EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0327(01)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014 , σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

ΕΕ C 88 της 27/03/2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

27.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 88/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2014

σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

2014/C 88/01

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 292 σε συνδυασμό με τα άρθρα 153 και 166,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι νέοι έχουν δεχτεί ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων έφθασαν σε ιστορικά επίπεδα τα περασμένα χρόνια σε αρκετά κράτη μέλη, χωρίς να υπάρχει ένδειξη μείωσης βραχυπρόθεσμα. Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας των νέων είναι το κλειδί που τους φέρνει στην αγορά εργασίας.

(2)

Η ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ενίσχυση των πιθανοτήτων των νέων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Η βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων και η διευκόλυνση της μετάβασης στην απασχόληση είναι αναγκαίες για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που προβλέπει ότι έως το 2020, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών θα φθάσει το 75 %. Η κατευθυντήρια γραμμή 8 για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που δεν εργάζονται, σπουδάζουν ή εκπαιδεύονται, προγράμματα που θα τους βοηθούν να βρουν μια πρώτη απασχόληση, μια επαγγελματική εμπειρία ή να προχωρήσουν σε άλλες σπουδές και να τους παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης, όπως προγράμματα μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι (1).

(3)

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η πρακτική άσκηση έγινε σημαντική δίοδος για την είσοδο στην αγορά εργασίας.

(4)

Το κοινωνικοοικονομικό κόστος αυξάνεται όταν η πρακτική άσκηση, και δη οι επαναλαμβανόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης, αντικαθιστά την κανονική εργασία, και ειδικότερα οι θέσεις νεοεισερχομένων που συνήθως προσφέρονται σε ασκουμένους. Επιπλέον, η χαμηλής ποιότητας πρακτική άσκηση, ιδίως αυτή που έχει περιορισμένο μαθησιακό περιεχόμενο, ούτε οδηγεί σε σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας ούτε συνεπάγεται θετικά δευτερογενή αποτελέσματα. Μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης μπορεί να συνεπάγονται επίσης κοινωνικό κόστος που ενδέχεται να περιορίζει τη σταδιοδρομία των ατόμων από μη προνομιούχο περιβάλλον.

(5)

Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την ποιότητα της πρακτικής άσκησης και την εύρεση εργασίας. Η συμβολή της πρακτικής άσκησης στη διευκόλυνση της μετάβασης στην απασχόληση εξαρτάται από την ποιότητα του μαθησιακού περιεχομένου και τους όρους εργασίας. Η ποιοτική πρακτική άσκηση έχει άμεσα οφέλη ως προς την παραγωγικότητα, βελτιώνει την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και προωθεί την κινητικότητα, ιδίως με τη μείωση του κόστους αναζήτησης και αντιστοίχισης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ασκουμένους.

(6)

Με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (2) καλούνται τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση.

(7)

Διάφορες μελέτες και έρευνες κατέδειξαν ότι τα προβλήματα ποιότητας αφορούν σημαντικό ποσοστό προσφορών πρακτικής άσκησης, ιδίως εκείνες για τις οποίες δεν είναι άμεσα υπεύθυνο κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φορέας κατάρτισης όσον αφορά το μαθησιακό περιεχόμενο και τις συνθήκες εργασίας.

(8)

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός ασκουμένων καλούνται απλώς να εκτελέσουν ασήμαντα καθήκοντα. Η ποιοτική πρακτική άσκηση πρέπει να παρέχει στέρεο και ουσιαστικό μαθησιακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεξιοτήτων, με επίβλεψη και καθοδήγηση του ασκουμένου καθώς και παρακολούθηση της προόδου του.

(9)

Προβλήματα έχουν επίσης εντοπιστεί όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, π.χ. πολλές ώρες εργασίας, έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης, παρουσία πηγών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια ή επαγγελματικών κινδύνων, μικρή ή καμία αμοιβή ή/και αποζημίωση, έλλειψη σαφήνειας για το εφαρμοζόμενο νομικό καθεστώς και υπερβολικά παρατεταμένη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

(10)

Η πρακτική άσκηση παραμένει προς το παρόν χωρίς ρύθμιση σε ορισμένα κράτη μέλη και κλάδους, ενώ όπου υφίσταται ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι ανομοιογενές και προβλέπει διαφορετικά στοιχεία ποιότητας ή πρακτικές υλοποίησης. Σημαντικό ποσοστό παρόχων πρακτικής άσκησης μπορούν να χρησιμοποιούν τους ασκουμένους ως φθηνό ή και μη αμειβόμενο εργατικό δυναμικό, λόγω της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου ή μέσου, ή ακόμη από έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας της πρακτικής άσκησης και το μαθησιακό της περιεχόμενο.

