02008R0340 — CS — 15.07.2018 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008

ze dne 16. dubna 2008

o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 107 17.4.2008, s. 6)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013,

  L 79

7

21.3.2013

 M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 211/2014 ze dne 27. února 2014,

  L 67

1

7.3.2014

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/864 ze dne 4. června 2015,

  L 139

1

5.6.2015

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/895 ze dne 22. června 2018,

  L 160

1

25.6.2018
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008

ze dne 16. dubna 2008

o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví výši a pravidla pro úhradu poplatků a plateb vybíraných Evropskou agenturou pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1) „MSP“ rozumí mikropodnik, malý nebo střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES;

2) „středním podnikem“ rozumí střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES;

3) „malým podnikem“ rozumí malý podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES;

4) „mikropodnikem“ rozumí mikropodnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES.KAPITOLA II

POPLATKY A PLATBY

Článek 3

Poplatky za registrace předložené podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku za každou registraci látky podle článku 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Poplatek se nevybírá v případě registrace látky v množství od 1 do 10 tun, pokud registrační dokumentace obsahuje veškeré informace podle přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, jak je stanoveno v čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení.

2.  Neobsahuje-li registrační dokumentace látky v rozmezí od 1 do 10 tun veškeré informace podle přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, agentura vybere poplatek podle přílohy I tohoto nařízení.

Agentura vybere poplatek za každou registraci látky v množství 10 tun nebo větším podle přílohy I.

3.  V případě společného předložení vybere agentura snížený poplatek od každého žadatele o registraci podle přílohy I.

Předloží-li však žadatel o registraci část informací uvedených v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) a ix) nařízení (ES) č. 1907/2006 zvlášť, agentura vybere za jednotlivé předložení od tohoto žadatele poplatek podle přílohy I tohoto nařízení.

4.  Je-li žadatelem o registraci MSP, vybere agentura snížený poplatek podle tabulky 2 přílohy I.

5.  Poplatky dlužné podle odstavců 1 až 4 jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu žadateli o registraci.

Faktury vztahující se k žádosti o registraci předběžně registrované látky, která je předložena agentuře během dvou měsíců před příslušnou lhůtou pro registraci uvedenou v článku 23 nařízení (ES) č. 1907/2006, jsou však splatné do 30 dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu žadateli o registraci.

6.  Není-li úhrada provedena před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5, agentura stanoví druhou lhůtu pro úhradu. Není-li úhrada provedena v této druhé lhůtě, registrace se zamítne.

▼M1

7.  Byla-li registrace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto registrací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.

▼B

Článek 4

Poplatky za registrace předložené podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 nebo 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku za každou registraci izolovaného meziproduktu na místě nebo přepravovaného izolovaného meziproduktu podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 nebo 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Poplatek se nevybírá v případě registrace izolovaného meziproduktu na místě nebo přepravovaného izolovaného meziproduktu v množství od 1 do 10 tun, pokud registrační dokumentace obsahuje veškeré informace podle přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, jak je stanoveno v čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení.

Poplatky podle tohoto článku se použijí pouze u žádostí o registrace izolovaných meziproduktů na místě nebo přepravovaných izolovaných meziproduktů podaných podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 nebo 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006. V případě registrace meziproduktů, které vyžadují informace uvedené v článku 10 nařízení (ES) č. 1907/2006, se použijí poplatky uvedené v článku 3 tohoto nařízení.

2.  Neobsahuje-li registrační dokumentace izolovaných meziproduktů na místě nebo přepravovaných izolovaných meziproduktů v rozmezí od 1 do 10 tun veškeré informace podle přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, agentura vybere poplatek podle přílohy II tohoto nařízení.

Agentura vybere poplatek za každou registraci izolovaného meziproduktu na místě nebo přepravovaného izolovaného meziproduktu v množství 10 tun nebo větším podle přílohy II.

3.  V případě společného předložení vybere agentura snížený poplatek od každého žadatele o registraci podle přílohy II.

Předloží-li však žadatel o registraci část informací uvedených v čl. 17 odst. 2 písm. c) a d) nebo čl. 18 odst. 2 písm. c) a d) nařízení (ES) č. 1907/2006 zvlášť, agentura vybere za jednotlivé předložení od tohoto žadatele poplatek podle přílohy II tohoto nařízení.

