EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0642

Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

OJ L 187, 21.7.2010, p. 5–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 243 - 260

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/oj

21.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 642/2010

ze dne 20. července 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na článek 143 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Článek 135 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví celní sazby společného celního sazebníku, které mají být účtovány při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení. Pro produkty uvedené v čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení se však dovozní clo rovná intervenční ceně použitelné na tyto produkty v době dovozu, která se zvýší o 55 % a poté sníží o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotčenou zásilku.

(3)

Pro účely klasifikace dovážených produktů se v některých případech produkty uvedené v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 dělí do několika standardních jakostí. Proto by měly být standardní jakosti, které budou použity, definovány podle objektivních kritérií pro klasifikaci a měly by být stanoveny míry odchylek, aby mohl být dovážený produkt podle jakosti klasifikován co nejvhodněji. Z možných objektivních kritérií pro klasifikaci jakosti pšenice obecné je při obchodování nejužívanějším a nejsnáze kontrolovatelným kritériem obsah proteinů, měrná hmotnost a obsah různých nečistot (Schwarzbesatz). Pro pšenici tvrdou jsou těmito kritérii měrná hmotnost, obsah různých nečistot (Schwarzbesatz) a obsah skelných zrn. Proto je třeba podrobit dovážené zboží analýze, aby bylo možné určit tyto parametry pro jednotlivé dovážené zásilky. V případech, kdy Unie stanovila úřední postup pro uznávání osvědčení o jakosti, která jsou vydaná orgánem v zemi původu, však lze tyto analýzy provádět pouze za účelem ověření na dostatečně reprezentativním počtu dovezených zásilek.

(4)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 je pro účely výpočtu dovozního cla nutné pravidelně stanovovat reprezentativní dovozní ceny CIF pro produkty, jichž se odstavec 1 uvedeného článku týká. Je třeba určit cenové kotace pro různé jakosti pšenice a jiných obilovin, aby mohly být tyto ceny stanoveny. Je proto třeba tyto kotace definovat.

(5)

V zájmu jasnosti a transparentnosti představují kotace pro jednotlivé druhy pšenice a jiné obiloviny na komoditních burzách ve Spojených státech amerických objektivní základ pro stanovení reprezentativních dovozních cen CIF. Vzhledem k připočtení obchodní prémie, jež je na trhu Spojených států poskytována pro všechny jakosti jednotlivých obilovin, je možné přepočítat burzovní kotace pro jednotlivé obiloviny na cenu FOB při vývozu ze Spojených států. Připočtením nákladů na námořní dopravu mezi Mexickým zálivem či Velkými jezery a přístavem Unie na trhu s námořní dopravou mohou být tyto ceny FOB přepočteny na reprezentativní dovozní ceny CIF. Z hlediska objemu dopravovaného nákladu a obchodu v přístavu v Rotterdamu je tento přístav cílovou stanicí v Unii, pro niž jsou kotace cen za námořní dopravu nejznámější veřejnosti, nejtransparentnější a nejdostupnější. Proto je cílovým přístavem Unie Rotterdam.

(6)

Z tohoto důvodu a v zájmu transparentnosti se reprezentativní dovozní ceny CIF uvedené v čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví podle kotací na komoditní burze pro příslušný druh obilovin, podle obchodní prémie pro tento druh obilovin poskytnuté a nákladů na námořní dopravu mezi Mexickým zálivem nebo Velkými jezery a přístavem v Rotterdamu. Nicméně rozdíly mezi náklady na dopravu podle cílového přístavu jsou důvodem k paušální úpravě dovozního cla pro přístavy Unie u Středozemního moře a u Černého moře, na Atlantickém pobřeží Iberského poloostrova, ve Spojeném království, v Irsku, v severských zemích, v pobaltských zemích a v Polsku. Ke sledování vývoje takto stanovených dovozních cen CIF je třeba denně monitorovat složky, které tvoří součást pro jejich výpočet. Reprezentativní dovozní ceny CIF pro ječmen umožňují odhadnout situaci na trhu pro čirok a žito, a proto platí pro tyto obiloviny reprezentativní dovozní ceny CIF stanovené pro ječmen.

