EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0480

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/480 ze dne 1. dubna 2016 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010 (Text s významem pro EHP)

C/2016/1723

OJ L 87, 2.4.2016, p. 4–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj

2.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/480

ze dne 1. dubna 2016

o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy a o zrušení nařízení (EU) č. 1213/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (1), a zejména na čl. 16 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1071/2009 ukládá členským státům, aby vedly vnitrostátní elektronické rejstříky podniků silniční dopravy, které příslušný orgán oprávnil k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě. Relevantní údaje obsažené ve vnitrostátních elektronických rejstřících by se měly zpřístupnit všem příslušným orgánům ostatních členských států. Ustanovení čl. 16 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1071/2009 požadují, aby vnitrostátní elektronické rejstříky byly nejpozději do 31. prosince 2012 propojeny, a pověřují Komisi, aby přijala společná pravidla týkající se tohoto propojení. Na základě tohoto pověření přijala Komise nařízení (EU) č. 1213/2010 (2), aby se prostřednictvím systému pro výměnu zpráv nazývaného ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – evropské rejstříky podniků silniční dopravy) umožnilo propojení vnitrostátních elektronických rejstříků. Uvedený systém byl uveden do provozu dne 31. prosince 2012.

(2)

Během posledních tří let provozu systému ERRU Komise společně s odborníky z členských států zjistila, že několik aspektů týkajících se praktického používání systému ERRU není zcela v souladu s administrativními postupy zavedenými v členských státech.

(3)

Je proto třeba se zabývat nedostatky, které byly zjištěny při každodenním provozu systému ERRU, a uvést tento systém do souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1071/2009, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 (4), jakož i zaručit, že systém ERRU budou příslušné orgány v celé EU používat jednotným způsobem. Kromě toho je nutné přizpůsobit stávající pravidla vědeckotechnickému pokroku.

(4)

Nařízení Komise (EU) 2016/403 (5), které se týká klasifikace závažných porušení pravidel Unie, stanoví nový seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení pravidel Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podniku silniční dopravy nebo odpovědného zástupce pro dopravu. Je proto nezbytné umožnit v systému ERRU předávání informací týkajících se nového seznamu porušení předpisů.

(5)

Na zpracování všech osobních údajů podle nařízení (ES) č. 1071/2009 se vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů obsažená zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (6). Členské státy musí zejména zavést vhodná bezpečnostní opatření bránící zneužití osobních údajů.

(6)

Na zpracování všech osobních údajů podle nařízení (ES) č. 1071/2009 se v příslušných případech vztahují ustanovení o ochraně osobních údajů v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(7)

Vzhledem ke značnému množství změn, které by měly být provedeny ve společných pravidlech pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků, je nezbytné nahradit nařízení (EU) č. 1213/2010 novým aktem. Nařízení (EU) č. 1213/2010 by proto mělo být zrušeno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (8),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky týkající se propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy se systémem předávání zpráv ERRU, jak stanoví čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 použijí tyto definice:

a)

„systémem ERRU“ se rozumí systém propojení vnitrostátních elektronických rejstříků zřízený v souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009;

b)

„asynchronním rozhraním“ se rozumí postup, při němž je zpráva odesílaná jako odpověď na žádost vrácena prostřednictvím nového spojení HTTP;

c)

„plošným vyhledáváním“ se rozumí zpráva se žádostí členského státu adresovaná všem ostatním členským státům;

d)

„centrálním uzlem“ se rozumí informační systém umožňující směrování zpráv systému ERRU mezi členskými státy;

e)

„osvědčením CPC“ se rozumí osvědčení o odborné způsobilosti uvedené v čl. 8 odst. 8 nařízení (ES) č. 1071/2009;

f)

„členským státem, v němž došlo k porušení předpisů“ se rozumí členský stát, v němž se dopravní podnik dopustil porušení předpisů;

g)

„členským státem usazení“ se rozumí členský stát, v němž je podnik usazen;

h)

„vnitrostátním systémem“ se rozumí informační systém zavedený v každém členském státě za účelem vysílání a zpracovávání zpráv systému ERRU a odpovídání na ně;

i)

„synchronním rozhraním“ se rozumí postup, při němž je zpráva odesílaná jako odpověď na žádost vrácena prostřednictvím téhož spojení HTTP, které bylo použito pro žádost;

j)

„žádajícím členským státem“ se rozumí členský stát, který vyslal žádost nebo oznámení, jež jsou poté směrovány příslušným odpovídajícím členským státům;

k)

„odpovídajícím členským státem“ se rozumí členský stát, jemuž jsou žádost nebo oznámení v systému ERRU adresovány.

Článek 3

Povinnost propojení se systémem ERRU

Členské státy zřídí propojení vnitrostátních elektronických rejstříků uvedených v článku 16 nařízení (ES) č. 1071/2009 se systémem ERRU v souladu s postupy a technickými požadavky stanovenými v tomto nařízení.

