EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2299

Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer

OJ L 220, 29.7.1989, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 174 - 180
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 174 - 180
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 30 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2009; ophævet ved 32009R0080 . Latest consolidated version: 13/08/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2299/oj

31989R2299

Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer

EF-Tidende nr. L 220 af 29/07/1989 s. 0001 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0174
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 3 s. 0174


*****

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 2299/89

af 24. juli 1989

om en adfaerdskodeks for edb-reservationssystemer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 84, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Hovedparten af reservationerne inden for luftfarten foregaar ved hjaelp af edb-reservationssystemer;

saadanne systemer kan, hvis de anvendes hensigtsmaessigt, vaere til stor nytte for luftfartsselskaber, rejseagenter og de rejsende, idet de giver let adgang til ajourfoerte og noejagtige oplysninger om flyvninger, billetpriser og ledige pladser, og de kan desuden anvendes til reservation og i visse tilfaelde udstedelse af billetter og boardingspas;

misbrug i form af naegtelse af adgang til systemerne eller diskrimination for saa vidt angaar afgivelse, indlaesning eller praesentation paa skaerm af data, eller urimelige betingelser, der paalaegges deltagere eller abonnenter, kan vaere til alvorlig ulempe for luftfartsselskaberne, rejseagenterne og i sidste ende forbrugerne;

denne forordning beroerer ikke anvendelsen af Traktatens artikel 85 og 86;

i henhold til Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2672/88 (4) finder Traktatens artikel 85, stk. 1, ikke anvendelse paa aftaler om faelles indkoeb, udvikling og drift af edb-reservationssystemer;

en obligatorisk adfaerdskodeks for alle edb-reservationssystemer og/eller distributionsfaciliteter, der tilbydes og/eller anvendes i Faellesskabet, kan sikre, at saadanne systemer anvendes efter ikke-diskriminerende og gennemsigtige principper med forbehold af visse garantier, idet misbrug saaledes undgaas, og der opnaas en styrkelse af konkurrencen paa lige vilkaar mellem luftfartsselskaberne og mellem edb-reservationssystemerne og hermed til beskyttelse af forbrugernes interesser;

det ville ikke vaere hensigtsmaessigt at paalaegge leverandoerer af edb-reservationssystemer eller moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber saerlige forpligtelser vedroerende et luftfartsselskab fra et tredjeland, som alene eller sammen med andre ejer og/eller kontrollerer et andet saadant system, der ikke overholder denne kodeks eller tilbyder samme behandling;

en procedure for klageadgang, undersoegelse og haandhaevelse i forbindelse med manglende overholdelse af denne kodeks er oenskelig -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning finder anvendelse paa edb-reservationssystemer (CRS), der tilbydes til anvendelse og/eller anvendes paa Faellesskabernes omraade til distribution og salg af luftfartsprodukter uanset:

- systemleverandoerens status eller nationalitet

- hvor de anvendte oplysninger kommer fra, eller hvor den paagaeldende centrale databehandlingsenhed er beliggende

- det paagaeldende luftfartsprodukts geografiske omraade.

Artikel 2

I denne forordning forstaas ved:

a) »luftfartsprodukt«: passagerruteflyvning, herunder enhver tilknyttet ekstra ydelse eller supplerende ydelse, der udbydes til salg og/eller saelges som en integrerende del af flyvningen

b) »edb-reservationssystem (CRS)«: et edb-system, der indeholder oplysninger om bl.a. luftfartsselskabers:

- fartplaner

- ledige kapacitet

- billetpriser og

- tilknyttede ydelser

med eller uden faciliteter til:

- at foretage reservationer eller

- at udstede billetter

saaledes at nogle eller alle de naevnte ydelser stilles til raadighed for abonnenter

c) »distributionsfaciliteter«: faciliteter, som en systemlevandoer stiller til raadighed for en abonnent eller en forbruger med henblik paa oplysninger om luftfartsselskabers fartplaner, ledige kapacitet, billetpriser, og hertil knyttede ydelser samt med henblik paa reservation og/eller udstedelse af billetter samt andre hertil knyttede ydelser

d) »systemleverandoer«: en virksomhed og dennes associerede, som har ansvaret for driften eller markedsfoeringen af et CRS

e) »moderluftfartsselskab«: et luftfartsselskab, som er systemleverandoer, eller som direkte eller indirekte, alene eller sammen med andre, ejer eller kontrollerer en systemleverandoer

f) »deltagende luftfartsselskab«: et luftfartsselskab, der har indgaaet aftale med en systemleverandoer om distribution af dets luftfartsprodukter via et CRS. Saafremt et moderluftfartsselskab benytter sit eget CRS' distributionsfaciliteter, betragtes det som et deltagende luftfartsselskab

g) »abonnent«: en person eller en virksomhed, som ikke er et deltagende luftfartsselskab, og som paa grundlag af en kontrakt eller et andet arrangement med en systemleverandoer benytter et CRS til salg af luftfartsprodukter direkte til enkeltpersoner

h) »forbruger«: enhver person, der soeger oplysninger om og/eller oensker at koebe et luftfartsprodukt

i) »primaer praesentation paa skaerm«: en omfattende, neutral praesentation paa skaerm af data om flyvninger mellem to byer inden for en naermere fastsat periode, indeholdende bl.a. alle direkte flyvninger, der gennemfoeres af deltagende luftfartsselskaber

j) »rejsetid«: tidsrummet mellem det fastsatte afgangs- og ankomsttidspunkt

k) »serviceforbedring«: produkter eller ydelser med undtagelse af distributionsfaciliteter, som en systemleverandoer paa egne vegne tilbyder abonnenter eller forbrugere i forbindelse med et CRS

l) »ruteflyvning«: en raekke flyvninger, der hver har samtlige foelgende kendetegn:

- de gennemfoeres med luftfartoejer til befordring af passagerer eller passagerer og fragt og/eller post mod vederlag, saaledes at der for hver flyvning udbydes pladser til salg paa individuel basis til offentligheden (enten direkte hos luftfartsselskabet eller hos dets autoriserede agenter)

- de gennemfoeres mellem de samme to eller flere punkter:

1) enten i henhold til en offentliggjort fartplan

2) eller med en saadan regelmaessighed eller hyppighed, at der tydeligt er tale om en systematisk raekke flyvninger.

Artikel 3

1. En systemleverandoer, som tilbyder distributionsfaciliteter for saa vidt angaar ruteflyvning med passagerer, skal give alle luftfartsselskaber mulighed for at deltage paa lige og ikke-diskriminerende vilkaar i disse distributionsfaciliteter inden for rammerne af det paagaeldende systems disponible kapacitet og med de eventuelle tekniske begraensninger, som systemleverandoeren ikke har indflydelse paa.

2. a) en systemleverandoer:

- maa ikke knytte urimelige betingelser til en kontrakt med et deltagende luftfartsselskab

- maa ikke kraeve supplerende betingelser, som ifoelge deres natur eller ifoelge handelssaedvane ikke har forbindelse med deltagelsen i dets CRS, og skal i oevrigt anvende samme betingelser for samme serviceniveau

b) en systemleverandoer maa ikke som betingelse for deltagelse i sit CRS kraeve, at et deltagende luftfartsselskab ikke samtidig deltager i et andet system

c) et deltagende luftfartsselskab skal uden bod kunne opsige sin kontrakt med en systemleverandoer med et varsel, som ikke behoever at overstige 6 maaneder, dog saaledes, at den tidligst udloeber ved udgangen af det foerste aar.

3. Systemleverandoeren skal tilbyde alle deltagende luftfartsselskaber uden diskrimination samme indlaesnings- og behandlingsfaciliteter.

