτή τη λειτουργία του συστήματος στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Οι επεξηγήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνδέονται με τον αναδιατυπωμένο κανονισμό που προτάθηκε το 2016 εξακολουθούν να ισχύουν.

Μεταξύ των νέων στοιχείων που εισάγονται με την τροποποιημένη πρόταση, η σύνδεση όλων των συνόλων δεδομένων που αφορούν ένα πρόσωπο σε μία σειρά, ώστε να είναι δυνατή η καταμέτρηση των αιτούντων επιπλέον των αιτήσεων, δεν θα αλλάξει τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των βιομετρικών δεδομένων. Δεν θα δημιουργείται νέο αρχείο. Τα κράτη μέλη θα διατηρούν την κυριότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων, και θα ισχύουν όλες οι διασφαλίσεις και όλοι οι κανόνες αποθήκευσης και ασφάλειας των δεδομένων που προβλέπονται στην αρχική πρόταση του 2016. Επιπλέον, θα προβλέπονται επίσης κατάλληλες διασφαλίσεις όσον αφορά τη διαδικασία σύνδεσης, δεδομένου ότι τα σύνολα δεδομένων θα συνδέονται με τη σειρά μόνο όταν η σύμπτωση (θετικό αποτέλεσμα) επιβεβαιώνεται από τα κράτη μέλη (με επαλήθευση από εμπειρογνώμονα δακτυλικών αποτυπωμάτων, αν είναι αναγκαίο). Όσον αφορά τη νέα κατηγορία των προσώπων που αποβιβάζονται έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα εν λόγω πρόσωπα είναι ήδη καταχωρισμένα στο Eurodac ως πρόσωπα που συλλαμβάνονται για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. Η νέα χωριστή κατηγορία θα δώσει ακριβέστερη εικόνα των μεταναστευτικών ροών και θα διευκολύνει την εφαρμογή των οικείων διατάξεων του κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. Οι κανόνες αυτοί θα ωφελήσουν τελικά τα πρόσωπα που μεταφέρονται στην ξηρά έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς θα καθιστούν δυνατή την ορθότερη αποτύπωση του καθεστώτος τους, δεδομένου ότι δεν θα καταχωρίζονται ως πρόσωπα που διέρχονται τα σύνορα παράτυπα. Τα ίδια δεδομένα θα συλλέγονται όπως και για τις άλλες κατηγορίες, με τους ίδιους κανόνες και εγγυήσεις όσον αφορά τη διαβίβαση, την επεξεργασία και την αποθήκευση.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση συνεπάγεται την τεχνική τροποποίηση του κεντρικού συστήματος Eurodac, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα αντιπαραβολής για όλες τις κατηγορίες δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα αποθήκευσης και των τριών κατηγοριών δεδομένων. Για περαιτέρω λειτουργίες, όπως η αποθήκευση των βιογραφικών δεδομένων παράλληλα με την εικόνα προσώπου, θα απαιτηθούν περισσότερες τροποποιήσεις του κεντρικού συστήματος.

Η εκτίμηση κόστους ύψους 29,872 εκατ. EUR περιλαμβάνει το κόστος που συνεπάγονται η τεχνική αναβάθμιση και η αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης και της διεκπεραιωτικότητας του κεντρικού συστήματος. Επίσης, καλύπτει τις υπηρεσίες ΤΠ, το λογισμικό και το υλισμικό, και θα καλύπτει την αναβάθμιση και την προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να είναι εφικτή η διενέργεια αναζητήσεων για όλες τις κατηγορίες δεδομένων που αφορούν τόσο το άσυλο όσο και την παράτυπη μετανάστευση. Επιπλέον, αντανακλά τις πρόσθετες δαπάνες προσωπικού που απαιτούνται από τον eu-LISA.

Το δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση αντικατοπτρίζει αυτά τα στοιχεία. Αντικατοπτρίζει επίσης το κόστος το οποίο συνεπάγονται οι αλλαγές που επέφεραν οι συννομοθέτες (δημιουργία δύο νέων κατηγοριών —συγκεκριμένα, των προσώπων που είναι καταχωρισμένα με σκοπό τη διεξαγωγή διαδικασίας εισδοχής, και των προσώπων που επανεγκαθίστανται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα επανεγκατάστασης· αποθήκευση έγχρωμων αντιγράφων ταυτοτήτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων· και δυνατότητα των αρχών επιβολής του νόμου να πραγματοποιούν αναζητήσεις στο Eurodac χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικά δεδομένα), καθώς και η μελέτη σχετικά με την αναγνώριση προσώπου, που προβλέπεται στην αναδιατυπωμένη πρόταση του 2016 (7 εκατ. EUR).

Οι σχετικές με τη διαλειτουργικότητα τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα τροποποιημένη πρόταση καλύπτονται από το δημοσιονομικό δελτίο του πλαισίου διαλειτουργικότητας (15 εκατ. EUR).

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων 

Το κείμενο της πρότασης του 2016 που συμφωνήθηκε προσωρινά από τους συννομοθέτες προβλέπει στο άρθρο 42 τρία είδη υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων ως εξής:

μία φορά το χρόνο, ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος (βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη)·

επτά έτη μετά την έκδοση και, στη συνέχεια, ανά τετραετία, η Επιτροπή εκπονεί συνολική αξιολόγηση του Eurodac, στην οποία εξετάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους, καθώς και ο αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα (βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον eu-LISA, τα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ)·

ανά διετία, κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ καταρτίζουν εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντιπαραβολής των βιομετρικών δεδομένων με τα δεδομένα Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου. Οι εν λόγω εκθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Ανά διετία, η Επιτροπή συνθέτει αυτές τις εκθέσεις σε έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου, η οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον ΕΕΠΔ. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι διαφορετική από την έκθεση που περιγράφεται στο προηγούμενο σημείο.

Η ετήσια έκθεση που θα πρέπει να εκπονεί ο eu-LISA σχετικά με τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και τις επιδόσεις του Eurodac με βάση προκαθορισμένους ποσοτικούς δείκτες (π.χ. συνολικός αριθμός συνόλων δεδομένων και ανά κατηγορία, αριθμός συμπτώσεων, ποσοστό στο οποίο τα κράτη μέλη τηρούν τις προθεσμίες για τη διαβίβαση των βιομετρικών δεδομένων στο Eurodac, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων κ.λπ.).

Η έκθεση που περιέχει τη συνολική αξιολόγηση του Eurodac και η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί από την Επιτροπή θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους που θέτει ο κανονισμός και θα μετρά τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου έχει οδηγήσει σε έμμεσες διακρίσεις σε βάρος προσώπων που καλύπτονται από τον κανονισμό Eurodac.

Οι εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντιπαραβολής των βιομετρικών δεδομένων με τα δεδομένα Eurodac οι οποίες καταρτίζονται από την Ευρωπόλ και κάθε κράτος μέλος θα αξιολογούν, μεταξύ άλλων, τον ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, τους λόγους που προβάλλονται για την ύπαρξη εύλογων υπονοιών, καθώς και τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων που περατώθηκαν με επιτυχή ταυτοποίηση.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η παρούσα τροποποιημένη πρόταση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή το 2016 για αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac, και θα πρέπει να εκληφθεί ως συμπληρωματική των εν λόγω συζητήσεων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών, την οποία στηρίζει η Επιτροπή, θεωρώντας ότι θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία του Eurodac.

Για λόγους ευκολίας, το κείμενο που διαπραγματεύθηκαν οι συννομοθέτες και περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες όπου διαφέρει σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής του 2016. Οι νέες στοχευμένες τροπολογίες επισημαίνονται με έντονους υπογραμμισμένους χαρακτήρες.

1.Καταμέτρηση των αιτούντων επιπλέον των αιτήσεων

Οι πρόσφατες συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ (προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, συμβουλευτικές ομάδες) και οι εισηγήσεις που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη για το νέο σύμφωνο στο πλαίσιο διαβούλευσης επισήμαναν σαφώς μια σειρά κενών στη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την ανάλυση των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων στον συγκεκριμένο τομέα: επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πόσοι αιτούντες βρίσκονται στην ΕΕ, γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των αιτήσεων και, όπως είναι γνωστό, το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις. Με βάση τα ανωτέρω, είναι αναγκαίο να μετατραπεί το σύστημα Eurodac από βάση δεδομένων για την καταμέτρηση των αιτήσεων σε βάση δεδομένων για την καταμέτρηση των αιτούντων. Η μετατροπή αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση όλων των συνόλων δεδομένων του Eurodac που αφορούν ένα πρόσωπο, ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, σε μία σειρά, κάτι που θα καθιστούσε εφικτή την καταμέτρηση των προσώπων. Επιπλέον, μια ειδική διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα στον eu-LISA να παράγει στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο και των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά, παρέχοντας ακριβή εικόνα του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων με άλλα είδη δεδομένων, όπως εκείνα που αφορούν τις μεταφορές δυνάμει του κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, θα παράσχει τα κατάλληλα στοιχεία για τη σωστή αντίδραση πολιτικής σε σχέση με τις μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις.

2.Διασυστημικές στατιστικές

Μια νέα διάταξη, που θα βασίζεται στις οικείες διατάξεις των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα 21 (άρθρο 39), θα δώσει τη δυνατότητα στον eu-LISA να καταρτίζει διασυστημικές στατιστικές χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Eurodac, το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους θα ήταν να είναι γνωστό πόσοι υπήκοοι τρίτων χωρών έλαβαν θεώρηση βραχείας διαμονής από ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ή σε συγκεκριμένη τρίτη χώρα, εισήλθαν, στη συνέχεια, νομίμως (και πού) και μετά υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας (και πού). Έτσι, θα παρέχονται οι βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση αυτών των φαινομένων και την κατάλληλη απάντηση σε επίπεδο πολιτικής. Η διάταξη θα προβλέπει επίσης ότι, εκτός από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τόσο ο μελλοντικός Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο όσο και ο Frontex θα έχουν επίσης πρόσβαση σ’ αυτές τις στατιστικές, καθώς και οι δύο οργανισμοί, στο πλαίσιο της αντίστοιχης εντολής τους, παράγουν πολύτιμες αναλύσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.

3.Δημιουργία νέας κατηγορίας για τα πρόσωπα που αποβιβάζονται έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR)

Η νέα πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης καθορίζει ένα κριτήριο ευθύνης για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας εκεί όπου καταχωρίστηκε η αίτηση μετά την αποβίβαση του ενδιαφερόμενου προσώπου έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τα πρόσωπα αυτά καλύπτονται από το κριτήριο της παράτυπης εισόδου). Με το εν λόγω κριτήριο, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση 22 θα αντικατοπτρίζονται καλύτερα στο κεκτημένο στον τομέα του ασύλου. Παρά το γεγονός ότι οι κανόνες περί ευθύνης για τη νέα αυτή κατηγορία είναι οι ίδιοι με τους κανόνες για τα πρόσωπα που εισέρχονται παράτυπα, η διάκριση είναι σημαντική σε σχέση με το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αποβίβασης αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, καθώς δεν μπορούν να εφαρμόσουν για τις αποβιβάσεις στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης τα ίδια εργαλεία που εφαρμόζουν για τις παράτυπες διελεύσεις διά ξηράς ή αέρος. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν επίσημοι συνοριακοί έλεγχοι για τις αφίξεις στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, με αποτέλεσμα όχι μόνο τα σημεία εισόδου να είναι δυσκολότερο να καθοριστούν, αλλά και οι υπήκοοι τρίτων χωρών να μην έχουν σημεία στα οποία να ζητήσουν επισήμως την είσοδό τους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπάρχει στο Eurodac χωριστή κατηγορία για τα εν λόγω πρόσωπα αντί αυτά να καταχωρίζονται ως πρόσωπα που διέρχονται παράτυπα τα σύνορα (όπως συμβαίνει επί του παρόντος). Επιπλέον, αυτό θα οδηγήσει επίσης σε ακριβέστερη αποτύπωση της σύνθεσης των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ.

4.Διασφάλιση πλήρους συνοχής με την πρόταση κανονισμού για το άσυλο και τη μετανάστευση

Η παρούσα τροποποιημένη πρόταση, εκτός από τη δημιουργία της νέας κατηγορίας για τα πρόσωπα που αποβιβάζονται έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, προσθέτει επίσης μια σειρά διατάξεων που αντικατοπτρίζουν όλες τις σχετικές πτυχές της ευθύνης ενός κράτους μέλους (τα διάφορα κριτήρια για τον καθορισμό της ευθύνης, τη μετατόπιση της ευθύνης και την παύση της ευθύνης). Οι εν λόγω διατάξεις προστίθενται σε εκείνες που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση του 2016. Τέλος, η παρούσα τροποποιημένη πρόταση περιέχει διατάξεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αντικατοπτρίζοντας πλήρως τα διάφορα σενάρια που περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού για το άσυλο και τη μετανάστευση.

5.Διασφάλιση συνοχής με τον κανονισμό για τον έλεγχο διαλογής

Χρειάστηκε περιορισμένος αριθμός αλλαγών για να εξασφαλιστεί η συνοχή με την πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής. Υπό αυτό το πρίσμα, η χρονική στιγμή από την οποία αρχίζει να τρέχει για τους αιτούντες η προθεσμία λήψης και διαβίβασης των βιομετρικών δεδομένων χρειάστηκε να προσαρμοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη τα διάφορα πιθανά σενάρια που προβλέπονται στην εν λόγω πρόταση και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της διαδικασίας ασύλου.

6.Αναφορά των απορριφθεισών αιτήσεων

Θα δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο, στο οποίο τα κράτη μέλη θα αναφέρουν πότε μια αίτηση έχει απορριφθεί και ο αιτών δεν έχει δικαίωμα παραμονής και δεν του επιτρέπεται να παραμείνει σύμφωνα με τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου. Αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες και τα δικαιώματα του προσώπου, αλλά θα ενισχύσει τη σύνδεση με τις διαδικασίες επιστροφής και θα παρέχει πρόσθετη στήριξη στις εθνικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση αιτούντος διεθνή προστασία του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς θα τους έδινε τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σωστή εφαρμοστέα διαδικασία (π.χ. μεταγενέστερη αίτηση), κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό όλης της διαδικασίας.

7.Αναφορά ενδεχόμενης παροχής βοήθειας για την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη

Θα δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο, το οποίο θα αναφέρει κατά πόσον έχει χορηγηθεί ποτέ βοήθεια για την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη (AVRR). Το πεδίο αυτό είναι απαραίτητό, καθώς θα βελτιώσει τις ικανότητες των κρατών μελών για παρακολούθηση στον συγκεκριμένο τομέα και θα αποτρέψει την επιλογή του κράτους που προσφέρει τους επωφελέστερους όρους όσον αφορά την οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη.

