30.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/15


DEN BLANDEDE KOMITÉ EU-ANDORRAS AFGØRELSE Nr. 1/2015

af 11. december 2015

om erstatning af tillægget til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde [2015/2468]

DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra (1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 11 i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra (»aftalen«) henvises der til tillægget om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde (»tillægget«).

(2)

I aftalens artikel 17, stk. 8, fastlægges det, at Den Blandede Komité kan foretage ændringer af bestemmelserne i nævnte tillæg.

(3)

For at øge retssikkerheden for de erhvervsdrivende og sikre en ensartet anvendelse fra de to parters side bør tillægget ændres for at tage hensyn til den udvikling, der via den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse (2) (»konventionen«) har fundet sted for oprindelsesreglerne i den regionale kontekst under pan-Euro-Middelhavs-ordningen.

(4)

For at sikre, at aftalen fungerer korrekt, bør Den Blandede Komité erstatte tillægget fuldstændigt med en ny version, således at alle de pågældende bestemmelser samles i én tekst, og brugernes og toldmyndighedernes arbejde derved lettes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillægget til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra 1. januar 2016.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2015.

På Den Blandede Komités vegne

Maria UBACH

Formand


(1)  EFT L 374 af 31.12.1990, s. 16.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.


BILAG

Tillæg om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

INDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Generelle krav

Artikel 3

Bilateral kumulation af oprindelse

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

Artikel 7

Kvalificerende enhed

Artikel 8

Sæt

Artikel 9

Neutrale elementer

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 10

Territorialitetsprincip

Artikel 11

Direkte transport

Artikel 12

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 13

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

Artikel 14

Generelle krav

Artikel 15

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 16

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

Artikel 17

Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1

Artikel 18

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Artikel 19

Regnskabsmæssig adskillelse

Artikel 20

Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring

Artikel 21

Godkendte eksportører

Artikel 22

Oprindelsesbevisets gyldighed

Artikel 23

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

Artikel 24

Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis

Artikel 25

Støttedokumenter

Artikel 26

Opbevaring af oprindelsesbeviser og støttedokumenter

Artikel 27

Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 28

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 29

Administrativt samarbejde

Artikel 30

Kontrol af oprindelsesbeviser

Artikel 31

Bilæggelse af tvister

Artikel 32

Sanktioner

Artikel 33

Frizoner

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 34

Anvendelse af tillægget

Artikel 35

Særlige betingelser

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Ændringer af tillægget

Liste over bilag

Bilag I:

Indledende noter til listen i bilag II

Bilag II:

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

Bilag III:

Model til varecertifikat EUR.1 og ansøgning om varecertifikat EUR.1

Bilag IV:

Tekst i oprindelseserklæring

Fælles erklæringer

Fælles erklæring vedrørende Republikken San Marino

Fælles erklæring vedrørende revision af oprindelsesreglerne i tillægget om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I dette tillæg forstås ved:

a)   »fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller specifikke processer

b)   »materiale«: alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

c)   »produkt«: det produkt, der fremstilles, også når det er bestemt til senere anvendelse som materiale i en anden fremstillingsproces

d)   »varer«: både materialer og produkter

e)   »toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994

f)   »prisen ab fabrik«: den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i den part, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres

g)   »materialernes værdi«: toldværdien på importtidspunktet for de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i den eksporterende part

h)   »værdien af materialer med oprindelsesstatus«: værdien af disse materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer

i)   »merværdi«: prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i den anden part, og med hvilke der gælder kumulation, eller, hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i den eksporterende part

j)   »kapitler« og »positioner«: de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i dette tillæg benævnt »det harmoniserede system« eller »HS«

k)   »tariferet«: et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position

l)   »sending«: produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

m)   »territorier«: herunder også søterritorier

n)   »part«: en, flere eller samtlige af medlemsstaterne i Den Europæiske Union, Den Europæiske Union eller Andorra

o)   »toldmyndigheder«: for Den Europæiske Unions vedkommende enhver toldmyndighed i Den Europæiske Unions medlemsstater.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Generelle krav

I forbindelse med anvendelsen af aftalens artikel 11, stk. 1, anses følgende produkter for at have oprindelse i en part:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i en part i den i artikel 4 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i en part, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i en part, på betingelse af at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i parten i den i artikel 5 fastlagte betydning.

