EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0343

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)

Bruxelles, den 29.6.2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(EØS-relevant tekst)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

1.1.Forslagets begrundelse og formål

I den Europæiske Union (EU) sparer personer, som ønsker at supplere deres pension, op til pensionstilværelsen på mange forskellige måder, f.eks. gennem investering i fast ejendom, livsforsikringer og andre langsigtede investeringsprodukter. Personlige pensionsprodukter er en anden mulighed. Markederne for personlige pensioner er imidlertid ikke ensartet udviklet, og personlige pensionsprodukter er prismæssigt ikke lige overkommelige over alt i EU. Mennesker, som ønsker at opspare mere til pensionstilværelsen, har behov for i højere grad at kunne vælge mellem egnede personlige pensionsprodukter, som bygger på kapitalmarkedsbaserede investeringer. En yderligere udfordring for den offentlige politik består i nødvendigheden af at sikre, at er på lang sigt er tilstrækkelige pensionsindkomster fra en kombination af statslige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og personlige pensioner.

Markedsfragmenteringen betyder, at udbydere af personlige pensioner ikke kan maksimere risikospredningen, innovationen og stordriftsfordelene. Dette reducerer valgmulighederne og attraktiviteten og medfører øgede omkostninger for pensionsopsparere. Det bidrager også til manglende likviditet og dybde på kapitalmarkederne sammenlignet med andre jurisdiktioner såsom USA, hvor pensionsfonde spiller en større rolle som institutionelle investorer. Desuden er nogle eksisterende personlige pensionsprodukter kendetegnet ved utilstrækkelige egenskaber 1 , og deres tilgængelighed og grænseoverskridende portabilitet er begrænset, hvorfor aktivitet på tværs af grænser fra udbyderes eller opspareres side er stort set ikkeforekommende. 

Et EU-initiativ vedrørende personlige pensioner kan derfor supplere de nuværende divergerende regler på EU-plan og nationalt plan ved at bidrage med en paneuropæisk ramme for pension til personer, som ønsker at benytte denne yderligere opsparingsmulighed. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige pensioner. Den tilbyder personer en ny frivillig ramme for opsparing ved at sikre tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse for så vidt angår de væsentlige egenskaber ved produktet. Rammen vil samtidig være fleksibel nok til at give forskellige udbydere mulighed for at skræddersy produkter, så de passer til deres forretningsmodel. Den vil tilskynde udbydere til at investere på en bæredygtig måde i den reale økonomi på lang sigt, særlig i infrastrukturprojekter og selskaber, og således modsvare de langsigtede forpligtelser i tilknytning til PEPP-produkterne.

Generelt vil forslaget skabe et kvalitetsstempel for personlige pensionsprodukter på EU-plan og øge tilliden blandt forbrugerne. Det vil indebære, at forbrugere får flere valgmuligheder mellem udbydere, og sikre lige vilkår mellem de sidstnævnte. Forslaget kan tillige bidrage til skabelsen af et indre marked for personlige pensioner og tilskynde til konkurrence mellem udbydere til gavn for forbrugerne.

I Kommissionens handlingsplan om kapitalmarkedsunionen fra september 2015 2 hedder det, at "en tilvalgsmulighed i form af en europæisk personlig pension kunne give pensionsudbydere en standardiseret løsning baseret på en passende grad af forbrugerbeskyttelse, som de kan vælge at benytte, når de tilbyder produkter i hele EU. Et større europæisk marked for pensionsordninger under "tredje søjle" vil tillige fremme udbuddet af midler til institutionelle investorer og investeringer i realøkonomien". Kommissionen har i sin handlingsplan også bebudet, at den vil "vurdere mulighederne for en politikramme med henblik på at etablere et succesfuldt europæisk marked for simple, effektive og konkurrencedygtige personlige pensionsordninger og fastslå, om det er påkrævet med EU-lovgivning for at underbygge dette marked".

Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 19. januar 2016 3 udtrykt bekymring for manglen på tilgængelige og attraktive, risikorelevante (langfristede) investeringsprodukter samt omkostningseffektive og egnede opsparingsprodukter for forbrugere. Europa-Parlamentet fastholdt nødvendigheden af, at investorerne og forbrugerne har flere forskellige valgmuligheder, og understregede samtidig, at "der skal skabes et miljø, der stimulerer til innovation inden for finansielle produkter med henblik på at skabe større mangfoldighed og flere fordele for realøkonomien samt forbedre incitamenterne for investeringer, og som også kan bidrage til leveringen af dækkende, sikre og bæredygtige pensioner, som f.eks. udvikling af et paneuropæisk pensionsprodukt (PEPP) med en enkel og gennemsigtig udformning".

I juni 2016 opfordrede Det Europæiske Råd til "hurtige og målrettede fremskridt med henblik på at sikre lettere adgang til finansiering for virksomheder og støtte investeringer i realøkonomien ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen 4 ."

Kommissionen tilkendegav i sin meddelelse fra september 2016 Kapitalmarkedsunionen - En fremskyndelse af reformprocessen 5 i lyset af den stærke opbakning til handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra Europa-Parlamentet, Rådet og interessenter at ville "undersøge forskellige forslag til et enkelt, effektivt og konkurrencedygtigt personligt pensionsprodukt på EU-plan".

Kommissionen bebudede efterfølgende i sin meddelelse Midtvejsevaluering af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen"et forslag til retsakt om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP) inden udgangen af juni 2017". Det vil danne grundlag for et mere sikkert, omkostningseffektivt og gennemsigtigt marked for prismæssigt overkommelige og frivillige personlige pensionsopsparinger, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Det vil imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring, supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger og støtte omkostningseffektiviteten af personlige pensionsordninger ved at tilbyde gode muligheder for langsigtet investering af personlige pensioner 6 ".

Dette forslag til en PEPP-ramme omfatter en supplerende frivillig ordning i tillæg til de nationale ordninger, som gør det muligt for udbydere at skabe personlige pensionsprodukter på en paneuropæisk skala. Det sigter mod at lede en større del af husholdningernes opsparing væk fra traditionelle instrumenter såsom opsparingsindskud over mod kapitalmarkedet.

Forslaget skal sikre, at forbrugerne har fuld viden om produktets væsentligste egenskaber. Med hensyn til investeringspolitikken har forbrugerne valget mellem en sikker standardinvesteringsmulighed og alternative muligheder med forskellige risiko/afkastprofiler. Forbrugerne vil drage fordel af portabilitet i hele EU, fuld gennemsigtighed med hensyn til PEPP-produktets omkostninger og adgang til at skifte udbyder (idet omkostningerne ved skiftet er underlagt et loft).

Set fra et udbydersynspunkt er det forslagets formål at gøre det muligt for en bred vifte af dem at udbyde PEPP-produktet (banker, forsikringsselskaber, formueforvaltere, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsselskaber) og at sikre lige vilkår. PEPP-produktet, herunder rådgivning, kan udbydes online og vil ikke kræve et netværk af filialer, hvilket betyder lettere markedsadgang. Pasregler vil hjælpe udbydere med at komme ind på nye nationale markeder. Standardisering af de væsentligste egenskaber burde også reducere udbydernes omkostninger og gøre det lettere for dem at pulje bidrag fra forskellige nationale markeder for at kanalisere aktiver til investeringer i hele EU.

Fleksibiliteten i forbindelse med andre egenskaber, såsom betingelserne for opsparing af pensionsbidrag, skal gøre det muligt for forbrugere at drage fordel af nationale skatteincitamenter i deres bopælsland, forudsat at udbyderne tilpasser PEPP-produkterne til de nationale kriterier for skatteincitamenter.

For at tilskynde medlemsstaterne til at give skattemæssige fradrag i forbindelse med PEPP-produktet har Kommissionen sammen med dette forslag vedtaget en henstilling om skattebehandlingen af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt.

1.2.Sammenhæng med de gældende bestemmelser på samme område

Inden for pensionsområdet har EU vedtaget følgende større initiativer i de senere år:

·1998-direktivet om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet 7

·2014-direktivet om portabilitet for supplerende pensionsrettigheder 8 ,  som skal fremme arbejdskraftens mobilitet ved at mindske de hindringer, som visse regler om arbejdsmarkedspensioner giver anledning til

·2016-direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser ("IORP 2") 9 , som styrker ledelse, offentliggørelse af oplysninger og grænseoverskridende krav til arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Andre ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger truffet af Kommissionen på pensionsområdet omfatter projektet "Track and trace your pension in Europe 10 ", som indeholder forslag til oprettelse af en europæisk sporingstjeneste, som skal hjælpe mennesker med at finde frem til oplysninger om deres pensionsrettigheder i medlemsstaterne, og RESAVER-projektet 11 .

Forslaget til en PEPP-ramme berører ikke de tre ovennævnte direktiver, eftersom de er rettet mod arbejdsmarkedspensioner. Med hensyn til ikkelovgivningsmæssige initiativer kan PEPP-rammen indarbejdes i fremtidige projekter.

1.3.Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget sigter mod at øge udnyttelsen af personlige pensioner i EU. Det er konsistent med EU-politikken til fremme af supplerende pensionsopsparing med henblik på at sikre tilstrækkelige pensioner, jf. Kommissionens hvidbog om pensioner fra 2012 12 . I overensstemmelse hermed konkluderedes det i "The 2015 Pension Adequacy Report", at øgede rettigheder i form af supplerende (dvs. arbejdsmarkedsrelateret og personlig) pensionsopsparing sammen med andre foranstaltninger kan reducere virkningen af lavere pensioner fra offentlige ordninger i nogle medlemsstater. I "Annual Growth Survey 2017" fremføres det, at en bred dækning (dvs. udbredt adgang og øget udnyttelse) for så vidt angår supplerende pensioner kan spille en væsentlig rolle for pensionsindkomsten, navnlig hvis de offentlige pensioner ikke er tilstrækkelige, og bør fremmes med passende midler afhængigt af den nationale situation.

Forslaget er i overensstemmelse med EU-politikken om styrkelse af forbrugerbeskyttelsen, navnlig i kraft af udviklingen af en standardinvesteringsmulighed med lav risiko, kravet om fuld gennemsigtighed for PEPP-opsparere, særlig vedrørende omkostninger, samt opsparernes adgang til at skifte udbyder, idet der er lagt et loft over omkostningerne ved skiftet.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

2.1.Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i henhold til hvilken der kan vedtages foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af nationale bestemmelser, hvis formål er det indre markeds oprettelse og funktion.

På nuværende tidspunkt hæmmes funktionen af det indre marked for personlige pensioner af den høje grad af fragmentering mellem nationale markeder og den begrænsede portabilitet for personlige pensionsprodukter. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

Med forslaget vil der blive skabt et i vid udstrækning standardiseret paneuropæisk produkt, som er tilgængeligt i alle medlemsstater, og som vil sætte forbrugerne i stand til fuldt ud at udnytte det indre marked ved at give dem mulighed for at overføre deres pensionsrettigheder til udlandet samt et større udvalg af udbydere, herunder i andre EU-lande. Forslaget indebærer, at PEPP-produkternes væsentligste egenskaber harmoniseres: godkendelse, distribution (herunder oplysning og rådgivning), investeringspolitik, skift af udbyder samt grænseoverskridende udbud og portabilitet. Forslaget suppleres af henstillingen om skattebehandlingen af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt 13 . Dette skal forhindre, at PEPP-produkter i nogle medlemsstater falder uden for anvendelsesområdet for nationale skatteincitamenter, hvis de væsentligste produktegenskaber ikke opfylder alle nationale kriterier for skattefradrag.

2.2.Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

I henhold til artikel 4 i TEUF skal EU's indsats for at gennemføre det indre marked vurderes i lyset af nærhedsprincippet i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Det skal vurderes, om forslagets mål ikke kan opfyldes af medlemsstaterne inden for rammerne af deres nationale retssystemer (nødvendighedstest) og på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan (effektivitetstest).

For det første gælder det med hensyn til nødvendighedstesten, at medlemsstaternes ukoordinerede bestræbelser, det være sig på centralt, regionalt eller lokalt plan, ikke kan fjerne fragmentering af lovgivningen om produktet, som medfører ekstra overholdelsesomkostninger for udbyderne og modvirker grænseoverskridende aktivitet. Eksempelvis gælder EU-lovgivningen om distributionskrav for finansielle produkter (såsom direktivet om forsikringsdistribution, direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordningen om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) 14 ) ikke for de fleste personlige pensionsprodukter, så sådanne produkter falder ind under den nationale lovgivnings anvendelsesområde.

Når markeder for personlige pensionsprodukter udelukkende reguleres nationalt, opstår der informationsasymmetri mellem udbydere og opsparere, navnlig i en grænseoverskridende sammenhæng. På samme måde kan opsparere i utilstrækkelig grad være opmærksomme på deres personlige pensionsprodukters performance eller sågar uden mulighed for at skifte udbyder. Hvis udbydere på nationalt plan ikke giver opsparere tilstrækkelige oplysninger, kan det betyde mindsket tillid til udbydere af personlige pensionsprodukter, færre transaktioner, en lavere interesse for pensionsudbuddet og dårlige beslutninger hos opsparerne.

Portabilitet for personlige pensionsprodukter er af betydning for personer, som flytter til et andet EU-land og samtidig forsøger at beholde samme produkt og udbyder. Når de flytter til en anden medlemsstat, har de på nuværende tidspunkt ikke andet valg end at lede efter et nyt produkt, som tilbydes af en udbyder i den nye medlemsstat, og for hvilket der gælder helt andre regler, i stedet for at fortsætte med at spare op i deres tidligere medlemsstat. Nationale skatteincitamenter tilskynder personer til at spare op til pensionstilværelsen og er væsentlige faktorer, når det drejer sig om at fremme udnyttelsen af personlige pensioner. At miste sådanne skattefordele ved flytning til en anden medlemsstat er en væsentlig barriere for personlige pensionsprodukters grænseoverskridende portabilitet. Medlemsstaterne kan ikke alene afhjælpe sådanne portabilitetsproblemer.

For det andet gælder det med hensyn til effektivitetstesten, at en indsats på EU-plan kan bidrage til at afhjælpe følgerne af markedsfragmentering, særlig med hensyn til omkostninger. Uden en indsats på EU-plan vil aktivpuljer efter al sandsynlighed forblive små og nationalt begrænset uden stordriftsfordele, og konkurrencen vil fortsat være begrænset til nationale udbydere. Det vil derfor være usandsynligt, at individuelle opsparere får fordel af de lavere priser og det bedre produktsortiment, som ville være følgen af store aktivpuljers effektivitetsgevinster og afkast. Også for udbydere er fragmentering en dyr affære — forskelle i national lovgivning betyder ekstra overholdelsesomkostninger. Tilskyndelsen for udbydere til at tilbyde produkter grænseoverskridende er begrænset, fortrinsvis som følge af høje omkostninger. Omvendt forventes et standardiseret personligt pensionsprodukt på EU-plan at reducere udbydernes omkostninger, fordi det vil indebære større aktivpuljer. Eksempelvis har en undersøgelse vist, at en spredning af de faste omkostninger over en større pulje af medlemmer kan reducere administrationsomkostningerne med 25 % 15 .

Skabelsen af en lovramme på EU-plan for personlige pensioner vil reducere udbydernes omkostninger som følge af stordriftsfordele, særlig i relation til investering og administration. En EU-ramme for personlige pensioner vil gøre det nemmere for udbydere at operere på tværs af grænser, da det vil give dem mulighed for at centralisere visse funktioner på EU-plan (fremfor at skulle operere eller outsource lokalt). Standardisering vil gøre det nemmere for producenter at tilbyde pensionsløsninger til erhvervskunder, som er aktive i flere medlemsstater, og som til deres ansatte efterspørger en personlig pension, som dækker hele EU. Dette kan endvidere betyde effektivitetsgevinster i distributionen, eksempelvis ved salg af personlige pensioner gennem digitale kanaler. En lovramme på EU-plan for personlige pensioner kan ledsages af en EU-politik inden for finansiel teknologi.

En stigning i udnyttelsen af personlige pensioner som et supplement til statslige og arbejdsmarkedsrelaterede pensioner kan bidrage til at sikre tilstrækkelige dækningsgrader i fremtiden. Et større udvalg af sikre personlige pensionsprodukter af høj kvalitet er til gavn for alle beskæftigede, uanset om de er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og uanset om de arbejder i en anden medlemsstat eller ikke. Et indre marked i EU for personlige pensioner vil gøre produktet tilgængeligt for flere mennesker. Mindstekrav til produktet fastsat i EU-lovgivningen vil skabe gennemsigtighed, enkelhed og sikkerhed for PEPP-opsparere. Det vil desuden være i overensstemmelse med den stigende mobilitet for borgere i EU og arbejdets stadigt mere fleksible natur.

2.3.Proportionalitetsprincippet

I medfør af proportionalitetsprincippet må indholdet og formen af Unionens handling ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne. I princippet er det allerede muligt at tilbyde personlige pensionsprodukter i alle medlemsstater. Sammenholdt med deres markedspotentiale bidrager de imidlertid ikke til at kanalisere tilstrækkelig megen opsparing over mod kapitalmarkederne og til at gennemføre kapitalmarkedsunionen. Desuden er nogle eksisterende personlige pensionsprodukter kendetegnet ved utilstrækkelige egenskaber, lige som udviklingen af grænseoverskridende portabilitet og udbuddet af personlige pensionsprodukter er utilstrækkelige.

Løsningerne i den konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag, omfatter foruden PEPP-rammen samt en harmonisering af de nationale ordninger for personlige pensioner, at der ikke træffes nogen foranstaltninger på EU-plan.

Scenariet "uden foranstaltninger på EU-plan" ville ikke indebære, at ovennævnte mål nås. Omvendt ville en harmonisering af de nationale ordninger gøre det muligt at nå målene, men ville også kræve, at meget forskellige nationale udgangspunkter harmoniseres — personlige pensioner er veludviklede i nogle medlemsstater og ikke i andre. Denne løsning blev anset for at være for byrdefuld set i relation til opnåelse af målene. Set i dette lys forekommer forslaget til en PEPP-ramme for et personligt pensionsprodukt, som dækker hele EU, og som kan supplere eksisterende nationale ordninger, hensigtsmæssigt.

I konsekvensanalysen blev også løsningerne vedrørende PEPP-produktets væsentligste egenskaber og de anbefalede egenskabers skattemæssige konsekvenser evalueret. De væsentligste egenskaber for så vidt angår distribution, investeringspolitik, skift af udbyder og grænseoverskridende elementer er udformet, så de giver den fornødne forbrugerbeskyttelse og gør rammen attraktiv for fremtidige PEPP-udbydere. I forbindelse med distribution gælder eksempelvis i vid udstrækning sektorspecifikke regler. I forbindelse med investeringspolitik er der i standardmuligheden indbygget et krav om kapitalsikring, men udbyderne vil kunne foreslå alternative investeringsmuligheder. Der vil være adgang til at skifte udbyder, men der vil gælde en begrænsning på antallet af skift. I forbindelse med grænseoverskridende portabilitet og udbud er den anbefalede løsning baseret på teknikken (som aktuelt benyttes af nogle arbejdsmarkedsrelateret pensionskasser) med at oprette nationale afdelinger ved ændring af medlemsstat, men den vil blive yderligere strømlinet til fordel for PEPP-opsparere.

Den administrative byrde forbundet med PEPP-produktet vil være begrænset, eftersom forslaget går ud på at tilføje en ny produktkategori til den eksisterende produktportefølje hos forsikringsselskaber, pensionsfonde, investeringsselskaber, formueforvaltere og banker, som alle er underlagt nationale kompetente myndigheders reguleringsmæssige tilsyn i henhold til den gældende lovramme. De offentlige myndigheder kan pålægge udbydere nye indberetningskrav i forbindelse med udbud af PEPP-produkter og særlig med henblik på at overvåge den grænseoverskridende distribution af PEPP-produkter. Denne administrative byrde skal være rimelig set i forhold til risiciene ved udbud af PEPP-produkter på grænseoverskridende basis og vil give mulighed for markedsovervågning, sikre passende tilsyn og bidrage til forbrugerbeskyttelsen.

2.4.Valg af retsakt

Efter artikel 114 i TEUF kan der vedtages retsakter i form af enten en forordning eller et direktiv. Af de grunde, som fremgår af det følgende, blev der i dette tilfælde valgt en forordning.

For det første gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat og vil derfor muliggøre en hurtigere udnyttelse af PEPP-produkter og hurtigere bidrage til en afhjælpning af behovet for mere pensionsopsparing og flere investeringer i en kapitalmarkedsunionssammenhæng.

For det andet, eftersom forslaget indebærer en harmonisering af PEPP-produkternes væsentligste egenskaber, skal disse ikke underlægges særlige nationale regler, hvorfor en forordning i dette tilfælde er mere hensigtsmæssig end et direktiv. Egenskaber, som falder uden for forslagets anvendelsesområde (f.eks. vilkår gældende for opsparingsfasen) er imidlertid naturligvis underlagt national lovgivning.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

3.1.Høringer af interesserede parter

Kommissionen gennemførte en offentlig høring om personlige pensioner på EU-plan mellem juli og oktober 2016, i forbindelse med hvilken der blev modtaget 585 bidrag i alt fra en bred vifte af interessenter 16 . Svarene afslørede en stor interesse fra privatpersoner i hele EU for enkle, gennemsigtige og omkostningseffektive personlige pensionsprodukter. I den offentlige høring blev fagfolk endvidere anmodet om feedback vedrørende muligheden af en EU-ramme for personlige pensioner, herunder et PEPP-produkt. Generelt anser de PEPP-rammen for at udgøre en god mulighed for at udvikle et nyt pensionsprodukt, og nogle fagfolk planlægger allerede at indføre et PEPP-produkt.