4. Saafremt systemleverandoeren forbedrer de distributionsfaciliteter, han tilbyder, eller det udstyr, der anvendes i forbindelse med tilbud af disse faciliteter, skal han tilbyde alle deltagende luftfartsselskaber disse forbedringer paa samme vilkaar og betingelser med forbehold af almindelige tekniske begraensninger. Artikel 4

1. Deltagende luftfartsselskaber og andre, der leverer materiale til et CRS, skal drage omsorg for, at de fremlagte data er tilstraekkeligt omfattende, noejagtige, ikke-vildledende og gennemsigtige.

2. En systemleverandoer maa ikke behandle det i stk. 1 naevnte materiale paa en maade, der kan medfoere, at der gives unoejagtige, vildledende eller diskriminerende oplysninger.

3. En systemleverandoer skal indlaese og behandle data fra de deltagende luftfartsselskaber med lige stor omhu og hastighed med forbehold af begraensningerne i den indlaesningsmetode, der er valgt af de enkelte deltagende luftfartsselskaber, og de standardformater, som leverandoeren anvender.

Artikel 5

1. En systemleverandoer skal tilbyde en primaer praesentation paa skaerm, som viser de af de deltagende luftfartsselskaber angivne data om fartplaner, billetpriser og ledige pladser til salg paa individuel basis paa en klar og let forstaaelig maade uden diskrimination og partiskhed, navnlig hvad angaar den raekkefoelge, hvori oplysningerne praesenteres.

2. En systemleverandoer maa ikke forsaetligt eller uagtsomt praesentere urigtige eller vildledende oplysninger, og navnlig, med forbehold af artikel 9, stk. 5, maa:

- de kriterier, der anvendes i forbindelse med fastlaeggelsen af raekkefoelgen af oplysninger, ikke baseres paa faktorer, der direkte eller indirekte er knyttet til luftfartsselskabets identitet, ligesom de skal anvendes paa et ikke-diskriminerende grundlag for alle luftfartsselskaber

- der ved sammenstillingen og udvaelgelsen af to byer til en rute ikke diskrimineres paa grund af den omstaendighed, at forskellige lufthavne betjener den samme by.

3. Fastlaeggelsen af raekkefoelgen af flyvemulighederne i den primaere praesentation paa skaerm skal for den eller de oenskede dage foretages som anfoert i bilaget, medmindre forbrugeren med henblik paa en bestemt transaktion oensker den anderledes.

Artikel 6

Systemleverandoeren giver kun statistiske eller andre oplysninger fra sit CRS ud over dem, der tilbydes som en integrerende del af distributionsfaciliteterne, paa foelgende vilkaar:

a) oplysninger om enkeltbestillinger skal paa et ikke-diskriminerende grundlag stilles til raadighed for det eller de luftfartsselskaber, der er tilsluttet den service, som er relevant for bestillingen

b) samlede eller anonyme oplysninger, som luftfartsselskaberne kan rekvirere, skal tilbydes alle deltagende luftfartsselskaber paa et ikke-diskriminerende grundlag

c) andre oplysninger fra CRS skal stilles til raadighed med det paagaeldende luftfartsselskabs samtykke og med forbehold af en eventuel indgaaet aftale mellem en systemleverandoer og deltagende luftfartsselskaber

d) personlige oplysninger om en forbruger, som er fremskaffet af en rejseagent, maa kun med forbrugerens samtykke stilles til raadighed for andre, som ikke er inddraget i transaktionen.

Artikel 7

1. De i artikel 3 til 6 anfoerte forpligtelser for systemleverandoerer gaelder ikke over for et moderluftfartsselskab i et tredjeland, saafremt dette selskabs CRS ikke er i overensstemmelse med denne forordning eller ikke sikrer Faellesskabets luftfartsselskaber tilsvarende behandling som den i denne forordning fastsatte.

2. De i artikel 8 anfoerte forpligtelser for moderluftfartsselskaber og deltagende luftfartsselskaber gaelder ikke over for et CRS, der kontrolleres af luftfartsselskaber i et tredjeland, saafremt der ikke indroemmes moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber en behandling i dette land svarende til den i denne forordning og i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2672/88 fastsatte.