8.Αναφορά του ενδεχόμενου, βάσει του ελέγχου διαλογής, ένα πρόσωπο να μπορεί να αποτελέσει απειλή για την εσωτερική ασφάλεια

Θα δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο, το οποίο θα αναφέρει αν, βάσει του ελέγχου διαλογής, ένα πρόσωπο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς θα διευκολύνει την εφαρμογή της μετεγκατάστασης, αφού τα εν λόγω πρόσωπα θα αποκλείονται από τη μετεγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης. Επιπλέον, αυτό θα επιταχύνει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Υπό την έννοια αυτή, η αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλλουν πρόσωπα για τα οποία έχει επισημανθεί πρόβλημα ασφάλειας και υπάρχει σχετική σήμανση στο Eurodac, θα μπορούσε να επικεντρωθεί πρώτα στο κατά πόσον η απειλή αυτή είναι αρκετά σοβαρή ώστε να ισοδυναμεί με λόγο αποκλεισμού/απόρριψης.

9.Αναφορά τυχόν έκδοσης θεώρησης

Θα δημιουργηθεί ένα πεδίο για να δηλώνεται, αφενός, το κράτος μέλος που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση του αιτούντος ή για λογαριασμό του οποίου εκδόθηκε η θεώρηση και, αφετέρου, ο αριθμός της αίτησης θεώρησης. Το πεδίο αυτό είναι αναγκαίο, καθώς θα διευκολύνει την εφαρμογή των κριτηρίων ευθύνης για τα κράτη μέλη ή τις συνδεδεμένες χώρες που δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό VIS 23 , αλλά επηρεάζονται, παρ’ όλα αυτά, από την έκδοση θεώρησης.

10.Επακόλουθες τροποποιήσεις σχετικά με τη διαλειτουργικότητα και τροποποιήσεις που σχετίζονται με τον κανονισμό για τη διαλειτουργικότητα, τον κανονισμό ETIAS 24 και τον κανονισμό VIS

Είναι αναγκαίο να εισαχθεί ένα σύνολο τεχνικών επακόλουθων τροποποιήσεων που απορρέουν από τον κανονισμό για τη διαλειτουργικότητα (π.χ. παραπομπές στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και ορισμός του εν λόγω αποθετηρίου και των δεδομένων ταυτότητας ή διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αποθηκευμένα δεδομένα θα κατανέμονται μεταξύ του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας και του κεντρικού συστήματος). Η ανάγκη να εισαχθούν αυτές οι αλλαγές στον κανονισμό Eurodac είχε ήδη διατυπωθεί όταν υποβλήθηκαν οι δύο προτάσεις για τους κανονισμούς διαλειτουργικότητας. Οι τροποποιήσεις αυτές θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη νομική βάση για τη λειτουργία του Eurodac εντός του νέου πλαισίου διαλειτουργικότητας. Ομοίως, είναι αναγκαίο να εισαχθούν τροποποιήσεις στον κανονισμό για τη διαλειτουργικότητα, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι διάφορες σχετικές αναφορές στο Eurodac. Τέλος, είναι επίσης αναγκαίο να εισαχθεί σειρά επακόλουθων τροποποιήσεων που απορρέουν από τον κανονισμό ETIAS και τον κανονισμό VIS για τη ρύθμιση της πρόσβασης στο Eurodac των εθνικών μονάδων ETIAS και των αρμόδιων αρχών θεώρησης αντίστοιχα, δεδομένου ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων πρόσβασης στις διάφορες βάσεις δεδομένων εξακολουθεί να αποτελεί πτυχή που πρέπει να ρυθμίζεται στη νομοθετική πράξη που διέπει τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων.

2016/0132 (COD)

Τροποποιημένη πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχεία δ), ε) και ζ), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Μετά την αιτιολογική σκέψη 4 προστίθενται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:

«(4α) Επιπλέον, για τους σκοπούς της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και σύμφωνα με τους κανόνες του, είναι αναγκαίο να επισημαίνεται σαφώς στο Eurodac το γεγονός ότι υπήρξε μετατόπιση ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, και σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης. Επιπροσθέτως, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται με ακρίβεια οι υποχρεώσεις των κρατών μελών να διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και προκειμένου να βοηθούνται τα εν λόγω κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις ειδικές προκλήσεις με τις οποίες αναμετρώνται, καθώς δεν μπορούν να εφαρμόζουν στα πρόσωπα που αποβιβάζονται έπειτα από τέτοιες επιχειρήσεις τα ίδια εργαλεία με αυτά που εφαρμόζουν για τις παράτυπες διελεύσεις διά ξηράς ή αέρος, είναι επίσης αναγκαίο οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες που αποβιβάζονται έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να καταχωρίζονται στο Eurodac ως χωριστή κατηγορία.

(4β) Επιπλέον, για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] είναι αναγκαίο να επισημαίνεται αν, μετά τους ελέγχους ασφάλειας κατά τον έλεγχο διαλογής, φαίνεται ότι ένα πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.».

(2)Μετά την αιτιολογική σκέψη 5 προστίθενται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:

«(5α) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις που να διασφαλίζουν τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος εντός του πλαισίου διαλειτουργικότητας το οποίο θεσπίζεται με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2019/817 25 και 2019/818 26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(5β) Επιπλέον, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι διατάξεις που θα πλαισιώνουν την πρόσβαση των εθνικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και των αρμόδιων αρχών θεώρησης στο Eurodac, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 27 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 28 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(5γ) Ομοίως, για τους σκοπούς της διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στον eu-LISA να παράγει διασυστημικές στατιστικές χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Eurodac, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το ETIAS και το σύστημα εισόδου/εξόδου. Προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμενο αυτών των διασυστημικών στατιστικών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.». 

(3)Η αιτιολογική σκέψη 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(6) Για τους σκοπούς αυτούς, είναι αναγκαίο να θεσπισθεί ένα σύστημα, γνωστό ως «Eurodac», το οποίο θα αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα και από το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818, που θα περιλαμβάνουν μηχανοργανωμένη κεντρική βάση βιομετρικών δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου, καθώς και από ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης μεταξύ αυτών [του κεντρικού συστήματος και του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας] και των κρατών μελών (στο εξής: επικοινωνιακή υποδομή.».

(4)Μετά την αιτιολογική σκέψη 11 προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(11α) Για τον σκοπό αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να επισημαίνεται σαφώς στο Eurodac το γεγονός ότι μια αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί όταν υπήκοος τρίτης χώρας ή άπατρις δεν έχει δικαίωμα παραμονής και δεν του επιτράπηκε να παραμείνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου].».

(5)Η αιτιολογική σκέψη 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(14) Επιπλέον, προκειμένου το Eurodac να συμβάλει αποτελεσματικά στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και στον εντοπισμό των δευτερογενών μετακινήσεων εντός της ΕΕ, είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στο σύστημα να καταμετρά τους αιτούντες επιπλέον των αιτήσεων, συνδέοντας όλα τα σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν σε ένα πρόσωπο, ανεξάρτητα από την κατηγορία τους, σε μία σειρά.».

(6)Μετά την αιτιολογική σκέψη 24 προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(24α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, υπενθυμίζεται ότι ένα πρόσωπο θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει παράνομα στο έδαφος του κράτους μέλους μετεγκατάστασης αν το εν λόγω πρόσωπο δεν υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας μετά τη μετεγκατάσταση ή δεν πληροί για άλλον λόγο ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 ή άλλες προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στο κράτος μέλος μετεγκατάστασης.». 

(7)Μετά την αιτιολογική σκέψη 60 προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(60α) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 .».

(8)Η αιτιολογική σκέψη 63 απαλείφεται,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

(9) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Σκοπός του «Eurodac»

1. Θεσπίζεται σύστημα, γνωστό ως «Eurodac», το οποίο έχει σκοπό:

α)να συντελεί στον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας η οποία έχει υποβληθεί καταχωριστεί σε ένα κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, και να διευκολύνει γενικότερα την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], υπό τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

β)να συντελεί στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

γ)να συντελεί στον έλεγχο της παράνομης παράτυπης μετανάστευσης προς την Ένωση και, στην ανίχνευση των δευτερογενών μετακινήσεων εντός της Ένωσης και στην ταυτοποίηση των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρώνκαι των απάτριδων, ώστε να ορίζονται τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων της απομάκρυνσης και του επαναπατρισμού των διαμενόντων χωρίς άδεια·

δ)να ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) μπορούν να ζητούν την αντιπαραβολή βιομετρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα για σκοπούς επιβολής του νόμου προς πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων·

ε)να βοηθά στην ορθή ταυτοποίηση των προσώπων που είναι καταχωρισμένα στο Eurodac, υπό τους όρους και για τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818, με την αποθήκευση δεδομένων ταυτότητας, δεδομένων ταξιδιωτικού εγγράφου και βιομετρικών δεδομένων στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR) που θεσπίζεται με τον εν λόγω κανονισμό·

στ)να υποστηρίζει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240·

ζ)να υποστηρίζει τους στόχους του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

2. Με την επιφύλαξη της επεξεργασίας δεδομένων που αποστέλλει στο Eurodac το κράτος μέλος προέλευσης, τα οποία είναι καταχωρισμένα σε βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί δυνάμει του εθνικού του δικαίου, τα βιομετρικά δεδομένα των δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υπόκεινται σε επεξεργασία από το Eurodac μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση][στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013].».

(10) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο iv):

«iv)σε σχέση με πρόσωπο που καλύπτεται από το άρθρο 14α παράγραφος 1, το κράτος μέλος το οποίο διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο κεντρικό σύστημα και στο κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας και λαμβάνει τα αποτελέσματα της αντιπαραβολής·»·

β) στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιστ), ιζ) και ιη):

«ιστ)«CIR»: το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας που θεσπίζεται με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818·

ιζ)«δεδομένα ταυτότητας»: τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία γ) έως στ) και στοιχείο η), στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) και στοιχείο η), στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ) και στοιχείο η), και στο άρθρο 14α στοιχεία γ) έως στ) και στοιχείο η)·

ιη)«σύνολο δεδομένων»: το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρίζονται στο Eurodac βάσει του άρθρου 12, 13, 14 ή 14α, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα σύνολο δακτυλικών αποτυπωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων και αποτελούνται από βιομετρικά δεδομένα, αλφαριθμητικά δεδομένα και, αν υπάρχει, σαρωμένο έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου.»·

(11) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Αρχιτεκτονική του συστήματος και βασικές αρχές 

1. Το Eurodac περιλαμβάνει:

α)κεντρικό σύστημα, αποτελούμενο από:

i)κεντρική μονάδα,

ii)σχέδιο και σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας·

β)υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των κρατών μελών, η οποία παρέχει ασφαλή και κρυπτογραφημένο δίαυλο επικοινωνίας για τα δεδομένα Eurodac («επικοινωνιακή υποδομή»).

γ)το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR), που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/818·

δ)ασφαλή επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των κεντρικών υποδομών της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων, του CIR και του ανιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 2019/818.

2. Το CIR περιέχει τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία α) έως στ) και στοιχεία η) και θ), στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) και στοιχεία η) και θ), στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) και στοιχεία η) και θ), και στο άρθρο 14α στοιχεία α) έως στ) και στοιχεία η) και θ)· Τα υπόλοιπα δεδομένα Eurodac αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα.

23. Η επικοινωνιακή υποδομή του Eurodac θα χρησιμοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο ασφαλών διευρωπαϊκών υπηρεσιών τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TESTA). Δημιουργείται χωριστό εικονικό ιδιωτικό δίκτυο αποκλειστικά για το Eurodac βάσει του υφιστάμενου ιδιωτικού, εικονικού δικτύου TESTA, ώστε να διασφαλιστεί ο λογικός διαχωρισμός των δεδομένων Eurodac από τα υπόλοιπα δεδομένα. Προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από και προς το Eurodac κρυπτογραφούνται. 

34. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ενιαίο εθνικό σημείο πρόσβασης. Η Ευρωπόλ διαθέτει ενιαίο σημείο πρόσβασης.

45 Η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν πρόσωπα τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 10 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παράγραφος 1, το άρθρο 14 παράγραφος 1 και το άρθρο 14α παράγραφος 1 και η οποία πραγματοποιείται στο κεντρικό σύστημα γίνεται για λογαριασμό του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός, και τα εν λόγω δεδομένα διαχωρίζονται με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

6. Όλα τα σύνολα δεδομένων που έχουν καταχωριστεί στο Eurodac και αντιστοιχούν στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα συνδέονται σε μια σειρά. Όταν πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα στο σύνολο δεδομένων υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος και λαμβάνεται ένδειξη σύμπτωσης με τουλάχιστον ένα άλλο σύνολο δακτυλικών αποτυπωμάτων σε άλλο σύνολο δεδομένων που αντιστοιχεί στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, το Eurodac συνδέει αυτόματα τα εν λόγω σύνολα δεδομένων βάσει της αντιπαραβολής των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εάν είναι αναγκαίο, η αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από εμπειρογνώμονα δακτυλικών αποτυπωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 26. Όταν το κράτος μέλος υποδοχής επιβεβαιώνει τη σύμπτωση, αποστέλλει κοινοποίηση στον eu-LISA, με την οποία επιβεβαιώνεται η διασύνδεση.

57 Οι κανόνες που διέπουν το Eurodac εφαρμόζονται επίσης στις ενέργειες των κρατών μελών από τη διαβίβαση των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα έως τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της αντιπαραβολής.».

(12) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 8α, 8β, 8γ και 8δ:

«Άρθρο 8a

Διαλειτουργικότητα με το ETIAS 

1. Από [την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], το κεντρικό σύστημα του Eurodac συνδέεται με την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

2. Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 καθιστά δυνατή την εκτέλεση των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του εν λόγω κανονισμού και των μεταγενέστερων επαληθεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 26 του εν λόγω κανονισμού.

Για τους σκοπούς της διενέργειας των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, το κεντρικό σύστημα ETIAS χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης για να αντιπαραβάλλει τα δεδομένα του ETIAS με τα δεδομένα του Eurodac που συλλέγονται βάσει των άρθρων 12, 13, 14 και 14α του παρόντος κανονισμού και αντιστοιχούν σε πρόσωπα που έχουν εγκαταλείψει ή έχουν απομακρυνθεί από το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης και χρησιμοποιώντας τις αντιστοιχίες που παρατίθενται στον πίνακα του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Οι επαληθεύσεις εκτελούνται με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

Άρθρο 8β

Προϋποθέσεις πρόσβασης στο Eurodac για τη χειροκίνητη επεξεργασία από τις εθνικές μονάδες ETIAS 

1. Η πραγματοποίηση αναζητήσεων στο Eurodac από τις εθνικές μονάδες ETIAS πραγματοποιείται με χρήση των ίδιων αλφαριθμητικών δεδομένων με αυτά που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 8α.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ), οι εθνικές μονάδες ETIAS έχουν πρόσβαση στο Eurodac και μπορούν να το συμβουλεύονται, σε μορφή μόνο για ανάγνωση, με σκοπό την εξέταση αιτήσεων για άδεια ταξιδιού. Ειδικότερα, οι εθνικές μονάδες ETIAS μπορούν να συμβουλεύονται τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 12, 13, 14 και 14α του παρόντος κανονισμού.

