EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0812

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1434/98

OJ L 133, 29.5.2015, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/812/oj

29.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/812

af 20. maj 2015

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1434/98

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (3) fastsatte som et af sine mål gradvis at bringe udsmid til ophør ved at indføre en forpligtelse til at lande fangster af arter, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og, i Middelhavet, arter, der er fastsat mindstemål for. Visse bestemmelser i de eksisterende forordninger om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger er i modstrid med landingsforpligtelsen og forpligter fiskerne til at smide fisk ud. For at fjerne uoverensstemmelserne mellem de nævnte forordninger og landingsforpligtelsen, og for at landingsforpligtelsen kan gennemføres i praksis, bør disse bestemmelser ændres eller ophæves.

(2)

For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør navnlig Rådets forordning (EF) nr. 850/98 (4) ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, og som overskrider grænserne for fangstsammensætning, skal landes og afskrives på kvoterne; ved at erstatte bestemmelserne om mindstemål for landede marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen, med bestemmelser om bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser; ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, og som overskrider grænserne for bifangster i bestemte områder, på bestemte tidspunkter og for bestemte redskabstyper, skal landes og afskrives på kvoterne, og ved at præcisere, at forbuddet mod highgrading ikke gælder, når der er indført undtagelser fra landingsforpligtelsen.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør bestemmelserne om områdelukninger i ICES-afsnit VIb med henblik på beskyttelsen af ungkuller desuden ændres.

(4)

For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 (5) ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i Østersøen, og som overskrider grænserne for fangstsammensætning, skal landes og afskrives på kvoterne, ved at erstatte mindstemålet for landing af marine organismer af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, med bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser og ved at forbyde fangst af laks og havørred på bestemte tidspunkter og i bestemte områder undtagen med bundgarn.

(5)

For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 (6) ændres ved at erstatte mindstemålene for marine organismer af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, med bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser uden at undergrave formålet med og gennemførelsen af de gældende mindstemål for fangster.

(6)

For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (7) ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af torsk, der tages i fiskerier med flydende langliner, hildingsgarn, indfiltringsnet og toggergarn i bestemte områder og på bestemte tidspunkter, skal landes og afskrives på kvoterne.

(7)

I overensstemmelse med videnskabelig rådgivning fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), ifølge hvilken reglen om indsatsbegrænsning i den eksisterende forvaltningsplan for torsk i Østersøen ikke er nødvendig for at opfylde målene med den reformerede fælles fiskeripolitik i forbindelse med bestande, der er omfattet af landingsforpligtelsen, bør fiskeriindsatsbegrænsningerne for torskebestandene i Østersøen fjernes.

(8)

For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 254/2002 (8) ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, er taget i fiskeri med trawl efter kammuslinger, og som overskrider grænserne for bifangst, skal landes og afskrives på kvoterne.

(9)

For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (9) ændres ved at fastsætte krav om, at utilsigtede fangster af dybhavsbestande, der er omfattet af landingsforpligtelsen, skal landes og afskrives på kvoterne.

(10)

For at sikre overvågningen og håndhævelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (10) ændres ved at fastsætte krav om, at oplysninger om fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse skal registreres separat, ved at fastsætte krav om, at fangster skal stuves separat, og ved at indføre bestemmelser om afsætning af fangster under bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, og om anvendelse af kontrolobservatører.

(11)

Da udsmid udgør et omfattende spild af ressourcer og indvirker negativt på en bæredygtig udnyttelse af marine organismer og marine økosystemer, og da operatørernes overholdelse af landingsforpligtelsen er en forudsætning for, at den kan gennemføres med et godt resultat, bør overtrædelser af landingsforpligtelsen kategoriseres som alvorlige i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009. Landingsforpligtelsen udgør en grundlæggende ændring for operatørerne. Det er derfor i forbindelse med denne type overtrædelse berettiget at udskyde anvendelsen af reglerne om alvorlige overtrædelser i to år.

(12)

Indførelsen af landingsforpligtelsen sammen med visse nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra år til år gør det nødvendigt at tilpasse reglerne om nedsættelse af kvoter og fiskeriindsats.

(13)

Udviklingen af parallelle aktiviteter, der specifikt vedrører fangst af marine organismer under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse til andre formål end konsum, bør forhindres, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (11) bør ændres for at afspejle dette princip.

(14)

Forordning (EU) nr. 1380/2013 fastlagde begrebet bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse med det formål at sikre beskyttelse af unge marine organismer. For så vidt angår de arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, må fisk under sådanne bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser ikke anvendes til direkte konsum. Forordning (EU) nr. 1379/2013 indeholder bestemmelser om vedtagelse af fælles handelsnormer, herunder mindste handelsstørrelser. For at målet med disse bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser ikke bringes i fare, bør sådanne mindste handelsstørrelser svare til de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for de pågældende arter. Det er derfor nødvendigt at tilpasse de mindste handelsstørrelser til de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser.

(15)

Forordning (EU) nr. 1380/2013 bør udtrykkeligt tillade, at tekniske foranstaltninger, der udelukkende er knyttet til gennemførelsen af landingsforpligtelsen, og som sigter mod at øge selektiviteten og i videst muligt omfang reducere uønskede fangster, kan medtages i planerne for udsmid.