3.2.Indhentning og brug af ekspertbistand

Forslaget er baseret på en undersøgelse om en EU-ramme for personlige pensioner udført af Ernst & Young på vegne af Kommissionen. I undersøgelsen, som blev færdiggjort i juni 2017, gennemgås navnlig skattekravene og andre lovgivningsmæssige krav i alle medlemsstater, lige som der foretages en vurdering af markedspotentialet for et PEPP-produkt. Det er undersøgelsens hovedkonklusion, at skatteordninger i EU er meget forskellige, og det kræver tilstrækkelig fleksibilitet i en EU-ramme for PEPP-produkter, således at den kan tilpasses nationale kriterier. I undersøgelsen konkluderes det desuden, at værdien af markedet for personlige pensioner vil vokse fra 0,7 billion EUR til 2,1 billioner EUR i 2030 med PEPP-produktet mod 1,4 billioner EUR uden (under antagelse af, at PEPP-produktet vil blive omfattet af de gældende nationale skatteincitamenter for personlige pensionsprodukter).

Forslaget er tillige baseret på teknisk rådgivning fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) 17 vedrørende udvikling af et indre marked i EU for personlige pensionsprodukter. Denne rådgivning bygger på en tidligere, foreløbig EIOPA-rapport Towards a single market for personal pensions 18 . I den tekniske rådgivning henstilles det, at:

·PEPP-rammen vælges frem for en harmonisering af nationale ordninger, og at

·PEPP-produkternes væsentligste egenskaber defineres på EU-plan, mens visse andre skattefølsomme egenskaber overladers til national lovgivning.

I den tekniske rådgivning henstilles det navnlig, at de væsentligste egenskaber omfatter en sikker standardinvesteringsmulighed samt detaljerede krav om gennemsigtigheden af oplysninger til PEPP-opsparere. Forslaget er i overensstemmelse med disse henstillinger.

Endelig bygger forslaget på følgende kilder:

·OECD-undersøgelse, "Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries 19 "

·Kommissionen-OECD, projekt om beskatning, økonomiske incitamenter og pensionsopsparing 20

·OECD-undersøgelse, "Core Principles of Private Pension Regulation 21 " og

·Oxera-undersøgelse om opsparernes stilling inden for private pensionsprodukter i 14 EU-medlemsstater 22 .

3.3.Konsekvensanalyse

PEPP-forslaget støttes, efter en første negativ udtalelse den 2. maj 2017 23 , af en positiv udtalelse fra Udvalget for Forskriftskontrol den 22. maj 2017 24 . Udvalget for Forskriftskontrol tilkendegav i sine bemærkninger, at konsekvensanalysen skulle fokusere mere på analysen af PEPP-produktets væsentligste egenskaber og redegøre for PEPP-produktets egenskaber sammenlignet eksisterende personlige pensionsprodukters.

Udvalget for Forskriftskontrol anmodede endvidere om en mere detaljeret kvantificering af PEPP-løsningens virkning samt en præcisering af de underliggende antagelser. Den endelige version af konsekvensanalysen imødegår disse punkter gennem:

·en detaljeret beskrivelse af de forskellige løsninger vedrørende PEPP-produkternes egenskaber

·en redegørelse for, hvordan de er inspireret af eksisterende personlige pensionsprodukter med det højeste penetrationsindeks, og

·en kvantificering af den ekstra volumen, som genereres på markedet for personlige pensioner gennem introduktionen af PEPP-produktet, samt virkningen på kapitalmarkederne.

Forslaget er i overensstemmelse med konklusionerne fra konsekvensanalysen 25 .

De overordnede politikalternativer, som blev undersøgt i konsekvensanalysen, bestod af følgende løsninger:

·ingen foranstaltninger på EU-plan

·en PEPP-ramme eller

·en harmonisering af de nationale ordninger for personlige pensioner.

Under den første løsning ville de identificerede problemer (fortsat fragmentering af nationale kapitalmarkeder, utilstrækkelige egenskaber ved eksisterende personlige pensionsprodukter og begrænsninger med hensyn til grænseoverskridende portabilitet og udbud) stadig bestå. Den tredje løsning ville derimod tage hånd om disse problemer. Imidlertid ville dette tillige indebære en harmonisering af nationale skatteordninger for personlige pensioner, hvilket ville kræve enstemmig opbakning fra medlemsstaterne. Der ville desuden være betydelige overholdelsesomkostninger for udbyderne: For det første skal de tilpasse alle deres personlige pensionsprodukter til den nye ordning. Denne ordning kan desuden løbende afvige væsentligt fra de sektorspecifikke ordninger, under hvilke udbyderne distribuerer deres øvrige finansielle produkter.

I konsekvensanalysen konkluderes det derfor, at den anden løsning er det foretrukne politikalternativ, eftersom det udgør en yderligere harmoniseret paneuropæisk ramme, som supplerer de eksisterende nationale ordninger og indebærer, at de identificerede problemer kan løses på en målrettet måde, således at uforholdsmæssigt store overholdelsesomkostninger undgås.

PEPP-rammen vil have en positiv økonomisk virkning. Ifølge Ernst & Young's undersøgelse vil den betyde, at aktiver, der forvaltes på markedet for personlige pensionsprodukter, vil vokse fra 0,7 billion EUR til 2,1 billioner EUR i 2030 med PEPP-produktet mod 1,4 billioner EUR uden, under antagelse af at PEPP-produktet omfattes af skatteincitamenter.

Den vil også have en positiv social virkning, eftersom flere mennesker vil kunne supplere andre pensionsindkomster med PEPP-produktet og således forbedre tilstrækkeligheden af deres pensioner. Den vil navnlig have stor betydning for personer i ikkestandardiseret beskæftigelse, selvstændige og mobile arbejdstagere med utilstrækkelig eller ingen adgang til statslige pensioner eller arbejdsmarkedspensioner. Den positive sociale virkning vil være højere i medlemsstater, hvor udvalget af og udnyttelsen af personlige pensionsprodukter på nuværende tidspunkt er begrænset.

Der forventes ingen miljømæssig virkning af betydning, om end det, at udbydere tilskyndes til at tage hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i deres investeringer (i forbindelse med oplysningskrav) kan have en positiv virkning for så vidt angår bæredygtighed.

3.4.Grundlæggende rettigheder

Forslaget respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, ejendomsretten, den frie erhvervsudøvelse og princippet om ligestilling mellem kønnene. Det bidrager til målene i chartrets artikel 38 om at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har virkninger for EU-budgettet. Navnlig vil de supplerende opgaver for de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) kræve forøgede ressourcer og visse investeringer i driftsmateriel. Disse opgaver omfatter:

·godkendelse af PEPP-produkter

·udvikling af supplerende vejledning eller

·et centralt register for alle godkendte PEPP-produkter.

Omkostningerne for 2019 er skønnet til 1 000 000 EUR, herunder medregnet en engangsinvestering til driftsmæssige formål, og vil samlet udgøre ca. 1 200 000 EUR på årsbasis senest i 2021. I henhold til de gældende samfinansieringsordninger for ESA'erne vil 40 % af disse midler indgå i EU-budgettet og som sådan ikke overskride, hvad der er fastsat i den nuværende flerårige finansielle ramme, som løber frem til 2020.

5.ANDRE FORHOLD

5.1.Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og indberetning

Kommissionen vil efter forordningens ikrafttrædelse overvåge nøgleindikatorer for midtvejsperformance i forhold til målene. Disse indikatorer omfatter:

·den samlede udnyttelse — i form af forvaltede aktiver — af personlige pensionsprodukter samt den geografiske og sektorielle fordeling af PEPP-udbydere og investeringer i PEPP-produkter (målet om at øge investeringerne i EU og bidrage til gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen)

·antallet af registreringer af PEPP-produkter og den relative andel af personlige pensionsprodukter (herunder nationale produkter samt PEPP-produkter) i procent af husholdningernes finansielle aktiver (målet om at forbedre produktegenskaberne på markedet for personlige pensioner) og

·antallet af udbydere, som benytter et pas for grænseoverskridende aktivitet, og den relative andel af PEPP-produkter med mere end én national afdeling sammenlignet med alle pensionsprodukter (målet om at øge personlige pensionsprodukters grænseoverskridende udbud og portabilitet).

De data, som navnlig ESA'erne indsamler, kan bidrage til overvågningen af indikatorerne for PEPP-produkternes performance.

Kommissionen vil desuden vurdere, i hvilken udstrækning medlemsstaterne gennem den nationale lovgivning har taget dens henstilling om skattemæssig begunstigelse for PEPP-produkter op.

Forordning omfatter en evaluering fem år efter datoen for forordningens anvendelse.

5.2.Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Forslaget til forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt har 11 kapitler. Bortset fra første kapitel (almindelige bestemmelser) og sidste kapitel (afsluttende bestemmelser) følger strukturen produktets livscyklus.

I kapitel I gives et rids af målene med forslaget til forordning, nemlig:

·at rejse mere kapital og kanalisere den til langsigtede investeringer i den reale økonomi

·at tilbyde forbedrede produktegenskaber, så borgere kan drage fordel af et enkelt, sikkert og omkostningseffektivt personligt pensionsprodukt og samtidig kan vælge mellem forskellige typer af PEPP-udbydere og

·at tilskynde til grænseoverskridende udbud og portabilitet for PEPP-produkter.

Kapitel I indeholder definitionerne af vigtige begreber i forslaget til forordning, bl.a. "paneuropæisk personligt pensionsprodukt", "PEPP-konto", "pensionsydelser", "opsparingsfase", "udbetalingsfase", "udbyder af et PEPP-produkt", "distributør af et PEPP-produkt", "portabilitet for et PEPP-produkt" og "skift af udbyder".

I artiklen om gældende regler redegøres der for samspillet mellem forslaget til forordning, de kontraktmæssige bestemmelser for PEPP-produktet og nationale regler til regulering af sagens genstand.

I kapitel II indføres princippet om, at kun finansielle virksomheder, som allerede er meddelt tilladelse på EU-plan af de kompetente myndigheder i henhold til den for sektoren gældende retsakt, kan søge om godkendelse til at udbyde PEPP-produkter (dvs. til at udvikle og distribuere dem). Tilladelsen til at handle som PEPP-udbyder, dvs. til at benytte mærket "PEPP-produkt" i forbindelse med personlige pensionsprodukter, meddeles af en fælles EU-myndighed, EIOPA. Betegnelsen "PEPP-produkt" eller "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" i forbindelse med et personligt pensionsprodukt må kun anvendes, hvis EIOPA har godkendt, at det personlige pensionsprodukt udbydes under betegnelsen "PEPP". Eksisterende personlige pensionsprodukter kan konverteres til PEPP-produkter efter godkendelse fra EIOPA, som forud for afgørelsen om at afvise eller godkende den finansielle virksomheds ansøgning skal høre dennes kompetente tilsynsmyndighed.

Kapitel II indeholder desuden bestemmelser om, at PEPP-produkter også kan distribueres af finansielle virksomheder, som ikke har udviklet dem. Der sigtes her til finansielle virksomheder, som af deres nationale kompetente myndigheder har modtaget en særlig distributionstilladelse, samt til forsikrings- og genforsikringsformidlere samt accessoriske forsikringsformidlere, som er registreret som sådan i henhold til direktiv 2016/97/EU (forsikringsdistributionsdirektivet).

I kapitel III fastlægges fordelingen af beføjelser mellem hjem- og værtslandets kompetente myndigheder for så vidt angår meddelelse af tilladelse til PEPP-udbydere vedrørende fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfrihed. Bekymringen i nogle medlemsstater vedrørende eventuelle ulige vilkår som følge af de forskellige tilsynsordninger, som de forskellige typer af potentielle PEPP-udbydere er underlagt, anerkendes; imidlertid vil de konkurrencemæssige virkninger af de forskellige tilsynsordninger i vid udstrækning blive reduceret af pasordningen, al den stund denne afhænger af hjem- og værtslandets kompetente myndigheder samt "mærke"-godkendelsen, som er overdraget til EIOPA.

Kapitel III indeholder endvidere bestemmelserne om portabilitet. Denne gør det muligt for PEPP-opsparere, som ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat, fortsat at indbetale i henhold til en PEPP-aftale, som de allerede har indgået med en udbyder i den oprindelige medlemsstat. I en sådan situation er PEPP-opsparere berettiget til at beholde alle de fordele og incitamenter, som er knyttet til fortsat investering i det samme PEPP-produkt.

Mekanismen bag portabilitetsydelsen indebærer, at der åbnes en ny afdeling under hver enkelt PEPP-konto. Denne afdeling opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af skatteincitamenter fastsat for det paneuropæiske pensionsprodukt på nationalt plan af den medlemsstat, som PEPP-opspareren flytter til. Mekanismen for åbning af nye afdelinger og overførsel af de optjente rettigheder mellem disse afdelinger samt for oplysning om denne mulighed er fastlagt i forslaget til forordning og følger en trinvis tilgang. I de første tre år af forordningens anvendelse skal PEPP-udbydere oplyse om de tilgængelige afdelinger. Herefter er PEPP-opsparere berettiget til at åbne nationale afdelinger, som dækker alle medlemsstaters ordninger.

Kapitel IV sigter mod at tilvejebringe den størst mulige gennemsigtighed om PEPP-produktets egenskaber, særlig for potentielle PEPP-opsparere. Reglerne præciserer navnlig, at alle dokumenter og oplysninger om PEPP stilles elektronisk til rådighed for potentielle PEPP-opsparere og -modtagere — elektronisk distribution er standardmuligheden. På anmodning skal PEPP-udbydere og -distributører tillige stille disse dokumenter og oplysninger vederlagsfrit til rådighed på et varigt medium.

I forbindelse med rådgivningen forventes PEPP-udbydere at gennemføre en egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering af potentielle PEPP-opsparere, selv om opsparere kan give afkald på deres ret til at modtage rådgivning, hvis de vælger standardmuligheden.

Hjørnestenen i forbindelse med formidlingen af oplysninger forud for aftaleindgåelsen er dokumentet med central PEPP-investorinformation. Dets form og indhold samt betingelserne for formidlingen beskrives udførligt i forslaget til forordning.

I forbindelse med de oplysninger, der stilles til rådighed i PEPP-aftalens løbetid, skal udbyderen tilvejebringe en PEPP-oversigt. Denne indeholder oplysninger om:

·optjente rettigheder eller opsparet kapital

·fuldstændig eller delvis garanti under PEPP-ordningen og,

·hvis det er relevant, arten af garantien og mekanismerne til beskyttelse af optjente individuelle rettigheder.

Kapitel V omhandler PEPP-produktets opsparingsfase, herunder investeringsregler for PEPP-udbydere og -opsparere. Bestemmelserne vedrørende PEPP-udbydere er baseret på "prudent person"-princippet 26 og frembyder en sikker og pålidelig ramme for investeringspolitikker.

For så vidt angår PEPP-opsparere skal PEPP-udbydere tilbyde dem op til fem investeringsmuligheder, hvoraf én skal være en standardinvesteringsmulighed, som mindst sikrer PEPP-opspareren dækning af den investerede kapital. PEPP-udbydere skal udforme alle investeringsmuligheder på grundlag af velafprøvede risikoreduktionsteknikker, som sikrer PEPP-opsparere en tilstrækkelig beskyttelse. Efter indgåelsen af PEPP-aftalen skal PEPP-opsparerne vælge en investeringsmulighed og kunne ændre denne vederlagsfrit hvert femte år i opsparingsfasen.

For så vidt angår alle andre betingelser vedrørende opsparingsfasen overlades fastlæggelsen til medlemsstaterne. Disse betingelser kan bl.a. være:

·aldersgrænser for start af opsparingsfase

·minimumsvarighed af opsparingsfasen

·maksimums- og minimumsbidrag samt disses kontinuitet og

·betingelser for tilbagekøb før pensionsalderen i tilfælde af alvorlige problemer.

I kapitel VI fastsættes mekanismerne for udpegning af en depositar i tilfælde af en PEPP-ordning, hvor PEPP-opsparere og PEPP-modtagere fuldt ud bærer investeringsrisikoen. Bestemmelserne dækker opbevaring af aktiver samt depositarens overvågningsopgaver og forpligtelse.

I henhold til forslaget til forordning skal der indføres procedurer, som gør det muligt for kunder og andre interesserede parter, særlig forbrugerorganisationer, at indgive klager mod PEPP-udbydere og -distributører. I alle tilfælde skal klagere modtage svar. Der skal endvidere være indført passende mekanismer for upartisk og uafhængig udenretslig behandling af klager og procedurer for bilæggelse af tvister mellem PEPP-opsparere og PEPP-udbydere eller -distributører.

Forslaget til forordning omfatter muligheden for, at PEPP-udbydere kan tilbyde dødsdækning samt dække andre biometriske risici.

Kapitel VII indeholder bestemmelser om skift af PEPP-udbyder. På anmodning af en PEPP-opsparer vil enhver positiv saldo blive overført fra en PEPP-konto, som føres hos den overførende udbyder, til en ny PEPP-konto, som åbnes hos den modtagende udbyder, og den tidligere PEPP-konto vil blive lukket. Den ydelse, der består i skift af udbyder, kan tilbydes af PEPP-udbydere etableret i samme medlemsstat (indenlandsk skift) eller i forskellige medlemsstater (grænseoverskridende skift). Der opereres med et loft over de samlede afgifter og gebyrer, som den overførende PEPP-udbyder kan pålægge PEPP-opspareren for at afslutte den PEPP-konto, som den pågældende udbyder fører.

I kapitel VIII bestemmes det, at de fleste af de betingelser vedrørende PEPP-produktet, som er knyttet til udbetalingsfasen, skal fastsættes af medlemsstaterne — særlig:

·fastsættelse af pensionsalderen

·en obligatorisk sammenhæng mellem det at nå pensionsalderen og udbetalingsfasens start

·en minimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning og

·en maksimumsperiode mellem indtrædelse i en PEPP-ordning og opnåelse af pensionsalderen.

I og med at der i henhold til forslaget gives PEPP-udbydere, PEPP-opsparere og PEPP-modtagere frihed til at indgå aftale om udbetalingsformen eller -formerne (f.eks. annuitet, engangsbeløb, "drawdown"-ordninger), pålægges denne fleksibilitet medlemsstaterne som en obligatorisk betingelse, hvilket i nogle medlemsstater kan have indvirkning på adgangen til nationale skatteincitamenter i forbindelse med PEPP-produkter.

Kapitel IX indeholder bestemmelser om deling af tilsynsansvaret mellem EIOPA og de nationale kompetente myndigheder. Det pålægges EIOPA at overvåge pensionsordninger, som oprettes eller distribueres på EU's område, med henblik på at kontrollere, at de ikke benytter betegnelsen "PEPP-produkt" eller det ikke er underforstået, at der er tale om et PEPP-produkt, medmindre de er godkendt i henhold til forslaget til forordning.

I kapitel X beskrives det, hvilke overtrædelser af bestemmelserne i forslaget til forordning der kan medføre sanktioner, hvordan de nationale kompetente myndigheder kan pålægge disse sanktioner, og hvordan overtrædelserne og sanktionerne skal indberettes.

Ved kapitel XI tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på følgende områder:

·interessekonflikter

·incitamenter

·salg af PEPP-produkter med og uden rådgivning

·produktovervågning og styringskrav

·formidling af oplysninger i aftalens løbetid og

·indberetning til nationale myndigheder og investeringsmuligheder.

Kommissionen vil endvidere vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder om indholdet og formidlingen af dokumentet med central investorinformation og gennemførelsesmæssige tekniske standarder om et standardiseret præsentationsformat for PEPP-oversigten.

Kommissionen skal evaluere forordningen fem år efter dennes ikrafttrædelse. Evalueringen skal særlig fokusere på, hvorledes forordningens regler fungerer, på de erfaringer, der er høstet i forbindelse med deres anvendelse, og desuden på, i hvilken udstrækning PEPP-udbydere har benyttet betegnelsen "PEPP-produkt"; derudover skal evalueringen navnlig omhandle den geografiske og sektorielle fordeling af PEPP-udbydere og investeringer i PEPP-produkter, forordningens virkning for markedet for personlige pensioner, hensigtsmæssigheden af oplysningskravene i kapitel IV og af at supplere denne forordning med bestemmelser om incitamenter for investering i PEPP-produkter, forekomsten af eventuelle hindringer for investering i personlige pensionsprodukter, som anvender betegnelsen "PEPP-produkt", herunder anden EU-lovgivnings virkning på PEPP-opsparere og niveauet for PEPP-udbyderes afgifter og gebyrer for at åbne nye afdelinger inden for rammerne af PEPP-opsparernes individuelle konti, samt PEPP-relaterede investeringsbeslutningers virkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

2017/0143 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 27 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Husholdningerne i EU har nogle af de største opsparinger i verden, men størstedelen af denne opsparing står på bankkonti med kort løbetid. Flere investeringer på kapitalmarkederne kan bidrage til at imødegå de udfordringer, som den aldrende befolkning og de lave renter udgør.

(2)Personlige pensioner er et vigtigt led i sammenknytningen af langsigtet opsparing og langsigtet investering. Et større europæisk marked for personlige pensioner vil fremme udbuddet af midler til institutionelle investorer og investering i realøkonomien.

(3)På nuværende tidspunkt hæmmes funktionen af det indre marked for personlige pensioner af den høje grad af fragmentering mellem nationale markeder og den begrænsede portabilitet for personlige pensionsprodukter. Det kan gøre det vanskeligt for den enkelte at udnytte sine grundlæggende friheder. Eksempelvis kan denne blive forhindret i at tage et arbejde eller gå på pension i en anden medlemsstat. Desuden mindskes udbyderes mulighed for at udnytte etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser af manglen på standardisering af eksisterende personlige pensionsprodukter.