3. Μετά την αναζήτηση και την πρόσβαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρίζεται μόνο στους φακέλους αιτήσεων ETIAS.

Άρθρο 8γ

Πρόσβαση των αρμόδιων αρχών θεώρησης στο Eurodac 

Για τους σκοπούς της χειροκίνητης επαλήθευσης των συμπτώσεων που προκύπτουν από τις αυτοματοποιημένες αναζητήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα [9α και 9γ] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και για τους σκοπούς της εξέτασης και της λήψης αποφάσεων για αιτήσεις θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 30 , οι αρμόδιες αρχές θεώρησης έχουν πρόσβαση στο Eurodac για να συμβουλεύονται δεδομένα σε μορφή μόνο για ανάγνωση.

Άρθρο 8δ

Διαλειτουργικότητα με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 

Από [την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX για την τροποποίηση του κανονισμού VIS], όπως προβλέπεται στο άρθρο [9] του εν λόγω κανονισμού, το Eurodac συνδέεται με την ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο [9α] του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, με σκοπό την πραγματοποίηση αναζήτησης στο Eurodac και την αντιπαραβολή των σχετικών δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις με τα σχετικά δεδομένα του Eurodac. Οι επαληθεύσεις εκτελούνται με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) του κανονισμού 767/2008.».

(13) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Στατιστικές

1. Ο eu-LISA εκπονεί μηνιαίες στατιστικές για τις εργασίες του κεντρικού συστήματος, στις οποίες αναφέρονται ιδίως:

α)ο αριθμός των αιτούντων και ο αριθμός όσων υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6·

β)ο αριθμός των απορριφθέντων αιτούντων όπως προκύπτει από τη διαδικασία σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 και σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο κδ)·

αγ)ο αριθμός των συνόλων δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί σχετικά με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 1, και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14α παράγραφος 1·

βδ)ο αριθμός των συμπτώσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1:

i)για τα οποία καταχωρίστηκε αίτηση διεθνούς προστασίας που υπέβαλαν στη συνέχεια αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος·

ii)τα οποία συνελήφθησαν κατά την παράνομη διέλευση εξωτερικών συνόρων και·

iii)τα οποία που βρέθηκαν παρανόμως διαμένοντες διέμεναν παράνομα σε κράτος μέλος·

iv)τα οποία αποβιβάστηκαν έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης·

γε)ο αριθμός των συμπτώσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1:

i)για τα οποία καταχωρίστηκε αίτηση διεθνούς προστασίας που υπέβαλαν στη συνέχεια αίτηση διεθνούς προστασίας·

ii)τα οποία συνελήφθησαν κατά την παράνομη διέλευση εξωτερικών συνόρων και·

iii)τα οποία που βρέθηκαν παρανόμως διαμένοντες διέμεναν παράνομα σε κράτος μέλος·

iv)τα οποία αποβιβάστηκαν έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης·

δστ)ο αριθμός των συμπτώσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1:

i)για τα οποία καταχωρίστηκε αίτηση διεθνούς προστασίας που υπέβαλαν στη συνέχεια αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος·

ii)τα οποία συνελήφθησαν κατά την παράνομη διέλευση εξωτερικών συνόρων και·

iii)τα οποία που βρέθηκαν παρανόμως διαμένοντες διέμεναν παράνομα σε κράτος μέλος·

iv)τα οποία αποβιβάστηκαν έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης·

ζ)ο αριθμός των συμπτώσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 1:

i)για τα οποία καταχωρίστηκε αίτηση διεθνούς προστασίας

ii)τα οποία συνελήφθησαν κατά την παράνομη διέλευση εξωτερικών συνόρων·

iii)τα οποία διέμεναν παράνομα σε κράτος μέλος·

iv)τα οποία αποβιβάστηκαν έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης·

εη)ο αριθμός των βιομετρικών δεδομένωνδακτυλικών αποτυπωμάτων τα οποία το κεντρικό σύστημα αναγκάστηκε να ζητήσει πάνω από μία φορά από τα κράτη μέλη προέλευσης, γιατί τα αρχικώς διαβιβασθέντα βιομετρικά δεδομέναδακτυλικών αποτυπωμάτων δεν προσφέρονται για αντιπαραβολή με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος αναγνώρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της εικόνας προσώπου·

στθ)ο αριθμός των συνόλων δεδομένων τα οποία έχουν σημανθεί και αποσημανθεί, τα οποία έχουν κλειδωθεί και τα οποία έχουν ξεκλειδωθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοςι 1, και άρθρο 17 παράγραφοι 2, 3 και 4·

ζι)ο αριθμός των συμπτώσεων για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 4 για τα οποία έχει καταγραφεί σύμπτωση δυνάμει των στοιχείων β), γ) και δ) έως ζ) του παρόντος άρθρου·

ηια)ο αριθμός των αιτήσεων και των συμπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1·

θιβ) ο αριθμός των αιτήσεων και των συμπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1·

ιιγ)ο αριθμός αιτήσεων για πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 31·

ιαιδ) ο αριθμός των συμπτώσεων που λαμβάνονται από το κεντρικό σύστημα όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 6.

2. Τα μηνιαία στατιστικά δεδομένα για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως η) ιδ) δημοσιεύονται κάθε μήνα. Στο τέλος κάθε έτους, δημοσιεύονται από τον eu-LISA ετήσια στατιστικά δεδομένα για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως η) ιδ). Τα στατιστικά δεδομένα Οι στατιστικές περιλαμβάνουν ανάλυση των δεδομένων για έκαστο των κρατών μελών αναλύονται ανά κράτος μέλος. Τα στατιστικά δεδομένα για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) αναλύονται, όπου είναι δυνατόν, ανά έτος γέννησης και φύλο.

3. Για τους σκοπούς της στήριξης του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο γ), ο eu-LISA παράγει μηνιαίες διασυστημικές στατιστικές. Οι εν λόγω στατιστικές δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων και θα χρησιμοποιούν δεδομένα από το Eurodac, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το ETIAS και το σύστημα εισόδου/εξόδου.

Οι στατιστικές αυτές τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, του [Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των κρατών μελών. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει το περιεχόμενο των μηνιαίων διασυστημικών στατιστικών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 41α παράγραφος 2.

34. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο eu-LISA παρέχει στατιστικές σχετικά με ειδικές πτυχές για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης, χωρίς να επιτρέπεται η ατομική ταυτοποίηση, καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης τακτικών στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία ανταλλάσσονται με άλλους οργανισμούς του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, εάν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις στατιστικές σύμφωνα με την παράγραφο 1 και, κατόπιν αιτήματος, τα καθιστά διαθέσιμα σε ένα κράτος μέλος και στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο]. 

5. Ο eu-LISA αποθηκεύει τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία δεν καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση προσώπων, για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου να λαμβάνουν εξατομικευμένες εκθέσεις και στατιστικές στο κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών που αναφέρεται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818.

6. Η πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών που αναφέρεται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 παρέχεται στον eu-LISA, στην Επιτροπή, στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και στις αρχές που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2. Πρόσβαση μπορεί επίσης να παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες άλλων οργανισμών του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αν η πρόσβαση αυτή είναι σημαντική για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»·

(14) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10

Συλλογή και διαβίβαση βιομετρικών δεδομένων 

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των δακτύλων και καταγράφει την εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα κάθε αιτούντος διεθνή προστασία ηλικίας τουλάχιστον έξι ετών κατά τον έλεγχο διαλογής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής] ή, αν τα βιομετρικά δεδομένα δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν κατά τον έλεγχο διαλογής ή αν ο αιτών δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο διαλογής, κατά την καταχώριση της αίτησης διεθνούς προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου] και τα διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 72 ωρών μετά τη λήψη των βιομετρικών δεδομένωναπό την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο [21 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ., μαζί με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία γ) έως ιστ) του παρόντος κανονισμού, στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής] και το πρόσωπο υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαλογής, για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία ηλικίας τουλάχιστον έξι ετών κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί τα βιομετρικά δεδομένα που λαμβάνονται κατά τον έλεγχο διαλογής και τα διαβιβάζει μαζί με τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία γ) έως ιστ) του παρόντος κανονισμού στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, το αργότερο 72 ώρες από την καταχώριση της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου].

Η μη συμμόρφωση με την προθεσμία των 72 ωρών δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να λάβουν και να διαβιβάσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα βιομετρικά δεδομένα στο κεντρικό σύστημα CIR. Όταν η κατάσταση των άκρων των δακτύλων δεν επιτρέπει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων σε ποιότητα που διασφαλίζει την κατάλληλη αντιπαραβολή δυνάμει του άρθρου 26, το κράτος μέλος προέλευσης λαμβάνει εκ νέου τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντος και τα επαναδιαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφού ληφθούν εκ νέου επιτυχώς.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα αιτούντος διεθνή προστασία λόγω μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν και διαβιβάζουν τα εν λόγω δακτυλικά αποτυπώματα και η εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν οι συγκεκριμένοι λόγοι υγείας.

Σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν έως και κατά 48 ώρες την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζεται στην παράγραφο 1, προκειμένου να εκτελέσουν τα εθνικά τους σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας.

3. Τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων Όταν ζητείται από το οικείο κράτος μέλος, τα βιομετρικά δεδομένα μπορούν επίσης να ληφθούν και να διαβιβαστούν για λογαριασμό του εν λόγω κράτους μέλους από τα μέλη των ομάδων Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή [και ακτοφυλακή] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ ΕΚ του Συμβουλίου] και τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010] (ΕΕ) 2019/1896 και τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο].

4. Κάθε σύνολο δεδομένων τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνδέεται με άλλα σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα σε σειρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6.».

(15) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Πληροφορίες για το καθεστώς του υποκειμένου των δεδομένων 

1. Μόλις προσδιοριστεί το υπεύθυνο κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], το κράτος μέλος που διεξάγει τις διαδικασίες προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους επικαιροποιεί το σύνολο δεδομένων του που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας το υπεύθυνο κράτος μέλος.

Όταν ένα κράτος μέλος καθίσταται υπεύθυνο επειδή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι ο αιτών αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη τού εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], επικαιροποιεί το σύνολο δεδομένων του που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας το υπεύθυνο κράτος μέλος.

12. Οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα για να αποθηκευθούν σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της διαβίβασης που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 16:

α)όταν ένας αιτών διεθνή προστασία ή άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 126 παράγραφος 1 στοιχείο β), γ) ή δ) ή ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] φθάνει στο υπεύθυνο κράτος μέλος έπειτα από μεταφορά που πραγματοποιείται σύμφωνα με κοινοποίηση εκ νέου ανάληψης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 31 αυτού του εν λόγω κανονισμού, το υπεύθυνο κράτος μέλος ενημερώνει το σύνολο δεδομένων του που έχει καταχωρίσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία άφιξής του·

β)όταν ένας αιτών διεθνή προστασία φθάνει στο υπεύθυνο κράτος μέλος έπειτα από μεταφορά που πραγματοποιείται σύμφωνα με απόφαση που κάνει δεκτό αίτημα αναδοχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], το υπεύθυνο κράτος μέλος διαβιβάζει σύνολο δεδομένων που καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία άφιξής του·

γ)όταν ένας αιτών διεθνή προστασία φθάνει στο κράτος μέλος κατόπιν κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…], το εν λόγω κράτος μέλος διαβιβάζει το σύνολο δεδομένων που έχει καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και περιλαμβάνει την ημερομηνία άφιξης και καταχωρίζει ότι πρόκειται για το κράτος μέλος κατόπιν κατανομής.

δγ)μόλις το κράτος μέλος προέλευσης διασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του οποίου τα δεδομένα είχαν καταχωριστεί στο Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης που εξέδωσε μετά την ανάκληση ή την απόρριψη της αίτησης διεθνούς προστασίας, ενημερώνει το σύνολο των δεδομένων του που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία της απομάκρυνσής του ή την ημερομηνία κατά την οποία αυτό αναχώρησε από το έδαφος.

ε)το κράτος μέλος που αναλαμβάνει ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] ενημερώνει το σύνολο των δεδομένων του σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τον συγκεκριμένο αιτούντα διεθνή προστασία, προσθέτοντας την ημερομηνία λήψεως της απόφασης εξέτασης της αίτησής του.

3. Όταν η ευθύνη μετατοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 και το άρθρο 58 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], το κράτος μέλος που διαπιστώνει ότι η εν λόγω ευθύνη έχει μετατοπιστεί, ή το κράτος μέλος μετεγκατάστασης, προσδιορίζει το υπεύθυνο κράτος μέλος.

4. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή το άρθρο 19 παράγραφος 6, το κεντρικό σύστημα ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 72 ωρών, όλα τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων από άλλο κράτος μέλος προέλευσης τα οποία οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα που διαβιβάστηκαν σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 1, στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 14α παράγραφος 1. Τα εν λόγω κράτη μέλη προέλευσης επικαιροποιούν επίσης το υπεύθυνο κράτος μέλος στα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων τους.».

