EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1907

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission

ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–850 (ET, LV, LT, MT, SK)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–849 (EN, FR, IT, SL, FI, SV)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–851 (CS, DE, HU)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–853 (EL)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–852 (ES, DA)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–848 (NL)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–794 (PL)
ABl. L 396 vom 30/12/2006, p. 1–854 (PT)

Dieses Dokument wurde in einer Sonderausgabe veröffentlicht. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj

13/ 60

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32006R1907


L 396/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2006 година

относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Настоящият регламент следва да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, както и свободното движение на вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, като същевременно повиши конкурентоспособността и иновацията. Настоящият регламент също така следва да насърчи разработването на алтернативни методи за оценка на опасности от вещества.

(2)

Ефективното функциониране на вътрешния пазар за вещества може да се постигне само ако изискванията към веществата не се различават значително между различните държави-членки.

(3)

Следва да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда чрез сближаване на законодателството в областта на веществата с цел постигане на устойчиво развитие. Това законодателство следва да бъде прилагано по начин, който не дискриминира търговията на вещества на вътрешния или международния пазар в съответствие с поетите от Общността международни ангажименти.

(4)

В съответствие с плана за прилагане, приет на 4 септември 2002 г. на световната среща на върха в Йоханесбург относно устойчивото развитие, Европейският съюз има за цел до 2020 г. производството и употребата на химикали да се осъществява по начин, който свежда до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и околната среда.

(5)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да засяга законодателството на Общността в областта на работната и околната среда.

(6)

Настоящият регламент следва да допринесе за изпълнението на Стратегическия подход за международно управление на химикали (SAICM), приет на 6 февруари 2006 г. в Дубай.

(7)

За да се запази целостта на вътрешния пазар и да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве, особено на здравето на работниците и околната среда, е необходимо да се гарантира, че производството на вещества в Общността, съответства на законодателството на Общността, дори ако тези вещества се изнасят.

(8)

Специално внимание следва да бъде обърнато на възможното влияние на регламента върху малките и средните предприятия (МСП) и необходимостта да се избегне всякакъв вид дискриминация спрямо тях.

(9)

Оценката на действието на четирите основни правни инструмента, свързани с управлението на химикали в рамките на Общността, тоест Директива 67/548/ЕИО на Съвета oт 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества (4), Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (5), Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (6) и Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценката и контрола на рисковете от съществуващи вещества (7), е идентифицирала редица проблеми при функционирането на законодателството на Общността в областта на химикалите, произтичащи от несъответствията между законовите, подзаконовите и административните разпоредби в държавите-членки, което директно се отразява на функционирането на вътрешния пазар в тази област и необходимостта да се направи повече за защитата на общественото здраве и околната среда в съответствие с принципа на превантивността.

(10)

Вещества, намиращи се под митнически контрол, които са във временни складове, в свободни зони или свободни складове с цел реекспорт или транзит не попадат в определенията на настоящия регламент и следователно следва да се изключат от неговия обхват. Превозът на опасни вещества и опасни препарати с железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски или въздушен транспорт също следва да бъде изключен от неговия обхват, тъй като вече се прилага специфично законодателство за такъв вид превоз.

(11)

За да се гарантира прилагането и се продължи стимулирането на рециклирането и възстановяването на отпадъци, отпадъците следва да не бъдат считани за вещества, препарати или изделия по смисъла на настоящия регламент.

(12)

Важна цел на новата система, която следва да бъде създадена чрез настоящия регламент, е да поощри и евентуално да гарантира замяната на вещества, пораждащи сериозно безпокойство с по-малко опасни вещества или технологии, когато са налице подходящи икономически и технически надеждни алтернативи. Настоящият регламент не засяга прилагането на директивите за защита на работниците и околната среда, и по-специално Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 29 април 2004 г. за защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (8) и Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (9), съгласно които от работодателите се изисква да елиминират опасните вещества, когато това е технически възможно или да заменят опасните вещества с по-малко опасни вещества.

(13)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат забраните и ограниченията, установени с Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (10), доколкото веществата са използвани и търгувани като съставки за козметични продукти и са в обхвата на настоящия регламент. При употребата на тези вещества в козметиката следва постепенно да бъдат прекратени опитите с гръбначни животни за целите на защитата на здравето на човека по смисъла на Директива 76/768/ЕИО.

(14)

С настоящия регламент ще се събере информация за веществата и техните употреби. Наличната информация, включително и събраната по настоящия регламент, следва да бъде използвана от заинтересованите участници при прилагането и изпълнението на съответното законодателство на Общността, например законодателството в областта на продуктите и доброволните инструменти на Общността, като схемата за екомаркировка. При преразглеждането и развитието на подобно законодателство и доброволни инструменти на Общността, Комисията следва да отчете как събраната по настоящия регламент информация може да бъде използвана и да проучи възможностите за създаване на европейска марка за качество.

(15)

Необходимо е да се гарантира ефективното управление на техническите, научните и административните аспекти на настоящия регламент на общностно равнище. За тази цел следва да бъде създаден централен орган, който да изпълнява тази роля. Достоверно проучване на изискванията по отношение на ресурсите, необходими за този централен орган, заключи, че един независим централен орган предлага редица дългосрочни преимущества пред други възможности. Затова е необходимо създаването на Европейска агенция по химикалите (наричана по-долу Агенцията).

(16)

Настоящият регламент установява специфични отговорности и задължения на производители, вносители и потребители надолу по веригата на вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия. Настоящият регламент се основава на принципа, че индустрията следва да произвежда, внася или употребява вещества или да ги пуска на пазара с такава отговорност и грижа, каквато може да бъде необходима, за да се гарантира, че при предвидими условия здравето на човека и околната среда да не бъдат неблагоприятно засегнати.

(17)

Цялата налична и подходяща информация за вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, следва да бъде събрана, за да подпомогне идентифицирането на опасните свойства и ако е необходимо, следва систематично да бъдат разпространявани препоръки за мерки за управление на риска по веригите на доставки, за да бъдат предотвратени неблагоприятните въздействия върху здравето на човека и околната среда. Освен това, следва да се насърчи предоставянето на технически съвети по веригата на доставки, подпомагащи управлението на риска, когато е уместно.

(18)

Отговорността за управлението на риска от вещества е на физическите или юридическите лица, които произвеждат, внасят, пускат на пазара или употребяват тези вещества. Информацията за прилагането на настоящия регламент следва да бъде леснодостъпна, особено за малките и средните предприятия.

(19)

Следователно, разпоредбите за регистрация следва да изискват производителите и вносителите да изготвят информация за веществата, които произвеждат или внасят, да използват тази информация за оценка на рисковете, свързана с тези вещества, и да разработят и препоръчат подходящи мерки за управление на риска. За да се гарантира, че те действително изпълняват тези задължения, както и за по-голяма прозрачност, регистрацията изисква от тях да представят в Агенцията досие, съдържащо цялата информация. Регистрираните вещества ще могат да се разпространяват на вътрешния пазар.

(20)

Разпоредбите за оценка дават възможност след регистрацията да се провери дали регистрациите са в съответствие с изискванията на настоящия регламент и дали е необходимо събирането на повече информация за свойствата на веществата. Ако Агенцията съвместно с държавите-членки реши, че има основание да се смята, че дадено вещество представлява риск за здравето на човека или околната среда, Агенцията, разчитайки на държавите-членки, следва да осигури оценката на веществото след включването му в подробния план за действие на Общността за оценка на вещества.

(21)

Въпреки че информацията за веществата следва да се използва на първо място от производителите и вносителите за управление на рисковете, произтичащи от техните вещества, тя може да бъде използвана за започване на процедури за разрешаване или ограничаване по смисъла на настоящия регламент или процедури за управление на риска по смисъла на друго законодателство на Общността. Следователно, информацията следва да бъде достъпна за съответните компетентни органи и може да бъде използвана от тях за целите на подобни процедури.

(22)

Разпоредбите за разрешаване следва да гарантират добро функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира, че рисковете от вещества, пораждащи сериозно безпокойство са подходящо контролирани. Разрешения за пускане на пазара и употреба следва да бъдат издавани от Комисията, само ако рисковете, произтичащи от тяхната употреба, са адекватно контролирани, където това е възможно или употребата може да бъде оправдана по социално-икономически причини и не съществуват подходящи икономически и технически надеждни алтернативи.

(23)

Разпоредбите за ограничаване следва да позволяват производството, пускането на пазара и употребата на вещества, представляващи рискове, да бъдат предмет на пълни или частични забрани или на други ограничения, базирани на оценка на съответните рискове.

(24)

При подготовката на настоящия регламент Комисията стартира проекти за прилагане на REACH (RIPs), включващи съответните експерти от заинтересованите групи. Някои от тези проекти имат за цел разработването на проекто-ръководства, които следва да подпомогнат Комисията, Агенцията, държавите-членки, производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата на вещества при изпълнението на своите задължения по смисъла на настоящия регламент. Тази работа следва да позволят на Комисията и на Агенцията своевременно да осигурят съответното техническо ръководство, като се спазват сроковете, въведени с настоящия регламент.

(25)

Отговорността за оценка на рисковете и опасностите от веществата следва основно да падне върху физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят вещества, но само когато става въпрос за количества, надхвърлящи определен обем, за да може да изпълняват свързаните с това задължения. Физическите или юридическите лица, които боравят с химикали, следва да вземат необходимите мерки за управление на риска в съответствие с оценката на рисковете от вещества и да предадат съответните препоръки по веригата на доставки. Това следва да включва описване, документиране и оповестяване по подходящ и прозрачен начин на риска, произтичащ от производството, употребата и обезвреждането на всяко вещество.

(26)

С цел ефективно извършване на оценки на безопасността на химичните вещества, производителите и вносителите на вещества следва да получат информация за тези вещества, ако е необходимо чрез провеждането на нови изпитвания.

(27)

За целите на прилагането и оценката, както и за по-голяма прозрачност, информацията за тези вещества и свързаната с това информация, включително мерките за управление на риска, обикновено следва да се предоставят на съответните органи.

(28)

Научноизследователската и развойната дейност обикновено се провеждат върху количества под един тон на година. Няма необходимост да се изключват такива изследвания и разработки, тъй като вещества в такива количества не следва да бъдат регистрирани. Въпреки това с цел насърчаване на иновацията научноизследователската и развойната дейност, свързана с продукти и процеси, следва да бъде изключена от задължението за регистриране за определен период, по време на който не се планира веществото да бъде пускано на пазара до неопределен брой крайни потребители, тъй като неговото приложение в препарати или изделия все още изисква допълнителни изследвания и разработки, които да бъдат извършени от потенциалния регистрант самостоятелно или в сътрудничество с ограничен брой известни крайни потребители. В допълнение, уместно е да се осигури подобно изключение за потребители надолу по веригата, които използват веществото за целите на изследвания и разработки, свързани с продукти и процеси, при условие че рисковете за здравето на човека и околната среда са адекватно контролирани в съответствие с изискванията на законодателството за защитата на работниците и околната среда.

(29)

Тъй като производителите и вносителите на изделия следва да бъдат отговорни за техните изделия, е уместно да се наложи изискване за регистрация на веществата, които могат да се отделят от изделията и които не са били регистрирани за тази употреба. В случай на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, които присъстват в изделията в количества, надхвърлящи определения тонаж или прагове на концентрация, когато експозицията на веществото не може да бъде изключена, и когато веществото не е било регистрирано от никое лице за тази употреба, следва да бъде нотифицирана Агенцията. Агенцията също така следва да бъде оправомощена да изисква да бъде подадена регистрация в случаи, в които има основание за съмнение, че отделянето на веществото от изделието може да представлява риск за здравето на човека или околната среда и веществото присъства в тези изделия в количества, надхвърлящи общо един тон за производител или вносител за година. Агенцията следва да вземе предвид необходимостта за предложение за ограничаване в случаите, в които счете, че употребата на такива вещества в изделия представлява риск за здравето на човека и околната среда, който не е адекватно контролиран.

(30)

За да се даде възможност на производителите и вносителите да изпълнят своите задължения, изискванията за извършване на оценки на безопасността на химичното вещество от производителите и вносителите, следва да бъдат дефинирани подробно в техническо приложение. За да се постигне справедливо разпределение на тежестта с техните клиенти, производителите и вносителите при извършването на оценка на безопасността на химикала следва да отчетат не само техните собствени употреби и употребите, за които ще пуснат веществото на пазара, но също така и употребите, за които са информирани от страна на техните клиенти.

(31)

Комисията в тясно сътрудничество с индустрията, държавите-членки и други заинтересовани страни, следва да разработи ръководство за изпълнение на изискванията съгласно настоящия регламент, свързани с препарати (и по-специално във връзка с информационни листове за безопасност, включващи сценарии за експозиция), включително оценка на вещества, включени в специални препарати, като например метали включени в сплави. Правейки това, Комисията изцяло следва да вземе предвид работата, която ще бъде извършена в рамките на проектите за прилагане на REACH (RIPs) и следва да включи необходимите указания по този въпрос в цялостния пакет с ръководство по REACH. Това ръководство следва да бъде налично преди прилагането на настоящия регламент.

(32)

Оценка на безопасността на химично вещество не следва да бъде извършвана за вещества в препарати в определени много малки концентрации, които не могат да бъдат повод за безпокойство. Вещества в препарати в подобни ниски концентрации също следва да бъдат освободени от разрешение. Тези разпоредби следва да се прилагат по същия начин и за препарати, които представляват твърди смеси на вещества, докато не им бъде придадена специфична форма, което превръща препарата в изделие.

(33)

Следва да бъде осигурено съвместно предоставяне и обмен на информация за веществата с цел увеличаване на ефективността на системата за регистрация, намаляване на разходите и намаляване на изпитванията върху гръбначни животни. Един регистрант от група регистранти следва да представи информация от името на останалите в съответствие с правила, гарантиращи, че цялата необходима информация е предоставена и същевременно даваща възможност за подялба на разходите. Всеки регистрант следва да може да предоставя информация директно на Агенцията в определени случаи.

(34)

Изискванията за събиране на информация за веществата следва да бъдат свързани с обемите на производство или внос на вещество, тъй като това показва възможността за експозиция на човека и на околната среда на веществата и поради тази причина следва да бъдат описани подробно. С цел намаляване на възможното влияние върху веществата в малки количества нова токсикологична и екотоксикологична информация следва да бъде изисквана само за приоритетни вещества между 1 и 10 тона. За други вещества в такава количествена граница следва да има стимули за насърчаване на производителите и вносителите да предоставят такава информация.

(35)

Държавите-членки, Агенцията и всички заинтересовани страни следва напълно да отчетат резултатите от проектите за прилагане на REACH (RIPs), особено що се отнася до вещества, които се срещат в природата.

(36)

Необходимо е да се вземе предвид прилагането на член 2, параграф 7, букви а) и б) и приложение XI за вещества, получени при минералогични процеси и това изцяло следва да се вземе предвид при преразглеждането на приложения IV и V.

(37)

Ако се провеждат изпитвания, те следва да са съобразени със съответните изисквания за защита на лабораторните животни, установени в Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки за защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели (11) и в случаите на екотоксикологични и токсикологични изпитвания, добра лабораторна практика, установена в Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химични вещества (12).

(38)

Събирането на информация чрез алтернативни средства, равностойни на препоръчителните изпитвания и методи за изпитвания, също следва да бъде позволено, например, когато тази информация е получена от валидирани количествени и качествени модели за взаимовръзка между структура и активност или от структурно подобни вещества. В резултат на това Агенцията заедно с държавите-членки и другите заинтересовани страни следва да разработи подходящо ръководство. Също така следва да бъде възможно да не се подава определена информация, ако може да се представи подходяща обосновка. Въз основа на опита, придобит чрез проектите за прилагане на REACH (RIPs), следва да се разработят критерии за съдържанието на тези обосновки.

(39)

С цел да се подпомогнат компаниите и особено малките и средните предприятия за привеждане в съответствие с изискванията на настоящия регламент, държавите-членки, в допълнение с действащите ръководства, предоставени от Агенцията, следва да създадат национални информационни бюра.

(40)

Комисията, държавите-членки, индустрията и други заинтересовани страни следва да продължават да допринасят за насърчаването на алтернативни методи за изпитвания на международно и национално равнище, включително компютърни методологии, in vitro методологии, и когато е уместно такива, базирани на токсикогеномия и други методологии. Стратегията на Общността за насърчаване на алтернативни методи за изпитване е приоритет и Комисията следва да гарантира, че в своята бъдещата рамкова програма за изследвания и в инициативи като Плана за действие на Общността за защита и благосъстояние на животните 2006—2010 г., това остава приоритетен въпрос. Следва да се търси и участие на заинтересованите страни и стартирането на инициативи, включващи всички заинтересовани страни.

(41)

За по-добра приложимост и поради техния специфичен характер специални изисквания за регистрация следва да бъдат установени и за междинни продукти. Полимерите следва да бъдат освободени от регистрация и оценка, докато тези полимери, които е необходимо да бъдат регистрирани, поради факта, че предизвикват рискове за здравето на човека и околната среда могат да бъдат избрани по практичен и ефективен от гледна точка на разходите начин, на базата на солидни технически и валидни научни критерии.

(42)

За да се избегне пренатоварване на съответните органи и физическите или юридическите лица с работата, произтичаща от регистрацията на вече въведени на вътрешния пазар вещества, регистрацията следва да се разпростре в рамките на определен период от време, без този период да е прекалено удължен. Следователно следва да бъдат установени крайни срокове за регистрация на тези вещества.

(43)

Данни за вече нотифицирани вещества в съответствие с Директива 67/548/ЕИО следва да бъдат въведени в системата и да бъдат актуализирани при достигане на следващия количествен праг.

(44)

С цел да се осигури хармонизирана, опростена система всички регистрации следва да бъдат представени на Агенцията. За гарантиране на устойчив подход и ефективно използване на ресурсите, тя следва да извършва проверка за пълнота на всички регистрации и да носи отговорността в случай на окончателно отхвърляне на регистрации.

(45)

Европейският списък на съществуващите търговски химични вещества (EINЕСS) включва определени сложни вещества, вписани поотделно. Вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали (UVCB вещества), могат да бъдат регистрирани като отделно вещество съгласно настоящия регламент независимо от своя непостоянен състав, при условие че опасните свойства не се различават значително и потвърждават същата класификация.

(46)

За да се гарантира, че информацията, събрана чрез регистрацията се актуализира, следва се въведе задължение регистрантите да информират Агенцията за определени промени в информацията.

(47)

В съответствие с Директива 86/609/ЕИО е необходимо да се заменят, намалят или усъвършенстват изпитванията върху гръбначни животни. Прилагането на настоящия регламент следва да се основава на алтернативни методи за изпитване, подходящи за оценка на опасностите за здравето и околната среда, произтичащи от химичните вещества, доколкото това е възможно. Използването на животни следва да се избягва чрез въвеждането на алтернативни методи, валидирани от Комисията или международни организации, или признати от Комисията или Агенцията за подходящи да изпълнят информационните задължения съгласно настоящия регламент. За тази цел Комисията след консултации с другите заинтересовани страни следва да предложи изменение на бъдещия регламент на Комисията за методите за изпитване или на този регламент в случаите, когато това позволява, да се заменят, намалят или усъвършенстват изпитванията върху животни. Комисията и Агенцията следва да гарантират, че намаляването на изпитванията върху животни е основно съображение при изготвянето и поддържането на ръководство за заинтересованите страни и при процедурите на Агенцията.

(48)

Настоящият регламент следва да не засяга пълното и цялостно прилагане на правилата за конкуренция на Общността.

(49)

С цел да се избегне повторението на работа, и по-специално да се намалят изпитванията върху гръбначни животни, разпоредбите, свързани с подготовката и подаването на регистрации и актуализиране, следва да изискват обмяна на информация, при поискване от всеки регистрант. Ако информацията се отнася за гръбначни животни, всеки регистрант следва да бъде длъжен да я изиска.