4.  Je-li žadatelem o registraci MSP, agentura vybere snížený poplatek podle tabulky 2 přílohy II.

5.  Poplatky splatné podle odstavců 1 až 4 se uhradí do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu žadateli o registraci.

Faktury vztahující se k žádosti o registraci předběžně registrované látky, která je předložena agentuře během dvou měsíců před příslušnou lhůtou pro registraci uvedenou v článku 23 nařízení (ES) č. 1907/2006, jsou však splatné do 30 dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu žadateli o registraci.

6.  Není-li úhrada provedena ve lhůtě stanovené v odstavci 5, agentura stanoví druhou lhůtu pro úhradu. Není-li úhrada provedena v této druhé lhůtě, registrace se zamítne.

▼M1

7.  Byla-li registrace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto registrací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.

▼B

Článek 5

Poplatky za aktualizace registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku za aktualizace registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Agentura nevybere poplatek za tyto aktualizace těchto registračních údajů:

a) změna z vyššího množstevního rozmezí na nižší;

b) změna z nižšího množstevního rozmezí na vyšší, uhradil-li žadatel o registraci již dříve poplatek za toto vyšší množstevní rozmezí;

c) změna statusu nebo totožnosti žadatele o registraci, pokud nedojde ke změně právní subjektivity;

d) změna složení látky;

e) informace o nových určených použitích včetně použití, která se nedoporučují;

f) informace o nových rizicích látky;

g) změna klasifikace a označení látky;

h) změna zprávy o chemické bezpečnosti;

i) změna pokynů pro bezpečné používání látky;

j) oznámení o nutnosti vypracování zkoušky uvedené v příloze IX nebo X nařízení (ES) č. 1907/2006;

k) žádost o zpřístupnění informací, které byly dosud důvěrné.

2.  Agentura vybere poplatek za aktualizaci množstevního rozmezí podle tabulky 1 a 2 přílohy III.

V případě jiných aktualizací vybere agentura poplatek podle tabulky 3 a 4 přílohy III.

▼M1

V případě změny přístupu k informacím uvedeným v registraci vybere agentura poplatek za položku, které se změna týká, podle tabulek 3 a 4 přílohy III.

V případě aktualizace týkající se souhrnu nebo podrobného souhrnu studií vybere agentura poplatek za každý souhrn nebo podrobný souhrn studií, kterého se aktualizace týká.

▼B

3.  V případě aktualizace společného předložení vybere agentura snížený poplatek od každého žadatele o registraci, který podává žádost o aktualizaci, podle přílohy III.

Je-li však část příslušných informací uvedených v čl. 10 písm. a) bodech iv), vi), vii) a ix), čl. 17 odst. 2 písm. c) a d) nebo čl. 18 odst. 2 písm. c) a d) nařízení (ES) č. 1907/2006 předložena zvlášť, agentura vybere za jednotlivé předložení poplatek podle přílohy III tohoto nařízení.

4.  Je-li žadatelem o registraci MSP, agentura vybere snížený poplatek podle přílohy III.

V případě aktualizací, jejichž součástí je změna totožnosti žadatele o registraci, se snížení pro MSP použije pouze tehdy, je-li nový subjekt MSP.

5.  Poplatky dlužné podle odstavců 1 až 4 jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu žadateli o registraci.

6.  Není-li úhrada provedena před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5, agentura stanoví druhou lhůtu pro úhradu.

Není-li úhrada provedena před uplynutím této druhé lhůty, v případě aktualizace množstevního rozmezí předloženého podle čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1907/2006, aktualizace se zamítne.

▼M1

Není-li úhrada provedena před uplynutím této druhé lhůty, v případě ostatních aktualizací, agentura aktualizaci zamítne. Pokud o to žadatel požádá, agentura druhou lhůtu prodlouží, jestliže byla žádost o prodloužení podána před jejím uplynutím. Není-li úhrada provedena před uplynutím takto prodloužené lhůty, agentura aktualizaci zamítne.

7.  Byla-li aktualizace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto aktualizací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.

▼B

Článek 6

Poplatky za žádosti podle čl. 10 písm. a) bodu xi) nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle odstavců 2, 3 a 4 tohoto článku za každou žádost podle čl. 10 písm. a) bodu xi) nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.  Agentura vybere poplatek za každou položku, která je předmětem žádosti, podle přílohy IV.

V případě žádosti týkající se souhrnů nebo podrobných souhrnů studií vybere agentura poplatek za každý souhrn nebo podrobný souhrn studií, který je předmětem žádosti.