Artikel 3

Bilateral kumulation af oprindelse

Uanset artikel 2 anses materialer, der har oprindelse i en part, som materialer med oprindelse i den anden part, når de indgår i et produkt, som fremstilles dér. Det kræves ikke, at disse materialer har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

Artikel 4

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Følgende produkter anses for at være fuldt ud fremstillet i en part:

a)

mineralske produkter, som er udvundet af dens jord eller havbund

b)

vegetabilske produkter, der er høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

f)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget uden for den eksporterende parts søterritorium af dens fartøjer

g)

produkter, som er fremstillet på dens fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter

h)

brugte genstande, som kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer

i)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

j)

produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for dens søterritorium, for så vidt den har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

k)

varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-j) nævnte produkter.

2.   Udtrykket »dens fartøjer« og »dens fabriksskibe« i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe:

a)

som er registreret i en EU-medlemsstat eller Andorra

b)

som sejler under en EU-medlemsstats eller Andorras flag

c)

som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i en EU-medlemsstat eller Andorra eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en EU-medlemsstat eller Andorra, hvis administrerende direktør eller direktører, formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en EU-medlemsstat eller Andorra, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører en EU-medlemsstat eller Andorra eller offentlige institutioner eller statsborgere i den pågældende part

d)

hvis kaptajn og officerer er statsborgere i en af EU-medlemsstat eller Andorra

og

e)

hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i en EU-medlemsstat eller Andorra.

Artikel 5

Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter

1.   Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne i listen i bilag II til dette tillæg er opfyldt.

Ovennævnte betingelser angiver, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at hvis et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de på listen angivne betingelser er opfyldt, anvendes til fremstilling af et andet produkt, gælder de betingelser, som er angivet for det produkt, i hvilket det indarbejdes, ikke for det, og der skal ikke tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det.

2.   Uanset stk. 1 kan der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen i bilag II til dette tillæg ikke må anvendes ved fremstillingen af et givet produkt, forudsat at:

a)

deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik,

b)

ingen af de på listen anførte procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges ved anvendelse af dette stykke.

3.   Stk. 1 og 2 gælder med forbehold af bestemmelserne i artikel 6.

Artikel 6

Utilstrækkelige bearbejdninger eller forarbejdninger

1.   Følgende processer anses som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt, jf. dog stk. 2:

a)

bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning, afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning, hel eller delvis blegning, polering og glasering af korn eller ris

g)

farvning af sukker eller formning af sukker i stykker;

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning (herunder samling i sæt)

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art

n)

blanding af sukker med ethvert materiale

o)

enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele

p)

kombination af to eller flere af de i litra a) til o) nævnte arbejdsprocesser

q)

slagtning af dyr.

2.   Alle processer, der udføres på et givet produkt i en part, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 7

Kvalificerende enhed

1.   Den kvalificerende enhed for anvendelsen af bestemmelserne i dette tillæg er det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur.

Heraf følger:

a)

at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i dette tillæg.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

Artikel 8

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 9

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som kan anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

varer, som ikke indgår i eller er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 10

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i en part, jf. dog undtagelserne i artikel 3 og stk. 3 i denne artikel.

2.   Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra en part til et andet land, reimporteres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog artikel 3, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at

a)

de reimporterede varer er de samme varer som dem, der blev eksporteret, og

b)

de reimporterede varer ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, mens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret.

3.   Erhvervelse af oprindelsesstatus efter betingelserne i afsnit II berøres ikke af bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted uden for en part, af materialer, der er eksporteret fra parten og efterfølgende reimporteres dertil, på betingelse af at

a)

de eksporterede materialer er fuldt ud fremstillet i parten eller har undergået yderligere forarbejdning eller bearbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, før eksporten, og

b)

det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

i)

at de reimporterede varer er fremstillet ved bearbejdning eller forarbejdning af eksporterede materialer, og

ii)

den samlede værditilvækst, der er erhvervet uden for parten ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, for hvilket der gøres krav på oprindelsesstatus.

4.   Ved anvendelsen af stk. 3 finder betingelserne for erhvervelse af oprindelsesstatus i afsnit II ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning uden for en part. Når der i listen i bilag II til dette tillæg anvendes en regel om fastsættelse af en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de på den pågældende parts territorium benyttede materialer uden oprindelsesstatus sammenlagt med den samlede værditilvækst, der er erhvervet uden for parten ved anvendelse af denne artikel, imidlertid ikke overstige den anførte procentdel.

5.   Ved anvendelsen af stk. 3 og 4 forstås ved »samlet værditilvækst« samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for en part, herunder værdien af de dér anvendte materialer.

6.   Bestemmelserne i stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, der ikke opfylder de i listen i bilag II til dette tillæg fastsatte betingelser, eller som kun kan anses for tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede, hvis den generelle tolerance i artikel 5, stk. 2, tages i anvendelse.

