EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1952

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 311, 17/11/2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1952/oj

17.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1952

ze dne 26. října 2016

o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Konkurenceschopnost, udržitelnost a energetická bezpečnost jsou obecnými cíli silné energetické unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu.

(2)

Vysoce kvalitní, srovnatelné, aktuální, spolehlivé a harmonizované údaje o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům jsou nezbytné pro tvorbu politiky energetické unie a pro monitorování energetických trhů členských států.

(3)

Cílem tohoto nařízení je zajišťovat společný rámec pro evropské statistiky na podporu energetických politik, zejména za účelem vytvoření plně integrovaného vnitřního trhu s energií pro zákazníky. Ke zlepšení integrace trhu by měla být zajištěna větší transparentnost nákladů a cen energie, jakož i míry veřejné podpory. Toto nařízení nevyžaduje žádnou harmonizaci struktury cen či poplatků ve všech členských státech.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES (2) poskytovala dosud společný rámec pro tvorbu, předávání a šíření srovnatelných statistik cen zemního plynu a elektřiny účtovaných průmyslovým zákazníkům v Unii.

(5)

Shromažďování údajů o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům v sektoru domácností bylo dosud prováděno na základě dobrovolných dohod.

(6)

Kvůli rostoucí složitosti vnitřního trhu s energií je stále obtížnější získat spolehlivé a aktuální údaje o cenách zemního plynu a elektřiny při neexistenci právně závazných povinností tyto údaje poskytovat, zejména v případě sektoru domácností.

(7)

Aby bylo zajištěno vykazování vysoce kvalitních údajů o cenách pro sektor domácností i pro sektor mimo domácnosti, mělo by být shromažďování obou druhů údajů upraveno legislativním aktem.

(8)

Ve většině členských států jsou údaje o přepravních a přenosových soustavách k dispozici od energetických regulačních orgánů. Počet subjektů podílejících se na sestavování údajů o distribučních nákladech je nicméně mnohem vyšší a má se za to, že v některých členských státech je vykazování údajů obtížnější. Vzhledem k významu distribučních nákladů a k potřebě transparentnosti v této záležitosti by mělo shromažďování údajů o cenách zemního plynu a elektřiny probíhat podle zavedených postupů v Evropském statistickém systému.

(9)

Systém spotřebitelských pásem, který používá Komise (Eurostat) ve svých cenových publikacích, by měl zajistit transparentnost trhu a všeobecné šíření jiných než důvěrných údajů o cenách a měl by umožňovat výpočet evropských souhrnných ukazatelů.

(10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) je referenčním rámcem pro evropské statistiky. Uvedené nařízení stanoví, že statistické údaje je nutné shromažďovat v souladu se zásadami nestrannosti, transparentnosti, spolehlivosti, objektivity, profesionální nezávislosti a efektivity nákladů a je nutné zároveň chránit statistickou důvěrnost.

(11)

Členské státy by měly sestavovat údaje o cenách zemního plynu a elektřiny s použitím zdrojů a metod, které jsou pro poskytování požadovaných informací nejvhodnější.

(12)

Údaje o cenách zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům by měly umožnit srovnání s cenami jiných energetických komodit.

(13)

V rámci standardního vykazování by měly být poskytovány informace o shromažďování údajů o cenách a o kvalitě těchto údajů.

(14)

Základní součástí statistik o cenách zemního plynu a elektřiny jsou podrobné údaje o rozdělení spotřebitelských pásem a jejich příslušných tržních podílech.

(15)

Analýzu cen lze provést pouze tehdy, pokud členské státy poskytují vysoce kvalitní úřední statistiky týkající se různých složek a dílčích složek cen zemního plynu a elektřiny. Revidovaná metodika pro podrobné členění složek a dílčích složek cen zemního plynu a elektřiny účtovaných konečným spotřebitelům umožní analyzovat dopad různých aspektů na konečné ceny.

(16)

Údaje o cenách a podmínkách prodeje konečným spotřebitelům poskytnuté Komisi (Eurostatu) a rozdělení celkového počtu konečných spotřebitelů podle spotřebitelských pásem by měly obsahovat veškeré nezbytné informace, které umožní Komisi rozhodnout o vhodných opatřeních či návrzích v souvislosti s energetickou politikou.