(7)

Pro účely stanovení dovozního cla pro obiloviny podle článku 136 nařízení (ES) č. 1234/2007 období deseti pracovních dnů pro zaznamenávání reprezentativních dovozních cen CIF pro jednotlivé obiloviny spolehlivě odráží vývoj trhu. Dovozní cla pro tyto produkty jsou proto stanovena patnáctý den a poslední pracovní den každého měsíce podle průměrné reprezentativní dovozní ceny CIF zaznamenané během zmíněného období. Takto vypočtené dovozní clo může být používáno po dobu dvou týdnů, aniž by citelně ovlivnilo dovozní cenu po zaplacení cla. Pokud však pro určený produkt není v období výpočtu reprezentativní dovozní ceny CIF k dispozici burzovní kotace nebo dojde-li v důsledku náhlých změn jednotlivých složek výpočtu dovozního cla k výraznému kolísání dovozních cen CIF v období výpočtu, je nutno přijmout opatření pro udržení reprezentativnosti dovozní ceny CIF pro příslušný produkt. Dojde-li k výraznému kolísání burzovních kotací, obchodních prémií souvisejících s kotacemi, nákladů na námořní dopravu nebo směnného kurzu použitého pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF pro daný produkt, reprezentativnost ceny používané pro výpočet dovozního cla se zabezpečí úpravou, která odpovídá odchylce od platného stanovení, která byla těmito změnami způsobená. Ačkoli je provedena taková úprava, načasování dalšího stanovení dovozních cel nemusí být ovlivněno.

(8)

Za normálních tržních podmínek burzovní kotace používaná pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF při dovozech kukuřice seté tvrdozrnné nezohledňuje jakostní prémii, a to buď kvůli zvláštní jakosti zboží nebo proto, že cena produktu, který má být dovezen, tuto prémii k běžné ceně dotčeného produktu zahrnuje. Za tím účelem, aby byla tato jakostní prémie vzhledem k ceně nebo ke kotaci zohledněna, měla by být dovozcům, kteří prokážou, že dovezené zboží použili pro výrobu produktů vysoké jakosti, pro něž může být taková prémie poskytnuta, při dovozu dotčeného produktu část dovozního cla uhrazena paušální sazbou.

(9)

Ve snaze zajistit, aby dovozci dodržovali ustanovení tohoto nařízení, by měl být kromě jistot týkajících se licencí stanoven režim dodatečných jistot.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní sazby společného celního sazebníku uvedené v článku 135 a článku 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou sazby použitelné v den stanovený v článku 67 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (4).

Článek 2

1.   Dovozní cla uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 pro produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (pšenice obecná vysoké jakosti), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90, kromě hybridů k setí, se vypočítávají denně, Komise je však stanoví patnáctý pracovní den každého měsíce pro použití od šestnáctého dne tohoto měsíce a poslední pracovní den každého měsíce pro použití od prvního dne měsíce následujícího. Pokud patnáctého není pracovní den Komise, cla se stanoví pracovní den předcházející patnáctému dnu dotyčného měsíce.

Pokud se však v období používání takto stanovených cel odchýlí vypočtené průměrné dovozní clo o 5 EUR za tunu nebo více od stanoveného cla, provede se odpovídající úprava.

2.   Cena, která se použije pro výpočet dovozního cla, je denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5. Pro každé stanovení je dovozní clo považováno za průměr dovozních cel vypočítaných během předchozích 10 pracovních dní. Pro stanovení a úpravy Komise nebere v úvahu denní dovozní cla užívaná pro předchozí stanovení.

Intervenční cena, která se použije pro výpočet cel, je cena použitelná v měsíci, ve kterém se dovozní clo použije.