(4)Kapitalmarkedsunionen vil bidrage til at mobilisere kapital i Europa og kanalisere den til alle virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, samt infrastrukturprojekter og langsigtede bæredygtige projekter med ekspansionsbehov og skabe job. Et af kapitalmarkedsunionens vigtigste mål består i at øge detailinvestorers investeringer og valgmuligheder gennem en bedre udnyttelse af opsparingen i Europa.

(5)Kommissionen har i sin handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion 28 fra september 2015 bebudet, at den vil "vurdere mulighederne for en politikramme med henblik på at etablere et succesfuldt europæisk marked for simple, effektive og konkurrencedygtige personlige pensionsordninger og fastslå, om det er påkrævet med EU-lovgivning for at underbygge dette marked."

(6)I sin beslutning af 19. januar 2016 29 understregede Europa-Parlamentet, at "der skal skabes et miljø, der stimulerer til innovation inden for finansielle produkter med henblik på at skabe større mangfoldighed og flere fordele for realøkonomien samt forbedre incitamenterne for investeringer, og som også kan bidrage til leveringen af tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner, som f.eks. udvikling af et paneuropæisk pensionsprodukt (PEPP) med en enkel og gennemsigtig udformning".

(7)I sine konklusioner af 28. juni 2016 30 opfordrede Det Europæiske Råd til "hurtige og målrettede fremskridt med henblik på at sikre lettere adgang til finansiering for virksomheder og støtte investeringer i realøkonomien ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen."

(8)Kommissionen tilkendegav i sin meddelelse af 14. september 2016 Kapitalmarkedsunionen - En fremskyndelse af reformprocessen 31 , at den "vil undersøge forskellige forslag til et enkelt, effektivt og konkurrencedygtigt personligt pensionsprodukt [..]. De muligheder, der er under overvejelse, omfatter et eventuelt lovgivningsforslag, som vil kunne fremlægges i 2017."

(9)Kommissionen bebudede efterfølgende i sin meddelelse om Midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen 32 "et forslag til retsakt om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP) inden udgangen af juni 2017. Det vil danne grundlag for et mere sikkert, omkostningseffektivt og gennemsigtigt marked for billige og frivillige personlige pensionsopsparinger, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Det vil imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring, supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger og støtte omkostningseffektiviteten af personlige pensionsordninger ved at tilbyde gode muligheder for langsigtet investering af personlige pensioner".

(10)Udviklingen af et PEPP-produkt vil bidrage til øgede valgmuligheder i forbindelse med pensionsopsparing inden for personlige pensionsprodukter samt til etableringen af et marked i EU for PEPP-udbydere. Det vil give husholdningerne bedre muligheder for at nå deres mål for pensionstilværelsen.

(11)En lovramme for et PEPP-produkt vil danne grundlag for et velfungerende marked for prismæssigt overkommelige og frivillige pensionsrelaterede investeringer, der kan forvaltes på paneuropæisk plan. Ved at supplere de eksisterende pensionsprodukter og -ordninger vil den bidrage til at imødekomme behovene hos personer, der ønsker at sikre, at deres pensionsopsparinger er tilstrækkelige, imødegå den demografiske udfordring og udgøre en effektiv ny kilde til privat kapital til langsigtede investeringer. Denne ramme erstatter eller harmoniserer ikke eksisterende nationale ordninger for personlige pensioner.

(12)Ved forordningen harmoniseres en række vigtige egenskaber ved PEPP-produktet såsom distribution, investeringspolitik, skift af udbyder og grænseoverskridende udbud og portabilitet. Harmoniseringen af disse vigtige egenskaber vil i højere grad sikre lige vilkår for udbydere af personlige pensioner generelt og fremme gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen samt integrationen af det indre marked for personlige pensioner. Den vil indebære, at der skabes et i store træk standardiseret paneuropæisk produkt, som er tilgængeligt i alle medlemsstater, og som gør det muligt for forbrugerne fuldt ud at udnytte det indre marked ved dels at give adgang til overførsel af deres pensionsrettigheder til en anden medlemsstat, dels at tilbyde et større udvalg mellem forskellige typer af udbydere, herunder i andre EU-lande. Et paneuropæisk personligt pensionsprodukt vil, eftersom det betyder færre hindringer for det grænseoverskridende udbud af pension, øge konkurrencen mellem udbydere på et paneuropæisk grundlag og medføre stordriftsfordele, som bør komme opsparerne til gode.

(13)Efter artikel 114 i TEUF kan retsakter vedtages i form af såvel forordninger som direktiver. Vedtagelsen af en forordning er foretrukket, da den gælder umiddelbart i hver medlemsstat. En forordning vil derfor muliggøre en hurtigere udnyttelse af PEPP-produktet og hurtigere bidrage til en afhjælpning af behovet for mere pensionsopsparing og flere investeringer i en kapitalmarkedsunionssammenhæng. Eftersom denne forordning indebærer en harmonisering af PEPP-produkternes væsentligste egenskaber, skal disse ikke underlægges særlige nationale regler, hvorfor en forordning i dette tilfælde er mere hensigtsmæssig end et direktiv. På den anden side er de egenskaber, som falder uden for forordningens anvendelsesområde (f.eks. vilkår gældende for opsparingsfasen), underlagt national lovgivning.

(14)PEPP-udbydere bør have adgang til markedet i hele EU med én fælles produkttilladelse udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) på grundlag af et fælles regelsæt.

(15)Det fælles PEPP-pas vil sikre, at der skabes et indre marked for PEPP-produkter.

(16)Med henblik på at sikre en høj kvalitet af tjenesteydelser og effektiv forbrugerbeskyttelse bør hjem- og værtslande samarbejde tæt om at håndhæve forpligtelserne i denne forordning. Hvis PEPP-udbydere og -distributører udøver virksomhed i forskellige medlemsstater i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, bør hjemlandets kompetente myndighed være ansvarlig for at sikre overholdelse af forpligtelserne i denne forordning på grund af dennes tættere forbindelse til PEPP-udbyderen. For at sikre en rimelig ansvarsfordeling mellem hjem- og værtslandets kompetente myndigheder bør et værtslands kompetente myndighed, hvis denne bliver opmærksom på brud på forpligtelserne på dens område, oplyse hjemlandets kompetente myndighed, som efterfølgende bør være forpligtet til at træffe passende foranstaltninger. Endvidere bør værtslandets kompetente myndighed have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

(17)I tilfælde af oprettelse af en filial eller af en permanent tilstedeværelse i en anden medlemsstat er det hensigtsmæssigt at fordele ansvaret for håndhævelsen mellem hjem- og værtslandene. Mens ansvaret for opfyldelse af forpligtelser, der berører virksomheden som helhed — som f.eks. reglerne om faglige kvalifikationskrav — fortsat bør ligge hos hjemlandets kompetente myndighed under samme ordning som i tilfælde af levering af tjenesteydelser, bør værtslandets kompetente myndighed påtage sig ansvaret for håndhævelsen af regler om oplysningskrav og god forretningsskik hvad angår tjenesteydelser, der leveres på dens område. Hvis et værtslands kompetente myndighed imidlertid bliver opmærksom på brud på forpligtelser på dens område, for hvilke denne forordning ikke pålægger værtslandet ansvaret, byder samarbejdshensyn, at den pågældende myndighed underretter hjemlandets kompetente myndighed, således at denne kan træffe passende foranstaltninger. Dette er navnlig tilfældet, for så vidt angår overtrædelse af reglerne om krav til godt omdømme samt faglig viden og kompetencer. Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen bør værtslandets kompetente myndighed endvidere have beføjelser til at gribe ind, hvis hjemlandet undlader at træffe passende foranstaltninger, eller hvis de trufne foranstaltninger er utilstrækkelige.

(18)Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør have alle nødvendige beføjelser til at sikre, at PEPP-udbydere og -distributører udøver deres virksomhed på betryggende vis i hele Unionen, hvad enten det sker i henhold til reglerne om fri etableringsret eller i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser. For at sikre et effektivt tilsyn bør alle de kompetente myndigheders tiltag være proportionale med arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med en bestemt udbyders eller distributørs virksomhed, uanset hvilken betydning den pågældende udbyder eller distributør har for den overordnede finansielle stabilitet på markedet.

(19)PEPP-produktets paneuropæiske dimension kan udvikles ikke kun på udbudssiden gennem udbyderens muligheder for grænseoverskridende aktivitet, men også på opsparingssiden — gennem PEPP-opsparernes udnyttelse af portabiliteten for PEPP-produktet, og bidrager dermed til beskyttelsen af personlige pensionsrettigheder for personer, som udnytter deres ret til fri bevægelighed i henhold til artikel 21 og 45 i TEUF. Portabilitet indebærer, at PEPP-opspareren flytter til en anden medlemsstat uden at skifte PEPP-udbyder, hvorimod et skift af PEPP-udbyder ikke nødvendigvis er ensbetydende med flytning.

(20)Et PEPP-produkt bør omfatte nationale afdelinger, hver især svarende til egenskaber ved det personlige pensionsprodukt, som gør det muligt at lade PEPP-bidragene være omfattet af incitamenter. For den enkelte PEPP-opsparer bør den første afdeling oprettes ved åbningen af en PEPP-konto.

(21)Af hensyn til en smidig overgang for PEPP-udbyderne vil forpligtelsen til at tilbyde PEPP-produkter med afdelinger for hver medlemsstat blive anvendt tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse. For ikke at vildlede forbrugeren bør udbyderen imidlertid efter lanceringen af et PEPP-produkt oplyse om, hvilke nationale afdelinger der umiddelbart er tilgængelige.

(22)Under hensyntagen til arten af den oprettede pensionsordning og den involverede administrative byrde bør PEPP-udbydere og -distributører give klare og tilstrækkelige oplysninger til potentielle PEPP-opsparere og -modtagere til støtte for disses beslutningstagning vedrørende pensionen. Af samme grund bør PEPP-udbydere og -distributører begge sikre et højt niveau af gennemsigtighed i de forskellige faser af ordningen, dvs. forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier samt omkostninger. Når prognoserne for pensionsydelsernes niveau er baseret på økonomiske scenarier, bør disse oplysninger også indeholde et ugunstigt scenarie, som bør være ekstremt, men plausibelt.

(23)Potentielle PEPP-opsparere bør forud for tilslutningen til en PEPP-ordning have alle de nødvendige oplysninger til at kunne træffe et oplyst valg.

(24)PEPP-producenter bør for at sikre optimal produktgennemsigtighed udarbejde dokumentet med central PEPP-investorinformation om de PEPP-produkter, som de producerer, før produktet kan distribueres til PEPP-opsparere. De bør også være ansvarlige for, at dokumentet med central PEPP-investorinformation er nøjagtigt. Dokumentet med central PEPP-investorinformation bør erstatte og tilpasses i forhold til dokumentet med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 33 , som ikke skal udarbejdes for PEPP-produkter.

(25)For at sikre, at dokumenter med central PEPP-investorinformation formidles og stilles til rådighed i bredt omfang, bør denne forordning indeholde bestemmelser om, at PEPP-producenten skal offentliggøre dokumenter med central PEPP-investorinformation på sit websted.

(26)Pensionsproduktberegnere udvikles allerede på nationalt plan. For at sådanne beregnere kan komme forbrugerne til gavn bedst muligt bør de imidlertid omfatte de omkostninger og gebyrer, som de forskellige PEPP-producenter opkræver, sammen med eventuelle yderligere omkostninger eller gebyrer, som formidlere eller andre led i investeringskæden opkræver, og som PEPP-producenterne ikke allerede har medregnet.

(27)De nærmere bestemmelser om de oplysninger, der skal indgå i dokumentet med central PEPP-investorinformation ud over de elementer, der allerede findes i dokumentet med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer i forordning (EU) nr. 1286/2014, samt om præsentationen af disse oplysninger bør harmoniseres yderligere gennem reguleringsmæssige tekniske standarder, som supplerer de reguleringsmæssige tekniske standarder i Kommissionens delegerede forordning af 8. marts 2017 34 , under hensyntagen til eksisterende og igangværende forskning i forbrugeradfærd, herunder resultaterne af undersøgelser af effektiviteten af forskellige måder at præsentere oplysninger til forbrugere på.

(28)Dokumentet med central PEPP-investorinformation bør kunne skelnes tydeligt og holdes adskilt fra markedsføringsmeddelelser.

(29)PEPP-udbydere bør udarbejde en pensionsoversigt til PEPP-opsparere for at give dem vigtige personlige og generiske data om PEPP-ordningen og sikre løbende oplysninger herom. Pensionsoversigten bør være klar og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed.

(30)PEPP-udbydere bør i tilstrækkelig god tid inden pensioneringen oplyse PEPP-opsparere om deres udbetalingsmuligheder. Hvis pensionsydelsen ikke udbetales som en livrente, bør medlemmer, der nærmer sig pensioneringen, modtage oplysninger om de mulige udbetalingsprodukter for at lette den økonomiske planlægning af pensioneringen.

(31)I den fase, hvor der udbetales pensionsydelser, bør PEPP-modtagere fortsat modtage oplysninger om deres ydelser og relaterede udbetalingsmuligheder. Dette er navnlig vigtigt, når PEPP-modtagerne bærer en væsentlig investeringsrisiko i udbetalingsfasen. PEPP-modtagerne bør også underrettes om enhver nedsættelse af de ydelser, de er berettiget til, inden en sådan nedsættelse finder anvendelse, efter at der er truffet en beslutning, som medfører en nedsættelse. I overensstemmelse med god praksis anbefales det PEPP-udbyderne at høre PEPP-modtagerne, før en sådan beslutning træffes.

(32)For at sikre PEPP-opsparere og -modtagere en tilstrækkelig beskyttelse af deres rettigheder bør PEPP-udbydere være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver PEPP-udbydere et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed. Iagttagelse af "prudent person"-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte PEPP-udbyders kundestruktur.

(33)Ved at anvende "prudent person"-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering og gøre det muligt for PEPP-udbydere at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingen kanaliseres over mod sektoren for personlige pensioner, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske og sociale fremskridt.

(34)Denne forordning bør sikre PEPP-udbydere en tilstrækkelig frihed til at investere. Da PEPP-udbydere investerer på meget lang sigt og har ringe likviditetsrisiko, er de inden for forsigtighedsprincippets grænser i stand til at bidrage til udviklingen af kapitalmarkedsunionen ved at investere i ikke-likvide aktiver som aktier og andre instrumenter, der har en langsigtet økonomisk profil, og som ikke handles på regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) eller organiserede handelsfaciliteter (OHF'er). De kan også udnytte fordelene ved international diversificering. Adgangen til at investere i aktier i andre valutaer end den, forpligtelserne lyder på, og i andre instrumenter, der har en langsigtet økonomisk profil, og som ikke handles på regulerede markeder, MHF'er eller OHF'er, bør derfor, i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, ikke begrænses for at beskytte PEPP-opspareres og -modtageres interesser, medmindre det er begrundet i tilsynsmæssige hensyn.

(35)Uddybningen af kapitalmarkedsunionen betyder, at opfattelsen af, hvad der forstås ved instrumenter med en langsigtet økonomisk profil, er bred. Sådanne instrumenter er ikkeomsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed, og bør forstås som omfattende kapitalinteresser og gældsinstrumenter i og lån ydet til ikkebørsnoterede virksomheder. Ikkebørsnoterede virksomheder omfatter infrastrukturprojekter, unoterede vækstorienterede selskaber, fast ejendom eller andre aktiver, som kan være egnede med henblik på langsigtede investeringer. Lavemissionsinfrastrukturprojekter og klimarobuste infrastrukturprojekter er ofte unoterede aktiver og er afhængige af langfristede kreditter til finansiering af projekter. PEPP-udbydere er i betragtning af deres forpligtelsers langsigtede natur motiverede for at allokere en tilstrækkelig del af deres aktivportefølje til bæredygtige investeringer i realøkonomien, som giver langsigtede økonomiske fordele, særlig infrastrukturprojekter og selskaber.

(36)Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for PEPP-udbyderes investeringspolitik og risikostyringssystemer. PEPP-udbydere bør motiveres til at tage hensyn til sådanne forhold i forbindelse med investeringsbeslutninger samt til, hvordan de indgår i deres risikostyringssystem.

(37)PEPP-udbydere bør ved at sikre overholdelsen af deres forpligtelse til at udvikle en investeringspolitik, som er i overensstemmelse med "prudent person"-princippet, afholdes fra at investere i jurisdiktioner, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som højrisikojurisdiktioner og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner. 

(38)I lyset af den langsigtede pensionsmålsætning, som gælder for PEPP-produktet, bør de investeringsmuligheder, som tilbydes PEPP-opsparerne, udformes, så de dækker de elementer, som gør det muligt for investorerne at træffe en investeringsbeslutning; dette gælder også det antal investeringsmuligheder, som de kan vælge blandt. PEPP-opspareren bør efter det første valg, som blev truffet i forbindelse med PEPP-aftalens indgåelse, have mulighed for omvalg med rimelige mellemrum (hvert femte år), således at der indrømmes udbyderne tilstrækkelig stabilitet til deres langsigtede investeringsstrategi, samtidig med at investorbeskyttelsen sikres.

(39)Standardinvesteringsmuligheden bør gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital. PEPP-udbydere kunne desuden indarbejde en inflationsindekseringsmekanisme med henblik på i hvert fald delvis inflationsdækning.

(40)Den kompetente myndighed bør udøve sine beføjelser primært med beskyttelsen af PEPP-opspareres og -modtageres rettigheder og PEPP-udbydernes stabilitet og soliditet for øje.

(41)Hvis PEPP-udbyderen er en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et investeringsselskab, bør denne udpege en depositar med henblik på opbevaringen af sine aktiver. Dette er nødvendigt af hensyn til forbrugerbeskyttelsen, eftersom den sektorspecifikke lovgivning for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og investeringsselskaber ikke indeholder bestemmelser om udpegning af en depositar.

(42)Gennemsigtigheden af omkostninger og gebyrer er væsentlig for at vinde PEPP-opsparernes tillid og give dem mulighed for at træffe oplyste valg. Anvendelsen af uigennemsigtige prissætningsmetoder bør derfor forbydes.

(43)For at nå målene for denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelsen af vilkårene for EIOPA's og de kompetente myndigheders udøvelse af interventionsbeføjelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(44)Kommissionen bør vedtage udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som udarbejdes af de europæiske tilsynsmyndigheder i Det Fælles Udvalg, for så vidt angår præsentationen og indholdet af de dele af dokumentet med central PEPP-investorinformation, som ikke er omfattet af [PRIIPs KID RTS], i overensstemmelse med artikel 10-14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 35 , forordning (EU) nr. 1094/2010 36 og forordning (EU) nr. 1095/2010 37 . Kommissionen bør supplere de europæiske tilsynsmyndigheders tekniske arbejde ved at foretage forbrugerundersøgelser af præsentationen af dokumentet med central investorinformation som foreslået af de europæiske tilsynsmyndigheder.

(45)Uden at dette berører PEPP-kunders ret til at indbringe en sag for en domstol, bør der indføres let tilgængelige, hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af sådanne tvister mellem PEPP-udbydere eller -distributører og PEPP-kunder, som opstår i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

(46)Med henblik på etablering af en effektiv tvistbilæggelsesprocedure bør PEPP-udbydere og -distributører indføre en effektiv klageprocedure, som deres kunder kan følge, inden tvisten henvises til bilæggelse ved en alternativ procedure eller ved en domstol. Klageproceduren bør indeholde korte og klart definerede frister, inden for hvilke PEPP-udbyderen eller -distributøren bør besvare en klage. Alternative tvistbilæggelsesinstanser bør have tilstrækkelig kapacitet til på en hensigtsmæssig og effektiv måde at kunne deltage i grænseoverskridende samarbejde om tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

(47)PEPP-opsparere bør med henblik på at opnå bedre investeringsbetingelser og dermed også fremme konkurrencen mellem PEPP-udbydere have retten til at skifte udbyder under optjenings- og udbetalingsfasen efter en klar, hurtig og sikker procedure.

(48)Skiftet bør være enkelt og ligetil for PEPP-opspareren. Den modtagende PEPP-udbyder bør således være ansvarlig for at igangsætte og styre proceduren på vegne af PEPP-opspareren. PEPP-udbydere bør på frivillig basis kunne anvende supplerende midler, såsom en teknisk løsning, ved etablering af den ydelse, der består i skift af udbyder.

(49)Før PEPP-opspareren giver sin tilladelse til skiftet, bør denne underrettes om alle etaper af den procedure, der er nødvendig for at gennemføre dette skift.

(50)Det er nødvendigt for et vellykket skift, at den overførende PEPP-udbyder samarbejder. Den overførende PEPP-udbyder bør derfor give den modtagende PEPP-udbyder alle de oplysninger, som er nødvendige, for at betalingerne kan knyttes til den anden PEPP-konto. Disse oplysninger bør imidlertid ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at foretage skiftet.

(51)For at lette grænseoverskridende skift bør det tillades PEPP-opspareren at anmode den nye PEPP-udbyder om nærmere oplysninger om den nye PEPP-konto, ideelt set ved et enkelt møde med den nye PEPP-udbyder.

