EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0777

2007/777/EF: Kommissionens beslutning af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (meddelt under nummer K(2007) 5777) (EØS-relevant tekst )

OJ L 312, 30.11.2007, p. 49–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 226 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32020R0692 . Latest consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/777/oj

30.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. november 2007

om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5777)

(EØS-relevant tekst)

(2007/777/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, stk. 1, første afsnit, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/432/EF af 3. juni 2005 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af kødprodukter til konsum og om ophævelse af beslutning 97/41/EF, 97/221/EF og 97/222/EF (3) er der fastsat dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser og certifikatkrav for import til Fællesskabet af sendinger af visse kødprodukter, herunder lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere disse produkter.

(2)

Med beslutning 2005/432/EF, som ændret ved Kommissionens beslutning 2006/801/EF (4), er der taget hensyn til de sundhedsmæssige krav og definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (7).

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 indeholder særskilte definitioner for henholdsvis kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme.

(4)

Med de særlige behandlinger, der er fastsat for de enkelte tredjelande ved beslutning 2005/432/EF, tages der udgangspunkt i de behandlinger, der er beskrevet i direktiv 2002/99/EF, idet formålet er at fjerne den dyresundhedsrisiko, som det ferske kød, der anvendes til tilberedningen af kødprodukterne, kan frembyde. Behandlede maver, blærer og tarme frembyder den samme risiko for dyresundheden som kødprodukter. De bør derfor underkastes de samme særlige behandlinger som fastsat i beslutning 2005/432/EF og efterfølgende gøres til genstand for den harmoniserede veterinærcertificeringsprocedure, inden de importeres til Fællesskabet.

(5)

Beslutning 2003/779/EF (8) indeholder dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel af tarme i EU. De produkter, der er omfattet af beslutning 2003/779/EF, bør derfor ikke være omfattet af definitionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme i denne beslutning.

(6)

Kommissionens beslutning 2004/432/EF af 29. april 2004 om godkendelse af overvågningsplaner for restkoncentrationer, som tredjelande har forelagt i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (9), indeholder en liste over tredjelande, som er godkendt til at eksportere til Fællesskabet på grundlag af deres godkendte overvågningsplaner for restkoncentrationer.

(7)

Ved Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (10), er der fastsat bestemmelser, herunder visse certifikatkrav, vedrørende veterinærkontrollen af animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande som import eller til transitforsendelse.

(8)

Det er nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for forsendelse af kødprodukter i transit gennem Fællesskabet til og fra Rusland på grund af Kaliningrads geografiske beliggenhed og under hensyntagen til klimaproblemer, der gør, at nogle havne ikke kan anvendes på visse tider af året.

(9)

Ved Kommissionens beslutning 2001/881/EF af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (11), specificeres det, hvilke grænsekontrolposter der er bemyndiget til at foretage kontrol af transitforsendelser af kødprodukter til og fra Rusland via Fællesskabet.

(10)

I bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (12) er der opstillet en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt for medlemsstaterne at importere fersk kød af visse dyr. Island figurerer i bilag II til nævnte beslutning som et land, der er godkendt til eksport af fersk kød af visse dyr. Det bør derfor være tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af de pågældende dyr fra Island, uden at disse underkastes særlige behandlinger.

(11)

Bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (13) indeholder dyre- og folkesundhedsmæssige og zootekniske foranstaltninger for handelen med levende dyr og animalske produkter. Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra Det Schweiziske Forbund bør behandles i overensstemmelse med nævnte aftale. Det er derfor ikke nødvendigt at lade bilaget til nærværende beslutning omhandle disse behandlinger.

(12)

Bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (14) er blevet ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 722/2007 af 25. juni 2007 om ændring af bilag II, V, VI, VIII, IX og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (15) og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2007 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (16). Der bør i certifikatet indføjes nye krav vedrørende BSE-statussen for tredjelande, der eksporterer kødprodukter og behandlede tarme til Fællesskabet.