(16) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Καταχώριση δεδομένων 

Στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR καταχωρίζονται μόνο τα εξής δεδομένα:

α)τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων·

β)η εικόνα προσώπου·

γ)το επώνυμο ή τα επώνυμα και το όνομα ή τα ονόματα, το ονοματεπώνυμο του προσώπου κατά τη γέννηση, τυχόν ονοματεπώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και τυχόν ψευδώνυμα, τα οποία μπορούν να εισάγονται χωριστά·

δ)η ιθαγένεια ή οι ιθαγένειες·

ε)ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης·

στ)ο τόπος γέννησης·

στζ)το κράτος μέλος προέλευσης, ο τόπος και η ημερομηνία της αίτησης διεθνούς προστασίας· στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β), η ημερομηνία αίτησης είναι η ημερομηνία που καταγράφει το κράτος μέλος που μετέφερε τον αιτούντα·

ζη)το φύλο·

ηθ)κατά περίπτωση, ο τύπος και ο αριθμός ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου·, ο κωδικός τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης και η διάρκεια ισχύος ημερομηνία λήξης·

ι)κατά περίπτωση, σαρωμένο έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του ή, αν δεν είναι διαθέσιμο, άλλο έγγραφο που να διευκολύνει την ταυτοποίηση του υπηκόου τρίτης χώρας ή του απάτριδος μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του·

θια)ο αριθμός μητρώου τον οποίο χρησιμοποίησε το κράτος μέλος προέλευσης·

ι)ο ενιαίος αριθμός της αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [.../...]·

ιβ)το υπεύθυνο κράτος μέλος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, 2 ή 3·

ιαιγ)το κράτος μέλος κατανομής μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 14β παράγραφος 1 11 στοιχείο γ)·

ιβιδ)η ημερομηνία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και/ή εικόνας προσώπου βιομετρικών δεδομένων·

ιγιε)η ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR·

ιδιστ)ο αναγνωριστικός αριθμός του χειριστή·

ιειζ)ενδεχομένως, σύμφωνα με στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α), η ημερομηνία άφιξης του ενδιαφερόμενου προσώπου έπειτα από επιτυχή μεταφορά·

ιστιη)ενδεχομένως, σύμφωνα με στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β), η ημερομηνία άφιξης του ενδιαφερόμενου προσώπου έπειτα από επιτυχή μεταφορά·

ιζ)ενδεχομένως, η ημερομηνία άφιξης του ενδιαφερόμενου προσώπου μετά από επιτυχή μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο γ)·

ιηιθ)ενδεχομένως, σύμφωνα με στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο δγ), η ημερομηνία κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο απομακρύνθηκε από το έδαφος των κρατών μελών·

κενδεχομένως, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14β παράγραφος 2, η ημερομηνία άφιξης του ενδιαφερόμενου προσώπου έπειτα από επιτυχή μεταφορά·

ιθ)ενδεχομένως, σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο ε), την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για την εξέταση της αίτησης·

κα)όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι εκδόθηκε θεώρηση για τον αιτούντα, το κράτος μέλος που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση ή για λογαριασμό του οποίου εκδόθηκε η θεώρηση, καθώς και ο αριθμός της αίτησης θεώρησης·

κβ)το γεγονός ότι το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια μετά τον έλεγχο διαλογής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής] ή έπειτα από εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης

κδ)κατά περίπτωση, το γεγονός ότι η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε όταν ο αιτών δεν έχει δικαίωμα παραμονής και δεν του επιτράπηκε να παραμείνει σε κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου

κστ)κατά περίπτωση, το γεγονός ότι χορηγήθηκε βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη.

2. Ένα σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 818/2019 όταν καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) και στο στοιχείο η).».

(17) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Συλλογή και διαβίβαση βιομετρικών δεδομένων 

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των δακτύλων και καταγράφει την εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος ηλικίας τουλάχιστον έξι ετών που συλλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου κατά την παράνομη διάβαση διά ξηράς, θαλάσσης ή αέρος των συνόρων του εν λόγω κράτους μέλους, προερχόμενου από τρίτη χώρα και ο οποίος δεν επαναπροωθείται ή ο οποίος παραμένει στο έδαφος των κρατών μελών και δεν τελεί υπό κράτηση, περιορισμό ή φυλάκιση καθ’ όλη την περίοδο που μεσολαβεί από τη σύλληψη μέχρι την απομάκρυνσή του βάσει της απόφασης επαναπροώθησης.

2. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 72 ωρών μετά την ημερομηνία σύλληψης, διαβιβάζει στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο οποίος δεν επαναπροωθείται:

α)τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων·

β)την εικόνα προσώπου·

γ)το επώνυμο ή τα επώνυμα και το όνομα ή τα ονόματα, το ονοματεπώνυμο του προσώπου κατά τη γέννηση, τυχόν ονοματεπώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και τυχόν ψευδώνυμα, τα οποία μπορούν να εισάγονται χωριστά·

δ)την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες·

ε)τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης·

στ)τον τόπο γέννησης·

στζ)το κράτος μέλος προέλευσης, τον τόπο και την ημερομηνία της σύλληψης·

ζη)το φύλο·

ηθ)κατά περίπτωση, τον τύπο και τον αριθμό ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου· τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος την ημερομηνία λήξης·

ι)κατά περίπτωση, σαρωμένο έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του ή, αν δεν είναι διαθέσιμο, άλλο έγγραφο που να διευκολύνει την ταυτοποίηση του υπηκόου τρίτης χώρας ή του απάτριδος μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του·

θια)τον αριθμό μητρώου τον οποίο χρησιμοποίησε το κράτος μέλος προέλευσης·

ιιβ)την ημερομηνία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και/ή εικόνας προσώπου βιομετρικών δεδομένων·

ιαιγ)την ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR·

ιβιδ)τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστή·

ιγιε)ενδεχομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 6, την ημερομηνία κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο απομακρύνθηκε από το έδαφος των κρατών μελών·

ιστ)το κράτος μέλος μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 14β παράγραφος 1·

ιζ)κατά περίπτωση, το γεγονός ότι χορηγήθηκε βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη.

ιη)το γεγονός ότι το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια μετά τον έλεγχο διαλογής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής].

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα δεδομένα που καθορίζονται στην παράγραφο 2 όσον αφορά τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, τα οποία μένουν στο έδαφος των κρατών μελών αλλά τελούν υπό κράτηση, περιορισμό ή φυλάκιση από τη στιγμή της σύλληψής τους για περίοδο που υπερβαίνει τις 72 ώρες, διαβιβάζονται πριν από την αποφυλάκιση, την άρση του περιορισμού ή την απόλυση των εν λόγω προσώπων.

4. Η μη τήρηση της προθεσμίας των 72 ωρών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να λάβουν και να διαβιβάσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα βιομετρικά δεδομέναστο κεντρικό σύστημα CIR. Όταν η κατάσταση των άκρων των δακτύλων δεν επιτρέπει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των οποίων η ποιότητα να διασφαλίζει την κατάλληλη αντιπαραβολή δυνάμει του άρθρου 26, το κράτος μέλος προέλευσης λαμβάνει εκ νέου τα δακτυλικά αποτυπώματα των προσώπων που συλλαμβάνονται, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα επαναδιαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφού ληφθούν εκ νέου επιτυχώς.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα του συλληφθέντος λόγω μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν και διαβιβάζουν τα εν λόγω δακτυλικά αποτυπώματα και την εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν οι συγκεκριμένοι λόγοι υγείας.

Σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν έως και κατά 48 ώρες την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζεται στην παράγραφο 2, προκειμένου να εκτελέσουν τα εθνικά τους σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας.

6. Μόλις το κράτος μέλος προέλευσης διασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα είχαν καταχωριστεί στο Eurodac σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης, ενημερώνει το σύνολο των δεδομένων του που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία της απομάκρυνσής του ή την ημερομηνία αναχώρησης του προσώπου αυτού από το έδαφος.

7. Τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων Όταν ζητείται από το οικείο κράτος μέλος, τα βιομετρικά δεδομένα μπορούν επίσης να ληφθούν και να διαβιβαστούν για λογαριασμό του εν λόγω κράτους μέλους από τα μέλη των ομάδων Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή από εμπειρογνώμονες των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή [και ακτοφυλακή] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 και της απόφασης 2005/267/ ΕΚ του Συμβουλίου] (ΕΕ) 2019/1896 και τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο].

8. Κάθε σύνολο δεδομένων τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνδέεται με άλλα σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα σε σειρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6.

9. Ένα σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 818/2019 όταν καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) και στο στοιχείο η).».

(18) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Συλλογή και διαβίβαση βιομετρικών δεδομένων 

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των δακτύλων και καταγράφει εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος ηλικίας τουλάχιστον έξι ετών που διαμένει παράνομα στο έδαφός του.

2. Το οικείο κράτος μέλος, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 72 ωρών μετά την ημερομηνία σύλληψης αφότου διαπιστωθεί ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις διαμένει παράνομα στο έδαφός του, διαβιβάζει στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων·

β)την εικόνα προσώπου·

γ)το επώνυμο ή τα επώνυμα και το όνομα ή τα ονόματα, το ονοματεπώνυμο του προσώπου κατά τη γέννηση, τυχόν ονοματεπώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και τυχόν ψευδώνυμα, τα οποία μπορούν να εισάγονται χωριστά·

δ)την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες·

ε)τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης·

στ)τον τόπο γέννησης·

στζ)το κράτος μέλος προέλευσης, τον τόπο και την ημερομηνία της σύλληψης·

ζη)το φύλο·

ηθ)κατά περίπτωση, τον τύπο και τον αριθμό ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου· τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος την ημερομηνία λήξης·

ι)κατά περίπτωση, σαρωμένο έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του ή, αν δεν είναι διαθέσιμο, άλλο έγγραφο που να διευκολύνει την ταυτοποίηση του υπηκόου τρίτης χώρας ή του απάτριδος μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του·

θια)τον αριθμό μητρώου τον οποίο χρησιμοποίησε το κράτος μέλος προέλευσης·

ιιβ)την ημερομηνία λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και/ή εικόνας προσώπου βιομετρικών δεδομένων·

ιαιγ)την ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR·

ιβιδ)τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστή·

ιγιε)ενδεχομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 6 5, την ημερομηνία κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο απομακρύνθηκε από το έδαφος των κρατών μελών·

ιστ)το κράτος μέλος μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 14β παράγραφος 1·

ιζενδεχομένως, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14β παράγραφος 2, η ημερομηνία άφιξης του ενδιαφερόμενου προσώπου έπειτα από επιτυχή μεταφορά·

ιη)κατά περίπτωση, το γεγονός ότι χορηγήθηκε βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη.

ιθ)κατά περίπτωση, το γεγονός ότι το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια μετά τον έλεγχο διαλογής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής].

3. Τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, διαβιβάζονται στο κεντρικό σύστημα με αποκλειστικό σκοπό την αντιπαραβολή και αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτούντων διεθνή προστασία προσώπων από τα οποία έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώματα για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 1, 13 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 1 που έχουν διαβιβασθεί από άλλα κράτη μέλη και έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κεντρικό σύστημα.

43. Η μη τήρηση της προθεσμίας των 72 ωρών που αναφέρεται στην παράγραφο 3 2 του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να λάβουν και να διαβιβάσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα βιομετρικά δεδομένα στο κεντρικό σύστημα CIR. Όταν η κατάσταση των άκρων των δακτύλων δεν επιτρέπει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των οποίων η ποιότητα να διασφαλίζει την κατάλληλη αντιπαραβολή δυνάμει του άρθρου 26, το κράτος μέλος προέλευσης λαμβάνει εκ νέου τα δακτυλικά αποτυπώματα των προσώπων που συλλαμβάνονται, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα επαναδιαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφού ληφθούν εκ νέου επιτυχώς.

54. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα του συλληφθέντος λόγω μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν και διαβιβάζουν τα εν λόγω δακτυλικά αποτυπώματα και την εικόνα προσώπου βιομετρικά δεδομένα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν οι συγκεκριμένοι λόγοι υγείας.

Σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν έως και κατά 48 ώρες την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζεται στην παράγραφο 2, προκειμένου να εκτελέσουν τα εθνικά τους σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας.

65. Μόλις το κράτος μέλος προέλευσης διασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα είχαν καταχωριστεί στο Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού την παράγραφο 1 έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης, ενημερώνει το σύνολο των δεδομένων του που έχει καταγραφεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία της απομάκρυνσής του ή την ημερομηνία αναχώρησης του προσώπου αυτού από το έδαφος.

6. Κάθε σύνολο δεδομένων τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνδέεται με άλλα σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα σε σειρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6.

7. Ένα σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 818/2019 όταν καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) και στο στοιχείο η).».

(19) Μετά το άρθρο 14 προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV α

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Άρθρο 14a

Συλλογή και διαβίβαση βιομετρικών δεδομένων 

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει πάραυτα τα βιομετρικά δεδομένα κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος ηλικίας τουλάχιστον έξι ετών που αποβιβάζεται έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης].

2. Το οικείο κράτος μέλος, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 72 ωρών μετά την ημερομηνία αποβίβασης, διαβιβάζει στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με κάθε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων·

β)την εικόνα προσώπου·

γ)το επώνυμο ή τα επώνυμα και το όνομα ή τα ονόματα, το ονοματεπώνυμο του προσώπου κατά τη γέννηση, τυχόν ονοματεπώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και τυχόν ψευδώνυμα, τα οποία μπορούν να εισάγονται χωριστά·

δ)την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες·

ε)την ημερομηνία γέννησης·

στ)τον τόπο γέννησης·

ζ)το κράτος μέλος προέλευσης, τον τόπο και την ημερομηνία αποβίβασης·

η)το φύλο·

θ)κατά περίπτωση, τον τύπο και τον αριθμό ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου· τον κωδικό τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης και την ημερομηνία λήξης·

ι)κατά περίπτωση, σαρωμένο έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του ή, αν δεν είναι διαθέσιμο, άλλο έγγραφο που να διευκολύνει την ταυτοποίηση του υπηκόου τρίτης χώρας ή του απάτριδος μαζί με ένδειξη της γνησιότητάς του·

ια)τον αριθμό μητρώου τον οποίο χρησιμοποίησε το κράτος μέλος προέλευσης·

ιβ)την ημερομηνία λήψης των βιομετρικών δεδομένων·

ιγ)την ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR·

ιδ)τον αναγνωριστικό αριθμό του χειριστή·

ιε)ενδεχομένως, σύμφωνα με την παράγραφο 6, την ημερομηνία κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο απομακρύνθηκε από το έδαφος των κρατών μελών·

ιστ)το κράτος μέλος μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 14β παράγραφος 1·

ιζ)κατά περίπτωση, το γεγονός ότι χορηγήθηκε βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη.

ιη)το γεγονός ότι το πρόσωπο θα μπορούσε να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια μετά τον έλεγχο διαλογής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής].

4. Η μη τήρηση της προθεσμίας των 72 ωρών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να λάβουν και να διαβιβάσουν τα βιομετρικά δεδομένα στο CIR. Όταν η κατάσταση των άκρων των δακτύλων δεν επιτρέπει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των οποίων η ποιότητα να διασφαλίζει την κατάλληλη αντιπαραβολή δυνάμει του άρθρου 26, το κράτος μέλος προέλευσης λαμβάνει εκ νέου τα δακτυλικά αποτυπώματα των προσώπων που αποβιβάζονται, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα επαναδιαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφού ληφθούν εκ νέου επιτυχώς.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τα βιομετρικά δεδομένα του αποβιβασθέντος προσώπου λόγω μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας του ή για την προστασία της δημόσιας υγείας, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει και διαβιβάζει τα εν λόγω βιομετρικά δεδομένα το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν οι συγκεκριμένοι λόγοι υγείας.

Σε περίπτωση σοβαρών τεχνικών προβλημάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν έως και κατά 48 ώρες την προθεσμία των 72 ωρών που ορίζεται στην παράγραφο 2, προκειμένου να εκτελέσουν τα εθνικά τους σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας.

