EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1301

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 289–302 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj

20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/289


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1301/2013

af 17. december 2013

om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 178 og 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på områder, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) fastsætter fælles bestemmelser for EFRU, Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

(3)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser om, hvilken type aktiviteter der kan støttes af EFRU med henblik på at bidrage til investeringsprioriteterne under de tematiske mål, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1303/2013. Samtidig bør aktiviteter uden for EFRU's anvendelsesområde defineres og præciseres, herunder investeringer med henblik på nedbringelse af drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (4) For at undgå overfinansiering bør disse investeringer ikke være berettiget til støtte fra EFRU, da de allerede modtager midler i forbindelse med anvendelsen af direktiv 2003/87/EF. Denne udelukkelse bør ikke begrænse muligheden for at bruge EFRU til at støtte aktiviteter, der ikke er opført på listen i bilag I til direktiv 2003/87/EF, heller ikke selv om disse aktiviteter gennemføres af de samme økonomiske aktører, og omfatter aktiviteter såsom energieffektivitetsinvesteringer i fjernvarmenet, intelligente systemer til distribution, lagring og transmission af energi og foranstaltninger med henblik på at nedbringe luftforureningen, og heller ikke selv om en af de indirekte virkninger af sådanne aktiviteter er at nedbringe drivhusgasemissionerne, eller de er nævnt i den nationale plan, der er omhandlet i direktiv 2003/87/EF.

(4)

Det er nødvendigt at specificere, hvilke yderligere aktiviteter der kan støttes af EFRU inden for rammerne af målet om europæisk territorialt samarbejde.

(5)

EFRU bør bidrage til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og dermed sikre større koncentration af EFRU-støtte på Unionens prioriteter. Alt efter hvilken regionskategori, der modtager støtte, bør EFRU-støtten under målet for investeringer i vækst og beskæftigelse koncentreres på forskning og innovation, informations- og kommunikationsteknologier (ikt), små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og fremme af en lavemissionsøkonomi. Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt niveau, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte operationelle programmer og mellem forskellige regionskategorier. Den tematiske koncentration bør, hvis det er hensigtsmæssigt, tilpasses for at tage hensyn til midler fra Samhørighedsfonden, der afsættes til støtte af de investeringsprioriteter, der vedrører overgangen til en lavemissionsøkonomi og er nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 (5). Graden af tematisk koncentration bør tage højde for den pågældende regions udviklingsniveau, bidrag i form af midler fra Samhørighedsfonden, hvis dette er relevant, og de specifikke behov i regioner, hvor BNP pr. indbygger anvendt som et støtteberettigelseskriterium for programmeringsperioden 2007-2013 var mindre end 75 % af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i referenceperioden, regioner, der er under udfasning i programmeringsperioden 2007-2013 og visse regioner på NUTS 2-niveau, der udelukkende består af medlemsstater eller af øer.

(6)

Støtte fra EFRU under investeringsprioriteten "lokaludvikling styret af lokalsamfundet" bør kunne bidrage til alle de tematiske mål, der er omhandlet i denne forordning.

(7)

For at imødekomme EFRU's særlige behov og i overensstemmelse med EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt inden for de enkelte tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013, at fastlægge de EFRU-specifikke aktioner som "investeringsprioriteter". Disse investeringsprioriteter bør fastsætte detaljerede mål, som ikke udelukker hinanden, og som EFRU skal bidrage til. Sådanne investeringsprioriteter bør danne grundlag for fastlæggelsen af specifikke mål inden for programmer, der tager hensyn til programområdets særlige behov og karakteristika.

(8)

Det er nødvendigt at fremme innovation samt SMV'ers udvikling på nye områder, som er knyttet til europæiske og regionale udfordringer, såsom de kreative og kulturelle industrier og innovative tjenester, som afspejler nye samfundsbehov, eller til varer og tjenesteydelser forbundet med en aldrende befolkning, pleje og sundhed, miljøinnovation, lavemissionsøkonomi og ressourceeffektivitet.

(9)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1303/2013 for at optimere merværdien af de investeringer inden for forskning og innovation, der helt eller delvist er finansieret via Unionens budget, vil der blive søgt synergier, navnlig mellem driften af EFRU-fondene og Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation, samtidig med at deres særskilte mål respekteres.

(10)

Det er vigtigt at sikre, at der i forbindelse med fremme af investeringer i risikostyring tages hensyn til specifikke risici på regionalt, grænseoverskridende og tværnationalt plan.