(52)PEPP-opsparere bør ikke udsættes for økonomiske tab, herunder omkostninger og renter, forårsaget af fejl, der er begået af en af de PEPP-udbydere, som er involveret i skiftet. Navnlig bør PEPP-opsparere ikke lide økonomiske tab som følge af betaling af yderligere gebyrer, renter eller andre afgifter samt bøder, strafafgifter eller anden form for økonomisk skade, der skyldes forsinkelser i gennemførelsen af skiftet.

(53)PEPP-opsparere bør have friheden til i forbindelse med indgåelse af en PEPP-aftale at træffe afgørelse om udbetalingsmåden (annuitet, engangsbeløb eller andet) i udbetalingsfasen, men med mulighed for omvalg én gang hvert femte år derefter, således at de på bedst mulig måde kan tilpasse udbetalingsmåden til deres behov, når pensionstidspunktet nærmer sig.

(54)PEPP-udbydere bør have mulighed for at give PEPP-opsparere adgang til en bred vifte af udbetalingsmåder. Med en sådan tilgang opnås målet om øget udnyttelse af PEPP-produkter gennem øget fleksibilitet og valgmulighed for PEPP-opsparere. Dette vil give udbyderne mulighed for at udforme deres PEPP-produkter på den mest omkostningseffektive måde. Det er i overensstemmelse med andre EU-politikker og politisk gennemførligt, eftersom der sikres medlemsstaterne tilstrækkeligt spillerum til at træffe afgørelse om, hvilke udbetalingsmåder de ønsker at fremme.

(55)Der bør garanteres fuld gennemsigtighed vedrørende omkostninger og gebyrer knyttet til investering i et PEPP-produkt. Dermed skabes der lige vilkår for udbydere, samtidig med at forbrugerne beskyttes. Der vil være sammenlignelige oplysninger til rådighed for forskellige produkter, hvorved der tilskyndes til priskonkurrence.

(56)Selv om det løbende tilsyn med PEPP-udbydere skal udføres af de respektive kompetente nationale myndigheder, bør tilsynet for så vidt angår PEPP-produkter koordineres af EIOPA for at garantere anvendelsen af en ensartet tilsynsmetode og på denne måde bidrage til pensionsproduktets paneuropæiske natur. 

(57)EIOPA bør samarbejde med de nationale kompetente myndigheder og fremme samarbejdet mellem dem. I den forbindelse bør EIOPA spille en rolle i forbindelse med de kompetente nationale myndigheders beføjelse til at anvende tilsynsforanstaltninger gennem tilvejebringelse af dokumentation vedrørende PEPP-relaterede overtrædelser. EIOPA bør endvidere foretage bindende mægling i tilfælde af uenighed mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer.

(58)For at sikre, at finansielle virksomheder, som producerer PEPP-produkter, og finansielle virksomheder og personer, som distribuerer PEPP-produkter, overholder bestemmelserne i denne forordning, og for at sikre, at de er underlagt den samme behandling i hele Unionen, bør der indføres bestemmelser om administrative sanktioner og andre foranstaltninger, som er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

(59)I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 Udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser 38 og for at sikre, at kravene i denne forordning opfyldes, er det vigtigt, at medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til at sikre, at overtrædelser af denne forordning er underlagt passende administrative sanktioner og foranstaltninger.

(60)Selv om medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser om administrative og strafferetlige sanktioner for de samme overtrædelser, bør der ikke stilles krav om, at medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner for sådanne overtrædelser af denne forordning, som er underlagt national straffelovgivning. Opretholdelse af strafferetlige sanktioner i stedet for administrative sanktioner for overtrædelser af denne forordning bør dog ikke begrænse eller på anden måde berøre de kompetente myndigheders mulighed for at samarbejde med og rettidigt få adgang til og udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater i forbindelse med denne forordning, heller ikke efter at de pågældende overtrædelser måtte være henvist til de kompetente retslige myndigheder med henblik på strafferetlig forfølgning.

(61)De kompetente myndigheder bør have beføjelser til at pålægge bøder, der er tilstrækkeligt store til at opveje de reelle eller potentielle fortjenester og til at være afskrækkende selv for større finansielle virksomheder og deres ledere.

(62)For at sikre en ensartet anvendelse af sanktioner i hele Unionen bør de kompetente myndigheder tage hensyn til alle relevante situationer ved fastlæggelsen af typen af administrativ sanktion eller anden foranstaltning samt størrelsen af administrative bøder.

(63)For at sikre, at de kompetente myndigheders afgørelser om overtrædelser og sanktioner har en afskrækkende virkning på offentligheden som helhed, og for at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at advare forbrugerne om PEPP-produkter, som distribueres i strid men denne forordning, bør disse afgørelser offentliggøres, forudsat at tidsfristen for indgivelse af en klage er overskredet, og der ikke er blevet indgivet nogen klage, medmindre sådan offentliggørelse udgør en trussel mod finansielle markeders stabilitet eller en igangværende undersøgelse.

(64)De kompetente myndigheder bør have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser til at afdække potentielle overtrædelser og bør fastlægge effektive mekanismer, der giver mulighed for at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser.

(65)Denne forordning bør ikke berøre bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning vedrørende strafferetlige sanktioner.

(66)Enhver behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning, f.eks. udveksling eller videregivelse af personoplysninger foretaget af de kompetente myndigheder, bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 39 , og udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder bør udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 40 . 

(67)Skatteincitamenter kan antage forskellige former og spiller en vigtig rolle i forbindelse med tilskyndelsen til udnyttelse af personlige pensionsprodukter i en række medlemsstater. I mange medlemsstater er bidragene til personlige pensionsprodukter omfattet af en eller anden form for skattefradrag, det være sig eksplicit eller implicit.

(68)Denne forordning må ikke opfattes som et forsøg på at tvinge medlemsstater til at anvende de samme skatteregler på PEPP-produkter, som de ville anvende på sammenlignelige personlige pensionsprodukter i henhold til deres nationale lovgivning. I henhold til princippet om national behandling som omhandlet i artikel 21 og 45 i TEUF og fortolket af EU-Domstolen bør et PEPP-produkt, som er objektivt sammenligneligt med et personligt pensionsprodukt, som distribueres i en given medlemsstat, imidlertid være omfattet af det samme skattefradrag, som det personlige pensionsprodukt i denne medlemsstat, hvis PEPP-opspareren dér er skattepligtig. Dette gælder også, hvis PEPP-produkterne leveres af en udbyder fra en anden medlemsstat.

(69)Medlemsstaterne opfordres til efter lanceringen af PEPP-produktet at tage hensyn til Kommissionens henstilling af ... 2017 og udvide den skattefordel, de giver til nationale personlige pensionsprodukter, til også at omfatte PEPP-produktet.

(70)Der bør gennemføres en evaluering af denne forordning i lyset af bl.a. markedsudviklingen, f.eks. fremkomst af nye PEPP-typer, samt udviklingen på andre områder af EU-retten og medlemsstaternes erfaringer.

(71)Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, ejendomsretten, den frie erhvervsudøvelse, princippet om ligestilling mellem kønnene og princippet om et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(72)Målene for denne forordning, nemlig at forbedre beskyttelsen af PEPP-opsparere og øge disses tillid til PEPP-produkter, herunder når disse produkter distribueres på tværs af grænser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand

Ved denne forordning fastsættes der ensartede regler for godkendelse, produktion og distribution af samt tilsyn med personlige pensionsprodukter, som distribueres i Unionen under betegnelsen "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" eller "PEPP-produkt".

Artikel 2
Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "personligt pensionsprodukt": et produkt, som

a) er baseret på en frivillig aftale mellem en individuel opsparer og en enhed

b) har et udtrykkeligt pensionsformål

c) tilvejebringer opsparing af kapital indtil pensionering med begrænset mulighed for tilbagekøb før pensionering samt

d) tilvejebringer en indkomst efter pensionering

2) "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" (PEPP-produkt): et langsigtet personligt pensionsopsparingsprodukt, som udbydes under en aftalt PEPP-ordning af en reguleret finansiel virksomhed med tilladelse i henhold til EU-retten til at forvalte kollektive eller individuelle investeringer eller opsparinger, og hvorom en individuel PEPP-opsparer har indgået aftale på frivillig basis med henblik på pensionering, uden eller med strengt begrænset mulighed for tilbagekøb

3) "PEPP-opsparer":

a) en detailkunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU 41  

b) en kunde som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF 42 , hvis kunden ikke kan betragtes som en professionel kunde som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

4)"PEPP-ordning": en kontrakt, en aftale, et trustdokument eller regler, som fastsætter, hvilke pensionsydelser der udbetales og på hvilke betingelser, på grundlag af en individuel pensionsopsparing aftalt med en PEPP-udbyder

5) "PEPP-konto": en personlig pensionskonto, som føres i en PEPP-opsparers eller PEPP-modtagers navn, og som anvendes til gennemførelse af transaktioner, som gør det muligt for PEPP-opspareren at indbetale periodiske pensionsbidrag frem til pensionering og for PEPP-modtageren at modtage pensionsydelser

6)"PEPP-udbud": produktion og distribution af et PEPP-produkt

7) "PEPP-modtager": person, der modtager PEPP-pensionsydelser

8) "PEPP-distribution": virksomhed, der består i at rådgive om, foreslå eller udføre andet indledende arbejde i forbindelse med indgåelsen af aftaler om PEPP-produkter, indgåelse af sådanne aftaler eller medvirken ved administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler, herunder levering af oplysninger om en eller flere pensionsaftaler i overensstemmelse med PEPP-kundernes valgte kriterier via et websted eller andre medier og udarbejdelse af en prioriteret liste over pensionsprodukter, der omfatter pris- og produktsammenligninger, eller rabat på prisen for en pensionsaftale, hvis PEPP-kunden er i stand til direkte eller indirekte at indgå en pensionsaftale ved at bruge et websted eller andre medier

9) "PEPP-pensionsydelser": ydelser, der udbetales ved pensionering eller en forventning om pensionering. Disse ydelser kan have form af livsvarige udbetalinger, udbetalinger i en midlertidig periode, engangsbeløb eller en kombination heraf

10) "opsparingsfase": den periode, hvorunder der opspares aktiver (indbetalinger) på en PEPP-konto, og som normalt løber indtil PEPP-modtagerens pensionsalder

11) "udbetalingsfase": den periode, hvorunder aktiver opsparet på en PEPP-konto udbetales til finansiering af pensionstilværelsen eller andre indkomstkrav

12) "annuitet": et beløb, som betales med bestemte mellemrum over en periode, f.eks. PEPP-modtagerens liv eller et bestemt antal år, som modydelse for en investering

13) "drawdown"-betaling: PEPP-modtageres mulighed for med regelmæssige mellemrum at hæve diskretionære beløb op til en bestemt grænse

14) "udbyder af et PEPP-produkt" eller "PEPP-udbyder": en finansiel virksomhed, som har fået godkendelse til at producere og distribuere et PEPP-produkt

15) "distributør af et PEPP-produkt" eller "PEPP-distributør": en finansiel virksomhed, som er meddelt tilladelse til at distribuere et PEPP-produkt, som den ikke har produceret, samt en forsikrings- eller genforsikringsformidler eller en accessorisk forsikringsformidler

16) "varigt medium": ethvert instrument, der:

a) sætter PEPP-kunden i stand til at lagre oplysninger, der er rettet personligt til den pågældende kunde på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet og

b) giver mulighed for uændret reproduktion af den lagrede information

17) "kompetente myndigheder for PEPP-udbydere": de nationale myndigheder udpeget af hver medlemsstat til at føre tilsyn med PEPP-udbydere

18) "PEPP-udbyderens hjemland": den medlemsstat, hvori PEPP-udbyderen har sit hjemsted

19) "PEPP-udbyderens værtsland": en anden medlemsstat end hjemlandet, hvori en PEPP-udbyder producerer eller distribuerer PEPP-produkter

20) "afdeling": et afsnit, som åbnes under hver enkelt PEPP-konto, og som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan til investering i et PEPP-produkt af den medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har sin bopæl. I hver afdeling kan en person således være PEPP-opsparer eller PEPP-modtager, afhængigt af de lovgivningsmæssige krav for henholdsvis optjenings- og udbetalingsfasen

21) "kapital": den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital, beregnet på grundlag af de investerbare beløb med fradrag af alle gebyrer og omkostninger, som direkte eller indirekte afholdes af investorerne

22) "finansielt instrument": sådanne instrumenter som angivet i bilag I, afsnit C, til direktiv 2014/65/EU

23) "depositar": et institut, som har til opgave at opbevare aktiver og overvåge overholdelsen af fondsbestemmelser og gældende lov

24) "standardinvesteringsmulighed": en investeringsstrategi, som anvendes, når en PEPP-opsparer ikke har anvist, hvordan de midler, som er opsparet på dennes PEPP-konto, skal investeres

25) "risikoreduktionsteknikker": teknikker til systematisk reduktion af eksponeringen mod en risiko og/eller sandsynligheden for dens indtræden

26) "skift af udbyder": overførsel, på anmodning af en PEPP-kunde, af enhver positiv saldo fra en PEPP-konto hos én PEPP-udbyder til en PEPP-konto hos anden PEPP-udbyder med eller uden lukning af den tidligere PEPP-konto

27) "rådgivning": personlige anbefalinger til en PEPP-opsparer enten på dennes anmodning eller på PEPP-udbyderens eller -distributørens initiativ vedrørende indgåelse af en eller flere PEPP-aftaler

28) "PEPP-kunde": en PEPP-opsparer, en potentiel PEPP-opsparer og/eller en PEPP-modtager.

Artikel 3
Gældende regler

Udbuddet af PEPP-produkter er omfattet af:

a) denne forordning

b) bestemmelserne i aftalen om udbud af et PEPP-produkt indgået mellem en PEPP-opsparer og en PEPP-udbyder, hvis der er meddelt tilladelse i henhold til denne forordning

c) følgende bestemmelser for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af denne forordning, eller, hvis et spørgsmål kun delvis er omfattet, for så vidt angår de aspekter, som ikke er omfattet af denne forordning:

i)bestemmelser i lovgivning vedtaget af medlemsstaterne til gennemførelse af EU-foranstaltninger særligt vedrørende PEPP-produkter

ii)de bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning, som ville finde anvendelse på et sammenligneligt personligt pensionsprodukt, som produceres og distribueres i overensstemmelse med lovgivning i den medlemsstat, hvor producenten har sit hjemsted.

KAPITEL II
GODKENDELSE

Artikel 4
Godkendelse

1.Et PEPP-produkt må kun produceres og distribueres i Unionen, hvis det er godkendt af EIOPA i henhold til denne forordning.

2.Godkendelse af et PEPP-produkt gælder i alle medlemsstater. Det berettiger indehaveren af godkendelsen til at producere og distribuere PEPP-produktet som godkendt af EIOPA.

Artikel 5
Ansøgning om godkendelse af et PEPP-produkt

1.Kun de følgende finansielle virksomheder kan ansøge om godkendelse af et PEPP-produkt:

a) kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU 43

b)forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 44 , som er beskæftiget med direkte livsforsikring, jf. artikel 2, stk. 3, og bilag II i direktiv 2009/138/EF

c)en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som er registreret eller meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341/EF 45

d)et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU, som yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning

e)investeringsselskaber eller administrationsselskaber, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF 46

f)forvaltere af alternative investeringsfonde ("AIF'er"), der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU 47

2.De i stk. 1 anførte finansielle virksomheder indsender deres ansøgninger om godkendelse af et PEPP-produkt til EIOPA. Ansøgningen skal indeholde følgende:

a) oplysninger om de standardkontraktvilkår, der skal tilbydes PEPP-opsparere

b) oplysninger om ansøgerens identitet samt dennes aktuelle og tidligere finansielle erfaring og historie

c) identiteten på de personer, som rent faktisk står for produktion og/eller distribution af PEPP-produktet

d)oplysninger om aftaler for så vidt angår porteføljeforvaltning og risikostyring og administration vedrørende PEPP-produktet

e)oplysninger om investeringsstrategier, risikoprofil og andre egenskaber ved PEPP-produktet

f) en liste over de medlemsstater, hvori ansøgeren har til hensigt at markedsføre PEPP-produktet

g) oplysninger om depositarens identitet, hvis det er relevant

h) en beskrivelse af de oplysninger, der skal være tilgængelige for PEPP-opsparere, herunder en beskrivelse af ordninger for behandling af PEPP-opspareres klager

i) dokumentation for ansøgerens tilladelse eller registrering i henhold til den relevante EU-retsakt, jf. stk. 1, samt oplysninger om identiteten på den kompetente myndighed, som meddelte tilladelsen eller forestod registreringen.

3.EIOPA kan anmode om præcisering og supplerende oplysninger i forbindelse med den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

4.EIOPA kan anmode den kompetente myndighed for den finansielle virksomhed, der ansøger om godkendelse, om præcisering og oplysninger i forbindelse med den dokumentation, der er omhandlet i stk. 2. Den kompetente myndighed skal besvare anmodningen senest 10 arbejdsdage efter dagen for dennes modtagelse fra EIOPA.

5.Efterfølgende ændringer i den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, meddeles EIOPA omgående.

Artikel 6
Betingelser for godkendelse af PEPP-produkter

1.EIOPA godkender kun PEPP-produktet senest to måneder efter datoen for indsendelse af en fuldstændig ansøgning, hvis den finder det fuldt ud godtgjort, at følgende betingelser er opfyldt:

a)ansøgeren overholder denne forordning

b)ansøgeren har tilladelse fra sin kompetente myndighed til at producere produkter, som er baseret på investeringsstrategier af den type, der er omfattet af denne forordning

c)det foreslåede PEPP-produkt opfylder alle kravene i denne forordning

d)det foreslåede PEPP-produkt er baseret på en investeringsstrategi, som giver mulighed for den pensionsindkomst, som fremgår af de foreslåede kontraktmæssige bestemmelser.

2.Inden EIOPA træffer afgørelse om ansøgningen, hører den ansøgerens kompetente myndighed.

3.EIOPA underretter ansøgeren om årsagerne til afslag på godkendelse af et PEPP-produkt.

4.EIOPA tilbagekalder godkendelsen af et PEPP-produkt, hvis betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

5.EIOPA oplyser kvartalsvis de kompetente myndigheder for de i artikel 5, stk. 1, anførte finansielle virksomheder om afgørelser vedrørende godkendelse, afslag på godkendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse i henhold til denne forordning.

6.EIOPA sikrer et samarbejde med og fremsender oplysninger med henblik på udførelsen af deres respektive opgaver til den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) oprettet ved forordning (EU) nr. 1093/2010 og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7
Betegnelse og konvertering

1.Betegnelsen "PEPP-produkt" eller "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" i forbindelse med et personligt pensionsprodukt må kun anvendes, hvis EIOPA har godkendt, at det personlige pensionsprodukt distribueres under betegnelsen "PEPP-produkt" i henhold til denne forordning.

2.Eksisterende personlige pensionsprodukter kan konverteres til PEPP-produkter efter godkendelse fra EIOPA.

3.PEPP-udbydere må ikke konvertere PEPP-produkter til personlige pensionsprodukter, som ikke er omfattet af denne forordning.

Artikel 8
Distribution af PEPP-produkter

1.Finansielle virksomheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, kan distribuere PEPP-produkter, som de ikke har produceret, efter at have modtaget en distributionstilladelse af de kompetente myndigheder i deres hjemland.

2.Forsikringsformidlere, som er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/97/EU 48 , kan distribuere PEPP-produkter, som de ikke har produceret.

Artikel 9
Tilsynsordninger for forskellige typer af udbydere

PEPP-udbydere og -distributører skal til enhver tid overholde bestemmelserne i denne forordning samt den relevante tilsynsordning, der er gældende for dem, jf. de i artikel 5, stk. 1, omhandlede retsakter.

Artikel 10
Centralt offentligt register

EIOPA fører et centralt offentligt register til identifikation af ethvert PEPP-produkt, som er godkendt i henhold til denne forordning, dettes udbyder samt udbyderens kompetente myndighed. Registeret skal være offentligt tilgængeligt i elektronisk form.

KAPITEL III
GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDBUD OG PORTABILITET FOR PEPP-PRODUKTER

AFDELING I
FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER OG ETABLERINGSFRIHED

Artikel 11
PEPP-udbyderes og -distributørers udøvelse af den frie udveksling af tjenesteydelser og etableringsfriheden

PEPP-udbydere kan udbyde og PEPP-distributører distribuere PEPP-produkter på et værtslands område i henhold til den frie udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfriheden, forudsat at dette sker under overholdelse af de relevante regler og procedurer i de EU-retsakter, der er gældende for dem, jf. artikel 5, stk. 1, eller artikel 8, stk. 2.

AFDELING II
PORTABILITET

Artikel 12
Portabilitetsydelsen

1.Portabilitetsydelsen gør det muligt for PEPP-opsparere at fortsætte med at betale bidrag til PEPP-produktet, som de allerede har indgået aftale om med dets udbyder, samtidig med at de ændrer deres bopæl i forbindelse med flytning til en anden medlemsstat.

2.Ved at benytte portabilitetsydelsen kan PEPP-opsparere bevare alle fordele og incitamenter, som PEPP-udbyderen tilbyder, og som er forbundet med fortsat investering i det samme PEPP-produkt.

Artikel 13
Adgang til portabilitetsydelsen

1.PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere, hvis konti de fører, adgang til portabilitetsydelsen, såfremt de anmoder herom.

2.PEPP-udbyderen eller -distributøren giver, når denne foreslår et PEPP-produkt, potentielle PEPP-opsparere oplysninger om, hvilke nationale afdelinger der er umiddelbart tilgængelige.

3.Hvert PEPP-produkt skal senest tre år efter den dato, fra hvilken denne forordning anvendes, tilbyde nationale afdelinger for alle medlemsstater, hvis PEPP-udbyderen anmodes herom.