7.   Forarbejdninger eller bearbejdninger, der omfattes af denne artikel og foretages uden for en part, finder sted under ordningen for passiv forædling eller et lignende system.

Artikel 11

Direkte transport

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i dette tillæg, og som transporteres direkte mellem parterne. Dog kan produkter, som udgør en samlet sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og ladning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i den importerende part fremlægges:

a)

enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra den eksporterende part gennem transitlandet, eller

b)

en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder:

i)

en nøjagtig beskrivelse af produkterne

ii)

datoen for produkternes losning og lastning, og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler

og

iii)

dokumenterede oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller

c)

i mangel heraf enhver anden dokumentation.

Artikel 12

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land end en af parterne, og som efter udstillingen sælges til import til en af parterne, opnår ved importen de fordele, som følger af bestemmelserne i aftalen, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har sendt disse produkter fra en af parterne til det land, hvor udstillingen holdes, og har udstillet dem dér

b)

at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en af parterne

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev sendt til udstillingen, og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, da de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for den importerende parts toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 13

Forbud mod toldgodtgørelse eller -fritagelse

1.   For materialer uden oprindelsesstatus, som anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i en af parterne, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i nogen af parterne.

2.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i en af parterne på materialer, der anvendes ved fremstillingen, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, eksporteres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3.   Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4.   Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 gælder også for emballager i den i artikel 7, stk. 2, fastlagte betydning, og for produkter i sæt i den i artikel 8 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus.

5.   Stk. 1-4 finder kun anvendelse på materialer af den art, som dette tillæg gælder for.

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

Artikel 14

Generelle krav

1.   Produkter med oprindelse i en af parterne er ved import til den anden part omfattet af bestemmelserne i denne aftale, når et af følgende oprindelsesbeviser forelægges:

a)

et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III til dette tillæg

b)

i de i artikel 20, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring (»oprindelseserklæringen«), som afgives af eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Teksten til oprindelseserklæringen findes i bilag IV til dette tillæg.

2.   Uanset stk. 1 er produkter med oprindelsesstatus i den i dette tillæg fastlagte betydning i de i artikel 24 omhandlede tilfælde omfattet af bestemmelserne i dette tillæg, uden at der skal forelægges nogen af de oprindelsesbeviser, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

Artikel 15

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1.   De kompetente myndigheder i den eksporterende part udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III til dette tillæg. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i eksportlandets lovgivning. Hvis formularerne udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Produktbeskrivelsen anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3.   Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i den eksporterende part, hvor varecertifikatet EUR.1 er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette tillæg er opfyldt.

4.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EU-medlemsstat eller i Andorra, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Den Europæiske Union eller i Andorra og opfylder de øvrige betingelser i dette tillæg, jf. dog stk. 5.

5.   De toldmyndigheder, der udsteder varecertifikater EUR.1, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette tillæg er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til varebeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

6.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik 11.

7.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 16

Efterfølgende udstedelse af varecertifikat EUR.1

1.   Uanset artikel 15, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter eksporten af de produkter, som det vedrører, såfremt:

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved eksporten, eller

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved importen.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for eksporten af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning.

3.   Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter.

4.   På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal følgende påtegning anføres (på engelsk):

»ISSUED RETROSPECTIVELY«.

5.   Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrik 7 på varecertifikat EUR.1.

Artikel 17

Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de udstedende toldmyndigheder og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdokumenter.

2.   På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres følgende (på engelsk):

»DUPLICATE«.

3.   Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4.   Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato.

Artikel 18

Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis

Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i en af parterne, skal det være muligt at erstatte det originale oprindelsesbevis med et eller flere varecertifikater EUR.1, når det eller de skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i en af parterne. Erstatningsvarecertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet.

Artikel 19

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   Hvis der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af identiske og indbyrdes ombyttelige materialer med og uden oprindelsesstatus, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de berørte parter tillade, at metoden med »regnskabsmæssig adskillelse« (»metoden«) anvendes til styringen af sådanne lagre.

2.   Det skal under metoden kunne sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som produkter med oprindelse, i en given referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

3.   Toldmyndighederne kan give tilladelse, jf. stk. 1, på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige.

4.   Metoden, og anvendelsen af den registreres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder i det land, hvor produktet er fremstillet.

5.   Indehaveren af metoden kan alt efter omstændighederne udfærdige eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som produkter med oprindelse. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen til at anvende metoden fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret.

6.   Toldmyndighederne skal kontrollere den brug, der gøres af tilladelsen til at anvende metoden, og kan når som helst inddrage den, hvis indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter den på ukorrekt vis eller ikke opfylder en af de øvrige betingelser i dette tillæg.