(11)

For at maksimere deres bidrag til målet om at støtte beskæftigelsesfremmende vækst, bør aktiviteter til fremme af bæredygtig turisme, kultur- og naturarv indgå i en territorial strategi for specifikke områder, herunder omstillingen af industriområder, der er i tilbagegang. Støtte til sådanne aktiviteter bør også bidrage til at styrke innovation og brug af ikt, SMV'er, miljø og ressourceeffektivitet eller fremme af social inklusion.

(12)

For at fremme bæredygtig regional eller lokal mobilitet eller reducere luft- og støjforureningen er det nødvendigt at fremme sunde, bæredygtige og sikre transportformer. EFRU-støttede investeringer i lufthavnsinfrastruktur bør fremme en miljømæssigt bæredygtig lufttransport, bl.a. når man forbedrer den regionale mobilitet ved at forbinde sekundære og tertiære knudepunkter med det transeuropæiske transportnet (TEN-T)-infrastrukturen, herunder via multimodale knudepunkter.

(13)

Med henblik på at fremme opnåelsen af de energi- og klimamål, som Unionen har fastsat som led i EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bør EFRU støtte investeringer til fremme af energieffektivitet og forsyningssikkerhed i medlemsstaterne, bl.a. gennem udvikling af intelligente systemer til distribution, lagring og transmission af energi, herunder gennem integration af decentral produktion fra vedvarende energikilder. For at opfylde deres krav om forsyningssikkerhed på en måde, som er forenelig med deres mål i henhold til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, bør medlemsstaterne kunne investere i energiinfrastrukturer, der er forenelige med deres valgte energisammensætning.

(14)

SMV'er, herunder socialøkonomiske virksomheder, bør forstås i overensstemmelse med den definition, de er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013, nemlig som dækkende mikro-, små eller mellemstore virksomheder som omhandlet i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (6).

(15)

Med henblik på at fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom, navnlig blandt marginaliserede befolkningsgrupper, er det nødvendigt at forbedre adgangen til sociale, kulturelle og fritidsrelaterede tjenesteydelser gennem levering af mindre infrastrukturer, der tager hensyn til de særlige behov hos personer med handicap og ældre.

(16)

Lokalsamfundsbaserede tjenester bør dække alle former for tjenester i hjemmet, familiebaserede tjenester, tjenester på boligområdet og andre lokale tjenester, der understøtter den enkeltes ret til at leve i lokalsamfundet med samme muligheder, og som søger at forebygge isolation eller adskillelse fra samfundet.

(17)

For at øge fleksibiliteten og nedbringe den administrative byrde gennem fælles gennemførelse bør EFRU og Samhørighedsfondens investeringsprioriteter under de tilsvarende tematiske mål tilpasses hinanden.

(18)

Der bør i et bilag til denne forordning fastlægges fælles outputindikatorer til brug ved evalueringen af den samlede gennemførelse af programmer på EU-plan. Disse indikatorer bør svare til investeringsprioriteten og typen af aktion, der støttes i overensstemmelse med nærværende forordning og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1303/2013. De fælles outputindikatorer bør suppleres med programspecifikke resultatindikatorer og, hvor det er relevant, med programspecifikke outputindikatorer.

(19)

Inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling anses det for nødvendigt at støtte integrerede aktioner til at afhjælpe de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer i byområder, herunder funktionelle byområder, under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne mellem by og land. Principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling, og de vejledende beløb til disse aktioner bør fastsættes i partnerskabsaftalen, og mindst 5 % af de EFRU-ressourcer, der tildeles på nationalt plan, skal afsættes til dette formål. Omfanget af en eventuel delegation af opgaver til bymyndigheder bør fastsættes af forvaltningsmyndigheden i samråd med bymyndigheden.

(20)

Med henblik på at identificere eller afprøve nye løsninger, der vedrører spørgsmål med forbindelse til bæredygtig byudvikling og som er af relevans på EU-niveau, bør EFRU støtte innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling.

(21)

For at styrke kapacitetsopbygning, netværksarbejde og udveksling af erfaringer mellem de enkelte programmer og de organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af bæredygtige byudviklingsstrategier og innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling og som supplement til de eksisterende programmer og organer, er det nødvendigt at oprette et netværk for byudvikling på EU-plan.

(22)

EFRU bør håndtere problemerne i forbindelse med, at områder med yderst lav befolkningstæthed ligger langt væk fra og har dårlige adgangsbetingelser til store markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for rammerne af strukturfondene i Finland og Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU bør ligeledes håndtere de særlige problemer, som visse øer, grænseområder, bjergområder og tyndt befolkede områder har, fordi deres geografiske placering bremser udviklingen, med henblik på at støtte en bæredygtig udvikling i disse områder.

