EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0539

2004/539/EF:Kommissionens beslutning af 1. juli 2004 om en overgangsforanstaltning for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr (meddelt under nummer K(2004) 2365)

OJ L 237, 8.7.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 257 - 258

No longer in force, Date of end of validity: 03/02/2014; ophævet ved 32014R0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/539/oj

8.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 237/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juli 2004

om en overgangsforanstaltning for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr

(meddelt under nummer K(2004) 2365)

(EØS-relevant tekst)

(2004/539/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1) , særlig artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 998/2003, som fastlægger veterinærbetingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, skal finde anvendelse fra den 3. juli 2004.

(2)

På trods af de foranstaltninger, der er blevet vedtaget med henblik på at lette overgangen fra de eksisterende betingelser til betingelserne i forordning (EF) nr. 998/2003, kræver gennemførelsen navnlig, at passet er til rådighed hos alle dyrlæger, at der udstedes nye attestmodeller for indførsel fra tredjelande, og at der efter vaccinationen foretages test af dyr fra tredjelande, som ikke er anført i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003.

(3)

Det ser ud til, at der på trods af medlemsstaternes indsats stadig er en vis usikkerhed med hensyn til disse betingelser, navnlig set i lyset af det betragtelige antal personer, som på dette tidspunkt af året snart vil rejse på sommerferie med deres selskabsdyr. Følgelig kunne den periode i løbet af året, hvor transporten af selskabsdyr er mest omfattende, medføre utallige administrative vanskeligheder.

(4)

Det er derfor tilrådeligt efter behov at fortsætte med at anvende de nationale betingelser, som gælder på nuværende tidspunkt, i en periode af en tilstrækkelig længde. Følgelig skal transport af selskabsdyr i denne periode være tilladt i overensstemmelse med enten forordning (EF) nr. 998/2003 eller de nationale regler, der var gældende før den 3. juli 2004. Som følge heraf bør den fravigelse fra beslutning 2003/803/EF (2) og 2004/203/EF (3), som Kommissionens beslutning 2004/301/EF indeholder bestemmelser om, for så vidt angår formatet af de attester og pas, der skal anvendes ved ikke-kommerciel transport af selskabsdyr af arterne hund, kat og fritte, udsættes.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at stk. 2 i artikel 25 i forordning (EF) nr. 998/2003 derved tilsidesættes, tillader medlemsstaterne indtil den 1. oktober 2004, at selskabsdyr af de arter, der er anført i nævnte forordnings bilag I, føres ind på deres område i overensstemmelse med de nationale regler, der var gældende før den 3. juli 2004.

Artikel 2

I artikel 1, stk. 1, litra a), i beslutning 2004/301/EF erstattes datoen »3. juli 2004« med datoen »1. oktober 2004«.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 592/2004 (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 7).

(2)  EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 65 af 3.3.2004, s. 13. Ændret ved beslutning 2004/301/EF (EUT L 98 af 2.4.2004, s. 55).


Top