Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 for så vidt angår betingelserne for brugen af det fakultative kvalitetsudtryk »bjergprodukt«
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 665/2014

af 11. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 for så vidt angår betingelserne for brugen af det fakultative kvalitetsudtryk »bjergprodukt«

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 31, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EU) nr. 1151/2012 blev der oprettet en ordning for fakultative kvalitetsudtryk for at hjælpe producenter af landbrugsprodukter med værdiforøgende karakteristika og egenskaber med at gøre opmærksom på disse karakteristika og egenskaber på det indre marked. Der blev fastsat betingelser for brugen af det fakultative kvalitetsudtryk »bjergprodukt«, og Kommissionen fik beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastlæggelse af undtagelser fra betingelserne for anvendelse af udtrykket i behørigt begrundede tilfælde og for at tage hensyn til særlige naturbetingede begrænsninger, der påvirker landbrugsproduktionen i bjergområder. Kommissionen får ved nævnte forordning ligeledes beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af produktionsmetoder og andre kriterier, der er relevante for anvendelsen af udtrykket.

(2)

For at undgå, at forbrugerne vildledes, bør udtrykket »bjergprodukt«, for så vidt angår produkter af animalsk oprindelse, præciseres. For produkter, der stammer fra dyr, såsom mælk og æg, skal produktionen finde sted i et bjergområde. For produkter, der stammer fra dyr, såsom kød, skal dyrene opdrættes i et bjergområde. Eftersom landbrugere ofte køber unge dyr, bør disse tilbringe mindst to tredjedele af deres liv i et bjergområde.

(3)

Græsningsskifte, herunder skifte fra græsgange i bjergområder til ikke-bjergområder, praktiseres i mange områder inden for Unionen for at drage nytte af græsningssæsonerne. Det sikrer, at højereliggende græsgange, der ikke egner sig til kontinuerlig græsning, og traditionelle kulturlandskaber i bjergområderne bevares. Græsningsskifte har desuden direkte miljøfordele, for eksempel i kraft af at risikoen for erosion og laviner nedbringes. For at tilskynde fortsat brug af græsningsskifte, bør det således være tilladt at anvende udtrykket »bjergprodukt« om produkter, der stammer fra dyr på skiftende græsgange, der har tilbragt mindst en fjerdedel af deres levetid på bjerggræsgange.

(4)

For at sikre, at foder til husdyr overvejende stammer fra et bjergområde, bør det præciseres, at mindst halvdelen af det årlige foderforbrug i princippet, beregnet af tørstofindholdet, skal bestå af foder fra et bjergområde.

(5)

Eftersom det tilgængelige foder udgør mere end halvdelen af det årlige foderforbrug for drøvtyggere i bjergområder, bør procentsatsen være højere for disses vedkommende.

(6)

På grund af naturbetingede begrænsninger og eftersom foder, der produceres i bjergområder, overvejende er til drøvtyggere, stammer kun en lille del af svinefoder fra bjergområder. For at opfylde kravet om ligevægt mellem det dobbelte formål med udtrykket »bjergprodukt«, jf. betragtning 45 i forordning (EU) nr. 1151/2012, og sikre at svineproduktionen i bjergområder kan fortsætte og den landlige struktur dermed opretholdes, skal andelen af svinefoder fra et sådant område udgøre under halvdelen af dyrenes årlige foderforbrug.

(7)

Foderrestriktioner bør ligeledes gælde for dyr på skiftende græsgange, så længe de befinder sig i et bjergområde.

(8)

Det samme gør sig gældende for biavl, her benævnt stadeskifte, og udtrykket »bjergprodukt«, for så vidt angår produkter fra biavl, bør derfor også præciseres. Da det sukker, som bier fodres med, normalt ikke kommer fra et bjergområde, bør foderrestriktionerne ikke gælde for bier.

(9)

For at undgå vildledning af forbrugerne, bør udtrykket »bjergprodukt« kun anvendes på produkter af vegetabilsk oprindelse, hvis planterne er dyrket i et bjergområde.

(10)

Det bør tillades, at forarbejdede produkter indeholder ingredienser i form af råmaterialer, såsom sukker, salt eller urter, der ikke kan produceres i samme bjergområde, forudsat at de ikke udgør mere en 50 % af ingrediensernes samlede vægt.