▼M1

3.  Pokud se žádost týká společného předložení, vybere agentura snížený poplatek stanovený v příloze IV. V případě žádosti hlavního žadatele o registraci vybere agentura snížený poplatek stanovený v tabulce 2 přílohy IV pouze od hlavního žadatele o registraci.

▼B

4.  Podává-li žádost MSP, agentura vybere snížený poplatek podle tabulky 2 přílohy IV.

5.  Za den přijetí žádosti se považuje den, kdy agentura obdrží vybíraný poplatek za žádost.

Článek 7

Poplatky a platby za oznámení podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle tabulky 1 přílohy V tohoto nařízení za každé oznámení pro účely osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Činí-li oznámení MSP, agentura vybere snížený poplatek podle tabulky 1 přílohy V.

2.  Agentura vybere platbu podle tabulky 2 přílohy V tohoto nařízení za žádost o prodloužení osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006.

Podává-li žádost MSP, agentura vybere snížený poplatek podle tabulky 2 přílohy V.

3.  Poplatky splatné podle odstavce 1 se uhradí do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu výrobci, dovozci nebo producentovi látek, který podává oznámení.

Platby splatné podle odstavce 2 se uhradí do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu výrobci, dovozci nebo producentovi látek, který o prodloužení žádá.

4.  Není-li úhrada provedena před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 3, agentura stanoví druhou lhůtu pro úhradu.

Není-li úhrada provedena před uplynutím této druhé lhůty, oznámení nebo žádost o prodloužení se zamítne.

▼M1

5.  Byly-li oznámení nebo žádost o prodloužení zamítnuty, protože výrobce, dovozce nebo producent látek nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek či platby ve stanovené lhůtě, poplatky a platby uhrazené v souvislosti s tímto oznámením nebo s touto žádostí o prodloužení před zamítnutím se osobě, která podala oznámení nebo žádost, nevracejí ani jinak nepřipisují v její prospěch.

▼B

Článek 8

Poplatky za žádosti podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle odstavců 2 a 3 tohoto článku za každou žádost o povolení látky podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006.

▼M4

2.  Agentura vybere základní poplatek podle přílohy VI za každou žádost o povolení látky. Tento základní poplatek zahrnuje žádost o povolení jedné látky a jednoho použití.

Agentura vybere další poplatek podle přílohy VI tohoto nařízení za každé další použití a za každou další látku, která spadá do definice skupiny látek podle bodu 1.5 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006 a které se žádost týká. Je-li na žádosti o povolení uveden více než jeden žadatel, nevybírá se žádný další poplatek.

Pokud se žadatelé uvedení na společné žádosti o povolení liší svou velikostí, vybere se za tuto žádost nejvyšší poplatek vztahující se na kteréhokoli z těchto žadatelů.

Podává-li se žádost o povolení společně, žadatelé se vynasnaží, aby se poplatek mezi ně rozdělil spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem, a to zejména v případě malých a středních podniků.

Agentura vystaví jednu fakturu pro základní poplatek i veškeré další příslušné poplatky.

▼B

3.  Podává-li žádost pouze jeden střední podnik nebo dva či více MSP, z nichž největší je střední podnik, agentura vybere snížený základní poplatek a snížené další poplatky podle tabulky 2 přílohy VI.

Podává-li žádost pouze jeden malý podnik nebo dva či více MSP, z nichž největší je malý podnik, agentura vybere snížený základní poplatek a snížené další poplatky podle tabulky 3 přílohy VI.

Podává-li žádost pouze jeden nebo více mikropodniků, agentura vybere snížený základní poplatek a snížené další poplatky podle tabulky 4 přílohy VI.

4.  Za den přijetí žádosti se považuje den, kdy agentura obdrží poplatek za žádost o povolení.

Článek 9

Platby za přezkumy povolení podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere platbu podle odstavců 2 a 3 tohoto článku za každé předložení zprávy o přezkumu podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006.

▼M4

2.  Agentura vybere základní platbu podle přílohy VII za každé předložení zprávy o přezkumu. Tato základní platba se vztahuje na předložení zprávy o přezkumu jedné látky a jednoho použití.

Agentura vybere další platbu podle přílohy VII tohoto nařízení za každé další použití a každou další látku, která spadá do definice skupiny látek podle bodu 1.5 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006 a které se zpráva o přezkumu týká. Podává-li zprávu o přezkumu více než jedna strana, nevybírá se žádná další platba.