Článek 4

Technické specifikace

Systém ERRU musí splňovat technické specifikace stanovené v přílohách I až VII tohoto nařízení.

Článek 5

Používání systému ERRU

1.   Při výměně informací prostřednictvím systému ERRU příslušné orgány dodržují postupy stanovené v příloze VIII tohoto nařízení.

2.   Členské státy poskytnou svým kontrolním orgánům pověřeným silničními kontrolami přístup k funkci „Check Community Licence“ (kontrola licence Společenství) systému ERRU.

3.   V případě, že se silničních kontrol účastní několik vnitrostátních kontrolních orgánů, členský stát rozhodne, kterým z těchto orgánů bude poskytnut přístup uvedený v odstavci 2.

Článek 6

Zrušení

Nařízení (EU) č. 1213/2010 se zrušuje ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 21).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (Úř. věst. L 74, 19.3.2016, s. 8).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

OBECNÉ ASPEKTY SYSTÉMU ERRU

1.   ARCHITEKTURA

Systém ERRU tvoří tyto části:

1.1.

Centrální uzel, který je schopen přijmout žádost od žádajícího členského státu, potvrdit ji a zpracovat ji přeposláním odpovídajícím členským státům. Centrální uzel vyčká, než každý odpovídající členský stát odpoví, shromáždí všechny odpovědi a přepošle souhrnnou odpověď žádajícímu členskému státu.

1.2.

Vnitrostátní systém každého členského státu, který je vybaven rozhraním schopným posílat žádosti do centrálního uzlu a přijímat příslušné odpovědi. Vnitrostátní systémy mohou k předávání a přijímání zpráv do/z centrálního uzlu využívat proprietární nebo komerční software.

1.3.

Alternativně k bodu 1.1 se členské státy mohou rozhodnout, že k výměně zpráv mezi sebou budou používat kompatibilní komerční síť. V takovém případě každý příslušný orgán poskytne centrálnímu uzlu statistické údaje o zprávách vyměňovaných v rámci této sítě.

2.   SPRÁVA

2.1.   Centrální uzel spravuje Komise, která je odpovědná za jeho technický provoz a údržbu.

2.2.   Centrální uzel neuchovává údaje po dobu delší než šest měsíců, kromě protokolů a statistických údajů uvedených v příloze VII.

2.3.   Centrální uzel neposkytuje přístup k osobním údajům, vyjma oprávněným zaměstnanců Komise, je-li to nezbytné pro účely údržby a odstraňování problémů.

2.4.   Členské státy odpovídají za:

2.4.1.

Zřízení a správu svých vnitrostátních systémů, včetně rozhraní s centrálním uzlem.

2.4.2.

Instalaci a údržbu svých vnitrostátních systémů, a to jak hardwaru, tak softwaru, ať již proprietárních nebo komerčních.

2.4.3.

Zajištění správné interoperability svého vnitrostátního systému s centrálním uzlem, včetně zpracovávání chybových hlášení obdržených z centrálního uzlu.

2.4.4.

Přijetí veškerých opatření pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

2.4.5.

Provoz vnitrostátních systémů v souladu s úrovněmi služeb stanovenými v příloze VI.

2.5.   Webový portál MOVEHUB

Komise poskytne webovou aplikaci se zabezpečeným přístupem (dále jen „webový portál MOVEHUB“) poskytující alespoň tyto služby:

a)

statistiky dostupnosti systémů členských států;

b)

oznamování údržby centrálního uzlu a vnitrostátních systémů členských států;

c)

souhrnné zprávy;

d)

správu kontaktů;

e)

schémata XSD.

2.6.   Správa kontaktů

Funkce správy kontaktů každému členskému státu umožní spravovat kontaktní údaje týkající se politických, podnikatelských, provozních a technických uživatelů daného členského státu, přičemž příslušný orgán každého členského státu je odpovědný za správu svých vlastních kontaktů. Kontaktní údaje ostatních členských států bude možné zobrazit, avšak nikoli upravovat.


PŘÍLOHA II

FUNKCE SYSTÉMU ERRU

1.

Systém ERRU poskytuje tyto funkce:

1.1.

„Check Good Repute (CGR)“ (kontrola dobré pověsti): umožňuje žádajícímu členskému státu zaslat dotaz jednomu nebo všem odpovídajícím členským státům za účelem zjištění způsobilosti odpovědného zástupce pro dopravu a tudíž oprávnění provozovat dopravní podnik.

1.2.

„Infringement Notification (INF)“ (oznámení o porušení předpisů): umožňuje členskému státu, v němž došlo k porušení předpisů, informovat členský stát usazení, že se dopravní podnik dopustil závažného porušení předpisů uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009. Rovněž umožňuje členskému státu, v němž došlo k porušení předpisů, požádat, aby v členském státě usazení byly dopravnímu podniku uloženy sankce.

1.3.