(23)

Der bør tages særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi, dvs. ved at vedtage foranstaltninger i henhold til artikel 349 i TEUF som undtagelsesvist udvider EFRU's anvendelsesområde til at omfatte finansiering af driftsstøtte, der ydes som kompensation for ekstraudgifter som følge af den særlige sociale og økonomiske situation i disse regioner, som forværres af de ulemper, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Driftsstøtte, der i den sammenhæng ydes af medlemsstaterne, er fritaget fra underretningspligten i artikel 108, stk. 3, i TEUF, hvis den på tildelingstidspunktet opfylder betingelserne i en forordning om visse former for støttes forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF og vedtaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 (7).

(24)

I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd af 7.-8. februar 2013 og under hensyntagen til de særlige mål, der er fastsat i TEUF for regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF, er Mayottes status ved Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU (8) blevet ændret til en ny region i den yderste periferi fra den 1. januar 2014. For at lette og fremme en målrettet og hurtig udvikling af Mayottes infrastruktur bør det være muligt undtagelsesvist, at mindst 50 % af EFRU-delen af Mayottes samlede beløbsramme kan tildeles fem af de tematiske mål i forordning (EU) nr. 1303/2013.

(25)

Med henblik på at supplere denne forordning med visse ikke-væsentlige bestemmelser bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår detaljerede bestemmelser vedrørende kriterierne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner. En sådan beføjelse bør også delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændringer af bilag I til denne forordning, hvor dette er nødvendigt for at sikre en effektiv vurdering af fremskridtene i gennemførelsen af operationelle programmer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(26)

Målet for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne men kan på grund af de store forskelle mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og situationen for de mindst begunstigede områder såvel som medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(27)

Denne forordning erstatter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 (9). Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1080/2006 derfor ophæves. Nærværende forordning bør dog ikke være til hinder for videreførelse eller ændring af støtte, som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EF) nr. 1080/2006 eller anden lovgivning, der finder anvendelse på denne støtte pr. 31. december 2013. Nævnte forordning eller sådan anden lovgivning bør derfor fortsætte med at finde anvendelse efter den 31. december 2013 på den pågældende støtte eller de pågældende operationer indtil deres afslutning. Ansøgninger om støtte, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2006, bør fortsat være gyldige.

(28)

For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Fælles bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger Den Europæiske Fond for Regionaludviklings (EFRU's) opgaver, anvendelsesområdet for dens støtte med hensyn til målet om investeringer for vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde, og særlige bestemmelser vedrørende EFRU-støtte til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse.

Artikel 2

EFRU's opgaver

EFRU skal bidrage til finansieringen af støtte, som har til formål at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at udligne de største regionale skævheder i Unionen gennem bæredygtig udvikling og strukturtilpasning af regionale økonomier, herunder omstilling af industriområder, der er i tilbagegang, og områder, der er bagefter i udvikling.

Artikel 3

Anvendelsesområdet for støtte fra EFRU

1.   EFRU yder støtte til følgende aktiviteter for at bidrage til investeringsprioriteterne i artikel 5:

a)

erhvervsinvesteringer, der medvirker til at skabe og bevare langsigtede beskæftigelsesmuligheder gennem direkte bistand til investeringer i SMV'er

b)

erhvervsinvesteringer, uanset den pågældende virksomheds størrelse, der bidrager til investeringsprioriteterne fastsat i artikel 5, nr. 1 og 4, samt artikel 5, nr. 2, såfremt investeringen vedrører et samarbejde mellem store virksomheder og SMV'er

c)

investeringer i infrastruktur, der tilbyder basistjenester til borgerne inden for energi, miljø, transport og ikt

d)

investeringer i social-, sundheds-, forsknings-, innovations-, virksomheds- og uddannelsesinfrastruktur

e)

investeringer i udvikling af regionernes eget potentiale gennem faste investeringer i udstyr og infrastruktur i mindre målestok, herunder kulturel og bæredygtig turismeinfrastruktur i mindre målestok, tjenesteydelser til virksomheder, støtte til forsknings- og innovationsorganer og investeringer i teknologiforskning og anvendt forskning i virksomheder

f)

netværkssamarbejde, samarbejde og erfaringsudveksling mellem kompetente regionale og lokale myndigheder, bymyndigheder og andre offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisation samt relevante organer, som repræsenterer civilsamfundet som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, undersøgelser, forberedende aktioner og kapacitetsopbygning.

2.   I henhold til målet om europæisk territorialt samarbejde kan EFRU desuden yde støtte til fælles udnyttelse af faciliteter og menneskelige ressourcer samt alle former for grænseoverskridende infrastruktur i alle regioner.