Artikel 14
PEPP-afdelinger 

Uden at det berører fristen i artikel 13, stk. 3, sikrer PEPP-udbydere, at der under hver enkelt PEPP-konto kan åbnes en ny afdeling, som opfylder de lovgivningsmæssige krav og betingelser for udnyttelse af incitamenter fastsat på nationalt plan for PEPP-produktet af den medlemsstat, som PEPP-opspareren flytter til.

Artikel 15
Åbning af en ny afdeling 

1.Uden at det berører fristen i artikel 13, stk. 3, oplyser PEPP-udbyderen umiddelbart efter at være blevet underrettet om PEPP-opsparerens hensigt om at ville udnytte sin ret til mobilitet mellem medlemsstater PEPP-opspareren om muligheden for at åbne en ny afdeling under PEPP-opsparerens individuelle konto samt om fristen, inden for hvilken en sådan afdeling kan åbnes.

2.Hvis PEPP-opspareren ønsker at gøre brug af denne mulighed, sender denne en anmodning til PEPP-udbyderen, som skal indeholde følgende oplysninger:

a) den medlemsstat, hvori PEPP-opspareren har sin nye bopæl

b) den dato, fra hvilken investeringerne skal tilgå den nyåbnede afdeling

c) relevante oplysninger om mulige ændringer i den vedtagne investeringsstrategi eller andre forhold.

3.Senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen i henhold til stk. 2 giver PEPP-udbyderen PEPP-opspareren vederlagsfrit fuldstændige oplysninger samt rådgivning i henhold til kapitel IV, afdeling II og III, vedrørende betingelserne for den nye afdeling.

4.Den nye afdeling åbnes ved underskrivelse af en ny aftale, eller ændring af den gældende, mellem PEPP-opspareren og PEPP-udbyderen i overensstemmelse med gældende aftaleret. Datoen for åbningen fastsættes i aftalen eller anses - i mangel af en sådan fastsættelse - for at være datoen for underskrivelsen af aftalen eller ændringen heraf.

Artikel 16
Overførsel af optjente rettigheder mellem PEPP-afdelinger 

1.PEPP-udbyderen foreslår på anmodning af PEPP-opspareren denne at stå for overførsel af opsparede aktiver mellem forskellige afdelinger under den individuelle PEPP-konto, således at alle aktiver kan konsolideres i én afdeling.

2.Overførslen af de i stk. 1 omhandlede aktiver skal gøres mulig uden indløsning i naturalier af disse aktiver.

Artikel 17
Oplysninger om portabilitet til de nationale myndigheder 

1.PEPP-udbyderen giver meddelelse om alle kontraktmæssige ordninger vedrørende adgang til portabilitetsydelsen til den nationale myndighed, som fører tilsyn hermed.

2.Oplysningerne i stk. 1 indgives elektronisk til en central database hos den nationale tilsynsmyndighed senest en måned efter åbningen af den nye afdeling og skal som minimum indeholde:

a) identifikation af afdelingen (PEPP-opsparerens navn, gældende national lovgivning, datoen for afdelingens åbning)

b) overført aktivbeløb, hvis det er relevant

c) overførselsmåde (med eller uden indløsning i naturalier af de overførte aktiver).

KAPITEL IV
DISTRIBUTIONS- OG OPLYSNINGSKRAV

AFDELING I
Almindelige bestemmelser

Artikel 18
Generelt princip

Ved udførelsen af distributionsvirksomhed vedrørende PEPP-produkter skal PEPP-udbydere og -distributører altid handle ærligt, redeligt og professionelt i deres kunders bedste interesse.

Artikel 19
Distributionsordninger for forskellige typer af PEPP-udbydere og -distributører

I forbindelse med distributionen af PEPP-produkter skal de forskellige typer af PEPP-udbydere og -distributører overholde følgende bestemmelser:

a)forsikringsdistributører som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 8), i direktiv (EU) 2016/97 overholder gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne i nævnte direktivs kapitel V og VI vedrørende distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter, samt umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til disse bestemmelser i relation til distributionen af sådanne produkter foruden bestemmelserne i dette kapitels artikel 18, 19, 21-23 og 27-32

b)investeringsselskaber som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU overholder gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne om markedsføring og distribution af finansielle instrumenter i nævnte direktivs artikel 16, stk. 3, første afsnit, samt artikel 23, 24 og 25, foruden umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til disse bestemmelser samt bestemmelserne i dette kapitels artikel 18, 19, 21-23 og 27-32

c)alle andre PEPP-udbydere og -distributører overholder bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 20
Incitamenter

For så vidt angår betaling eller modtagelse af gebyrer eller provisioner eller levering eller modtagelse af naturalieydelser i forbindelse med distributionen af et PEPP-produkt til eller fra andre parter end PEPP-opspareren eller en person, som handler på vegne af PEPP-opspareren, skal PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne for investeringsselskaber i artikel 24, stk. 7, litra b), og stk. 9, i direktiv 2014/65/EU. Med henblik på nærværende artikel læses henvisningen i artikel 24, stk. 9, i direktiv 2014/65/EU til nævnte direktivs artikel 23 som en henvisning til denne forordnings artikel 18.

Artikel 21
Elektronisk distribution og andre varige medier

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i dette kapitel gøres tilgængelige for PEPP-kunder elektronisk, forudsat at PEPP-kunden er i stand at lagre sådanne oplysninger på en måde, der giver mulighed for fremtidig henvisning i et tidsrum, der er tilstrækkelig langt til informationsformålet, og at værktøjet giver mulighed for uændret reproduktion af de lagrede oplysninger. På anmodning stiller PEPP-udbydere og -distributører tillige disse dokumenter og oplysninger vederlagsfrit til rådighed på et andet varigt medium.

Artikel 22
Produktovervågning og styringskrav

1.PEPP-udbydere opretholder, anvender og reviderer en procedure til godkendelse af det enkelte PEPP-produkt eller væsentlige justeringer af et eksisterende PEPP-produkt inden distributionen til PEPP-kunder.

Produktgodkendelsesproceduren skal være forholdsmæssigt afpasset og hensigtsmæssig i forhold til PEPP-produktets art.

Som led i produktgodkendelsesproceduren angives der en afgrænset målgruppe for hvert PEPP-produkt, det sikres, at alle relevante risici for den afgrænsede målgruppe vurderes, og at den tilsigtede distributionsstrategi er i overensstemmelse med den afgrænsede målgruppe, og der træffes hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at PEPP-produktet distribueres til den afgrænsede målgruppe.

PEPP-udbyderen skal forstå og regelmæssigt revidere de PEPP-produkter, som denne udbyder, under hensyntagen til eventuelle begivenheder, som materielt kunne påvirke de potentielle risici for den afgrænsede målgruppe, for som minimum at vurdere, om PEPP-produkterne stadig opfylder den afgrænsede målgruppes behov, og om den tilsigtede distributionsstrategi stadig er hensigtsmæssig.

PEPP-udbydere skal give PEPP-distributører alle relevante oplysninger om PEPP-produktet samt produktgodkendelsesproceduren, herunder den afgrænsede målgruppe for PEPP-produktet.

PEPP-distributører skal have indført passende ordninger, som gør det muligt at indhente de i femte afsnit omhandlede oplysninger og forstå hvert PEPP-produkts egenskaber og afgrænsede målgruppe.

2.De politikker, procedurer og ordninger, som er omhandlet i denne artikel, berører ikke alle andre krav i denne forordning, eller som finder anvendelse i henhold til denne forordning, herunder krav vedrørende offentliggørelse, egnethed eller hensigtsmæssighed, identifikation og styring af interessekonflikter og incitamenter.

AFDELING II
OPLYSNINGER FORUD FOR AFTALEINDGÅELSEN
   

Artikel 23
Dokumentet med central PEPP-investorinformation

1.Inden et PEPP-produkt udbydes til PEPP-opsparere, udarbejder PEPP-udbyderen for det pågældende produkt et dokument med central PEPP-investorinformation i overensstemmelse med kravene i dette kapital og offentliggør dokumentet på sit websted.

2.PEPP-udbydere og -distributører skal overholde artikel 5, stk. 2, og artikel 6-18 i forordning (EU) nr. 1286/2014. 

3.Ud over oplysningerne i artikel 8, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 1286/2014 skal afsnittet med overskriften "Hvad kendetegner dette produkt?" indeholde følgende oplysninger:

i)en beskrivelse af pensionsydelserne samt oplysning om, hvorvidt de er garanteret

ii)en eventuel minimums- eller maksimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning

iii)pensionsalderen

iv)generelle oplysninger om portabilitetsydelsen, herunder om afdelingerne

v)generelle oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder, samt en henvisning til de specifikke oplysninger om ydelsen i artikel 50

vi) tilgængelige oplysninger vedrørende investeringspolitikkens resultater for så vidt angår miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

vii)den lovgivning, der skal gælde for PEPP-aftalen, hvis parterne ikke har frit lovvalg, eller, når parterne frit kan vælge lovgivning, den lovgivning, som PEPP-udbyderen foreslår.

4.Foruden dokumentet med central PEPP-investorinformation giver PEPP-udbyderen eller -distributøren potentielle PEPP-opsparere henvisninger til indberetninger om PEPP-udbyderens solvens og økonomiske situation, således at de har nem adgang til disse oplysninger.

5.Potentielle PEPP-opsparere skal endvidere have oplysninger om historisk performance for investeringer knyttet til PEPP-ordningen omfattende en periode på mindst fem år eller, hvis ordningen har fungeret i mindre end fem år, omfattende alle de år, ordningen har fungeret, samt oplysninger om strukturen af de omkostninger, som bæres af PEPP-opsparere og PEPP-modtagere.

6.For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt EIOPA) i Det Fælles Udvalg af ESA'er udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om præsentationen og indholdet af de enkelte oplysningselementer, der er omhandlet i stk. 3 og 4, samt de nødvendige krav til præsentation af disse oplysninger i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning.

Når de europæiske tilsynsmyndigheder udarbejder udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, tager de hensyn til de forskellige typer PEPP-produkter, forskellene mellem dem og PEPP-opspareres forudsætninger samt de egenskaber ved PEPP-produkter, som gør det muligt for PEPP-opsparere at vælge mellem forskellige underliggende investeringer eller andre muligheder i forbindelse med produktet, herunder når dette valg kan træffes på forskellige tidspunkter eller ændres i fremtiden.

De europæiske tilsynsmyndigheder forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ...

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 24
Formidling af oplysninger om distribution

1.I god tid inden indgåelsen af en PEPP-relateret aftale giver PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere som minimum de oplysninger vedrørende PEPP-aftalen og dem selv, som er omhandlet i artikel 19 og artikel 29, stk. 1, første afsnit, litra a) og c) i direktiv (EU) 2016/97 i relation til forsikringsaftaler og forsikringsformidlere.

2.Oplysningerne i stk. 1 gives i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning på en forståelig måde, således at PEPP-opsparere i rimeligt omfang kan forstå arten af og risiciene ved det tilbudte PEPP-produkt og følgelig er i stand til at træffe en investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

3.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 62 for at præcisere de kriterier, hvorpå det standardiserede format, der er omhandlet i stk. 2, skal baseres.

AFDELING III
Rådgivning og standarder for salg, hvor der ikke ydes rådgivning

Artikel 25
Specifikation af efterspørgsel og behov samt ydelse af rådgivning

1.Før indgåelsen af en PEPP-relateret aftale leverer PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af oplysninger fra PEPP-opspareren en specifikation af den pågældende PEPP-opsparers pensionsrelaterede efterspørgsel og behov og giver PEPP-opspareren objektive oplysninger om PEPP-produktet på en forståelig måde, således at PEPP-opspareren kan træffe en informeret investeringsbeslutning.

Enhver aftale, som foreslås, skal være i overensstemmelse med PEPP-opsparerens pensionsrelaterede efterspørgsel og behov.

2.Såfremt der ydes rådgivning forud for indgåelsen af en specifik aftale, giver PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), PEPP-opspareren en personlig anbefaling med en redegørelse for, hvorfor et bestemt PEPP-produkt bedst imødekommer PEPP-opsparerens efterspørgsel og behov.

3.PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), skal i forbindelse med ydelsen af rådgivning om PEPP-produkter overholde gældende national lovgivning, som gennemfører bestemmelserne i artikel 25, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU, samt umiddelbart gældende EU-lovgivning vedtaget i henhold til nævnte direktivs artikel 25, stk. 8, i relation til sådanne bestemmelser.

4.Såfremt en PEPP-udbyder eller -distributør som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), oplyser PEPP-opspareren om, at denne yder rådgivningen på et uafhængigt grundlag, skal rådgivningen ydes på baggrund af en analyse af et antal personlige pensionsprodukter på markedet, som er tilstrækkelig stort til, at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan give en personlig anbefaling i overensstemmelse med professionelle kriterier om, hvilken PEPP-relateret aftale der ville være egnet til at imødekomme PEPP-opsparerens behov. En sådan rådgivning må ikke begrænses til PEPP-relaterede aftaler, som tilbydes af PEPP-udbyderen eller -distributøren selv eller af enheder med tætte forbindelser til PEPP-udbyderen eller -distributøren eller andre enheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren har et tæt juridisk eller økonomisk forhold, herunder et kontraktmæssigt forhold, til, således at der opstår risiko for udhuling af den ydede rådgivnings uafhængige grundlag.

5.PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), sikrer og dokumenterer på anmodning over for de kompetente myndigheder, at fysiske personer, som yder rådgivning om PEPP-produkter, er i besiddelse af den nødvendige viden og kompetence til at opfylde deres forpligtelser i henhold til dette kapitel. Medlemsstaterne offentliggør de kriterier, som anvendes til at vurdere en sådan viden og kompetence.

Artikel 26
Indgåelse af en PEPP-aftale uden rådgivning

1.Uden at det berører artikel 25, stk. 1, kan en PEPP-opsparer give afkald på sin ret til at modtage rådgivning i forbindelse med indgåelsen af en aftale om standardinvesteringsmuligheden.

Hvis PEPP-opspareren giver afkald på sin ret til at modtage rådgivning, beder PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), ved udførelsen af distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer om sådanne oplysninger vedrørende dennes viden og erfaring på investeringsområdet, som er relevante for det tilbudte eller efterspurgte PEPP-produkt, således at PEPP-udbyderen eller -distributøren kan vurdere, hvorvidt det pågældende produkt egner sig til PEPP-opspareren.

Hvis PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), på grundlag af de oplysninger, der modtages i henhold til første afsnit, anser produktet for ikke at være egnet til PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer, advarer PEPP-udbyderen eller -distributøren PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer herom. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

Hvis PEPP-opsparere eller potentielle PEPP-opsparere ikke giver de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, eller giver utilstrækkelige oplysninger om deres viden og erfaring, advarer PEPP-udbyderen eller -distributøren dem om, at denne ikke er i stand til at afgøre, om det pågældende PEPP-produkt er egnet for dem. Denne advarsel kan gives i et standardiseret format.

2.Uden at det berører artikel 25, stk. 1, kan PEPP-udbyderen eller -distributøren som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), hvis PEPP-opspareren har givet afkald på sin ret til at modtage rådgivning i forbindelse med standardinvesteringsmuligheden, udføre distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter uden at skulle indhente de oplysninger eller træffe den afgørelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) aktiviteterne vedrører PEPP-aftaler om standardinvesteringsmuligheden, som alene medfører investeringseksponering mod sådanne finansielle instrumenter, som anses for ikke-komplekse i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU og ikke omfatter en struktur, som gør det vanskeligt for PEPP-opspareren at forstå de involverede risici

b) distributionen af PEPP-produktet sker på initiativ af PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer

c) PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer er tydeligt blevet oplyst om, at det ikke er påkrævet, at PEPP-udbyderen eller -distributøren ved udførelsen af distributionsaktiviteten i relation til PEPP-produkterne vurderer egnetheden af det leverede eller tilbudte PEPP-produkt eller den udførte eller tilbudte distributionsaktivitet i relation til PEPP-produkter, samt om, at PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer ikke drager fordel af den tilsvarende beskyttelse gennem de relevante regler om god forretningsskik. En sådan advarsel kan gives i et standardiseret format

d) PEPP-udbyderen eller -distributøren overholder sine forpligtelser i henhold til de bestemmelser, der jf. dette kapitel finder anvendelse på denne i forbindelse med interessekonflikter vedrørende distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter.

3.Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 62 for at præcisere, hvordan PEPP-udbydere eller -distributører som omhandlet i denne forordnings artikel 19, litra c), skal overholde principperne i nærværende artikel ved udførelsen af distributionsaktiviteter i relation til PEPP-produkter, herunder med hensyn til de oplysninger, der skal indhentes i forbindelse med vurderingen af PEPP-produkters egnethed for deres kunder, samt kriterierne til vurdering af ikke-komplekse PEPP-relaterede aftaler med henblik på nærværende artikels stk. 2, litra a), nr. ii). Disse delegerede retsakter skal tage hensyn til:

a) arten af de ydelser, der tilbydes eller udføres for PEPP-opspareren eller den potentielle PEPP-opsparer under hensyntagen til transaktionernes type, mål, størrelse og hyppighed og

b) arten af de produkter, der tilbydes eller tages i betragtning, herunder forskellige typer finansielle instrumenter.

AFDELING IV
OPLYSNINGER I PEPP-AFTALENS LØBETID

Artikel 27
Almindelige bestemmelser

1.PEPP-udbydere udarbejder et kortfattet personligt dokument med centrale oplysninger for hver PEPP-opsparer, hvori der tages hensyn til de særlige forhold i de nationale pensionssystemer og den relevante nationale social-, arbejdsmarkeds- og skatteret ("PEPP-oversigt"). Dokumentets overskrift skal indeholde ordet "PEPP-oversigt".

2.For så vidt angår den præcise dato, som oplysningerne i PEPP-oversigten henviser til, formatet af oplysninger i PEPP-oversigten og behandlingen af væsentlige ændringer i disse oplysninger finder artikel 38, stk. 2-4, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse, idet "pensionsoversigt" med henblik på denne forordning erstattes med PEPP-oversigt.

3.PEPP-opspareren holdes desuden under hele aftalens løbetid orienteret om enhver ændring af følgende oplysninger:

a) de almindelige og særlige betingelser

b) PEPP-udbyderens navn og juridiske form samt hovedsædets adresse og i givet fald adressen på den filial, som aftalen er indgået med

c) alle oplysninger, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2-5, i tilfælde af en ændring i betingelserne vedrørende PEPP-produktet eller af lovgivningen for den PEPP-relaterede aftale

d) oplysninger om, hvordan investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Artikel 28
PEPP-oversigt

1.PEPP-oversigten skal mindst indeholde følgende centrale oplysninger til PEPP-opsparerne:

a) personlige oplysninger om PEPP-opspareren og PEPP-udbyderens navn, oplysninger om pensionsprognoser, optjente rettigheder eller opsparet kapital, de bidrag, som PEPP-opspareren eller tredjepart har indbetalt, samt om kapitaldækningsniveauet for PEPP-ordningen, i hvilken forbindelse artikel 39, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), i direktiv 2016/2341/EU finder anvendelse, idet "medlem" erstattes af PEPP-opsparer, "IORP" erstattes af PEPP-udbyder, "pensionsordning" erstattes af PEPP-ordning og "det pensionstegnende firma" erstattes af tredjepart med henblik på denne forordning

b) den medlemsstat, hvor PEPP-udbyderen er meddelt tilladelse eller registreret, og navnet på den kompetente myndighed

c) hvis det er relevant, oplysninger om fuldstændig eller delvis garanti under PEPP-ordningen samt garantiens art og mekanismerne til beskyttelse af optjente individuelle rettigheder

d) oplysninger om historisk performance for PEPP-ordningen som helhed eller, hvis det er relevant, PEPP-opsparerens investeringsmulighed præsenteret i et diagram, der omfatter performance for alle år, for hvilke der foreligger oplysninger, dog højst de sidste ti år

e) en oversigt over de omkostninger, som PEPP-udbyderen har fratrukket i form af omkostninger til administration og opbevaring af aktiver samt omkostninger vedrørende porteføljetransaktioner og andre omkostninger, som minimum over de seneste 12 måneder, foruden et skøn over virkningen af disse omkostninger for de endelige ydelser.

2.Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 62 om regler til fastlæggelse af antagelserne for pensionsprognoser som omhandlet i stk.1, litra a). Disse bestemmelser skal anvendes af PEPP-udbydere til, hvor dette er relevant, at fastslå den årlige sats for nominelle investeringsafkast, den årlige inflationsrate og tendensen i den fremtidige lønudvikling.

3.I overensstemmelse med artikel 55 udveksler medlemsstaterne bedste praksis med hensyn til formatet og indholdet af PEPP-oversigten.

Artikel 29
Supplerende oplysninger

1.PEPP-oversigten skal angive, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger, herunder:

a) yderligere praktiske oplysninger, jf. artikel 40, stk. 1, litra a), i direktiv 2016/2341/EU

b) oplysninger om PEPP-udbyderens årsregnskaber og årsberetninger under hensyntagen til alle PEPP-ordninger, som den pågældende udbyder forvalter, og, hvis det er relevant, årsregnskaber og årsberetninger for hver PEPP-ordning

c) en skriftlig redegørelse for principperne bag PEPP-udbyderens investeringspolitik, som mindst skal omfatte emner såsom metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder samt den strategiske aktivallokering under hensyn til PEPP-forpligtelsernes art og varighed, samt hvordan der i investeringspolitikken tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

d) hvor det er relevant, oplysninger om de antagelser, der er anvendt til beregning af beløb i form af annuiteter, navnlig kalkulationsrenten, PEPP-udbydertype og annuitetens varighed

e) oplysning om ydelser i tilfælde af tilbagekøb.