(16)

Fisk, der er blevet beskadiget af rovdyr såsom fiskeædende havpattedyr, rovfisk eller -fugle, kan udgøre en risiko for mennesker, selskabsdyr og andre fisk som følge af patogener og bakterier, der kan overføres af sådanne rovdyr. Landingsforpligtelsen bør derfor ikke gælde for sådanne fangster af beskadigede fisk, som straks bør bortskaffes på havet.

(17)

Rådets Forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og forordning (EU) nr. 1380/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

Eftersom fangstsammensætningsreglerne og de dermed forbundne restriktioner for anvendelsen af sild, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (12), ikke længere er relevante som følge af indførelsen af landingsforpligtelsen, fordi denne indebærer, at al sild, der er omfattet af landingsforpligtelsen, skal landes og afskrives på kvoterne, og at sildunder den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, skal anvendes til andre formål end direkte konsum, bør nævnte forordning ophæves.

(19)

Ordet »Fællesskabet« og orddelen »EF-« eller »fællesskabs-« i den dispositive del af forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 bør ændres for at tage hensyn til ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 850/98

I forordning (EF) nr. 850/98 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 2, litra c), erstattes ordet »Fællesskabets« af »Unionens«, i artikel 46, stk. 1, litra b), erstattes ordet »Fællesskabets« af »Unionens« og ordet »Fællesskabet« af »Unionen« og i bilag I, fodnote 5, erstattes ordet »fællesskabslovgivningen« af »EU-lovgivningen«.

2)

Artikel 1a udgår.

3)

I artikel 3 tilføjes følgende litra:

»i)   »utilsigtede fangster«: utilsigtede fangster af marine organismer, som i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (13) skal landes og afskrives på kvoten, enten fordi de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller fordi de overstiger de tilladte mængder i henhold til reglerne om fangstsammensætning og bifangst.

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

4)

Artikel 4 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Fiskeri efter de arter, der er anført i bilag I-V, med en maskestørrelse, der er mindre end det interval, som er fastsat for de målarter, der er opført i disse bilag, er forbudt.«

b)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit, litra a) og b), finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Disse utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

.

5)

I artikel 7, stk. 5, tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af krebsdyr af arten Pandalus, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Disse utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter krebsdyr af arten Pandalus med net med en maskestørrelse på mellem 32 og 54 mm uden det udstyr, der er anført i første afsnit, er forbudt.«

.

6)

I artikel 10 tilføjes følgende stykke:

»Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Disse utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

.

7)

I artikel 11, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit, litra a), finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Disse utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

.

8)

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1.   I tilfælde af fangster af marine organismer af en art, som er omfattet af landingsforpligtelsen, ud over de tilladte fangstprocenter eller -mængder, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, litra b), artikel 27, stk. 2, artikel 29, stk. 4, litra b), artikel 29b, stk. 2 og 4, artikel 29d, stk. 5, litra d), artikel 29d, stk. 6, litra d), artikel 29d, stk. 7, litra c), artikel 29f, stk. 1, artikel 34b, stk. 2, litra c), og artikel 34b, stk. 10, og bilag I-VII, X og XI, finder artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse. Disse utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.

2.   Fangster af marine organismer af en art, som ikke er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, ud over de tilladte procentsatser, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, litra b), artikel 27, stk. 2, artikel 29, stk. 4, litra b), artikel 29b, stk. 2 og 4, artikel 29d, stk. 5, litra d), artikel 29d, stk. 6, litra d), artikel 29d, stk. 7, litra c), artikel 29f, stk. 1, artikel 34b, stk. 2, litra c), og artikel 34b, stk. 10, samt bilag I-VII, X og XI, må ikke landes, men skal straks genudsættes.«

.

9)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Marine organismer betragtes som undermålere, hvis de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er anført i bilag XII og XIIa for de pågældende arter og de pågældende geografiske områder, eller en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, der på anden måde er fastsat i henhold til EU-retten. Bortset fra tilfælde hvor bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser er fastsat i en retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag XII og XIIa til nærværende forordning, anvendelse.«

.

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 18a

Procedure for fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser inden for rammerne af planer for udsmid

Kommissionen tillægges beføjelse til, med henblik på at vedtage de retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og så længe disse finder anvendelse, at fastsætte bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i nævnte forordning. Sådanne størrelser fastsættes ved en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 48a i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at sikre beskyttelse af unge marine organismer og kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fravige de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag XII og XIIa til nærværende forordning.«

.

11)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

1.   I forbindelse med fangster af marine organismer, der er undermålere, af en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen, finder artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse.

2.   Ved landing af fangster som omhandlet i stk. 1 træffer medlemsstaterne foranstaltninger med henblik på at lette opbevaringen af dem eller finde afsætning for dem, f.eks. støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

3.   Marine organismer, der er undermålere, af en art, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, transporteres, opbevares, sælges, frembydes eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes.

4.   Stk. 1 og 3 finder ikke anvendelse på sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

Den procentvise andel af sardin, ansjos, sild, hestemakrel eller makrel, der er undermålere, beregnes som levende vægt af alle marine organismer om bord efter sortering eller ved landing.