(17)

Pro zajištění transparentnosti cen má zásadní význam dobrá znalost daní, poplatků a odvodů v každém členském státě. Bylo zjištěno, že je důležité podrobné členění údajů o nákladech na sítě, daních, poplatcích a odvodech.

(18)

Členské státy, v nichž je spotřeba zemního plynu v porovnání s konečnou spotřebou energie v domácnostech nízká, by měly být zproštěny povinnosti poskytovat údaje o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky v domácnostech.

(19)

S cílem zvýšit spolehlivost údajů by Komise (Eurostat) společně s členskými státy měla posoudit a v případě potřeby zpřesnit metodiku shromažďování a zpracovávání údajů v souladu se správním rámcem pro statistiku. Proto by měly být pravidelně vypracovávány zprávy o kvalitě a prováděna hodnocení kvality údajů o cenách.

(20)

Na základě odůvodněné žádosti členského státu by měla mít Komise právo tomuto členskému státu udělit výjimky týkající se specifických povinností, v jejichž případě použití tohoto nařízení na statistický systém tohoto členského státu vyžaduje podstatné úpravy nebo by pravděpodobně vedlo k další výrazné zátěži respondentů.

(21)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o formát údajů a postupy pro jejich předávání, o požadavky na zabezpečení technické kvality obsahu standardních zpráv o kvalitě, a o udělování výjimek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4).

(22)

Jelikož cíle této směrnice, totiž vytvoření společného právního rámce pro systematickou tvorbu evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jeho rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(23)

Směrnice 2008/92/ES by proto měla být zrušena.

(24)

Návrh byl konzultován s Výborem pro Evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společný rámec pro vývoj, tvorbu a šíření srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„závodní výrobci“, „konečná spotřeba energie“ a „domácnost“ mají stejný význam jako v příloze A nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (5);

2)

„přenos“, „distribuce“, „zákazník“, „konečný spotřebitel“, „zákazník v domácnosti“, „zákazník mimo domácnost“ a „dodávka“ v souvislosti s elektřinou mají stejný význam jako v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (6);

3)

„přeprava“, „distribuce“, „dodávky“, „zákazník“, „zákazník v domácnosti“, „zákazník mimo domácnost“ a „konečný spotřebitel“ v souvislosti se zemním plynem mají stejný význam jako v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (7);

4)

„síťovou složkou“ se rozumí kombinace nákladů na přepravní a distribuční sítě pro zemní plyn, jak je uvedeno v příloze I bodě 6, nebo kombinace nákladů na přenosové a distribuční sítě pro elektřinu, jak je uvedeno v příloze II bodě 5.

Článek 3

Zdroje údajů

Členské státy sestavují údaje o cenách zemního plynu a elektřiny a jejich složkách a dílčích složkách týkajících se síťových nákladů, daní, poplatků a odvodů, jakož i o objemech spotřeby, v souladu s přílohami I a II. Při zohlednění zásad minimálního zatížení respondentů a administrativního zjednodušení bude využit jeden nebo více z těchto zdrojů:

a)

statistická zjišťování;

b)

administrativní zdroje;

c)

jiné zdroje používající metody statistického odhadování.

Článek 4

Pokrytí

1.   Členské státy zajistí, aby na základě shromažďování a sestavování údajů podle příloh I a II byly získány srozumitelné a srovnatelné vysoce kvalitní údaje, které reprezentativně odrážejí ceny a spotřebu zemního plynu a elektřiny v daných členských státech.

2.   Členské státy nejsou povinny předávat údaje o cenách zemního plynu pro zákazníky v domácnostech, pokud je spotřeba zemního plynu v sektoru domácností nižší než 1,5 % konečné vnitrostátní spotřeby energie v sektoru domácností.

3.   Nejméně jednou za tři roky Komise (Eurostat) přezkoumá, které členské státy nejsou povinny předávat údaje na základě odstavce 2.

Článek 5

Předávání údajů

1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) údaje stanovené v přílohách I a II.

2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví formát a postupy pro předávání údajů uvedených v přílohách I a II. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

3.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) statistiky do tří měsíců po skončení příslušného referenčního období.

Článek 6

Referenční období a četnost předávání údajů

1.   Referenční období pro údaje stanovené v přílohách I a II jsou roční (leden až prosinec) nebo pololetní (leden až červen a červenec až prosinec). První referenční období začíná v roce 2017.