(11)

Ένα ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση θα βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του μαθησιακού περιεχομένου των περιόδων πρακτικής άσκησης. Κύρια συνιστώσα του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης είναι η γραπτή συμφωνία για την πρακτική άσκηση που περιέχει εκπαιδευτικούς στόχους, κατάλληλες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και μια εύλογη χρονική διάρκεια.

(12)

Η έλλειψη ενημέρωσης είναι μια από τις αιτίες της πρακτικής άσκησης χαμηλής ποιότητας και είναι ένα πρόβλημα που εντοπίζεται πολύ συχνότερα στις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης παρά στην κανονική απασχόληση. Οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας για τις προκηρύξεις των θέσεων ή τις αγγελίες προσφοράς πρακτικής άσκησης θα βοηθούσαν ώστε να βελτιωθούν οι όροι εργασίας και να τονωθεί η διασυνοριακή κινητικότητα.

(13)

Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των πολιτικών και των προγραμμάτων για την κατάρτιση. Η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών εταίρων, παρόχων υπηρεσιών δια βίου επαγγελματικού προσανατολισμού και αρμόδιων αρχών θα μπορούσε να αποβλέπει στην παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών στους ασκουμένους για τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες και ανάγκες σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας, καθώς και για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ασκουμένων. Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διευκολύνουν την εφαρμογή του ποιοτικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση, ειδικότερα με την εκπόνηση και κυκλοφορία απλού και ευσύνοπτου υποδείγματος συμφωνίας για πρακτική άσκηση, ιδίως προς χρήση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και προσαρμοσμένο στις ειδικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο δράσεων για την απασχόληση των νέων (Ιούλιος 2013), οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι σημείωσαν την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει σύσταση του Συμβουλίου στον τομέα αυτό και ανακοίνωσαν ότι θα στηρίξουν τις δράσεις των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των περιόδων πρακτικής άσκησης.

(14)

Μια από τις προκλήσεις είναι να αυξηθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των ασκουμένων στην Ένωση ώστε να ενισχυθεί η διαμόρφωση γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Οι σημερινές διαφορές των ρυθμιστικών πλαισίων αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη διασυνοριακής κινητικότητας για τους ασκουμένους. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα κράτη μέλη υποδοχής αντιμετωπίζουν διοικητικά και νομικά εμπόδια στη διασυνοριακή κινητικότητα των ασκουμένων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα διασυνοριακής κινητικότητας των ασκουμένων και ιδίως τα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ (3). Με την πρόβλεψη αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που θα χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς, το ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση στις διακρατικές θέσεις πρακτικής άσκησης.

(15)

Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση θα αυξήσει τη διαφάνεια. Επιπλέον, θα μπορούσε να στηρίξει την επέκταση του δικτύου EURES σε θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, διευκολύνοντας έτσι την κινητικότητα.

(16)

Τα προγράμματα των κρατών μελών που προωθούν και παρέχουν πρακτική άσκηση μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επιπροσθέτως, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα υποστηρίξει την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τους νέους, η οποία έχει ως στόχο τους νέους από τις περιοχές της Ευρώπης που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 2014-2020. Το ΕΚΤ όπως και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων των κρατών μελών για την πρακτική άσκηση. Αυτό συνεπάγεται ενδεχόμενη συμμετοχή στα έξοδα της πρακτικής άσκησης καθώς επίσης, υπό ορισμένους όρους, σε μέρος της αμοιβής. Επιπροσθέτως, μπορούν να συμβάλουν στα έξοδα άλλων ειδών κατάρτισης που μπορεί να παρακολουθήσουν οι ασκούμενοι πέραν της πρακτικής τους άσκησης, π.χ. μαθήματα γλωσσών.

(17)

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει ένα ειδικό πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης του ΕΚΤ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα πρακτικής άσκησης με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Το εν λόγω πρόγραμμα υποστήριξης παρέχει στρατηγικές και λειτουργικές συμβουλές όπως και συμβουλές για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικές και περιφερειακές αρχές που επιθυμούν να καταρτίσουν προγράμματα πρακτικής άσκησης ή να εκσυγχρονίσουν το υπάρχον πλαίσιο.

(18)

Το Συμβούλιο, στο ψήφισμα του Μαΐου 2011 για το διαρθρωμένο διάλογο όσον αφορά την απασχόληση των νέων επισήμανε ότι ένα ποιοτικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση είναι επιθυμητό προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική αξία αυτής της εμπειρίας.