Artikel 20

Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring

1.   En oprindelseserklæring som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 21 eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere kolli indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Der kan udfærdiges en oprindelseserklæring, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i EU eller i Andorra og opfylder de øvrige betingelser i dette tillæg, jf. dog stk. 3.

3.   En eksportør, som udfærdiger en oprindelseserklæring, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i eksportlandet kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette tillæg er opfyldt.

4.   Eksportøren skal udfærdige en oprindelseserklæring ved med maskinskrift, stempling eller trykning at anføre den i bilag IV til dette tillæg gengivne erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, idet der vælges en af de sprogudgaver, der er fastsat i nævnte tillæg, i overensstemmelse med eksportlandets lovgivning. Hvis erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5.   Oprindelseserklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 21 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i den eksporterende part tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle oprindelseserklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6.   Eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved eksporten af de produkter, som den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges i importlandet senest to år efter importen af de produkter, som den vedrører.

Artikel 21

Godkendte eksportører

1.   Toldmyndighederne i den eksporterende part kan give enhver eksportør (»godkendt eksportør«), der hyppigt forsender produkter i henhold til dette tillæg, tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer uanset de pågældende produkters værdi. En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal over for toldmyndighederne give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i dette tillæg er opfyldt.

2.   Toldmyndighederne kan, når de indrømmer status som godkendt eksportør, hertil knytte alle de betingelser, som de finder hensigtsmæssige.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på oprindelseserklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer den brug, den godkendte eksportør gør af tilladelsen.

5.   Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen tilbage. De skal gøre dette, når den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 1 omhandlede garantier, ikke opfylder de i stk. 2 omhandlede betingelser eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen.

Artikel 22

Oprindelsesbevisets gyldighed

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i fire måneder fra den dato, hvor det blev udstedt i den eksporterende part, og skal inden for samme periode fremlægges for toldmyndighederne i den importerende part.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for den importerende parts toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte sidste frist, kan godtages som grundlag for præferencebehandling, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan toldmyndighederne i den importerende part godtage oprindelsesbeviser, når produkterne er blevet frembudt for dem inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 23

Fremlæggelse af oprindelsesbevis

Oprindelsesbeviser fremlægges for toldmyndighederne i den importerende part i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i det pågældende land. Disse myndigheder kan forlange en oversættelse af oprindelsesbeviset. De kan også kræve, at importangivelsen suppleres med importørens erklæring om, at produkterne opfylder de betingelser, der kræves for anvendelsen af aftalen.

Artikel 24

Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan importeres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et oprindelsesbevis, forudsat at der er tale om import uden erhvervsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i dette tillæg, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed. For så vidt angår produkter sendt pr. post, kan denne erklæring afgives på toldangivelse CN22/CN23 eller på et ark papir, der vedlægges det nævnte dokument.

2.   Som import helt uden erhvervsmæssig karakter anses lejlighedsvis import, der udelukkende består af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie, og hvis beskaffenhed og mængde ikke giver anledning til tvivl om, at importen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

3.   Desuden må den samlede værdi af disse produkter ikke overstige 500 EUR i tilfælde af småforsendelser og 1 200 EUR i tilfælde af produkter, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage.

Artikel 25

Støttedokumenter

De i artikel 15, stk. 3, og artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en oprindelseserklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i en af parterne og opfylder de øvrige betingelser i dette bilag, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for de omhandlede varer hos den pågældende eksportør eller leverandør, f.eks. hidrørende fra hans regnskaber eller interne bogholderi

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en af parterne, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med den nationale lovgivning

c)

dokumenter, der beviser, at en bearbejdning eller forarbejdning af materialerne har fundet sted i en af parterne, og som er udstedt eller udfærdiget i en af parterne, såfremt disse dokumenter benyttes i overensstemmelse med den nationale lovgivning

d)

varecertifikater EUR.1 eller oprindelseserklæringer, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i en af de pågældende parter i overensstemmelse med dette tillæg

e)

egnet bevis for bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for den relevante part i henhold til artikel 11, hvoraf det fremgår, at kravene i nævnte artikel er opfyldt.

Artikel 26

Opbevaring af oprindelsesbeviser og støttedokumenter

1.   En eksportør, der anmoder om udstedelse af et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare de i artikel 15, stk. 3, omhandlede dokumenter.

2.   En eksportør, der udfærdiger en oprindelseserklæring, skal i mindst tre år opbevare et eksemplar af denne oprindelseserklæring samt de i artikel 20, stk. 3, omhandlede dokumenter.