(13)

I Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (17) opdeles lande eller regioner i tre grupper: med ubetydelig BSE-risiko, med en kontrolleret BSE-risiko og med en ikke-fastsat BSE-risiko. Der bør i certifikatet henvises til denne liste.

(14)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2005/432/EF ophæves og afløses af nærværende beslutning.

(15)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Ved denne beslutning fastsættes dyre- og folkesundhedsmæssige bestemmelser for import til samt transit og oplagring i Fællesskabet af sendinger af:

a)

kødprodukter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004 og

b)

behandlede maver, blærer og tarme som defineret i punkt 7.9 i samme bilag, som er blevet underkastet en af de behandlinger, der er omhandlet i del 4 i bilag II til denne beslutning.

Bestemmelserne omfatter lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere disse produkter, og standardfolke- og dyresundhedscertifikater samt regler for de importerede produkters oprindelse og for, hvilken behandling produkterne skal underkastes.

2.   Denne beslutning berører ikke anvendelsen af beslutning 2004/432/EF og 2003/779/EF.

Artikel 2

Betingelser vedrørende arter og dyr

Medlemsstaterne sikrer, at kun sendinger af kødprodukter samt af behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af kød eller kødprodukter af følgende arter eller dyr, importeres til Fællesskabet:

a)

fjerkræ, herunder høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning

b)

husdyr af følgende arter: kvæg, herunder Bubalus bubalis og Bison bison, svin, får, geder og dyr af hestefamilien

c)

kaniner og harer samt opdrættet vildt som defineret i punkt 1.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

d)

vildtlevende vildt som defineret i punkt 1.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes oprindelse og behandling

Medlemsstaterne tillader import til Fællesskabet af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, som:

a)

opfylder betingelserne vedrørende oprindelse og behandling i bilag I, punkt 1 og 2, og

b)

har oprindelse i følgende tredjelande og dele af tredjelande:

i)

for så vidt angår kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der ikke er omfattet af krav om en særlig behandling som omhandlet i bilag I, punkt 1, litra b), de i del 2 i bilag II angivne tredjelande og de i del 1 i samme bilag angivne dele af tredjelande

ii)

for så vidt angår kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er omfattet af krav om en særlig behandling som omhandlet i bilag I, punkt 2, litra a), nr. ii), de i del 2 og 3 i bilag II angivne tredjelande og de i del 1 i samme bilag angivne dele af tredjelande.

Artikel 4

Folkesundhedsmæssige krav vedrørende fersk kød anvendt til fremstilling af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der importeres til Fællesskabet, og dyre- og folkesundhedscertifikater

Medlemsstaterne sørger for følgende:

a)

Kun sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, som opfylder Fællesskabets folkesundhedskrav, importeres til Fællesskabet.

b)

Kun sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, som opfylder kravene i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III, importeres til Fællesskabet.

c)

Dette certifikat ledsager sådanne sendinger, idet det skal være behørigt udfyldt og underskrevet af embedsdyrlægen i afsendelsestredjelandet.

Artikel 5

Sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme i transit eller under oplagring i Fællesskabet

Medlemsstaterne sikrer, at sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der føres ind i Fællesskabet, og som er bestemt til et tredjeland enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i henhold til artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, og som ikke er bestemt til import til Fællesskabet, opfylder følgende krav:

a)

De kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført i bilag II, og er blevet underkastet den deri foreskrevne minimumsbehandling for import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af de pågældende arter.

b)

De opfylder de særlige dyresundhedsbetingelser for de pågældende arter som fastsat i standardfolke- og dyresundhedscertifikatet i bilag III.

c)

De er ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag IV, og som er behørigt underskrevet af en embedsdyrlæge i det pågældende tredjeland.

d)

Embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at de kan godkendes til transit eller oplagring, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 6