2.   Četnost předávání je:

a)

roční (u období leden až prosinec) pro údaje uvedené v příloze I bodě 6 písm. a) a bodě 7 a v příloze II bodě 5 písm. a) a bodě 6;

b)

pololetní (u období leden až červen a červenec až prosinec) pro údaje uvedené v příloze I bodě 6 písm. b) a v příloze II bodě 5 písm. b).

Článek 7

Zabezpečování kvality

1.   Členské státy zajistí kvalitu údajů poskytovaných v souladu s tímto nařízením. Za tímto účelem se použijí standardní kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.   Členské státy informují Komisi (Eurostat) o veškerých změnách metodiky nebo jiných změnách, které by mohly významně ovlivnit statistiky cen zemního plynu a elektřiny, neprodleně a v každém případě nejpozději jeden měsíc poté, co daná změna nastane.

3.   Každé tři roky předloží členské státy Komisi (Eurostatu) standardní zprávu o kvalitě údajů v souladu s kritérii kvality stanovenými v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Tyto zprávy musí obsahovat informace o rozsahu a shromažďování údajů, kritériích výpočtu, použité metodice a zdrojích použitých údajů a o veškerých jejich změnách.

4.   Komise (Eurostat) posoudí kvalitu poskytnutých údajů a použije toto hodnocení a analýzu ze zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 3 k tomu, aby připravila a zveřejnila zprávu o kvalitě evropských statistik, na které se vztahuje toto nařízení.

5.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví požadavky na zabezpečení technické kvality obsahu zpráv o kvalitě podle odstavce 3 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 8

Šíření

Komise (Eurostat) zveřejní statistiky cen zemního plynu a elektřiny nejpozději pět měsíců po skončení každého referenčního období.

Článek 9

Výjimky

1.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů udělit výjimky ze specifických povinností, v jejichž případě použití tohoto nařízení na statistický systém členského státu vyžaduje podstatné úpravy nebo by vedlo pravděpodobně k další výrazné zátěži respondentů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

2.   Pro účely odstavce 1 podá dotčený členský stát Komisi řádně odůvodněnou žádost do 8. srpna 2017.

3.   Výjimky udělené podle odstavce 1 zůstanou v platnosti po co nejkratší dobu a v žádném případě ne déle než tři roky.

4.   Členský stát, kterému byla udělena výjimka podle odstavce 1, uplatňuje po dobu jejího trvání příslušná ustanovení směrnice 2008/92/ES.

Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 11

Zrušení směrnice 2008/92/ES

1.   Směrnice 2008/92/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. března 2017.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, použije se i nadále směrnice 2008/92/ES za podmínek stanovených v článku 9 tohoto nařízení.

3.   Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 26. října 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. LESAY


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. října 2016.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Úř. věst. L 298, 7.11.2008, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 94).


PŘÍLOHA I

CENY ZEMNÍHO PLYNU

Tato příloha stanoví metodiku pro shromažďování a sestavování statistických údajů o cenách zemního plynu pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti.

1.   Ceny

Za ceny se považují ceny účtované zákazníkům v domácnostech a konečným zákazníkům mimo domácnosti, kteří nakupují zemní plyn distribuovaný prostřednictvím sítí pro vlastní potřebu.

2.   Zemní plyn

Zemní plyn zahrnuje zemní plyn a jiná plynná paliva smísená se zemním plynem v přepravní a distribuční síti, jako je například bioplyn. Ostatní plynná paliva, která jsou distribuována prostřednictvím zvláštních sítí, aniž by byla smísena se zemním plynem (např. energoplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a bioplyn), zahrnuta nejsou.

3.   Vykazující jednotky

Údaje zahrnují všechny zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti, kteří jsou odběrateli zemního plynu, avšak nezahrnují zákazníky, kteří zemní plyn používají pouze pro:

výrobu elektřiny v elektrárnách nebo v zařízeních kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET); nebo

jiné než energetické účely (např. pro použití v chemickém průmyslu).

4.   Jednotky měření

Ceny jsou průměrné vnitrostátní ceny účtované zákazníkům v domácnostech a konečným zákazníkům mimo domácnosti.

Ceny se vyjadřují v národní měně za gigajoule (GJ). Jednotka spotřebované energie se měří na základě spalného tepla.