3.   Toldmyndighederne i den eksporterende part, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal i mindst tre år opbevare den i artikel 15, stk. 2, omhandlede anmodningsformular.

4.   Toldmyndighederne i den importerende part skal i mindst tre år opbevare de varecertifikater EUR.1 og de oprindelseserklæringer, der fremlægges for dem.

Artikel 27

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1.   Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem oplysningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i det dokument, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med import af produkterne, medfører dette ikke i sig selv, at oprindelsesbeviset er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at det pågældende dokument svarer til de frembudte produkter.

2.   Klare formelle fejl som maskinskrivningsfejl på et oprindelsesbevis bør ikke føre til, at det pågældende dokument afvises, hvis fejlene ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i det pågældende dokument.

Artikel 28

Beløb udtrykt i euro

1.   Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 20, stk. 1, litra b), og artikel 24, stk. 3, i tilfælde, hvor produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsættes modværdien af de beløb, der er udtrykt i euro, årligt i parternes nationale valutaer af hvert af de berørte lande.

2.   Sendinger er omfattet af bestemmelserne i artikel 20, stk. 1, litra b), og artikel 24, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3.   De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene meddeles Europa-Kommissionen senest den 15. oktober og gælder fra den 1. januar det følgende år. Europa-Kommissionen underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4.   Et land kan op- eller nedrunde det beløb, der fremkommer ved omregningen af et beløb udtrykt i euro til dets nationale valuta. Det afrundede beløb må ikke afvige mere end 5 % fra det beløb, der fremkommer ved omregningen. Et land kan bibeholde modværdien i dets nationale valuta af et beløb udtrykt i euro, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5.   Beløbene udtrykt i euro kontrolleres af Den Blandede Komité, hvis en part anmoder herom. Som led i denne kontrol overvejer Den Blandede Komité, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan den træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT VI

METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 29

Administrativt samarbejde

1.   Parternes toldmyndigheder forsyner gennem Europa-Kommissionen hinanden med aftryk af de stempler, der i deres toldkontorer anvendes ved udstedelsen af varecertifikater EUR.1, og oplyser ligeledes gennem Europa-Kommissionen hinanden om adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for at udstede og kontrollere disse certifikater og oprindelseserklæringer.

2.   For at sikre en korrekt anvendelse af dette tillæg yder parterne gennem deres respektive toldmyndigheder hinanden gensidig bistand til at kontrollere ægtheden af varecertifikater EUR.1 eller oprindelseserklæringer og rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 30

Kontrol af oprindelsesbeviser

1.   Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver og i øvrigt, når toldmyndighederne i den importerende part nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de pågældende produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i dette tillæg.

2.   Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 skal toldmyndighederne i den importerende part tilbagesende varecertifikatet EUR.1 og fakturaen, hvis en sådan er fremlagt, oprindelseserklæringen eller en kopi af disse dokumenter til toldmyndighederne i den eksporterende part, i givet fald med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3.   Kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i den eksporterende part. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   Hvis den importerende parts toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de pågældende produkter, mens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren under forbehold af de forsigtighedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes snarest muligt om resultaterne af kontrollen. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i en af parterne og opfylder de øvrige betingelser i dette tillæg.

6.   Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar senest ti måneder efter datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 31

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 30 fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for dens gennemførelse, forelægges de for Den Blandede Komité. Hvis der opstår andre tvister end dem, der vedrører kontrolprocedurerne i artikel 30, i forbindelse med fortolkningen af dette tillæg, skal de forelægges for Den Blandede Komité.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og toldmyndighederne i den importerende part i henhold til denne parts lovgivning.

Artikel 32

Sanktioner

Der iværksættes sanktioner mod enhver person, der udfærdiger eller lader udfærdige et dokument med urigtige oplysninger for at opnå præferencebehandling for produkter.

Artikel 33

Frizoner

1.   Parterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der handles på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og at de ikke dér undergår andre behandlinger end sådanne, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Uanset stk. 1 i denne artikel skal de pågældende myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.1, når produkter med oprindelse i en part, der er importeret i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som undergår behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne har undergået, er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette tillæg.

AFSNIT VII

CEUTA OG MELILLA

Artikel 34

Anvendelse af tillægget

1.   Udtrykket »Den Europæiske Union« omfatter ikke Ceuta og Melilla.

2.   Når produkter med oprindelse i Andorra importeres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i EU's toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Andorra skal ved import af produkter, der er omfattet af aftalen, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der importeres fra og har oprindelse i Den Europæiske Union.