3.   EFRU yder ikke støtte til:

a)

afvikling eller opførelse af atomkraftværker

b)

investeringer i nedbringelse af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er opført på listen i bilag I til direktiv 2003/87/EF

c)

fremstilling, forarbejdning eller markedsføring af tobak og tobaksprodukter

d)

virksomheder i vanskeligheder, jf. definitionen i Unionens statsstøtteregler

e)

investeringer i lufthavnsinfrastruktur, medmindre de vedrører miljøbeskyttelse, eller ledsages af de nødvendige investeringer for at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning.

Artikel 4

Tematisk koncentration

1.   De tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de tilhørende investeringsprioriteter, der er fastsat i artikel 5 i nærværende forordning, som EFRU kan bidrage til i henhold til målet om investering i vækst og beskæftigelse, koncentreres således:

a)

i mere udviklede regioner:

i)

mindst 80 % af EFRU's samlede midler på nationalt plan tildeles to eller flere af de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og

ii)

mindst 20 % af EFRU's samlede midler på nationalt plan tildeles det tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

i overgangsregioner:

i)

mindst 60 % af EFRU's samlede midler på nationalt plan tildeles to eller flere af de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og

ii)

mindst 15 % af EFRU's samlede midler på nationalt plan tildeles det tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013

c)

i mindre udviklede regioner:

i)

mindst 50 % af EFRU's samlede midler på nationalt plan tildeles to eller flere af de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og

ii)

mindst 12 % af EFRU's samlede ressourcer på nationalt plan tildeles det tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Med henblik på nærværende artikel betragtes regioner, hvor BNP pr. indbygger anvendt som et støtteberettigelseskriterium for programmeringsperioden 2007-2013 var mindre end 75 % af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i referenceperioden, og regioner, der er under udfasning i programmeringsperioden 2007-2013, men som er støtteberettigede i kategorien mere udviklet region, jf. artikel 90, stk. 2, første afsnit, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013 i programmeringsperioden 2014-2020, som overgangsregioner.

Med henblik på nærværende artikel betragtes alle regioner på NUTS 2-niveau, der udelukkende består af ømedlemsstater eller af øer, og som udgør en del af medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden, og alle regioner i den yderste periferi, som mindre udviklede regioner.

2.   Uanset stk. 1 i denne artikel kan det mindste bidrag fra EFRU, som tildeles en regionskategori, være mindre end den, der er anført i nævnte stykke, forudsat at en sådan nedsættelse opvejes af en forøgelse i det bidrag, der tildeles andre regionskategorier. Det beløb, der fremkommer på nationalt plan for alle regionskategorier for henholdsvis de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 1300/2013, og det, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 må således ikke være mindre end det beløb, der fremkommer på nationalt plan ved anvendelse af det mindste bidrag fra EFRU, jf. stk. 1 i nærværende artikel.

3.   Uanset stk. 1 i denne artikel kan midler fra Samhørighedsfonden, der bevilges til støtte for investeringsprioriteterne i artikel 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1300/2013, medregnes med henblik på at nå de mindstebidrag, der er anført i nærværende artikels stk. 1, første afsnit, litra a), nr. ii), litra b), nr. ii), og litra c), nr. ii). I så fald øges det bidrag, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, første afsnit, litra c), nr. ii), til 15 %. Disse midler fordeles i givet fald forholdsmæssigt mellem de forskellige regionskategorier på grundlag af hver regions andel af den samlede befolkning i den pågældende medlemsstat.

Artikel 5

Investeringsprioriteter

EFRU støtter følgende investeringsprioriteter inden for de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, i overensstemmelse med de udviklingsbehov og vækstpotentialer, som er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), nr. i), i nævnte forordning og fastsat i partnerskabsaftalen:

1)

styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation ved at:

a)

fremme infrastruktur inden for forskning og innovation (F&I) og kapacitet til at udvikle F&I-ekspertise og fremme kompetencecentre, herunder navnlig kompetencecentre af europæisk interesse

b)

fremme erhvervslivets investeringer i F&I, udvikle forbindelser og synergier mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og sektoren for videregående uddannelser, navnlig fremme af investering i produkt- og tjenesteydelsesudvikling, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, public service-applikationer, stimulering af efterspørgsel, netværkssamarbejde, klynger og åben innovation ved hjælp af intelligent specialisering, samt støtte til teknologisk og anvendt forskning, pilotlinjer, aktioner med henblik på hurtig produktvalidering, avanceret produktionskapacitet og første produktion, navnlig inden for centrale nøgleteknologier og formidling af teknologier til anvendelse inden for alle områder