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, opbevaring, frembydelse eller udbydelse til salg.

5.   Stk. 3 finder ikke anvendelse på sardin, ansjos, hestemakrel og makrel, der er undermålere og er taget til brug som levende agn, og som må beholdes om bord, hvis de opbevares levende.«

.

12)

I artikel 19a tilføjes følgende stykke:

»3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på fangster eller arter, der er undtaget fra anvendelsen af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013.«

.

13)

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»4.   I de tilfælde, hvor sild er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende artikels stk. 1 ikke anvendelse.

Fiskeri efter sild i de geografiske områder og i de perioder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt med:

a)

trukne redskaber med en maskestørrelse på mindre end 55 mm

b)

snurpenot

c)

hildingsgarn, indfiltringsnet, toggergarn med en maskestørrelse på mindre end 55 mm eller

d)

drivgarn med en maskestørrelse på mindre end 55 mm, medmindre det sker i overensstemmelse med stk. 3.«

.

14)

I artikel 20a tilføjes følgende stykker:

»I de tilfælde, hvor sild er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende artikels stk. 1 ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af sild landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter sild i det geografiske område og i de perioder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt med:

a)

trukne redskaber med en maskestørrelse på mindre end 55 mm

b)

snurpenot, eller

c)

hildingsgarn, indfiltringsnet, toggergarn og drivgarn med en maskestørrelse på mindre end 55 mm.«

.

15)

I artikel 21 tilføjes følgende stykke:

»3.   I de tilfælde, hvor brisling er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende artikels stk. 1 ikke anvendelse.

Fiskeri efter brisling i de geografiske områder og i de perioder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt med:

a)

trukne redskaber med en maskestørrelse på mindre end 32 mm

b)

snurpenot, eller

c)

hildingsgarn, indfiltringsnet, toggergarn og drivgarn med en maskestørrelse på mindre end 30 mm.«

.

16)

I artikel 22, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor makrel er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse.

Fiskeri efter makrel i det geografiske område, der er omhandlet i første afsnit, er forbudt, hvis over 15 % af fangsten af denne art tages med:

a)

trukne redskaber med en maskestørrelse på mindre end 70 mm, eller

b)

snurpenot.«

.

17)

I artikel 23, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor ansjos er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af ansjos landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter ansjos med flydetrawl i det geografiske område, der er omhandlet i første afsnit, er forbudt.«

.

18)

I artikel 27 tilføjes følgende stykke:

»3.   I de tilfælde, hvor sperling er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende artikels stk. 1 ikke anvendelse.

Fiskeri efter sperling i det geografiske område, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt med trukne redskaber med en maskestørrelse på mindre end 32 mm.«

.

19)

I artikel 29, stk. 4, litra b), tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor tobis og/eller brisling og rødspætte og/eller tunge er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder dette litras nr. i), ii) og iii) ikke anvendelse.

Fiskeri efter tobis og/eller brisling og rødspætte og/eller tunge med fartøjer, der anvender redskaber, som ikke er omhandlet i dette litra, er forbudt.«

.

20)

I artikel 29a, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor tobis er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af tobis landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter tobis med trukne redskaber med en maskestørrelse på mindre end 32 mm i det geografiske område, der er omhandlet i første afsnit, er forbudt.«

.

21)

Artikel 29b ændres således:

a)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor jomfruhummer er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse.

Fiskeri efter jomfruhummer med de redskaber og i de geografiske områder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt.«

b)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor jomfruhummer er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse.

Fiskeri efter jomfruhummer i de geografiske områder og uden for de perioder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt.«

.

22)

Artikel 29c affattes således:

»Artikel 29c

Rockallkullerkassen i ICES-underområde VI

Alt fiskeri, bortset fra langlinefiskeri, er forbudt i de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

57°00′N, 15°00′V

57°00′N, 14°00′V

56°30′N, 14°00′V

56°30′N, 15°00′V

57°00′N, 15°00′V.«

.

23)

Artikel 29d ændres således:

a)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor de i første afsnit, litra b), omhandlede arter såvel som andre arter, der er omfattet af fangstbegrænsninger, tages med de i litra a) omhandlede redskaber og er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder første afsnit, litra b), ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af disse arter landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter arter, der ikke er omhandlet i første afsnit, litra b), er forbudt.«

b)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor de i første afsnit, litra b), omhandlede arter såvel som andre arter, der er omfattet af fangstbegrænsninger, tages med de i litra a) omhandlede redskaber og er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder første afsnit, litra b), ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af disse arter landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter arter, der ikke er omhandlet i første afsnit, litra b), er forbudt.«

.

24)

I artikel 29e, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor de i første afsnit, litra b), omhandlede arter såvel som andre arter, der er omfattet af fangstbegrænsninger, tages med de i første afsnit, litra a), omhandlede redskaber og er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder første afsnit, litra b), ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af disse arter landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter arter, der ikke er omhandlet i første afsnit, litra b), er forbudt.«

.