3.   Dovozní cla stanovená v souladu s tímto nařízením se použijí, dokud nenabude účinnosti nové stanovení.

Při každém stanovení nebo při úpravě zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie dovozní cla a údaje použité pro jejich výpočet.

4.   Pokud se přístav vykládky v Unii nachází

a)

ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři a pokud je zboží dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem, sníží Komise dovozní clo až o částku 3 EUR/t;

b)

v přístavech na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově, ve Spojeném království, v Irsku, v Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, ve Finsku nebo ve Švédsku a pokud je zboží dopravované přes Atlantský oceán, sníží Komise dovozní clo až o částku 2 EUR/t.

Celní orgán v přístavu vykládky vydá podle vzoru uvedeného v příloze I osvědčení o množství jednotlivých vyložených produktů. Clo se podle prvního pododstavce sníží pouze v případě, že toto osvědčení doprovází zboží až do okamžiku splnění dovozních celních formalit.

Článek 3

1.   Dovozní cla se sníží o 24 EUR za tunu u kukuřice seté tvrdozrnné, která splňuje specifikace stanovené v příloze II.

2.   Aby se mohlo snížení podle odstavce 1 využít, musí být kukuřice setá tvrdozrnná zpracována v produktech kódů KN 1904 10 10, 1103 13 nebo 1104 23 do šesti měsíců ode dne propuštění do volného oběhu.

3.   Použijí se ustanovení o zvláštním použití podle článku 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a článků 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (5).

4.   Aniž je dotčen čl. 293 odst. 1 písm. e) nařízení (EHS) č. 2454/93, složí dovozce u příslušného orgánu dodatečnou jistotu 24 EUR za tunu kukuřice seté tvrdozrnné s výjimkou případu, kdy je dovozní licence doprovázena osvědčením o shodě vydaným argentinským Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení. V tomto případě žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují v kolonce 24 údaj o druhu osvědčení o shodě a jeho číslo.

Pokud však clo použitelné v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu je nižší než 24 EUR za tunu kukuřice, jistota se rovná částce cla.

Článek 4

Jakostní kritéria, která musí být při dovozu do Unie dodržena, a povolené odchylky jsou uvedeny v příloze II.

Článek 5

1.   Reprezentativní dovozní ceny CIF uvedené v čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) 1234/2007 pro pšenici obecnou vysoké jakosti, pšenici tvrdou, kukuřici a další krmné zrní uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení se skládají z těchto složek:

a)

reprezentativní burzovní kotace na trhu Spojených států amerických;

b)

obchodní prémie a srážky připojené k této kotaci na trhu Spojených států amerických v den kotace, a zejména v případě pšenice tvrdé, spojené s jakostí mouky;

c)

nákladů na námořní dopravu a souvisejících nákladů mezi Spojenými státy americkými (Mexický záliv nebo Duluth) a přístavem v Rotterdamu pro plavidlo o kapacitě nejméně 25 000 tun.

2.   Komise zaznamená každý pracovní den

a)

složku uvedenou v odst. 1 písm. a) podle burz a referenčních jakostí uvedených v příloze III;

b)

složky uvedené v odst. 1 písm. b) a c) podle veřejně dostupných údajů.

3.   S ohledem na vypočítávání složky uvedené v odst. 1 písm. b) nebo příslušné kotace FOB se použijí následující prémie a srážky:

a)

prémie 14 EUR za tunu u pšenice obecné vysoké jakosti;

b)

srážka 10 EUR za tunu u pšenice tvrdé střední jakosti;

c)

srážka 30 EUR za tunu u pšenice tvrdé nízké jakosti.

4.   Reprezentativní dovozní ceny CIF za pšenici tvrdou, pšenici obecnou vysoké jakosti a kukuřici jsou souhrnem složek uvedených v písmenech a), b) a c) odstavce 1. Reprezentativní dovozní ceny CIF pro žito a čirok se vypočítají pomocí kotace ječmene ve Spojených státech amerických podle ustanovení přílohy III.