3.   Ved anvendelsen af stk. 2 i denne artikel på produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder dette tillæg tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i artikel 35.

Artikel 35

Særlige betingelser

1.   Forudsat at de er transporteret direkte i overensstemmelse med artikel 11, anses følgende:

1)

som produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a)

produkter, der er fuldt ud fremstillet i Ceuta og Melilla

b)

produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 fastlagte betydning eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i en part, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

2)

som produkter med oprindelse i Andorra:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Andorra

b)

produkter, der er fremstillet i Andorra, og som indeholder andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a) i denne artikel, på betingelse af:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i artikel 5 fastlagte betydning eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller Den Europæiske Union, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6.

2.   Ceuta og Melilla betragtes som ét enkelt område.

3.   Eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant anfører »Andorra« og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i varecertifikatet EUR.1 eller fakturaerklæringen. Hvad angår produkter med oprindelses i Ceuta og Melilla, angives denne oprindelse endvidere i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen.

4.   De spanske toldmyndigheder er ansvarlige for anvendelsen af dette tillæg i Ceuta og Melilla.

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Ændringer af tillægget

Den Blandede Komité kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i dette tillæg.

BILAG I

INDLEDENDE NOTER TIL LISTEN I BILAG II

Note 1:

Listen indeholder de betingelser, alle produkter skal opfylde, for at de kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 5 i dette tillæg.

Note 2:

2.1.

I de første to kolonner i listen beskrives det fremstillede produkt. I første kolonne angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i anden kolonne angives varebeskrivelsen for positionen eller kapitlet i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er der specificeret en regel i kolonne 3 eller 4. Når der i nogle tilfælde står et »ex« før angivelsen i første kolonne, betyder det, at reglen i kolonne 3 eller 4 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position, som er anført i kolonne 2.

2.2.

Når flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller der er angivet et kapitel, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er generel, finder den tilhørende regel i kolonne 3 eller 4 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3.

Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilhørende regel i kolonne 3 eller 4.

2.4.

Hvis der i forbindelse med en angivelse i de to første kolonner er specificeret en regel i både kolonne 3 og 4, kan eksportøren vælge at anvende enten reglen i kolonne 3 eller reglen i kolonne 4. Hvis der ikke er angivet nogen oprindelsesregel i kolonne 4, skal reglen i kolonne 3 anvendes.

Note 3:

3.1.

Bestemmelserne i dette tillægs artikel 5 angående produkter, der efter at have opnået oprindelsesstatus benyttes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om oprindelsesstatus er opnået på den fabrik, hvor disse produkter benyttes, eller på en anden fabrik i en af parterne.

3.2.

Reglen i listen er den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der er nødvendig, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver også oprindelsesstatus; omvendt kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus. Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel må anvendes på et vist fremstillingstrin, er det derfor tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3.

Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan der, under forbehold af note 3.2, anvendes materialer henhørende under en hvilken som helst position (også materialer henhørende under samme varebeskrivelse og position som produktet), jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen.

Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. …« eller »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under samme position som produktet« forstås imidlertid, at der kan anvendes materialer henhørende under en hvilken som helst position, undtagen materialer med samme beskrivelse som produktet i kolonne 2 i listen.

3.4.

Når det i en regel i listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Det kræves ikke, at alle materialerne anvendes.

3.5.

Når det i en regel i listen hedder, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde reglen.

Eksempel:

Reglen angående tilberedte næringsmidler henhørende under pos. 19.04, hvorefter anvendelse af korn og varer deraf udtrykkeligt er udelukket, er ikke til hinder for, at der anvendes mineralsalte, kemiske og andre tilsætningsstoffer, som ikke er fremstillet af korn.

Dette gælder imidlertid ikke for produkter, der — selv om de ikke må fremstilles af det bestemte materiale, der er nævnt i listen — på et tidligere fremstillingstrin må fremstilles af et materiale af samme art.

3.6.

Når der i en regel i listen angives to procenter som maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procenter ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig være højere end den højeste af de angivne procenter. Endvidere må de enkelte procenter ikke overskrides i forhold til de bestemte materialer, de gælder for.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

HS-position

Varebeskrivelse

Bearbejdninger eller forarbejdninger af materialer uden oprindelsesstatus, som giver det færdige produkt oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr, der henhører under kapitel 1, skal være fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 1 og 2, er fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 er fuldt ud fremstillet

 

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 4 skal være fuldt ud fremstillet

alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter), der henhører under pos. 2009, skal have oprindelsesstatus, og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 5

Diverse produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 5 er fuldt ud fremstillet