(19)

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Προώθηση της απασχόλησης των νέων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”», κάλεσε την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση όσον αφορά τις συνθήκες παροχής δοκιμαστικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με τη δημιουργία ποιοτικού πλαισίου για τους ασκουμένους.

(20)

Στις 14 Ιουνίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας», κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους άσκησης και να ορίσει ελάχιστα πρότυπα που θα υποστηρίζουν την παροχή και ανάληψη περιόδων άσκησης υψηλής ποιότητας.

(21)

Στις 28-29 Ιουνίου 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα επέκτασης της πύλης EURES στην πρακτική άσκηση.

(22)

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2012 καλείται η Επιτροπή να ολοκληρώσει ταχέως το ποιοτικό πλαίσιο για περιόδους πρακτικής άσκησης.

(23)

Στις 6-7 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων, ξεκίνησε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη θέσπιση ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Στις απαντήσεις τους, οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αυτοτελούς συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 154 ΣΛΕΕ.

(24)

Στις 27-28 Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε ότι στις αρχές του 2014 θα τεθεί σε εφαρμογή το ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης.

(25)

Το ποιοτικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των στοιχείων που συγκροτούν μια καλή προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης δυνάμει της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία.

(26)

Σύμφωνα με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης του 2014, είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, κυρίως μέσω αύξησης της προσφοράς ποιοτικής πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

(27)

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ως περίοδος πρακτικής άσκησης νοείται η περιορισμένη περίοδος επαγγελματικής άσκησης, έμμισθης ή άμισθης, η οποία περιλαμβάνει μια μαθησιακή και μια πρακτική συνιστώσα για την απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε κανονική απασχόληση.

(28)

Η παρούσα σύσταση δεν καλύπτει την εργασιακή εμπειρία που αποκτάται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση της οποίας το περιεχόμενο ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία και η ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος (π.χ. ιατρική, αρχιτεκτονική κ.α.) δεν καλύπτεται από την παρούσα σύσταση.

(29)

Λαμβανομένων υπόψη του χαρακτήρα και του στόχου της, η παρούσα σύσταση δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί κατά τρόπο που να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους ασκουμένους από αυτές που προβλέπει η σύσταση.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1)

Να βελτιώσουν την ποιότητα των περιόδων πρακτικής άσκησης, ιδίως όσον αφορά το μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις συνθήκες εργασίας, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση, την ανεργία ή την αεργία στην εργασία, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες αρχές για τη θέσπιση ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης:

Σύναψη γραπτής συμφωνίας για την πρακτική άσκηση

2)

Να απαιτήσουν η περίοδος πρακτικής άσκησης να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται κατά την έναρξη της περιόδου μεταξύ του ασκουμένου και του φορέα που παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης,

3)

Να απαιτήσουν στις συμφωνίες πρακτικής άσκησης να αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας, ανεξαρτήτως του αν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση στον ασκούμενο από τον φορέα παροχής, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών βάσει της εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και η διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, όπως αναφέρεται στις συστάσεις 4-12,

Μαθησιακοί και εκπαιδευτικοί στόχοι

4)

Να προαγάγουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά μαθησιακούς και εκπαιδευτικούς στόχους με σκοπό να διευκολύνουν τους ασκουμένους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και τις κατάλληλες δεξιότητες. Τα καθήκοντα που ανατίθενται στον ασκούμενο θα πρέπει να επιτρέπουν την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,

5)

Να παροτρύνουν τους φορείς παροχής της πρακτικής άσκησης να ορίζουν επόπτη που θα καθοδηγεί τους ασκουμένους στην εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πρόοδό τους,

Συνθήκες εργασίας που εφαρμόζονται στους ασκουμένους

6)

Να εξασφαλίσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας των ασκουμένων σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων της μέγιστης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, της ελάχιστης ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης και, κατά περίπτωση, των ελάχιστων διακοπών,

7)

Να παροτρύνουν τους φορείς παροχής της πρακτικής άσκησης να διευκρινίζουν εάν παρέχουν υγειονομική κάλυψη, ασφάλιση ατυχήματος και αναρρωτική άδεια,

8)

Να απαιτήσουν να διευκρινίζεται στη συμφωνία πρακτικής άσκησης εάν παρέχεται αμοιβή ή αποζημίωση και, εφόσον παρέχεται, το ύψος της,

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

9)

Να παροτρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίζουν ότι στη συμφωνία πρακτικής άσκησης ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασκουμένου και του φορέα παροχής της πρακτικής άσκησης, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πολιτικών του φορέα παροχής για το απόρρητο και την κυριότητα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

