EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0777

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/777 af 12. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 (EØS-relevant tekst)

C/2020/3737

OJ L 188, 15.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/777/oj

15.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/777

af 12. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 for så vidt angår anvendelsesdatoerne og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (1), særlig artikel 10, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv (EU) 2016/798 blev ændret ved direktiv (EU) 2020/700 (2) for at give medlemsstaterne mulighed for at forlænge fristen for at sætte de nationale love og administrative bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme bestemmelserne i artikel 33, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(2)

Vurderingen af ansøgninger om et sikkerhedscertifikat i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (3), hvor sikkerhedscertifikatet skulle udstedes inden den 16. juni 2020, kan blive forsinket på grund af covid-19-udbruddet. I de medlemsstater, der har underrettet Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og hvor direktiv (EU) 2016/798 skal anvendes fra den 16. juni 2020, bør den nationale sikkerhedsmyndighed på ansøgerens anmodning derfor fortsætte vurderingen efter denne dato. Den nationale sikkerhedsmyndighed bør afslutte denne vurdering og udstede sikkerhedscertifikatet inden den 30. oktober 2020.

(3)

For så vidt angår de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798, bør anvendelsen af visse bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 (4) udsættes og anvendes fra den 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 bør også tilpasses.

(4)

Ansøgere kan have udarbejdet ansøgninger i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 med henblik på den nuværende ansøgningsfrist. Ansøgninger, der er udarbejdet i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, bør indeholde al den dokumentation, der er nødvendig for sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF eller direktiv (EU) 2016/798. Ansøgerne bør derfor kunne indgive ansøgninger, der indeholder dokumentation i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763, til de nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. De nationale sikkerhedsmyndigheder bør acceptere disse ansøgninger uden at kræve en revideret ansøgning.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør forordningen træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 affattes nr. 5) således:

»5)

»relevant dato«: den 16. juni 2019 for de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv. Den 16. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. Den 31. oktober 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv yderligere.«

2)

I artikel 15 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 4a indsættes:

»4a.   Uanset stk. 1-4 skal den nationale sikkerhedsmyndighed i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og hvor direktiv (EU) 2016/798 anvendes fra den 16. juni 2020, på ansøgerens anmodning fortsætte vurderingen af ansøgninger om et sikkerhedscertifikat i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF efter den 16. juni 2020, forudsat at den udsteder sikkerhedscertifikatet inden den 30. oktober 2020.

Når en national sikkerhedsmyndighed konstaterer, at den ikke vil kunne udstede et sikkerhedscertifikat inden den 30. oktober 2020, underretter den straks ansøgeren og agenturet herom, og stk. 2-4 finder anvendelse.«

b)

Som stk. 6a indsættes:

»6a.   Når det planlagte driftsområde ikke er begrænset til én medlemsstat, omfatter et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 ikke nettet eller nettene i nogen af de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798. De nationale sikkerhedsmyndigheder i de medlemsstater, der har foretaget en sådan underretning:

a)

behandler et EU-sikkerhedscertifikat udstedt af agenturet som svarende til den del af sikkerhedscertifikatet, der er udstedt i henhold til artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF

b)

udsteder fra den 16. juni 2020 sikkerhedscertifikater i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/49/EF med en gyldighedsperiode, der ikke overstiger EU-sikkerhedscertifikatets gyldighedsperiode.«

c)

Stk. 7 affattes således:

»7.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra a), stk. 6 og stk. 6a, samarbejder og koordinerer den nationale sikkerhedsmyndighed med agenturet med henblik på at foretage vurderingen af de elementer, der er angivet i artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv (EU) 2016/798. I den forbindelse accepterer agenturet den vurdering, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/49/EF, og som den nationale sikkerhedsmyndighed har udført.«

d)

Som stk. 8 indsættes:

»8.   Mellem den 16. juni 2020 og den 30. oktober 2020 kan ansøgere om sikkerhedscertifikater i henhold til direktiv 2004/49/EF i de medlemsstater, der har indgivet en underretning til agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798, indsende et dossier, der er udarbejdet i overensstemmelse med bilag I, til de nationale sikkerhedsmyndigheder.

Ansøgninger om sikkerhedscertifikater i overensstemmelse med denne forordning accepteres af de nationale sikkerhedsmyndigheder, der er nævnt i første afsnit, i henhold til direktiv 2004/49/EF.«

3)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 653/2007 ophæves med virkning fra den 16. juni 2019.

Den gælder dog indtil den 15. juni 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798.

Den gælder indtil den 30. oktober 2020 for de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798 om, at de har forlænget gennemførelsesperioden for nævnte direktiv.«

4)

Artikel 17, stk. 2, erstattes af følgende:

»Den anvendes fra den 16. juni 2019 i de medlemsstater, der ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798.

Den anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798, og som ikke har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 33, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/798.

Den anvendes i alle medlemsstater fra den 31. oktober 2020.

Dog anvendes artikel 15, stk. 1, 2, 3 og 7, fra den 16. februar 2019 og artikel 15, stk. 6, fra den 16. juni 2019 i alle medlemsstater.

Artikel 15, stk. 6a, anvendes fra den 16. juni 2020 i alle medlemsstater.

Artikel 15, stk. 8, anvendes fra den 16. juni 2020 i de medlemsstater, der har underrettet agenturet og Kommissionen i henhold til artikel 57, stk. 2a, i direktiv (EU) 2016/797.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/700 af 25. maj 2020 om ændring af direktiv (EU) 2016/797 og (EU) 2016/798 for så vidt angår forlængelsen af deres gennemførelsesperioder (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 af 9. april 2018 om praktiske ordninger for udstedelse af EU-sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 (EUT L 129 af 25.5.2018, s. 49).


Top