25)

I artikel 29f indsættes følgende stykke:

»1a.   I de tilfælde, hvor byrkelange er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende artikels stk. 1 ikke anvendelse.

Fiskeri efter byrkelange med alle redskaber i den periode og i de områder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt.«

.

26)

Artikel 35 udgår.

27)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 47

Procedure for vedtagelse af tekniske foranstaltninger inden for rammerne af planer for udsmid

Kommissionen tillægges beføjelse til, med henblik på at vedtage de retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og så længe disse finder anvendelse, at vedtage specifikke bestemmelser om fiskerier eller arter omfattet af landingsforpligtelsen, der består af tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning. Disse foranstaltninger vedtages ved en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 48a i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at øge redskabernes selektivitet eller mindske eller, så vidt muligt, eliminere uønskede fangster og kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fravige foranstaltningerne i nærværende forordning.«

.

28)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 48a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18a og 47, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. juni 2015.

3.   Den i artikel 18a og 47 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 18a og 47 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

.

29)

I bilag XII og XIIa erstattes udtrykket »Mindstemål« af udtrykket »Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse«.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 2187/2005

I forordning (EF) nr. 2187/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende litra:

»p)   »utilsigtede fangster«: utilsigtede fangster af marine organismer, som i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (14) skal landes og afskrives på kvoten, enten fordi de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller fordi de overstiger de tilladte mængder i henhold til reglerne om fangstsammensætning og bifangst.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

2)

Artikel 3 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Det er forbudt at fiske efter de arter, der er anført i bilag II og III, med trawl, snurrevod eller lignende redskaber, hildingsgarn, indfiltringsnet og toggegarn med en maskestørrelse, der er mindre end det interval, som er fastsat for de målarter, der er opført i disse bilag.«

b)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

c)

I stk. 6 tilføjes følgende afsnit:

»Første afsnit finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

.

3)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Overholdelse af fangstprocenter

1.   I tilfælde af fangster af marine organismer af en art, som er omfattet af landingsforpligtelsen, ud over de tilladte procenter, der er fastsat i bilag II og III, finder artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse. Sådanne utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.

2.   Fangster af marine organismer af en art, som ikke er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, ud over de tilladte procenter, der er fastsat i bilag II og III til nærværende forordning, må ikke landes, men skal straks genudsættes.«

.

4)

Artikel 14, stk. 1, affattes således:

»1.   Marine organismer betragtes som undermålere, hvis de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er anført i bilag IV for de pågældende arter og de pågældende geografiske områder, eller en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, der på anden måde er fastsat i henhold til EU-retten. Bortset fra tilfælde hvor bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser er fastsat i en retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag IV til nærværende forordning, anvendelse.«

.

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 14a

Procedure for fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser inden for rammerne af planer for udsmid

Kommissionen tillægges beføjelse til, med henblik på at vedtage de retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og så længe disse finder anvendelse, at fastsætte bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i nævnte forordning. Sådanne størrelser fastsættes ved en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 28b i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at sikre beskyttelse af unge marine organismer og kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fravige de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er anført i bilag IV til nærværende forordning.«

6)

Artikel 15, stk. 1, affattes således:

»1.   I forbindelse med fangster af marine organismer, der er undermålere, af en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen, finder artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse.

1a.   Ved landing af fangster som omhandlet i stk. 1 træffer medlemsstaterne foranstaltninger med henblik på at lette opbevaringen af dem eller finde afsætning for dem, f.eks. støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

1b.   Marine organismer, der er undermålere, af en art, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, transporteres, opbevares, sælges, frembydes eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes.«

7)

Artikel 17 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor laks (Salmo salar) er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse på fangster af laks. I de tilfælde, hvor havørred (Salmo trutta) er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse på fangster af havørred. Utilsigtede fangster af laks (Salmo salar) eller havørred (Salmo trutta) landes og, hvad angår laks, afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter laks (Salmo salar) og havørred (Salmo trutta) med alle redskaber i de geografiske områder og i de perioder, der er omhandlet i nærværende artikels første afsnit og som præciseret i stk. 2, er forbudt.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset stk. 1 er fiskeri efter laks (Salmo salar) og havørred (Salmo trutta) med bundgarn tilladt.«

.

8)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 28a

Procedure for vedtagelse af tekniske foranstaltninger inden for rammerne af planer for udsmid

Kommissionen tillægges beføjelse til, med henblik på at vedtage de retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og så længe disse finder anvendelse, at vedtage specifikke bestemmelser om fiskeri eller arter omfattet af landingsforpligtelsen, der består af tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning. Disse foranstaltninger vedtages ved en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 28b i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at øge redskabernes selektivitet eller mindske eller, så vidt muligt, eliminere uønskede fangster og kan i, hvor det er hensigtsmæssigt, fravige foranstaltningerne i nærværende forordning.

Artikel 28b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14a og 28a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. juni 2015.

3.   Den i artikel 14a og 28a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14a og 28a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

.