Pokud se subjekty podávající společnou zprávu o přezkumu liší svou velikostí, vybere se za toto podání nejvyšší platba vztahující se na kteréhokoli z nich.

Podává-li se zpráva o přezkumu společně, držitelé povolení se vynasnaží, aby se platba mezi ně rozdělila spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem, a to zejména v případě malých a středních podniků.

Agentura vystaví jednu fakturu pro základní platbu i veškeré další příslušné platby.

▼B

3.  Podává-li žádost pouze jeden střední podnik nebo dva či více MSP, z nichž největší je střední podnik, agentura vybere sníženou základní platbu a snížené další platby podle tabulky 2 přílohy VII.

Podává-li žádost pouze jeden malý podnik nebo dva či více MSP, z nichž největší je malý podnik, agentura vybere sníženou základní platbu a snížené další platby podle tabulky 3 přílohy VII.

Podává-li žádost pouze jeden nebo více mikropodniků, agentura vybere sníženou základní platbu a snížené další platby podle tabulky 4 přílohy VII.

4.  Za den přijetí zprávy se považuje den, kdy agentura obdrží platbu za předložení zprávy o přezkumu.

Článek 10

Poplatky za odvolání proti rozhodnutí agentury podle článku 92 nařízení (ES) č. 1907/2006

1.  Agentura vybere poplatek podle přílohy VIII za každé předložené odvolání proti rozhodnutí agentury podle článku 92 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.  Podává-li odvolání MSP, agentura vybere snížený poplatek podle tabulky 2 přílohy VIII.

3.  Rozhodne-li odvolací senát, že odvolání je nepřípustné, poplatek se nevrací.

4.  Agentura navrátí poplatek vybraný podle odstavce 1 tohoto článku, opraví-li výkonný ředitel agentury rozhodnutí podle čl. 93 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo je-li odvolání rozhodnuto ve prospěch předkladatele odvolání.

5.  Odvolání se považuje za přijaté odvolacím senátem teprve po přijetí příslušného poplatku agenturou.

Článek 11

Další platby

1.  Na žádost zúčastněné strany lze vybírat platby za administrativní a technické služby poskytnuté agenturou, které nejsou hrazeny jiným poplatkem nebo platbou stanovenou v tomto nařízení. Výše těchto plateb zohlední související množství práce.

Platby se nevybírají za pomoc poskytovanou kontaktním místem agentury a podporu členským státům, která je stanovena v čl. 77 odst. 2 písm. h) a i) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Výkonný ředitel agentury může rozhodnout o nevybírání plateb od mezinárodních organizací nebo zemí, které žádají agenturu o pomoc.

2.  Platby za administrativní služby jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura doručila fakturu.

3.  Není-li úhrada provedena před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 2, agentura stanoví druhou lhůtu pro úhradu.

Není-li úhrada provedena před uplynutím této druhé lhůty, agentura žádost zamítne.

4.  Není-li smluvně dohodnuto jinak, platby za technické služby se hradí před poskytnutím příslušné služby.

5.  Správní rada agentury vypracuje a po obdržení kladného stanoviska Komise přijme klasifikaci služeb a plateb.

Článek 12

Výhradní zástupce

V případě výhradního zástupce uvedeného v článku 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 se použití snížení pro MSP posoudí podle počtu zaměstnanců, obratu a údajů z rozvahy výrobce nepocházejícího ze Společenství, výrobce přípravku nebo výrobce látky nebo předmětu, který je zastoupen tímto výhradním zástupcem v souvislosti s danou transakcí, včetně příslušných informací od spojených a partnerských společností výrobce nepocházejícího ze Společenství, výrobce přípravku nebo výrobce látky nebo předmětu v souladu s doporučením 2003/361/ES.

Článek 13

Snížení a prominutí poplatků

1.  Fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že má nárok na snížený poplatek nebo platbu podle článků 3 až 10, o tom informuje agenturu při předložení registrace, aktualizace registračních údajů, žádosti, oznámení, zprávy o přezkumu, žádosti o povolení nebo odvolání, za které se vybírá poplatek.

2.  Fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že má nárok na prominutí poplatku podle čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006, o tom informuje agenturu při předložení registrace.

3.  Agentura může vždy požadovat doklad prokazující, že jsou splněny podmínky pro snížení poplatku nebo platby nebo pro prominutí poplatku.