6. Μόλις το κράτος μέλος προέλευσης διασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα είχαν καταχωριστεί στο Eurodac σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης, ενημερώνει το σύνολο των δεδομένων του που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία της απομάκρυνσής του ή την ημερομηνία αναχώρησης του προσώπου αυτού από το έδαφος.

7. Όταν ζητείται από το οικείο κράτος μέλος, τα βιομετρικά δεδομένα μπορούν επίσης να ληφθούν και να διαβιβαστούν για λογαριασμό του εν λόγω κράτους μέλους από μέλη των ομάδων Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ή από εμπειρογνώμονες των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 και τον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός σχετικά με τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο].

8. Κάθε σύνολο δεδομένων τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνδέεται με άλλα σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα σε σειρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6.

9. Ένα σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 818/2019 όταν καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) και στο στοιχείο η).».

(20) Μετά το άρθρο 14α προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Άρθρο 14β

Πληροφορίες για το καθεστώς μετεγκατάστασης του υποκειμένου των δεδομένων

1. Μόλις το κράτος μέλος μετεγκατάστασης υποχρεωθεί να μετεγκαταστήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], το επωφελούμενο κράτος μέλος επικαιροποιεί το σύνολο δεδομένων του που έχει καταχωρίσει σύμφωνα με το άρθρο 12, 13, 14 ή 14α του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας το κράτος μέλος μετεγκατάστασης.

2. Όταν ένα πρόσωπο φθάνει στο κράτος μέλος μετεγκατάστασης αφότου το κράτος μέλος μετεγκατάστασης επιβεβαιώσει τη μετεγκατάσταση του ενδιαφερόμενου προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], το εν λόγω κράτος μέλος διαβιβάζει σύνολο δεδομένων που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 ή 14 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προσθέτοντας την ημερομηνία άφιξης του εν λόγω προσώπου. Το σύνολο δεδομένων αποθηκεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της διαβίβασης που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16.».

(21) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 14α παράγραφος 1, κάθε σύνολο δεδομένων σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 2, αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR για πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης των βιομετρικών δεδομένων του.».

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τα εξής:

«4. Μετά τη λήξη των περιόδων αποθήκευσης των δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως του παρόντος άρθρου, το κεντρικό σύστημα διαγράφει αυτομάτως τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων διαγράφονται από το κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, από το CIR.».

(22) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19

Σήμανση και κλείδωμα των δεδομένων 

1. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), το κράτος μέλος προέλευσης που έχει χορηγήσει διεθνή προστασία σε αιτούντα διεθνή προστασία πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα είχαν καταχωριστεί προηγουμένως στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 επιθέτει σήμανση στα οικεία δεδομένα σύμφωνα με τις καθοριζόμενες από τον eu-LISA απαιτήσεις που διέπουν την ηλεκτρονική επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Η εν λόγω σήμανση αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 με σκοπό τη διαβίβαση βάσει των άρθρων 15 και 16. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 72 ωρών, όλα τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με τη σήμανση δεδομένων από άλλο κράτος μέλος προέλευσης τα οποία οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα που είχαν διαβιβαστεί από τα κράτη αυτά σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή, στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 14α παράγραφος 1. Τα εν λόγω κράτη μέλη προέλευσης επιθέτουν επίσης σήμανση στα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων.

2. Τα δεδομένα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR και σημαίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διατίθενται προς αντιπαραβολή για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε διεθνής προστασία στο υποκείμενο των δεδομένων έως ότου τα δεδομένα αυτά διαγραφούν αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, το CIR σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.

Στην περίπτωση που υπάρχει σύμπτωση, το κεντρικό σύστημα διαβιβάζει για όλα τα σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν σε αυτήν, τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία β) έως ιθ). Το κεντρικό σύστημα δεν διαβιβάζει τα σεσημασμένα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Με τη λήξη της τριετούς περιόδου, το κεντρικό σύστημα κλειδώνει αυτομάτως τα δεδομένα αυτά μη επιτρέποντας τη διαβίβασή τους σε περίπτωση αίτησης προς αντιπαραβολή για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), επιτρέποντας την αντιπαραβολή των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), μέχρι την απαλοιφή τους. Κλειδωμένα δεδομένα δεν διαβιβάζονται και το κεντρικό σύστημα απαντά αρνητικά σε αίτημα κράτους μέλους σε περίπτωση σύμπτωσης.

3. Το κράτος μέλος προέλευσης αφαιρεί τη σήμανση από ή ξεκλειδώνει δεδομένα αναφερόμενα σε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα του οποίου τα δεδομένα σημάνθηκαν ή κλειδώθηκαν προηγουμένως δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που το καθεστώς του εν λόγω προσώπου ανακληθεί ή τερματισθεί ή δεν γίνει δεκτή η ανανέωσή του σύμφωνα με το [άρθρο 14 ή το άρθρο 19 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ] ανακληθεί βάσει του άρθρου 14 ή 20 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου].

4. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), το κράτος μέλος προέλευσης που έχει εκδώσει χορηγήσει τίτλο διαμονής σε παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα του οποίου τα δεδομένα είχαν προηγουμένως καταχωριστεί στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 2 ή σε υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, που αποβιβάζεται έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του οποίου τα δεδομένα είχαν προηγουμένως καταχωριστεί στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 2 επιθέτει σήμανση στα οικεία δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του eu-LISA που διέπουν την ηλεκτρονική επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα. Η εν λόγω σήμανση αποθηκεύεται στο κεντρικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2, και 3 και 3α για σκοπούς διαβίβασης βάσει των άρθρων 15 και 16. Το κεντρικό σύστημα ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 72 ωρών, όλα τα κράτη μέλη προέλευσης σχετικά με τη σήμανση δεδομένων από άλλο κράτος μέλος προέλευσης τα οποία οδήγησαν σε σύμπτωση με δεδομένα που είχαν διαβιβαστεί από τα κράτη αυτά σε σχέση με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή, στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 14α παράγραφος 1. Τα εν λόγω κράτη μέλη προέλευσης επιθέτουν επίσης σήμανση στα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων.

5. Τα δεδομένα των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, στο CIR και σημαίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διατίθενται προς αντιπαραβολή για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), έως ότου τα εν λόγω δεδομένα απαλειφθούν αυτομάτως από το κεντρικό σύστημα και, κατά περίπτωση, από το CIR, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.

6. Για τους σκοπούς του άρθρου 58 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης], το κράτος μέλος μετεγκατάστασης, μετά την καταχώριση των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 14β παράγραφος 2, καταχωρίζει το ίδιο ως υπεύθυνο κράτος μέλος και επιθέτει στα εν λόγω δεδομένα τη σήμανση που εισήγαγε το κράτος μέλος που χορήγησε την προστασία.»·

(23) Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Όταν οι εντεταλμένες αρχές έχουν αναζητήσει δεδομένα στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού 2019/818, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Eurodac για να το συμβουλευθούν υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αν από την απάντηση που ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο Eurodac.».

(24) Στο άρθρο 22 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α. Όταν η Ευρωπόλ έχει αναζητήσει δεδομένα στο CIR σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Eurodac για να το συμβουλευθούν υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αν από την απάντηση που ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818 προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο Eurodac.».

(25) Στο άρθρο 28 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α. Η πρόσβαση για σκοπούς αναζήτησης στα δεδομένα του Eurodac που είναι αποθηκευμένα στο CIR χορηγείται στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους και στο δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των οργανισμών της Ένωσης που είναι αρμόδια για τους συγκεκριμένους σκοπούς οι οποίοι ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818. Η εν λόγω πρόσβαση περιορίζεται στον βαθμό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω εθνικών αρχών και οργάνων της Ένωσης σύμφωνα με τους σκοπούς αυτούς και είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους.».

(26) Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α και 1β:

«1α. Για τους σκοπούς του άρθρου 8α, ο eu-LISA τηρεί αρχεία για κάθε επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του Eurodac. Τα αρχεία αυτού του είδους εργασιών περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και τις συμπτώσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

1β. Για τους σκοπούς του άρθρο 8γ, τα κράτη μέλη και ο eu-LISA τηρούν αρχεία για κάθε επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του Eurodac και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.». 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα εξής:

«3. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), και β) γ), στ) και ζ), κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 1α, 1β και 2 του παρόντος άρθρου σε σχέση με το εθνικό του σύστημα. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος τηρεί μητρώο για το προσωπικό που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να καταχωρίζει ή να ανακτά δεδομένα.».

(27) Στο άρθρο 39 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ):

«θ)κατά περίπτωση, μνεία της χρήσης της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης για την πραγματοποίηση αναζήτησης στο Eurodac, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818.».

(28) Μετά το άρθρο 40 προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο VΙΙΙα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 2018/1240 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/818

Άρθρο 40a

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:

«6α. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των επαληθεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ια), η αυτοματοποιημένη επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δίνει τη δυνατότητα στο κεντρικό σύστημα ETIAS να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο Eurodac, το οποίο θεσπίστηκε με τον [κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX], χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ):

α) επώνυμο, επώνυμο κατά τη γέννηση, όνομα ή ονόματα, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, φύλο, παρούσα ιθαγένεια·

β) άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα), αν υπάρχουν·

γ) άλλες ιθαγένειες (αν υπάρχουν)·

δ) είδος, αριθμό και χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου.».

2) Στο άρθρο 25α παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) άρθρα 12, 13, 14 και 14α του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac].».

3) Στο άρθρο 88, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Η λειτουργία του ETIAS αρχίζει ανεξάρτητα από το αν έχει εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με το Eurodac ή το ECRIS-TCN.».

Άρθρο 40β

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 τροποποιείται ως εξής:

1) στο άρθρο 4, το σημείο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«20. «εντεταλμένες αρχές»: οι εντεταλμένες από το κράτος μέλος αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο άρθρο 4 σημείο 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·».

2) στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862, του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 και του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην ESP. Οι εν λόγω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα:».

3) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 του κανονισμού (EE) 2019/816·».

β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία α) και β), στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), και στο άρθρο 14α παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac].».

4) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Αναζήτηση βιομετρικών δεδομένων με την κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων

Για την αναζήτηση των βιομετρικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο CIR και στο SIS, το CIR και το SIS χρησιμοποιούν τα βιομετρικά υποδείγματα που είναι αποθηκευμένα στην κοινή BMS. Οι αναζητήσεις με βιομετρικά δεδομένα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], (ΕΕ) 2018/1860, (ΕΕ) 2018/1861, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816.».

5) Στο άρθρο 16, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], των άρθρων 12 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην κοινή BMS.».

6) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το CIR αποθηκεύει τα παρακάτω δεδομένα —λογικά διαχωρισμένα— σύμφωνα με το σύστημα πληροφοριών από το οποίο προήλθαν τα δεδομένα:

α) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχεία α) έως στ), η) και θ), στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), η) και θ), στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), η) και θ), και στο άρθρο 14α στοιχεία α) έως στ), η) και θ) του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac

β) τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2, καθώς και τα ακόλουθα δεδομένα του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816: επώνυμο, όνομα/ονόματα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης (πόλη και χώρα), ιθαγένεια ή ιθαγένειες, φύλο, προηγούμενα ονόματα, κατά περίπτωση, τυχόν ψευδώνυμα ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το πρόσωπο, καθώς και, όπου είναι διαθέσιμες, πληροφορίες σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα.».

7) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 2α διαγράφονται από το CIR με αυτόματο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διατήρηση δεδομένων του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac] και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816.».

8) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 24

Τήρηση καταχωρίσεων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac] και του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816, ο eu-LISA τηρεί καταχωρίσεις όλων των λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στο CIR σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.».

9) Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 προστίθενται τα στοιχεία αα), αβ), αγ) και αδ):

«αα)τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση αίτησης διεθνούς προστασίας κατά την αξιολόγηση νέας αίτησης διεθνούς προστασίας·

αβ)τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη συλλογή των δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac] κατά τη διαβίβαση δεδομένων στο Eurodac·

αγ)τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη συλλογή των δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac] κατά τη διαβίβαση δεδομένων στο Eurodac·

αδ)τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη συλλογή των δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο IVα του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac] κατά τη διαβίβαση δεδομένων στο Eurodac·».

(10) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο αα):

«αα) διαβιβάζεται στο Eurodac σύνολο δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 10, 13, 14 και 14α του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac»·

β) στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο αα):

«αα) επώνυμο/-α, όνομα/-τα, επώνυμο/-α κατά τη γέννηση, ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και ψευδώνυμα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια/-ες και φύλο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 14α του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac»·

(11) Στο άρθρο 29 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο αα):

«αα) η αρχή που αξιολογεί αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac] για αντιστοιχίες που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης·»·

12) Στο άρθρο 39, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ο eu-LISA δημιουργεί, τηρεί και φιλοξενεί στις τεχνικές εγκαταστάσεις του το CRRS, το οποίο περιέχει τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 λογικά διαχωρισμένα από το σύστημα πληροφοριών της ΕΕ. Πρόσβαση στο αποθετήριο CRRS παρέχεται μέσω ελεγχόμενης, ασφαλούς πρόσβασης με ειδικά προφίλ χρήστη, αποκλειστικά για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων και της κατάρτισης στατιστικών, στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816.»·

(13) Στο άρθρο 47 παράγραφος 3 προστίθεται η ακόλουθη νέα περίπτωση:

«Τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα είναι καταχωρισμένα στο Eurodac ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, όταν ένα νέο σύνολο δεδομένων διαβιβάζεται στο Eurodac σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12, 13, 14 και 14α του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac].».

(14) Το άρθρο 50 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 50

Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και

ιδιώτες

Με την επιφύλαξη του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, των άρθρων 25 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, των άρθρων 37 και 38 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός Eurodac], του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 και των αναζητήσεων στις βάσεις δεδομένων της Ιντερπόλ μέσω της ESP σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι αποθηκευμένα ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στις συνιστώσες διαλειτουργικότητας ή στα οποία οι συνιστώσες αυτές αποκτούν πρόσβαση δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται σε τρίτη χώρα, διεθνή οργανισμό ή ιδιωτική οντότητα.».

29) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 41α:

«Άρθρο 41a

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

11 — Διαχείριση των συνόρων

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά: 

 νέα δράση 

 νέα δράση έπειτα από δοκιμαστικό σχέδιο / προπαρασκευαστική ενέργεια 31  

 την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Οι πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία 

Όπως εξαγγέλθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου κ. von der Leyen, η ανακοίνωση σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο [COM(2020) XXX final] παρουσιάζει ένα νέο ξεκίνημα για τη μετανάστευση με σκοπό την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της ευθύνης για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην Ευρώπη και της αλληλεγγύης των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και το άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει επίσης την περαιτέρω ενίσχυση του Eurodac.