9)

I bilag IV erstattes udtrykket »Mindstemål« af udtrykket »Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse«.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006

I forordning (EF) nr. 1967/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), overskriften til artikel 6, artikel 7, stk. 1, artikel 16, stk. 2, overskriften til artikel 18, artikel 26, stk. 1, artikel 27, stk. 3, og bilag I, afdeling B, punkt 7, erstattes orddelen »EF-« af »EU-«, og i artikel 8, stk. 2, erstattes ordet »fællesskabsretten« af »EU-retten«.

2)

I artikel 2 tilføjes følgende nummer:

»18)   »utilsigtede fangster«: utilsigtede fangster af marine organismer, som i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (15) skal landes, fordi de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 14a

Procedure for vedtagelse af tekniske foranstaltninger inden for rammerne af planer for udsmid

Kommissionen tillægges beføjelse til, med henblik på at vedtage de retsakter, der er omhandlet i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og så længe disse finder anvendelse, at vedtage specifikke bestemmelser om fiskeri eller arter omfattet af landingsforpligtelsen, der består af tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i nævnte forordning. Disse foranstaltninger vedtages ved en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 29a i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at øge redskabernes selektivitet eller mindske eller, så vidt muligt, eliminere uønskede fangster og kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fravige foranstaltningerne i nærværende forordning.«

.

4)

Artikel 15 ændres således:

a)

Stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   Marine organismer betragtes som undermålere, hvis de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er anført i bilag III, for de pågældende arter og de pågældende geografiske områder, eller en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, der på anden måde er fastsat i henhold til EU-retten. Bortset fra tilfælde hvor bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser er fastsat i en retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er fastsat i bilag III til nærværende forordning, anvendelse.

1a.   I forbindelse med fangster af marine organismer, der er undermålere, af en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen, finder artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse.

1b.   Ved landing af fangster som omhandlet i stk. 1a, træffer medlemsstaterne foranstaltninger med henblik på at lette opbevaringen af dem eller finde afsætning for dem, f.eks. støtte til investering i anlæggelse og tilpasning af landingssteder og nødhavne eller støtte til investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer.

1c.   Marine organismer, der er undermålere, af en art, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, transporteres, opbevares, sælges, frembydes eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes.«

.

b)

I stk. 3 erstattes henvisningen »Stk. 1« af henvisningen »Stk. 1a«.

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

Procedure for fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser inden for rammerne af planer for udsmid

Kommissionen tillægges beføjelse til, med henblik på at vedtage de retsakter, der henvises til i artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og så længe disse gælder, at fastsætte bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i nævnte forordning. Sådanne størrelser fastsættes ved en delegeret retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 29a i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at sikre beskyttelse af unge marine organismer og kan, hvor det er hensigtsmæssigt, fravige de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, der er anført i bilag III til nærværende forordning.«

.

6)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»1.   Uanset artikel 15, stk. 1, er det tilladt at fiske efter marine organismer, der er undermålere, og at opbevare dem om bord samt at omlade, lande, transportere, oplagre, sælge, frembyde eller udbyde dem levende til salg med henblik på direkte udsætning eller omplantning, hvis den medlemsstat, hvor de pågældende aktiviteter finder sted, giver tilladelse hertil og er ansvarlig herfor.«

.

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 29a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14a og 15a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. juni 2015.

3.   Den i artikel 14a og 15a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14a og 15a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

.

8)

I bilag III erstattes udtrykket »Mindstemål for marine organismer« af udtrykket »Bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser« og udtrykket »Mindstemål« af udtrykket »Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse«.

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 1098/2007

I forordning (EF) nr. 1098/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 og 10, artikel 11, stk. 1, artikel 16, stk. 2, og artikel 17, stk. 1, 2 og 5, erstattes orddelen »EF-« af »EU-«.

2)

I artikel 3 tilføjes følgende litra:

»g)   »utilsigtede fangster«: utilsigtede fangster af marine organismer, som i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (16) skal landes og afskrives på kvoten, enten fordi de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller fordi de overstiger de tilladte mængder i henhold til reglerne om fangstsammensætning og bifangst.

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

3)

Overskriften til kapitel IV affattes således:

»FANGSTPERIODER«

.

4)

Artikel 8 ændres således:

a)

Overskriften affattes således:

»Perioder, hvor fiskeri med visse redskabstyper ikke er tilladt«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor torsk er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af torsk landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter torsk med flydende langliner i de områder og i de perioder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt.«

c)

Stk. 3, 4 og 5 udgår.

d)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Uanset stk. 1 er det tilladt fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter at fiske i op til fem dage pr. måned opdelt i perioder af mindst to på hinanden følgende dage i de lukkede perioder, der er omhandlet i stk. 1. På disse dage må fiskerfartøjer kun nedsænke deres net og lande fisk fra kl. 6.00 mandag morgen til kl. 18.00 fredag samme uge.

Artikel 16 finder anvendelse på de i nærværende stykkes første afsnit nævnte fiskerfartøjer, der ikke har tilladelse til torskefiskeri.«

e)

Stk. 7 udgår.

5)

I artikel 9, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»I de tilfælde, hvor torsk er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder nærværende stykkes første afsnit ikke anvendelse. Utilsigtede fangster af torsk landes og afskrives på kvoterne.