(50)

В интерес на обществото е да се гарантира най-бързото възможно разпространяване на резултати от изпитвания на възможните опасности за здравето на човека и околната среда от определени вещества до всяко физическо или юридическо лице, което употребява тези вещества, с цел да се ограничи всеки риск, свързан с тяхната употреба. Обмен на информация следва да има винаги, когато тя се поиска от регистрант и особено в случаите на информация, свързана с изпитвания върху гръбначни животни при условия, които гарантират справедливо обезщетение за компанията, която е провеждала изпитванията.

(51)

С цел да се засили конкурентоспособността на индустрията в Общността и да се гарантира, че настоящият регламент се прилага по възможно най-ефективния начин, е подходящо да се създадат разпоредби за обмена на данни между регистрантите въз основа на справедливо обезщетение.

(52)

За да се спазят законовите права на собственост на онези, които са извършили изпитванията, собственикът на тези данни, в рамките на период от 12 години, следва да може да предяви иск за обезщетение от тези регистранти, които са извлекли полза от данните.

(53)

С цел да се позволи на потенциалния регистрант на въведено вещество да продължи с регистрацията, дори когато той не може да постигне споразумение с предишен регистрант, Агенцията, при поискване, следва да позволи използването на всяко подадено резюме или подробно резюме на вече подадено изследване. Регистрантът, който получи данните, следва да изплати дял от разходите на собственика на данните. За невъведени вещества Агенцията, преди да даде разрешение тази информация да се използва от потенциалния регистрант в неговата регистрация, може да изиска доказателства, че потенциалният регистрант е заплатил за това на собственика на изследването.

(54)

С цел да се избегне дублиране на работа, и по-специално повтаряне на изпитвания, регистрантите на въведени вещества следва предварително да се регистрират, колкото е възможно по-рано в база данни, поддържана от Агенцията. Следва да бъде създадена система за осигуряване създаването на Форуми за обмяна на информация за веществата (SIEF), с което ще се подпомогне обменът на информация за вещества, които са регистрирани. Участници в SIEF следва да бъдат всички заинтересовани страни, подаващи информация в Агенцията за едно и също въведено вещество. Те следва да включват както потенциални регистранти, които са длъжни да предоставят и да получават всяка свързана с регистрацията на техните вещества информация, така и други участници, които могат да получат финансови обезщетения за изследвания, с които разполагат, но нямат правото да изискват информация. С цел да се гарантира безпрепятствено функциониране на системата, те следва да изпълняват определени задължения. Ако член на SIEF не изпълни своите задължения, той следва да бъде наказан по съответния начин, като същевременно се позволи на останалите членове да продължат подготовката на своята собствена регистрация. В случаите, когато веществото не е било предварително регистрирано, следва да бъдат предприети мерки за подпомагане на потребителите надолу по веригата при намиране на алтернативни източници на доставка.

(55)

Производители и вносители на вещество в самостоятелен вид или в препарат следва да бъдат насърчавани да поддържат връзка с потребителите надолу по веригата относно това дали те възнамеряват да регистрират веществото. Подобна информация следва да се предава на потребителите надолу по веригата достатъчно рано преди крайния срок за регистрация, в случай че производителят или вносителят не възнамерява да регистрира веществото с цел да се даде възможност на потребителя надолу по веригата да потърси алтернативни източници на доставка.

(56)

Част от отговорността на производители или вносители за управление на рисковете от вещества е предоставянето на информация за тези вещества на други професионални потребители като потребители надолу по веригата или дистрибутори. Освен това производители или вносители на изделия следва да предоставят информация за безопасната употреба на изделията на индустриални и професионални потребители или крайни потребители при поискване. Тази важна отговорност следва също да се прилага по веригата на доставка, за да се даде възможност на всички участници да поемат своята отговорност във връзка с управлението на риска, произтичащ от употребата на вещества.

(57)

Тъй като съществуващият информационен лист за безопасност вече се използва като инструмент за комуникация вътре във веригата на доставка на вещества и препарати, е подходящо този начин за предоставяне на информация да се развие и да се превърне в неразделна част от системата, създадена съгласно настоящия регламент.

(58)

С цел да се разпредели отговорността по веригата, потребителите надолу по веригата следва също да поемат отговорност за оценката на рискове, произтичащи от техните употреби на веществата, ако тези употреби не са обхванати от информационния лист за безопасност, получен от доставчиците им, освен ако съответният потребител надолу по веригата вземе повече предпазни мерки от тези, препоръчани от неговия доставчик или освен ако неговият доставчик не е бил длъжен да оцени тези рискове или да му предостави информация за тези рискове. По същите причини потребителите надолу по веригата следва да управляват рисковете, произтичащи от техните употреби на веществата. Освен това е уместно всеки производител или вносител на изделие, съдържащо вещество, пораждащо сериозно безпокойство, да осигури информация, достатъчна за безопасната употреба на това изделие.

(59)

Изискванията за извършване на оценка на безопасността на химичното вещество от потребителите надолу по веригата следва да бъдат описани подробно, за да им се позволи да изпълнят своите задължения. Тези изисквания следва да се прилагат само в случаите на общо количество, надхвърлящо 1 тон за вещество или изделие. При всички случаи обаче потребителите надолу по веригата следва да вземат предвид употребата и да идентифицират и приложат подходящи мерки за управление на риска. Потребителите надолу по веригата следва да докладват на Агенцията определена основна информация за употребата.

(60)

За целите на прилагането и оценяването потребителите на вещества надолу по веригата са длъжни да докладват на Агенцията определена основна информация, в случай че тяхната употреба е извън условията на сценария за експозиция, описан в информационния лист за безопасност, разпространен от неговия първоначален производител или вносител и да поддържат тази информация актуална.

(61)

С цел осъществяване на по-голяма приложимост и пропорционалност е уместно потребители надолу по веригата, които използват малки количества от веществото да се освободят от задължения за такова докладване.

(62)

Комуникацията нагоре и надолу по веригата на доставки следва да бъде улеснена, Комисията следва да разработи система, категоризираща кратки общи описания на употребите, взимайки предвид резултатите от проектите по прилагането на RIPs.

(63)

Също така е необходимо изготвянето на информация да бъде свързвано с реалните нужди от такава информация. Затова се изисква от Агенцията в рамките на оценката да се произнесе по програми за изследване, предложени от производители и вносители. В сътрудничество с държавите-членки Агенцията следва да даде приоритет на определени вещества, например на такива, които могат да предизвикват сериозно безпокойство.

(64)

За да се избегне ненужното изпитване върху животни, заинтересованите страни следва да имат период от 45 дни, по време на който да предоставят научно валидна информация и изследвания, отнасящи се за съответното вещество и за нивата на опасност, за които се отнася предложението за изпитване. Научно валидната информация и изследвания, получени от Агенцията, следва да бъдат взети предвид, когато се взема решение за предложенията за изпитване.

(65)

Освен това е необходимо да се внуши доверие по отношение на общото качество на регистрациите и да се гарантира, че обществото като цяло, както и заинтересованите страни в химическата индустрия имат доверие, че физическите или юридическите лица са изпълнили своите задължения. Във връзка с това е уместно да се документира, коя информация е била преразгледана от оценител, притежаващ съответния опит и определен процент регистрации да бъдат проверени за съответствие от Агенцията.

(66)

Агенцията също следва да бъде оправомощена да изисква допълнителна информация от производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата на вещества, за които има съмнение, че представляват риск за здравето на човека и околната среда, включително поради присъствието на тези вещества на вътрешния пазар в големи количества въз основа на извършени оценки. Въз основа на критериите за даване на приоритет на определени вещества, разработени от Агенцията в сътрудничество с държавите-членки, следва да бъде изготвен подробен План за действие на Общността за оценка на вещества, разчитайки на компетентните органи на държавите-членки да оценят веществата, включени в него. Ако рискът, произтичащ от употребата на изолирани на площадката междинни продукти, е еквивалентен на нивото на безпокойство, произтичащо от употребата на веществата, предмет на разрешаване, на компетентните органи на държавите-членки следва да им бъде позволено да изискват допълнителна информация в случаите, когато това е обосновано.

(67)

Колективното споразумение в рамките на Комитета на държавите-членки към Агенцията за проекторешенията му следва да даде основата за ефективна система, която да спазва принципа на субсидиарност, като в същото време поддържа вътрешния пазар. Ако една или повече държави-членки или Агенцията не са съгласни по отношение на проекторешение, то следва да бъде одобрено в съответствие с централизирана процедура. Ако Комитетът на държавите-членки не успее да достигне до единодушно съгласие, Комисията следва да приеме решение в съответствие с процедура на комитета.

(68)

Оценката може да доведе до заключение, че следва да бъдат предприети действия в рамките на процедурите за ограничаване или разрешаване или за предприемане на действия по управление на риска в рамките на друго подходящо законодателство. Следователно, информацията за развитието на процедурите по оценката следва да бъде публична.

(69)

За да се гарантира достатъчно високо ниво на защита на човешкото здраве, включително да се вземат предвид съответните групи от населението и ако е възможно, определени уязвими подгрупи от населението и околната среда, веществата, пораждащи сериозно безпокойство, следва да бъдат обект на специално внимание в съответствие с принципа на предпазливостта. Разрешение следва да бъде издавано, когато физическите или юридическите лица, кандидатстващи за разрешение, докажат на органа, издаващ съответното разрешение, че рисковете за здравето на човека и околната среда, произтичащи от употребата на веществото са адекватно контролирани. В противен случай употребите могат да бъдат разрешени само ако може да бъде доказано, че социално-икономическите ползи от употребата на веществото надхвърлят риска, свързан с неговата употреба и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии, които да са технически или икономически надеждни. Като се вземе предвид безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, уместно е Комисията да бъде органът, упълномощен да издава разрешения.

(70)

Неблагоприятните въздействия върху здравето на човека и околната среда от вещества, пораждащи сериозно безпокойство, следва да бъдат предотвратени чрез прилагането на подходящи мерки за управление на риска, които да гарантират, че всички рискове от употребите на веществото са адекватно контролирани и с цел постепенно заместване на тези вещества с по-безопасни такива. Мерките за управление на риска следва да се прилагат с цел да се гарантира, че когато веществата са произвеждани, пускани на пазара или употребявани експозицията на тези вещества, включително изпускания, емисии и загуби по време на целия жизнен цикъл е под праговите нива, над които могат да възникнат неблагоприятни ефекти. За всяко вещество, за което е издадено разрешение, както и за друго всяко вещество, за което е невъзможно да се установи безопасно ниво на експозиция, винаги следва да бъдат предприемани мерки за намаляване на експозицията и емисиите, доколкото е възможно технически и практически, с цел минимизиране на вероятността от неблагоприятни последствия. Мерки, които да гарантират адекватно контролиране, следва да бъдат посочвани във всеки доклад за безопасност на химикала. Тези мерки следва да се прилагат и когато е уместно, да се препоръчват на други участници надолу по веригата на доставки.

(71)

Методологии за установяване на прагове за канцерогенни и мутагенни вещества могат да бъдат разработени, като се вземат предвид резултатите от проектите за прилагането на RIPs. Съответното приложение може да бъде изменено на основата на тези методологии, за да позволи тези прагове, когато е уместно, да бъдат използвани с цел гарантиране на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

(72)

За да се подкрепи евентуалното заместване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с подходящи алтернативни вещества или технологии, всички подали заявление за разрешение следва да предоставят анализ на алтернативите, като отчитат рисковете, както и тяхната техническа и икономическа приложимост, включително информация за всяка научноизследователска и развойна дейност, която заявителят е предприел или възнамерява да предприеме. Освен това разрешенията следва да бъдат обект на ограничено във времето преразглеждане, чиято продължителност ще бъде определяна за всеки конкретен случай, както и ще подлежи на условия, включително мониторинг.

(73)

Заместване на вещество в самостоятелен вид, в препарат или в изделие следва да се изисква, когато производството, употребата или пускането на пазара на това вещество представлява неприемлив риск за човешкото здраве или за околната среда, като се вземат предвид и наличието на подходящи алтернативни вещества и технологии и социално-икономическите ползи от употребата на веществото, представляващо неприемлив риск.

(74)

Заместване на вещество, пораждащо сериозно безпокойство, с подходящи по-безопасни вещества или технологии следва да бъде разгледано от всички, подали заявление за разрешения за употреби на тези вещества в самостоятелен вид, в препарати или за включване на веществото в изделия чрез анализ на алтернативите, рисковете, произтичащи от всяка алтернатива и техническата и икономическата приложимост на замяната.

(75)

Възможността за въвеждане на ограничения по отношение на производството, пускането на пазара и употребата на опасни вещества, препарати и изделия се отнася за всички вещества, попадащи в обхвата на настоящия регламент, с малки изключения. Ограничения за пускането на пазара и употребата на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 или 2, за употребата им от крайни потребители, в самостоятелен вид или в препарати, следва да продължават да бъдат въвеждани.

(76)

Опитът на международно равнище показва, че вещества със свойства, характеризиращи ги като устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и много биоакумулиращи представляват вещества, пораждащи сериозно безпокойство, като в същото време са разработени критерии, позволяващи идентифицирането на такива вещества. Определени други вещества, за които безпокойството е достатъчно голямо, се разглеждат по същия начин за всеки конкретен случай поотделно. Критериите в приложение XIII следва да бъдат преразглеждани, като се взема предвид настоящия и всеки нов опит при идентифицирането на тези вещества и ако е уместно, да бъдат изменяни с цел да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

(77)

С оглед приложимостта и практичността, както физическите, така и юридическите лица, които следва да изготвят заявление и да предприемат съответните мерки за управление на риска, и що се касае до органите, които следва да обработват тези заявления за разрешаване, само ограничен брой вещества следва да бъдат предмет на процедура по разрешаване по едно и също време, като за тях се определят реалистични крайни срокове, като е възможно да се изключат определени употреби. Вещества, които отговарят на критериите за разрешаване, следва да бъдат включени в списък на кандидатите за евентуално включване в разрешителната процедура. Веществата от списъка, част от работната програма на Агенцията, следва да бъдат ясно определени.

(78)

Агенцията следва да предостави насоки за приоритизиране на вещества, които да бъдат предмет на процедура по разрешаване, за да може решението да задоволява нуждите на обществото и да отразява научното знание и постижение.

(79)

Пълна забрана на вещество означава, че никоя от неговите употреби не може да бъде разрешена. Следователно би било безсмислено да се позволява подаването на заявление за разрешаване. В такива случаи веществото следва да бъде извадено от списъка на вещества, за които може да се подава заявление и да бъде добавено към списъка на ограничените вещества.

(80)

Съответната взаимовръзка между разпоредбите за разрешаване и ограничаване следва да гарантира запазването на ефективното функциониране на вътрешния пазар, както и защита на човешкото здраве, безопасността и околната среда. Когато въпросното вещество е добавено към списъка с вещества, за които може да се подава заявление за разрешаване, съществуващите ограничения за това вещество следва бъдат запазени. Агенцията следва да определи дали рискът от вещества в изделия е адекватно контролиран и ако не е, да изготви досие във връзка с въвеждането на допълнителни ограничения за вещества, чиято употреба изисква разрешаване.

(81)

С цел да се гарантира хармонизиран подход за разрешаване на употребите на определени вещества, Агенцията следва да дава становища за рисковете, произтичащи от тези употреби, включително дали веществото е или не е адекватно контролирано и за всеки социално-икономически анализ, подаден от трети страни. Тези становища следва да се вземат предвид от Комисията при решението дали да се издаде или откаже разрешение.

(82)

За да се позволи ефективен мониторинг и изпълнение на изискванията за разрешаване, потребителите надолу по веригата, които се възползват от издаденото на техните доставчици разрешение, следва да информират Агенцията за своята употреба на веществото.

(83)

При тези обстоятелства е уместно окончателните решения за издаване или отказ на разрешително да бъдат одобрени от Комисията в съответствие с регулаторна процедура, за да се позволи изследване на всички техни последствия в държавите-членки и по-тясното им обвързване с решенията.

(84)

За да се ускори настоящата система, процедурата за ограничаване следва да бъде преструктурирана и Директива 76/769/ЕИО, която беше значително изменяна и адаптирана няколко пъти, следва да бъде заменена. За целите на по-голяма яснота и като отправна точка на тази нова ускорена процедура за ограничаване, всички ограничения съгласно посочената директива, следва да бъдат включени в настоящия регламент. Когато е уместно, прилагането на приложение XVII към настоящия регламент следва да бъде улеснено чрез ръководство, разработено от Комисията.

(85)

Във връзка с приложение XVII държавите-членки следва да могат да запазят по-строги ограничения за определен преходен период, при условие че тези ограничения са били нотифицирани в съответствие с Договора. Това се отнася до вещества в самостоятелен вид, вещества в препарати и вещества в изделия, производството, пускането на пазара и употребите на които са ограничени. Комисията следва да състави и публикува списък на тези ограничения. Това ще предостави на Комисията възможност да преразгледа въпросните мерки с цел възможна хармонизация.

(86)

Отговорност на производителя, вносителя и на потребителя надолу по веригата е да се определят подходящите мерки за управление на риска от производството, пускането на пазара или употребата на вещество в самостоятелен вид, в препарат или в изделие, необходими за осигуряване на високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда. Въпреки това, когато се счита, че това е недостатъчно и когато законодателството на общностно равнище е оправдано, следва да бъдат установени необходимите ограничения.

(87)

С цел да се защити здравето на човека и околната среда ограниченията на производството, пускането на пазара или употребата на вещество в самостоятелен вид, в препарат или в изделие, могат да включват всяко условие или забрана за производство, пускане на пазара или употреба. Следователно е необходимо да бъде направен списък на тези ограничения и всички изменения към него.

(88)

С цел да се подготвят предложения за ограничения и за да работи такова законодателство ефективно, следва да има добро сътрудничество, координация и информиране между държавите-членки, Агенцията и другите органи на Общността, Комисията и останалите заинтересовани страни.

(89)

За да се даде възможност на държавите-членки да представят предложения по отношение на определен риск за здравето на човека и за околната среда, те следва да подготвят досие в съответствие с подробни изисквания. В досието следва да са установени причини за предприемане на мерки за цялата Общност.

(90)

С цел да се осигури хармонизиран подход за ограничения Агенцията следва да изпълни ролята на координатор на тази процедура например чрез назначаване на съответните докладчици и проверка на съответствието с изискванията на съответните приложения. Агенцията следва да поддържа списък с вещества, за които са изготвени такива ограничителни досиета.

(91)

С цел да се даде на Комисията възможност да обърне внимание на определен риск за здравето на човека и за околната среда, който трябва да бъдат разгледан на общностно равнище, следва да се оправомощи Агенцията за подготовката на досие за ограничаване.

(92)

С цел по-голяма прозрачност Агенцията следва да публикува съответните досиета, включително предложените ограничения и да изисква коментари.

(93)

За да се завърши процедурата в срок, Агенцията следва да даде своите становища по предложените действия и тяхното влияние въз основа на проектостановища, изготвени от докладчик.

(94)

За да се ускори процедурата за ограничаване, Комисията следва да подготви свое проектоизменение в рамките на определен срок от получаването на становищата на Агенцията.

(95)

Агенцията следва да играе централна роля, да гарантира, че законодателството в областта на химикалите и процеса на вземане на решения и научната му основа имат доверието на всички заинтересовани страни и обществеността. Агенцията следва също да има определяща роля в координиране на комуникацията във връзка с настоящия регламент и неговото прилагане. По тази причина е от изключително значение доверието на институциите на Общността, държавите-членки, широката общественост и заинтересованите страни в Агенцията. Затова е жизнено необходимо да се гарантира независимостта, високият научен, технологичен и регулаторен капацитет на Агенцията, както и нейната прозрачност и ефективност.

(96)

Структурата на Агенцията следва да бъде подходяща за задачите, които тя има да изпълнява. Опит с подобни агенции на Общността може да предостави известни насоки в това отношение, но структурата следва да бъде адаптирана да изпълнява специфичните нужди на настоящия регламент.