Η Επιτροπή, μαζί με την ανακοίνωσή της σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο [COM(2020) XXX final], υποβάλλει τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818 Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο κείμενο της προσωρινής συμφωνίας στο οποίο είχαν καταλήξει οι συννομοθέτες σχετικά με την πρόταση του 2016 για την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac, και εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων με νέο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων.

Αυτές οι νέες λειτουργικές δυνατότητες θα καταστήσουν εφικτές την καταμέτρηση των αιτούντων διεθνή προστασία, επιπλέον των σχετικών αιτήσεων, την ορθή εφαρμογή του πλαισίου διαλειτουργικότητας, όπως θεσπίστηκε ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/818, την κατάλληλη υποστήριξη της νέας πρότασης κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (μεταρρύθμιση του πρώην συστήματος του Δουβλίνου), την ομαλότερη σύνδεση με την επιστροφή, και την απρόσκοπτη διασύνδεση με την πρόταση κανονισμού για τον έλεγχο διαλογής.

1.4.2.Ειδικοί στόχοι και σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ 

DG HOME AMP Ειδικός στόχος αριθ. 1: Ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης.

Σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ: Δραστηριότητα 11 — Διαχείριση των συνόρων.

Ειδικός στόχος αριθ. 1: Εξέλιξη του λειτουργικού συστήματος Eurodac

Ειδικός στόχος αριθ. 2: Αναβάθμιση δυναμικότητας της βάσης δεδομένων Eurodac

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Η πρόταση θα βασιστεί στην προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής του 2016 για την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac.

Η πρόταση που υποβλήθηκε το 2016 είχε ως στόχο, αφενός, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η αίτηση ενός αιτούντος διεθνή προστασία θα εξεταστεί από ένα και μόνο κράτος μέλος και, αφετέρου, να περιορίσει την κατάχρηση του συστήματος ασύλου αποτρέποντας την «άγρα ασύλου» εντός της ΕΕ. Σκοπός της ήταν επίσης να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εντοπίζουν τους παράτυπους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ, μέσω της αποθήκευσης των δεδομένων τους. Αυτό θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να εκδώσουν εκ νέου έγγραφα στους υπηκόους τρίτων χωρών προκειμένου αυτοί να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Η πρόταση, καθορίζοντας χαμηλότερο όριο ηλικίας —δηλ. τα έξι έτη— για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, είχε ως στόχο να στηρίξει την ταυτοποίηση ανηλίκων και, αν χρειαζόταν, να βοηθήσει στον εντοπισμό των οικογενειών σε περίπτωση που οι ανήλικοι είχαν χωριστεί από τις οικογένειές τους, επιτρέποντας σ’ ένα κράτος μέλος να ακολουθήσει ειδική προσέγγιση όταν η αντιστοίχιση των δακτυλικών αποτυπωμάτων δείχνει ότι τα παιδιά αυτά βρίσκονταν πριν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, είχε ως στόχο να ενισχύσει την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που δεν ζητούν πάντα επίσημα διεθνή προστασία και έχουν διαφύγει από ιδρύματα ή κοινωνικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας που είχαν αναλάβει τη φροντίδα τους. Ως εκ τούτου, η καταχώριση ανηλίκων από τρίτες χώρες στο Eurodac θα συμβάλει στην παρακολούθησή τους και στην πρόληψη της εκμετάλλευσής τους.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων εισήχθησαν αρκετές τροποποιήσεις από τους συννομοθέτες. Για τον λόγο αυτό, προστέθηκαν στο Eurodac δύο νέες κατηγορίες προσώπων, συγκεκριμένα τα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί με σκοπό τη διεξαγωγή διαδικασίας εισδοχής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση], και τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά σύμφωνα με εθνικό σύστημα επανεγκατάστασης. Στόχος αυτών των προσθηκών είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην ορθή εφαρμογή του κανονισμού επανεγκατάστασης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση], πρόκειται για δύο από τους λόγους αποκλεισμού όσον αφορά την εισδοχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού· αν τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είχαν καταχωριστεί στο Eurodac, ένα κράτος μέλος που εφαρμόζει διαδικασία εισδοχής για επανεγκατάσταση θα χρειαζόταν να ελέγχει διμερώς με όλα τα άλλα κράτη μέλη αν το οικείο πρόσωπο βρισκόταν σε μία από τις δύο αυτές καταστάσεις. Οι συννομοθέτες θέσπισαν επίσης αλλαγές που διευκολύνουν την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο Eurodac, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζητήσεις βάσει αλφαριθμητικών δεδομένων. Θέσπισαν επίσης τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να αποθηκεύονται στο Eurodac σαρωμένα έγχρωμα αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας ή ταξιδιωτικών εγγράφων. Σκοπός των διατάξεων αυτών ήταν η διευκόλυνση της επιστροφής.

Η παρούσα πρόταση, συνεκτιμώντας και αξιοποιώντας περαιτέρω όλα τα ανωτέρω στοιχεία, θα μετασχηματίσει το σύστημα ώστε να καταστεί δυνατή η καταμέτρηση των (για πρώτη φορά) αιτούντων διεθνή προστασία. Τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα επωφεληθούν από αυτόν τον μετασχηματισμό, καθώς συνιστά το πρώτο βήμα για τη χαρτογράφηση των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων και τη διασφάλιση της κατάλληλης αντίδρασης σε επίπεδο πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Επιπλέον, νέες διατάξεις θα διασφαλίσουν τη συνοχή με την πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (μεταρρύθμιση του πρώην συστήματος του Δουβλίνου). Η παρούσα πρόταση καθορίζει ένα κριτήριο ευθύνης για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας εκεί όπου καταχωρίστηκε η αίτηση μετά την αποβίβαση του ενδιαφερόμενου προσώπου έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τα πρόσωπα αυτά καλύπτονται από το κριτήριο της παράτυπης εισόδου). Παρά το γεγονός ότι οι κανόνες περί ευθύνης για τη νέα αυτή κατηγορία είναι οι ίδιοι με τους κανόνες για τα πρόσωπα που εισέρχονται παράτυπα, η διάκριση είναι σημαντική σε σχέση με το γεγονός ότι τα κράτη μέλη αποβίβασης αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, καθώς δεν μπορούν να εφαρμόσουν για τις αποβιβάσεις στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης τα ίδια εργαλεία που εφαρμόζουν για τις παράτυπες διελεύσεις διά ξηράς ή αέρος. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπάρχει στο Eurodac χωριστή κατηγορία για τα εν λόγω πρόσωπα αντί αυτά να καταχωρίζονται ως πρόσωπα που διέρχονται παράτυπα τα σύνορα (όπως συμβαίνει επί του παρόντος). Η μετατόπιση της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών θα αντικατοπτρίζεται επίσης σαφώς στο Eurodac, κάτι που θα επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου. Η σήμανση της καταχώρισης ενός ατόμου όσον αφορά την ασφάλεια μετά τη νέα διαδικασία ελέγχου διαλογής θα διευκολύνει επίσης την εφαρμογή των κανόνων μετεγκατάστασης, καθώς τα πρόσωπα που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια αποκλείονται από τη μετεγκατάσταση. Ομοίως, η εισαγωγή ενός πεδίου στο οποίο θα αναφέρονται, αφενός, το κράτος μέλος που εξέδωσε ή παρέτεινε τη θεώρηση του αιτούντος ή για λογαριασμό του οποίου εκδόθηκε η θεώρηση και, αφετέρου, ο αριθμός της αίτησης θεώρησης θα διευκόλυνε την εφαρμογή των κριτηρίων ευθύνης για τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες που δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό VIS αλλά επηρεάζονται, παρ’ όλα αυτά, από την έκδοση θεώρησης. Ως εκ τούτου, με τη σαφή σήμανση όλων αυτών των στοιχείων στο Eurodac, τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από μια ταχύτερη διαδικασία ασύλου υπό την ευρύτερη έννοια. Τέλος, η νέα πρόταση θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη σύνδεση με τον έλεγχο διαλογής μέσω της προσαρμογής των προθεσμιών και την ομαλότερη διασύνδεση με την επιστροφή, καθώς θα σημειώνεται αν μια αίτηση έχει απορριφθεί και το πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα παραμονής, καθώς και αν έχει χορηγηθεί βοήθεια για οικειοθελή επιστροφή και επανένταξη.

Η παρούσα πρόταση θα εισαγάγει επίσης σειρά επακόλουθων τροποποιήσεων που συνδέονται με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα. Οι αναγκαίες νομικές και οικονομικές αιτιολογήσεις γι’ αυτές τις τροποποιήσεις προβλέπονται στο νομικό και δημοσιονομικό δελτίο διαλειτουργικότητας (ΕΕΔ) και δεν καλύπτονται από το παρόν έγγραφο.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Κατά την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος, μεταξύ άλλων ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου διαλειτουργικότητας

Μετά την έγκριση του σχεδίου πρότασης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, το κεντρικό σύστημα Eurodac θα αναβαθμιστεί ως προς τη δυναμικότητα και τη διεκπεραιωτικότητα όσον αφορά τη διαβίβαση από τα εθνικά σημεία πρόσβασης των κρατών μελών. Ο eu-LISA θα συντονίζει τη διαχείριση της αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την ενσωμάτωση της εθνικής ενιαίας διεπαφής (NUI) στην οποία θα προβούν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικός στόχος: Να είναι λειτουργικό όταν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (μεταρρύθμιση του πρώην συστήματος του Δουβλίνου).

Δείκτης: Για να τεθεί σε λειτουργία, ο eu-LISA θα πρέπει να έχει κοινοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωση της πλήρους δοκιμής του κεντρικού συστήματος Eurodac, η οποία θα έχει διεξαχθεί από τον Οργανισμό από κοινού με τα κράτη μέλη.

Όταν το νέο κεντρικό σύστημα τεθεί σε λειτουργία (άρθρο 42 της αρχικής πρότασης του 2016, όπως συμφωνήθηκε προσωρινά από τους συννομοθέτες)

Όταν το σύστημα Eurodac τεθεί σε λειτουργία, ο οργανισμός eu-LISA εξασφαλίζει ότι υπάρχουν συστήματα για την παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Στο τέλος κάθε έτους, ο eu-LISA θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής λειτουργίας του και της ασφάλειάς του. Η ετήσια έκθεση θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και την απόδοση του Eurodac με βάση προκαθορισμένους ποσοτικούς δείκτες για την επίτευξη των στόχων του.

Εντός τριών ετών από την έκδοση, ο eu-LISA θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την τεχνική εφικτότητα της προσθήκης, στο κεντρικό σύστημα, λογισμικού αναγνώρισης προσώπου που να εξασφαλίζει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα από την αντιπαραβολή των δεδομένων εικόνας προσώπου.

Εντός επτά ετών από την έκδοση και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του Eurodac, εξετάζοντας τόσο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους όσο και τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα —μεταξύ άλλων, το κατά πόσον η πρόσβαση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου οδήγησε σε έμμεσες διακρίσεις σε βάρος προσώπων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό—, και εκτιμώντας αν εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση του συστήματος και αν υπάρχουν επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες, και διατυπώνει τις τυχόν απαιτούμενες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της αντιπαραβολής των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί και των συμπτώσεων που λαμβάνονται.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

1) Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τη νέα πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης.

2) Έλεγχος της ταυτότητας των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών που κινούνται προς την ΕΕ και εντός της ΕΕ, για τους σκοπούς της εκ νέου έκδοσης εγγράφων και της επιστροφής.

3) Διευκόλυνση της ταυτοποίησης των ευάλωτων υπηκόων τρίτων χωρών, όπως είναι τα παιδιά, που συχνά πέφτουν θύματα παράνομης διακίνησης.

4) Ενίσχυση της καταπολέμησης της διεθνούς εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών κατά της ασφάλειας.

4) Συνδρομή στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] με τη διευκόλυνση της εφαρμογής των λόγων αποκλεισμού (όπως εξηγείται στο σημείο 1.4.3).

5) Βοήθεια για τη χαρτογράφηση των μη επιτρεπόμενων κινήσεων με την καταμέτρηση των (για πρώτη φορά) αιτούντων.

6) Στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου διαλειτουργικότητας (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα) και, στο πλαίσιο αυτό, στήριξη των στόχων του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS). Όσον αφορά το VIS, οι αρμόδιες αρχές θεώρησης θα έχουν πρόσβαση στο Eurodac για να συμβουλεύονται δεδομένα σε μορφή μόνο για ανάγνωση· η δυνατότητα αυτή θα τροφοδοτήσει με στοιχεία τη διαδικασία εξέτασης και της λήψης αποφάσεων για αιτήσεις θεώρησης. Όσον αφορά το ETIAS, ειδικές διατάξεις του κανονισμού Eurodac θα επιτρέψουν τη σύγκριση μεταξύ των δεδομένων του ETIAS και των δεδομένων του Eurodac, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια των επαληθεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του κανονισμού ETIAS. Επιπλέον, οι εθνικές μονάδες ETIAS έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων Eurodac και μπορούν να τη συμβουλεύονται, σε μορφή μόνο για ανάγνωση, με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για άδεια ταξιδιού.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με ίδια μέσα την παράτυπη μετανάστευση και τις μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις ή να εξετάσει όλες τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται εντός της ΕΕ. Όπως παρατηρείται στην ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια, ένα πρόσωπο μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ μέσω των εξωτερικών συνόρων χωρίς να δηλωθεί σε ένα από τα καθορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων. Αυτό συνέβη ειδικότερα την περίοδο 2014-2015, κατά την οποία ένα και πλέον εκατομμύριο παράτυποι μετανάστες αφίχθησαν στην ΕΕ μέσω των οδών της κεντρικής και νότιας Μεσογείου. Ομοίως, από το 2015 και μετά παρατηρήθηκαν περαιτέρω μετακινήσεις από χώρες με εξωτερικά σύνορα με άλλα κράτη μέλη. Επομένως, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες και διαδικασίες, όπως η διαδικασία για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα. Σ’ έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, η δράση κατά της παράτυπης μετανάστευσης θα πρέπει να αναληφθεί από κοινού. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η ΕΕ είναι σε καλύτερη θέση από τα κράτη μέλη για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ομοίως, η αποτελεσματική εφαρμογή των λόγων αποκλεισμού βάσει του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα.