▼M1

Pokud doklad předkládaný agentuře není v jednom z úředních jazyků Evropské unie, musí být připojen ověřený překlad do některého z těchto úředních jazyků.

▼B

4.  Nemůže-li fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že má nárok na snížení nebo prominutí poplatku, svůj nárok na takové snížení nebo prominutí prokázat, agentura vybere poplatek nebo platbu v plné výši a dále administrativní poplatek.

Uhradila-li již fyzická nebo právnická osoba, která tvrdí, že má nárok na snížení, snížený poplatek nebo platbu, ale nemůže prokázat svůj nárok na takové snížení, agentura vybere částku zbývající do plné výše poplatku nebo platby a dále administrativní poplatek.

Ustanovení čl. 11 odst. 2, 3 a 5 se použijí přiměřeně.KAPITOLA III

VÝPLATA ODMĚN AGENTUROU

Článek 14

Převody prostředků členským státům

1.  Část poplatků a plateb vybraných podle tohoto nařízení se převádí příslušným orgánům členských států v těchto případech:

a) oznámí-li příslušný orgán členského státu agentuře dokončení hodnocení látky podle čl. 46 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006;

b) jmenoval-li příslušný orgán člena Výboru pro hodnocení rizik, který vykonává činnost zpravodaje v souvislosti s povolovacím postupem včetně revize;

c) jmenoval-li příslušný orgán členského státu člena Výboru pro socioekonomickou analýzu, který vykonává činnost zpravodaje v souvislosti s povolovacím postupem včetně revize;

d) jmenoval-li příslušný orgán člena Výboru pro hodnocení rizik, který vykonává činnost zpravodaje v souvislosti s omezovacím postupem;

e) jmenoval-li příslušný orgán člena Výboru pro socioekonomickou analýzu, který vykonává činnost zpravodaje v souvislosti s omezovacím postupem;

f) případně za další úkoly provedené příslušnými orgány na žádost agentury.

Rozhodnou-li se výbory uvedené v tomto odstavci jmenovat spoluzpravodaje, převod prostředků se rozdělí mezi zpravodaje a spoluzpravodaje.

2.  Částky za úkoly popsané v odstavci 1 tohoto článku a maximální podíl poplatků a plateb, které se mají převádět příslušným orgánům členských států, stanoví správní rada agentury po obdržení kladného stanoviska Komise. Při stanovování převáděných částek se správní rada agentury řídí zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity definovanými v článku 27 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Rovněž zajistí, aby měla agentura trvale dostatek finančních prostředků k provádění úkolů definovaných v nařízení (ES) č. 1907/2006 s ohledem na stávající přidělované částky z rozpočtu a víceleté odhady příjmů včetně dotací Společenství a zohlední množství práce pro příslušné orgány členských států.

3.  Převody stanovené v odstavci 1 se uskutečňují teprve poté, kdy agentura dostane k dispozici příslušnou zprávu.

Správní rada agentury však může rozhodnout o povolení předběžného financování nebo průběžných plateb v souladu s čl. 81 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

4.  Převody prostředků stanovené v odst. 1 písm. b) až e) jsou určeny ke kompenzaci příslušných orgánů členského státu za práci zpravodaje a spoluzpravodaje a za související vědeckou a technickou podporu a není jimi dotčena povinnost členského státu nevydávat pokyny, které nejsou v souladu s nezávislostí agentury.

Článek 15

Další odměny

Při stanovení výše odměn vyplácených odborníkům nebo členům výborů za práci pro agenturu v souladu s čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 správní rada agentury zohlední související množství práce a řídí se zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity definovanými v článku 27 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Rovněž zajistí, aby měla agentura dostatek finančních prostředků k provádění úkolů definovaných v nařízení (ES) č. 1907/2006, s ohledem na stávající vyhrazené rozpočtové prostředky a víceleté odhady příjmů včetně dotací Společenství.KAPITOLA IV

PLATBY

Článek 16

Způsob úhrady

1.  Poplatky a platby se hradí v eurech.

2.  Úhrady se provedou teprve po vydání faktury agenturou, s výjimkou úhrad podle článku 10.

3.  Úhrady se provádějí převodem na bankovní účet agentury.

Článek 17

Identifikace úhrady

1.  V referenčním poli každé úhrady musí být uvedeno číslo faktury, s výjimkou úhrad podle článku 10.

V referenčním poli úhrad podle článku 10 musí být uvedena totožnost předkladatele či předkladatelů odvolání a případně číslo rozhodnutí, proti němuž se odvolání podává.