(97)

Ефективното съобщаване на информация за рисковете от химикали и как те следва да бъдат управлявани е съществена част от системата, установена с настоящия регламент. Най-добрата практика от химическия и други сектори, следва да бъде отчетена при изготвянето на ръководства от Агенцията за всички заинтересовани страни.

(98)

За по-добра ефективност персоналът на секретариата на Агенцията следва да изпълнява основно техническо-административни и научни задачи, без да разчита на научни и технически източници от държавите-членки. Изпълнителният директор следва да гарантира по независим начин ефективното изпълнение на задачите на Агенцията. За да гарантира, че Агенцията изпълнява своята роля, съставът на Управителния съвет следва да бъде планиран така, че да бъде представена всяка държава-членка, Комисията, и други заинтересовани страни, определени от Комисията, да гарантира участието на заинтересованите лица и на Европейския парламент, и да обезпечи най-високо ниво на компетентност и широк спектър от познания по безопасност на химични вещества или управление на химични вещества и препарати, както и да гарантира наличието на съответните експертни познания по основни финансови и правни въпроси.

(99)

Агенцията следва да разполага със средства да извършва всички задачи, необходими за изпълнение на ролята си.

(100)

Регламент на Комисията следва да определи структурата и количествата на таксите, включително и обстоятелствата, при които част от тях ще бъдат прехвърляни към компетентните органи на съответната държава-членка.

(101)

Управителният съвет следва да има необходимите правомощия, за да изготви бюджет, да следи за неговото изпълнение, да разработи вътрешни правила и да приеме финансови разпоредби, и да назначи изпълнителен директор.

(102)

Чрез Комитет за оценка на риска и Комитет за социално-икономически анализ, Агенцията следва да поеме ролята на научните комитети към Комисията при изготвянето на научни становища от тяхната компетентност.

(103)

Чрез Комитет на държавите-членки, Агенцията следва да се стреми да достига до споразумение между компетентните органи на държавите-членки по отношение на определени теми, които изискват хармонизиран подход.

(104)

Необходимо е да се гарантира тясно сътрудничество между Агенцията и компетентните органи, работещи в рамките на държавите-членки, така че научните становища на Комитета за оценка на риска и Комитета за социално-икономически анализ да са базирани на възможно най-широкия спектър на научен и технически опит, наличен в рамките на Общността. В същото време тези Комитети следва да могат да разчитат на допълнителни познания в специфични области.

(105)

В светлината на нарастващата отговорност на физическите и юридическите лица за гарантиране на безопасна употреба на химикалите, изпълнението на законодателството следва да бъде засилено. По тази причина Агенцията следва да предостави Форум за държавите-членки за обмяна на информация и за координиране на техните действия, свързани с прилагането на законодателството по химикали. В този смисъл сегашното неформално сътрудничество между държавите-членки ще спечели от една по-официална рамка.

(106)

Апелативен съвет следва да бъде създаден в рамките на Агенцията, за да се гарантира разглеждането на жалбите за всяко физическо и юридическо лице, засегнато от решения, взети от Агенцията.

(107)

Агенцията следва да се финансира частично от такси, плащани от физически или юридически лица и частично от общия бюджет на Европейските общности. Бюджетната процедура на Общността следва да остане приложима, доколкото се отнася за субсидии, платими към общия бюджет на Европейските общности. Освен това одитът на сметките следва да се извърши от Сметната палата в съответствие с член 91 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (13).

(108)

Когато Комисията и Агенцията счетат за необходимо, следва да бъде възможно представители на трети страни да участват в работата на Агенцията.

(109)

Агенцията следва да допринася за ролята на Общността и държавите-членки посредством сътрудничество с организации с интереси в хармонизацията на международните правила. За да се насърчи широко международно съгласие, Агенцията следва да вземе предвид съществуващи и нови международни стандарти при управлението на химикали като Глобална хармонизирана система (GHS) за класификация и етикетиране на химикали.

(110)

Агенцията следва да осигури необходимата инфраструктура, за да е възможно физическите и юридическите лица да изпълняват своите задължения по отношение на разпоредбите за обмен на данни.

(111)

От изключителна важност е да се избягва объркването между задачите на Агенцията и съответните задачи на Европейската агенция по лекарствата (EMEA), създадена с Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарна употреба и за създаване на Европейската агенция по лекарствата (14), Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (15) и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и защита на здравето на работното място, създаден с решение на Съвета от 22 юли 2003 г. (16) Следователно, Агенцията следва да приеме процедурен правилник, в които да бъде регулирано сътрудничеството с EFSA или с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и защита на здравето на работното място. Настоящият регламент следва да не засяга компетенциите на ЕМЕА, EFSA и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и защита на здравето, на работното място, определени от законодателството на Общността.

(112)

За да се постигне функциониране на вътрешния пазар за вещества в самостоятелен вид или в препарати, като същевременно се гарантира високо ниво на защита за здравето на човека и околната среда, следва да се създадат правила за създаване на списък за класификация и етикетиране.

(113)

Класификацията и етикетирането на всяко вещество, било то предмет на регистрация или попадащо в обхвата на член 1 от Директива 67/548/ЕИО и пуснато на пазара, следва да бъде подадена в Агенцията, за да бъде включена в списъка.

(114)

За гарантиране на хармонизирана защита на обществеността, и по-специално на лица, влизащи в контакт с определени вещества, и правилното функциониране на друго законодателство на Общността, базирано на класификацията и етикетирането, класификацията в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО, ако е възможно следва да бъде документирана в списък, одобрен от производителите и вносителите на едно и също вещество, а също така решенията, взети на равнище на Общността да хармонизират класификацията и етикетирането на някои вещества. Необходимо е да се вземат предвид и работата, и опитът, натрупани във връзка с дейностите съгласно Директива 67/548/ЕИО, включително класификацията и етикетирането на специфични вещества или групи от вещества, включени в списъка от приложение I към Директива 67/548/ЕИО.

(115)

Ресурсите следва да бъдат съсредоточени върху вещества, пораждащи най-сериозно безпокойство. Следователно дадено вещество може да бъде въведено в приложение I към Директива 67/548/ЕИО, ако отговаря на критериите за класификация като канцерогенно, мутагенно или токсично за репродукцията от категории 1, 2 или 3, като респираторен сенсибилизатор или при други ефекти да се решава за всеки конкретен случай поотделно. Следва да бъде създадена разпоредба, за да се даде възможност на компетентните органи да представят предложения пред Агенцията. Агенцията следва да излиза със становища за предложенията, като в същото време заинтересованите страни следва да имат възможност да ги коментират. Комисията следва да вземе решение впоследствие.

(116)

Редовни доклади от държавите-членки и Агенцията за прилагането на настоящия регламент ще бъдат незаменими средства като инструмент за мониторинг на прилагането на настоящия регламент, както и на тенденциите в тази област. Заключенията, направени от тези доклади, ще бъдат полезно и практично средство за преразглеждане на регламента и, когато е необходимо, за формулиране на предложения за изменения.

(117)

Гражданите на ЕС следва да имат достъп до информация за химикалите, на чието въздействие могат да бъдат изложени, с цел да им се даде възможност да взимат информирани решения за употребата на съответните химикали. Прозрачност означава осигуряване на свободен и лесен достъп до основните данни от базата данни на Агенцията, включително кратки профили на опасни свойства, изисквания за етикетиране и съответното законодателство на Общността, включително разрешени употреби и мерки за управление на риска. Агенцията и държавите-членки следва да позволяват достъп до информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (17), Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (18) и с Конвенцията на Икономическата комисия на ООН за достъп до информация, общественото участие при взимане на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда, по която Европейската общност е страна.

(118)

Оповестяването на информация съгласно настоящия регламент е предмет на специфичните изисквания на Регламент (ЕО) № 1049/2001. Посоченият регламент поставя задължителни крайни срокове за предоставяне на информация, както и процедурни гаранции, включително право на обжалване. Управителният съвет следва да приеме практически мерки за прилагането на тези изисквания от страна на Агенцията.

(119)

Освен участието им в прилагането на законодателството на Общността, компетентните органи на държавите-членки следва поради близостта им до заинтересованите страни в самите държави-членки да играят роля в обмена на информация за рисковете от вещества и задълженията на физическите и юридическите лица съгласно законодателството по химикалите. В същото време е необходимо близко сътрудничество между Агенцията, Комисията и компетентните органи от държавите-членки за гарантиране на съгласуваност и ефективност на глобалния комуникационен процес.

(120)

За да може системата, създадена с настоящия регламент, да функционира ефективно, следва да има добро сътрудничество, координация и обмен на информация между държавите-членки, Агенцията и Комисията по отношение прилагането на регламента.

(121)

С цел осигуряване на съответствие с настоящия регламент държавите-членки следва да въведат ефективен мониторинг и мерки за контрол. Следва да бъдат планирани и проведени необходимите инспекции и резултатите от тях следва да се докладват.

(122)

С цел да се гарантира прозрачност, безпристрастност и последователност на ниво действия на държавите-членки по прилагането, е необходимо държавите-членки да заложат подходяща рамка за санкции с оглед налагането на ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за неспазване, тъй като това неспазване може да причини вреда на здравето на човека и околната среда.

(123)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент и определени негови изменения, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета oт 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (19).

(124)

И по-специално, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя приложенията в някои случаи, да въвежда правила за методи за изпитване, да променя процента на досиетата, подбрани за проверка за съответствие и да изменя критериите за техния подбор, както и да създава критерии, определящи кога обосновката, че провеждането на изпитвания е технически невъзможно, е задоволителна. Тъй като тези мерки са от общ характер и с тях се изменят несъществени елементи от настоящия регламент или настоящият регламент се допълва чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(125)

От изключителна важност е химикалите да бъдат регулирани ефективно и навременно по време на прехода към пълна приложимост на разпоредбите в настоящия регламент, и по-специално по време на началния период на работа на Агенцията. Следователно разпоредба следва да предвижда осигуряването на необходимата подкрепа от страна на Комисията по време на създаването на Агенцията, включително сключването на договори и назначаването на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, докато Управителният съвет на Агенцията сам не назначи изпълнителен директор.

(126)

За да се възползва от преимуществата на работата, извършена в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93, както и Директива 76/769/ЕИО и да се избегнат всякакви загуби, Комисията следва да бъде оправомощена по време на началния период да започне ограничения, основани на тази работа, без да се следва пълната ограничителна процедура, установена в настоящия регламент. Всички тези елементи следва да бъдат използвани веднага след влизането в сила на настоящия регламент, за да се подпомогнат мерките за намаляване на риска.

(127)

Уместно е разпоредбите на настоящия регламент да влязат в сила постепенно, за да се осъществи плавен преход към новата система. Освен това постепенното влизане в сила на разпоредбите следва да позволи на всички засегнати страни, компетентни органи, физически или юридически лица и заинтересовани страни да насочат ресурси в подготовката за изпълнение на техните нови задължения в подходящото време.

(128)

Настоящият регламент заменя Директива 76/769/ЕИО, Директива 91/155/ЕИО на Комисията (20), Директива 93/67/ЕИО на Комисията (21), Директива 93/105/ЕО на Комисията (22), Директива 2000/21/ЕО на Комисията (23), Регламент (ЕИО) № 793/93 и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията (24). Следователно, тези директиви и регламенти следва да бъдат отменени.

(129)

В името на последователността Директива 1999/45/ЕО, която засяга въпроси, обхванати от настоящия регламент, следва да бъде изменена.

(130)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаване на правила за веществата и създаването на Европейска агенция по химикали, не могат да бъдат постигнати от държавите-членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(131)

Регламентът съблюдава основните права и принципи, признати oт Хартата за основните права на Европейския съюз (25). По-специално, се цели осигуряването на пълно съответствие с принципите на защита на околната среда и устойчиво развитие, гарантирани в член 37 от тази Харта,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1

Цел, обхват и прилагане

Глава 2

Определения и общи разпоредби

ДЯЛ II

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВА

Глава 1

Общи задължения за регистриране и изисквания за информация

Глава 2

Вещества, считани за регистрирани

Глава 3

Задължения за регистриране и изисквания за информация за определени видове изолирани междинни продукти

Глава 4

Общи разпоредби за всички регистрации

Глава 5

Преходни разпоредби, приложими за въведени вещества и нотифицирани вещества

ДЯЛ III

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНУЖНИ ИЗПИТВАНИЯ

Глава 1

Цели и общи правила

Глава 2

Правила за невъведени вещества и регистранти на въведени вещества, които не са извършили предварителна регистрация

Глава 3

Правила за въведени вещества

ДЯЛ V

ИНФОРМАЦИЯ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

ДЯЛ V

ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

ДЯЛ VI

ОЦЕНКА

Глава 1

Оценка на досиета

Глава 2

Оценка на вещества

Глава 3

Оценка на междинни продукти

Глава 4

Общи разпоредби

ДЯЛ VII

РАЗРЕШАВАНЕ

Глава 1

Изисквания за разрешаване

Глава 2

Издаване на разрешения

Глава 3

Разрешения по веригата на доставки

ДЯЛ VIII

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ

Глава 1

Общи положения

Глава 2

Процес на ограничаване

ДЯЛ IX

ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ

ДЯЛ X

АГЕНЦИЯ

ДЯЛ XI

СПИСЪК ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И ЕТИКЕТИРАНЕ

ДЯЛ XII

ИНФОРМАЦИЯ

ДЯЛ XIII

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ДЯЛ XIV

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЯЛ XV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХИМИЧНО ВЕЩЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЪКОВОДСТВО ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ИЛБ)

ПРИЛОЖЕНИЕ III

КРИТЕРИИ ЗА ВЕЩЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В КОЛИЧЕСТВА МЕЖДУ 1 И 10 ТОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗКЛЮЧЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 7, БУКВА А), ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗКЛЮЧЕНИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 7, БУКВА Б), ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ ИЛИ ВНЕСЕНИ В КОЛИЧЕСТВА ОТ 1 ТОН ИЛИ ПОВЕЧЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ ИЛИ ВНЕСЕНИ В КОЛИЧЕСТВА ОТ 10 ТОНА ИЛИ ПОВЕЧЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ ИЛИ ВНЕСЕНИ В КОЛИЧЕСТВА ОТ 100 ТОНА ИЛИ ПОВЕЧЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕНИ ИЛИ ВНЕСЕНИ В КОЛИЧЕСТВА ОТ 1 000 ТОНА ИЛИ ПОВЕЧЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТЕН РЕЖИМ ЗА ИЗПИТВАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ VII—X

ПРИЛОЖЕНИЕ XII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХИМИЧНО ВЕЩЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

КРИТЕРИИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УСТОЙЧИВИ, БИОАКУМУЛИРАЩИ И ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА И МНОГО УСТОЙЧИВИ И МНОГО БИОАКУМУЛИРАЩИ ВЕЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, ПРЕДМЕТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

ДОСИЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ИЗДЕЛИЯ

ДЯЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

Цел, обхват и прилагане

Член 1

Цел и обхват

1.   Целта на настоящия регламент е да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасности от вещества, както и свободното движение на вещества на вътрешния пазар и в същото време подобряване конкурентоспособността и иновацията.

2.   Настоящият регламент установява разпоредби за вещества и препарати по смисъла на член 3. Тези разпоредби се прилагат за производството, пускането на пазара или употребата на такива вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия, както и при пускането на пазара на препарати.

3.   Настоящият регламент се основава на принципа, че производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата са длъжни да произвеждат, пускат на пазара или употребяват тези вещества, така че да няма неблагоприятно въздействие върху здравето на човека или околната среда. Неговите разпоредби са основани на принципа на превантивността.

Член 2

Прилагане

1.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

радиоактивни вещества, попадащи в обхвата на Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. за установяване на основни стандарти на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение (26);

б)

вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия, които са обект на митнически контрол, при условие че не са претърпели каквато и да е обработка или преработка, и които са в режим на временно съхранение или в свободна зона, или свободен склад с цел реекспорт, или транзит;

в)

неизолирани междинни продукти;

г)

превоз на опасни вещества и опасни вещества в опасни препарати с железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски или въздушен транспорт.

2.   Отпадък, по смисъла на Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (27), не е вещество, препарат или изделие по смисъла на член 3 от настоящия регламент.

3.   Държавите-членки в определени случаи могат да изключат от обхвата на настоящия регламент определени вещества в самостоятелен вид, в препарат или в изделие, когато това е необходимо за интересите на отбраната.

4.   Настоящият регламент се прилага, без да засяга:

а)

законодателството на Общността за работна среда и околна среда, включително Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (28), Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (29); Директива 98/24/ЕО, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта политиката за водите (30) и Директива 2004/37/ЕО;

б)

Директива 76/768/ЕИО по отношение на провеждането на изпитвания върху гръбначни животни, в обхвата на посочената директива;

5.   Разпоредбите на дялове II, V, VI и VII не се прилагат, когато дадено вещество се употребява:

а)

в лекарствени продукти за хуманната или ветеринарната употреба в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (31) и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 относно кодекса на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (32);

б)

в храни или фуражи за животни в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002, включително за употреба:

i)

като хранителна добавка в храни в обхвата на Директива 89/107/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно хранителни добавки, разрешени за влагане в храни, предназначени за консумация от човека (33);

ii)

като ароматизант в храни в обхвата на Директива 88/388/ЕИО на Съвета от 22 юни 1988 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно ароматизантите, предназначени за влагане в храни и изходните материали за тяхното производство (34) и Решение 1999/217/ЕО на Комисията от 23 февруари 1999 г. за приемане на регистър на ароматичните вещества, използвани във или върху храните, съставен в приложение на Регламент 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета (35);

iii)

като добавки във фуражи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавките, използвани в храни за животни (36);

iv)

при хранене на животни в обхвата на Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. по отношение на определени продукти, използвани при храненето на животни (37).

6.   Разпоредбите на дял IV не се прилагат за следните препарати в завършен вид, предназначени за крайния потребител:

а)

лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004 и Директива 2001/82/ЕО, както е определено в Директива 2001/83/ЕО;

б)

козметични продукти, както е определено в Директива 76/768/ЕИО;

в)

медицински изделия, които са инвазивни или се използват в директен физически контакт с човешкото тяло, доколкото други мерки на Общността въвеждат разпоредби за класификация и етикетиране на опасни вещества и препарати, осигуряващи същото ниво на предоставяне на информация и защита, както Директива 1999/45/ЕО;

г)

храни или фуражи за животни в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002, включително за употреба:

i)

като хранителна добавка в храни в обхвата на Директива 89/107/ЕИО;

ii)

като ароматизант в храни в обхвата на Директива 88/388/ЕИО и Решение 1999/217/ЕО;

iii)

като добавка във фуражи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003;

iv)

при хранене на животни в обхвата на Директива 82/471/ЕИО.

7.   Изискванията на дялове II, V и VI не се прилагат за:

а)

вещества, включени в приложение IV, в случаите когато е налична достатъчна информация, че тези вещества, поради техните характерни свойства, причиняват минимален риск;

б)

вещества, включени в приложение V, за които се счита, че регистрацията им е неуместна или ненужна и изключването им от тези дялове не засяга целите на настоящия регламент;

в)

вещества, в самостоятелен вид или в препарати, регистрирани в съответствие с дял II, изнесени от Общността от участник във веригата на доставки и повторно внесени в Общността от същия или друг участник в същата верига на доставки, който удостовери, че:

i)

повторно внесеното вещество е същото като изнесеното;

ii)

му е предоставена информацията в съответствие с членове 31 или 32 за изнесеното вещество.

г)

вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия, които са били регистрирани съгласно дял II, и които са възстановени в Общността, ако:

i)

веществото, получено от процеси на възстановяване, е същото като веществото, регистрирано в съответствие с дял II; и

ii)

предприятието, осъществяващо възстановяването, разполага с информацията, изисквана съгласно членове 31 или 32, свързана с веществото, което е било регистрирано в съответствие с дял II.