Fiskeri efter torsk med de redskabstyper, der er omhandlet i stk. 2, i de områder og i de perioder, der er omhandlet i stk. 1, er forbudt.«

Artikel 5

Ændring af forordning (EF) nr. 254/2002

I forordning (EF) nr. 254/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1a

Ved »utilsigtede fangster« forstås utilsigtede fangster af marine organismer, som i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (17) skal landes og afskrives på kvoten, enten fordi de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller fordi de overstiger de tilladte mængder i henhold til reglerne om fangstsammensætning og bifangst.

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

2)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Når der fiskes med de redskaber, der er fastsat i første afsnit, skal alle utilsigtede fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, dog landes og afskrives på kvoterne.«

.

3)

I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

»Stk. 1 finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

Artikel 6

Ændring af forordning (EF) nr. 2347/2002

I forordning (EF) nr. 2347/2002 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 og 5 erstattes orddelen »EF-« af »EU-«.

2)

I artikel 2 tilføjes følgende litra:

»f)   »utilsigtede fangster«: utilsigtede fangster af marine organismer, som i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (18) skal landes og afskrives på kvoten, enten fordi de er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller fordi de overstiger de tilladte mængder i henhold til reglerne om fangstsammensætning og bifangst.

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

3)

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Fiskerfartøjer, der ikke er i besiddelse af en dybhavsfiskeritilladelse, må højst fange 100 kg dybhavsarter pr. fangstrejse. Fangster af dybhavsarter ud over 100 kg, der er taget af sådanne fartøjer, må ikke beholdes om bord, omlades eller landes.

Andet afsnit finder ikke anvendelse på utilsigtede fangster af dybhavsarter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne utilsigtede fangster landes og afskrives på kvoterne.«

Artikel 7

Ændring af forordning (EF) nr. 1224/2009

I forordning (EF) nr. 1224/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, artikel 2, stk. 1, artikel 3, stk. 2, artikel 4, nr. 2), 7), 9) og 10), artikel 5, stk. 2, og 6, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 4-7, artikel 10, stk. 2, artikel 12, artikel 14, stk. 1 og stk. 4-8, artikel 15, stk. 1-5, artikel 17, stk. 1 og 2, artikel 18, stk. 1, artikel 20, stk. 1 og 3, artikel 21, stk. 1, artikel 22, stk. 1-3 og 5, artikel 23, stk. 1 og 3, artikel 24, stk. 1-5, artikel 28, stk. 1, artikel 33, stk. 2, 5 og 8, artikel 40, stk. 1, artikel 43, stk. 2, artikel 44, stk. 1-3, artikel 48, stk. 1, 2 og 5, artikel 49, stk. 1, artikel 50, stk. 1 og 5, artikel 55, stk. 1, artikel 56, stk. 2, artikel 65, stk. 1, artikel 71, stk. 1, artikel 73, stk. 1 og 7, artikel 74, stk. 2, artikel 77 og 79, artikel 80, stk. 1-4, artikel 81, stk. 1, artikel 83, stk. 1 og 2, artikel 87, artikel 108, stk. 2, litra c), artikel 112, stk. 2, og artikel 113, stk. 2 og 4, erstattes orddelen »EF-« af »EU-«, i artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 7, artikel 36, stk. 2, artikel 37, stk. 1, artikel 43, stk. 2, artikel 58, stk. 2 og 7, artikel 62, stk. 5, artikel 68, stk. 1, og artikel 79 erstattes ordet »Fællesskabet« af »Unionen«, i artikel 4, nr. 18), artikel 4, nr. 24), artikel 28, stk. 1, og artikel 112, stk. 1, erstattes orddelen »fællesskabs-« af »EU« og i artikel 113, stk. 5, erstattes ordene »Fællesskabets institutioner« af »EU-institutionerne«.

2)

Artikel 14 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Med forbehold af specifikke bestemmelser i flerårige planer skal føreren af ethvert EU-fiskerfartøj med en længde overalt på 10 meter eller derover føre en fiskerilogbog over aktiviteter med specifik angivelse, for hver fangstrejse, af alle mængder af hver art, der fanges og opbevares om bord, over 50 kg udtrykt i levende vægt. Grænsen på 50 kg gælder, så snart fangsterne af en art overstiger 50 kg.«

b)

Stk. 2, litra f), affattes således:

»f)

de skønnede mængder af hver art i kilogram levende vægt eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Førere af EU-fiskerfartøjer skal i deres fiskerilogbog registrere alt skønnet udsmid over 50 kg udtrykt i levende vægt for alle arter, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen.

Førere af EU-fiskerfartøjer skal i deres fiskerilogbog også registrere mængden af alt skønnet udsmid for alle arter, der i henhold til artikel 15, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (19) ikke er omfattet af landingsforpligtelsen.

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«"

.

3)

Artikel 17, stk. 1, litra e) og f), affattes således:

»e)

mængden af hver art, der er registreret i fiskerilogbogen, herunder de mængder, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning

f)

mængden af hver art, der skal landes eller omlades, herunder de mængder, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning.«

.

4)

Artikel 21, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

de skønnede mængder af hver art i kilogram produktvægt fordelt efter produktets behandlingsgrad eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning«

.