2.For PEPP-ordninger, hvor PEPP-opsparerne bærer en investeringsrisiko og pålægges en investeringsmulighed på grundlag af en særlig regel i PEPP-ordningen, skal PEPP-oversigten angive, hvor der kan hentes yderligere oplysninger.

3.EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugertest udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 28 samt i denne artikel.

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 30
Oplysninger til PEPP-opsparere forud for pensionering og til PEPP-modtagere i udbetalingsfasen

1.    Forud for pensioneringen modtager PEPP-opsparere oplysninger som fastsat i artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU.

2.    PEPP-udbydere giver regelmæssigt PEPP-modtagere oplysninger som fastsat i artikel 43 i direktiv 2016/2341/EU.

Artikel 31
Supplerende oplysninger på anmodning til PEPP-opsparere og -modtagere

På anmodning af en PEPP-opsparer eller en PEPP-modtager eller disses repræsentanter skal PEPP-udbyderen give følgende supplerende oplysninger:

a) årsregnskab og årsberetning som omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra b), eller, såfremt en PEPP-udbyder er ansvarlig for mere end en PEPP-ordning, årsregnskab og årsberetning for deres egen PEPP-ordning

b) redegørelsen for principperne bag investeringspolitikken, jf. artikel 29, stk. 1, litra c)

c) eventuelle yderligere oplysninger om de antagelser, der er anvendt til at generere prognoser, jf. artikel 28, stk. 1, litra a).

AFDELING V
INDBERETNING TIL NATIONALE MYNDIGHEDER

Artikel 32
Almindelige bestemmelser

1.PEPP-udbydere indsender de oplysninger til de kompetente myndigheder, som er nødvendige med henblik på tilsyn. Disse oplysninger skal som minimum indeholde, hvad der er nødvendigt for i forbindelse med en tilsynsproces at udføre følgende aktiviteter:

a) til at vurdere PEPP-udbydernes ledelsessystem, den virksomhed, de udøver, de værdiansættelsesprincipper, de benytter til solvensformål, deres risici og risikostyringssystemer samt deres kapitalsammensætning, kapitalbehov og kapitalforvaltning

b) til at træffe de nødvendige afgørelser i forlængelse af udøvelsen af deres tilsynsmæssige rettigheder og pligter.

2.De kompetente myndigheder har følgende beføjelser:

a) til at fastlægge arten, omfanget og formatet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og som de kræver, at PEPP-udbydere skal indsende på følgende tidspunkter:

i) med bestemte mellemrum

ii) ved bestemte begivenheder

iii) i forbindelse med undersøgelser vedrørende en PEPP-udbyders situation

b) til fra PEPP-udbyderne at indhente oplysninger vedrørende aftaler, som er i PEPP-udbydernes besiddelse, eller som indgås med tredjepart, og

c) til at forlange oplysninger fra eksterne eksperter såsom revisorer og aktuarer.

3.De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger skal omfatte følgende:

a) kvalitative eller kvantitative elementer eller en passende kombination heraf

b) historiske, aktuelle eller prospektive elementer eller en passende kombination heraf

c) data fra interne eller eksterne kilder eller en passende kombination heraf.

4.Oplysningerne i stk. 1 og 2 skal:

a) afspejle arten, omfanget og kompleksiteten af den pågældende PEPP-udbyders virksomhed og navnlig de risici, der knytter sig til denne virksomhed

b) være tilgængelige, fuldstændige i alle væsentlige henseender, sammenlignelige og konsekvente over tid

c) være relevante, pålidelige og forståelige.

5.PEPP-udbydere skal have indført passende systemer og strukturer, som gør det muligt at opfylde kravene i stk. 1-4, samt nedskrevne politikker, som er godkendt af PEPP-udbyderens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, til løbende at sikre de indsendte oplysningers hensigtsmæssighed.

6.EIOPA skal, hvis den anmoder de kompetente myndigheder herom, have adgang til de oplysninger, som PEPP-udbydere har indsendt.

7.Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 62 for at præcisere de oplysninger, der er omhandler i stk. 1-4, med henblik på at sikre en passende grad af konvergens af tilsynsmæssig indberetning.

EIOPA udarbejder efter høring af de nationale myndigheder og forbrugertest udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet af tilsynsmæssig indberetning.

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

KAPITEL V
OPSPARINGSFASEN

AFDELING I
INVESTERINGSREGLER FOR PEPP-UDBYDERE

Artikel 33
Investeringsregler 

1.PEPP-udbydere investerer i overensstemmelse med "prudent person"-princippet og særlig i overensstemmelse med følgende regler:

a) aktiverne investeres, således at de langsigtede interesser for PEPP-opsparerne som helhed varetages. Hvor der er risiko for interessekonflikt, sikrer PEPP-udbyderen eller den enhed, der forvalter porteføljen, at investeringerne foretages udelukkende i PEPP-opsparernes interesse

b) aktiverne investeres på en sådan måde, at der skabes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet i den samlede investeringsportefølje

c) aktiverne investeres overvejende på regulerede markeder. Investeringer i aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret finansielt marked, holdes under alle omstændigheder på et forsigtigt niveau

d) investeringer i afledte instrumenter skal være mulige, i det omfang sådanne instrumenter bidrager til at reducere investeringsrisici eller lette en effektiv porteføljeforvaltning. Sådanne instrumenter vurderes med forsigtighed, idet der tages højde for det underliggende aktiv, og de skal medregnes i PEPP-udbyderens aktiver. PEPP-udbydere skal desuden undgå for stor risikoeksponering over for en enkelt modpart og over for andre afledte transaktioner

e)aktiverne spredes på en sådan måde, at urimelig stor afhængighed af et bestemt aktiv eller en bestemt udsteder eller koncern samt risikoophobning i den samlede portefølje undgås. Investeringer i aktiver udstedt af samme udsteder eller af udstedere, der tilhører samme koncern, må ikke udsætte en PEPP-udbyder for en urimelig stor risikokoncentration

f)aktiverne må ikke investeres i en jurisdiktion, som af Den Finansielle Aktionsgruppe er identificeret som en højrisikojurisdiktion og en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion

g)PEPP-udbyderen må ikke udsætte sig selv for risici fra overdreven gearing og overdreven løbetidsændring.

2.Reglerne i stk. 1, litra a)-g), anvendes kun, i den udstrækning der ikke findes strengere bestemmelser i den relevante sektorspecifikke lovgivning gældende for PEPP-udbyderen.

AFDELING II
INVESTERINGSREGLER FOR PEPP-OPSPARERE

Artikel 34
Almindelige bestemmelser

1.PEPP-udbydere skal tilbyde PEPP-opsparere op til fem investeringsmuligheder.

2.Investeringsmulighederne skal omfatte en standardinvesteringsmulighed og kan omfatte alternative investeringsmuligheder.

3.PEPP-udbydere udformer alle investeringsmuligheder på grundlag af velafprøvede risikoreduktionsteknikker, som sikrer PEPP-opsparere en tilstrækkelig beskyttelse.

Artikel 35
PEPP-opsparerens valg af investeringsmulighed

Efter indgåelsen af PEPP-aftalen vælger PEPP-opspareren en investeringsmulighed.

Artikel 36
Betingelser for ændring af en valgt investeringsmulighed

1.PEPP-opspareren kan én gang hvert femte år i opsparingsfasen vælge en anden investeringsmulighed.

2.Ændringen af investeringsmuligheden er vederlagsfri for PEPP-opspareren.

Artikel 37
Standardinvesteringsmuligheden

1.Standardinvesteringsmuligheden sikrer kapitalen for PEPP-opspareren på grundlag af en risikoreduktionsteknik, som indebærer en sikker investeringsstrategi.

2.Kapitalsikringen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital.

Artikel 38
Alternative investeringsmuligheder

1.Hvis PEPP-udbydere tilbyder alternative investeringsmuligheder, skal mindst én af dem repræsentere en omkostningseffektiv investeringsmulighed for PEPP-opsparerne.

2.De alternative investeringsmuligheder skal omfatte risikoreduktionsteknikker, som fastlægges af PEPP-udbyderen.

Artikel 39
Delegeret retsakt om investeringsmuligheder

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i henhold til artikel 62 for at præcisere:

a) risikoreduktionsteknikken med henblik på kapitalsikringen under standardinvesteringsmuligheden

b) de risikoreduktionsteknikker, der skal anvendes i forbindelse med de alternative investeringsmuligheder.

AFDELING III
ANDRE ASPEKTER AF OPSPARINGSFASEN

Artikel 40
Betingelser vedrørende opsparingsfasen

1.I henhold til artikel 3, litra b), fastsættes de betingelser vedrørende PEPP-produkter, som er knyttet til opsparingsfasen, af medlemsstaterne, medmindre de præciseres i denne forordning.

2.Sådanne betingelser kan navnlig omfatte aldersgrænser for start af opsparingsfase, minimumsvarighed af opsparingsfasen, maksimums- og minimumsbidrag samt disses kontinuitet foruden betingelser for tilbagekøb før pensionsalderen i tilfælde af alvorlige problemer.

KAPITEL VI
INVESTORBESKYTTELSE

Artikel 41
Depositar

1.Hvis PEPP-udbyderen er en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse eller et investeringsselskab som omhandlet i artikel 5, stk. 1, udpeger denne en eller flere depositarer med henblik på opbevaringen af aktiver og overvågningsopgaver.

2.I forbindelse med udpegningen af depositaren og udførelsen af dennes opgaver finder artikel 33, stk. 5, 6 og 7, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse.

3.I forbindelse med opbevaringen af aktiver og depositarens forpligtelse finder artikel 34, stk. 1 og 2, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse. Depositaren er ansvarlig over for PEPP-udbyderen og PEPP-opsparerne for ethvert tab, som disse måtte lide som følge af depositarens ubegrundet manglende eller mangelfulde opfyldelse af sine forpligtelser. Depositarens forpligtelse berøres ikke af, at denne har overladt alle eller en del af de aktiver, denne opbevarer, til tredjepart.

4.I forbindelse med depositarens overvågningsopgaver finder artikel 35, stk. 1, i direktiv 2016/2341/EU tilsvarende anvendelse.

Artikel 42
Dækning af biometriske risici

PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-produkter med en mulighed, som sikrer dækning af biometriske risici. Med henblik på denne forordning forstås ved "biometriske risici" risici knyttet til levetid, invaliditet og død.

Artikel 43
Klager

1.PEPP-udbydere og -distributører indfører og anvender hensigtsmæssige og effektive procedurer for bilæggelse af klager fra PEPP-kunder vedrørende deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

2.Sådanne procedurer skal anvendes i enhver medlemsstat, hvor PEPP-udbyderen eller -distributøren udbyder sine ydelser, og skal være tilgængelige på et af de officielle sprog i den pågældende medlemsstat, som PEPP-kunden vælger, eller på et andet sprog, hvis det er aftalt mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden.

3.PEPP-udbydere og -distributører gør alt, hvad de kan, for at svare på PEPP-kunders klager på papir eller, hvis det er aftalt mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden, på et andet varigt medium. Svaret skal omfatte alle spørgsmål og afgives inden for en passende frist og senest 15 arbejdsdage efter klagens modtagelse. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, hvor svaret ikke kan afgives inden for 15 arbejdsdage på grund af omstændigheder, som PEPP-udbyderen eller -distributøren ikke har nogen indflydelse på, sender denne et foreløbigt svar, der tydeligt angiver årsagerne til den forsinkede besvarelse af klagen og angiver en frist for, hvornår PEPP-kunden modtager det endelige svar. Fristen for at modtage det endelige svar må under ingen omstændigheder overstige 35 arbejdsdage.

4.PEPP-udbydere og -distributører oplyser PEPP-kunden om mindst én instans for alternativ tvistbilæggelse, som har kompetence til at behandle tvister vedrørende PEPP-kunders rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

5.Oplysningerne i stk. 3 gives på en klar, forståelig og let tilgængelig måde på PEPP-udbyderens eller -distributørens websted, i filialen og i de almindelige betingelser for aftalen mellem PEPP-udbyderen eller -distributøren og PEPP-kunden. Det angives, hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger om den pågældende instans for alternativ tvistbilæggelse og om betingelserne for brugen heraf.

6.De kompetente myndigheder indfører procedurer, som giver PEPP-kunder og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indsende klager til de kompetente myndigheder vedrørende PEPP-udbyderes og -distributørers påståede overtrædelser af denne forordning. I alle tilfælde skal klagere modtage svar.

Artikel 44
Udenretslig bilæggelse af tvister 

1. Der indføres hensigtsmæssige, uafhængige, upartiske, gennemsigtige og effektive procedurer for alternativ bilæggelse af tvister mellem PEPP-kunder og PEPP-udbydere eller -distributører i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU 49 , idet der anvendes eksisterende kompetente instanser, hvis det er hensigtsmæssigt. Sådanne procedurer for alternativ tvistbilæggelse finder anvendelse på PEPP-udbydere eller -distributører, mod hvem procedurerne igangsættes, og den relevante instans for alternativ tvistbilæggelse skal have en kompetence, der rent faktisk omfatter disse PEPP-udbydere eller -distributører.

2.Instanserne i stk. 1 samarbejder effektivt om løsningen af grænseoverskridende tvister i relation til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning.

KAPITEL VII
SKIFT AF PEPP-UDBYDER

Artikel 45
Adgang til den ydelse, der består i skift af udbyder

1.PEPP-udbydere udbyder en ydelse, der består i skift af udbyder, hvorved enhver positiv saldo vedrørende en PEPP-konto, som føres hos den overførende udbyder, på anmodning af PEPP-opspareren overføres til en ny PEPP-konto, som åbnes hos den modtagende udbyder, hvorefter den tidligere PEPP-konto lukkes.

Den ydelse, der består i skift af udbyder, kan tilbydes af PEPP-udbydere etableret i samme medlemsstat (indenlandsk skift) eller i forskellige medlemsstater (grænseoverskridende skift).

2.PEPP-opspareren kan højst skifte PEPP-udbyder én gang hvert femte år efter indgåelse af PEPP-aftalen.

Artikel 46
Den ydelse, der består i skift af udbyder

1.Skiftet igangsættes af den modtagende PEPP-udbyder på anmodning af PEPP-opspareren. Skiftet skal som minimum overholde stk. 2-5.

2.Den modtagende PEPP-udbyder igangsætter skiftet efter modtagelse af PEPP-opsparerens tilladelse. 

Tilladelsen affattes på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor skiftet igangsættes, eller på ethvert andet sprog, som er aftalt mellem parterne.

Tilladelsen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren specifikt at give samtykke til den overførende PEPP-udbyders udførelse af hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, og specifikt at give samtykke til den modtagende PEPP-udbyders udførelse af hver af de opgaver, der er anført i stk. 5.

Tilladelsen skal gøre det muligt for PEPP-opspareren specifikt at identificere de aktivporteføljer og /eller -værdier, som skal omfattes af skiftet. Tilladelsen skal endvidere gøre det muligt for PEPP-opsparere at angive den dato, fra hvilken betalingerne skal foretages til den PEPP-konto, som er åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder. Denne dato skal mindst ligge seks arbejdsdage efter den dag, hvor den modtagende PEPP-udbyder modtager de dokumenter, som overføres fra den overførende PEPP-udbyder i henhold til stk. 4. Medlemsstaterne kan kræve, at tilladelsen fra PEPP-opspareren skal være skriftlig, og at PEPP-opspareren skal have en kopi af tilladelsen.

3.Senest to arbejdsdage efter modtagelse af tilladelsen i stk. 2 anmoder den modtagende PEPP-udbyder den overførende PEPP-udbyder om at udføre følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens tilladelse indeholder bestemmelser herom:

a) fremsendelse af en liste over de eksisterende aktiver, som er omfattet af skiftet, til den modtagende PEPP-udbyder og, hvis PEPP-opspareren specifikt anmoder herom i tilladelsen, til denne

b) overførsel af enhver resterende positiv saldo til den PEPP-konto, der er åbnet eller føres hos den modtagende PEPP-udbyder, på den af PEPP-opspareren angivne dato og

c) lukning af den PEPP-konto, der føres hos den overførende PEPP-udbyder, på den af PEPP-opspareren angivne dato.

4.På anmodning af den modtagende PEPP-udbyder udfører den overførende PEPP-udbyder følgende opgaver, hvis PEPP-opsparerens tilladelse indeholder bestemmelser herom:

a) fremsendelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a), til den modtagende PEPP-udbyder inden for fem arbejdsdage

b) hvis den overførende PEPP-udbyder ikke råder over et system til automatisk omdirigering af indbetalingerne til den PEPP-konto, som PEPP-opspareren har åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder, stop for accept af indbetalinger til PEPP-kontoen med virkning fra den i tilladelsen angivne dato. Medlemsstaterne kan kræve, at den overførende PEPP-udbyder oplyser PEPP-opspareren om årsagen til den manglende accept af indbetalingerne

c) overførsel af enhver resterende positiv saldo fra PEPP-kontoen til den nye PEPP-konto, der er åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder, på den i tilladelsen angivne dato

d) lukning af PEPP-kontoen på den i tilladelsen angivne dato, hvis PEPP-opspareren ikke har nogle udestående forpligtelser vedrørende den pågældende PEPP-konto, og forudsat at opgaverne i dette stykkes litra a), b) og c) er udført. PEPP-udbyderen oplyser straks PEPP-opspareren, hvis sådanne udestående forpligtelser forhindrer lukning af PEPP-opsparerens konto.

5.Senest fem arbejdsdage efter modtagelse af oplysningerne fra den overførende PEPP-udbyder som omhandlet i stk. 3 udfører den modtagende PEPP-udbyder, hvis tilladelsen indeholder bestemmelser herom, og i det omfang oplysningerne fra den overførende PEPP-udbyder eller PEPP-opspareren sætter den modtagende PEPP-udbyder i stand hertil, følgende opgaver:

a) eventuelle nødvendige forberedelser med henblik på at acceptere indbetalinger og acceptere dem med virkning fra den i tilladelsen angivne dato

b) fremsendelse til betalere angivet i tilladelsen af nærmere oplysninger om PEPP-opsparerens PEPP-konto hos den modtagende PEPP-udbyder samt en kopi af PEPP-opsparerens tilladelse.

Hvis den modtagende PEPP-udbyder ikke har alle de nødvendige oplysninger til betalerne som omhandlet i første afsnit, litra b), anmoder den PEPP-opspareren eller den overførende PEPP-modtager om de manglende oplysninger.

Hvis PEPP-opspareren vælger personligt at give betalerne de i første afsnit, litra b), omhandlede oplysninger frem for i henhold til stk. 2 specifikt at give samtykke til, at den modtagende PEPP-udbyder kan gøre dette, fremsender den modtagende PEPP-udbyder standardbreve til PEPP-opspareren med nærmere oplysninger om PEPP-kontoen og den i tilladelsen angivne startdato inden udløbet af den frist, der er omhandlet i første afsnit.

Artikel 47
Lettere adgang til nationalt og grænseoverskridende skift af udbyder for PEPP-opsparere

1.Hvis en PEPP-opsparer meddeler sin PEPP-udbyder, at han ønsker at åbne en PEPP-konto hos en PEPP-udbyder, som er hjemmehørende i den samme eller en anden medlemsstat, yder den PEPP-udbyder, hos hvem PEPP-opsparerens PEPP-konto føres, efter modtagelse af en sådan anmodning følgende bistand til PEPP-opspareren: 

a) giver PEPP-opspareren vederlagsfrit tilgængelige oplysninger vedrørende løbende indbetalinger til PEPP-opsparerens PEPP-konto i de seneste 13 måneder

b) overfører den resterende positive saldo på PEPP-opsparerens PEPP-konto til den PEPP-konto, som PEPP-opspareren har åbnet hos den modtagende PEPP-udbyder, forudsat at anmodningen er ledsaget af fuldstændige oplysninger, som muliggør identifikation af den modtagende PEPP-udbyder samt PEPP-opsparerens PEPP-konto

c) lukker PEPP-opsparerens PEPP-konto.

2.Hvis PEPP-opspareren ikke har nogle udestående forpligtelser vedrørende PEPP-kontoen, yder den PEPP-udbyder, som fører den pågældende PEPP-konto for PEPP-opspareren, den bistand, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), b) og c), på den dato, som PEPP-opspareren angiver, dog mindst seks arbejdsdage efter den pågældende PEPP-udbyders modtagelse af PEPP-opsparerens anmodning, medmindre andet er aftalt mellem parterne. PEPP-udbyderen oplyser straks PEPP-opspareren, hvis udestående forpligtelser forhindrer lukning af dennes konto.

Artikel 48
Afgifter og gebyrer i forbindelse med den ydelse, der består i skift af udbyder

1.PEPP-opsparere har vederlagsfri adgang til personlige oplysninger, som opbevares af den overførende eller modtagende PEPP-udbyder.

2.Den overførende PEPP-udbyder giver den modtagende PEPP-udbyder de oplysninger, som denne anmoder om i henhold til artikel 46, stk. 4, litra a), uden at dette indebærer vederlag for PEPP-opspareren eller den modtagende PEPP-udbyder.

3.De samlede afgifter og gebyrer, som den overførende PEPP-udbyder pålægger PEPP-opspareren for lukning af den PEPP-konto, som denne fører for PEPP-opspareren, begrænses til højst 1,5 % af den positive saldo, som skal overføres til den modtagende PEPP-udbyder.