3. Systemleverandoerer eller luftfartsselskaber, der agter at paaberaabe sig bestemmelserne i stk. 1 eller 2, skal give Kommissionen meddelelse om deres hensigt samt grundene hertil mindst 14 dage i forvejen. I undtagelsestilfaelde kan Kommissionen efter anmodning fra den paagaeldende leverandoer eller det beroerte luftfartsselskab dispensere fra 14 dages-reglen.

4. Ved modtagelsen af en saadan meddelelse afgoer Kommissionen omgaaende, om der foreligger forskelsbehandling i den i stk. 1 og 2 naevnte betydning. Hvis Kommissionen finder, at dette er tilfaeldet, underretter den samtlige systemleverandoerer eller de beroerte luftfartsselskaber i Faellesskabet saavel som medlemsstaterne derom. Hvis der ikke foreligger forskelsbehandling i den i stk. 1 og 2 naevnte betydning, underretter Kommissionen den paagaeldende systemleverandoer eller de beroerte luftfartsselskaber derom.

Artikel 8

1. Moderluftfartsselskaber eller deltagende luftfartsselskaber maa ikke til en abonnents brug af et bestemt CRS knytte en provision for eller andre tilskyndelser til salg eller udstedelse af billetter til deres luftfartsprodukter. 2. Et moderluftfartsselskab eller et deltagende luftfartsselskab maa ikke kraeve, at en abonnent anvender et bestemt CRS i forbindelse med salg eller udstedelse af billetter til luftfartsprodukter, som det selv leverer enten direkte eller indirekte.

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at luftfartsselskaber kan paalaegge rejseagenter saerlige betingelser, naar de giver dem tilladelse til at saelge og udstede billetter til deres luftfartsprodukter.

Artikel 9

1. Systemleverandoeren skal tilbyde alle abonnenter samtlige distributionsfaciliteter i et CRS paa et ikke-diskriminerende grundlag.

2. Systemleverandoeren maa ikke kraeve, at abonnenten indgaar en eksklusivaftale, og heller ikke direkte eller indirekte forhindre en abonnent i at abonnere paa eller benytte et andet system eller andre systemer.

3. En systemleverandoer, der tilbyder en abonnent en serviceforbedring, skal tilbyde samtlige abonnenter denne forbedring paa et ikke-diskriminerende grundlag.

4. Systemleverandoeren maa ikke knytte urimelige betingelser til en aftale med en abonnent; isaer kan en abonnent uden bod opsige sin kontrakt med en systemleverandoer med et varsel, som ikke behoever at overstige tre maaneder, dog saaledes, at den tidligst udloeber ved udgangen af det foerste aar.

5. Systemleverandoeren skal enten gennem tekniske foranstaltninger eller i henhold til kontrakten med abonnenten soerge for, at der gives en primaer praesentation paa skaerm for hver enkelt transaktion og for, at abonnenten ikke manipulerer det materiale, som CRS'er giver, paa en saadan maade, at forbrugeren faar unoejagtige, vildledende eller diskriminerende oplysninger. Abonnenten kan imidlertid i forbindelse med en hvilken som helst transaktion omgruppere data eller benytte alternative praesentationer for at imoedekomme en kundes oenske.

6. Systemleverandoeren maa ikke paalaegge abonnenten pligt til at acceptere et tilbud om teknisk udstyr, men kan kraeve, at der benyttes et udstyr, som er kompatibelt med hans eget system.

Artikel 10

1. Det af systemleverandoeren opkraevede gebyr maa ikke vaere diskriminerende og skal staa i et rimeligt forhold til omkostningen for den leverede og benyttede ydelse; navnlig skal det vaere det samme for samme serviceniveau.

2. En systemleverandoer skal efter anmodning oplyse interesserede om de gaeldende procedurer, gebyrerne og de tilbudte systemfaciliteter samt om de anvendte kriterier for redaktion og praesentation. Denne bestemmelse forpligter imidlertid ikke systemleverandoeren til at give oplysninger, hvortil han har ejendomsretten, som f.eks. om edb-programmer.