5)

Artikel 23, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

mængderne af hver art i kilogram produktvægt fordelt efter produktets behandlingsgrad eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning«

.

6)

Artikel 33 ændres således:

a)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

de mængder af hver bestand eller gruppe af bestande, der er undergivet TAC eller kvoter, og som er landet den foregående måned, herunder de mængder, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning, og«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Fangster, der tages som led i videnskabelig forskning, og som afsættes og sælges, herunder eventuelt også fangster under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, modregnes i den kvote, der gælder for flagmedlemsstaten, såfremt de overstiger 2 % af de pågældende kvoter. Artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 (20) finder ikke anvendelse på videnskabelige forskningstogter, hvor sådanne fangster tages.

(20)  Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1).«"

.

7)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 49a

Separat stuvning af fangster under de bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser

1.   Alle fangster under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, skal lægges i kasser, rum eller beholdere på en sådan måde, at de kan skelnes fra andre kasser, rum eller beholdere. Disse fangster må ikke blandes med andre fiskevarer.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)

hvis fangsterne indeholder mere end 80 % af en eller flere små pelagiske arter eller industriarter som opført i artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

på fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, hvis fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse er sorteret, skønnet og registreret i overensstemmelse med artikel 14 i nærværende forordning.

3.   Fangstsammensætningen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, overvåges af medlemsstaterne ved hjælp af prøvetagning.

Artikel 49b

De minimis-regel

Medlemsstaterne sikrer, at fangster, der er omfattet af de minimis-undtagelsen som omhandlet i artikel 15, stk. 5, litra c), i forordning (EU) nr. 1380/2013, ikke overskrider den procentdel af undtagelsen, der er fastsat i den relevante EU-foranstaltning.

Artikel 49c

Landing af fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse

Ved landing af fangster under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, skal disse fangster opbevares separat og behandles på en sådan måde, at de kan skelnes fra fiskevarer, der er beregnet til direkte konsum. Medlemsstaterne skal kontrollere overholdelsen af denne forpligtelse i overensstemmelse med artikel 5.«

.

8)

I artikel 56 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit område at kontrollere anvendelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle trin i afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, fra det første salg til detailsalget, inklusive transport. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at fiskevarer under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun anvendes til andre formål end direkte konsum.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Mængder af fiskevarer af flere arter, som består af fisk under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, fra samme relevante geografiske område og samme fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer, kan samles i partier inden det første salg.«

.

9)

I artikel 58, stk. 5, indsættes følgende litra:

»ea)

i tilfælde, hvor de mængder, der er omhandlet i litra e), omfatter fisk under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, særskilt oplysning om mængderne af hver art i kilogram, udtrykt i nettovægt, eller antallet af fisk«

.

10)

Artikel 64, stk. 1, litra h), erstattes af følgende:

»h)

hvor det er relevant, bestemmelsesstedet for varer, der er trukket tilbage fra markedet med henblik på oplagring af fiskevarer i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1379/2013

ha)

hvor det er relevant, mængderne i kilogram, udtrykt i nettovægt, eller antallet af fisk, som er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, samt bestemmelsesstedet«

.

11)

I artikel 66, stk. 3, tilføjes følgende litra:

»h)

hvor det er relevant, mængderne i kilogram, udtrykt i nettovægt, eller antallet af fisk, som er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.«

.

12)

I artikel 68, stk. 5, tilføjes følgende litra:

»g)

hvor det er relevant, mængderne i kilogram, udtrykt i nettovægt, eller antallet af fisk, som er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.«

.

13)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 73a

Kontrolobservatører med henblik på overvågning af landingsforpligtelsen

Med forbehold af nærværende forordnings artikel 73, stk. 1, kan medlemsstaterne indsætte kontrolobservatører om bord på fiskerfartøjer, der fører deres flag, med henblik på at overvåge fiskerier, som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Artikel 73, stk. 2-9, i nærværende forordning finder anvendelse på disse kontrolobservatører.«

.

14)

Artikel 90, stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

manglende ombordtagning og opbevaring om bord på fiskerfartøjet og landing af fangster af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, medmindre ombordtagning, opbevaring om bord og landing af sådanne fangster ville stride mod forpligtelser eller være omfattet af undtagelser, der følger af reglerne i den fælles fiskeripolitik, når fiskeriet eller fiskeriområderne er omfattet af disse regler.«

.

15)

Artikel 92, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne anvender et pointsystem for alvorlige overtrædelser som omhandlet i artikel 42, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2008 og for tilsidesættelse af landingsforpligtelsen som omhandlet i artikel 90, stk. 1, litra c), i nærværende forordning, som tildeler indehaveren af en fiskerilicens et passende antal point ved overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.«

.