5.   Reprezentativní dovozní ceny CIF za osivo pšenice obecné kódu KN 1001 90 91 a osivo kukuřice kódu KN 1005 10 90 jsou ceny vypočítané pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pro kukuřici.

Článek 6

1.   Žádost o dovozní licence pro pšenici obecnou vysoké jakosti je platná, pokud

a)

žadatel uvede v kolonce 20 dovozní licence jakost, která má být dovážena;

b)

se žadatel písemně zaváže, že u příslušného subjektu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu složí speciální dodatečnou jistotu k jistotám podle článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (6).

Dodatečná jistota uvedená v písmenu b) prvního pododstavce činí 95 EUR za tunu. Avšak v případech, kde je dovozní licence doplněna osvědčeními o shodě vydanými „Federal Grain Inspection Service (FGIS)“ nebo „Canadian Grain Commission (CGC)“ v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. b) nebo c), není požadována žádná dodatečná jistota. V tomto případě žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují v kolonce 24 údaj o druhu osvědčení o shodě a jeho číslo.

2.   Žádost o dovozní licence pro pšenici tvrdou je platná, pokud

a)

žadatel uvede v kolonce 20 dovozní licence jakost, která má být dovážena;

b)

se žadatel písemně zaváže, že u příslušného subjektu v den přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu složí speciální dodatečnou jistotu k jistotě podle článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud dovozní clo pro jakost uvedenou v kolonce 20 dovozní licence není nejvyšší clo pro danou skupinu produktů.

Částka dodatečné jistoty podle písmene b) prvního pododstavce se rovná rozdílu v den prohlášení o propuštění do volného oběhu mezi nejvyšším clem a clem používaným pro uvedenou jakost, k němuž je připočten příplatek 5 EUR za tunu. Kde však je dovozní clo používané pro různé jakosti pšenice tvrdé nula, závazek uvedený v písmenu b) prvního pododstavce se nevyžaduje.

Kde má být dovozní licence doprovázena osvědčeními o shodě vydanými „Federal Grain Inspection Service (FGIS)“ a „Canadian Grain Commission (CGC)“ uvedenými v článku 7, není požadována žádná dodatečná jistota. V takovém případě dovozní licence v kolonce 24 obsahuje údaj o druhu osvědčení o shodě.

3.   V případě pozastavení cla na dovoz u všech jakostních kategorií pšenice obecné podle článku 187 nařízení (ES) č. 1234/2007 se po celé období, kdy se uplatňuje pozastavení, nepožaduje dodatečná jistota 95 EUR za tunu uvedená v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 7

1.   Celní úřad propouštějící zboží do volného oběhu odebere z každé zásilky pšenice obecné vysoké jakosti, pšenice tvrdé, kukuřice seté tvrdozrnné reprezentativní vzorky v souladu s přílohou I nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (7). Odebrání vzorku však neproběhne tam, kde je dovozní clo pro různé jakosti stejné.

Pokud však Komise úředně uzná osvědčení o jakosti pšenice obecné vysoké jakosti, pšenice tvrdé nebo kukuřice seté tvrdozrnné vydané zemí původu obilovin, budou odebrány vzorky k ověření osvědčené jakosti pouze z dostatečně reprezentativního počtu zásilek.

2.   Komise oficiálně uznává v souladu s principy stanovenými v článcích 63 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93 tato osvědčení o shodě:

a)

osvědčení vydaná argentinským „Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)“ pro kukuřici setou tvrdozrnnou;

b)

osvědčení vydaná „Federal Grain Inspection Service (FGIS)“ Spojených států amerických pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pšenici tvrdou vysoké jakosti;

c)

osvědčení vydaná kanadským „Canadian Grain Commission (CGC)“ pro pšenici obecnou vysoké jakosti a pšenici tvrdou vysoké jakosti.

Vzor osvědčení o shodě vydaný Senasa je uveden v příloze IV. Vyobrazení razítek schválených argentinskou vládou bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Vzory osvědčení o shodě a razítek vydaných FGIS jsou uvedeny v příloze V.