Εύλογη διάρκεια

10)

Να εξασφαλίσουν ότι η περίοδος πρακτικής άσκησης έχει εύλογη διάρκεια η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά κανόνα, το εξάμηνο, πλην περιπτώσεων στις οποίες δικαιολογείται μεγαλύτερη διάρκεια, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών,

11)

Να αποσαφηνίσουν τις περιστάσεις και τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται παράταση ή ανανέωση της περιόδου πρακτικής άσκησης αφού λήξει η αρχική συμφωνία,

12)

Να προωθήσουν την πρακτική να προβλέπεται, στη συμφωνία πρακτικής άσκησης, το δικαίωμα του ασκουμένου ή του φορέα παροχής να λύσει τη σύμβαση με γραπτή προειδοποίηση, εφόσον την έχει κοινοποιήσει εγκαίρως, λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας της περιόδου άσκησης και της σχετικής εθνικής πρακτικής,

Δέουσα αναγνώριση της πρακτικής άσκησης

13)

Να προαγάγουν την αναγνώριση και την επικύρωση των γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να παροτρύνουν τους οικείους φορείς παροχής να τις πιστοποιούν με σχετική βεβαίωση, βάσει πρότερης αξιολόγησης,

Απαιτήσεις διαφάνειας

14)

Να παροτρύνουν τους φορείς παροχής της πρακτικής άσκησης να περιλαμβάνουν στις προκηρύξεις θέσεων ή στις αγγελίες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες της πρακτικής άσκησης, ιδίως σχετικά με την καταβολή αμοιβής ή/και αποζημίωσης, την υγειονομική κάλυψη και την ασφάλιση ατυχήματος, καθώς επίσης να ενημερώνουν σχετικά με την πολιτική προσλήψεων που εφαρμόζουν, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ασκουμένων που προσελήφθησαν τα τελευταία χρόνια,

15)

Να παροτρύνουν τις υπηρεσίες απασχόλησης και άλλους φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού να τηρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας, εφόσον παρέχουν πληροφορίες σχετικά με θέσεις πρακτικής άσκησης,

Διασυνοριακή πρακτική άσκηση

16)

Να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των ασκουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων αποσαφηνίζοντας το εθνικό νομικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και καθιερώνοντας σαφείς κανόνες για την υποδοχή ασκουμένων από άλλα κράτη μέλη, όπως και για την αποστολή ασκουμένων σε άλλα κράτη μέλη, και περιορίζοντας τις διοικητικές διατυπώσεις,

17)

Να εξετάσουν τη δυνατότητα χρήσης του διευρυμένου δικτύου EURES και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης μέσω της πύλης EURES,

Χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων

18)

Να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην προσεχή περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όπου έχει εφαρμογή, για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων πρακτικής άσκησης, μεταξύ άλλων και με αποτελεσματικές συμπράξεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

Εφαρμογή του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

19)

Να λάβουν το συντομότερο δυνατόν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης,

20)

Να ενημερώσουν την Επιτροπή έως τα τέλη του 2015 σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή της παρούσας σύστασης,

21)

Να προαγάγουν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης,

22)

Να προαγάγουν την ενεργό συμμετοχή των υπηρεσιών απασχόλησης, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φορέων παροχής κατάρτισης στην εφαρμογή του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΕΥΕΙ:

23)

Να ενισχύσει τη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ταχεία εφαρμογή της παρούσας σύστασης,

24)

Να παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ιδίως μέσω της επιτροπής απασχόλησης, την πρόοδο της εφαρμογής του ποιοτικού πλαισίου για τις περιόδους πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την παρούσα σύσταση και να εξετάζει τον αντίκτυπο των ακολουθούμενων πολιτικών,

25)

Να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πορεία της εφαρμογής της παρούσας σύστασης βάσει των πληροφοριών των κρατών μελών,

26)

Να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις οργανώσεις νεολαίας και ασκουμένων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό την προώθηση της παρούσας σύστασης,

27)

Να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη, με την προώθηση, μεταξύ άλλων, της μεταξύ τους ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός και να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων πρακτικής άσκησης,

28)

Να εξετάσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, την πιθανότητα συμπερίληψης αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στο δίκτυο EURES και να διαμορφώσει ειδική ιστοσελίδα σχετικά με τα εθνικά νομικά πλαίσια για την πρακτική άσκηση.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. ΒΡΟΥΤΣΗΣ


(1)  Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, 2010/707/ΕΕ της 21 Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 308, 24.11.2010, σ. 46).

(2)  ΕΕ C 120, 26.4.2013, σ. 1.

(3)  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77).


Top