16)

Artikel 105 ændres således:

a)

I stk. 2 affattes tabellen således:

»Overskridelsens omfang i forhold til tilladte landinger

Multiplikationsfaktor

Op til 10 %

Overskridelse * 1,0

Over 10 % og op til 20 %

Overskridelse * 1,2

Over 20 % og op til 40 %

Overskridelse * 1,4

Over 40 % og op til 50 %

Overskridelse * 1,8

Yderligere overskridelse over 50 %

Overskridelse * 2,0«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   I tillæg til de multiplikationsfaktorer, der er fastsat i stk. 2, og hvis overskridelsen i forhold til tilladte landinger er på over 10 %, anvendes en multiplikationsfaktor på 1,5, hvis:

a)

en medlemsstat gentagne gange har overskredet sin kvote, tildeling eller andel af en bestand eller gruppe af bestande i løbet af de foregående to år, og disse overskridelser har givet anledning til de i stk. 2 omhandlede nedsættelser

b)

de foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske udtalelser og navnlig rapporterne fra STECF har fastslået, at overskridelsen udgør en alvorlig trussel for bevarelsen af den pågældende bestand, eller

c)

bestanden er omfattet af en flerårig plan.«

c)

Stk. 3a udgår.

17)

Artikel 106, stk. 2, affattes tabellen således:

»Omfanget af overskridelsen af den fiskeriindsats, der er til rådighed

Multiplikationsfaktor

Op til 10 %

Overskridelse * 1,0

Over 10 % og op til 20 %

Overskridelse * 1,2

Over 20 % og op til 40 %

Overskridelse * 1,4

Over 40 % og op til 50 %

Overskridelse * 1,8

Yderligere overskridelse over 50 %

Overskridelse * 2,0«

Artikel 8

Ændring af forordning (EU) nr. 1379/2013

I forordning (EU) nr. 1379/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 28 tilføjes følgende stykke:

»8.   I overensstemmelse med målet i artikel 7, stk. 1, litra b), sikrer producentorganisationerne i de produktions- og afsætningsplaner, som de forelægger i henhold til nærværende artikels stk. 1, at landing af marine organismer, der er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, ikke fører til udvikling af aktiviteter, der specifikt vedrører fangst af disse marine organismer.

I forbindelse med de i nærværende artikels stk. 7 foreskrevne kontroller sørger medlemsstaterne for, at producentorganisationerne opfylder den i nærværende stykkes første afsnit omhandlede forpligtelse.«

2)

Artikel 47 affattes således:

»Artikel 47

Regler om fastsættelse af fælles handelsnormer

1.   Med forbehold af stk. 2 finder reglerne om fastsættelse af fælles handelsnormer, især de i Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 (21), Rådets forordning (EØF) nr. 1536/92 (22) og Rådets forordning (EF) nr. 2406/96 (23) fastsatte regler, og andre regler, der er vedtaget til anvendelse af fælles handelsnormer, f.eks. Kommissionens forordning (EØF) nr. 3703/85 (24), fortsat anvendelse.

2.   Hvor der er fastsat bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser, udgør disse mindste handelsstørrelser.

(21)  Rådets forordning (EØF) nr. 2136/89 af 21. juni 1989 om fælles handelsnormer for sardinkonserves (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 79)."

(22)  Rådets forordning (EØF) nr. 1536/92 af 9. juni 1992 om fælles handelsnormer for tun- og bonitkonserves (EFT L 163 af 17.6.1992, s. 1)."

(23)  Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer (EFT L 334 af 23.12.1996, s. 1)."

(24)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 3703/85 af 23. december 1985 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende de fælles handelsnormer for visse ferske eller kølede fisk (EFT L 351 af 28.12.1985, s. 63).«"

.

Artikel 9

Ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013

I artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 4 tilføjes følgende litra:

»d)

fisk, der viser tegn på skader fra rovdyr.«

.

b)

Stk. 5, litra a), affattes således:

»a)

specifikke bestemmelser for fiskeri eller arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, jf. stk. 1, som f.eks. tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 7, stk. 2, som har til formål at forbedre de anvendte fiskeredskabers selektivitet eller mindske eller så vidt muligt eliminere uønskede fangster«

.

c)

Følgende stykke tilføjes:

»14.   Senest den 31. maj 2016 og senest den 31. maj i hvert af de følgende år til og med 2020 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om gennemførelsen af landingsforpligtelsen baseret på oplysninger til Kommissionen fra medlemsstaterne, de rådgivende råd og andre relevante kilder.

De årlige rapporter skal indeholde følgende:

foranstaltninger, som medlemsstaterne og producentorganisationerne har truffet for at overholde landingsforpligtelsen

foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet vedrørende kontrol af overholdelsen af landingsforpligtelsen

oplysninger om de socioøkonomiske konsekvenser af landingsforpligtelsen

oplysninger om landingsforpligtelsens indvirkning på sikkerheden om bord på fiskerfartøjer

oplysninger om anvendelse og afsætning af fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse for arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen

oplysninger om havneinfrastrukturer og fartøjernes udrustning med henblik på landingsforpligtelsen

for hvert fiskeri oplysninger om vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af landingsforpligtelsen, og henstillinger om løsningsmuligheder.«

Artikel 10

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1434/98 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7, nr. 14) og 15), finder anvendelse fra den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. maj 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand


(1)  EUT C 311 af 12.9.2014, s. 68.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 28.4.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.5.2015.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 (EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 254/2002 af 12. februar 2002 om foranstaltninger for 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande (EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6).

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 af 29. juni 1998 om de nærmere betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien (EFT L 191 af 7.7.1998, s. 10).


Top