8.   Междинни продукти, изолирани на площадката и транспортирани изолирани междинни продукти се освобождават от:

а)

глава 1 от дял II, с изключение на членове 8 и 9; и

б)

дял VII.

9.   Разпоредбите на дялове II и VI не се прилагат за полимери.

ГЛАВА 2

Определения и общи разпоредби

Член 3

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1.

Вещество: означава химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност и всеки примес, извлечен от използвания процес, с изключение на всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга стабилността на веществото или да се променя неговият състав;

2.

Препарат: означава смес или разтвор, съставен от две или повече вещества;

3.

Изделие: означава предмет, на който по време на производството му е дадена специална форма, повърхност или дизайн, които определят неговите функции в по-голяма степен от неговия химичен състав;

4.

Производител на изделие: означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда или сглобява изделие в рамките на Общността;

5.

Полимер: означава вещество, съставено от молекули, характеризиращи се с последователност на една или повече видове мономерни единици. Такива молекули могат да имат вариращо молекулно тегло, при което различията в молекулното тегло се дължат предимно на различията в броя на мономерните единици. Един полимер съдържа следното:

а)

просто тегловно мнозинство от молекули, които съдържат поне три мономерни единици, ковалентно свързани с поне една друга мономерна единица или друг реагент;

б)

по-малко от просто тегловно мнозинство от молекули със същото молекулно тегло.

По смисъла на това определение „мономерна единица“ означава реагиралата форма на мономерно вещество в полимер;

6.

Мономер: означава вещество, което може да образува ковалентни връзки с поредица подобни или различни молекули при условията на съответната полимеризационна реакция, използвана за конкретния процес;

7.

Регистрант: означава производител или вносител на вещество, или производител или вносител на изделие, подал регистрация за вещество;

8.

Производство: означава получаване на вещества или извличане на вещества в естествено състояние;

9.

Производител: означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което произвежда вещество в рамките на Общността;

10.

Внос: означава физическото въвеждане на митническата територия на Общността;

11.

Вносител: означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, което е отговорно за вноса;

12.

Пускане на пазара: означава доставяне или предоставяне, срещу заплащане или безплатно, на трета страна. Вносът се счита за пускане на пазара;

13.

Потребител надолу по веригата: означава физическо или юридическо лице, установено в Общността, различно от производителя или вносителя, което употребява вещество, в самостоятелен вид или в препарат при извършването на неговите производствени или професионални дейности. Дистрибуторът или крайният потребител не са потребители надолу по веригата. Лице, осъществяващо повторен внос, попадащо в изключенията съгласно член 2, параграф 7, буква в), се счита за потребител надолу по веригата;

14.

Дистрибутор: означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Общността, включително търговец на дребно, който само съхранява и пуска на пазара вещество в самостоятелен вид или в препарат, за трети страни;

15.

Междинен продукт: означава вещество, произведено за, употребено във или използвано за химическа преработка, с цел превръщането му в друго вещество (наричано по-долу „синтез“):

а)

неизолиран междинен продукт: означава междинен продукт, който по време на синтеза не се отстранява умишлено (с изключение на вземането на проби) от оборудването, в което се извършва синтезът. Това оборудване включва реакционния съд, неговото спомагателно оборудване и всяко оборудване, през което веществото(ата) преминава(т) по време на непрекъснат или периодичен процес, както и тръбопроводите за пренос от един съд в друг за следващия реакционен етап, но изключва резервоари или други съдове, в които веществото(ата) се съхранява(т) след производството;

б)

междинен продукт, изолиран на площадката: означава междинен продукт, който не отговаря на критериите за неизолиран междинен продукт и когато производството на междинния продукт и синтезът на друго вещество(а) от него се осъществява на същата площадка, която се експлоатира от едно или повече юридически лица;

в)

транспортиран изолиран междинен продукт: означава междинен продукт, който не отговаря на критериите за неизолиран междинен продукт и се транспортира между или доставя на други площадки;

16.

Площадка: означава самостоятелен терен, в който определена част от инфраструктурата и съоръженията са споделени при наличие на повече от един производител на вещество(а);

17.

Участници във веригата на доставки: означава всички производители и/или вносители и/или потребители надолу по веригата на доставки;

18.

Агенция: означава Европейската агенция по химикали, създадена с настоящия регламент;

19.

Компетентен орган: означава органът или органите или структурите, определени от държавите-членки, да изпълняват задълженията, произтичащи от настоящия регламент;

20.

Въведено вещество: означава вещество, което отговаря на поне един от следните критерии:

а)

включено е в Европейския списък на съществуващите търговски химични вещества (Einесs);

б)

произведено е в Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г. или на 1 май 2004 г., но не е пускано на пазара от производителя или вносителя поне веднъж за изминалите 15 години преди влизането в сила на настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят имат документирани доказателства за това;

в)

пуснато е от производителя или от вносителя на пазара на Общността или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г. или на 1 май 2004 г. преди влизането в сила на настоящия регламент и се счита за нотифицирано по смисъла на член 8, параграф 1, първо тире от Директива 67/548/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, както е установено в настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят имат документирани доказателства за това.

21.

Нотифицирано вещество: означава вещество, за което е подадена нотификация и което би могло да бъде пуснато на пазара в съответствие с Директива 67/548/ЕИО;

22.

Научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси: означава всяка научна разработка, свързана с разработване на продукт или по-нататъшно разработване на вещество в самостоятелен вид, в препарати или в изделия, в процеса на които са използвани опитно съоръжение или процесно изпитване за разработване на производствения процес и/или за изпитване на областите на приложение на веществото;

23.

Научноизследователска и развойна дейност: означава всеки научен експеримент, анализ или химично изследване, проведени в контролирани условия в обем по-малък от 1 тон за година;

24.

Употреба: означава всяка преработка, формулиране, потребление, съхранение, отговорно пазене, обработка, пълнене в контейнери, прехвърляне от един съд в друг, смесване, производство на изделие или всяко друго оползотворяване;

25.

Собствена употреба на регистранта: означава индустриална или професионална употреба на регистранта;

26.

Идентифицирана употреба: означава употреба на веществото, в самостоятелен вид или в препарат, или употреба на препарат, която е предвидена от участник във веригата на доставки, включваща неговата собствена употреба или употреба, за която е информиран писмено от непосредствения потребител надолу по веригата;

27.

Пълен доклад на изследването: означава завършено и подробно описание на извършените дейности по събиране на информацията. Това включва завършен научен документ, както е публикуван в литературата, описващ извършеното изследване или пълен доклад, изготвен от изпитващата организация, описващ извършеното изследване;

28.

Подробно резюме на изследването: означава подробно резюме на целите, методите, резултатите и заключенията от пълния доклад на изследването, предоставящо достатъчно информация за извършването на независима оценка на изследването, ограничавайки до минимум необходимостта от консултиране с пълния доклад от изследването;

29.

Резюме на изследването: означава резюме на целите, методите, резултатите и заключенията от пълния доклад на изследването, предоставящо достатъчна информация за извършването на оценка на приложимостта на изследването;

30.

На година: означава на календарна година, освен ако не е установено друго, за въведени вещества, които са били внасяни или произвеждани поне три последователни години, количествата за година се изчисляват въз основа на осредненото производство или внос за трите предишни календарни години;

31.

Ограничаване: означава всяко условие за или забрана на производство, употреба или пускане на пазара;

32.

Доставчик на вещество или препарат: означава всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещество в самостоятелен вид или в препарат, или препарат;

33.

Доставчик на изделие: означава всеки производител или вносител на изделие, дистрибутор или друг участник във веригата на доставки, пускащ изделие на пазара;

34.

Получател на вещество или препарат: означава потребител надолу по веригата или дистрибутор, на когото е доставено вещество или препарат;

35.

Получател на изделие: означава индустриален или професионален потребител или дистрибутор, на когото е доставено изделие, но не включва крайните потребители.

36.

Малко и средно предприятие (МСП): означава малки и средни предприятия съгласно определението, съдържащо се в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. за определението за микро-, малки и средни предприятия (38);

37.

Сценарий на експозиция: означава съвкупността от условия, включително работни условия и мерки за управление на риска, които описват как веществото е произведено или употребено по време на жизнения му цикъл и как производителят или вносителят контролират или препоръчват на потребителите надолу по веригата да контролират експозицията на хората и околната среда. Тези сценарии на експозиция могат да обхващат един определен процес или употреба или няколко процеса или употреби, ако е подходящо;

38.

Категория на употреба и експозиция: означава сценарий на експозиция, покриващ широк обхват от процеси или употреби, при който процесите или употребите са представени най-малко под формата на кратко описание на употребата;

39.

Вещества, срещащи се в природата: означава вещество, срещащо се в природата, в самостоятелен вид, непреработено или преработено само по ръчен, механичен или гравитационен начин; чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез извличане с вода, чрез парна дестилация или чрез нагряване единствено за премахване на водата или което е извлечено по някакъв начин от въздуха;

40.

Химически немодифицирано вещество: означава вещество, чиято химична структура остава непроменена, дори ако то е претърпяло химичен процес или обработка или физическа минералогична трансформация, например за премахване на примеси.

41.

Сплав: означава метален материал, хомогенен в микроскопичен мащаб, съдържащ два или повече елемента, свързани по такъв начин, че не могат да бъдат лесно отделени чрез механични средства.

Член 4

Общи разпоредби

Всеки производител, вносител или където е подходящо, потребител надолу по веригата, носейки пълната отговорност за изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент, може да посочи трета страна, представляваща го за всички процедури съгласно членове 11, 19, дял III и член 53, включително дискусии с други производители, вносители или, когато е уместно, потребители надолу по веригата. В тези случаи идентичността на производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата, който е посочил свой представител, обикновено не се оповестява от Агенцията на другите производители, вносители или, когато е уместно, потребители надолу по веригата.

ДЯЛ II

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВА

ГЛАВА 1

Общи задължения за регистриране и изисквания за информация

Член 5

Няма данни, няма пазар

В съответствие с разпоредбите на членове 6, 7, 21 и 23 вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия не се произвеждат в Общността или не се пускат на пазара, освен ако те са регистрирани в съответствие с разпоредбите на настоящия дял, когато това се изисква.

Член 6

Общи задължения за регистриране на вещества, в самостоятелен вид или в препарати

1.   Освен в случаите, в които настоящият регламент предвижда друго, всеки производител или вносител на вещество в самостоятелен вид или в един или повече препарат(и) в количества от 1 тон или повече на годинаподава регистрация в Агенцията.

2.   За мономери, използвани като изолирани на площадката междинни продукти или транспортирани изолирани междинни продукти, членове 17 и 18 не се прилагат.

3.   Всеки производител или вносител на полимер подава регистрация в Агенцията за мономерно вещество/а или за друго вещество/а, което/които все още не е/са регистрирано/и от участник нагоре по веригата на доставки, ако отговаря едновременно на следните две условия:

а)

полимерът съдържа 2 тегловни % (w/w) или повече от същото мономерно вещество/а или друго вещество/а във формата на мономерни единици и химически свързано вещество/а;

б)

общото количество на такова мономерно вещество/а или друго вещество/а е 1 тон или повече от 1 тон на година.

4.   Подаването на регистрация е придружено с таксата, изисквана в съответствие с дял IХ.

Член 7

Регистрация и нотификация на вещества в изделия

1.   Всеки производител или вносител на изделия подава регистрация в Агенцията за всяко вещество, съдържащо се в тези изделия, ако отговаря едновременно на следните две условия:

а)

веществото присъства в тези изделия в количества общо над 1 тон за производител или вносител на година;

б)

очаква се веществото да се отдели при нормални или предвидими условия на употреба.

Подаването на регистрация се придружава от таксата, изисквана съгласно дял IХ.

2.   Всеки производител или вносител на изделия нотифицира Агенцията в съответствие с параграф 4 от настоящия член, ако веществото отговаря на критериите по член 57 и е идентифицирано съгласно член 59, параграф 1, ако отговаря едновременно на следните две условия:

а)

веществото присъства в тези изделия в количества общо над 1 тон за производител или вносител на година;

б)

веществото присъства в тези изделия в концентрации над 0,1 тегловни % (w/w).

3.   Параграф 2 не се прилага, когато производителят или вносителят може да изключи експозиция на хората или околната среда при нормални или предвидими условия на употреба, включително при обезвреждане. В такива случаи производителят или вносителят предоставя подходящи инструкции на получателя на изделието.

4.   Информацията, която трябва да бъде нотифицирана, включва следното:

а)

идентичност и данни за контакт на производителя или вносителя, както е определено в раздел 1 на приложение VI, с изключение на площадките за собствена употреба;

б)

регистрационния номер/а, съгласно в член 20, параграф 1, ако е/са наличен/ни;

в)

наименование на веществото/ата, както е посочено в раздели 2.1 - 2.3.4 на приложение VI;

г)

класификацията на веществото, както е посочено в раздели 4.1 и 4.2 от приложение VI;

д)

кратко описание на употребата/ите на веществото/та в изделието, както е посочено в раздел 3.5 на приложение VI и на употребата на изделието/та;

е)

тонажния обхват на веществото, като например 1—10 тона, 10—100 тона и т.н.

5.   Агенцията може да вземе решения да изиска от производителите или вносителите на изделия да подадат регистрация в съответствие с настоящия дял за всяко вещество в тези изделия, ако са изпълнени всички посочени условия:

а)

веществото е налично в тези изделия в количества над 1 тон за производител или вносител на година;

б)

Агенцията има основания да подозира, че:

i)

веществото се отделя от изделията, и

ii)

отделянето на веществото от изделията представлява риск за здравето на човека или околната среда;

в)

веществото не отговаря на условията, посочени в параграф 1.

Подаването за регистрация е придружено от таксата, изисквана в съответствие с дял IХ.

6.   Параграфи 1—5 не се прилагат за вещества, които вече са били регистрирани за тази употреба.

7.   От 1 юни 2011 г. параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член се прилагат 6 месеца след като веществото е идентифицирано в съответствие с член 59, параграф 1.

8.   Всякакви мерки, предприети за изпълнението на параграфи 1—7 се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 3.

Член 8

Изключителен представител на производител извън Общността

1.   Физическо или юридическо лице, установено извън Общността, което произвежда вещество в самостоятелен вид, в препарати или в изделия, формулира препарат или произвежда изделие, което е внесено в Общността, може по взаимно съгласие да посочи физическо или юридическо лице, установено в Общността, да изпълнява, в качеството си на негов изключителен представител, задълженията на вносители съгласно настоящия дял.

2.   Представителят също така спазва всички останали задължения на вносителите съгласно настоящия регламент. Затова той трябва да има достатъчен опит в практическото използване на веществата и информацията за тях, и без да засяга член 36, да поддържа налична и актуална информацията за внесените количества вещества и за клиентите, на които са продадени, както и информация за предаването на последната актуализация на информационния лист за безопасност съгласно член 31.

3.   Ако в съответствие с параграфи 1 и 2 е определен представител, производителят извън Общността информира за това вносителя/те в същата верига на доставки. Тези вносители се разглеждат като потребители надолу по веригата по смисъла на настоящия регламент.

Член 9

Изключение от общото задължение за регистриране на научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD)

1.   Членове 5, 6, 7, 17, 18 и 21 не се прилагат за период от 5 години за вещество, произведено в Общността или внесено за целите на научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси от производител или вносител или производител на изделия, самостоятелно или в сътрудничество с посочени клиенти, и в количества, ограничени за целта на научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.

2.   По смисъла на параграф 1 производителят или вносителят или производителят на изделия нотифицира Агенцията за следната информация:

а)

идентичност на производителя или вносителя или производителя на изделия, както е посочено в раздел 1 от приложение VI;

б)

наименование на веществото, както е посочено в раздел 2 от приложение VI;

в)

класификация на веществото, както е посочено в раздел 4 от приложение VI, ако има такава;

г)

изчислени количества, както е посочено в раздел 3.1 от приложение VI;

д)

списък на клиентите съгласно параграф 1, включително техните имена и адреси.

Нотификацията е придружена с таксата, изисквана съгласно дял IХ.

Периодът, установен в параграф 1, започва при получаване на нотификацията в Агенцията.

3.   Агенцията проверява пълнотата на подадената от нотифициращия информация и член 20, параграф 2 се прилага адаптиран, ако е необходимо. Агенцията вписва номер и дата на нотификацията, която съответства на датата на получаване на нотификацията в Агенцията, след което съобщава този номер и дата на съответния производител или вносител или съответния производител на изделия. Агенцията също така съобщава тази информация на компетентния орган на съответната държава-членка(и).

4.   Агенцията може да реши да наложи условия с цел да гарантира, че веществото или препаратът, или изделието, в което веществото е включено, ще бъдат използвани само от персонала на описаните клиенти, както е посочено в параграф 2, буква д), в достатъчно контролирани условия съгласно изискванията на законодателството за защита на работниците и околната среда и изобщо няма да бъде предоставено на обществеността, нито в самостоятелен вид, нито в препарат или изделие и че оставащите количества ще бъдат повторно събрани за обезвреждане след периода на освобождаване.

В такива случаи Агенцията може да поиска от нотифициращия да предостави необходимата допълнителна информация.

5.   При липсата на индикации за обратното, производителят или вносителят на вещество или производителят или вносителят на изделия може да произвежда или внася веществото или произвежда или внася изделието, не по-рано от две седмици след нотификацията.

6.   Производителят или вносителят или производителят на изделия спазват всички условия, наложени от Агенцията, в съответствие с параграф 4.

7.   При поискване Агенцията може да реши да удължи 5-годишния преходен период с още максимум 5 години, в случай че веществата се употребяват изключително при разработването на лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба или за вещества, които не са пуснати на пазара с още максимум 10 години, ако производителят или вносителят или производителят на изделия може да докаже, че такова удължаване е обосновано от програмата за изследване и развитие.

8.   Агенцията незабавно съобщава всяко проекторешение на компетентните органи на всяка държава-членка, в която се осъществяват производството, вносът или научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.

Когато взема решения, както е определено в параграфи 4 и 7, Агенцията взема предвид всеки коментар, направен от компетентните органи.

9.   Агенцията и компетентните органи на съответните държави-членки винаги пазят поверителността на информацията, представена в съответствие с параграфи 1—8.

10.   Жалба може да бъде внесена в съответствие с членове 91, 92 и 93 срещу решения на Агенцията съгласно параграфи 4 и 7 от настоящия член.

Член 10

Информация, която се подава за общите цели на регистрацията

Регистрацията, изисквана съгласно член 6 или член 7, параграфи 1 или 5 съдържа следната информация:

а)

техническо досие, включващо:

i)

идентичност на производителя/ите или вносителя/ите, както е посочено в раздел 1 от приложение VI;

ii)

наименованието на веществото, както е посочено в раздел 2 от приложение VI;

iii)

информация за производството и употребата/ите на веществото, както е посочено в раздел 3 от приложение VI; тази информация представя всяка идентифицирана от регистранта употреба/и. Тази информация може да включва, ако регистрантът счита, че е уместно, съответната категория на употреба и експозиция;

iv)

класификацията и етикетирането на веществото, както е посочено в раздел 4 от приложение VI;

v)

указания за безопасна употреба на веществото, както е посочено в раздел 5 от приложение VI;

vi)

резюме на информацията от изследванията, получена от прилагането на приложения VII—XI;

vii)

подробни резюмета на информацията от изследванията, получена от прилагането на приложения VII—XI, ако се изисква съгласно приложение I;

viii)

сведения дали информацията, подадена съгласно точки iii), iv), vi), vii) или буква б) е била прегледана от оценител със съответния опит, избран от производителя или вносителя;

ix)

предложения за изпитвания, изброени в приложения IX и X;

x)

за вещества в количества от 1 до 10 тона информация за експозицията, както е посочено в раздел 6 от приложение VI;

xi)

искане от страна на производителя или вносителя коя част от информацията в член 119, параграф 2 да не бъде публикувана в Интернет в съответствие с член 77, параграф 2, буква д), включително обяснение защо публикуването може да навреди на неговите търговски интереси или на тези на друга заинтересована страна.