3. AEndringer af gebyrer, betingelser eller tilbudte faciliteter samt grundlaget herfor skal meddeles alle deltagende luftfartsselskaber og abonnenter paa et ikke-diskriminerende grundlag.

Artikel 11

1. Kommissionen indleder efter modtagelse af en klage eller paa eget initiativ behandlingen af en sag med henblik paa at bringe en overtraedelse af bestemmelserne i denne forordning til ophoer.

2. Klager kan indgives af:

a) medlemsstaterne

b) fysiske eller juridiske personer, der goer en legitim interesse gaeldende.

3. Kommissionen fremsender omgaaende til medlemsstaterne en genpart af klager og ansoegninger samt af alle relevante dokumenter, som den modtager eller udsender som led i sagsbehandlingen.

Artikel 12

1. Kommissionen kan til loesning af de opgaver, som er paalagt den ved denne forordning, indhente alle noedvendige oplysninger fra medlemsstaterne samt fra virksomheder og sammenslutninger af virksomheder.

2. Kommissionen kan fastsaette en tidsfrist paa ikke mindre end en maaned for meddelelsen af de oenskede oplysninger.

3. Fremsaetter Kommissionen begaering om oplysninger over for en virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder, sender den samtidig en genpart af begaeringen til den medlemsstat, paa hvis omraade virksomheden eller sammenslutningen af virksomheder har sit hovedkontor.

4. I sin begaering skal Kommissionen angive retsgrundlaget for og formaalet med begaeringen samt de sanktioner, der i artikel 16, stk. 1, er fastsat for afgivelse af urigtige oplysninger.

5. Pligten til at afgive de oenskede oplysninger paahviler virksomhedernes indehavere eller disses repraesentanter, og for saa vidt angaar juridiske personer og selskaber samt firmaer og sammenslutninger, der ikke her status som juridiske personer, den person, der i henhold til lov eller vedtaegt er bemyndiget til at repraesentere dem.

Artikel 13

1. Kommissionen kan i forbindelse med udfoerelsen af de opgaver, den er paalagt ved denne forordning, foretage alle noedvendige undersoegelser i virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder. Til dette formaal har de af Kommissionen befuldmaegtigede personer befoejelse til: a) at kontrollere regnskaber og andre forretningsdokumenter

b) at tage genparter eller udskrifter af regnskaber og forretningsdokumenter

c) at kraeve mundtlige forklaringer paa stedet

d) at faa adgang til alle de lokaler, grunde og transportmidler, som virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder benytter.

2. De af Kommissionen befuldmaegtigede personer udoever deres befoejelser efter fremlaeggelse af en skriftlig fuldmagt, der indeholder oplysninger om undersoegelsens genstand og formaal samt om de i artikel 16, stk. 1, fastsatte sanktioner, der finder anvendelse, saafremt de forlangte regnskaber eller forretningsdokumenter ikke fremlaegges i deres helhed. Kommissionen skal i god tid inden undersoegelsen give den medlemsstat, inden for hvis omraade undersoegelsen skal foretages, underretning om undersoegelsen og om de befuldmaegtigedes identitet.

3. Virksomheder og sammenslutninger af virksomheder har pligt til at underkaste sig de undersoegelser, som Kommissionen har truffet beslutning om. I beslutningen angives undersoegelsens genstand og formaal med fastsaettelse af datoen for den begyndelse og med oplysning om de i artikel 16, stk. 1, fastsatte sanktioner samt om adgangen til at indbringe klage over beslutningen for Domstolen.

4. Kommissionen traeffer de i stk. 3 omhandlede beslutninger efter at have indhentet udtalelse fra den medlemsstat, inden for hvis omraade undersoegelsen skal foretages.

5. Embedsmaend fra den medlemsstat, inden for hvis omraade undersoegelsen skal foretages, kan efter anmodning fra denne medlemsstat eller fra Kommissionen bistaa Kommissionens befuldmaegtigede ved loesningen af deres opgaver.