2.  Nelze-li účel úhrady zjistit, agentura stanoví lhůtu, do které jí musí plátce účel úhrady písemně oznámit. Neobdrží-li agentura oznámení účelu úhrady před uplynutím této lhůty, úhrada se považuje za neplatnou a dotčená částka se vrátí plátci.

Článek 18

Datum platby

1.  Za den provedení úhrady se považuje den, kdy je plná částka úhrady připsána na účet agentury.

2.  Úhrada se považuje za provedenou včas, jsou-li předloženy dostatečné doklady prokazující, že plátce uskutečnil příkaz k převodu na bankovní účet uvedený na faktuře před uplynutím příslušné lhůty.

Za dostatečný doklad se považuje potvrzení příkazu k úhradě vydané finančním ústavem. Je-li však nutné uskutečnit převod pomocí elektronické bankovní platební metody SWIFT, potvrzení o podání příkazu k úhradě musí mít formu kopie zprávy SWIFT opatřené razítkem a podepsané řádně zmocněným pracovníkem finančního ústavu.

Článek 19

Nedoplatky

1.  Lhůta k úhradě se považuje za dodrženou pouze tehdy, je-li včas uhrazena celá částka poplatku nebo platby.

2.  Vztahuje-li se faktura ke skupině transakcí, agentura může přiřadit kterýkoli nedoplatek ke kterékoli relevantní transakci. Kritéria pro přiřazení plateb stanoví správní rada agentury.

Článek 20

Navracení přeplatků

1.  Výkonný ředitel agentury stanoví pravidla pro navracení přeplatků poplatků nebo plateb plátci a zveřejní je na internetové stránce agentury.

Je-li však výše přeplatku nižší než 100 EUR a dotčená strana navrácení výslovně nepožaduje, přeplatek se nevrací.

2.  Přeplatky není možné započítat proti budoucím platbám agentuře.KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Prozatímní odhad

Správní rada agentury při zpracování odhadu celkových výdajů a příjmů na následující rozpočtový rok podle čl. 96 odst. 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 vyhotoví konkrétní prozatímní odhad příjmů z poplatků a plateb odděleně od příjmů z jakýchkoli dotací Společenství.

Článek 22

Přezkum

1.  Poplatky a platby stanovené v tomto nařízení se ročně revidují s ohledem na míru inflace měřenou podle Evropského indexu spotřebitelských cen zveřejněného Eurostatem na základě nařízení (ES) č. 2494/95. První revize se provede ke dni 1. června 2009.

▼M1

2.  Komise toto nařízení rovněž průběžně přezkoumává s ohledem na významné nově dostupné informace související s výchozími předpoklady očekávaných příjmů a výdajů agentury. Ke dni 31. ledna 2015 provede Komise revizi tohoto nařízení za účelem jeho případné změny, přičemž zohlední zejména náklady agentury a související náklady na služby poskytované příslušnými orgány členských států.

▼B

Článek 23

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3
PŘÍLOHA I

Poplatky za registrace předložené podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní poplatky

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun

1 739  EUR

1 304  EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun

4 674  EUR

3 506  EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000  tun

12 501  EUR

9 376  EUR

Poplatek za látky nad 1 000  tun

33 699  EUR

25 274  EURTabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

 

Střední podnik

(jednotlivé předložení)

Střední podnik

(společné předložení)

Malý podnik

(jednotlivé předložení)

Malý podnik

(společné předložení)

Mikropodnik

(jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(společné předložení)

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000  tun

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Poplatek za látky nad 1 000  tun

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR
PŘÍLOHA II

Poplatky za registrace předložené podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 a 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní poplatky

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Poplatek

1 739  EUR

1 304  EURTabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

 

Střední podnik

(jednotlivé předložení)

Střední podnik

(společné předložení)

Malý podnik

(jednotlivé předložení)

Malý podnik

(společné předložení)

Mikropodnik

(jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(společné předložení)

Poplatek

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR
PŘÍLOHA III

Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní poplatky za aktualizaci množstevního rozmezí

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun

2 935  EUR

2 201  EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1 000  tun

10 762  EUR

8 071  EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na více než 1 000  tun

31 960  EUR

23 970  EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1 000  tun

7 827  EUR

5 870  EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na více než 1 000  tun

29 025  EUR

21 768  EUR

Z množstevního rozmezí 100–1 000  tun na více než 1 000  tun

21 198  EUR

15 898  EURTabulka 2

Snížené poplatky pro MSP za aktualizaci množstevního rozmezí

 