С изключение на случаите съгласно член 25, параграф 3, член 27, параграф 6 или член 30, параграф 3 регистрантът е в законно притежание или има разрешение да се позове на пълния доклад от изследването, обобщен, съгласно точки vi) и vii) за целите на регистрацията.

б)

доклад за безопасност на химичното вещество, когато се изисква съгласно член 14, във формата, посочена в приложение I. Съответните раздели на този доклад могат да включват съответната категория на употреба и експозиция, ако регистрантът счете за уместно.

Член 11

Съвместно подаване на данни от множество регистранти

1.   Когато в Общността се планира производство или внос на химично вещество от един или повече производители и/или един или повече вносители и то е обект на регистрация съгласно член 7, се прилага следното:

Съгласно параграф 3 информацията, посочена в член 10, буква а), iv), vi), vii) и ix), както и съответните сведения съгласно член 10, буква а), viii) първо се подава от един регистрант, действащ със съгласието на другите регистранти (наричан по-долу „водещ регистрант“).

Всеки регистрант поотделно впоследствие подаваинформацията, посочена в член 10, буква а), i), ii), iii) и x), както и съответните сведения съгласно член 10, буква а), viii).

Регистрантите могат да решат дали да подадат информацията, посочена в член 10, буква a), v) и буква б) и съответните сведения съгласно член 10, буква a), viii), поотделно или един регистрант да подаде тази информация oт името на другите.

2.   Всеки регистрант трябва само да изпълнява изискванията на параграф 1 по отношение на информацията съгласно член 10, буква a), iv), vi), vii) и ix), която се изисква за целите на регистрацията в тонажния му обхват в съответствие с член 12.

3.   Даден регистрант може да подава информацията, посочена в член 10, буква а), iv), vi), vii) или ix) поотделно, ако:

а)

съвместното подаване на тази информация ще увеличи несъразмерно неговите разходи; или

б)

съвместното подаване на информацията ще доведе до оповестяване на информация, която той смята за търговска тайна, и това вероятно ще му причини значителна търговска вреда; или

в)

той има различия с водещия регистрант при избора на тази информация.

Ако букви а), б) или в) се прилагат, регистрантът подава заедно с досието обяснение защо при съвместното подаване разходите биха били несъразмерни, защо разкриването на информация е вероятно да доведе до значителна търговска вреда или за характера на несъгласието, какъвто може да бъде случаят.

4.   Подаването на регистрация е придружено от таксата, изисквана съгласно дял IХ.

Член 12

Информация, която трябва да бъде подадена в зависимост от тонажа

1.   Техническото досие, посочено в член 10, буква a), включва съгласно точки vi) и vii) от разпоредбите на същия член цялата физикохимична, токсикологична и екотоксикологична информация, която е съществена и налична за регистранта и като минимум следното:

а)

информацията, посочена в приложение VII за невъведени вещества и за въведени вещества, отговарящи на единия или двата критерия, посочени в приложение III, произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година за производител или вносител;

б)

информацията за физикохимичните свойства, посочени в приложение VII, раздел 7 за въведени вещества, произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година за производител или вносител, които не отговарят на нито един от критериите, посочени в приложение III;

в)

информацията, посочена в приложения VII и VIII за вещества, произведени или внесени в количества от 10 тона или повече на година за производител или вносител;

г)

информацията, посочена в приложения VII и VIII и предложения за изпитване, необходими за предоставянето на информация, посочена в приложение IX, за вещества, произведени или внесени в количества от 100 тона или повече на година за производител или вносител;

д)

информацията, посочена в приложения VII и VIII и предложения за изпитване, необходими за предоставянето на информация, посочена в приложения IX и X, за вещества, произведени или внесени в количества от 1 000 тона или повече на година за производител или вносител.

2.   Когато за вещество, което вече е било регистрирано, количеството за производител или вносител достигне следващия тонажен праг, производителят или вносителят незабавно информира Агенцията за допълнителната информация, която се изисква от него съгласно параграф 1. Член 26, параграфи 3 и 4 се прилага адаптиран, когато е необходимо.

3.   Настоящият член се прилага за производители на изделия адаптиран, когато е необходимо.

Член 13

Общи изисквания за събирането на информация за характерните свойства на веществата

1.   Информация за характерните свойства на веществата може да бъде събрана и по начини, различни от изпитвания, при условие че условията, посочени в приложение XI, са изпълнени. По-специално, при определянето на токсичността за човека информацията се събира по начини, различни от извършването на изпитвания върху гръбначни животни, когато това е възможно, посредством използването на алтернативни методи, например in vitro методи или количествени и качествени модели за взаимовръзка между структура и активност или от информация от структурно подобни вещества (групиране или асоцииране). Провеждането на изпитвания в съответствие с приложение VIII, раздели 8.6 и 8.7, приложение IX и приложение X може да бъде пропуснато, където това е обосновано с информация за експозицията и прилаганите мерки за управление на риска съгласно приложение XI, раздел 3.

2.   Тези методи редовно се преразглеждат и подобряват, за да се намали провеждането на изпитвания върху гръбначни животни и броят на засегнатите животни. Комисията след консултации със заинтересованите страни възможно най-бързо изготвя предложение, ако е уместно, да измени регламента на Комисията относно методите на изпитване, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 4 и ако се налага и приложенията към настоящия регламент, така че да премахне, намали или прецизира изпитванията върху животни. Измененията на посочения регламент на Комисията се приемат в съответствие с процедурата, посочена в параграф 3, а измененията на приложенията към настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 131.

3.   Когато се изискват изпитвания на веществата, за да се събере информация за характерните свойства на веществата, те се провеждат в съответствие с методите за изпитване, посочени в регламент на Комисията или в съответствие с други международни методи за изпитване, признати от Комисията или Агенцията за подходящи. Комисията приема посочения регламент, предназначен да измени несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 4.

Информация за характерните свойства на веществата може да бъде събрана чрез други методи за изпитване, при условие че са спазени условията, посочени в приложение XI.

4.   Екотоксикологични и токсикологични изпитвания и анализи се извършват в съответствие с принципите на добрата лабораторна практика, посочени в Директива 2004/10/ЕО или други международни стандарти, признати за еквивалентни от Комисията или Агенцията и с разпоредбите на Директива 86/609/ЕИО, ако е приложимо.

5.   Ако дадено вещество вече е било регистрирано, един нов регистрант се оправомощава да се позове на резюметата на изследването или подробното резюме на изследването за същото вещество, подадени по-рано, доказвайки, че веществото, което той регистрира сега, е същото като регистрираното преди това, включително степента на чистота и видът на примесите, и че предишният регистрант/и е дал разрешение за позоваване на пълните доклади от изследването за целите на регистрацията.

Нов регистрант не се позовава на подобни изследвания с цел да предостави информацията, изисквана съгласно раздел 2 от приложение VI.

Член 14

Доклад за безопасност на химичното вещество и задължение за прилагане и препоръчване на мерки за намаляване на риска

1.   Без да се засяга член 4 от Директива 98/24/ЕО, се извършва оценка на безопасността на химичното вещество и се изготвя доклад за безопасност на химичното вещество за всички вещества, подлежащи на регистрация в съответствие с настоящата глава в количества от 10 тона или повече на година за регистрант.

Докладът за безопасност на химичното вещество документира оценката за безопасност на химичното вещество, която се извършва в съответствие с параграфи 2—7 и с приложение I, или за вещество в самостоятелен вид или в препарат, или в изделие или група вещества.

2.   Оценка за безопасност на химичното вещество в съответствие с параграф 1 не е нужно да бъде извършвана за вещество, което е налично в препарат, ако концентрацията на веществото в препарата е по-малка от най-ниската стойност на следните нива:

а)

приложимата концентрация, определена в таблицата по член 3, параграф 3 от Директива 1999/45/ЕО;

б)

границите на концентрациите, посочени в приложение I към Директива 67/548/ЕИО;

в)

границите на концентрациите, посочени в част Б от приложение II към Директива 1999/45/ЕО;

г)

границите на концентрациите, посочени в част Б от приложение III към Директива 1999/45/ЕО;

д)

границите на концентрациите, посочени при одобрено вписване в списъка за класификация и етикетиране, създаден съгласно дял XI от настоящия регламент;

е)

0,1 тегловни % (w/w), ако веществото отговаря на критериите в приложение XIII към настоящия регламент.

3.   Оценката на безопасност на химично вещество включва следните стъпки:

а)

оценка на опасността за здравето на човека;

б)

оценка на физикохимичната опасност;

в)

оценка на опасността за околната среда;

г)

оценка за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (РВТ) и много устойчиви и много биоакумулиращи вещества (vPvB).

4.   Ако в резултат на извършване на стъпките от параграф 3, букви от a) до г) регистрантът заключи, че веществото отговаря на критериите за класификация като опасно в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или е оценено като РВТ или vPvB, оценката за безопасност на химичното вещество включва следните допълнителни стъпки:

а)

оценка на експозицията, включително създаването на сценарий(и) на експозиция (или идентификацията на съответните категории на употреба и експозиция, ако е уместно), и определяне на експозицията;

б)

характеризация на риска.

Сценариите на експозиция (когато е уместно, категориите на употреба и експозиция), оценката на експозиция и характеристиката на риска включват всички идентифицирани употреби на регистранта.

5.   Не е необходимо докладът за безопасност на химичното вещество да включва разглеждане на риска за здравето на човека от следните крайни употреби:

а)

в материали, влизащи в контакт с храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за материали и изделия, предназначени да влизат в контакт с храни (39);

б)

в козметични продукти, които попадат в обхвата на Директива 76/768/ЕИО на Съвета.

6.   Всеки регистрант идентифицира и прилага подходящите мерки за адекватен контрол на рисковете, идентифицирани при оценката на безопасността на химичното вещество и, когато е уместно, да ги препоръча в информационните листове за безопасност, които предоставя в съответствие с изискванията на член 31.

7.   Всеки регистрант, от когото се изисква да извърши оценка на безопасност на химичното вещество, трябва да поддържа доклада за безопасност на химичното вещество достъпен и да го актуализира.

ГЛАВА 2

Вещества, разглеждани като регистрирани

Член 15

Вещества в продукти за растителна защита и биоцидни продукти

1.   Активни вещества и коформуланти, произведени или внесени единствено за употреба в продукти за растителна защита и включени или в приложение I към Директива 91/414/ЕИО (40) на Съвета, или в Регламент (ЕИО) № 3600/92 (41) на Комисията, Регламент (ЕО) № 703/2001 (42) на Комисията, Регламент (ЕО) № 1490/2002 (43) на Комисията, Решение 2003/565/ЕО (44) на Комисията, както и всяко вещество, за което е взето решение на Комисията по отношение на пълнотата на досието в съответствие с член 6 от Директива 91/414/ЕИО, се разглеждат като регистрирани и регистрацията като завършена за производство или внос с цел употреба като продукт за растителна защита и изпълняващи изискванията на глави 1 и 5 от настоящия дял.

2.   Активни вещества, произведени или внесени единствено за употреба в биоцидни продукти и включени в приложения I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоцидни продукти (45) или в Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (46), до датата на решението, посочено в член 16, параграф 2, втора алинея от Директива 98/8/ЕО се разглеждат като регистрирани и регистрацията като завършена за производство или внос с цел употреба в биоцидни продукти и изпълняващи изискванията на глави 1 и 5 от настоящия дял.

Член 16

Задължения на Комисията, Агенцията и регистрантите на вещества, считани за регистрирани

1.   За вещества, които се считат за регистрирани в съответствие с член 15, Комисията или съответният орган на Общността предоставя на Агенцията информация, същата като информацията, изисквана по член 10. Агенцията включва тази информация или позоваване на нея в своите бази данни и да нотифицира компетентните органи за това в срок до 1 декември 2008 г.

2.   Членове 21, 22 и 25—28 не се прилагат за употреби на вещества, разглеждани като регистрирани в съответствие с член 15.

ГЛАВА 3

Задължения за регистриране и изисквания за информация за определени видове изолирани междинни продукти

Член 17

Регистрация на изолирани на площадката междинни продукти

1.   Всеки производител на изолиран на площадката междинен продукт в количества от 1 тон или повече на година, подава регистрация в Агенцията за изолирания на площадката междинен продукт.

2.   Регистрацията на изолиран на площадката междинен продукт включва следната информация в обема, в който производителят може да я предостави без провеждането на допълнителни изпитвания:

а)

идентичност на производителя, както е посочено в раздел 1 от приложение VI;

б)

наименованието на междинния продукт, както е посочено в раздели 2.1—2.3.4 от приложение VI;

в)

класификацията на междинния продукт, както е посочено в раздел 4 от приложение VI;

г)

всяка налична съществуваща информация за физикохимичните свойства и свойствата на междинния продукт по отношение здравето на човека или околната среда. Когато е налице пълен доклад от изследването, трябва да се подаде резюме на изследването;

д)

кратко общо описание на употребата, както е посочено в раздел 3.5 от приложение VI;

е)

подробности за прилаганите мерки за управление на риска.

С изключение на случаите, обхванати от член 25, параграф 3, член 27, параграф 6 или член 30, параграф 3, регистрантът е в законно притежание на или има разрешение да се позове на пълния доклад на изследването, резюмиран съгласно буква г) за целите на регистрацията.

Регистрацията трябва да бъде придружена от таксата, изисквана в съответствие с дял IХ.

3.   Параграф 2 се прилага само за изолирани на площадката междинни продукти, ако производителят потвърди, че веществото е произвеждано и употребявано само при строго контролирани условия и е строго ограничено чрез технически средства по време на целия му жизнен цикъл. Използват се контролни и процедурни технологии за минимизиране на емисии и последващата експозиция.

Ако тези условия не са изпълнени, регистрацията включва информацията, специфицирана в член 10.

Член 18

Регистрация на транспортирани изолирани междинни продукти

1.   Всеки производител или вносител на транспортиран изолиран междинен продукт в количества от 1 тон или повече на година подава регистрация в Агенцията за транспортирания изолиран междинен продукт.

2.   Регистрацията за транспортиран изолиран междинен продукт включва следната информация:

а)

идентичност на производителя или вносителя, както е посочено в раздел 1 от приложение VI;

б)

наименование на междинния продукт, както е посочено в раздели 2.1—2.3.4 от приложение VI;

в)

класификация на междинния продукт, както е посочено в раздел 4 от приложение VI;

г)

всяка налична съществуваща информация за физикохимичните свойства и свойствата на междинния продукт по отношение здравето на човека или околната среда. Когато е налице пълен доклад от изследването, се подава резюме на изследването;

д)

кратко общо описание на употребата, както е посочено в раздел 3.5 от приложение VI;

е)

информация за прилаганите и препоръчани на потребителя мерки за управление на риска в съответствие с параграф 4.

С изключение на случаите, обхванати в член 25, параграф 3, член 27, параграф 6 и член 30, параграф 3, регистрантът е в законно притежание на или има разрешение да се позове на пълния доклад на изследването, резюмиран съгласно буква г) за целите на регистрацията.

Регистрацията е придружена от таксата, изисквана съгласно дял IХ.

3.   Регистрацията за транспортиран изолиран междинен продукт в количества повече от 1 000 тона на година за производител или вносител включва информацията, посочена в приложение VII в допълнение към информацията, изисквана съгласно параграф 2.

За събирането на тази информация се прилага член 13.

4.   Параграфи 2 и 3 се прилагат само за транспортирани изолирани междинни продукти, ако производителят или вносителят лично потвърди или докаже, че е получил потвърждение от потребителя, че синтезът на друго вещество(а) от междинните продукти се извършва на други площадки при следните строго контролирани условия:

а)

веществото е строго ограничено чрез технически средства по време на целия му жизнен цикъл, включително производство, пречистване, почистване и поддръжка на оборудването, вземане на проби, анализи, зареждане и разтоварване на оборудването или съдовете, обезвреждане на отпадъци или пречистване и съхранение;

б)

използват се процедурни и контролни технологии за минимизиране на емисии и последваща експозиция;

в)

с веществото боравят само подходящо обучени и упълномощени служители;

г)

в случай на дейности по почистване и поддръжка, се прилагат специални процедури като продухване и измиванее, преди системата да се отвори и до нея да има достъп;

д)

в случай на авария и при генериране на отпадъци се използват процедурни и/или контролни технологии с цел минимизиране на емисии и последваща експозиция по време на пречистване или процедури по почистване и поддръжка;

е)

процедурите за работа с веществото са добре документирани и стриктно се контролират от оператора на площадката.

Ако условията, изброени в първа алинея не са изпълнени, регистрацията включва информацията, определена в член 10.

Член 19

Съвместно подаване на данни за изолирани междинни продукти от множество регистранти

1.   Когато в Общността се планира производство или внос на изолиран на площадката междинен продукт или транспортиран изолиран междинен продукт от един или повече производители и/или един или повече вносители, се прилага следното.

Съгласно параграф 2 от настоящия член информацията, посочена в член 17, параграф 2, букви в) и г) и член 18, параграф 2, букви в) и г), първо се подава от един производител или вносител, действащ със съгласието на друг производител(и) или вносител(и) (наричан по-долу „водещ регистрант“).

Всеки регистрант впоследствие предоставя отделно информацията, посочена в член 17, параграф 2, букви а), б), д) и е) и член 18, параграф 2, букви а), б), д) и е).

2.   Производител или вносител може да подаде информацията, посочена в член 17, параграф 2, букви в) или г) и член 18, параграф 2, букви в) или г) поотделно, ако:

а)

съвместното подаване би увеличило несъразмерно неговите разходи; или

б)

съвместното подаване на информацията би довело до оповестяване на информация, която той смята за търговска тайна, оповестяването на която вероятно ще му причини значителна търговска вреда; или

в)

той не е съгласен с водещия регистрант относно избора на информацията.

Ако букви а), б) или в) се прилагат, производителят или вносителят подава заедно с досието обяснение защо при съвместното подаване разходите биха били несъразмерни, защо разкриването на информация вероятно би довело до значителна търговска вреда или за характера на несъгласието, в зависимост от случая.

3.   Подаването на регистрация се придружава от таксата, изисквана съгласно дял IХ.

ГЛАВА 4

Общи разпоредби за всички регистрации

Член 20

Задължения на Агенцията

1.   Агенцията дава номер на подаване за всяка регистрация, който трябва да се използва за цялата кореспонденция по отношение на регистрацията, докато регистрацията бъде счетена за завършена, и дата на подаване, която е датата на получаване на регистрацията в Агенцията.

2.   Агенцията предприема проверка за пълнота на всяка регистрация, за да изясни дали всички елементи, изисквани съгласно членове 10 и 12 или съгласно член 17 или 18, както и таксата за регистрация съгласно член 6, параграф 4, член 7, параграфи 1 и 5, член 17, параграф 2 или член 18, параграф 2, са налични. Проверката за пълнота не включва оценка на качеството или адекватността на подадените данни или обосновки.

Агенцията извършва проверката за пълнота в срок до три седмици от датата на подаване или до три месеца от съответния краен срок съгласно член 23 по отношение на регистрациите на въведени вещества, подадени в рамките на двумесечния период, непосредствено преди изтичането на този краен срок.

Ако регистрацията е непълна, Агенцията информира регистранта преди изтичането на триседмичния или тримесечния период, посочен във втора алинея, за факта, че е необходима допълнителна информация, за да се завърши регистрацията, като определи приемлив краен срок за това. Регистрантът завършва регистрацията си и я подава до Агенцията в определения краен срок. Агенцията потвърждава датата на подаване на допълнителната информация на регистранта. Агенцията извършва последваща проверка за пълнота, разглеждайки подадената допълнителна информация.

Агенцията отхвърля регистрацията, ако регистрантът не успее да завърши своята регистрация в определения краен срок. Таксата за регистрация в такива случаи не се възстановява.

3.   След приключването на регистрацията, Агенцията определя регистрационен номер за съответното вещество и дата на регистрацията, която да съвпада с датата на подаване. Агенцията незабавно съобщава регистрационния номер и датата на регистрация на съответния регистрант. Регистрационният номер се използван за цялата последваща кореспонденция за разглежданата регистрация.