6. Modsaetter en virksomhed sig en i henhold til denne artikel paabudt undersoegelse, yder den paagaeldende medlemsstat de af Kommissionen befuldmaegtigede personer den fornoedne stoette til loesning af deres opgaver.

Artikel 14

1. Oplysninger, der er indhentet i medfoer af artikel 12 og 13, maa kun bruges til det med begaeringen eller undersoegelsen tilsigtede formaal.

2. Med forbehold af artikel 11 og 20, maa Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder samt deres embedsmaend og oevrige ansatte ikke afgive oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt, og som de har faaet kendskab til ved anvendelsen af denne forordning.

3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at der kan offentliggoeres generel information eller redegoerelser, som ikke indeholder oplysninger om enkelte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder.

Artikel 15

1. Saafremt en virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder ikke meddeler de kraevede oplysninger inden for den af Kommissionen fastsatte frist, eller saafremt den giver ufuldstaendige oplysninger, paalaegger Kommissionen den ved beslutning af afgive de paagaeldende oplysninger. I denne belsutning angives det, hvilke oplysninger der kraeves, og der fastsaettes en passende frist for afgivelsen af oplysningerne med henvisning til de i artikel 16, stk. 1, fastsatte sanktioner samt til adgangen til at indbringe klage over beslutningen for Domstolen.

2. Kommissionen sender samtidig en genpart af sin beslutning til den kompetente myndighed i den medlemsstat, paa hvis omraade virksomheden eller sammenslutningen af virksomheder har sit hovedkontor.

Artikel 16

1. Ved beslutning kan Kommissionen paalaegge virksomheder og sammenslutninger af virksomheder boeder paa fra 1 000 til 50 000 ecu, saafremt de forsaetligt eller uagtsomt:

a) i et svar paa en begaering i henhold til artikel 12 afgiver urigtige oplysninger eller ikke afgiver oplysningerne inden udloebet af den fastsatte frist

b) ikke fremlaegger samtlige forlangte regnskaber eller oevrige forretningsdokumenter eller naegter at underkaste sig en undersoegelse i henhold til artikel 13, stk. 1.

2. Ved beslutning kan Kommissionen paalaegge systemleverandoerer, moderluftfartsselskaber, deltagende luftfartsselskaber og/eller abonnenter boeder for overtraedelse af denne forordning paa hoejst 10 % af den aarlige omsaetning for den paagaeldende virksomheds relevante aktiviteter.

Ved fastsaettelsen af boedens stoerrelse skal der tages hensyn til saavel overtraedelsens omfang som til dens varighed.

3. Beslutninger, der traeffes i henhold til stk. 1 og 2, er ikke sanktioner i strafferetlig forstand.

Artikel 17

Domstolen har i overensstemmelse med Traktatens artikel 172 fuld proevelsesret med hensyn til beslutninger, hvorved Kommissionen har paalagt en boede; den kan annullere, nedsaette eller forhoeje boeden.

Artikel 18

Ved anvendelse af artikel 16 gaelder den ecu, som er fastsat for opstillingen af De Europaeiske Faellesskabers almindelige budget i henhold til Traktatens artikel 207 og 209. Artikel 19

1. Foer der traeffes beslutning i henhold til artikel 16, giver Kommissionen de paagaeldende virksomheder og sammenslutninger af virksomheder lejlighed til at blive hoert om de af Kommissionen fremfoerte klagepunkter.

2. Saafremt Kommissionen eller medlemsstaternes kompetente myndigheder anser det for paakraevet, kan der ogsaa foranstaltes hoering af andre fysiske eller juridiske personer. Anmodninger om hoering fremsat af saadanne personer skal imoedekommes, hvis de paagaeldende godtgoer at have tilstraekkelig interesse heri.

Artikel 20

1. Kommissionen offentliggoer de beslutninger, som den vedtager i henhold til artikel 16.

2. Offentliggoerelsen sker med angivelse af de paagaeldende parter og beslutningens vaesentligste indhold; ved offentliggoerelsen skal der tages hensyn til virksomhedernes legitime interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder.