Vzory osvědčení o shodě, specifikace stupňů pro vývoz a razítek vydaných CGC jsou uvedeny v příloze VI.

Pokud analytické parametry uvedené v osvědčení o shodě vydaném subjekty uvedenými v prvním pododstavci vykazují shodu s normami jakosti pšenice obecné vysoké jakosti, pšenice tvrdé a kukuřice seté tvrdozrnné uvedenými v příloze II, odeberou se během hospodářského roku vzorky alespoň u 3 % zásilek přicházejících do každého vstupního přístavu.

Zboží se zařadí do standardní jakosti, pro kterou jsou splněny všechny požadavky uvedené v příloze II.

3.   Standardními metodami analýzy podle odstavce 1 jsou metody uvedené v nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 (8).

Kukuřice setá tvrdozrnná je kukuřice druhu Zea mays indurata, jejíž zrna představují převážně sklovitý endosperm (tvrdá nebo rohovitá struktura). Obvykle mají oranžovou nebo červenou barvu. Horní část (naproti klíčku) neboli koruna nemá žádnou rýhu.

Skelná zrna kukuřice seté tvrdozrnné musí splňovat tato dvě kritéria:

a)

jejich koruna nemá žádnou rýhu a

b)

jejich endosperm odhaluje při podélném řezu střední moučnatou část zcela obklopenou rohovitou částí. Rohovitá část musí tvořit dominantní část celkového povrchu řezu.

Obsah skelných zrn se určí spočítáním zrn v reprezentativním vzorku 100 zrn, která kritéria uvedená v třetím pododstavci splňují.

Referenční metoda pro určení flotačního indexu je uvedena v příloze VII.

4.   Pokud výsledky analýzy ukážou, že dovážená pšenice obecná vysoké jakosti, pšenice tvrdá a kukuřice setá tvrdozrnná jsou nižší standardní jakosti, než je uvedeno v dovozní licenci, zaplatí dovozce rozdíl mezi dovozním clem použitelným pro produkt uvedený v licenci a clem pro produkt skutečně dovezený. V takovém případě se jistota pro dovozní licence uvedená v čl. 12 písm. a) nařízení (ES) č. 1342/2003 a dodatečná jistota podle čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 tohoto nařízení uvolní s výjimkou příplatku 5 EUR stanoveného ve druhém pododstavci odst. 2.

Pokud rozdíl uvedený v prvním pododstavci není zaplacen do jednoho měsíce, dodatečná jistota uvedená v čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 a 2 propadne.

5.   Reprezentativní vzorky dovážených obilovin odebrané příslušným orgánem členského státu musí být uchovány po dobu šesti měsíců.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1249/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX.

Článek 9

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Viz příloha VIII.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

Image


PŘÍLOHA II

Klasifikační kritéria pro dovážené produkty

(při obsahu vlhkosti 12 % hmotnostních nebo ekvivalentu)

Produkt

Pšenice obecná a špalda (1), vyjma soureže

Pšenice tvrdá

Kukuřice setá tvrdozrnná

Kukuřice jiná než tvrdá

Jiné zrní

Kód KN

1001 90

1001 10 00

1005 90 00

1005 10 90 a 1005 90 00

1002, 1003 a 1007 00 90

Jakost (2)

Vysoká

Střední

Nízká

Vysoká

Střední

Nízká

 

 

 

1.

Minimální obsah proteinů

14,0

11,5

2.

Minimální měrná hmotnost (kg/hl)

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Maximální obsah nečistot (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Minimální obsah skelných zrn

75,0

62,0

95,0

5.

Maximální flotační index

25,0


Odchylky

Povolená odchylka

Pšenice tvrdá a pšenice obecná

Kukuřice setá tvrdozrnná

Obsah proteinů

–0,7

Minimální měrná hmotnost

–0,5

–0,5

Maximální obsah nečistot

+0,5

Obsah skelných zrn

–2,0

–3,0

Flotační index

+1,0


(1)  Včetně loupané špaldy.