4.Eventuelle afgifter og gebyrer, som den overførende eller modtagende PEPP-udbyder pålægger PEPP-opspareren for anden bistand ydet i henhold til artikel 46 end den, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3, skal være rimelige og i overensstemmelse med den pågældende PEPP-udbyders aktuelle omkostninger.

Artikel 49
Sikring af PEPP-opsparere mod økonomiske tab

1.Økonomiske tab, herunder afgifter, gebyrer og renter, som påføres PEPP-opspareren, og som direkte kan henføres til en i skiftet involveret PEPP-udbyders manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til artikel 46, godtgøres straks af den pågældende PEPP-udbyder.

2.Ansvar efter stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som den PEPP-udbyder, der påberåber sig dem, ikke har nogen indflydelse på, og som vedkommende ikke har mulighed for at afværge, også selv om vedkommende udviser den størst mulige påpasselighed, eller når en PEPP-udbyder er bundet af andre retlige forpligtelser, der er omfattet af EU-retsakter eller national lovgivning.

3.Ansvar efter stk. 1 fastsættes i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav, som er gældende på nationalt plan.

4.PEPP-opspareren bærer omkostninger og risici for økonomiske tab forbundet med indløsning i naturalier af de aktiver, der føres på PEPP-kontoen, med henblik på disses overførsel fra den overførende PEPP-udbyder til den modtagende PEPP-udbyder.

5.PEPP-opspareren bærer omkostninger og risici for økonomiske tab forbundet med den overførende PEPP-udbyders kapitalsikring. Denne kapitalsikring, som gør det muligt for PEPP-opspareren at opnå dækning for den investerede kapital og tilvejebringer en inflationsindekseringsmekanisme, udnyttes i forbindelse med skift af udbyder.

Artikel 50
Oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder

1.PEPP-udbydere giver PEPP-opsparere følgende oplysninger om den ydelse, der består i skift af udbyder:

a) den overførende og den modtagende PEPP-udbyders opgaver i forbindelse med hver etape af skiftet, jf. artikel 46

b) den tid, der er afsat til gennemførelse af de respektive etaper

c) afgifter og gebyrer i forbindelse med skiftet

d) hvilke oplysninger PEPP-opspareren vil blive anmodet om at levere.

PEPP-udbydere skal endvidere give andre oplysninger, herunder, hvis det er relevant, de nødvendige oplysninger til identifikation af den indskudsgarantiordning, investorgarantiordning eller pensionssikringsordning i Unionen, som PEPP-udbyderen er medlem af. Ved "pensionssikringsordning" forstås en ordning til betaling af kompensation til PEPP-opsparere eller PEPP-modtagere i tilfælde af PEPP-udbyderens insolvens.

2.Oplysningerne i stk. 1 skal til enhver tid være tilgængelige i elektronisk form på PEPP-udbyderens websted, skal stilles vederlagsfrit til rådighed i papirform eller på et andet varigt medium i alle de af PEPP-udbyderens forretningslokaler, som er tilgængelige for PEPP-opsparere, og skal udleveres til PEPP-opsparere på anmodning.

KAPITEL VIII
UDBETALINGSFASEN

Artikel 51
Betingelser vedrørende udbetalingsfasen

1.I henhold til artikel 3, litra b), fastsættes de betingelser vedrørende PEPP-produkter, som er knyttet til udbetalingsfasen, af medlemsstaterne, medmindre de præciseres i denne forordning.

2.Sådanne betingelser kan navnlig omfatte fastsættelse af pensionsalderen, af en obligatorisk sammenhæng mellem opnåelse af pensionsalderen og udbetalingsfasens begyndelse, af en minimumsperiode for medlemskab af en PEPP-ordning og/eller en maksimumsperiode mellem indtrædelse i en PEPP-ordning og opnåelse af pensionsalderen samt betingelser for tilbagekøb i tilfælde af alvorlige problemer.

Artikel 52
Udbetalingsformer

1.PEPP-udbydere kan tilbyde PEPP-opsparere en eller flere af følgende udbetalingsformer:

a) annuiteter

b) engangsbeløb

c) "drawdown"-betalinger

d) en kombination af ovenstående former.

2.Valget af udbetalingsform i udbetalingsfasen træffes af PEPP-opsparerne efter indgåelsen af en PEPP-aftale og kan, hvis det er relevant, ændres én gang hvert femte år i opsparingsfasen.

KAPITEL IX
TILSYN

Artikel 53
De kompetente myndigheders tilsyn og EIOPA's overvågning

1.Den kompetente myndighed for PEPP-udbyderen fører løbende tilsyn med overholdelsen af denne forordning. Den er tillige ansvarlig for tilsynet med dels overholdelsen af forpligtelserne i PEPP-udbyderens regler eller vedtægter, dels hensigtsmæssigheden af dennes ordninger og organisation set i forhold til de opgaver, der skal udføres i forbindelse med udbud af et PEPP-produkt.

2.EIOPA overvåger pensionsordninger, som oprettes eller distribueres i Unionen, med henblik på at kontrollere, at de ikke benytter betegnelsen "PEPP-produkt" eller det ikke antydes, at der er tale om et PEPP-produkt, medmindre de er godkendt i henhold til og overholder denne forordning.

3.EIOPA reviderer sammen med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder de årlige planer for tilsyn med PEPP-udbydere, som er vedtaget af de kompetente myndigheder.

Artikel 54
Kompetente myndigheders beføjelser

De enkelte medlemsstater sikrer, at den kompetente myndighed har alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at den kan udøve sine funktioner i henhold til denne forordning.

Artikel 55
Samarbejde mellem kompetente myndigheder og med EIOPA

1.EIOPA og PEPP-udbyderens kompetente myndighed samarbejder og udveksler oplysninger med henblik på udførelse af deres opgaver i henhold til denne forordning.

2.De kompetente myndigheder samarbejder med hinanden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 50 , direktiv 2009/138/EF, direktiv 2016/2341/EU, direktiv 2014/65/EU, direktiv 2009/65/EF og direktiv 2011/61/EU.

3.De kompetente myndigheder og EIOPA samarbejder med hinanden med henblik på at udføre deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1094/2010.

4.De kompetente myndigheder og EIOPA udveksler alle de oplysninger og al den dokumentation, der er nødvendig for, at de kan udføre deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1094/2010, navnlig for at identificere og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

5.For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder EIOPA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med nærmere bestemmelser om mekanismerne for samarbejde og udveksling af oplysninger samt de nødvendige krav til præsentation af ovennævnte oplysninger i et standardiseret format, som giver mulighed for sammenligning.

EIOPA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest … [within 9 months after the entry into force of the Regulation].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 56
Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer

1.Hvis en PEPP-udbyders eller -distributørs kompetente myndighed er uenig i en anden medlemsstats kompetente myndigheds tiltag eller mangel på tiltag — med hensyn til procedure eller indhold — vedrørende anvendelsen af denne forordning, kan EIOPA efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4.

I tilfælde, der involverer grænseoverskridende situationer, og hvor der på grundlag af objektive kriterier kan konstateres uenighed mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, kan EIOPA på eget initiativ eller på anmodning af den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) bistå de kompetente myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4.

2.EIOPA fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de kompetente myndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister samt til sagens kompleksitet og hastende karakter. På det stadium virker EIOPA som mægler.

Hvis de berørte kompetente myndigheder ikke når til enighed under forligsfasen, jf. stk. 2, kan EIOPA i overensstemmelse med proceduren i artikel 44, stk. 1, tredje og fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 1094/2010 med bindende virkning for de pågældende kompetente myndigheder vedtage en afgørelse, hvorved den pålægger dem at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen for at sikre overholdelse af EU-retten.

3.Hvis en kompetent myndighed ikke efterlever EIOPA's afgørelse, idet den ikke påser, at en PEPP-udbyder eller -distributør overholder krav, der finder umiddelbar anvendelse på den i medfør af denne forordning, kan EIOPA vedtage en individuel afgørelse rettet til PEPP-udbyderen eller -distributøren, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i TEUF.

4.Afgørelser, der vedtages i medfør af stk. 4, har forrang for tidligere afgørelser, som de kompetente myndigheder har vedtaget vedrørende samme sagsforhold. Tiltag, der iværksættes af de kompetente myndigheder vedrørende forhold, der er genstand for en afgørelse i medfør af stk. 3 eller 4, skal være forenelige med disse afgørelser.

5.EIOPA's formand giver i den rapport, der er omhandlet i artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1094/2010, oplysning om tvister mellem kompetente myndigheder og deres karakter og type, indgåede aftaler samt de afgørelser, der er vedtaget til bilæggelse af sådanne tvister.

KAPITEL X
SANKTIONER

Artikel 57
Administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.Med forbehold af medlemsstaternes ret til at fastsætte bestemmelser om og pålægge strafferetlige sanktioner kan kompetente myndigheder pålægge administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, som finder anvendelse i situationer, hvor:

a)en finansiel virksomhed som omhandlet i artikel 5, stk. 1, har opnået godkendelse af et PEPP-produkt ved hjælp af urigtige eller vildledende erklæringer eller på anden uretmæssig vis i strid med artikel 5 og 6

b)en finansiel virksomhed som omhandlet i artikel 5, stk. 1, udbyder henholdsvis distribuerer produkter under betegnelsen "PEPP-produkt" eller "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" uden den fornødne godkendelse

c)en PEPP-udbyder har overtrådt artikel 7, stk. 3, har undladt at give adgang til portabilitetsydelsen i strid med artikel 13 eller at give oplysninger om denne ydelse i henhold til artikel 17 eller har ikke opfyldt kravene og forpligtelserne i kapitel IV, kapitel V, artikel 43 og kapital VII

d)en depositar ikke har opfyldt sine overvågningsopgaver i henhold til artikel 42.

2.De nævnte sanktioner og foranstaltninger skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og som minimum omfatte følgende:

a)en offentlig meddelelse, hvori identiteten på den fysiske eller juridiske person og overtrædelsens art nævnes i overensstemmelse med artikel 59

b)en afgørelse, hvorefter det pålægges den fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

c)et midlertidigt forbud gældende for ethvert medlem af den finansielle virksomheds ledelsesorgan eller andre fysiske personer, som gøres ansvarlige, mod at udøve ledelsesfunktioner i sådanne virksomheder

d)administrative maksimumbøder på mindst 5 000 000 EUR eller, i de medlemsstater, som ikke har euroen som valuta, det tilsvarende beløb i national mønt den [date of entry into force of this Regulation]

e)i tilfælde af en juridisk person, kan de i litra d) omhandlede administrative maksimumbøder være på op til 10 % af den samlede årsomsætning ifølge det seneste af ledelsesorganet godkendte regnskab; hvis den juridiske person er en modervirksomhed eller en dattervirksomhed af den modervirksomhed, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU 51 , er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante retsakter om regnskaber ifølge de seneste konsoliderede regnskaber, som den øverste modervirksomheds ledelsesorgan har godkendt

f)administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan beregnes, også selv om dette overstiger maksimumsbeløbene i litra d) og e).

3.Såfremt de i stk. 1 omhandlede bestemmelser finder anvendelse på juridiske personer, anvender de kompetente myndigheder administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger i stk. 2 på medlemmer af ledelsesorganet samt andre personer, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen.

4.Enhver afgørelse om pålæggelse af administrative sanktioner eller afhjælpende foranstaltninger i henhold til stk. 2 begrundes behørigt og kan prøves ved en domstol.

Artikel 58
Udøvelse af beføjelsen til at pålægge administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.De kompetente myndigheder udøver beføjelsen til at pålægge de administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 57, i overensstemmelse med nationale lovgivningsrammer: 

a)direkte

b)i samarbejde med andre myndigheder

c)ved anmodning til de kompetente retlige myndigheder.

2.De kompetente myndigheder tager ved fastsættelsen af type og niveau for en administrativ sanktion eller afhjælpende foranstaltning pålagt i henhold til artikel 57 hensyn til alle relevante forhold, herunder, hvis det er relevant:

a)overtrædelsens væsentlighed, alvorlighed og varighed

b)graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

c)den ansvarlige fysiske eller juridiske persons finansielle styrke med udgangspunkt navnlig i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

d)den ansvarlige fysiske eller juridiske persons fortjeneste eller undgåede tab, såfremt disse beløb kan beregnes

e)de tab for tredjemænd, som kan tilskrives overtrædelsen, såfremt disse beløb kan beregnes

f)den ansvarlige fysiske eller juridiske persons vilje til at samarbejde med den kompetente myndighed, uden at det strider imod hensynet til at sikre aflevering af den pågældende persons fortjeneste eller undgåede tab

g)overtrædelser, som den ansvarlige fysiske eller juridiske person tidligere har begået.

Artikel 59
Offentliggørelse af administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.De offentlige myndigheder offentliggør uden unødig forsinkelse på deres officielle websteder enhver afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion eller en afhjælpende foranstaltning for overtrædelse af denne forordning, efter at modtageren af sanktionen eller foranstaltningen er blevet underrettet om den pågældende afgørelse. 

2.Den i stk. 1 omhandlede offentliggørelse omfatter oplysninger om overtrædelsens type og art, de ansvarlige personers identitet samt de pålagte sanktioner eller foranstaltninger.

3.Hvis den kompetente myndighed anser offentliggørelsen af de juridiske personers identitet eller de fysiske personers identitet og personoplysninger for at være uforholdsmæssig efter en individuel vurdering, eller hvis den kompetente myndighed anser offentliggørelsen for at udgøre en trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller en igangværende efterforskning, skal de kompetente myndigheder gøre et af følgende:

a)udsætte offentliggørelsen af afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller den afhjælpende foranstaltning, indtil begrundelsen for at undlade offentliggørelse ikke længere gør sig gældende, eller

b)offentliggøre afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller den afhjælpende foranstaltning, idet de i en rimelig periode undlader at oplyse modtagerens identitet og personoplysninger, hvis det forventes, at årsagerne til den anonyme offentliggørelse ved udgangen af nævnte periode ikke længere gør sig gældende, og forudsat at en sådan anonym offentliggørelse sikrer en effektiv beskyttelse af de pågældende personoplysninger, eller

c)helt undlade at offentliggøre afgørelsen om pålæggelse af den administrative sanktion eller den afhjælpende foranstaltning, hvis mulighederne i litra a) og b) anses for at være utilstrækkelige til at sikre:

i)at de finansielle markeders stabilitet ikke bringes i fare

ii)forholdsmæssigheden af offentliggørelsen af sådanne afgørelser vedrørende foranstaltninger, der vurderes at være af mindre betydning.

4.I tilfælde af en afgørelse om at offentliggøre en sanktion eller en foranstaltning anonymt som omhandlet i stk. 3, litra b), kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udskydes. Hvis en afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion eller en afhjælpende foranstaltning indbringes for de relevante juridiske myndigheder, tilføjer de kompetente myndigheder også straks denne oplysning på deres officielle websted sammen med efterfølgende oplysninger om resultatet af klagen. Enhver retsafgørelse, som annullerer en afgørelse om pålæggelse af en administrativ sanktion eller en afhjælpende foranstaltning, skal tillige offentliggøres.

5.De kompetente myndigheder sikrer, at enhver offentliggørelse omhandlet i stk. 1-4 er tilgængelig på deres officielle websted i mindst fem år efter offentliggørelsen. Personoplysninger i offentliggørelsen forbliver kun på den kompetente myndigheds officielle websted i den periode, der er nødvendig, jf. de gældende databeskyttelsesregler.

Artikel 60
Forpligtelse til at indsende oplysninger til EIOPA i relation til administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger

1.De kompetente myndigheder oplyser EIOPA om alle de administrative sanktioner og andre foranstaltninger, der pålægges, men ikke offentliggøres i henhold til artikel 59, stk. 1.

2.De kompetente myndigheder giver årligt EIOPA sammenfattede oplysninger vedrørende alle administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 57.

EIOPA offentliggør disse oplysninger i en årsrapport.

3.Har den kompetente myndighed offentliggjort oplysninger om en administrativ sanktion eller anden foranstaltning, underretter den samtidig EIOPA herom.

KAPITEL XI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 61
Behandling af personoplysninger

For så vidt angår behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, udfører PEPP-udbydere og kompetente myndigheder deres opgaver med henblik på nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Hvad angår EIOPA's behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, overholder EIOPA forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 62
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 2, artikel 32, stk. 7, og artikel 39, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

3.Den i artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 2, og artikel 32, stk. 7, og 39 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig straks Europa-Parlamentet og Rådet herom.

5.En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24, stk. 3, artikel 26, stk. 3, artikel 28, stk. 2, artikel 32, stk. 7, og artikel 39 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra underretningen om den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 63
Evaluering og rapport

Fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen en evaluering af forordningen og forelægger efter høring af EIOPA en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Hvis der i forbindelse med evalueringen konstateres væsentlige problemer med hensyn til forordningens virkning, skal det i rapporten beskrives, hvordan Kommissionen agter at afhjælpe de identificerede problemer, herunder faser og tidsplan for den potentielle revision.

Artikel 64
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

   1.1.    Forslagets/initiativets betegnelse

   1.2.    Berørt(e) politikområde(r)

   1.3.    Forslagets/initiativets art

   1.4.    Mål

   1.5.    Forslagets/initiativets begrundelse

   1.6.    Varighed og finansielle virkninger

   1.7.    Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

   2.1.    Bestemmelser om overvågning og indberetning

   2.2.    Forvaltnings- og kontrolsystem

   2.3.    Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

   3.1.    Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

   3.2.    Anslåede virkninger for udgifterne 

   3.2.1.    Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

   3.2.2.    Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   3.2.3.    Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

   3.2.4.    Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

   3.2.5.    Tredjemands bidrag til finansieringen

   3.3.    Anslåede virkninger for indtægterne

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

1.2.Berørt(e) politikområde(r)

Finansielle tjenesteydelser

1.3.Forslagets/initiativets art

X Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 52

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.Mål

·Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Et stærkere og mere fair indre marked med et styrket erhvervsgrundlag

·Specifikke mål

Specifikt mål nr. 2.4:

Forbrugere har adgang til sikre og pålidelige forsikrings-, pensions- og UCITS-produkter


·Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Yderligere udvikling af EU's kapitalmarkeder henimod tilstrækkeligt dybe, likvide og effektive markeder til gavn for investering og vækst i EU. Et velfungerende indre marked for personlige pensioner kan bidrage væsentligt til at:

- give forbrugere et passende valg mht. personlige pensionsprodukter med EU-mindstekvalitetsstandarder til sikring af forbrugerbeskyttelsen

- give forbrugere og udbydere af pensionsprodukter passende markedsadgang i hele EU.

·Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Kommissionen vil efter forordningens ikrafttrædelse overvåge anvendelsen gennem regelmæssig EIOPA-indberetning (f.eks. årlig koordinering af tilsynsproces) og sine regelmæssige kontakter med interessenter (f.eks. forbrugere, branchen og/eller ESA'er).

Nøgleovervågningsindikatorer for foranstaltningens virkning (vurderet f.eks. 5 år efter den dato, fra hvilken PEPP-forordningen anvendes):

Nøgleresultatindikatorer til overvågning af målet om at øge investeringerne i EU og bidrage til gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen:

NØGLEOVERVÅGNINGSINDIKATOR 1: Samlet udnyttelse (i form af forvaltede aktiver) af personlige pensionsprodukter (herunder nationale personlige pensionsprodukter og PEPP-produktet, sammenlignet med basisscenariet.

Den samlede udnyttelse i form af forvaltede aktiver af alle personlige pensionsprodukter, herunder nationale personlige pensionsprodukter og PEPP-produktet, er et mål for succes, idet PEPP-produktet udgør benchmarket for så vidt angår produktegenskaber. Konkurrencen kan betyde, at nationale personlige pensionsprodukter tilpasses PEPP-produktet mht. egenskaber, hvilket vil fremme udnyttelsen. Succes kan måles i tilfælde af, at tendensen i den samlede udnyttelse er statistisk højere end i basisscenariet (inkl. nationale personlige pensionsprodukter). Disse oplysninger findes i Eurostats statistiske undersøgelse af husholdninger, som skal sammenholdes med EIOPA's oplysninger.

NØGLEOVERVÅGNINGSINDIKATOR 2: Geografisk og sektoriel fordeling af PEPP-udbydere og investeringer i PEPP-produkter

En bred geografisk udnyttelse af PEPP-produkter ville indikere, at produktet er populært uanset husholdningernes relative velstand i forskellige medlemsstater, og dokumentere, at der ydes et bidrag til kapitalmarkedsunionen. Et bredt udsnit af PEPP-udbydere fra forskellige sektorer inden for finanserhvervet ville betyde, at PEPP-produkterne er økonomisk levedygtige, og at konkurrencen mellem sektorer er stigende, og ville indikere, at et reelt indre marked for personlige pensioner er under udvikling som led i kapitalmarkedsunionen.

Nøgleresultatindikatorer til overvågning af forbedringen af produktegenskaberne på markedet for personlige pensioner

NØGLEOVERVÅGNINGSINDIKATOR 3: Antal registreringer af PEPP-produkter ifølge EIOPA's centrale register

Antallet af ansøgninger efter indførelsen af PEPP-produktet giver vigtige oplysninger om tilgængelighed og markedsaccept af PEPP-egenskaberne.

NØGLEOVERVÅGNINGSINDIKATOR 4: Personlige pensionsprodukters (herunder nationale personlige pensionsprodukters og PEPP-produkters) relative andel af husholdningernes finansielle aktiver

En statistisk stigning i den relative andel (sammenlignet med basisscenariet) ville indikere, at husholdningerne efter indførelsen af PEPP-produktet holder en større andel af deres opsparing i personlige pensionsprodukter sammenholdt med andre finansielle aktiver såsom indskud. Disse oplysninger findes i Eurostats statistiske undersøgelse af husholdninger, som skal sammenholdes med EIOPA's oplysninger.