Dispensation for visse bestemmelsessteder i Rusland

1.   Uanset artikel 5 tillader medlemsstaterne transit ad landevej eller jernbane gennem Fællesskabet mellem udpegede EF-grænsekontrolsteder anført i bilaget til beslutning 2001/881/EF af sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra og til Rusland enten direkte eller via et andet tredjeland, forudsat at følgende krav er opfyldt:

a)

Sendingen er af embedsdyrlægen under den kompetente myndighed for det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet, plomberet med en plombe med løbenummer.

b)

De dokumenter, der ledsager sendingen, jf. artikel 7 i direktiv 97/78/EF, er på hver side stemplet »KUN TIL TRANSIT TIL RUSLAND VIA EF« af embedsdyrlægen under den kompetente myndighed for det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet.

c)

De proceduremæssige krav, der er fastsat i artikel 11 i direktiv 97/78/EF, skal være opfyldt.

d)

Embedsdyrlægen under den kompetente myndighed på det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Fællesskabet, har i det fælles veterinærdokument til brug ved import attesteret, at sendingen kan godkendes til transit.

2.   Medlemsstaterne tillader ikke aflæsning eller oplagring af sådanne sendinger i Fællesskabet, jf. artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

3.   Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed gennemfører regelmæssige auditter for at sikre, at antallet af sendinger og mængden af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra eller til Rusland, som føres ud af Fællesskabet, stemmer overens med det antal og de mængder, der føres ind.

Artikel 7

Overgangsforanstaltning

Import til Fællesskabet af sendinger, som der er udstedt veterinærcertifikater for inden den 1. maj 2008 i overensstemmelse med modellerne i beslutning 2005/432/EF, er tilladt indtil den 1. juni 2008.

Artikel 8

Ophævelse

Beslutning 2005/432/EF ophæves.

Artikel 9

Anvendelsesdato

Denne beslutning anvendes fra den 1. december 2007.

Artikel 10

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2004 (EUT L 72 af 11.3.2004, s. 60).

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 151 af 14.6.2005, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 26.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 3.

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(7)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006.

(8)  EUT L 285 af 1.11.2003, s. 38. Ændret ved beslutning 2004/414/EF (EUT L 151 af 30.4.2004, s. 56).

(9)  EUT L 154 af 30.4.2004, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2007/362/EF (EUT L 138 af 30.5.2007, s. 18).

(10)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(11)  EUT L 326 af 11.12.2006, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2007/276/EF (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 34).

(12)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(13)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(14)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 727/2007 (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 8).

(15)  EUT L 164 af 26.6.2007, s. 7.

(16)  EUT L 284 af 30.10.2007, s. 8.

(17)  EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84.


BILAG I

1.

Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme med oprindelse i de tredjelande eller dele af tredjelande, der henvises til i artikel 3, litra b), nr. i), i denne beslutning, skal:

a)

indeholde kød, som det er tilladt at importere til Fællesskabet som fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004, og

b)

komme fra en eller flere arter eller dyr, der er blevet underkastet en ikke-specifik behandling som omhandlet i del 4, punkt A, i bilag II til denne beslutning.

2.

Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme med oprindelse i de tredjelande eller dele af tredjelande, der henvises til i artikel 3, litra b), nr. ii), skal opfylde betingelserne i litra a), b) eller c):

a)

Kødprodukterne og/eller de behandlede maver, blærer og tarme skal:

i)

indeholde kød og/eller kødprodukter af en enkelt art eller et enkelt dyr, jf. den for det pågældende dyr/den pågældende art relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II, og

ii)

som et minimum være blevet underkastet den særlige behandling, der kræves for kød af den/det pågældende art/dyr, jf. del 4 i bilag II.

b)