(2)  Použijí se metody analýzy stanovené v příloze I části IV nařízení (EU) č. 1272/2009.


PŘÍLOHA III

Kotační burzy a referenční odrůdy

Produkt

Pšenice obecná

Pšenice tvrdá

Kukuřice

Jiné krmné zrní

Standardní jakost

Vysoká

Střední

Nízká

 

 

 

Referenční odrůda (typ, stupeň) pro burzovní kotaci

Hard Red Spring no 2

Hard Red Winter no 2

Soft Red Winter no 2

Hard Amber Durum no 2

Yellow Corn no 3

US Barely no 2

Kotační burzy

Minneapolis Grain Exchange

Kansas City Board of Trade

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (1)

Chicago Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (2)


(1)  Pokud nejsou k dispozici kotace, které lze použít pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF, použijí se kotace FOB veřejně dostupné ve Spojených státech amerických.

(2)  Pokud nejsou k dispozici kotace, které lze použít pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF, použijí se nejreprezentativnější kotace FOB veřejně dostupné ve Spojených státech amerických.


PŘÍLOHA IV

NEVYPLNĚNÝ VZOR OSVĚDČENÍ O JAKOSTI „SENASY“ SCHVÁLENÉ ARGENTINSKOU VLÁDOU (ČL. 7 ODST. 2)

Image


PŘÍLOHA V

VZOR OSVĚDČENÍ O SHODĚ SCHVÁLENÝ VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH PRO PŠENICI OBECNOU

Image

VZOR OSVĚDČENÍ O SHODĚ SCHVÁLENÝ VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH PRO PŠENICI TVRDOU

Image


PŘÍLOHA VI

VZOR OSVĚDČENÍ O SHODĚ SCHVÁLENÝ VLÁDOU KANADY PRO PŠENICI OBECNOU A TVRDOU A SPECIFIKACE STUPŇŮ PRO VÝVOZ

Image

Specifikace stupňů pro vývoz pro kanadskou pšenici obecnou a tvrdou

PŠENICE OBECNÁ

Canada Western Red Spring

(CWRS)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CWRS

(Min.) 79,0 kg/hl

(Max.) 0,4 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CWRS

(Min.) 77,5 kg/hl

(Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 3 CWRS

(Min.) 76,5 kg/hl

(Max.) 1,25 % včetně 0,2 % jiných osiv


Canada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CWES

(Min.) 78,0 kg/hl

(Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CWES

(Min.) 76,0 kg/hl

(Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv


Canada Prairie Spring Red

(CPSR)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CPSR

(Min.) 77,0 kg/hl

(Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CPSR

(Min.) 75,0 kg/hl

(Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv


Canada Prairie Spring White

(CPSW)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CPSW

(Min.) 77,0 kg/hl

(Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CPSW

(Min.) 75,0 kg/hl

(Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv


Canada Western Red Winter

(CWRW)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CWRW

(Min.) 78,0 kg/hl

(Max.) 1,0 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CWRW

(Min.) 74,0 kg/hl

(Max.) 2,0 % včetně 0,2 % jiných osiv


Canada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CWSWS

(Min.) 78,0 kg/hl

(Max.) 0,75 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CWSWS

(Min.) 75,5 kg/hl

(Max.) 1,0 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 3 CWSWS

(Min.) 75,0 kg/hl

(Max.) 1,5 % včetně 0,2 % jiných osiv

PŠENICE TVRDÁ

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Testovací hmotnost

Celkové příměsi včetně zrn jiných obilovin

č. 1 CWAD

(Min.) 80,0 kg/hl

(Max.) 0,5 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 2 CWAD

(Min.) 79,5 kg/hl

(Max.) 0,8 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 3 CWAD

(Min.) 78,0 kg/hl

(Max.) 1,0 % včetně 0,2 % jiných osiv

č. 4 CWAD

(Min.) 75,0 kg/hl

(Max.) 3,0 % včetně 0,2 % jiných osiv

Poznámky:

„Zrna jiných obilovin“

:

V těchto stupních se jedná pouze o oves, ječmen, žito a tritikale.