(11)

I visse dele af Unionens bjergområder er der ikke tilstrækkelige ressourcer til at producere mælk og mælkeprodukter af råmælk, slagte dyrene, udskære og udbene slagtekroppene og til at presse olivenolie. Naturbetingede begrænsninger påvirker udbuddet af passende forarbejdningsfaciliteter i bjergområderne og gør desuden forarbejdningen kompliceret og urentabel. At forarbejdningen finder sted uden for bjergområdet ændrer ikke produktets beskaffenhed, for så vidt angår, at det hidrører fra et bjergområde. Det bør derfor være tilladt at anvende udtrykket »bjergprodukt« om sådanne produkter, der er produceret uden for et bjergområde. Med tanke på visse medlemsstaters placering af forarbejdningsfaciliteterne og nødvendigheden af at imødekomme forbrugernes forventninger, bør forarbejdningsprocesserne finde sted højst 30 km fra det pågældende bjergområde.

(12)

For at eksisterende faciliteter kan fortsætte deres produktion af mælk og mælkeprodukter, bør det kun være tilladt for de faciliteter, der allerede var etableret på datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 1151/2012, at anvende udtrykket »bjergprodukt«. Eftersom antallet af sådanne faciliteter varierer i de forskellige bjergområder, bør medlemsstaterne have ret til at vedtage strengere afstandskrav eller til helt at fjerne denne mulighed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Produkter af animalsk oprindelse

1.   Udtrykket »bjergprodukt« kan anvendes på produkter, der stammer fra dyr opdrættet i et bjergområde, jf. artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som er forarbejdet i et sådant område.

2.   Udtrykket »bjergområde« kan anvendes på produkter af animalsk oprindelse, hvor dyret har tilbragt mindst to tredjedele af sin levetid i et bjergområde, hvis produkterne er forarbejdet i et sådant område.

3.   Med forbehold af stk. 2 kan udtrykket »bjergområde« anvendes på produkter, der stammer fra dyr på skiftende græsgange, der har tilbragt mindst en fjerdedel af deres liv med græsningsskifte på bjerggræsgange.

Artikel 2

Foder

1.   Med henblik på artikel 31, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 betragtes foder til husdyr som overvejende at komme fra et bjergområde, hvis den andel af dyrenes årlige foderforbrug, der ikke kan produceres i et bjergområde, beregnet af tørstofindholdet, ikke overstiger 50 % eller, for så vidt angår drøvtyggere, 40 %.

2.   Med forbehold af stk. 1 må andelen, for så vidt angår svin, af foder, der ikke kan produceres i bjergområder, beregnet af tørstofindholdet, ikke overstige 75 % af dyrenes årlige foderforbrug.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på foder til drøvtyggere, jf. artikel 1, stk. 3, når disse opdrættes uden for et bjergområde.

Artikel 3

Produkter fra biavl

1.   Udtrykket »bjergprodukt« kan anvendes på produkter fra biavl, hvis bierne udelukkende har indsamlet nektar og pollen i bjergområder.

2.   Med forbehold af artikel 31, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012, er det ikke et krav, at det sukker, som bier fodres med, kommer fra et bjergområde.

Artikel 4

Produkter af vegetabilsk oprindelse

Med forbehold af artikel 31, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 kan udtrykket »bjergprodukt« kun anvendes på produkter af vegetabilsk oprindelse, hvis planten er dyrket i et bjergområde, jf. artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

Artikel 5

Ingredienser

Når følgende ingredienser anvendes i produkter omhandlet i artikel 1 og 4, tillades det, at de kommer fra et sted uden for bjergområdet, forudsat at de ikke udgør mere end 50 % af ingrediensernes samlede vægt.

a)

produkter, der ikke er opført i traktatens bilag I samt

b)

urter, krydderier og sukker.

Artikel 6

Forarbejdningsprocesser uden for et bjergområde

1.   Med forbehold af artikel 31, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 og artikel 1, stk. 1 og 2, i nærværende forordning kan følgende forarbejdningsprocesser finde sted uden for et bjergområde, forudsat at afstanden fra det pågældende bjergområde ikke overstiger 30 km:

a)

forarbejdningsprocesser i forbindelse med produktion af mælk og mælkeprodukter på faciliteter, der var etableret den 3. januar 2013

b)

slagtning samt udskæring og udbening af slagtekroppe

c)

olivenoliepresning.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, for så vidt angår produkter, der er forarbejdet på deres område, at undtagelsen i stk. 1, litra a), ikke finder anvendelse, eller at forarbejdningsfaciliteterne skal ligge inden for en nærmere angivet afstand på under 30 km fra det pågældende bjergområde.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.


Top