EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Rådets forordning (EØF) nr. 1536/92 af 9. juni 1992 om fælles handelsnormer for tun- og bonitkonserves

OJ L 163, 17.6.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 68 - 71
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 68 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536

Rådets forordning (EØF) nr. 1536/92 af 9. juni 1992 om fælles handelsnormer for tun- og bonitkonserves

EF-Tidende nr. L 163 af 17/06/1992 s. 0001 - 0004
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 4 s. 0093
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 4 s. 0093


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1536/92 af 9. juni 1992 om faelles handelsnormer for tun- og bonitkonserves

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3687/91 af 28. november 1991 om den faelles markedsordning for fiskerivarer (1), saerlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge forordning (EOEF) nr. 3687/91 kan der fastsaettes faelles handelsnormer for fiskerivarer i Faellesskabet, bl.a. med henblik paa at udelukke varer, der ikke er af tilfredsstillende handelskvalitet, fra markedet og lette handelen under iagttagelse af loyal konkurrence;

fastsaettelsen af saadanne normer for tun- og bonitkonserves kan forbedre rentabiliteten af og afsaetningsmulighederne for tun- og bonitproduktionen i Faellesskabet og lette afsaetningen af varerne;

bl.a. for at sikre gennemsigtigheden paa markedet er det noedvendigt at fastsaette, at de paagaeldende varer skal vaere tilberedt udelukkende af klart definerede arter og have et mindsteinhdold af fisk;

denne forordning har til formaal at fastlaegge handelsbetegnelsen for de paagaeldende varer; den beroerer paa ingen maade tariferingen og toldbehandlingen ved indfoersel af disse varer i Faellesskabet, isaer med hensyn til indroemmelse af praeferenceordninger;

for at sikre de paagaeldende produkter en entydig salgsbetegnelse boer deres praesentationsform fastlaegges, ligesom betegnelse paa pakkemedierne boer praeciseres; disse bestemmelser maa dog ikke vaere af en saadan art, at de udelukker eventuelle nye produkter fra at komme paa markedet;

Raadets direktiv 79/112/EOEF af 18. december 1978 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maerkning af og praesentationsmaader for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for saadanne levnedsmidler (2), og Raadets direktiv 76/211/EOEF af 20. januar 1976 om, indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vaegt eller volumen i faerdigpakninger (3), fastlaegger de angivelser, som er noedvendige for korrekt oplysning og beskyttelse af forbrugerne, for saa vidt angaar pakningernes indhold; for tun- og bonitkonserves boer der desuden ved varernes salgsbetegnelse tages hensyn til den kommercielle praesentation eller den foreslaaede kulinariske tilberedning og eventuelt det anvendte pakkemedium; det boer fastsaettes, at konservesdaasens indhold af fisk skal anfoeres paa produkternes etikette; det boer praeciseres, hvad der forstaas ved salgsbetegnelsen »i egen saft«;

Raadets direktiv 91/493/EOEF af 22. juli 1991 om sundhedsmaessige betingelser for produktion og afsaetning af fiskerivarer (4) tager sigte paa at harmonisere de sundhedsmaessige forskrifter for afsaetning af fiskerivarer samt beskytte folkesundheden; naervaerende handelsnormer indskraenker ikke anvendelsen af de gaeldende sundhedsregler;

det boer overlades til Kommissionen efter behov at vedtage tekniske gennemfoerelsesbestemmelser under overholdelse af Faellesskabets internationale forpligtelser -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning fastlaegges de normer, der gaelder for handel med tun- og bonitkonserves i Faellesskabet.

Artikel 2

1. Salgsbetegnelsen for tun- og bonitkonserves som fastsat i artikel 5 forbeholdes varer, der opfylder nedenstaaende betingelser:

1) Hvad angaar tunkonserves, skal varerne

- henhoere under KN-kode 1604 14 10 og ex 1604 20 70

- vaere tilberedt udelukkende af en af de arter, der er defineret i punkt I i bilaget.