„Check Community Licence (CCL)“ (kontrola licence Společenství): umožňuje žádajícímu členskému státu zaslat dotaz odpovídajícímu členskému státu (tj. členskému státu usazení) s cílem zjistit, zda dopravní podnik provozuje svou činnost na základě platné licence Společenství.

2.

Systém ERRU bude zahrnovat další typy zpráv, jež se pro jeho efektivní fungování považují za vhodné, například oznámení o chybách.


PŘÍLOHA III

ZPRÁVY V SYSTÉMU ERRU

1.   OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

1.1.   Centrální uzel poskytne pro výměnu zpráv synchronní i asynchronní rozhraní. Členské státy si mohou k propojení se svými vlastními aplikacemi zvolit tu nejvhodnější technologii.

1.2.   Všechny zprávy vyměňované mezi centrálním uzlem a vnitrostátními systémy musí být v kódování UTF-8.

1.3.   Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní systémy byly schopny přijímat a zpracovávat zprávy obsahující znaky řecké abecedy nebo cyrilice.

2.   STRUKTURA ZPRÁV XML A DEFINICE SCHÉMATU (XSD)

2.1.   Obecná struktura zpráv XML se řídí formátem definovaným schématy XSD instalovanými v centrálním uzlu.

2.2.   Centrální uzel a vnitrostátní systémy odesílají a přijímají zprávy, které jsou v souladu se schématem XSD dané zprávy.

2.3.   Vnitrostátní systémy budou schopny zasílat, přijímat a zpracovávat všechny zprávy, které odpovídají kterékoli funkci uvedené v příloze II.

2.4.   Zprávy XML musí splňovat alespoň minimální požadavky stanovené v dodatku k této příloze.

Dodatek

Minimální požadavky na obsah zpráv XML

„Common Header“ (společné záhlaví)

Povinné

„Version“ (verze)

Oficiální verze specifikací XML bude specifikována prostřednictvím jmenného prostoru definovaného ve schématu XSD zprávy a v atributu version prvku „Header“ (záhlaví) všech zpráv XML. Číslo verze („n.m“) je definováno jako pevně stanovená hodnota v každém vydání souboru s definicí schématu XML (XSD).

Ano

„Test Identifier“ (testovací identifikátor)

Nepovinný identifikátor pro testování. Původce testu identifikátor vyplní a všichni účastníci pracovního postupu stejný identifikátor přepošlou/vrátí. V produkčním prostředí by na něj neměl být brán zřetel a bude-li uveden, nepoužije se.

Ne

„Technical Identifier“ (technický identifikátor)

Univerzální jednoznačný identifikátor (UUID), který jednoznačně identifikuje každou jednotlivou zprávu. Odesílatel generuje UUID a vyplňuje tento atribut. Tyto údaje nemají žádné provozní využití.

Ano

„Workflow Identifier“ (identifikátor pracovního postupu)

Identifikátor workflowId je UUID a měl by být generován žádajícím členským státem. Tento identifikátor se poté používá ve všech zprávách ke korelaci v rámci pracovního postupu.

Ano

„Sent At“ (odesláno)

Datum a čas (UTC) odeslání zprávy.

Ano

„Timeout“ (čekací doba)

Toto je nepovinný atribut s datem a časem (ve formátu UTC). Tuto hodnotu stanoví pouze uzel pro přeposlané žádosti. Slouží k informování odpovídajícího členského státu o době platnosti žádosti. Tato hodnota se nevyžaduje ve zprávách MS2TCN_<x>_Req a ve zprávách s odpověďmi. Je nepovinná, aby bylo možné použít stejnou definici záhlaví pro všechny typy zpráv bez ohledu na to, zda je atribut timeoutValue vyžadován, či nikoli.

Ne

„From“ (od)

Dvoupísmenný kód členského státu, který zprávu odeslal, podle normy ISO 3166-1, nebo „EU“.

Ano

„To“ (příjemce)

Dvoupísmenný kód členského státu, kterému je zpráva odeslána, podle normy ISO 3166-1, nebo „EU“.

Ano

„Check Good Repute“ (kontrola dobré pověsti)

„Check Good Repute Request“ (žádost o kontrolu dobré pověsti)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo identifikující každou jednotlivou žádost.

Ano

„Requesting Competent Authority“ (žádající příslušný orgán)

Příslušný orgán, který vydal žádost o vyhledání.

Ano

„Transport Manager Details“ (údaje o odpovědném zástupci pro dopravu)

Ano, nejsou-li údaje o osvědčení CPC

„Family Name“ (příjmení)

Příjmení odpovědného zástupce pro dopravu, jak je uvedeno/jsou uvedena v osvědčení CPC.

Ano

„First Name“ (jméno)

Jméno/jména odpovědného zástupce pro dopravu, jak je uvedeno/jsou uvedena v osvědčení o odborné způsobilosti.

Ano

„Date of Birth“ (datum narození)

Datum narození odpovědného zástupce pro dopravu ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ano

„Place of Birth“ (místo narození)

Místo narození odpovědného zástupce pro dopravu.