2)

forbedre adgang til og brug og kvalitet af ikt ved at:

a)

udvide bredbåndsdækningen og udbredelsen af højhastighedsnet og støtte indførelsen af fremspirende teknologier og netværk til den digitale økonomi

b)

udvikle ikt-produkter og -tjenester samt e-handel og øge efterspørgslen efter ikt

c)

styrke ikt-applikationer til e-forvaltning, e-læring, e-kultur, e-integration og e-sundhed

3)

fremme små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne ved at:

a)

fremme iværksætterånden, navnlig ved at gøre det lettere at få økonomisk udbytte af nye ideer og fremme etableringen af nye virksomheder, herunder gennem virksomhedsinkubatorer

b)

udvikle og gennemføre nye forretningsmodeller for SMV'er, navnlig med hensyn til internationalisering

c)

støtte etablering og videreudvikling af avanceret kapacitet til udvikling af produkter og tjenesteydelser

d)

støtte kapaciteten blandt SMV'er til vækst på regionale, nationale og internationale markeder og til at beskæftige sig med innovationsprocesser

4)

støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

a)

fremme produktion og distribution af energi udvundet fra vedvarende energikilder

b)

fremme energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i virksomheder

c)

støtte energieffektivitet, intelligent energistyring og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlig infrastruktur, herunder i offentlige bygninger, og i boligsektoren

d)

udvikle og gennemføre intelligente distributionssystemer, som opererer på lav- og mellemspændingsniveau

e)

fremme lavemissionsstrategier for alle typer områder, navnlig byområder, og herunder fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne og relevante afbødende tilpasningsforanstaltninger

f)

fremme forskning og innovation inden for og indførelse af lavemissionsteknologier

g)

fremme brugen af højeffektiv kraftvarmeproduktion på grundlag af efterspørgslen efter nyttevarme

5)

fremme tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring ved at:

a)

støtte investeringer i tilpasning til klimaforandringer, herunder økosystembaserede tilgange

b)

fremme investeringer, som afhjælper specifikke risici, sikre modstandsdygtighed over for katastrofer og udvikle katastrofestyringssystemer

6)

bevare og beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet ved at:

a)

investere i affaldssektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i Unionens miljølovgivning og håndtere behov for investeringer, som medlemsstaterne har identificeret, og som går videre end disse krav

b)

investere i vandsektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i Unionens miljølovgivning og håndtere behov for investeringer, som medlemsstaterne har identificeret, og som går videre end disse krav

c)

bevare, beskytte, fremme og udvikle natur- og kulturarven

d)

beskytte og genetablere biodiversitet og jordbunden og fremme tjenesteydelser vedrørende økosystemer, herunder gennem Natura 2000 og grøn infrastruktur

e)

træffe foranstaltninger til at forbedre bymiljøet, gennemføre byfornyelse, genoprette og dekontaminere forladte industrigrunde (herunder omlægningsområder), nedbringe luftforurening og fremme støjdæmpende foranstaltninger

f)

fremme innovative teknologier, der kan forbedre miljøbeskyttelsen og ressourceeffektiviteten i affaldssektoren, vandsektoren og med hensyn til jordbunden eller til at reducere luftforurening

g)

støtte en industriel overgang til en ressourceeffektiv økonomi og fremme grøn vækst, miljøinnovation og forvaltning af miljøfremmeforanstaltninger i den offentlige og private sektor

7)

fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer ved at:

a)

støtte et multimodalt fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T

b)

forbedre regional mobilitet ved at forbinde sekundære og tertiære knudepunkter med TEN-T-infrastrukturen, herunder knudepunkter i den multimodale trafik

c)

udvikle og forbedre miljøvenlige (herunder støjsvage) lavemissionstransportsystemer, herunder indre vandveje og søtransport, havne, multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur, for at fremme bæredygtig regional og lokal mobilitet

d)

udvikle og rehabilitere sammenhængende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet og fremme støjdæmpende foranstaltninger

e)

forbedre energieffektiviteten og forsyningssikkerheden ved at udvikle intelligente systemer til distribution, lagring og transmission af energi og ved at integrere decentral produktion fra vedvarende energikilder