Ceny se váží podle podílu podniků dodávajících zemní plyn na trhu v každém spotřebitelském pásmu. Pokud není možné vypočítat vážené průměrné ceny, lze uvést aritmetický průměr cen. V každém případě údaje musí pokrývat reprezentativní část národního trhu.

5.   Spotřebitelská pásma

Ceny jsou založeny na systému pásem standardní roční spotřeby zemního plynu.

a)

Pro zákazníky v domácnostech se použijí tato pásma:

Spotřebitelské pásmo

Roční spotřeba zemního plynu (GJ)

 

Nejméně

Nejvýše

Pásmo D1

 

< 20

Pásmo D2

≥ 20

< 200

Pásmo D3

≥ 200

 

b)

Pro konečné zákazníky mimo domácnosti se použijí tato pásma:

Spotřebitelské pásmo

Roční spotřeba zemního plynu (GJ)

 

Nejméně

Nejvýše

Pásmo I1

 

< 1 000

Pásmo I2

≥ 1 000

< 10 000

Pásmo I3

≥ 10 000

< 100 000

Pásmo I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Pásmo I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Pásmo I6

≥ 4 000 000

 

6.   Míra podrobnosti

Ceny zahrnují všechny splatné poplatky: síťové poplatky a spotřebovanou energii po odečtení veškerých rabatů nebo prémií a s přičtením veškerých jiných poplatků (např. za pronájem měřidla, stálé poplatky). Poplatky za počáteční připojení se nezapočítávají.

Musí být předány níže specifikované podrobné údaje.

a)   Míra podrobnosti požadovaná pro složky a dílčí složky

Ceny se rozdělí do tří hlavních složek a do oddělených dílčích složek.

Cena zemního plynu pro konečného spotřebitele podle spotřebitelského pásma je součtem tří hlavních složek: složky energie a dodávky, síťové složky (přeprava a distribuce) a složky zahrnující daně, poplatky a odvody.

Složka a dílčí složka

Popis

Energie a dodávka

Tato složka zahrnuje komoditní cenu zemního plynu zaplacenou dodavatelem nebo cenu zemního plynu v místě vstupu do přepravní soustavy, včetně těchto případných nákladů odběratele: nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu konečným spotřebitelům.

Síť

Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady.

Dílčí složka

Síťová složka je rozdělena na náklady odběratele na přepravní a na distribuční sítě, a to takto:

1.

Průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

2.

Průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

Daně, poplatky a odvody

Tato složka je součtem všech dílčích složek (daní, poplatků a odvodů) uvedených níže.

Dílčí složka

Následující dílčí složky jsou předávány jako samostatné položky za každé spotřebitelské pásmo vymezené v bodě 5.

1.

Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES (1).

2.

Daně, poplatky nebo odvody související s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a KVET.

 

3.

Daně, poplatky nebo odvody související se strategickými zásobami, platbami za kapacitu a energetickou bezpečností; daně z distribuce zemního plynu; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav.

4.

Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů.

5.

Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících čtyř kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení.

b)   Míra podrobnosti na základě zdanění

Ceny se rozčlení do těchto tří úrovní:

Úroveň

Popis

Ceny bez všech daní, poplatků a odvodů

Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku.

Ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH) a jiných vratných daní

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH.

Ceny včetně všech daní

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH.

7.   Objemy spotřeby

Členské státy předávají informace o relativním podílu zemního plynu v každém spotřebitelském pásmu na základě celkového objemu, na nějž se ceny vztahují.

Roční objemy spotřeby pro každé spotřebitelské pásmo se předávají jednou ročně spolu s cenovými údaji za druhé pololetí.

Tyto údaje nesmějí být starší dvou let.


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA II

CENY ELEKTŘINY

Tato příloha stanoví metodiku pro shromažďování a sestavování statistických údajů o cenách elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti.

1.   Ceny

Za ceny se považují ceny účtované zákazníkům v domácnostech a konečným zákazníkům mimo domácnosti, kteří nakupují elektřinu pro vlastní potřebu.

2.   Vykazující jednotky

Údaje zahrnují všechny zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti, kteří jsou odběrateli elektřiny, avšak na elektřinu vyráběnou a následně spotřebovávanou závodními výrobci se povinnost vykazování nevztahuje.

3.   Jednotky měření

Ceny jsou průměrné vnitrostátní ceny účtované zákazníkům v domácnostech a konečným zákazníkům mimo domácnosti.