Ne

Údaje o osvědčení CPC

Ano, nejsou-li údaje o odpovědném zástupci pro dopravu

„CPC Number“ (číslo osvědčení CPC)

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti.

Ano

„CPC Issue Date“ (datum vydání osvědčení CPC)

Datum vydání osvědčení CPC ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ano

„CPC Issue Country“ (země vydání osvědčení CPC)

Dvoupísmenný kód země vydání osvědčení CPC ve formátu ISO 3166-1.

Ano


„Check Good Repute Reponse“ (odpověď na žádost o kontrolu dobré pověsti)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo odpovídající identifikátoru případu v žádosti.

Ano

„Requesting Competent Authority“ (žádající příslušný orgán)

Příslušný orgán, který vydal žádost o vyhledání.

Ano

„Responding Competent Authority“ (odpovídající příslušný orgán)

Příslušný orgán, který na žádost odpověděl.

Ano

„Status Code“ (stavový kód)

Stavový kód vyhledávání (např. „found“ (nalezeno), „not found“ (nenalezeno), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Status Message“ (stavová zpráva)

Vysvětlení stavu (v případě potřeby).

Ne

„Found Transport Manager Details“ (nalezené údaje o odpovědném zástupci pro dopravu)

Ano, pokud stavový kód je „Found“ (nalezeno)

„Family Name“ (příjmení)

Příjmení odpovědného zástupce pro dopravu, jak je zaneseno/jsou zanesena v rejstříku.

Ano

„First Name“ (jméno)

Jméno/jména odpovědného zástupce pro dopravu, jak je zaneseno/jsou zanesena v rejstříku.

Ano

„Date of Birth“ (datum narození)

Datum narození odpovědného zástupce pro dopravu ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD), jak je zaneseno v rejstříku.

Ano

„Place of Birth“ (místo narození)

Místo narození odpovědného zástupce pro dopravu, jak je zaneseno v rejstříku.

Ano

„CPC Number“ (číslo osvědčení CPC)

Číslo osvědčení o odborné způsobilosti, jak je zaneseno v rejstříku.

Ano

„CPC Issue Date“ (datum vydání osvědčení CPC)

Datum vydání osvědčení CPC ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD), jak je zaneseno v rejstříku.

Ano

„CPC Issue Country“ (země vydání osvědčení CPC)

Dvoupísmenný kód země vydání osvědčení CPC ve formátu ISO 3166-1, jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Total Managed Undertakings“ (celkový počet řízených podniků)

Počet dopravních podniků, s nimiž je odpovědný zástupce pro dopravu spojen.

Ano

„Total Managed Vehicles“ (celkový počet vozidel, za něž odpovídá)

Počet vozidel, s nimiž je odpovědný zástupce pro dopravu spojen.

Ano

„Fitness“ (způsobilost)

Buď prohlášení „Fit“ (způsobilý), nebo „Unfit“ (nezpůsobilý).

Ano

„End Date of Unfitness“ (datum konce nezpůsobilosti)

Datum, do kdy je odpovědný zástupce pro dopravu nezpůsobilý, ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD). Použije se v případě způsobilosti „Unfit“ (nezpůsobilý).

Ne

Metoda vyhledávání

Metoda použitá k vyhledání odpovědného zástupce pro dopravu: „NYSIIS“, „CPC“, „Custom“ (vlastní).

Ano

„Transport Undertaking“ (dopravní podnik – pro každého nalezeného odpovědného zástupce pro dopravu)

Ano, pokud počet řízených podniků > 0

„Transport Undertaking Name“ (název dopravního podniku)

Název dopravního podniku (název a právní forma), jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Transport Undertaking Address“ (adresa dopravního podniku)

Adresa dopravního podniku (adresa, PSČ, obec, země), jak je zanesena v rejstříku.

Ano

„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)

Sériové číslo licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zaneseno v rejstříku.

Ano

„Community Licence Status“ (status licence Společenství)

Status licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Managed Vehicles“ (počet vozidel, za něž odpovídá)

Počet vozidel, za něž dopravní podnik odpovídá, jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Infringement Notification“ (oznámení o porušení předpisů)

„Infringement Notification Request“ (žádost s oznámením o porušení předpisů)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo identifikující každou jednotlivou žádost.

Ano

„Notifying Authority“ (oznamující orgán)

Příslušný orgán, který vydal oznámení o porušení předpisů.

Ano

„Transport Undertaking“ (dopravní podnik)

Ano

„Transport Undertaking Name“ (název dopravního podniku)

Název dopravního podniku, u nějž bylo zaznamenáno porušení předpisů.

Ano

„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)

Sériové číslo opisu licence Společenství vydaného dopravnímu podniku.

Ano

„Vehicle Registration Number“ (registrační značka vozidla)

Registrační značka vozidla, kterého se porušení předpisů týká.

Ano

„Vehicle Registration Country“ (země registrace vozidla)

Země, ve které je vozidlo registrováno.