8)

fremme langsigtet beskæftigelse af høj kvalitet og støtte arbejdskraftens mobilitet ved at:

a)

støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændig erhvervsvirksomhed, mikrovirksomheder og virksomhedsetablering

b)

støtte beskæftigelsesfremmende vækst gennem udvikling af regionernes stedbundne potentiale som en del af en territorial strategi for specifikke områder, herunder omstillingen af de industriområder, der er i tilbagegang, og forbedret adgang til og udvikling af specifikke natur- og kulturressourcer

c)

støtte lokale udviklingsinitiativer og støtte til servicestrukturer i lokalsamfundet med henblik på oprettelse af arbejdspladser, når sådanne aktioner ligger uden for anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 (10)

d)

investere i infrastruktur til arbejdsformidlinger

9)

fremme social inklusion, bekæmpe fattigdom og enhver forskelsbehandling ved at:

a)

investere i social- og sundhedsinfrastruktur, der bidrager til den nationale, regionale og lokale udvikling, mindske uligheder i forbindelse med sundhedstilstand, fremme social inklusion gennem forbedret adgang til sociale, kulturelle og rekreative tjenesteydelser og overgangen fra institutionelle tjenester til lokalsamfundsbaserede tjenesteydelser

b)

yde støtte til fysisk, økonomisk og social sanering af nedslidte lokalsamfund i byområder og landdistrikter

c)

yde støtte til sociale virksomheder

d)

foretage investeringer i forbindelse med strategier for lokaludvikling styret af lokalsamfundet

10)

investere i uddannelse, erhvervsuddannelse med henblik på færdigheder og livslang læring ved at udvikle infrastruktur for almen uddannelse og erhvervsuddannelse

11)

styrke institutionel kapacitet hos offentlige myndigheder og interessenter og effektiv offentlig forvaltning gennem aktioner til at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af de offentlige forvaltninger og offentlige tjenesteydelser i forbindelse med gennemførelse af EFRU og til støtte for aktioner under ESF til at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af den offentlige forvaltning.

Artikel 6

Indikatorer for målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

1.   Der anvendes fælles outputindikatorer som anført i bilag I til denne forordning, programspecifikke resultatindikatorer og, hvor det er relevant, programspecifikke outputindikatorer i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, og artikel 96, stk. 2, litra b), nr. ii) og iv), og litra c), nr. ii) og iv), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

2.   For fælles og programspecifikke outputindikatorer fastsættes referenceniveauet til nul. Der fastsættes kumulative kvantificerede målværdier for disse indikatorer for 2023.

3.   For programspecifikke resultatindikatorer, der vedrører investeringsprioriteter, fastsættes referenceniveauet ud fra de seneste tilgængelige data, og der fastsættes mål for 2023. Disse mål kan udtrykkes enten kvantitativt eller kvalitativt.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 med henblik på at ændre listen over fælles outputindikatorer i bilag I for at foretage tilpasninger, hvor det er nødvendigt for at sikre effektiv vurdering af fremskridtene i gennemførelsen af operationelle programmer.

KAPITEL II

Særlige bestemmelser for områder med særlige territoriale karakteristika

Artikel 7

Bæredygtig byudvikling

1.   EFRU støtter inden for de operationelle programmer bæredygtig byudvikling gennem strategier, der fastlægger integrerede aktioner til at imødegå de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer i byerne under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne mellem by og land.

2.   Bæredygtig byudvikling gennemføres gennem integrerede territoriale investeringer som omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1303/2013 eller gennem et særligt operationelt program eller gennem en specifik prioritetsakse i overensstemmelse med artikel 96, stk. 1, første afsnit, litra c), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.   Hver medlemsstat opstiller i sin partnerskabsaftale under hensyntagen til sin specifikke territoriale situation principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling, og en vejledende tildeling til disse aktioner på nationalt plan.

4.   Mindst 5 % af EFRU's midler, der bevilges på nationalt plan under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, skal tildeles integrerede aktioner med sigte på en bæredygtig byudvikling, hvor byer, subregionale eller lokale organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af bæredygtige bystrategier ("bymyndigheder"), som minimum skal forestå opgaverne i relation til udvælgelsen af operationer i henhold til artikel 123, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013, eller eventuelt i henhold til artikel 123, stk. 7, i nævnte forordning. Det vejledende beløb, der skal anvendes med henblik på nærværende artikels stk. 2, fastsættes i det eller de pågældende operationelle programmer.

5.   Forvaltningsmyndigheden fastlægger i samråd med bymyndigheden omfanget af de opgaver, som skal udføres af bymyndigheder, vedrørende forvaltning af integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling. Forvaltningsmyndigheden registrerer formelt og skriftligt sin afgørelse. Forvaltningsmyndigheden kan bevare retten til at udføre en endelig kontrol af operationernes støtteberettigelse før godkendelse.

Artikel 8

Innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling

1.   På Kommissionens initiativ kan EFRU støtte innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling i overensstemmelse med artikel 92, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1303/2013. Sådanne aktioner skal omfatte undersøgelser og pilotprojekter, der identificerer eller afprøver nye løsninger, der vedrører spørgsmål, der har forbindelse til bæredygtig byudvikling som er af relevans på EU-niveau. Kommissionen fremmer inddragelsen af relevante partnere, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 i forberedelsen og gennemførelsen af innovative aktioner.