Kødprodukterne og/eller de behandlede maver, blærer og tarme skal:

i)

indeholde fersk, forarbejdet eller delvis forarbejdet kød af mere end én dyreart eller mere end ét dyr, jf. den relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II, og være blevet underkastet slutbehandlingen efter sammenblanding, jf. del 4 i bilag II, og

ii)

være blevet underkastet en slutbehandling, jf. nr. i), der er mindst lige så intensiv som den mest intensive behandling som fastsat i del 4 i bilag II for kød af den pågældende art eller det pågældende dyr, jf. den relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II.

c)

De endelige kødprodukter og/eller behandlede maver, blærer og tarme skal:

i)

være tilvirket ved blanding af forudbehandlet kød eller behandlede maver, blærer og tarme af mere end én dyreart eller mere end ét dyr og

ii)

for hver af kødproduktets eller de behandlede mavers, blærers og tarmes kødbestanddeles vedkommende være blevet underkastet en forudgående behandling, jf. nr. i), der er mindst lige så intensiv som den relevante behandling som fastsat i del 4 i bilag II for den pågældende art eller det pågældende dyr, jf. den relevante kolonne i del 2 og 3 i bilag II.

3.

De i del 4 i bilag II beskrevne behandlinger udgør den af dyresundhedshensyn acceptable minimumsforarbejdning af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme fra den pågældende dyreart eller det pågældende dyr med oprindelse i de i bilag II angivne tredjelande eller dele af tredjelande.

Spiselige slagtebiprodukter, der på grund af dyresundhedsmæssige fællesskabsrestriktioner ikke må importeres i henhold til beslutning 79/542/EØF, kan dog importeres som kødprodukt eller som behandlede maver, blærer og tarme eller anvendes i et kødprodukt, såfremt den relevante behandling som fastsat i del 2 i bilag II er foretaget, og Fællesskabets folkesundhedskrav er opfyldt.

Det kan desuden tillades, at en virksomhed i et land, der er opført i bilag II, producerer kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er blevet underkastet behandling B, C eller D som omhandlet i del 4 i bilag II, selv hvis den pågældende virksomhed ligger i et tredjeland eller en del af et tredjeland, som ikke er godkendt til eksport til Fællesskabet af fersk kød, forudsat at Fællesskabets folkesundhedskrav er opfyldt.


BILAG II

DEL 1

Regionaliserede områder som fastsat for de i del 2 og 3 angivne lande

Land

Område

Beskrivelse af området

ISO-kode

Version

Argentina

AR

01/2004

Hele landet

AR-1

01/2004

Hele landet undtagen provinserne Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego for arter omfattet af beslutning 79/542/EØF (som senest ændret)

AR-2

01/2004

Provinserne Chubut, Santa Cruz og Tierra del Fuego for arter omfattet af beslutning 79/542/EØF (som senest ændret)

Brasilien

BR

01/2004

Hele landet

BR-1

01/2005

Staterne Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

En del af staten Mato Grosso do Sul (undtagen kommunerne Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso og Corumbá),

staten Paraná,

staten São Paulo,

en del af staten Minas Gerais (undtagen de regionale delegações Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas og Bambuí),

staten Espíritu Santo,

staten Rio Grande do Sul,

staten Santa Catarina,

staten Goias,

den del af staten Mato Grosso, der omfatter:

regionalenheden Cuiabá (undtagen kommunerne San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone og Barão de Melgaço), regionalenheden Cáceres (undtagen kommunen Cáceres), regionalenheden Lucas do Rio Verde, regionalenheden Rondonopolis (undtagen kommunen Itiquiora), regionalenheden Barra do Garça og regionalenheden Barra do Bugres

BR-3

01/2005

Staterne Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

Malaysia

MY

01/2004

Hele landet

MY-1

01/2004

Kun halvøen (vestlige) Malaysia

Namibia

NA

01/2005

Hele landet

NA-1

01/2005

Syd for de afspærringer, der strækker sig fra Palgrave Point i vest til Gam i øst

Sydafrika

ZA

01/2005

Hele landet

ZA-1

01/2005

Hele landet undtagen:

den del af området for bekæmpelse af mund- og klovesyge, der ligger i veterinærregionerne Mpumalanga Province og Northern Province, distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal, grænseområdet op til Botswana øst for den 28. længdegrad og distriktet Camperdown i KwaZuluNatal-provinsen

DEL 2

Tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til EU (koderne i denne tabel er forklaret i del 4 i dette bilag)

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(svin)

Tamdyr af hestefamilien

1.