4.   В срок до 30 дни от датата на подаването Агенцията нотифицира компетентния орган на съответната държава-членка, че следната информация е налична в базата данни на Агенцията:

а)

регистрационното досие заедно с входящия или регистрационния номер;

б)

датата на подаване или дата на регистрация;

в)

резултатът от проверката за пълнота; и

г)

всяко искане за допълнителна информация и крайният срок, определен в съответствие с параграф 2, трета алинея.

Съответната държава-членка е държавата-членка, в която се извършва производството или е установен вносителят.

Ако производителят има производствени площадки в повече от една държава-членка, въпросната държава-членка е тази държава-членка, където е установено седалището на производителя. Другите държави-членки, където са установени места за производство, също се нотифицират.

Агенцията незабавно нотифицира компетентния орган на съответната държава-членка(и), когато допълнителната информация, подадена от регистранта, е на разположение в базата данни на Агенцията.

5.   Решенията на Агенцията в съответствие с параграф 2 от настоящия член могат да бъдат обжалвани в съответствие с разпоредбите на членове 91, 92 и 93.

6.   Когато нов регистрант подаде допълнителна информация за определено вещество на Агенцията, последната нотифицира съществуващите регистранти, че тази информация е налична в базата данни по смисъла на член 22.

Член 21

Производство и внос на вещества

1.   Регистрант може да започне или да продължи производството или вноса на вещество или производството или вноса на изделие, ако в срок до три седмици от датата на подаването няма сведение за противното в съответствие с член 20, параграф 2 от страна на Агенцията, без да се засягат разпоредбите на член 27, параграф 8.

В случай на регистрация на въведени вещества, регистрантът може да продължи производството или вноса на веществото или производството или вноса на изделието, ако в срок до три седмици от датата на подаването няма сведение за противното съгласно член 20, параграф 2 от страна на Агенцията, или когато подаването е в двумесечния период преди съответния краен срок съгласно член 23, ако до три месеца преди крайния срок няма сведение за противното съгласно член 20, параграф 2 от страна на Агенцията, без да се засягат разпоредбите на член 27, параграф 8.

В случай на актуализация на регистрация в съответствие с член 22, регистрантът може да продължи производството или вноса на веществото, или производството или вноса на изделието, ако в срок до три седмици от датата на актуализацията няма сведение за противното в съответствие с член 20, параграф 2 от страна на Агенцията, без да се засяга член 27, параграф 8.

2.   Ако Агенцията е информирала регистранта, че той трябва да подаде допълнителна информация съгласно член 20, параграф 2, трета алинея, регистрантът може да започне производството или вноса на вещество или производството или вноса на изделие, ако няма сведение за противното от страна на Агенцията в срок до три седмици след получаване на допълнителната информация, необходима за завършване на неговата регистрация в Агенцията, без да се засяга член 27, параграф 8.

3.   Ако водещ регистрант подава части от регистрацията от името на един или повече други регистранти, както е посочено в член 11 или 19, всеки от другите регистранти може да произвежда или внася веществото в Общността или произвежда или внася изделията, само след изтичането на определеното време, установено в параграф 1 или 2 от настоящия член, при положение че няма сведение за противното от Агенцията по отношение на регистрацията на водещия регистрант, действащ от името на другите и неговата собствена регистрация.

Член 22

Допълнителни задължения на регистрантите

1.   След регистрацията регистрантът е задължен по собствена инициатива и без неоснователно забавяне да актуализира регистрацията със съответната нова информация и да я подаде до Агенцията в следните случаи:

а)

всяка промяна в неговия статут като производител, вносител или производител на изделия, неговата идентичност като име или адрес;

б)

всяка промяна в състава на веществото, както е посочено в раздел 2 от приложение VI;

в)

промени в годишните или общи количества, произведени или внесени от него или в количествата на вещества в изделия, произведени или внесени от него, ако това води до промяна на тонажната група, включително прекратяване на производство или внос;

г)

нови идентифицирани употреби и нови непрепоръчителни употреби съгласно раздел 3.7 от приложение VI, за които веществото е произведено или внесено;

д)

нови данни за рисковете от веществото за здравето на човека и/или околната среда, които той може да очаква да му станат известни и които водят до промени в информационния лист за безопасност или доклада за безопасност на химичното вещество;

е)

всяка промяна в класификацията и етикетирането на веществото;

ж)

всяко актуализиране или изменение на доклада за безопасност на химичното вещество или на раздел 5 от приложение VI;

з)

регистрантът е установил необходимостта от провеждане на изпитване, посочено в приложение IX или приложение X, в които случаи се разработва предложение за изпитване;

и)

всяка промяна в разрешения достъп до информация по регистрацията.

Агенцията съобщава тази информация на компетентния орган на съответната държава-членка.

2.   Регистрантът подава в Агенцията актуализация на регистрацията, съдържаща информацията, изисквана от решението, взето в съответствие с членове 40, 41 или 46, или взема под внимание решението, взето в съответствие с членове 60 и 73, в срока, определен в решението. Агенцията нотифицира компетентния орган на съответната държава-членка, че информацията е налична в нейната база данни.

3.   Агенцията извършва проверка за пълнота съгласно член 20, параграф 2, първа и втора алинея, за всяка актуализирана регистрация. В случай, когато актуализацията е в съответствие с член 12, параграф 2 и параграф 1, буква в) от настоящия член, тогава Агенцията проверява пълнотата на информацията, подадена от регистранта и се прилагат разпоредбите на член 20, параграф 2 със съответните адаптации.

4.   В случаите, обхванати от член 11 или 19, всеки регистрант подава поотделно информацията съгласно параграф 1, буква в) от настоящия член.

5.   Актуализацията се придружава от съответната част от таксата, изисквана съгласно дял IХ.

ГЛАВА 5

Преходни разпоредби, приложими по отношение на въведени вещества и нотифицирани вещества

Член 23

Специфични разпоредби за въведени вещества

1.   Член 5, член 6, член 7, параграф 1, член 17, член 18 и член 21 не се прилагат до 1 декември 2010 г. за следните вещества:

а)

въведени вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категория 1 или 2 в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и произведени в Общността или внесени в количества, достигащи 1 тон или повече на година за производител или за вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;

б)

въведени вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми, които могат да причинят дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда (R50/53) в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и произведени в Общността или внесени в количества, достигащи 100 тона или повече на година за производител или за вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;

в)

въведени вещества, произведени в Общността или внесени в количества, достигащи 1 000 тона или повече на година за производител или за вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.

2.   Член 5, член 6, член 7, параграф 1, член 17, член 18 и член 21 не се прилагат до 1 юни 2013 г. по отношение на въведени вещества, произведени в Общността или внесени в количества, достигащи 100 тона или повече на година за производител или за вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.

3.   Член 5, член 6, член 7, параграф 1, член 17, член 18 и член 21 не се прилагат до 1 юни 2018 г. по отношение на въведени вещества, произведени в Общността или внесени в количества, достигащи 1 тон или повече на година за производител или за вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.

4.   Регистрация може да бъде подавана по всяко време преди крайните срокове, без да се засягат параграфи 1—3.

5.   Настоящият член също се прилага и за вещества, регистрирани съгласно член 7 със съответните адаптации.

Член 24

Нотифицирани вещества

1.   Нотификация в съответствие с Директива 67/548/ЕИО се разглежда като регистрация по смисъла на настоящия дял и Агенцията определя регистрационен номер до 1 декември 2008 г.

2.   Ако количеството на нотифицирано вещество, произведено или внесено от производител или вносител, достигне следващия тонажен праг съгласно член 12, необходимата допълнителна информация, съответстваща на този тонажен праг, както и информацията за всички по-ниски тонажни прагове, се подава в съответствие с членове 10 и 12, освен ако вече е била подадена в съответствие с тези членове.

ДЯЛ III

ОБМЕН НА ДАННИ И ИЗБЯГВАНЕ НА НЕНУЖНИ ИЗПИТВАНИЯ

ГЛАВА 1

Цели и общи правила

Член 25

Цели и общи правила

1.   С цел да се избегнат изпитванията върху животни, изпитвания върху гръбначни животни за целите на настоящия регламентсе провеждат само в краен случай. Също така е необходимо да се предприемат мерки, ограничаващи повтарянето на други изпитвания.

2.   Обменът и съвместното подаване на информация в съответствие с настоящия регламент се отнасят за технически данни, и по специално за информация за характерните свойства на веществата. Регистрантите се въздържат от обмен на информация, засягащ тяхното поведение на пазара, и по-специално що се отнася до капацитета на производство, обеми на производство или продажби, обема на вноса или пазарни дялове.

3.   Всички резюмета или подробни резюмета на изследвания, подадени в рамките на регистрация съгласно настоящия регламент, отпреди поне 12 години, могат да бъдат използвани за целите на регистрацията от друг производител или вносител.

ГЛАВА 2

Правила за невъведени вещества и регистранти на въведени вещества, които не са извършили предварителна регистрация

Член 26

Задължение за предварително запитване за регистрация

1.   Всеки потенциален регистрант на невъведено вещество или потенциален регистрант на въведено вещество, който не е извършил предварителна регистрация в съответствие с член 28, подава запитване до Агенцията дали вече е била подадена регистрация за същото вещество. Със запитването той подава в Агенцията следната информация:

а)

неговата идентичност, както е посочено в раздел 1 от приложение VI, с изключение на площадките на употреба;

б)

наименованието на веществото, както е посочено в раздел 2 от приложение VI;

в)

кои информационни изисквания биха наложили провеждането на нови изследвания върху гръбначни животни от негова страна;

г)

кои информационни изисквания биха наложили провеждането на други нови изследвания от негова страна.

2.   Ако същото вещество не е било регистрирано преди това, Агенцията информира потенциалния регистрант по съответния начин.

3.   Ако същото вещество е било регистрирано до 12 години преди това, Агенцията информира потенциалния регистрант за имената и адресите на предишния регистрант(и) и в зависимост от случая за съответните резюмета или подробни резюмета на изследванията, подадени от тях.

Изследвания върху гръбначни животни не се повтарят.

Агенцията едновременно информира предишните регистранти за името и адреса на потенциалния регистрант. Наличните изследвания се споделят с потенциалния регистрант в съответствие с член 27.

4.   Ако няколко потенциални регистранти са направили запитване по отношение на едно и също вещество, Агенцията незабавно информира всички потенциални регистранти за името и адреса на другите потенциални регистранти.

Член 27

Обмен на съществуващи данни в случай на регистрирани вещества

1.   Когато вещество е било регистрирано до 12 години преди това, както е указано в член 26, параграф 3, потенциалният регистрант:

а)

в случай на информация, която се отнася за изпитвания върху гръбначни животни; и

б)

може, в случай на информация, която не се отнася за изпитвания върху гръбначни животни,

да изиска от предишния регистрант(и) информацията, която му е необходима съгласно член 10, буква а), vi) и vii), за да се регистрира.

2.   Когато е отправено искане съгласно параграф 1, потенциалният и предишният регистрант(и), както е посочено в параграф 1, правят всичко възможно, за да постигнат споразумение за обмен на информацията, изисквана от потенциалния регистрант(и) съгласно член 10, буква а), vi) и vii). Такова споразумение може да бъде заменено с отнасяне на въпроса към арбитражен съвет и приемането на арбитражното разпореждане.

3.   Предишният регистрант и потенциалния регистрант(и) полагат всички усилия, за да се гарантира, че разходите по обмена на информация са определени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Това може да бъде улеснено чрез следване на ръководството за поделяне на разходите, основано на тези принципи, прието от Агенцията, съгласно член 77, параграф 2, буква ж). От регистрантите се изисква само да си поделят разходите за информацията, която им е била изискана да подадат, за изпълнение на изискванията за тяхната регистрация.

4.   Въз основа на споразумение за обмен на информация предишният регистрант предоставя договорената информация на новия регистрант и да му разреши да се позове на пълния доклад от изследването на предишния регистрант.

5.   Ако не се постигне такова споразумение, потенциалният регистрант(и) информира Агенцията и предишния регистрант(и) за това най-рано един месец след получаване на името и адреса на предишния регистрант(и) от Агенцията.

6.   До един месец след получаване на информацията, посочена в параграф 5, Агенцията дава разрешение на потенциалния регистрант да се позове на информацията, която той изисква, в своето регистрационно досие, при условие че потенциалният регистрант е представил, при поискване от Агенцията, доказателство, че е заплатил на предишния регистрант(и) част от направените разходи за тази информация. Предишният регистрант(и) може да предяви претенции към потенциалния регистрант за пропорционално поделяне на разходите, направени от него. Изчисляването на пропорционалния дял може да бъде улеснено от ръководството, прието от Агенцията, съгласно член 77, параграф 2, буква ж). При условие, че предишният регистрант(и) предостави пълния доклад от изследването на потенциалния регистрант, той може да предяви иск към потенциалния регистрант за равно поделяне на разходите, направени от него, който е изпълним в националните съдилища.

7.   Жалба може да бъде внесена в съответствие с членове 91, 92 и 93 срещу решения на Агенцията съгласно параграф 6 от настоящия член.

8.   Периодът на изчакване на регистрация в съответствие с член 21, параграф 1 за новия регистрант се удължава с период от 4 месеца, ако предишният регистрант го изиска.

ГЛАВА 3

Правила за въведени вещества

Член 28

Задължение за предварителна регистрация на въведени вещества

1.   За да може да се възползва от преходния период, предвиден в член 23, всеки потенциален регистрант на въведено вещество в количества от 1 тон или повече на година, включително междинни продукти без ограничения, подава в Агенцията следната информация:

а)

наименованието на веществото, както е посочено в раздел 2 от приложение VI, включително неговия EINЕСS и CAS номер или, ако не е наличен, някакъв друг код за идентичност;

б)

неговото име и адрес, лице за контакти и, когато е необходимо, името и адреса на представляващото го лице съгласно член 4, както е посочено в раздел 1 от приложение VI;

в)

предвидения краен срок за регистрация и тонажната група;

г)

наименованието(ата) на веществото(ата), както е посочено в раздел 2 от приложение VI, включително техните EINЕСS и CAS номера или, ако не са налични, някакви други кодове за идентичност, за които наличната информация може да послужи при прилагането на раздели 1.3 и 1.5 от приложение XI.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се подава в периода, започващ от 1 юни 2008 г. и приключващ на 1 декември 2008 г.

3.   Регистранти, които не подадат информацията, която се изисква съгласно параграф 1, няма да имат право да се възползват от член 23.

4.   До 1 януари 2009 г. Агенцията публикува на своята интернет страница списък с веществата, посочени в параграф 1, букви а) и г). Този списък съдържа само наименованията на веществата, включително техните EINЕСS и CAS номера, ако са налични и други кодове за идентичност, и първия предвиден краен срок за регистрация.

5.   След публикуването на списъка, потребител надолу по веригата на вещество, което не е в списъка, може да нотифицира Агенцията за своя интерес към веществото, за своите данни за контакт и подробности за настоящия си доставчик. Агенцията публикува на своята интернет страница наименованието на веществото и при поискване предоставя на потенциалния регистрант данни за контакт на потребителя надолу по веригата.

6.   Потенциални регистранти, които за пръв път произвеждат или внасят въведено вещество в количества от 1 тон или повече на година или употребяват за пръв път въведено вещество за производството на изделия или внасят за пръв път изделие, съдържащо въведено вещество, подлежащо на регистрация, считано от 1 декември 2008 г., имат правото да се възползват от член 23, ако подадат информацията съгласно параграф 1 от настоящия член до Агенцията до шест месеца от първото производство, внос или употреба на веществото в количества от 1 тон или повече на година и не по-късно от 12 месеца преди съответния краен срок в член 23.

7.   Производители или вносители на въведени вещества в количества под 1 тон на година, които са в списъка, публикуван от Агенцията в съответствие с параграф 4 от настоящия член, както и потребители надолу по веригата на тези вещества и трети страни, притежаващи съответната информация за тези вещества, могат да подадат до Агенцията информацията по параграф 1 от настоящия член или друга подходяща информация за тези вещества с цел да станат членове на форума за обмен на информация за веществото съгласно член 29.

Член 29

Форуми за обмен на информация за веществото

1.   Всички потенциални регистранти, потребители надолу по веригата и трети страни, които са пoдали информация в Агенцията в съответствие с член 28, или чиято информация се съхранява от Агенцията в съответствие с член 15, за едно и също въведено вещество, или регистранти, които са подали регистрация за това въведено вещество преди крайния срок по член 23, параграф 3, следва да бъдат участници във форума за обмен на информация за веществото (SIEF).

2.   Целта на SIEF е да:

а)

улесни за целите на регистрацията обмена на информацията, определена в съответствие с член 10, буква а), vi) и vii), между потенциални регистранти, за да се избегне повтаряне на изследвания; и

б)

одобри класификацията и етикетирането, когато има различия между потенциалните регистранти по отношение на класификацията и етикетирането на веществото.

3.   Участниците в SIEF следва да предоставят на другите участници съществуващите изследвания, да отговарят на исканията за информация от страна на другите участници, съвместно да идентифицират необходимостта от допълнителни изследвания за целите на параграф 2, буква а) и да организират провеждането на такива изследвания. Всеки SIEF е действащ до 1 юни 2018 г.

Член 30

Обмен на данни от изпитвания

1.   Преди да се осъществи изпитване, целящо да се изпълнят изискванията за информация за целите на регистрацията, участник в SIEF запитва дали е налично подобно изследване в рамките на неговия SIEF. Ако подобно изследване, включващо изпитвания върху гръбначни животни, е налично в SIEF, участникът в този SIEF, изисква това изследване. Ако подобно проучване, което не включва изпитвания върху гръбначни животни, е налично в SIEF, участник в SIEF може да изиска такова изследване.

В рамките на един месец след искането собственикът на изследването предоставя доказателство за своите разходи на участника(ците), които го изискват. Участникът(ците) и собственикът полагат всички усилия, за да се гарантира, че разходите по обмена на информацията са определени по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Това може да бъде улеснено, следвайки ръководството за споделяне на разходи, основано на тези принципи, прието от Агенцията, съгласно член 77, параграф 2, буква ж). Ако те не могат да постигнат такова споразумение, разходите се поделят поравно. До две седмици след получаване на плащането собственикът дава разрешение за позоваване на пълния доклад от изследването за целите на регистрацията. От регистрантите се изисква само да си поделят разходите за информацията, която им е била изискана да подадат за изпълнение на изискванията за тяхната регистрация.

2.   Ако съответно изследване, включващо изпитвания, не е налично в SIEF, във всеки SIEF може да бъде проведено само едно изследване за дадено изискване за информация от един от неговите участници, действащ от името на другите. Те предприемат всички разумни стъпки, за да постигнат споразумение в рамките на крайния срок, определен от Агенцията, за това кой да проведе изпитването от името на другите участници и да подаде резюме или подробно резюме на изследването в Агенцията. Ако не се постигне споразумение, Агенцията трябва да определи кой регистрант или потребител надолу по веригата да извърши изпитването. Всички участници в SIEF, които се нуждаят от това изследване, се включват в разходите за разработването на изследването с дял, съответстващ на броя на участващите потенциални регистранти. Тези участници, които не провеждат сами изследването, имат право да получат пълния доклад от изследването до две седмици след извършване на плащане на участника, провел изследването.

3.   Ако собственикът на изследване, както е посочено в параграф 1, което включва изпитване върху гръбначни животни, откаже да предостави или доказателство за разходите по изследването, или самото изследване на друг участник(ци), няма да може да продължи регистрацията, докато не предостави информацията на другия участник(ци). Другият участник(ци) продължава своята регистрация, без да е изпълнил съответните изисквания за информация, обяснявайки причината за това в регистрационното досие. Изследването не се повтаря, освен ако в рамките на 12 месеца от датата на регистрацията на другия участник(ци), собственикът на тази информация не я е предоставил и Агенцията реши, че изпитването следва да се повтори от тях. Ако регистрация, съдържаща тази информация, вече е била предадена от друг регистрант, Агенцията, въпреки това дава на другия участник(ци) разрешение да се позове на информацията в неговото регистрационно досие(та). При условие че другият регистрант(и) предостави пълния доклад от изследването на другия участник(ци), той може да предяви иск към другия участник(ци) за равно поделяне на разходите, който е изпълним в националните съдилища.