Střední podnik

(jednotlivé předložení)

Střední podnik

(společné předložení)

Malý podnik

(jednotlivé předložení)

Malý podnik

(společné předložení)

Mikropodnik

(jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(společné předložení)

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1 000  tun

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na více než 1 000  tun

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1 000  tun

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na více než 1 000  tun

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

Z množstevního rozmezí 100–1 000  tun na více než 1 000  tun

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EURTabulka 3

Poplatky za další aktualizace

Druh aktualizace

Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity

1 631  EUR

Druh aktualizace

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti:

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

4 892  EUR

3 669  EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 631  EUR

1 223  EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

4 892  EUR

3 669  EUR

Informace v bezpečnostním listu

3 261  EUR

2 446  EUR

Obchodní název látky

1 631  EUR

1 223  EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 631  EUR

1 223  EURTabulka 4

Snížené poplatky za další aktualizace pro MSP

Druh aktualizace

Střední podnik

Malý podnik

Mikropodnik

Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Druh aktualizace

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti:

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informace v bezpečnostním listu

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Obchodní název látky

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
PŘÍLOHA IV

Poplatky za žádosti podle čl. 10 písm. a) bodu xi) nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní poplatky

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

4 892  EUR

3 669  EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 631  EUR

1 223  EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

4 892  EUR

3 669  EUR

Informace v bezpečnostním listu

3 261  EUR

2 446  EUR

Obchodní název látky

1 631  EUR

1 223  EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 631  EUR

1 223  EURTabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost

Střední podnik

(jednotlivé předložení)

Střední podnik

(společné předložení)

Malý podnik

(jednotlivé předložení)

Malý podnik

(společné předložení)

Mikropodnik

(jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(společné předložení)

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Informace v bezpečnostním listu

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Obchodní název látky

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR
PŘÍLOHA V

Poplatky a platby za oznámení týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Poplatky za oznámení týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy

Standardní poplatek

544  EUR

Snížený poplatek pro střední podniky

353  EUR

Snížený poplatek pro malé podniky

190  EUR

Snížený poplatek pro mikropodniky

27  EURTabulka 2

Platby za prodloužení osvobození pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy

Standardní platba

1 087  EUR

Snížená platba pro střední podniky

707  EUR

Snížená platba pro malé podniky

380  EUR

Snížená platba pro mikropodniky

54  EUR

▼M4
PŘÍLOHA VI

Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní poplatky

Základní poplatek

54 100 EUR

Další poplatek za látku

10 820 EUR

Další poplatek za použití

48 690 EURTabulka 2

Snížené poplatky pro střední podniky

Základní poplatek

40 575 EUR

Další poplatek za látku

8 115 EUR

Další poplatek za použití

36 518 EURTabulka 3

Snížené poplatky pro malé podniky

Základní poplatek

24 345 EUR

Další poplatek za látku

4 869 EUR

Další poplatek za použití

21 911 EURTabulka 4

Snížené poplatky pro mikropodniky

Základní poplatek

5 410 EUR

Další poplatek za látku

1 082 EUR

Další poplatek za použití

4 869 EUR
PŘÍLOHA VII

Platby za přezkum povolení podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní platby

Základní platba

54 100 EUR

Další platba za látku

10 820 EUR

Další platba za použití

48 690 EURTabulka 2

Snížené platby pro střední podniky

Základní platba

40 575 EUR

Další platba za látku

8 115 EUR

Další platba za použití

36 518 EURTabulka 3

Snížené platby pro malé podniky

Základní platba

24 345 EUR

Další platba za látku

4 869 EUR

Další platba za použití

21 911 EURTabulka 4

Snížené platby pro mikropodniky

Základní platba

5 410 EUR

Další platba za látku

1 082 EUR

Další platba za použití

4 869 EUR

▼M3
PŘÍLOHA VIII

Poplatky za odvolání podle článku 92 nařízení (ES) č. 1907/2006Tabulka 1

Standardní poplatky

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:

Poplatek

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES) č. 1907/2006

2 392  EUR

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006

4 783  EUR

Článku 51 nařízení (ES) č. 1907/2006

7 175  EURTabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:

Poplatek

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES) č. 1907/2006

1 794  EUR

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006

3 587  EUR

Článku 51 nařízení (ES) č. 1907/2006

5 381  EUR