„Pšenice obecná“

:

Pro vývozy pšenice obecné dodá „Canadian Grain Commission“ dokumentaci s osvědčením určujícím obsah proteinů dotyčné zásilky.

„Pšenice tvrdá“

:

Pro vývozy pšenice tvrdé dodá „Canadia Grain Commission“ dokumentaci s osvědčením dokládajícím obsah skelných zrn a zvláštní váhu (kilogramy/hektolitr) dotyčné zásilky.


PŘÍLOHA VII

STANDARDNÍ METODA STANOVENÍ FLOTAČNÍHO INDEXU (ČL. 7 ODST. 3)

Připravte vodní roztok dusičnanu sodného o měrné hmotnosti 1,25 a udržujte jej při 35 °C.

Do roztoku vložte 100 zrn kukuřice z reprezentativního vzorku o obsahu vlhkosti nejvýše 14,5 %.

Po dobu pěti minut roztok každých 30 vteřin protřepejte, aby se odstranily vzduchové bubliny.

Oddělte plovoucí zrna od ponořených a spočítejte je.

Flotační index se vypočítá následovně:

Flotační index pro zkoušku = (počet plujících zrn)/(počet ponořených zrn) × 100

Opakujte pětkrát.

Flotační index je aritmetickým průměrem pěti zkoušek s vyloučením dvou krajních hodnot.


PŘÍLOHA VIII

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 1249/96

(Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125)

 

Nařízení Komise (ES) č. 641/97

(Úř. věst. L 98, 15.4.1997, s. 2)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2092/97

(Úř. věst. L 292, 25.10.1997, s. 10)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2519/98

(Úř. věst. L 315, 25.11.1998, s. 7)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2235/2000 (1)

(Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 13)

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 2104/2001

(Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 8)

 

Nařízení Komise (ES) č. 597/2002

(Úř. věst. L 91, 6.4.2002, s. 9)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1900/2002

(Úř. věst. L 287, 25.10.2002, s. 15)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1110/2003

(Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12)

 

Nařízení Komise (ES) č. 777/2004

(Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50)

Pouze článek 5

Nařízení Komise (ES) č. 1074/2008

(Úř. věst. L 294, 1.11.2008, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 459/2009

(Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 3)

 

Nařízení Komise (EU) č. 170/2010

(Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 8)

 


(1)  Toto nařízení bylo změněno nařízením (ES) č. 2015/2001 (Úř. věst. L 272, 13.10.2001, s. 31).


PŘÍLOHA IX

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1249/96

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1 první a druhá věta

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 třetí věta

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 4 první pododstavec první odrážka

Čl. 2 odst. 4 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 4 první pododstavec druhá a třetí odrážka

Čl. 2 odst. 4 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 5 první pododstavec první věta

Čl. 3 odst. 1

Čl. 2 odst. 5 první pododstavec druhá věta

Čl. 3 odst. 2

Čl. 2 odst. 5 první pododstavec třetí věta

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 4 první pododstavec

Čl. 2 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 4 druhý pododstavec

Článek 2a

Článek 3

Článek 4

Čl. 4 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 4 odst. 3 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 5 odst. 3 písm. a), b) a c)

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Čl. 5 odst. 5

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 1a první pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 7 odst. 2 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 6 odst. 1a druhý až šestý pododstavec

Čl. 7 odst. 2 druhý až šestý pododstavec

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 7 odst. 3 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2 třetí pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 7 odst. 3 třetí pododstavec písm. a) a b)

Čl. 6 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 7 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec

Čl. 7 odst. 3 pátý pododstavec

Čl. 6 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Čl. 6 odst. 4

Čl. 7 odst. 5

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha IVa

Příloha V

Příloha IVb

Příloha VI

Příloha V

Příloha VII

Příloha VI

Příloha I

Příloha VIII

Příloha IX


Top