Ano

„Serious Infringement“ (závažné porušení předpisů)

Ano

„Date of Infringement“ (datum porušení předpisů)

Datum porušení předpisů ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ano

„Category“ (kategorie)

Kategorie porušení předpisů:

MSI – „Most serious infringement“ (nejvážnější porušení)

VSI – „Very serious infringement“ (velmi závažné porušení)

SI – „Serious infringement“ (závažné porušení)

Ano

„Infringement Type“ (druh porušení předpisů)

Podle klasifikace uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 1071/2009 a příloze I nařízení Komise (EU) 2016/403.

Ano

„Date of Check“ (datum kontroly)

Datum kontroly, při níž bylo porušení předpisů zjištěno, ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ano

„Penalty Imposed“ (uložená sankce, pro každé závažné porušení)

Ano

„Penalty Imposed Identifier“ (identifikátor uložené sankce)

Sériové číslo jednotlivé uložené sankce.

Ano

„Final Decision Date“ (datum konečného rozhodnutí)

Datum konečného rozhodnutí o uložení sankce ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ano

„Penalty Type Imposed“ (druh uložené sankce)

Uvede se jeden z těchto druhů:

101 – „Warning“ (varování)

201 – „Temporary ban on cabotage operations“ (dočasný zákaz provozování kabotáže)

202 – „Fine“ (pokuta)

203 – „Prohibition“ (zákaz)

204 – „Immobilisation“ (imobilizace)

102 – „Other“ (jiné)

Ano

„Start Date“ (datum začátku)

Datum začátku uložené sankce ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ne

„End Date“ (datum konce)

Datum konce uložené sankce ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ne

„Is Executed“ (vykonává se)

„Yes“ (ano)/„No“ (ne)

Ano

„Penalty Requested“ (požadovaná sankce, pro každé závažné porušení)

Ne

„Penalty Requested Identifier“ (identifikátor požadované sankce)

Sériové číslo jednotlivé požadované sankce.

Ano

„Penalty Type Requested“ (druh požadované sankce)

Uvede se jeden z těchto druhů:

101 – „Warning“ (varování)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence“ (dočasné odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence“ (trvalé odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence“ (dočasné odejmutí licence Společenství)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence“ (trvalé odejmutí licence Společenství)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations“ (pozastavení vydávání osvědčení řidiče)

306 – „Withdrawal of driver attestations“ (odejmutí osvědčení řidiče)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse“ (vydání osvědčení řidiče podřízeno dalším podmínkám, které zabrání jejich zneužívání nebo nesprávnému používání)

Ano

„Duration“ (doba trvání)

Doba trvání požadované sankce (v kalendářních dnech).

Ne


„Infringement Notification Response“ (odpověď na oznámení o porušení předpisů)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo odpovídající identifikátoru případu v žádosti.

Ano

„Originating Authority“ (orgán původu)

Příslušný orgán, který vydal původní oznámení o porušení předpisů.

Ano

„Licensing Authority“ (orgán vydávající licenci)

Příslušný orgán, který reaguje na oznámení o porušení předpisů.

Ano

„Status Code“ (stavový kód)

Stavový kód odpovědi na oznámení o porušení předpisů (např. „found“ (nalezeno), „not found“ (nenalezeno), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Status Message“ (stavová zpráva)

Vysvětlení stavu (v případě potřeby).

Ne

„Transport Undertaking“ (dopravní podnik)

Ano

„Transport Undertaking Name“ (název dopravního podniku)

Název dopravního podniku, jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Penalty Imposed“ (uložená sankce)

Ne

„Penalty Imposed Identifier“ (identifikátor uložené sankce)

Sériové číslo jednotlivé uložené sankce (uvedené v identifikátoru požadované sankce v oznámení o porušení předpisů).

Ano

„Authority Imposing Penalty“ (orgán ukládající sankci)

Název orgánu ukládajícího sankci.

Ano

„Is Imposed“ (uložena)

„Yes“ (ano)/„No“ (ne)

Ano

„Penalty Type Imposed“ (druh uložené sankce)

Uvede se jeden z těchto druhů:

101 – „Warning“ (varování)

301 – „Temporary withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence“ (dočasné odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství)

302 – „Permanent withdrawal of some or all of the certified true copies of the Community licence“ (trvalé odejmutí některých nebo všech ověřených opisů licence Společenství)

303 – „Temporary withdrawal of the Community licence“ (dočasné odejmutí licence Společenství)

304 – „Permanent withdrawal of the Community licence“ (trvalé odejmutí licence Společenství)

305 – „Suspension of the issue of driver attestations“ (pozastavení vydávání osvědčení řidiče)

306 – „Withdrawal of driver attestations“ (odejmutí osvědčení řidiče)

307 – „Issue of driver attestations subject to additional conditions in order to prevent misuse“ (vydání osvědčení řidiče podřízeno dalším podmínkám, které zabrání jejich zneužívání nebo nesprávnému používání)

102 – „Other“ (jiné)

Ano

„Start Date“ (datum začátku)

Datum začátku uložené sankce ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ne

„End Date“ (datum konce)

Datum konce uložené sankce ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

Ne

„Reason“ (odůvodnění)

Pokud sankce nebyla uložena, uvede se důvod.