2.   Uanset artikel 4 i nærværende forordning kan innovative aktioner støtte alle aktiviteter, der er nødvendige for at nå de tematiske mål, der er fastlagt i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og de tilhørende investeringsprioriteter som fastlagt i artikel 5 i nærværende forordning.

3.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14, som fastsætter nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner, der skal støttes af EFRU i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 9

Byudviklingsnetværk

1.   I overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) nr. 1303/2013 opretter Kommissionen et byudviklingsnetværk til at fremme kapacitetsopbygning, netværkssamarbejde og udveksling af erfaringer på EU-plan mellem bymyndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af bæredygtige byudviklingsstrategier i overensstemmelse med artikel 7, stk. 4 og 5, i nærværende forordning, og myndigheder, der er ansvarlige for innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende forordning.

2.   Byudviklingsnetværkets aktiviteter supplerer de aktiviteter, der iværksættes i henhold til det interregionale samarbejde, jf. artikel 2, nr. 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets (11) forordning (EU) nr. 1299/2013.

Artikel 10

Områder med naturbetingede eller demografiske ulemper

I forbindelse med operationelle programmer, der medfinansieres af EFRU og dækker områder med alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent karakter, jf. artikel 121, nr. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal opmærksomheden især være rettet mod at løse disse områders specifikke vanskeligheder.

Artikel 11

De nordligste meget tyndt befolkede regioner

Artikel 4 finder ikke anvendelse på den særlige ekstrabevilling til de nordligste meget tyndt befolkede regioner. Denne bevilling tildeles de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 7, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Artikel 12

Regionerne i den yderste periferi

1.   Artikel 4 finder ikke anvendelse på den særlige ekstrabevilling til regionerne i den yderste periferi. Denne bevilling bruges til at kompensere meromkostninger, som påløber i regioner i den yderste periferi i forbindelse med de særlige karakteristika og begrænsninger, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, ved at støtte:

a)

de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013

b)

godstransportydelser og startstøtte til transportydelser

c)

operationer i tilknytning til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked.

2.   Den særlige ekstrabevilling i stk. 1 kan også bruges til at finansiere driftsstøtte og udgifter til public service-forpligtelser og -kontrakter i regionerne i den yderste periferi.

3.   Det beløb, som medfinansieringssatsen finder anvendelse på, skal stå i et rimeligt forhold til de yderligere udgifter, der er omhandlet i stk. 1, og som støttemodtageren pådrager sig udelukkende for så vidt angår driftsstøtte og udgifter til public service-forpligtelser og -kontrakter, men kan for så vidt angår investeringsudgifter dække de samlede støtteberettigede omkostninger.

4.   Den særlige ekstrabevilling i stk. 1 i denne artikel kan ikke anvendes til at støtte:

a)

operationer, der omfatter produkter, som er opført på listen i bilag I til TEUF

b)

støtte til persontransport med hjemmel i artikel 107, stk. 2, litra a), i TEUF

c)

afgiftsfritagelser og fritagelse for sociale bidrag.

5.   Uanset artikel 3, stk. 1, litra a) og b), kan EFRU støtte produktive investeringer i virksomheder i regionerne i den yderste periferi, uanset disse virksomheders størrelse.

6.   Artikel 4 finder ikke anvendelse på EFRU-andelen af finansieringsrammen, som tildeles Mayotte, som en region i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 TEUF, og mindst 50 % af denne EFRU-andel tildeles de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

KAPITEL III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 13

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning berører ikke fortsættelsen eller ændringen, herunder hel eller delvis annullering, af støtte, der er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2006 eller anden lovgivning, der gælder for denne støtte den 31. december 2013. Nævnte forordning og sådan anden gældende lovgivning gælder som følge heraf fortsat efter den 31. december 2013 for den pågældende støtte eller operationerne indtil deres afslutning. Med henblik på dette stykke dækker støtte operationelle programmer og store projekter.

2.   Ansøgninger om støtte, der er indgivet eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2006, er fortsat gyldige.

Artikel 14

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen fra den 21. december 2013 til den 31. december 2020.

3.   Den i artikel 6, stk. 4, og artikel 8, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 4, og artikel 8, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 15

Ophævelse

Med forbehold af artikel 13 i nærværende forordning ophæves forordning (EF) nr. 1080/2006 med virkning fra den 1. januar 2014.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 16

Revision

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2020 denne forordning op til revision i overensstemmelse med artikel 177 i TEUF.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12, stk. 6, finder anvendelse med virkning fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT C 191 af 29.6.2012, s. 44.