Fjerkræ

2.

Opdrættet fuglevildt

(undtagen strudsefugle)

Opdrættede strudsefugle

Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen

Vildtlevende klovbærende vildt

(undtagen svin)

Vildsvin

Vildtlevende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen

(kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr

(undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australien

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasilien

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasilien BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasilien BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Schweiz (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopien

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grønland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatien

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israel

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indien

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Sydkorea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaysia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaysia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbien (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusland

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunesien

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Tyrkiet

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

USA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

DEL 3

Tredjelande eller dele af tredjelande, som ikke er godkendt i henhold til ordningen med den ikke-specifikke behandling (A), men hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til EU

ISO-kode

Oprindelsesland eller del deraf

1.

Tamkvæg

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(undtagen svin)

Tamfår/tamgeder

1.

Tamsvin

2.

Opdrættet klovbærende vildt

(svin)

Tamdyr af hestefamilien

1.

Fjerkræ

2.

Opdrættet fuglevildt

Strudsefugle

Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen

Vildtlevende klovbærende vildt

(undtagen svin)

Vildsvin

Vildtlevende dyr af hestefamilien

Vildtlevende dyr af hareordenen

(kaniner og harer)

Vildtlevende fuglevildt

Vildtlevende landpattedyr

(undtagen hovdyr og dyr af hareordenen)

AR

Argentina - AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibia

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibia NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Sydafrika

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Sydafrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

DEL 4

Fortolkning af koder benyttet i tabellerne i del 2 og 3

BEHANDLINGER OMTALT I BILAG I

Ikke-specifik behandling:

A

=

Der er ikke fastsat nogen minimumstemperatur eller anden behandling af dyresundhedshensyn for kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme. Kødet i sådanne kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme skal dog have undergået en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds karakteristika, og det anvendte ferske kød skal desuden opfylde de dyresundhedsregler, som gælder for eksport af fersk kød til Fællesskabet.

Særlige behandlinger i faldende orden efter intensitet:

B

=

Behandling i hermetisk lukket beholder til en Fo-værdi på 3 eller derover.

C

=

Der skal opnås mindst 80 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning.

D

=

Der skal opnås mindst 70 °C overalt i kødet og/eller maverne, blærerne og tarmene under kødprodukters og behandlede mavers, blærers og tarmes forarbejdning eller for rå skinkes vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at følgende egenskaber fremkommer:

Aw-værdi på højst 0,93

pH-værdi på højst 6,0.

E

=

For produkter af typen »biltong« en behandling for at opnå:

Aw-værdi på højst 0,93

pH-værdi på højst 6,0.

F

=

Varmebehandling, der sikrer en centrumstemperatur på mindst 65 °C i tilstrækkelig lang tid til at opnå en pasteuriseringsværdi (pv) på 40 eller derover.


(1)  Jf. del 3 i dette bilag med hensyn til krav om minimumsbehandling af pasteuriserede kødprodukter og biltong.

(2)  For kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af fersk kød af dyr slagtet efter den 1. marts 2002.

(*)  I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.

(**)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Foreløbig kode, som på ingen måde foregriber den endelige nomenklatur for dette land, der vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(***)  Ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.

XXX

Der er ikke fastlagt noget certifikat, og det er ikke tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der indeholder kød af denne art.


BILAG III

Standard folke- og dyresundhedscertifikat for visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der skal sendes til EU fra tredjelande

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG IV

(Transit og/eller oplagring)

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Top