Ne


„Infringement Notification Acknowledgement“ (potvrzení o doručení oznámení o porušení předpisů)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo odpovídající identifikátoru případu v oznámení nebo v odpovědi.

Ano

„Status Code“ (stavový kód)

Stavový kód potvrzení.

Ano

„Status Message“ (stavová zpráva)

Řetězec stavové zprávy.

Ne

„Originating Authority“ (orgán původu)

Pro „IN_Ack“: v legislativě je toto pole označeno jako „Destination Competent Authority Identifier“ (identifikátor příslušného orgánu určení).

Pro „IR_Ack“: v legislativě je toto pole označeno jako „Acknowledging Competent Authority Identifier“ (identifikátor potvrzujícího příslušného orgánu).

Ano

„Licensing Authority“ (orgán vydávající licenci)

Pro „IN_Ack“: v legislativě je toto pole označeno jako „Acknowledging Competent Authority Identifier“ (identifikátor potvrzujícího příslušného orgánu).

Pro „IR_Ack“: v legislativě je toto pole označeno jako „Destination Competent Authority Identifier“ (identifikátor příslušného orgánu určení).

Ano

„Acknowledgement type“ (typ potvrzení)

Vymezení typu potvrzení.

Možné hodnoty:

„IN_Ack“

„IR_Ack“

Ano

„Check Community Licence“ (kontrola licence Společenství)

„Check Community Licence Request“ (žádost o kontrolu licence Společenství)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo identifikující každou jednotlivou žádost.

Ano

„Originating Authority“ (orgán původu)

Orgán, který vydal žádost o vyhledání.

Ne

„Transport Undertaking“ (dopravní podnik)

Ano

„Transport Undertaking Name“ (název dopravního podniku)

Název dopravního podniku, pro který jsou požadovány údaje o licenci Společenství.

Ano

„Community Licence Number“ (číslo licence Společenství)

Sériové číslo opisu licence Společenství, o které jsou požadovány údaje.

Ano

„Vehicle Registration Number“ (registrační značka vozidla)

Registrační značka vozidla, pro které je opis licence Společenství vydán.

Ne


„Check Community Licence Response“ (odpověď na žádost o kontrolu licence Společenství)

Povinné

„Business Case Identifier“ (identifikátor případu)

Sériové nebo referenční číslo identifikující každou jednotlivou žádost.

Ano

„Originating Authority“ (orgán původu)

Orgán, který vydal žádost o vyhledání.

Ne

„Transport Undertaking“ (dopravní podnik)

Ano

„Transport Undertaking Name“ (název dopravního podniku)

Název dopravního podniku (název a právní forma), jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Transport Undertaking Address“ (adresa dopravního podniku)

Adresa dopravního podniku (adresa, PSČ, obec, země), jak je zanesena v rejstříku.

Ano

„Community Licence Details“ (údaje o licenci Společenství)

Ano

„Licence Number“ (číslo licence)

Sériové číslo licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zaneseno v rejstříku.

Ano

„Licence Status“ (status licence)

Status licence Společenství vydané dopravnímu podniku, jak je zanesen v rejstříku:

„Active“ (aktivní)

„Suspended“ (pozastavena)

„Withdrawn“ (odejmuta)

„Expired“ (skončila platnost)

„Lost/stolen“ (ztracena/odcizena)

„Annulled“ (zrušena)

„Returned“ (vrácena)

Ano

„Licence Type“ (druh licence)

Druh licence Společenství, jak je zanesen v rejstříku. Uvede se:

„Community licence for passenger transport“ (licence Společenství pro přepravu osob)

„National licence for passenger transport“ (vnitrostátní licence pro přepravu osob)

„Community licence for goods transport“ (licence Společenství pro přepravu nákladu)

„National licence for goods transport“ (vnitrostátní licence pro přepravu nákladu)

Ano

„Start Date“ (datum začátku)

Datum začátku platnosti licence Společenství.

Ano

„Expiry Date“ (datum konce platnosti)

Datum konce platnosti licence Společenství.

Ano

„Withdrawal Date“ (datum odejmutí)

Datum odejmutí licence Společenství.

Ne

„Suspension Date“ (datum pozastavení)

Datum pozastavení licence Společenství.

Ne

„Suspension Expiry Date“ (datum konce pozastavení)

Datum, do kdy je licence Společenství pozastavena.

Ne

„Managed Vehicles“ (počet vozidel, za něž odpovídá)

Počet vozidel, za něž dopravní podnik odpovídá, jak je zanesen v rejstříku.