(2)  EUT C 225 af 27.7.2012, s. 114.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (Se side 320 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (Se side 281 i denne EUT).

(6)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (EUT L 142 af 14.5.1998, s. 1).

(8)  Det Europæiske Råds afgørelse af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1783/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1081/2006 (Se side 470 i denne EUT).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde (Se side 259 i denne EUT).


BILAG I

FÆLLES OUTPUTINDIKATORER FOR EFRU-STØTTE TIL MÅLET OM INVESTERINGER I VÆKST OG BESKÆFTIGELSE (ARTIKEL 6)

 

ENHED

BETEGNELSE

Erhvervsinvesteringer

 

virksomheder

Antal virksomheder, som modtager støtte

 

virksomheder

Antal virksomheder, som modtager tilskud

 

virksomheder

Antal virksomheder, der modtager anden økonomisk støtte end tilskud

 

virksomheder

Antal virksomheder, der modtager ikke-finansiel støtte

 

virksomheder

Antal nye virksomheder, der støttes

 

EUR

Private investeringer, som matcher offentlig støtte til virksomheder (tilskud)

 

EUR

Private investeringer, som matcher offentlig støtte til virksomheder (ikke tilskud)

 

fuldtidsækvivalenter

Øget beskæftigelse i virksomheder, der støttes

Bæredygtig turisme

besøg/år

Stigning i forventet antal besøg hos støttede kultur- og naturarvssteder og attraktioner

Ikt-infrastruktur

husstande

Yderligere husstande med adgang til bredbånd på mindst 30 Mbps

Transport

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger heraf: TEN-T

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger heraf: TEN-T

Veje

km

Samlet længde af nybyggede veje heraf: TEN-T

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje heraf: TEN-T

Bytransport

km

Samlet længde af nye eller forbedrede sporvogns- og metrolinjer

Indre vandveje

km

Samlet længde af nye eller forbedrede indre vandveje

Miljø

Fast affald

tons/år

Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet

Vandforsyning

personer

Yderligere antal personer, som har fået en bedre vandforsyning

Behandling af spildevand

personækvivalenter

Yderligere antal personer omfattet af en forbedret spildevandsrensning

Risikoforebyggelse og -styring

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

Rehabilitering af landområder

hektar

Samlet overfladeareal af rehabiliterede landområder

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder, der har modtaget støtte med henblik på en bedre bevaringsstatus

Forskning og innovation

 

fuldtidsækvivalenter

Antal nye forskere i støttede enheder

 

fuldtidsækvivalenter

Antal forskere, der arbejder i forbedrede forskningsinfrastrukturfaciliteter

 

virksomheder

Antal virksomheder, der samarbejder med forskningsinstitutioner

 

EUR

Private investeringer, som matcher offentlig støtte til innovations- og F&U-projekter

 

virksomheder

Antal virksomheder, der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet

 

virksomheder

Antal virksomheder, der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, som er nye for virksomheden

Energi og klimaforandringer

Vedvarende energi

MW

Yderligere kapacitet inden for produktionen af energi fra vedvarende energikilder

Energieffektivitet

husstande

Antal husstande med forbedret energiforbrugsklassificering

 

kWh/år

Nedgang i det årlige primære energiforbrug i offentlige bygninger

 

brugere

Yderligere antal energibrugere, der er tilsluttet intelligente energinet

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne

tons CO2-ækvivalenter

Anslået årligt fald i drivhusgasemissioner

Sociale infrastrukturer

Børnepasning og uddannelse

personer

Kapacitet af støttet børnepasnings- eller uddannelsesinfrastruktur

Sundhed

personer

Antal personer omfattet af forbedrede sundhedstjenester

Byudvikling, specifikke indikatorer

 

personer

Antal indbyggere i områder med integrerede byudviklingsstrategier

 

kvadratmeter

Åbne anlagte eller rehabiliterede områder i byområder

 

kvadratmeter

Opførte eller renoverede offentlige eller kommercielle bygninger i byområder

 

boliger

Rehabiliterede boliger i byområder


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 1080/2006

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 23

Artikel 15

Artikel 24

Artikel 16

Artikel 25

Artikel 17


Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende anvendelsen af artikel 6 i EFRU-forordningen, artikel 15 i ETS-forordningen og artikel 4 i samhørighedsfondsforordningen

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens tilsagn til EU-lovgivererne om, at de fælles outputindikatorer for EFRU-forordningen, ETS-forordningen og Samhørighedsfondsforord-ningen, som medtages i et bilag til hver enkelt forordning, er resultatet af en lang forberedende proces med inddragelse af evalueringseksperter fra både Kommissionen og medlemsstaterne, og at de i princippet forventes at forblive stabile.


Top