 

ex 0502

Bearbejdede svine- og vildsvinebørster

Rensning, desinficering, sortering og glatning af svine- og vildsvinebørster

 

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, skal være fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 7 er fuldt ud fremstillet

 

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte frugter og nødder skal være fuldt ud fremstillet, og

værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 9 er fuldt ud fremstillet

 

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Fremstilling på basis af alle materialer

 

0902

Te, også aromatiseret

Fremstilling på basis af alle materialer

 

ex 0910

Blandinger af krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

 

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 10 er fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten undtagen:

Fremstilling, ved hvilken al anvendt korn, spiselige grøntsager, rødder og rodknolde, der henhører under pos. 0714, eller anvendt frugt skal være fuldt ud fremstillet

 

ex 1106

Mel og pulver af udbælgede og tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

Tørring og formaling af bælgfrugter, der henhører under pos. 0708

 

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 12 er fuldt ud fremstillet

 

1301

Schellak o. lign.; vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under pos. 1301, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

 

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og andre planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

 

 

Planteslimer og gelatineringsmidler, modificerede, udvundet af vegetabilske produkter

Fremstilling på basis af ikke-modificerede planteslimer og gelatineringsmidler

andre varer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 14 er fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

 

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 0203, 0206 eller 0207 eller ben henhørende under pos. 0506

andre varer

Fremstilling på basis af kød og spiselige slagtebiprodukter af svin, der henhører under pos. 0203 eller 0206, eller af kød og spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, der henhører under pos. 0207

1502

Talg af hornkvæg, får og geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503:

 

 

Ben- og destruktionsfedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben henhørende under pos. 0506

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 er fuldt ud fremstillet

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

Faste fraktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1504

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, er fuldt ud fremstillet

ex 1505

Raffineret lanolin

Fremstilling på basis af uldfedt, rå, der henhører under pos. 1505

 

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:

 

 

Faste fraktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1506

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 er fuldt ud fremstillet

1507 til 1515

Vegetabilske olier og fraktioner deraf:

 

 

Sojabønneolie, jordnøddeolie, palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie, træolie, oiticicaolie, myrtevoks, japanvoks, fraktioner af jojobaolie og olie til teknisk og industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

Fraktioner i fast form, undtagen fraktioner af jojobaolie

Fremstilling på basis af andre materialer henhørende under pos. 1507 til 1515

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet. Materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 må dog anvendes

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 4, skal være fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet. Materialer henhørende under pos. 1507, 1508, 1511 og 1513 må dog anvendes

 

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling:

på basis af dyr, der henhører under kapitel 1, og/eller

ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 3 er fuldt ud fremstillet

 

ex Kapitel 17

Sukker og sukkervarer undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

 

ex 1701

Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

 

 

Kemisk ren maltose eller fruktose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under pos. 1702

Andet sukker i fast form, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

andre varer

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer har oprindelsesstatus

ex 1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

 

 

Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn, der henhører under kapitel 10

andre varer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

 

 

Med indhold af kød, slagtebiprodukter, fisk, skaldyr eller bløddyr på 20 vægtprocent eller derunder

Fremstilling, ved hvilken alt anvendt korn og de afledte produkter heraf (undtagen hård hvede og afledte produkter heraf), skal være fuldt ud fremstillet

Med indhold af kød, slagtebiprodukter, fisk, skaldyr eller bløddyr på over 20 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken:

alt det anvendte korn og varerne deraf (undtagen hård hvede og varer deraf) er fuldt ud fremstillet, og

alle anvendte materialer henhørende under kapitel 2 og 3 er fuldt ud fremstillet

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse henhørende under pos. 1108

 

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 1806

ved hvilken alt det anvendte korn og mel (undtagen hård hvede og majs af sorten Zea indurata samt varer deraf) er fuldt ud fremstillet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under kapitel 11

 

ex Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte grøntsager, frugter eller nødder er fuldt ud fremstillet

 

ex 2001

Yamsrødder, batater (søde kartofler) og lignende spiselige dele af planter, med indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

 

ex 2004 og ex 2005

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

 

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt– eller nøddepuré samt frugt– eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex 2008

Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte nødder og olieholdige frø henhørende under pos. 0801, 0802 og 1202 til 1207 ikke overstiger 60 % af produktets pris ab fabrik

 

Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

Andre varer, undtagen frugt og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

2009

Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 21

Diverse produkter fra fødevareindustrien undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

 

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken al den anvendte cikorie er fuldt ud fremstillet

 

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

 

 

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Sennepsmel eller tilberedt sennep kan dog anvendes

Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen tilberedte eller konserverede grøntsager henhørende under pos. 2002 til 2005

 

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer henhørende under kapitel 17 ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

 

ex Kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike undtagen:

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken alle anvendte druer eller af druer udvundne materialer er fuldt ud fremstillet

 

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 17, ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik, og

ved hvilken alle anvendte frugtsafter (undtagen ananas-, lime- eller grapefrugtsafter) har oprindelsesstatus

 

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 2207 eller 2208, og

ved hvilken alle druer eller af druer afledte materialer skal være fuldt ud fremstillet eller, ved hvilken arrak, såfremt alle de andre anvendte materialer har oprindelsesstatus, må anvendes i et forhold, der ikke overstiger 5 % vol.