4.   Ако собственикът на изследване, както е посочено в параграф 1, което не включва изпитване върху гръбначни животни, откаже да предостави или доказателство за разходите по изследването, или самото изследване на друг участник(ци), другите членове на SIEF, продължават с регистрацията, както в случаите, когато подобно проучване не е налично в SIEF.

5.   Жалба може да бъде внесена в съответствие с членове 91, 92 и 93 срещу решения на Агенцията съгласно параграфи 2 или 3 от настоящия член.

6.   Собственикът на изследване, който е отказал да предостави доказателство за разходите или самото изследване, както е посочено в параграф 3 или 4, подлежи на наказание съгласно разпоредбите на член 126.

ДЯЛ IV

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Член 31

Изисквания за информационни листове за безопасност

1.   Доставчикът на вещество или препарат предоставя на получателя на веществото или препарата информационен лист за безопасност, съставен съгласно изискванията на приложение II, когато:

а)

веществото или препаратът отговаря на критериите за класификация като опасно в съответствие с Директива 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО; или

б)

веществото е устойчиво, биоакумулиращо и токсично или много устойчиво и много биоакумулиращо в съответствие с критериите, определени в приложение XIII; или

в)

веществото е включено в списъка, изготвен в съответствие с член 59, параграф 1 по причини, различни от изброените в букви а) и б).

2.   Всеки участник във веригата на доставки, от когото се изисква да извърши оценка на безопасността на химичното вещество съгласно член 14 или 37, гарантира, че информацията в информационния лист за безопасност съответства на информацията в тази оценка. Ако информационният лист за безопасност е разработен за препарат и участникът във веригата на доставки изготви оценка на безопасността за този препарат, достатъчно е информацията в информационния лист за безопасност да съответства на доклада за безопасност на препарата, а не на докладите за безопасност за всяко от веществата в препарата.

3.   Доставчикът предоставя, при поискване, на получателя информационен лист за безопасност, съставен в съответствие с приложение II, когато даден препарат не отговаря на критериите за класификация като опасен съгласно членове 5, 6 и 7 от Директива 1999/45/ЕО, но съдържа:

а)

поне едно представляващо опасност за здравето или за околната среда вещество в индивидуална концентрация ≥ 1 тегловни % за негазообразни препарати и ≥ 0,2 обемни % за газообразни препарати; или

б)

поне едно вещество, което е устойчиво, биоакумулиращо и токсично или много устойчиво и много биоакумулиращо съгласно критериите, установени в приложение XIII, или веществото е включено в списъка, изготвен съгласно член 59, параграф 1 по причини, различни от изброените в буква а), в индивидуална концентрация ≥ 0,1 тегловни % за негазообразни препарати; или

в)

вещество, за което са определени норми за експозиция в работна среда на равнище на Общността.

4.   Не е необходимо да се предоставя информационен лист за безопасност, когато за опасни вещества или препарати, предлагани или продавани на обществеността, е предоставена достатъчна информация, позволяваща потребителите да вземат необходимите мерки за защита на здравето на човека, безопасността и околната среда, освен ако не е изискан от потребител надолу по веригата или дистрибутор.

5.   Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или препарата е пуснато на пазара, освен ако въпросната държава-членка не разпореди друго.

6.   Информационният лист за безопасност има дата и съдържа следните заглавия:

1.

Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието;

2.

Идентифициране на опасностите;

3.

Състав/информация за съставките;

4.

Мерки за оказване на първа помощ;

5.

Противопожарни мерки;

6.

Мерки при аварийно изпускане;

7.

Работа и съхранение;

8.

Контрол на експозицията/лични предпазни средства;

9.

Физични и химични свойства;

10.

Стабилност и реактивност;

11.

Токсикологична информация;

12.

Информация за околната среда;

13.

Обезвреждане на отпадъци;

14.

Информация за транспортиране;

15.

Информация съгласно действащата нормативна уредба;

16.

Друга информация.

7.   Всеки участник във веригата на доставки, от когото се изисква да изготви доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 14 или 37, включва съответните сценарии на експозиция (включително категориите на употреба и на експозиция, когато е уместно) в приложение към информационния лист за безопасност, което се отнася до идентифицираните употреби и включва специфични условия, произтичащи от прилагането на раздел 3 от приложение XI.

Всеки потребител надолу по веригата включва съответните сценарии на експозиция и използва всяка подходяща информация от предоставения му информационен лист за безопасност при съставянето на собствен информационен лист за безопасност за идентифицираните употреби.

Всеки дистрибутор отразява съответните сценарии на експозиция и използва всяка подходяща информация от предоставения му информационен лист за безопасност при съставянето на собствен информационен лист за безопасност за употреби, за които е подал информация съгласно член 37, параграф 2.

8.   Информационният лист за безопасност се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път.

9.   Доставчиците незабавно актуализират информационния лист за безопасност в следните случаи:

а)

веднага, след като се появи нова информация, която може да засегне мерките за управление на риска или нова информация за опасности;

б)

след издаване или отказ на разрешение;

в)

след налагане на ограничение.

Новата, датирана версия на информацията, идентифицирана като „Преработено издание: (дата)“, се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път на всички бивши получатели, на които веществото или препарата са били доставяни в рамките на предходните 12 месеца. Всяка актуализация, следваща регистрацията, включва регистрационния номер.

Член 32

Задължение за предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за вещества, в самостоятелен вид или в препарати, за които не се изисква информационен лист за безопасност

1.   Всеки доставчик на вещество, в самостоятелен вид или в препарат, който не трябва да предоставя информационен лист за безопасност съгласно член 31, предоставя на получателя следната информация:

а)

регистрационният номер(а), посочен в член 20, параграф 3, ако е наличен, за всички вещества, за които е предоставяна информация по букви б), в) или г) от настоящия параграф;

б)

дали веществото подлежи на разрешаване и подробности за всяко разрешение, издадено или отказано, съгласно дял VII, за веригата на доставки;

в)

подробности за всяко ограничение, наложено съгласно дял VIII;

г)

всяка налична и подходяща информация за веществото, която е необходима за идентифицирането и прилагането на подходящите мерки за управление на риска, включително специфични условия, произтичащи от прилагането на раздел 3 от приложение XI.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се съобщава безплатно на хартиен носител или по електронен път, най-късно по време на първата доставка на веществото, в самостоятелен вид или в препарат, за времето след 1 юни 2007 г.

3.   Доставчиците актуализират тази информацията незабавно в следните случаи:

а)

веднага след като има нова информация, която може да се отрази на мерките за управление на риска, или когато е налична нова информация за опасностите;

б)

след издаването или отказ на разрешение;

в)

след налагане на ограничение.

В допълнение актуализираната информация се предоставя безплатно на хартиен носител или по електронен път на всички бивши получатели, на които веществото или препарата са били доставяни в рамките на предходните 12 месеца. Всички актуализации, следващи регистрацията, включват регистрационния номер.

Член 33

Задължение за предоставяне на информация за вещества в изделия

1.   Всеки доставчик на изделие, съдържащо вещество, отговарящо на критериите на член 57 и идентифицирано съгласно член 59, параграф 1, в концентрация по-голяма от 0,1 тегловни %, е длъжен да предостави на получателя на изделието информация, достатъчна, за да се гарантира безопасната употреба на изделието, съдържаща най-малко наименованието на веществото.

2.   При поискване от страна на крайния потребител всеки доставчик на изделие, съдържащо вещество, отговарящо на критериите на член 57 и идентифицирано съгласно член 59, параграф 1, в концентрация по-голяма от 0,1 тегловни %, предоставя на крайния потребител информация, достатъчна, за да се гарантира безопасната употреба на изделието, съдържаща най-малко наименованието на веществото.

Съответната информация се предоставя безплатно до 45 дни от получаването на искането.

Член 34

Задължение за предоставяне на информация за вещества и препарати нагоре по веригата на доставки

Всеки участник във веригата на доставки на вещество или препарат предоставя следната информация на следващия участник или дистрибутор нагоре по веригата на доставки:

а)

нова информация за опасни свойства, независимо от въпросните употреби;

б)

всяка друга информация, поставяща под въпрос адекватността на мерките за управление на риска, идентифицирани в предоставения му информационен лист за безопасност, която се предоставя само за идентифицираните употреби.

Дистрибуторите предоставят тази информация на следващия участник или дистрибутор нагоре по веригата на доставки.

Член 35

Достъп до информация за работници

Работодателят осигурява на своите работници и техните представители достъп до наличната информация съгласно членове 31 и 32 за веществата или препаратите, използвани от тях или на чието въздействие са изложени по време на работата си.

Член 36

Задължение да се съхранява информация

1.   Всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата и дистрибутор събира и поддържа в наличност цялата информация, която се изисква за изпълнение на неговите задължения съгласно настоящия регламент, за период от поне 10 години след последното му производство, внос, доставка или употреба на веществото или препарата. Този производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор незабавно предоставя или осигурява достъп до тази информация при поискване на всеки компетентен орган в държава-членка, където той е установен, или на Агенцията, без да се засягат дялове II и VI.

2.   В случай на регистрант, потребител надолу по веригата или дистрибутор, прекратяващ своята дейност или прехвърлящ част от нея или цялата на трета страна, страната, отговорна за ликвидирането на дейността на регистранта, потребителя надолу по веригата или дистрибутора, или поемаща отговорността за пускането на пазара на съответното вещество или препарат, е обвързана от задължението по параграф 1 вместо регистранта, потребителя надолу по веригата или дистрибутора.

ДЯЛ V

ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

Член 37

Оценки на безопасността на химичното вещество на потребители надолу по веригата и задължение да се идентифицират, прилагат и препоръчват мерки за намаляване на риска

1.   Потребител надолу по веригата или дистрибутор може да предоставя информация, за да подпомага подготовката за регистрация.

2.   Всеки потребител надолу по веригата има правото да оповести писмено (на хартиен или електронен носител) употребата или най-малко кратко общо описание на употребата на производителя, вносителя, потребителя надолу по веригата или дистрибутора, който го снабдява с веществото, в самостоятелен вид или в препарат, с цел да направи тази употреба идентифицирана. При оповестяване на употреба, той предоставя достатъчно информация, за да позволи на производителя, вносителя или потребителя надолу по веригата, който доставя веществото, да изготви сценарий на експозиция или, ако е уместно, категория на употреба и на експозиция за неговата употреба в оценката на безопасност на химичното вещество на производителя, вносителя или на потребителя надолу по веригата.

Дистрибуторите предоставят такава информация на следващия участник или дистрибутор нагоре по веригата на доставки. Потребителите надолу по веригата при получаване на такава информация могат да изготвят сценарий на експозиция за идентифицираната употреба(и) или да предоставят информацията на следващия участник нагоре по веригата на доставки.

3.   За регистрирани вещества производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата изпълнява задълженията, установени в член 14, или преди следваща доставка на веществото, в самостоятелен вид или в препарат на потребителя надолу по веригата, отправил искането, посочено в параграф 2 от настоящия член, при условие че искането е отправено най-малко един месец преди доставката, или до един месец след искането, като определящ е по-късният срок.

За въведени вещества, производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата отговоря на искането на потребителя надолу по веригата и да изпълнява задълженията, установени в член 14, преди изтичането на съответния краен срок по член 23, при условие че потребителят надолу по веригата е отправил своето искане, най-малко 12 месеца преди въпросния краен срок.

Когато производителят, вносителят или потребителят надолу по веригата, оценил употребата в съответствие с член 14, не може да я включи като идентифицирана употреба, по причини, свързани със защита на здравето на човека или околната среда, той незабавно информира писмено Агенцията и потребителя надолу по веригата, относно причината(ите) за това решение и не доставя на потребителя(ите) надолу по веригата веществото, без да включи тази причина(и) в информацията, посочена в член 31 или 32. Производителят или вносителятвключва тази употреба в раздел 3.7 от приложение VI при своята актуализация на регистрацията съгласно член 22, параграф 1, буква г).

4.   Потребител надолу по веригата на вещество в самостоятелен вид или в препарат, изготвя доклад за безопасност на химичното вещество в съответствие с приложение XII за всяка употреба извън условията, описани в сценария на експозиция или, ако е уместно, категорията на употреба и на експозиция, които са му предоставени в информационния лист за безопасност, или за всяка непрепоръчителна употреба, за която е предупреден от доставчика.

Потребителят надолу по веригата не трябва да изготвя такъв доклад за безопасност на химичното вещество в следните случаи:

а)

не се изисква да се предоставя информационен лист за безопасност с веществото или препарата в съответствие с член 31;

б)

не се изисква неговият доставчик да изготвя доклад за безопасност на химичното вещество в съответствие с член 14;

в)

потребителят надолу по веригата употребява веществото или препарата в общо количество по-малко от 1 тон на година;

г)

потребителят надолу по веригата изпълнява или препоръчва сценарий на експозиция, който включва като минимум условията, описани в сценария на експозиция, предоставен му в информационния лист за безопасност;

д)

веществото се съдържа в препарата в концентрация, по-ниска от която и да е от концентрациите, посочени в член 14, параграф 2;

е)

потребителят надолу по веригата употребява веществото за целите на научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при условие че рисковете за здравето на човека и околната среда са адекватно контролирани, в съответствие с изискванията на законодателството за защитата на работниците и на околната среда.

5.   Всеки потребител надолу по веригата идентифицира, прилага и, когато е уместно, препоръчва подходящи мерки за адекватно контролиране на риска, определени във:

а)

предоставения му информационен лист(ове) за безопасност;

б)

неговата собствена оценка за безопасност на химичното вещество;

в)

всяка информация за мерките за управление на риска, предоставена му в съответствие с член 32.

6.   Когато потребител надолу по веригата не изготвя доклад за безопасност на химичното вещество в съответствие с параграф 4, буква в), той взема предвид употребата(ите) на веществото и идентифицира и прилага всякакви подходящи мерки за управление на риска, необходими, за да се гарантира, че рисковете за здравето на човека и околната среда са адекватно контролирани. Когато е необходимо, тази информация се включва във всеки информационен лист за безопасност, изготвен от него.

7.   Потребителите надолу по веригата поддържат докладите си за безопасност на химичното вещество актуализирани и на разположение.

8.   Докладът за безопасност на химичното вещество, изготвен в съответствие с параграф 4 от настоящия член, не е необходимо да разглежда рисковете за здравето на човека от крайните употреби, посочени в член 14, параграф 5.

Член 38

Задължение за потребителите надолу по веригата да докладват информация

1.   Преди започване или продължаване на определена употреба на вещество, което е било регистрирано от участник нагоре по веригата на доставки, в съответствие с членове 6 или 18, потребителят надолу по веригата докладва в Агенцията информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член, в следните случаи:

а)

потребителят надолу по веригата трябва да изготви доклад за безопасност на химичното вещество съгласно член 37, параграф 4; или

б)

потребителят надолу по веригата се позовава на изключенията в член 37, параграф 4, буква в) или е).

2.   Информацията, докладвана от потребителя надолу по веригата включва следното:

а)

неговата идентичност и данни за контакт, както е посочено в раздел 1.1 от приложение VI;

б)

регистрационния номер(а), посочен в член 20, параграф 3, ако е налице;

в)

наименованието на веществото(а), както е определено в раздели 2.1—2.3.4 от приложение VI;

г)

идентичността на производителя(ите) или вносителя(ите), или друг доставчик, както е определено в раздел 1.1 от приложение VI;

д)

кратко общо описание на употребата(ите), както е определено в раздел 3.5 от приложение VI, и на условията на употребата(ите);

е)

предложение за допълнително изпитване върху гръбначни животни, когато това се счита за необходимо от потребителя надолу по веригата, за завършване на неговата оценка за безопасност на химичното вещество, с изключение на случаите, в които потребителят надолу по веригата се позовава на изключенията съгласно член 37, параграф 4, буква в).

3.   Потребителят надолу по веригата актуализира тази информация незабавно в случай на промяна в информацията, докладвана в съответствие с параграф 1.

4.   Потребителят надолу по веригата докладва в Агенцията, ако неговата класификация на веществото е различна от тази на неговия доставчик.

5.   Докладване в съответствие с параграфи 1—4 от настоящия член не се изисква за вещество, в самостоятелен вид или в препарат, което се използва от потребител надолу по веригата, в количества по-малки от 1 тон на година за тази конкретна употреба, с изключение на случаите, в които потребителят надолу по веригата се позовава на изключенията по член 37, параграф 4, буква в).

Член 39

Изпълнение на задълженията на потребител надолу по веригата

1.   Потребителите надолу по веригата са длъжни да се съобразят с изискванията по член 37, не по-късно от 12 месеца след получаването на регистрационен номер, предоставен им от техните доставчици в информационния лист за безопасност.

2.   Потребителите надолу по веригата са длъжни да се съобразят с изискванията по член 38, не по-късно от шест месеца след получаването на регистрационен номер, предоставен им от техните доставчици в информационния лист за безопасност.

ДЯЛ VI

ОЦЕНКА

ГЛАВА 1

Оценка на досиета

Член 40

Разглеждане на предложения за провеждане на изпитване

1.   Агенцията разглежда всяко предложение за провеждане на изпитване, съдържащо се в регистрацията или в доклада на потребителя надолу по веригата, за предоставяне на информацията за веществото, определена в приложения IX и X. Приоритет се дава на регистрации на вещества, които притежават или могат да притежават устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT), много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB), сенсибилизиращи и/или канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) свойства, или вещества, класифицирани като опасни съгласно Директива 67/548/ЕИО над 100 тона на година, с употреби, които могат да доведат до широко разпространяваща се и дифузна експозиция.

2.   Информация относно предложения за провеждане на изпитване, включващи изпитвания върху гръбначни животни, се публикуват на интернет страницата на Агенцията. Агенцията публикува на своята интернет страница наименованието на веществото, критичната точка на опасност, за която е предложено провеждането на изпитване върху гръбначни животни, и датата, до която се изисква предоставяне на информация от трети страни. Тя приканва трети страни, използвайки формат, предоставен им от Агенцията и до 45 дни от датата на публикуване, да предоставят научно валидна информация и изследвания за съответното вещество и критичната точка на опасност, обект на предложението за провеждане на изпитване. Цялата получена научно валидна информация и изследвания, се вземат предвид от Агенцията при изготвяне на решение в съответствие с параграф 3.

3.   Въз основа на прегледа съгласно параграф 1, Агенцията изготвя проект на едно от следните решения и това решение се взема в съответствие с процедурата, установена в членове 50 и 51:

а)

решение, изискващо от въпросния регистрант(и) или потребител(и) надолу по веригата да проведе предложеното изпитване и установяващо краен срок за предоставяне на резюме на изследването или подробно резюме на изследването, ако това се изисква от приложение I;

б)

решение в съответствие с буква а), променящо условията, при които трябва да бъде проведено изпитването;

в)

решение в съответствие с букви а), б) или г), което изисква регистрант(и) или потребител(и) да проведе едно или повече допълнителни изпитвания, в случаи на несъответствие на предложението за провеждане на изпитване с приложения IX, X и XI;

г)

решение, отхвърлящо предложението за провеждане на изпитване;

д)

решение в съответствие с букви а), б) или в), ако няколко регистранти или потребители надолу по веригата на едно и също вещество са представили предложения за същото изпитване, което им дава възможност да постигнат споразумение кой да извърши изпитването от името на останалите и да информират Агенцията, в рамките на 90 дни. Ако Агенцията не бъде информирана за такова споразумение в рамките на тези 90 дни, тя определя един от регистрантите или потребителите надолу по веригата съответно да проведе изпитването от името на всички.