Ano

„Certified True Copy Details“ (údaje o opisu)

Ano

„Licence Number“ (číslo licence)

Sériové číslo opisu licence Společenství vydaného dopravnímu podniku, jak je zaneseno v rejstříku (jde o číslo licence, které bylo obdrženo v žádosti).

Ano

„Licence Status“ (status licence)

Status opisu licence Společenství vydaného dopravnímu podniku, jak je zanesen v rejstříku:

„Active“ (aktivní)

„Suspended“ (pozastaven)

„Withdrawn“ (odejmut)

„Expired“ (skončila platnost)

„Lost/stolen“ (ztracen/odcizen)

„Annulled“ (zrušen)

„Returned“ (vrácen)

Ano

„Licence Type“ (druh licence)

Druh opisu licence Společenství, jak je zanesen v rejstříku. Uvede se:

„Community licence for passenger transport“ (licence Společenství pro přepravu osob)

„National licence for passenger transport“ (vnitrostátní licence pro přepravu osob)

„Community licence for goods transport“ (licence Společenství pro přepravu nákladu)

„National licence for goods transport“ (vnitrostátní licence pro přepravu nákladu)

Ano

„Start Date“ (datum začátku)

Datum začátku platnosti opisu licence Společenství

Ano

„Expiry Date“ (datum konce platnosti)

Datum konce platnosti opisu licence Společenství

Ano

„Withdrawal Date“ (datum odejmutí)

Datum odejmutí opisu licence Společenství

Ne

„Suspension Date“ (datum pozastavení)

Datum pozastavení opisu licence Společenství

Ne

„Suspension Expiry Date“ (datum konce pozastavení)

Datum konce platnosti pozastavení opisu licence Společenství.

Ne


PŘÍLOHA IV

PŘEPIS A SLUŽBY NYSIIS

1.   Pro kódování jmen všech odpovědných zástupců pro dopravu ve vnitrostátním rejstříku se používá algoritmus NYSIIS implementovaný v centrálním uzlu.

2.   Členské státy by měly při vyhledávání odpovědných zástupců pro dopravu v rejstříku pomocí funkce CGR vždy používat jako primární vyhledávací mechanismus klíč NYSIIS.

3.   Členské státy mohou navíc pro získání dalších výsledků použít vlastní algoritmus.

4.   Ve výsledcích vyhledávání bude uvedeno, pomocí kterého vyhledávacího mechanismu byl záznam nalezen, tj. NYSIIS, CPC, nebo vlastního.


PŘÍLOHA V

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

1.   Pro výměnu zpráv mezi centrálním uzlem a vnitrostátními systémy se vždy používá protokol HTTPS.

2.   Vnitrostátní systémy používají k zabezpečení přenosu zpráv mezi vnitrostátními systémy a centrálním uzlem certifikáty PKI poskytnuté Komisí.

3.   Ve vnitrostátních systémech jsou implementovány minimálně certifikáty používající hašovací algoritmus podpisu SHA-2 (SHA-256) a délku veřejného klíče 2 048 bitů.


PŘÍLOHA VI

ÚROVNĚ SLUŽEB

1.   Vnitrostátní systémy musí splňovat tyto minimální úrovně služeb:

1.1.

Musí být dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1.2.

Jejich dostupnost se sleduje prostřednictvím zpráv HEARTBEAT, které vysílá centrální uzel.

1.3.

Jejich míra dostupnosti musí být 98 % podle následující tabulky (údaje jsou zaokrouhleny na nejbližší vhodnou jednotku):

Dostupnost

znamená následující nedostupnost

denně

měsíčně

ročně

98 %

0,5 h

15 h

7,5 dne

Členské státy jsou žádány, aby dodržovaly denní míru dostupnosti, uznává se však, že některé nezbytné činnosti, jako je údržba systému, budou vyžadovat dobu odstávky delší než 30 minut. Měsíční a roční míry dostupnosti nicméně zůstávají povinné.

1.4.

Během jednoho kalendářního měsíce musí odpovědět minimálně na 98 % žádostí, které jim byly přeposlány.

1.5.

Při zasílání odpovědí na žádosti o kontrolu dobré pověsti, potvrzení o doručení oznámení o porušení předpisů a odpovědí na žádosti o kontrolu licence Společenství platí v souladu s přílohou VIII tyto požadavky:

1.5.1.

Na žádosti musí reagovat do 10 sekund.

1.5.2.

Celková čekací doba u žádostí (doba, během níž může žadatel čekat na odpověď) nesmí překročit 20 sekund.

1.5.3.

Musí být schopny vyřizovat žádosti rychlostí 6 zpráv za sekundu.

1.6.

Vnitrostátní systémy nebudou zasílat žádosti centrálnímu uzlu systému ERRU rychlostí přesahující 2 žádosti za sekundu.

1.7.

Každý vnitrostátní systém musí být schopen se vyrovnat s potenciálními technickými problémy centrálního uzlu nebo vnitrostátních systémů v jiných členských státech. Ty zahrnují mimo jiné:

a)

ztrátu spojení s centrálním uzlem;

b)

nezodpovězenou žádost;

c)

obdržení odpovědí po vypršení čekací doby na zprávu;

d)

obdržení nevyžádaných zpráv;

e)

obdržení neplatných zpráv.