Η χρήση των τριών υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας της ΕΕ (SIS, VIS και Eurodac) παρέχει οφέλη όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων. Η καλύτερη ενημέρωση για τις διασυνοριακές μετακινήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών σε επίπεδο ΕΕ θα συνέβαλλε στη συγκέντρωση πραγματικών στοιχείων, με στόχο την ανάπτυξη και την προσαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Συνεπώς, η τροποποίηση του κανονισμού Eurodac ήταν επίσης αναγκαία προκειμένου να προστεθεί σ’ αυτόν ένας ακόμη στόχος, δηλ. να επιτραπεί η πρόσβαση με σκοπό τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης προς την ΕΕ και των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων παράτυπων μεταναστών εντός της ΕΕ (πρόταση του 2016). Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν δρουν μεμονωμένα, δεδομένου ότι μόνο η Επιτροπή μπορεί να προτείνει μια τέτοια τροποποίηση. Κατά το ίδιο σκεπτικό, οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου διαλειτουργικότητας μπορούν να προταθούν μόνο από την Επιτροπή.

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων)

Αναμένεται ότι ο κανονισμός Eurodac θα έχει προστιθέμενη αξία σε διάφορα επίπεδα. Πρώτον, αναμένεται ότι θα διασφαλίσει την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στην πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης (πρώην σύστημα του Δουβλίνου), με σαφή σήμανση των αναγκαίων πληροφοριών, όπως τη μετατόπιση της ευθύνης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, τα δεδομένα για τη μετεγκατάσταση ή τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τον προσδιορισμό της ευθύνης. Δεύτερον, αναμένεται ότι θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και στον εντοπισμό των μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων, μεταξύ άλλων με την καταμέτρηση των αιτούντων διεθνή προστασία επιπλέον των αιτήσεων. Τρίτον, αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού για την επανεγκατάσταση, με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την αξιολόγηση που διενεργείται στο στάδιο της διαδικασίας εισδοχής. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο Eurodac, θα πρέπει να ληφθούν από το κράτος μέλος που διενεργεί την εν λόγω διαδικασία εισδοχής μέσω διμερών επαφών με όλα τα άλλα κράτη μέλη. Τέταρτον, αναμένεται ότι θα διασφαλίσει τη λειτουργία του Eurodac στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας, δεδομένου ότι για ορισμένες διατάξεις των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες αντίστοιχες διατάξεις στις νομικές πράξεις οι οποίες διέπουν τις βάσεις δεδομένων που καλύπτονται από τη διαλειτουργικότητα. Τέλος, αναμένεται ότι θα διευκολύνει τις επιστροφές και θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη σύνδεση με τον έλεγχο διαλογής.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν από την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος μετά την έγκριση της πρώτης αναδιατύπωσης του κανονισμού Eurodac 32 ήταν η σημασία της έγκαιρης διαχείρισης έργων από τα κράτη μέλη και η διασφάλιση της διαχείρισης της αναβάθμισης των εθνικών συνδέσεων σε σχέση με στόχους-ορόσημα. Μολονότι ο eu-LISA είχε ορίσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα διαχείρισης έργου για την αναβάθμιση τόσο του κεντρικού συστήματος όσο και των εθνικών συνδέσεων των κρατών μελών, ορισμένα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν ή κινδύνεψαν να μην μπορέσουν να συνδεθούν στο κεντρικό σύστημα έως τις 20 Ιουλίου 2015 (δύο έτη μετά την έκδοση του κανονισμού).

Στο εργαστήριο για τα διδάγματα που αντλήθηκαν μετά την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος το 2015, τα κράτη μέλη επισήμαναν επίσης ότι είναι απαραίτητο ένα στάδιο ενεργοποίησης για την επόμενη αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να συνδεθούν στο κεντρικό σύστημα εγκαίρως.

Βρέθηκαν εναλλακτικές λύσεις για τα κράτη μέλη που συνδέθηκαν καθυστερημένα στο κεντρικό σύστημα το 2015. Οι λύσεις αυτές ήταν, μεταξύ άλλων, η διάθεση εκ μέρους του eu-LISA ενός μηχανισμού Εθνικού Σημείου Πρόσβασης / Διαβίβασης Εικόνας Αποτυπωμάτων (NAP/FIT) σ’ ένα κράτος μέλος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές προσομοιώσεων από τον Οργανισμό, επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν είχε εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να αρχίσει η διαδικασία σύναψης συμβάσεων λίγο μετά τη θέσπιση του κανονισμού Eurodac. Δύο άλλα κράτη μέλη κατέφυγαν σε «εσωτερική» λύση για τη σύνδεσή τους πριν προμηθευτούν και εγκαταστήσουν τους μηχανισμούς NAP/FIT.

Ο eu-LISA υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο με πάροχο υπηρεσιών για την ανάπτυξη λειτουργικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών συντήρησης για το Eurodac. Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποίησαν αυτή τη σύμβαση-πλαίσιο για να προμηθευτούν τυποποιημένο μηχανισμό NAP/FIT, κίνηση που εξοικονόμησε πόρους, καθώς αποφεύχθηκε η χρήση εθνικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Παρόμοια σύμβαση-πλαίσιο θα πρέπει να εξεταστεί και για την προσεχή αναβάθμιση.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η παρούσα πρόταση θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος της συνεχούς ανάπτυξης του κανονισμού του Δουβλίνου 33 , ο οποίος προτείνεται να αντικατασταθεί από τον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο [COM(2020) XXX final], καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια» 34 , σε συνδυασμό με τον κανονισμό για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 35 , στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του κανονισμού για τη θέσπιση του eu-LISA 36 .

Εντός της Επιτροπής, η ΓΔ HOME είναι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση για τη δημιουργία του συστήματος Eurodac.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις 

 περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ για πιστώσεις πληρωμών.

 απεριόριστη διάρκεια

Εφαρμογή με στάδιο ανάπτυξης κατά τα πρώτα τρία έτη μετά την έγκριση και,

στη συνέχεια, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη γενική διαχείριση της δράσης, και ο eu-LISA θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος.

 

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Οι κανόνες σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του συστήματος Eurodac προβλέπονται στο άρθρο 42 της αρχικής πρότασης του 2016:

Ετήσια έκθεση: παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Ο eu-LISA υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής λειτουργίας του και της ασφάλειάς του. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση και την απόδοση του Eurodac βάσει προκαθορισμένων ποσοτικών δεικτών για τους στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2. Ο eu-LISA διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την παρακολούθηση της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους όσον αφορά την απόδοση, τη σχέση κόστους-αποτελέσματος και την ποιότητα των υπηρεσιών.

3. Για τους σκοπούς της τεχνικής συντήρησης, της υποβολής εκθέσεων και της κατάρτισης στατιστικών, ο eu-LISA έχει πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τις ενέργειες επεξεργασίας που εκτελούνται στο κεντρικό σύστημα.

3α.    Εντός τριών ετών από την έκδοση, ο eu-LISA θα εκπονήσει μελέτη σχετικά με την τεχνική εφικτότητα της προσθήκης, στο κεντρικό σύστημα, λογισμικού αναγνώρισης προσώπου για τους σκοπούς της αντιπαραβολής των εικόνων προσώπου. Η μελέτη θα αξιολογεί την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που παράγονται από το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για τους σκοπούς του Eurodac και θα περιέχει τις τυχόν απαραίτητες συστάσεις πριν από την εισαγωγή της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στο κεντρικό σύστημα.

4. Εντός επτά ετών από την έκδοση και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση του Eurodac, εξετάζοντας τόσο τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους όσο και τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα —μεταξύ άλλων, το κατά πόσον η πρόσβαση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου οδήγησε σε έμμεσες διακρίσεις σε βάρος προσώπων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό—, και εκτιμώντας αν εξακολουθεί να ισχύει η λογική θεμελίωση του συστήματος και αν υπάρχουν επιπτώσεις σε μελλοντικές ενέργειες, και διατυπώνει τις τυχόν απαιτούμενες συστάσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον eu-LISA και στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6. Ο eu-LISA, τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ χορηγούν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη της συνολικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τις μεθόδους εργασίας ούτε να περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις πηγές, τα μέλη του προσωπικού ή τις έρευνες των εντεταλμένων αρχών.

7. Τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών, κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπόλ καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της αντιπαραβολής δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου, εκθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες και στατιστικές σχετικά με τα εξής:

— τον ακριβή σκοπό της αντιπαραβολής, καθώς επίσης και το είδος τρομοκρατικού εγκλήματος ή άλλης σοβαρής αξιόποινης πράξης,

— τους λόγους που προβάλλονται για την ύπαρξη εύλογων υπονοιών,

— τους βάσιμους λόγους που προβάλλονται για μη διενέργεια αντιπαραβολής με άλλα κράτη μέλη βάσει της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού,

— τον αριθμό των αιτήσεων αντιπαραβολής,

— τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων που έχουν καταλήξει σε επιτυχείς ταυτοποιήσεις, και

— την ανάγκη και τη χρήση του εξαιρετικά κατεπείγοντος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των υποθέσεων των οποίων ο επείγων χαρακτήρας δεν έγινε δεκτός από τον εκ των υστέρων έλεγχο στον οποίο προέβη η αρχή ελέγχου.

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ διαβιβάζουν τις ετήσιες εκθέσεις τους στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

8. Βάσει των ετήσιων εκθέσεων των κρατών μελών και της Ευρωπόλ που προβλέπονται στο σημείο 7, και συμπληρωματικά προς τη συνολική αξιολόγηση που προβλέπεται στο σημείο 4, η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου, την οποία διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.2.Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Σκοπός του eu-LISA είναι να αποτελέσει κέντρο αριστείας στον τομέα της ανάπτυξης και της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Θα εκτελεί τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη/αναβάθμιση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος Eurodac.

Έκδοση και ανάπτυξη

Μετά την έκδοση του σχεδίου πρότασης / των εκτελεστικών πράξεων και την έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών, το κεντρικό σύστημα Eurodac θα αναβαθμιστεί. Κατά το στάδιο ανάπτυξης, όλες οι δραστηριότητες ανάπτυξης θα εκτελούνται από τον eu-LISA. Ο eu-LISA θα συντονίζει τη διαχείριση του έργου αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την ενσωμάτωση της εθνικής ενιαίας διεπαφής, που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.

Θέση σε λειτουργία

Για να τεθεί σε λειτουργία, ο eu-LISA θα πρέπει να κοινοποιήσει την επιτυχή ολοκλήρωση της πλήρους δοκιμής του κεντρικού συστήματος Eurodac, η οποία θα διεξαχθεί από τον Οργανισμό από κοινού με τα κράτη μέλη.

Λειτουργίες

Κατά το στάδιο λειτουργίας, ο eu-LISA εξασφαλίζει την τεχνική συντήρηση του συστήματος και παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος σε σχέση με τους στόχους. Στο τέλος κάθε έτους, ο eu-LISA θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος που να εξασφαλίζει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Έχουν εντοπιστεί οι ακόλουθες προκλήσεις:

1) Δυσκολίες για τον eu-LISA να διαχειριστεί την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση του εν λόγω συστήματος παράλληλα με την ανάπτυξη άλλων, πιο πολύπλοκων συστημάτων (σύστημα εισόδου/εξόδου, AFIS για το SIS II, VIS κ.ά.) που συντελείται εντός της ίδιας χρονικής περιόδου.

2) Το αναβαθμισμένο Eurodac πρέπει να συνδεθεί με τα εθνικά συστήματα ΤΠ, τα οποία πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως με τις κεντρικές απαιτήσεις. Οι συζητήσεις με τα κράτη μέλη με στόχο να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία κατά τη χρήση του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη.

Οι ανωτέρω προκλήσεις ενέχουν τους συνήθεις κινδύνους που παρουσιάζει ένα έργο:

1. τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί το έργο εμπρόθεσμα·

2. τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί το έργο εντός προϋπολογισμού·

3. τον κίνδυνο να μην παραδοθεί το σύνολο του έργου.

Ο πρώτος κίνδυνος είναι και ο σημαντικότερος, δεδομένου ότι οι χρονικές υπερβάσεις συνεπάγονται υψηλότερες δαπάνες, καθώς τα περισσότερα είδη δαπανών είναι συνάρτηση του χρόνου: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για τις αδειοδοτήσεις που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, κ.λπ.

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αμβλυνθούν με την εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης έργου όπως, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός μέτρων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο έργων ανάπτυξης και η πρόβλεψη επαρκούς προσωπικού που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις περιόδους αιχμής όσον αφορά τον φόρτο εργασίας. Πράγματι, η εκτίμηση της προσπάθειας που πρόκειται να απαιτηθεί γίνεται συνήθως με την υπόθεση ότι ο φόρτος εργασίας είναι χρονικά ισοκατανεμημένος, ενώ στην πράξη ο φόρτος εργασίας στο πλαίσιο ενός έργου παρουσιάζει διακυμάνσεις που απορροφώνται μέσω της διάθεσης περισσότερων πόρων.

Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση εξωτερικού αναδόχου για το έργο της ανάπτυξης:

1. ειδικότερα, ο κίνδυνος να μη διαθέσει ο ανάδοχος επαρκείς πόρους στο έργο ή να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα σύστημα που δεν θα είναι τελευταίας τεχνολογίας·

2. ο κίνδυνος να μην τηρηθούν πλήρως οι διοικητικές τεχνικές και μέθοδοι για τον χειρισμό έργων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, προκειμένου ο ανάδοχος να μειώσει το κόστος·

3. τέλος, ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος οικονομικές δυσκολίες για λόγους που δεν σχετίζονται με το έργο, κίνδυνος ο οποίος δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

Οι κίνδυνοι αυτοί αμβλύνονται με την ανάθεση συμβάσεων στη βάση αυστηρών κριτηρίων ποιότητας, με τον έλεγχο των συστάσεων των αναδόχων και με τη διατήρηση στενής σχέσης με αυτούς. Τέλος, ως έσχατη λύση, μπορούν να συμπεριληφθούν και να εφαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, αυστηρές ποινικές ρήτρες και ρήτρες καταγγελίας.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο) 

Σκοπός του eu-LISA είναι να αποτελέσει κέντρο αριστείας στον τομέα της ανάπτυξης και της διαχείρισης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Θα εκτελεί τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη/αναβάθμιση και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος Eurodac.

Οι λογαριασμοί του Οργανισμού θα υποβάλλονται προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα υπόκεινται στη διαδικασία απαλλαγής. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής θα διενεργεί ελέγχους σε συνεργασία με τον εσωτερικό ελεγκτή του Οργανισμού.

Ο λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης δηλώνεται από την Επιτροπή. Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ HOME για το 2018 αναφέρεται ποσοστό 0,31 % για τον συγκεκριμένο λόγο σε σχέση με τις εντεταλμένες οντότητες και αποκεντρωμένους οργανισμούς έμμεσης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του eu-LISA. Ο Οργανισμός δεν υποβάλλει χωριστά στοιχεία σχετικά με τον εν λόγω δείκτη. Ο eu-LISA έλαβε πιστοποιητικό ελέγχου χωρίς επιφυλάξεις σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του για το 2017, γεγονός που συνεπάγεται ποσοστό σφάλματος κάτω του 2 %. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το ποσοστό σφάλματος θα επιδεινωθεί τα επόμενα έτη.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την καταπολέμηση της απάτης ορίζονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726, το οποίο προβλέπει τα εξής:

1. Για να καταπολεμηθούν η απάτη, η διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες, εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939.