Nøgleresultatindikatorer til overvågning af personlige pensionsprodukters grænseoverskridende udbud og portabilitet

NØGLEOVERVÅGNINGSINDIKATOR 5: Antal udbydere, som benytter et pas over en periode på 5 år (udbyderes grænseoverskridende aktivitet i henhold til enten reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser eller reglerne om fri etableringsret)

En positiv tendens i antallet af udbydere, som benytter et pas, er en indikator for øget grænseoverskridende aktivitet hos udbyderne. Disse oplysninger bør være tilgængelige gennem de kompetente myndigheder og ESA'erne.

NØGLEOVERVÅGNINGSINDIKATOR 6: Den relative andel (mht. antal og værdi af forvaltede aktiver) af PEPP-produkter med mere end én (national) afdeling sammenlignet med alle personlige pensionsprodukter (herunder nationale personlige pensionsprodukter og PEPP-produkter) (mål for enkeltpersoners grænseoverskridende aktivitet)

En positiv tendens i andelen af PEPP-produkter med mere end én afdeling er en indikator for enkeltpersoners deltagelse i PEPP-ordninger i en grænseoverskridende sammenhæng. Disse oplysninger bør være tilgængelige gennem de kompetente myndigheder og ESA'erne.

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

·Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Visse tilsynsbeføjelser i henhold til denne forordning overlades til EIOPA. I realiteten vil den være ansvarlig for godkendelse af PEPP-produkter samt oprettelse og vedligeholdelse af et centralt register. Den vil tillige koordinere tilsynet sammen med de andre ESA'er og de nationale kompetente myndigheder.

På kort sigt er det påkrævet, at EIOPA indfører interne administrative procedurer, opretter et centralt register, udarbejder gennemførelsesmæssige standarder og bliver klar til at godkende PEPP-produkter.

På længere sigt er det påkrævet, at EIOPA kan koordinere tilsyn gennem koordinering af de nationale kompetente myndigheders tilsyn. EIOPA skal endvidere indsamle oplysninger og indberette sådanne markedsoplysninger, som EIOPA i henhold til forordningen er forpligtet til regelmæssigt at indberette til Kommissionen.

·Merværdien ved en indsats fra EU's side (det kan skyldes forskellige faktorer, f.eks. fordele ved koordination, retssikkerhed, større effektivitet eller komplementaritet). Med henblik på dette punkt skal der ved "Merværdien ved en indsats fra EU's side" forstås værdien af EU's intervention, som supplerer værdien af den indsats, medlemsstaterne gør alene.

Begrundelse for handling på EU-plan (ex ante)

- reduktion af risikoen for forskellige nationale kompetente myndigheders forskellige og uensartede anvendelse af forordningen

- mange nationale kompetente myndigheder er involveret med risiko for kompetencekonflikter (i hvilket tilfælde der foreslås bindende mægling).

Som vist i konsekvensanalysen vil en overladelse til EIOPA af registrering og koordinering af tilsyn med PEPP-produkter afhjælpe eller væsentligt reducere disse problemer.

Forventet merværdi på EU-plan (ex post)

Etablering af et indre marked for PEPP-produkter og sikring af, at det er velfungerende.

·Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Denne tilsynsmodel er en omkostningseffektiv metode til opnåelse af målet om et reelt indre marked og et hensigtsmæssigt kapitalmarkedsunionsperspektiv med en høj grad af forbrugerbeskyttelse. De europæiske tilsynsmyndigheder har allerede tidligere været pålagt lignende opgaver, og erfaringerne har generelt været positive.

·Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

EIOPA's tilsynsbeføjelser inden for tilsynsmæssig konvergens er begrænsede. Synergier kan muligvis opnås i kraft af EIOPA's nuværende beføjelser inden for kontrolbesøg på stedet og tilsynsmæssig konvergens, selv om godkendelsesbeføjelsen endnu ikke har været overladt til EIOPA.


1.6.Varighed og finansielle virkninger

 Forslag/initiativ af begrænset varighed

   Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

   Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

X Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2019 til 2020

derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 53  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

◻ i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

   i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

X Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

◻ tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

◻ internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

◻ Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

X de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

◻ offentligretlige organer

◻ privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

◻ personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om overvågning og indberetning

Angiv hyppighed og betingelser.

Som ved allerede eksisterende ordninger udarbejder EIOPA regelmæssige rapporter om sine aktiviteter (herunder intern rapportering til ledelsen, rapportering til styrelsesudvalget, halvårlig aktivitetsrapport til tilsynsrådet og udarbejdelse af årsrapport), og Revisionsretten og den interne revisionstjeneste reviderer EIOPA's ressourceanvendelse. Den overvågning og indberetning, der følger af dette forslag, er i tråd med allerede eksisterende krav.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

·Konstaterede risici

For så vidt angår den retlige, økonomisk forsvarlige og effektive anvendelse af de bevillinger, der er en følge af forslaget, forventes det, at forslaget ikke vil indebære nye risici, der ikke allerede er omfattet af EIOPA's eksisterende rammer for intern kontrol.

·Oplysninger om det interne kontrolsystem

Der er allerede indført forvaltnings- og kontrolsystemer, jf. EIOPA-forordningen. EIOPA arbejder tæt sammen med Kommissionens interne revisionstjeneste for at sikre, at man følger de relevante standarder inden for alle områder vedrørende intern kontrol. Disse ordninger vil også gælde vedrørende EIOPA's rolle i henhold til det foreliggende forslag. De årlige rapporter om intern revision sendes til Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

·Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko.

Ikke relevant

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Med henblik på bekæmpelse af svig, bestikkelse og anden ulovlig aktivitet finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), ubegrænset anvendelse på EIOPA.

EIOPA har tiltrådt den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og har vedtaget de nødvendige bestemmelser, som gælder for hele myndighedens personale.

EIOPA har på nuværende tidspunkt en særskilt strategi til bekæmpelse af svig og en deraf følgende handlingsplan. Strategien og handlingsplanen blev etableret i 2014. EIOPA's styrkede indsats mod svig stemmer overens med regler og retningslinjer i henhold til finansforordningen (foranstaltninger mod svig som led i forsvarlig finansiel forvaltning), OLAF's politik for forebyggelse af svig, Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig (KOM(2011) 376) samt den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer (juli 2012) og den tilhørende køreplan.

I forordningen om oprettelse af EIOPA fastsættes bestemmelserne om gennemførelse af og kontrol med EIOPA's budget og gældende finansielle regler.

[…]

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
[…][Betegnelse]

OB/IOB 54

fra EFTAlande 55

fra kandidatlande 56

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1a

12 02 05 EIOPA

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Nye budgetposter, som der er søgt om / Ikke relevant

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftens
art

Bidrag

Nummer
[…][Betegnelse]

OB/IOB

fra EFTAlande

fra kandidatlande

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

[…][XX.YY.YY.YY]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

·Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

Nummer

[…][Betegnelse]

GD FISMA

År
2019

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

•Aktionsbevillinger

Budgetpostens nummer 12 02 05 EIOIPA

Forpligtelser

(1)

0,348

0,251

P.M. 100 % betaling ville være 870,5 tus. EUR for 2019 og 629,2 tus. EUR for 2020; pga. 60/40-samfinansieringsordning er kun de 40 % anført her

Betalinger

(2)

0,348

0,251

Budgetpostens nummer

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2 a)

Administrationsbevillinger finansieret
over bevillingsrammen for særprogrammet 57  

Budgetpostens nummer

(3)

Bevillinger I ALT
til GD FISMA – (40 %)

Forpligtelser

= 1+1a+3

0,348

0,251

Betalinger

= 2+2a

+3

0,348

0,251


Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE […]
i den flerårige finansielle ramme

Forpligtelser

=4+ 6

Betalinger

=5+ 6

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

• Aktionsbevillinger I ALT

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

(6)

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme
(referencebeløb)

Forpligtelser

=4+ 6

Betalinger

=5+ 6

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administration"

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

GD […]

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD […]

Bevillinger

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 58

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme 

Forpligtelser

0,348

0,251

Betalinger

0,348

0,251

·Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

   Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

X    Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder: IKKE RELEVANT

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

RESULTATER

Type 59

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 60 ...

- Resultat

- Resultat

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

·Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

·Resumé

X    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 61

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 62 i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre udgifteraf administrativ art

Subtotaluden for UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

I ALT

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

3.2.1. Anslået behov for menneskelige ressourcer

X    Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

   Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År
n

År
n + 1

År n + 2

År n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 63

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  64

- i hovedsædet

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

X    Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

   Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

[…]

   Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

[…]

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

◻Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

X Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
2019

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen - nationale kompetente myndigheder 60 %

0,870

0,629

100 % betaling

Samfinansierede bevillinger I ALT

0,522

0,377

60 % betaling pga. samfinansieringsordning

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

X    Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

   Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

   for egne indtægter

   for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 65

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6)

Artikel [...]

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

[…]

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

[…]BILAG til finansieringsoversigt til forslag til forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Anvendt metode og vigtigste tilgrundliggende antagelser

Skøn over omkostninger vedrørende EIOPA's koordinering af tilsyn med PEPP-produkter er opdelt i tre omkostningskategorier: personaleomkostninger, infrastrukturomkostninger og driftsudgifter i overensstemmelse med klassificeringen i EIOPA's budget.

I henhold til Kommissionens foreløbige aktuelle skøn vil opgaverne forbundet med godkendelse af og tilsyn med PEPP-produkter kræve 3 nye ansatte i 2019 og 1 yderligere i 2020. Disse ansatte føjer sig til den medarbejderstab, som allerede arbejder i EIOPA og er dækket af dens nuværende budget. Omkostningerne deles med medlemsstaterne i forholdet 60/40.

Behovet for en forøgelse af medarbejderstaben afspejler de yderligere opgaver, som ved forordningen overlades til EIOPA, og vedrører koordineringen af tilsyn med PEPP-produkter:

·forberedelse og styring af godkendelsesprocessen

·oprettelse og vedligeholdelse af et centralt register 66

·udarbejdelse af tekniske standarder, jf. forordningen

·fremme af samarbejdet mellem nationale kompetente myndigheder

·forberedelse af varetagelsen af koordineringen af de nationale kompetente myndigheders løbende tilsyn: etablering af en overvågnings- og indberetningsramme

·overvågning og indberetning vedrørende nøgleresultatindikatorer, årligt.

Disse nye opgaver fremgår af forslaget til forordning og er nærmere beskrevet i begrundelsen. De omfatter, men er ikke begrænset til, registreringen af PEPP-produkter, koordinering af tilsyn med registrerede PEPP-produkter, anmodning om periodiske kontakter med ledelse/medarbejdere i de af tilsyn omfattede enheder, besvarelse af spørgsmål, klager eller forespørgsler fra nationale myndigheder eller forbrugere, overvågning af PEPP-produkternes overholdelse af kravene i forordningen, anmodning om oplysninger vedrørende PEPP-ordninger eller fra personer involveret i ordningernes ledelse, gennemførelse af kontrolbesøg på stedet, undersøgelse af dokumenter og høring af personer om påståede overtrædelser af forordningen. Der kan endvidere tilkomme EIOPA en rolle i forbindelse med nationale kompetente myndigheders beføjelse til at trække en registrering tilbage og træffe andre tilsynsforanstaltninger, jf. PEPP-forordningens artikel 57, og til at pålægge PEPP-ordninger, der overtræder forordningen, bøder og periodiske tvangsbøder og tilvejebringe beviser for overtrædelsen samt fremsætte forslag til størrelsen af bøden eller tvangsbøden. EIOPA kan endvidere foretage bindende mægling på nationale kompetente myndigheders anmodning.

Nedenfor er de generelle antagelser vedrørende beregningen af yderligere ressourcer, omkostningerne til nyansatte og de supplerende infrastrukturomkostninger beskrevet.  

Generelle antagelser vedrørende beregning af yderligere ressourcer

Ved beregningen af de yderligere ressourcer er der gjort følgende antagelser.

Det er antaget, at forordningen anvendes fra begyndelsen af 2019, og på grundlag af almindlige interessetilkendegivelser under møder for interessenter skønnes det, at ca. 325 udbydere vil ansøge om registrering af PEPP-produkter i de følgende fem år, jf. erfaringerne fra andre nye ordninger såsom IORP (80 registreringer på to år) og LTIF (fem i løbet af ét år). De nationale kompetente myndigheder skal føre tilsyn med disse PEPP-produkter efter registreringen, og dette tilsyn koordineres af EIOPA.

De yderligere stillinger antages at være enten tjenestemandsstillinger eller af midlertidig karakter i lønklasse AD7 med gennemsnitlige lønomkostninger på 138 000 EUR, jf. tabel 1.

Som en generel bemærkning kan det tilføjes, at EIOPA's omkostninger aktuelt deles mellem medlemsstaterne og Kommissionen i forholdet 60/40.

Tabel 1 Personaleomkostninger

Personalekategori

Samlet gennemsnitsomkostning til regnskabsformål(*)

Gennemsnitsomkostning uden "habillage"(**)

Tjenestemand

138 000 EUR/år

115 000 EUR/år

Midlertidigt ansat

138 000 EUR/år

115 000 EUR/år

(**) Ejendomsomkostninger, møbler, IT etc.

Andre forudsætninger

Pga. EIOPA's beliggenhed i Frankfurt opereres der med en lønjusteringskoefficient på 0,972 som følge af de lavere leveomkostninger sammenlignet med Bruxelles.

Tjenesterejseudgifter anslås til 10 000 EUR pr. ansat pr. år.

Omkostninger til ansættelse (rejse, hotel, lægeundersøgelser, bosættelsespenge og anden godtgørelse, flytteomkostninger mv.) anslås til 12 700 EUR pr. ansat.

Beregning af yderligere ansættelser

Med henblik på beregningen af yderligere ansættelser i EIOPA er de nye opgaver inddelt i tre hovedkategorier af nye opgaver, som tildeles EIOPA: Godkendelse, tilsynskoordinering og politiske opgaver. For disse tre kategorier kalkuleres der med følgende arbejdsmængde.

For så vidt angår godkendelser skønnes det, at én medarbejder (som af klarhedshensyn antages at svare til ét årsværk) kan behandle én tilladelse på to uger svarende til omtrent 25 på årsbasis. Det antages, at der i første anvendelsesår (dvs. 2019) vil være ca. 25 ansøgninger stigende til 75 i hvert af de følgende hele år.

Den faktiske tilsynskoordineringsaktivitet vil være lav i det første år, hvor antallet af ordninger under de nationale myndigheders tilsyn stadig er lavt, og udvikle sig i takt med de ordninger, der skal godkendes hvert år. Der kan opnås visse synergier på baggrund af EIOPA's nuværende beføjelser inden for tilsynskonvergens, om end de nye beføjelser, som tildeles EIOPA i forbindelse med PEPP-produktet, er mere omfattende.

For så vidt angår politisk arbejde tages der for det første højde for, at forordningen indeholder flere mandater til EIOPA om at udarbejde tekniske standarder. For det andet forventes der overvågning og indberetning i forbindelse med nøgleovervågningsindikatorerne. Der bør kunne opnås synergier her. EIOPA har allerede politisk ekspertise, som kan påtage sig en del af de nye opgaver, mens der er behov for at tiltrække ekspertise på det specifikke område, der skal dækkes.

Særligt personale inden for IT og bistand skal ses i sammenhæng med oprettelsen af det centrale register, eller PEPP-registret, samt den understøttende infrastruktur til indberetning vedrørende nøgleovervågningsindikatorerne og antages med henblik på beregning af ansættelsesbehovet at kunne dækkes ind af EIOPA's nuværende medarbejderstab.

Tabel 2 viser de samlede skønnede yderligere ansættelser pr. kategori for EIOPA i forbindelse med PEPP-ordningen

Tabel 2 Samlet antal årsværk pr. kategori for PEPP-ordningen

Samlet antal årsværk pr. kategori for PEPP-ordningen

2019

2020

Godkendelse

1

2

Tilsynskoordinering

1

1

Politisk arbejde

1

1

I alt

3

4

Fremtidige behov vedrørende perioden efter 2020 beregnes og allokeres i forbindelse med den flerårige finansielle ramme.

Beregning af infrastrukturudgifter

Den væsentligste udgift i forbindelse med supplerende infrastruktur vedrører oprettelsen af et centralt register, ledsagende indberetningskrav samt etableringen af en database til overvågning af nøgleovervågningsindikatorerne. Til disse IT-relaterede udgifter antages i alt 400 000 EUR at være påkrævet, idet der regnes med årlige vedligeholdelsesomkostninger på 10 %. Underliggende antagelser vedrørende dette samlede beløb:

·oprettelse og vedligeholdelse af et centralt register eller PEPP-register

·oprettelse af et "centralt register" svarende til et af de eksisterende, f.eks. registret over tilsynsbestemmelser vedrørende IORP'er, kan overvejes — omfattende nogle få hundrede pensionsprodukter med oplysninger om produktnavn, finansielle data, nøgleovervågningsindikatorer og muligvis kvalitative oplysninger, som opdateres én gang årligt; start for tiltaget i 2019, senest i begyndelsen af 2020

·forberedelse af varetagelsen af koordineringen af det løbende tilsyn: etablering af en indberetnings- og overvågningsramme; de indsamlede data i det "centrale register" bør integreres i EIOPA's centralregister og gøres tilgængelige gennem corporate business intelligence-løsningen; integreringsarbejde er påkrævet, og nye licenser til nye medarbejdere skal erhverves.

Samlede udgiftsbeløb 2019-2020

Under hensyntagen til ovenstående antagelser vises de samlede skønnede beløb til de PEPP-relaterede opgaver, som EIOPA skal udføre i perioden 2019-2020, i tabel 3.

 

Tabel 3 EIOPA's samlede udgifter til PEPP-relaterede opgaver 2019-2020

Beløb i tusinder

Omkostningsformål

Beregning

2019

2020

Personale/lønninger og godtgørelser

138 tus. EUR pr. person x 0,972

402,4

536,5

Udgifter til ansættelse af personale

12,7 tus. EUR fast beløb pr. nyansat

38,1

12,7

Tjenesterejseudgifter

10 tus. EUR pr. ansat/år

30

40

Infrastruktur/IT

400 tus. EUR + 10 % vedligeholdelse

400

40

I alt (*)

870,5

629,2

(*) Samlede beløb: uden hensyntagen til 60/40-fordelingen af EIOPA's budget mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(1) Egenskaberne omfatter eksempelvis distribution, investeringspolitik, skift af udbyder, grænseoverskridende udbud eller portabilitet. For nogle eksisterende personlige pensionsprodukter tillades det f.eks. ikke, at opsparerne skifter udbyder.
(2) COM(2015) 468 final, s. 19.
(3) Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2016 om status og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion, 2015/2106(INI), punkt 20.
(4) Det Europæiske Råds konklusioner fra den 28. juni 2016, EUCO 26/16, punkt 11.
(5) COM(2016) 601 final, s. 5.
(6) COM(2017) 292 final, s. 6.
(7) Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 209 af 25.7.1998, s. 46).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).
(10) http://ttype.eu/.
(11) http://www.resaver.eu/. RESAVER-projektet er en sektorspecifik arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, som skal gøre det nemmere for forskningsmedarbejdere at beholde deres pensionsordninger, når de flytter mellem forskningsinstitutioner i forskellige EU-lande. Det indeholder tillige muligheden for en personlig pension.
(12) Hvidbogen "En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner" (COM(2012) 55 final af 16.2.2012).
(13) C(2017) 4393.
(14) Direktiv (EU) 2016/97, Direktiv 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 1286/2014.
(15) Ernst & Young, "Study on a European Personal Pension Framework for the Commission". Jf. afsnit 3.2 nedenfor.
(16) Se resumé af den offentlige høring i konsekvensanalysens bilag 2.
(17) "EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pensions products (PPP)", juli 2016, https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf .
(18) EIOPA, "Towards an EU-single market for personal pensions", 2014; findes på adressen: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf.
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf.
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf.
(21) Findes på adressen: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf.
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx.
(23) Findes på adressen: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(24) Findes på adressen: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(25) Findes på adressen: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(26) Kravet om, at en trustee, en investeringsforvalter for pensionsfonde eller andre forvaltere ("trusted agents") skal investere midler under anvendelse af forsigtighed, omhyggelighed og forstandighed. Investeringer, som generelt lever op til "prudent person"-princippet, er blue chip-værdipapirer, sikrede lån, realkreditlån forsikret gennem Federal Housing Administration, statspapirer med kort løbetid og andre forsigtige investeringer, som giver et rimeligt afkast.
(27) EUT C , , p. .
(28) Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion, Europa-Kommissionen, den 30. september 2015 (COM(2015) 468 final).
(29) Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2016 om status og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion, 2015/2106(INI), punkt 20.
(30) Det Europæiske Råds konklusioner fra den 28. juni 2016, EUCO 26/16, punkt 11.
(31) COM(2016) 601 final, s. 5.
(32) COM(2017) 292 final, s. 6.
(33) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).
(34) Kommissionens delegerede forordning af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed.
(35) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).
(36) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).
(37) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(38) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser, den 8.12.2010 (KOM(2010) 716 endelig).
(39) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(40) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).
(41) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(42) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3).
(43) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(44) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(45) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).
(46) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(47) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(48) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).
(49) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).
(50) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(51) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
(52) Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(53) Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(54) OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(55) EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(56) Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(57) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(58) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(59) Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(60) Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
(61) År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(62) Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(63) KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(64) Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(65) Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
(66) Uafhængigt af omkostninger relateret til IT og teknisk bistand.
Top