Ceny se vyjadřují v národní měně za kilowatthodinu (kWh).

Ceny se váží podle podílu podniků dodávajících elektřinu na trhu v každém spotřebitelském pásmu. Pokud není možné vypočítat vážené průměrné ceny, lze uvést aritmetický průměr cen. V každém případě údaje musí pokrývat reprezentativní část národního trhu.

4.   Spotřebitelská pásma

Ceny jsou založeny na systému pásem standardní roční spotřeby elektřiny.

a)

Pro zákazníky v domácnostech se použijí tato pásma:

Spotřebitelské pásmo

Roční spotřeba elektřiny (kWh)

Nejméně

Nejvýše

Pásmo DA

 

< 1 000

Pásmo DB

≥ 1 000

< 2 500

Pásmo DC

≥ 2 500

< 5 000

Pásmo DD

≥ 5 000

< 15 000

Pásmo DE

≥ 15 000

 

b)

Pro konečné zákazníky mimo domácnosti se použijí tato pásma:

Spotřebitelské pásmo

Roční spotřeba elektřiny (MWh)

Nejméně

Nejvýše

Pásmo IA

 

< 20

Pásmo IB

≥ 20

< 500

Pásmo IC

≥ 500

< 2 000

Pásmo ID

≥ 2 000

< 20 000

Pásmo IE

≥ 20 000

< 70 000

Pásmo IF

≥ 70 000

< 150 000

Pásmo IG

≥ 150 000

 

5.   Míra podrobnosti

Ceny zahrnují všechny splatné poplatky: síťové poplatky a spotřebovanou energii po odečtení veškerých rabatů nebo prémií a s přičtením veškerých jiných poplatků (např. za pronájem měřidla, stálé poplatky). Poplatky za počáteční připojení se nezapočítávají.

Musí být předány níže specifikované podrobné údaje.

a)   Míra podrobnosti požadovaná pro složky a dílčí složky

Ceny se rozdělí do tří hlavních složek a do oddělených dílčích složek.

Cena elektřiny pro konečného spotřebitele podle spotřebitelského pásma je součtem tří hlavních složek: složky energie a dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky zahrnující daně, poplatky a odvody.

Složka a

dílčí složka

Popis

Energie a dodávka

Tato složka zahrnuje tyto náklady odběratele: výrobu, akumulaci, vyrovnávání, náklady na dodanou energii, služby zákazníkům, poprodejní správu a jiné náklady na dodávku.

Síť

Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přenos a distribuci, ztráty při přenosu a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady.

Dílčí složka

Síťová složka je rozdělena na náklady odběratele na přenosové a distribuční sítě, a to takto:

 

1.

Průměrný relativní podíl nákladů na přenos pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl nákladů na přenos pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

2.

Průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl distribučních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů.

Daně, poplatky a odvody

Tato složka je součtem všech dílčích složek (daní, poplatků a odvodů) uvedených níže.

Dílčí složka

Následující dílčí složky jsou předávány jako samostatné položky za každé spotřebitelské pásmo vymezené v bodě 4.

 

1.

Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice 2006/112/ES.

2.

Daně, poplatky nebo odvody spojené s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a KVET.

3.

Daně, poplatky nebo odvody související s platbami za kapacitu, energetickou bezpečností a přiměřeností výrobních kapacit; daně z restrukturalizace uhelného průmyslu; daně z distribuce elektřiny; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav.

4.

Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů.

5.

Daně, poplatky nebo odvody související s odvětvím jaderné energie, včetně vyřazování jaderných zařízení z provozu, inspekcí a poplatků za jaderná zařízení.

6.

Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících pěti kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení.

b)   Míra podrobnosti na základě zdanění

Ceny se rozčlení do těchto tří úrovní:

Úroveň

Popis

Ceny bez všech daní, poplatků a odvodů

Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku.

Ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH) a jiných vratných daní

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH.

Ceny včetně všech daní

Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH.

6.   Objemy spotřeby

Členské státy předávají informace o relativním podílu elektřiny v každém spotřebitelském pásmu na základě celkového objemu, na nějž se ceny vztahují.

Roční objemy spotřeby pro každé spotřebitelské pásmo se předávají jednou ročně spolu s cenovými údaji za druhé pololetí.

Tyto údaje nesmějí být starší dvou let.


Top