Artikel 21

1. Denne forordning gaelder fra den 1. august 1989 for alle CRS'er for ruteflyvning med passagerer.

2. Uanset stk. 1 gaelder artikel 5, stk. 3, og artikel 9, stk. 5, foerst fra den 1. januar 1990 for CRS'er, som har etableret deres centrale administrationssted og vigtigste forretningssted i Faellesskabet foer den 1. august 1989. Kommissionen kan indroemme CRS'er, der af tekniske grunde er ude af stand til at efterkomme disse bestemmelser inden den 1. januar 1990, en yderligere udsaettelse paa tolv maaneder.

Artikel 22

Denne forordning beroerer ikke den nationale lovgivning om sikkerhed, offentlig orden og databeskyttelse.

Artikel 23

Raadet traeffer senest den 31. december 1992 afgoerelse om en revision af denne forordning paa grundlag af et kommissionsforslag, der skal forelaegges senest den 31. marts 1992, og som skal vaere ledsaget af en rapport om forordningens gennemfoerelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 24. juli 1989.

Paa Raadets vegne

H. NALLET

Formand

(1) EFT nr. C 294 af 18. 11. 1988, s. 12.

(2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989.

(3) EFT nr. C 56 af 6. 3. 1989, s. 32.

(4) EFT nr. L 239 af 30. 8. 1988, s. 13.

BILAG

KRITERIER FOR FASTLAEGGELSE AF RAEKKEFOELGEN

Almindelige kriterier

1. Primaer praesentation paa skaerm skal, hvor dette er praktisk muligt, indbefatte indirekte flyvninger, der gennemfoeres af deltagende luftfartsselskaber, idet der vises mindst ni forbindelsespunkter. Deltagende luftfartsselskaber kan anmode om medtagelse af en indirekte flyvning, medmindre den paagaeldende rute overstiger storcirkelafstanden mellem de to lufthavne med 130 %. Forbindelsespunkter med ruter, der overstiger 130 %, kan udelades.

2. Systemleverandoeren maa ikke bruge skaermpladsen i sin primaere praesentation paa en saadan maade, at en bestemt rejsemulighed faar ekstra megen plads, eller at der vises urealistiske rejsemuligheder.

3. Naar systemleverandoeren viser oplysninger om fartplaner og billetpriser for ruter mellem to byer for ikke-deltagende luftfartsselskaber, skal disse oplysninger vaere noejagtige, ikke-vildledende og ikke-diskriminerende, ligesom de skal praesenteres paa samme maade som oplysningerne for de oevrige luftfartsselskaber.

4. Hvis oplysningerne om antallet af direkte flyvninger og arten af de paagaeldende luftfartsselskaber ikke er fuldstaendige, skal dette klart fremgaa af den paagaeldende praesentation paa skaerm.

Kriterier for ruteflyvning

1. Fastlaeggelsen af raekkefoelgen af flyvemulighederne i den primaere praesentation paa skaerm for rutetrafik skal for den eller de oenskede dage foretages i nedenstaaende raekkefoelge, medmindre forbrugeren med henblik paa en bestemt transaktion oensker den anderledes:

i) alle non-stop direkte flyvninger mellem de paagaeldende to byer

ii) andre direkte flyvninger mellem de paagaeldende to byer, der ikke indebaerer flyskift

iii) indirekte flyvninger.

Forbrugeren skal mindst kunne kraeve, at raekkefoelgen i den primaere praesentation er fastlagt efter afgangstidspunkt eller ankomsttidspunkt og/eller efter rejsetid. Medmindre forbrugeren oensker det anderledes, skal der i den primaere praesentation vises en raekkefoelge, der er fastlagt efter afgangstidspunkt for gruppe i)'s vedkommende og efter rejsetid for gruppe ii)'s og iii)'s vedkommende.

2. Der skal gives klare oplysninger om ruteflyvninger, der indebaerer mellemlandinger, flyskift, lufthavnsskift og/eller faelles rutenummer. Flyvninger med faelles rutenummer skal behandles som indirekte flyvninger.

Top