2) Hvad angaar bonitkonserves, skal varerne

- henhoere under KN-kode 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 og ex 1604 20 90

- vaere tilberedt udelukkende af en af de arter, der er defineret i punkt II i bilaget.

2. Det er ikke tilladt at blande forskellige fiskearter i samme beholder.

Kulinariske tilberedninger paa basis af tun- eller bonitkoed, som indebaerer, at muskelstrukturen forsvinder, kan dog indeholde koed fra andre fisk, der har undergaaet samme behandling, saafremt andelen af tun eller bonit eller blandingen heraf mindst udgoer 25 % af nettovaegten.

Artikel 3

1. Naar ovennaevnte oplysninger om produktets kommercielle praesentation anfoeres i den i artikel 5 fastlagte salgsbetegnelse, skal de svare til foelgende definitioner:

i) Hel blok: muskelmassen udskaeres paa tvaers og praesenteres som en hel skive, der bestaar af et enkelt stykke eller rekonstitueres ved kompakt samling af en eller flere koedportioner.

Pluk, der udgoer op til 18 % af fiskens vaegt, kan accepteres.

Naar muskelmassen pakkes i daase i raa tilstand, maa pluk dog ikke forekomme. Fragmenter af koed kan dog om noedvendigt tilsaettes for at fuldende fyldningen af beholderen.

ii) Stykker: fragmenter af koed, hvis oprindelige muskelstruktur er bevaret, og hvis korteste maal uanset maaleretning mindst er paa 1,2 cm.

Pluk, der udgoer op til 30 % af fiskens vaegt, kan accepteres.

iii) Fileter:

a) muskelstrimler, udskaaret af muskelmassen i laengderetningen parallelt med rygsoejlen

b) muskelstrimler hidroerende fra bugvaegen; i saa tilfaelde kan fileteterne ogsaa betegnes som »buglapper«.

iv) Pluk: fragmenter af koed af uens stoerrelse, hvis oprindelige muskelstruktur er bevaret.

v) Brudstykker: koedpartikler af ensartet stoerrelse, som ikke har karakter af fiskepasta.

2. Enhver anden praesentationsmaade end de i stk. 1 anfoerte eller enhver kulinarisk tilberedning er tilladt, saafremt den klart identificeres i salgsbetegnelsen.

Artikel 4

Er pakkemediet en integreret del af salgsbetegnelsen, skal foelgende betingelser opfyldes:

- betegnelsen »i olivenolie« forbeholdes varer, hvor der alene anvendes olivenolie med udelukkelse af enhver blanding med andre olier

- betegnelsen »i egen saft« forbeholdes varer, hvor der anvendes naturlig saft (eksudat fra fisken fremkommet ved kogningen) eller en saltoploesning eller vand eventuelt tilsat urter, krydderier eller naturlige aromaer som defineret i direktiv 88/388/EOEF (5)

- betegnelsen »i vegetabilsk olie« forbeholdes produkter, hvor der anvendes raffinerede vegetabilske olier enten enkeltvis eller i blanding

- det anvendte pakkemediums saedvanlige handelsnavn skal anfoeres klart og tydeligt.

Artikel 5

1. Med forbehold af direktiv 79/112/EOEF og 76/211/EOEF skal salgsbetegnelsen paa faerdigpakninger af tun- og bonitkonserves:

a) for de i artikel 3, stk. 1, omhandlede praesentationer angive:

- den anvendte type fisk (tun eller bonit)

- den praesentation, som fisken markedsfoeres under, paa basis af den paagaeldende betegnelse som omhandlet i artikel 3; denne oplysning er dog fakultativ for den i artikel 3, stk. 1, nr. i) omhandlede praesentation

- betegnelsen paa det anvendte pakkemedium under overholdelse af de i artikel 4 omhandlede betingelser

b) for de i artikel 3, stk. 2, omhandlede praesentationer angive

- den anvendte type fisk (tun eller bonit)

- den kulinariske tilberednings specificitet.