2.   Centrální uzel musí:

2.1.

Vykazovat míru dostupnosti 98 %.

2.2.

Oznamovat vnitrostátním systémům případné chyby, a to buď prostřednictvím odpovědi, nebo prostřednictvím zvláštního chybového hlášení. Vnitrostátní systémy pak musí tato zvláštní chybová hlášení přijímat a mít zaveden postup eskalace za účelem přijetí vhodných opatření k nápravě oznámené chyby.

3.   Údržba

Členské státy musí ostatní členské státy a Komisi informovat o veškeré běžné údržbě prostřednictvím webové aplikace, a to nejméně jeden týden před zahájením takové činnosti, pokud je to technicky možné.


PŘÍLOHA VII

PROTOKOLOVÁNÍ A STATISTICKÉ ÚDAJE

1.   Tato příloha stanoví podrobnosti o protokolování a shromažďovaných statistických údajích v centrálním uzlu, nikoli v členských státech.

2.   V zájmu zajištění soukromí jsou údaje pro statistické účely anonymní. Údaje identifikující konkrétního odpovědného zástupce pro dopravu, dopravní podnik nebo osvědčení CPC nebudou pro statistické účely k dispozici.

3.   Protokolování zachycuje všechny transakce za účelem monitorování a odstraňování chyb a umožňuje generování statistických údajů o těchto transakcích.

4.   Osobní údaje se v protokolech neuchovávají déle než 6 měsíců. Statistické údaje se budou uchovávat po dobu neurčitou.

5.   Statistické údaje používané pro vykazování budou obsahovat:

a)

žádající členský stát;

b)

odpovídající členský stát;

c)

typ zprávy;

d)

stavový kód odpovědi;

e)

datum a čas zpráv;

f)

dobu odezvy.


PŘÍLOHA VIII

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ERRU

1.   KONTROLA DOBRÉ POVĚSTI ODPOVĚDNÝCH ZÁSTUPCŮ PRO DOPRAVU

Při ověřování prostřednictvím systému ERRU, zda byl odpovědný zástupce pro dopravu v jednom z členských států prohlášen za nezpůsobilého k řízení dopravní činnosti podniku v souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1071/2009, používají členské státy plošné vyhledávání CGR, a to odesláním zprávy „Check Good Repute Request“ (žádost o kontrolu dobré pověsti). Odpovídající členské státy na žádost odpoví zasláním zprávy „Check Good Repute Response“ (odpověď na žádost o kontrolu dobré pověsti).

2.   VÝMĚNA INFORMACÍ O PORUŠENÍCH PŘEDPISŮ

2.1.   Při výměně informací o závažných porušeních předpisů prostřednictvím systému ERRU v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1072/2009 nebo čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1073/2009 v případě jednoho či více porušení předpisů ze strany dopravce učiní členský stát, v němž došlo k porušení předpisů, oznámení členskému státu usazení v rámci článku 16 nařízení (ES) č. 1071/2009. Oznámení se učiní zasláním zprávy „Infringement Notification Request“ (žádost s oznámením o porušení předpisů).

2.2.   Žádost „Infringement Notification Request“ se odešle co nejdříve, nejpozději do šesti týdnů od přijetí konečného rozhodnutí v dané věci. Obsahuje podrobnosti o porušeních předpisů, stavu uložených sankcí a o případných sankcích požadovaných v členském státě usazení.

2.3.   Členský stát usazení odpoví na žádost „Infringement Notification Request“ co nejdříve, nejpozději do šesti týdnů od přijetí konečného rozhodnutí v dané věci, zasláním odpovědi „Infringement Notification Response“ (odpověď na oznámení o porušení předpisů), přičemž v příslušných případech informuje, které ze sankcí požadovaných členským státem, v němž došlo k porušení předpisů, byly uloženy. Pokud takové sankce uloženy nebyly, odpověď „Infringement Notification Response“ obsahuje důvod neuložení.

2.4.   Každé oznámení o porušení předpisů se vždy potvrzuje zprávou „Infringement Notification Acknowledgment“ (potvrzení o doručení oznámení o porušení předpisů).

3.   KONTROLA LICENCE SPOLEČENSTVÍ

3.1.   Při kontrole dostupnosti licence Společenství podle článku 4 nařízení (ES) č. 1072/2009 a nařízení (ES) č. 1073/2009 si členský stát prostřednictvím žádosti „Check Community Licence Request“ (žádost o kontrolu licence Společenství) zaslané členskému státu usazení může vyžádat informace o licenci Společenství uvedené v čl. 16 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1071/2009.

3.2.   Členský stát usazení odpoví zasláním odpovědi „Check Community Licence Response“ (odpověď na žádost o kontrolu licence Společenství).


Top