 

ex Kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet.

 

ex 2301

Hvalmel; mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, er fuldt ud fremstillet

 

ex 2303

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet, på over 40 vægtprocent

Fremstilling, ved hvilken al anvendt majs er fuldt ud fremstillet

 

ex 2306

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af olivenolie, med et indhold af olivenolie på over 3 %

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte oliven er fuldt ud fremstillet

 

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alt anvendt korn, sukkermelasse, kød eller mælk allerede skal have oprindelsesstatus, og

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, skal være fuldt ud fremstillet,

 

ex Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger undtagen:

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer henhørende under kapitel 24 er fuldt ud fremstillet

 

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald henhørende under pos. 2401 har oprindelsesstatus

 

ex 2403

Røgtobak

Fremstilling, ved hvilken mindst 70 vægtprocent af anvendt ufabrikeret tobak eller tobaksaffald henhørende under pos. 2401 har oprindelsesstatus

 

BILAG III

MODELLER TIL VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1

Trykningsinstruks

1.

Formularens format er 210 × 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit og skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g pr. m2. Det skal være forsynet med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2.

Parternes kompetente myndigheder kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular forsynes med en bemærkning om godkendelsen. Hver formular skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

Image

Image

NOTER

1.

Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivninger. Ændringer skal foretages ved, at de fejlagtige oplysninger overstreges, og eventuelle ændrede oplysninger tilføjes. Enhver således foretaget ændring skal bekræftes af den, der har udstedt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne.

2.

Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3.

Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

Image

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Undertegnede eksportør af de på omstående side beskrevne varer

ERKLÆRER

at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af dette certifikat

BESKRIVER

de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

FREMLÆGGER

følgende dokumentation (1):

FORPLIGTER MIG

til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte finde nødvendig for udstedelse af dette certifikat samt til i påkommende tilfælde at indvillige i enhver undersøgelse ved de nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af fremstillingsforholdene for ovennævnte varer;

ANMODER

om udstedelse af varecertifikat for disse varer.

Sted …,

Dato ….

(Underskrift)


(1)  For eksempel: importdokumenter, varecertifikater, fakturaer, erklæringer fra producenten mv. vedrørende de anvendte materialer eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand.

BILAG IV

TEKST TIL OPRINDELSESERKLÆRING

Oprindelseserklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Catalansk

L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera no (1)) declara que, llevat que s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial … (2)

 (3)

(Sted og dato)

 (4)

(Eksportørens underskrift samt navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)


(1)  Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal nummeret på den godkendte eksportørs tilladelse anføres i dette felt. Hvis oprindelseserklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, udelades ordlyden i parentes, eller eksportøren undlader at udfylde feltet.

(2)  Her angives produkternes oprindelse. Hvis oprindelseserklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af angivelsen »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3)  Disse angivelser kan udelades, hvis oplysningerne fremgår af selve dokumentet.

(4)  Hvis det ikke kræves, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE REPUBLIKKEN SAN MARINO

1.

Produkter med oprindelse i Republikken San Marino accepteres af Andorra som havende oprindelse i Den Europæiske Union i den betydning, der er fastlagt i aftalen.

2.

Tillægget om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde finder tilsvarende anvendelse med henblik på at definere oprindelsesstatus for de under punkt 1 omhandlede produkter.

FÆLLES ERKLÆRING VEDRØRENDE REVISION AF OPRINDELSESREGLERNE I TILLÆGGET OM DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG OM METODERNE FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

1.

Parterne er enige om at tage oprindelsesreglerne i tillægget om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde op til revision og drøfte de nødvendige ændringer, hvis en af parterne anmoder herom. Under disse drøftelser skal parterne tage hensyn til udviklingen inden for teknologi og produktionsprocesser, prisudsving og alle andre faktorer, som kan berettige ændringer af reglerne.

2.

Bilag II til tillægget om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde tilpasses i overensstemmelse med de løbende ændringer af det harmoniserede system.