4.   Регистрантът или потребителят надолу по веригата подава изискваната информация в Агенцията в определения краен срок.

Член 41

Проверка за съответствие на регистрациите

1.   Агенцията може да разгледа всяка регистрация, за да провери дали:

а)

информацията в техническото досие(та), предоставена съгласно член 10, съответства на изискванията на членове 10, 12 и 13 и приложения III и VI—X;

б)

адаптациите на изискванията за стандартната информация и свързаните с това обосновки, представени в техническото досие(та), съответстват на правилата, които се прилагат за такива адаптации, установени в приложения VII—X и на общите правила, установени в приложение XI;

в)

всяка изисквана оценка на безопасността на химичното вещество и доклад за безопасност на химичното вещество отговаря на изискванията на приложение I и предложените мерки за управление на риска са адекватни;

г)

всяко обяснение(я), представено в съответствие с член 11, параграф 3 или член 19, параграф 2 има обективно основание.

2.   Списъкът на досиетата, проверени за съответствие от Агенцията се предоставя на разположение на компетентните органи на държавите-членки.

3.   Въз основа на разглеждането, извършено съгласно параграф 1, Агенцията може, в рамките на 12 месеца от началото на проверката за съответствие, да изготви проекторешение, което изисква от регистранта(ите) да предостави всякаква информация, необходима за привеждането на регистрацията(ите) в съответствие със съответните информационни изисквания и определя адекватни срокове за подаването на допълнителна информация. Такова решение се взема съгласно процедурата, установена в членове 50 и 51.

4.   Регистрантът е длъжен да представи информацията, изисквана от Агенцията, в определения краен срок.

5.   За да гарантира, че регистрационните досиета отговарят на изискванията на настоящия регламент, Агенцията избира определен процент от тези досиета, не по-малък от 5 % от всички получени в Агенцията досиета за всяка тонажна група, с цел проверка за съответствие. Агенцията дава предимство, но не изключително, на досиетата, отговарящи на поне един от следните критерии:

а)

досието съдържа информация по член 10, буква а), iv), vi) и/или vii), подадено поотделно съгласно член 11, параграф 3; или

б)

досието е за вещество, произведено или внесено в количества от 1 тон или повече на година и не отговаря на изискванията на приложение VII, прилагани съгласно член 12, параграф 1, букви а) или б), според случая; или

в)

досието е за вещество, включено в подробния план за действие на Общността, посочен в член 44, параграф 2.

6.   Всяка трета страна може да предостави по електронен път информация до Агенцията, отнасяща се за вещества, включени в списъка, посочен в член 28, параграф 4. Агенцията взема предвид тази информация заедно с информацията, подадена в съответствие с член 124, когато проверява и избира досиета.

7.   Комисията може, след консултация с Агенцията, да вземе решение да промени процента на избраните досиета и да измени или включи допълнителни критерии в параграф 5, в съответствие с процедурата, установена в член 133, параграф 4.

Член 42

Проверка на подадената информация и последващи действия след оценка на досието

1.   Агенцията разглежда всяка информация, предоставена вследствие решението, взето съгласно член 40 или 41, и ако е необходимо, изготвя проекти на съответните решения съгласно тези членове.

2.   След приключване на оценката на досието, Агенцията нотифицира Комисията и компетентните органи на държавите-членки относно получената информация и направените заключения. Компетентните органи използват получената от тази оценка информация за целите на член 45, параграф 5, член 59, параграф 3 и член 69, параграф 4. Агенцията използва получената от тази оценка информация за целите на член 44.

Член 43

Процедура и срокове за разглеждане на предложенията за провеждане на изпитване

1.   В случай на невъведени вещества Агенцията изготвя проект на решение в съответствие с член 40, параграф 3 в рамките на 180 дни от получаването на регистрация или на доклад на потребител надолу по веригата, съдържащ предложение за провеждане на изпитване.

2.   В случай на въведени вещества Агенцията изготвя проекти на решения в съответствие с член 40, параграф 3:

а)

до 1 декември 2012 г. за всички регистрации, получени до 1 декември 2010 г., съдържащи предложения за провеждане на изпитване, с цел изпълнение на информационните изисквания в приложения IX и X;

б)

до 1 юни 2016 г. за всички регистрации, получени до 1 юни 2013 г., съдържащи предложения за провеждане на изпитване, с цел изпълнение на информационните изисквания само на приложение IX;

в)

до 1 юни 2022 г. за всички регистрации, съдържащи предложения за провеждане на изпитване, получени до 1 юни 2018 г.

3.   Списъкът на регистрационните досиета, оценени съгласно член 40, се предоставя на разположение на държавите-членки.

ГЛАВА 2

Оценка на вещества

Член 44

Критерии за оценка на вещества

1.   За да гарантира хармонизиран подход, Агенцията в сътрудничество с държавите-членки разработва критерии за даване на приоритет на вещества с цел последващо оценяване. Приоритизирането е подход, основан на риска. Критериите вземат предвид:

а)

информация за опасността, например структурна прилика на веществото с известни вещества, пораждащи безпокойство или с вещества, които са устойчиви и склонни към биоакумулиране, допускайки, че веществото или един или повече от неговите продукти на превръщане, притежава свойства, пораждащи безпокойство или е устойчиво и склонно към биоакумулиране;

б)

информация за експозицията;

в)

тонаж, включително общия тонаж от регистрациите, подадени от няколко регистранта.

2.   Агенцията използва критериите в параграф 1 за целите на изготвянето на проект на подробен план за действие на Общността, който обхваща период от 3 години и определя веществата, които се оценяват всяка година. Вещества се включват, ако има основания да се счита (или въз основа на оценка на досието, извършена от Агенцията, или въз основа на друг подходящ източник, включително информацията в регистрационното досие), че дадено вещество представлява риск за здравето на човека или околната среда. Агенцията представя на държавите-членки първия проект на подробния план за действие до 1 декември 2011 г. Агенцията представя на държавите-членки ежегоден проект на актуализации на подробния план за действие до 28 февруари всяка година.

Агенцията приема окончателния подробен план за действие на Общността въз основа на становището на Комитета на държавите-членки, създаден в съответствие с член 76, параграф 1, буква д) (наричан по-долу „Комитетът на държавите-членки“) и публикува плана на своята интернет страница, посочвайки държавата-членка, която ще извършва оценката на веществата, изброени в него, съгласно член 45.

Член 45

Компетентен орган

1.   Агенцията отговаря за координирането на процеса по оценка на вещества и гарантира, че веществата от подробния план за действие на Общността, са оценени. Правейки това, Агенцията разчита на компетентните органи на държавите-членки. При извършването на оценка на дадено вещество, компетентните органи могат да определят друг орган, който да действа от тяхно име.

2.   Дадена държава-членка може да избере вещество(а) от проекта на подробния план за действие на Общността с цел да стане компетентен орган по смисъла на членове 46, 47 и 48. В случай, че определено вещество от проекта на подробния план за действие на Общността не е било избрано от никоя държава-членка, Агенцията гарантира, че веществото е оценено.

3.   В случаи, когато две или повече държави-членки изразят интерес за оценката на едно и също вещество и не могат да се разберат кой трябва да бъде компетентният орган, компетентният орган по смисъла на членове 46, 47 и 48 се определя в съответствие със следната процедура.

Агенцията сезира Комитета на държавите-членки с цел да се постигне споразумение кой орган е компетентен орган, като взима предвид държавата-членка, в която е установен производителя(ите) или вносителя(ите), съответния дял от общия брутен вътрешен продукт на Общността, броя на веществата, които вече са били оценени от държава-членка и наличния практически опит.

Ако в рамките на 60 дни от сезирането, Комитетът на държавите-членки постигне единодушно съгласие, въпросните държави-членки, съответно, приемат веществата за оценка.

Ако Комитетът на държавите-членки не успее да постигне единодушно съгласие, Агенцията представя противоположните становища в Комисията, която решава кой орган да бъде компетентният орган в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 3, а въпросните държави-членки съответно приемат веществата за оценка.

4.   Компетентният орган, посочен в съответствие с параграфи 2 и 3, оценява разпределените вещества, в съответствие с настоящата глава.

5.   Държава-членка може по всяко време да нотифицира Агенцията за вещество, което не е в подробния план за действие на Общността, винаги когато разполага с информация, която предполага, че веществото е с приоритет при оценка. Агенцията решава дали да добави това вещество към подробния план за действие на Общността въз основа на становище на Комитета на държавите-членки. Ако веществото се добави към подробния план за действие на Общността, предлагащата държава-членка или друга държава-членка, която е съгласна, оценява това вещество.

Член 46

Искания за допълнителна информация и проверка на подадената информация

1.   Ако компетентният орган счете, че е необходима допълнителна информация, включително, ако е уместно, информация, която не се изисква в приложения VII—X, той изготвя проекторешение, в което излага причините, изискващи регистранта(ите) да предостави допълнителна информация и поставя краен срок за нейното подаване. Проекторешението се изготвя в рамките на 12 месеца от публикуването на подробния план за действие на Общността на интернет страницата на Агенцията, за вещества, които трябва да бъдат оценени същата година. Решението се взема в съответствие с процедурата, установена в членове 50 и 52.

2.   Регистрантът представя информацията, изисквана от Агенцията до определения краен срок.

3.   Компетентният орган разглежда всяка подадена информация и изготвя подходящи решения съгласно настоящия член в рамките на 12 месеца от подаването на информацията.

4.   Компетентният орган приключва своите дейности по оценката в рамките на 12 месеца от началото на оценката на веществото или до 12 месеца от подаването на информацията по параграф 2 и съответно нотифицира Агенцията. Ако този краен срок бъде превишен, оценката се счита за завършена.

Член 47

Връзка с други дейности

1.   Оценката на вещество се основава на цялата подадена информация, отнасяща се до конкретното вещество и на всяка предишна оценка, извършена в съответствие с настоящия дял. Когато информацията за характерните свойства на веществото е била събрана посредством позоваване на структурно сходни вещество(а), оценката може също да обхваща и тези сходни вещества. В случаи, когато преди това е било взето решение за оценка в съответствие с член 51 или 52, всяко проекторешение, изискващо допълнителна информация съгласно член 46, може да бъде обосновано само с промяна в обстоятелствата или придобити знания.

2.   За да гарантира хармонизиран подход за искания на допълнителна информация, Агенцията наблюдава проекторешенията съгласно член 46 и разработва критерии и приоритети. Когато е уместно, се приемат мерки за прилагане в съответствие с процедурата в член 133, параграф 3.

Член 48

Последващи действия след оценка на вещества

След като оценката на дадено вещество завърши, компетентният орган решава как да използва получената информация по смисъла на член 59, параграф 3, член 69, параграф 4 и член 115, параграф 1. Компетентният орган информира Агенцията за своите заключения относно това дали или как ще използва получената информация. Агенцията на свой ред информира Комисията, регистранта и компетентните органи на другите държави-членки.

ГЛАВА 3

Оценка на междинни продукти

Член 49

Допълнителна информация за изолирани на площадката междинни продукти

За изолирани на площадката междинни продукти, които се използват при строго контролирани условия, не се прилага нито оценка на досие, нито оценка на вещество. Въпреки това, когато компетентният орган на държавата-членка, на чиято територия се намира площадката, счете, че от употребата на изолирани на площадката междинни продукти възниква риск за здравето на човека или околната среда, равен на степента на безпокойство от употребата на вещества, отговарящи на критериите в член 57, и че този риск не е правилно контролиран, може да:

а)

изиска от регистранта да предостави допълнителна информация, пряко свързана с идентифицирания риск. Това искане се придружава от писмена обосновка;

б)

разгледа всяка предоставена информация и, ако е необходимо, да препоръча подходящи мерки за намаляване на идентифицираните по отношение на въпросната площадка рискове.

Процедурата, предвидена в първия параграф, може да бъде предприета само от компетентния орган, посочен в него. Компетентният орган информира Агенцията за резултатите от такава оценка, която от своя страна, информира компетентните органи на другите държави-членки и им предостави резултатите.

ГЛАВА 4

Общи разпоредби

Член 50

Права на регистрантите и потребителите надолу по веригата

1.   Агенцията нотифицира съответния регистрант(и) или потребител(и) надолу по веригата за всяко проекторешение съгласно членове 40, 41 или 46, като ги информира за правото им на коментар в рамките на 30 дни от датата на получаване. Ако съответният регистрант(и) или потребител(и) надолу по веригата поискат да коментират, те предоставят техните коментари на Агенцията. Агенцията на свой ред незабавно информира компетентния орган за представянето на коментарите. Компетентният орган (за решения, взети съгласно член 46) и Агенцията (за решения, взети съгласно членове 40 и 41) вземат предвид всички получени коментари и могат съответно да изменят проекторешението.

2.   Ако даден регистрант преустанови производството или вноса на веществото, или производството или вноса на изделие, или потребителят надолу по веригата — употребата, той информира Агенцията за този факт, в резултат, на което регистрираният обем в неговата регистрация, ако е уместно, ще бъде занулен и няма да бъде изисквана допълнителна информация по отношение на това вещество, освен ако регистрантът нотифицира за подновяването на производството или вноса на веществото или производството или вноса на изделието, или потребителят надолу по веригата нотифицира за подновяването на употребата. Агенцията информира компетентния орган на държавата-членка, където е установен регистрантът или потребителят надолу по веригата.

3.   Регистрантът може да преустанови производството или вноса на вещество или производството или вноса на изделие, или потребителят надолу по веригата — употребата, при получаването на проекта на решение. В такива случаи регистрантът или потребителят надолу по веригата информира Агенцията за този факт, в резултат на което неговата регистрация или доклад вече няма да бъдат валидни и няма да бъде изисквана допълнителна информация по отношение на това вещество, освен ако той не подаде нова регистрация или доклад. Агенцията информира компетентния орган на държавата-членка, където е установен регистранта или потребителя надолу по веригата.

4.   Независимо от параграфи 2 и 3, може да бъде изисквана допълнителна информация в съответствие с член 46, в единия или и в двата случая, когато:

а)

компетентният орган изготвя досие съгласно приложение XV, заключавайки, че съществува потенциален дългосрочен риск за здравето на човека или околната среда, обосновавайки необходимостта от допълнителна информация;

б)

експозицията на веществото, произведено или внесено от регистранта(ите), или на веществото в изделието, произведено или внесено от регистранта(ите), или на веществото, употребявано от потребителя(ите) надолу по веригата, значително допринася за този риск.

Процедурата в членове 69—73 се прилага mutatis mutandis.

Член 51

Приемане на решения при оценка на досиета

1.   Агенцията нотифицира компетентните органи на държавите-членки за своето проекторешение в съответствие с член 40 или 41 заедно с коментарите на регистранта.

2.   В рамките на 30 дни от разпространяването на документите, държавите-членки могат да предлагат изменения на проекторешението на Агенцията.

3.   Ако Агенцията не получи някакви предложения, тя ще приеме решението във варианта, нотифициран съгласно параграф 1.

4.   Ако Агенцията получи предложение за изменение, тя може да измени проекторешението. Агенцията препраща проекторешението заедно с всяко предложено изменение към Комитета на държавите-членки в рамките на 15 дни след края на 30-дневния период, упоменат в параграф 2.

5.   Агенцията незабавно съобщава за всяко предложение за изменение на всеки засегнат регистрант или потребител надолу по веригата, като им дава възможност за коментар в рамките на 30 дни. Комитетът на държавите-членки взема предвид всеки получен коментар.

6.   Ако в рамките на 60 дни от препращането Комитетът на държавите-членки постигне единодушно съгласие относно проекторешението, Агенцията съответно приема решението.

7.   Ако Комитетът на държавите-членки не успее да постигне единодушно съгласие, Комисията изготвя проекторешение, което да бъде прието в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 3.

8.   Жалба може да бъде внесена в съответствие с членове 91, 92 и 93 срещу решения на Агенцията съгласно параграфи 3 и 6 от настоящия член.

Член 52

Приемане на решения по оценка на вещества

1.   Компетентният орган разпространява своето проекторешение в съответствие с член 46 заедно с всички коментари от регистранта или потребителя надолу по веригата до Агенцията и до компетентните органи на другите държави-членки.

2.   Разпоредбите на член 51, параграфи 2—8 се прилагат mutatis mutandis.

Член 53

Поделяне на разходите за изпитвания без споразумение между регистрантите и/или потребителите надолу по веригата

1.   Когато от регистранти или потребители надолу по веригата се изисква извършването на изпитване в резултат на решение, взето съгласно настоящия дял, тези регистранти или потребители надолу по веригата полагат всички усилия за постигане на споразумение относно това кой да извърши изпитването от името на другите регистранти или потребители надолу по веригата и съответно да информира Агенцията в рамките на 90 дни. Ако Агенцията не бъде информирана за такова споразумение в рамките на тези 90 дни, тя посочва един от регистрантите или потребителите надолу по веригата, който да извърши изпитването от името на останалите.

2.   Ако даден регистрант или потребител надолу по веригата извърши изпитване от името на другите, те си поделят разходите за това изследване поравно.

3.   В случаите, посочени в параграф 1, регистрантът или потребителят надолу по веригата, който извършва изпитването, предоставят на всеки от останалите засегнати, копие на пълния доклад от изследването.

4.   Лицето, провеждащо и представящо изследването, има правото съответно да предявява иск към останалите. Всяко засегнато лице има право да предяви иск за забрана на друго лице да произвежда, внася или пуска на пазара вещество, ако това друго лице не плати своя дял от разходите или не предостави гаранция за това количество, или не даде копие от пълния доклад на извършеното изследване. Всички искове са изпълними в националните съдилища. Всяко лице може да избере да подаде своите искове за плащане към арбитражен съвет и да приеме арбитражното разпореждане.

Член 54

Публикуване на информация за оценка

До 28 февруари всяка година Агенцията публикува на своята интернет страница доклад за напредъка, постигнат през предходната календарна година, с цел изпълнение на задълженията, възложени във връзка с оценката. Този доклад включва, по-специално, препоръки към потенциалните регистранти за подобряване качеството на бъдещите регистрации.

ДЯЛ VII

РАЗРЕШАВАНЕ

ГЛАВА 1

Изисквания за разрешаване

Член 55

Цел на разрешаването и съображения за заместване

Целта на този дял е да гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, като едновременно с това гарантира, че рискът от веществата, пораждащи сериозно безпокойство, е правилно контролиран и че тези вещества постепенно са заменени с подходящи алтернативни вещества или технологии, когато това е икономически и технически надеждно. За тази цел всички производители, вносители и потребители надолу по веригата, кандидатстващи за разрешения, анализират наличието на алтернативи и вземат предвид техните рискове, техническата и икономическата възможност за заместване.

Член 56

Общи разпоредби

1.   Един производител, вносител или потребител надолу по веригата не пуска вещество на пазара за употреба или негова собствена употреба, ако това вещество е включено в приложение XIV, освен ако:

а)

употребата(ите) на това вещество в самостоятелен вид или в препарат, или влагането на веществото в изделие, за която веществото е пуснато на пазара, или за която той употребява веществото за себе си, е била разрешена в съответствие с членове 60—64; или

б)

употребата(ите) на това вещество в самостоятелен вид или в препарат или влагането на веществото в изделие, за която веществото е пуснато на пазара, или за която той употребява веществото за себе си, е била изключена от изискването за разрешаване по приложение XIV в съответствие с член 58, параграф 2; или

в)

датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), i), не е била достигната; или

г)

датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), i), е била достигната и той е подал заявление 18 месеца преди тази дата, но решение по заявлението за разрешаване още не е било взето; или

д)

в случаите, когато веществото е пуснато на пазара, е било издадено разрешение за тази употреба на неговия непосредствен потребител надолу по веригата.

2.   Един потребител надолу по веригата може да употребява вещество, отговарящо на критериите, установени в параграф 1, при условие че употребата съответства на условията в издаденото разрешение на участник нагоре по неговата верига на доставки за тази употреба.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат при употребата на вещества за научноизследователска и развойна дейност. Приложение ХIV опреде