2. Salgsbetegnelsen for tun- og bonitkonserves som defineret henholdsvis i artikel 2, stk. 1, nr. 1) og 2) maa under ingen omstaendigheder omfatte en kombination af ordene tun og bonit.

3. Med forbehold af artikel 2 og naervaerende artikels stk. 2 kan den anvendte type fisk (tun eller bonit) samt den paagaeldende art som foelge af en etableret handelspraksis betegnes ved det navn, der har vundet haevd i den medlemsstat, hvor afsaetningen af varerne finder sted.

4. Salgsbetegnelsen »i egen saft« maa kun anvendes for konserves, der afsaettes under de i artikel 3, stk. 1, nr. i)-iii), omhandlede praesentationer og i et pakkemedium saadan som defineret i artikel 4, andet led.

Artikel 6

Uden at de i artikel 7 og 8 direktiv 79/112/EOEF omhandlede faellesskabsbestemmelser beroeres heraf, skal forholdet mellem vaegten af fisken i beholderen efter sterilisation og nettovaegten udtrykt i gram mindst vaere lig med foelgende vaerdier:

a) for de i artikel 3, stk. 1, omhandlede praesentationer:

- 70 % for det i artikel 4, andet led, omhandlede pakkemedium

- 65 % for de oevrige pakkemedier

b) 25 % for de i artikel 3, stk. 2, omhandlede praesentationer eller kulinariske tilberedninger.

Artikel 7

De i denne forordning fastsatte normer gaelder med forbehold af de normer, der er fastsat i direktiv 91/493/EOEF.

Artikel 8

Kommissionen vedtager efter fremgangsmaaden i artikel 36 i forordning (EOEF) nr. 3687/91 om noedvendigt foranstaltninger, der er paakraevede med henblik paa anvendelsen af naervaerende forordning.

Artikel 9

1. Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1993.

2. Oplagrede produkter, der er maerket inden den 1. januar 1993, kan afsaettes indtil den mindsteholdbarhedsdato, der er anfoert paa emballagen.

3. Uanset artikel 5, stk. 2, kan tun- eller bonitkonserves med en kombination af ordene tun og bonit i salgsbetegnelsen afsaettes i en periode paa tre aar efter datoen for denne forordnings ikrafttraeden. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 9. juni 1992. Paa Raadets vegne

Eduardo de AZEVEDO SOARES

Formand

(1) EFT nr. L 354 af 23. 12. 1991, s. 1. (2) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1. Direktivet er senest aendret ved Kommissionens direktiv 91/72/EOEF (EFT nr. L 42 af 15. 2. 1991, s. 27). (3) EFT nr. L 46 af 21. 2. 1976, s. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 78/891/EOEF (EFT nr. L 311 af 4. 11. 1978, s. 21). (4) EFT nr. L 268 af 24. 11. 1991, s. 15. (5) EFT nr. L 184 af 22. 6. 1988, s. 61.

BILAG

ARTER OMHANDLET I ARTIKEL 2

I. TUN

1. Arter af slaegten Thunnus

a) Hvid tun (Thunnus alalunga)

b) Gulfinnet tun (Thunnus (neothunnus) albacores)

c) Thunnus thynnus

d) Storoejet tun (Thunnus (parathunnus) obesus)

e) Andre arter af slaegten Thunnus

2. Bugstribet bonit

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

II. BONIT

1. Arter af slaegten Sarda

a) Sarda sarda

b) Sarda chiliensis

c) Sarda orientalis

d) Andre arter af slaegten Sarda

2. Arter af slaegten Euthynnus, med undtagelse af Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

a) Euthynnus alleteratus

b) Euthynnus affinis

c) Euthynnus lineatus

d) Andre arter af slaegten Euthynnus

3. Arter af slaegten Auxis

a) Auxis thazard

b) Auxis rochei.

Top