2. Ο Οργανισμός προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF και εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση, τις κατάλληλες διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους του Οργανισμού, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αρμοδιότητα ελέγχου βάσει παραστατικών και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, εργολάβους και υπεργολάβους που έλαβαν ενωσιακά κονδύλια από τον Οργανισμό.

4. Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό.

5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης του Οργανισμού περιέχουν διατάξεις που εξουσιοδοτούν ρητά το Ελεγκτικό Συνέδριο, την OLAF και την EPPO να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Θα εφαρμοστεί η στρατηγική της ΓΔ HOME για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται 

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Τομέας 4: Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

Κεφάλαιο 11: Διαχείριση των συνόρων

ΔΠ/ΜΔΠ 37

χωρών ΕΖΕΣ 38

υποψηφίων για ένταξη χωρών 39

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

4

11.1002 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ*

ΟΧΙ

   * Ο eu-LISA λαμβάνει συνεισφορές από τις χώρες που είναι συνδεδεμένες με τη συμφωνία Σένγκεν (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν).

   

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

11

Διαχείριση των συνόρων

eu-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλος 1: Δαπάνες προσωπικού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Πληρωμές

(1β)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

2,100

Τίτλος 2: Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(2α)

Πληρωμές

(2β)

Τίτλος 3: Επιχειρησιακές δαπάνες*

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3α)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

Πληρωμές

(3β)

13,700

21,030

14,870

5,500

5,500

5,500

5,500

71,600

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον eu-LISA

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1α+2α+3α

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700

Πληρωμές

=1β+2β+3β

14,000

21,330

15,170

5,800

5,800

5,800

5,800

73,700Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με «στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού» τα οποία θα εισαχθούν, πρώτα, στο παράρτημα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου , που τηλεφορτώνεται στο DECIDE για διυπηρεσιακή διαβούλευση.

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

ΓΔ HOME

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Πληρωμές

14,450

21,780

15,620

6,250

6,250

6,250

6,250

76,850

Δεν υπάρχουν δαπάνες σχετικές με την Ευρωπόλ, δεδομένου ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με το σημείο πρόσβασης της Ευρωπόλ βαρύνουν την Ευρωπόλ.

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις του eu-LISA — Πίνακας αποτελεσμάτων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω.

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

 

 

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

Έτος

ΣΥΝΟΛΟ

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Είδος

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: Εξέλιξη του λειτουργικού συστήματος Eurodac

- Αποτέλεσμα

Ανάδοχος 40

 

 

0,130

 

0,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,800

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

-

0,130

-

0,670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,800

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: Αναβάθμιση δυναμικότητας της βάσης δεδομένων Eurodac

- Αποτέλεσμα

Υλικό, λογισμικό 41

 

 

7,870

 

11,260

 

8,870

 

 

 

 

 

 

 

 

-

28,000

- Αποτέλεσμα

Συντήρηση

 

 

3,400

 

3,500

 

2,700

 

2,400

 

2,400

 

2,400

 

2,400

-

19,200

- Αποτέλεσμα

Έργα + εξελίξεις

 

 

0,800

 

0,800

 

0,800

 

1,000

 

1,000

 

1,000

 

1,000

-

6,400

- Αποτέλεσμα

Επανεγκαταστάσεις

 

 

0,400

 

0,500

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1,000

- Αποτέλεσμα

Αλφαριθμητικές έρευνες

 

 

1,000

 

1,000

 

0,500

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,500

- Αποτέλεσμα

Αντίγραφα διαβατηρίου

 

 

0,100

 

0,300

 

0,100

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,500

- Αποτέλεσμα

Αναγνώριση προσώπου Eurodac

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3,000

- Αποτέλεσμα

Πρόσθετη συντήρηση Eurodac (HW/SW/active.active)

 

 

 

 

 

 

1,800

 

2,100

 

2,100

 

2,100

 

2,100

-

10,200

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

 

 

 

20,360

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

70,800

ΣΥΝΟΛΟ για τους στόχους 1 και 2

 

 

 

21,030

 

14,870

 

5,500

 

5,500

 

5,500

 

5,500

-

71,600

3.2.3.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

(1)Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

(2)Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Υποσύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 42
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Υποσύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ HOME

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

3,150

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, οι οποίες θα συμπληρωθούν, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.3.2.3.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

(1)Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

(2)Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής

3

3

3

3

3

3

3

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) — AC, AL, END, INT και JED   43

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

– στην έδρα:

– στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος 44

– στην έδρα:

– στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Άλλο (να προσδιοριστεί)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ HOME

3

3

3

3

3

3

3

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ, το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Διάφορα καθήκοντα σχετικά με το Eurodac, π.χ. στο πλαίσιο της γνώμης της Επιτροπής για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και της παρακολούθησης της υλοποίησής του, επίβλεψη της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Οργανισμού και παρακολούθηση της εφαρμογής του, συνδρομή προς τον Οργανισμό κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής σε συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, κ.λπ.

Εξωτερικό προσωπικό

Εκτιμώμενες επιπτώσεις για το προσωπικό (πρόσθετα ΙΠΑ) — Πίνακας προσωπικού του οργανισμού eu-LISA

Θέσεις εργασίας (πίνακας προσωπικού)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Πρόσθετες θέσεις

2

2

2

2

2

2

2

Έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις για τον Ιανουάριο του 2021. Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2021, ώστε να μπορέσει να αρχίσει η ανάπτυξη εγκαίρως και να εξασφαλιστεί η έναρξη λειτουργίας του Eurodac το 2021. Οι 2 νέοι έκτακτοι υπάλληλοι (ΕΥ) απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών τόσο υλοποίησης του έργου όσο και επιχειρησιακής υποστήριξης και συντήρησης μετά την έναρξη παραγωγής. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

·Ως μέλη της ομάδας έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως: καθορισμός των απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, συνεργασία με τα κράτη μέλη και στήριξή τους κατά την υλοποίηση, επικαιροποιήσεις του εγγράφου ελέγχου διασύνδεσης (ICD), παρακολούθηση των συμβατικών παραδοτέων, δοκιμές του έργου (μεταξύ αυτών, συντονισμός των δοκιμών των κρατών μελών), παράδοση και επικαιροποιήσεις των εγγράφων τεκμηρίωσης κ.λπ.

·Για την υποστήριξη μεταβατικών δραστηριοτήτων θέσης του συστήματος σε λειτουργία σε συνεργασία με τον ανάδοχο [παρακολούθηση εκδόσεων του συστήματος, επικαιροποιήσεις της επιχειρησιακής διαδικασίας, κατάρτιση (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων κατάρτισης των κρατών μελών)] κ.λπ.

·Για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων, του καθορισμού των προδιαγραφών, των συμβατικών προετοιμασιών σε περίπτωση επανασχεδιασμού του συστήματος (π.χ. λόγω αναγνώρισης εικόνας) ή σε περίπτωση που η νέα σύμβαση συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας (MWO) του Eurodac χρειαστεί να τροποποιηθεί για να καλύψει πρόσθετες αλλαγές (από τεχνική και δημοσιονομική άποψη).

·Για την ενίσχυση του δεύτερου επιπέδου στήριξης μετά την έναρξη λειτουργίας (EiO), κατά τη συνεχή συντήρηση και τις λειτουργίες.

Οι κάτοχοι των δύο νέων θέσεων (ΙΠΑ ΕΥ) θα δρουν πέραν της δυναμικότητας της εσωτερικής ομάδας που θα χρησιμοποιηθεί και για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο / τη σύμβαση αλλά και για τη χρηματοοικονομική παρακολούθηση / τα επιχειρησιακά ζητήματα. Η χρήση των ΕΥ θα παράσχει επαρκή διάρκεια και συνέχεια των συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζονται η αδιάλειπτη λειτουργία και η χρήση των ίδιων ειδικευμένων ατόμων για τις δραστηριότητες επιχειρησιακής υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, οι δραστηριότητες επιχειρησιακής υποστήριξης απαιτούν πρόσβαση σε περιβάλλον παραγωγής η οποία δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε αναδόχους ή σε εξωτερικό προσωπικό.

3.2.4.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση 

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

(1)δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

(2)προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα 

(1)Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

(2)Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα λοιπά έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών    

⌧ Αντίστοιχη γραμμή δαπανών στον προϋπολογισμό του eu-LISA

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 45

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Αντίστοιχη γραμμή δαπανών στον προϋπολογισμό του eu-LISA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες). 

Ο eu-LISA λαμβάνει συνεισφορά από χώρες που συνδέονται με τα σχετικά με το Eurodac μέτρα όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες συμφωνίες*.

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε υπολογισμούς των εσόδων για την εφαρμογή του συστήματος Eurodac από τα κράτη που επί του παρόντος συνεισφέρουν στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναλωθείσες πληρωμές) ετήσιο ποσό για το οικείο οικονομικό έτος, υπολογιζόμενο με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του συνόλου των συμμετεχόντων κρατών. Δεδομένου ότι οι αναλωθείσες πληρωμές γίνονται γνωστές μόνο εκ των υστέρων, τα ποσά για τα οικεία έτη θα είναι γνωστά μόνο εκ των υστέρων και, ως εκ τούτου, το πεδίο των ποσών επισημαίνεται με την ένδειξη «p.m.» και όχι με την ένδειξη ακριβών ποσών. Τα πραγματικά ποσά θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία της Eurostat και μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων κρατών.

* Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία (ΕΕ L 93 της 3.4.2001, σ. 40).

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 5).

Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 39).

Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ελβετία [2006/0257 CNS, που συνήφθη στις 24.10.2008 (ΕΕ L 161 της 24.6.2009, σ. 8)] και πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία (ΕΕ L 93 της 3.4.2001).

(1)    ΕΕ L […] της […], σ. […].
(2)    ΕΕ L […] της […], σ. […].
(3)    ΕΕ L […] της […], σ. […].
(4)    ΕΕ L […] της […], σ. […].
(5)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27-84).
(6)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 85-135).
(7)    Τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 και τελευταίο εδάφιο του άρθρου 75 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818.
(8)    Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου (ΕΕ L 66 της 8.3.2006, σ. 37).
(9)    Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και τους Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία (ΕΕ L 93 της 3.4.2001, σ. 40).
(10)    Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 5).
(11)    Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 39).
(12)    Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ελβετία [2006/0257 CNS, που συνήφθη στις 24.10.2008 (ΕΕ L 161 της 24.6.2009, σ. 8)] και πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία (ΕΕ L 93 της 3.4.2001).
(13)    Βλ., π.χ. την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με τις δευτερογενείς μετακινήσεις (δεν έχει δημοσιευθεί).
(14)    Η πρωτοβουλία για τα παιδιά-μετανάστες ζήτησε να υιοθετηθεί κοινή προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αγνοούμενων (ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους) παιδιών, να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση των κινδύνων εμπορίας ανθρώπων, και να θεσπιστούν ειδικά πρότυπα για τα παιδιά στις διαδικασίες ασύλου.
(15)    Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης του Βερολίνου για μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, της 25ης Νοεμβρίου 2019, που υπογράφηκε από 33 οργανισμούς και δήμους.
(16)    Συστάσεις της UNHCR σχετικά με το προτεινόμενο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο, Ιανουάριος 2020.
(17)    Συστάσεις του ΔΟΜ σχετικά με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, Φεβρουάριος 2020.
(18)    Έκθεση του Κέντρου Πολιτικών και Κοινωνικών Μελετών (CEPS), Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility? (Ρυθμίσεις έρευνας και διάσωσης, αποβίβασης και μετεγκατάστασης στη Μεσόγειο. Αποδιώχνοντας την ευθύνη;), Ιούνιος 2019.
(19)    Ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI), Migration policy scoreboard: A Monitoring Mechanism for EU Asylum and Migration policy (Πίνακας αποτελεσμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική: Μηχανισμός παρακολούθησης της ενωσιακής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση), Μάρτιος 2020.
(20)    Όλες οι μελέτες και οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης διατίθενται στην εξής διεύθυνση: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(21)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27) και κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 85).
(22)    Εγκρίθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας στις 27 Απριλίου 1979.
(23)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60-81).
(24)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-71).
(25)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27-84).
(26)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1726, (ΕΕ) 2018/1862 και (ΕΕ) 2019/816 (ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 85-135).
(27)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-71).
(28)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60-81).
(29)    Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(30)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1-58).
(31)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(32)    ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1.
(33)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(34)    COM(2016) 205 final.
(35)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).
(36)

   Κανονισμός (EE) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011. Το άρθρο 1 παράγραφος 3 ορίζει τα εξής: «Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Eurodac.» (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99-137).

(37)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(38)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(39)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια.
(40)    Όλες οι συμβατικές δαπάνες για τις λειτουργικές επικαιροποιήσεις κατανέμονται μεταξύ των πρώτων 2 ετών, με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού στο 2ο έτος (μετά την παραλαβή).
(41)    Οι πληρωμές δυναμικότητας κατανέμονται στα 3 έτη ως εξής: 40%, 40%, 20%.
(42)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(43)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(44)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(45)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.
Top

Βρυξέλλες, 23.9.2020

COM(2020) 614 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

τροποποιημένης πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης] και του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX [κανονισμός για την επανεγκατάσταση] και την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/1240 και (ΕΕ) 2019/818


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχιών που αναφέρεται στο άρθρο 8α

Δεδομένα που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 , τα οποία έχουν καταγραφεί και αποθηκευθεί από το κεντρικό σύστημα ETIAS

Τα αντίστοιχα δεδομένα στο Eurodac σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14 και 14α του παρόντος κανονισμού με βάση τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται τα δεδομένα του ETIAS

επώνυμο

επώνυμο ή επώνυμα

επώνυμο κατά τη γέννηση

ονοματεπώνυμο/-α κατά τη γέννηση

όνομα(-τα)

όνομα ή ονόματα

άλλα ονόματα (ψευδώνυμο ή ψευδώνυμα, καλλιτεχνικό όνομα ή ονόματα, συνήθως χρησιμοποιούμενο όνομα ή ονόματα)

ονοματεπώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν

και τυχόν ψευδώνυμα

ημερομηνία γέννησης

ημερομηνία γέννησης

τόπος γέννησης

τόπος γέννησης

φύλο

φύλο

παρούσα ιθαγένεια

ιθαγένεια ή ιθαγένειες

άλλες ιθαγένειες (κατά περίπτωση)

ιθαγένεια ή ιθαγένειες

είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου

είδος του ταξιδιωτικού εγγράφου

αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου

αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου

χώρα έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου

κωδικός τριών γραμμάτων της χώρας έκδοσης

(1)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226 (ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1).    
Top