EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010Q0423(01)-20201214

Consolidated text: Jednací řád Účetního dvora Evropské unie

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/423/2020-12-14

02010Q0423(01) — CS — 14.12.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

JEDNACÍ ŘÁD ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE

(Úř. věst. L 103 23.4.2010, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ č. 19-2020 ÚČETNÍHO DVORA ze dne 14. prosince 2020

  L 434

66

23.12.2020
▼B

JEDNACÍ ŘÁD ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE

OBSAH

ORGANIZACE ÚČETNÍHO DVORA

KAPITOLA I

ÚČETNÍ DVŮR

Článek 1

Kolegiátní orgán

ODDÍL 1

ČLENOVÉ

Článek 2

Začátek funkčního období

Článek 3

Povinnosti členů a výkon jejich funkce

Článek 4

Odvolání z funkce a odnětí nároku na důchod nebo jej nahrazující požitky

Článek 5

Pořadí

Článek 6

Zastupování členů

ODDÍL 2

PŘEDSEDA

Článek 7

Volba předsedy

Článek 8

Zastupování předsedy

Článek 9

Povinnosti předsedy

ODDÍL 3

SENÁTY A VÝBORY

Článek 10

Vytvoření senátů

Článek 11

Působnost senátů

Článek 12

Výbory

ODDÍL 4

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK

Článek 13

Generální tajemník

KAPITOLA II

VÝKON PRAVOMOCÍ ÚČETNÍHO DVORA

Článek 14

Přenesení pravomoci

Článek 15

Pravomoci schvalující osoby

Článek 16

Organizační struktura Účetního dvora

FUNGOVÁNÍ ÚČETNÍHO DVORA

KAPITOLA I

ZASEDÁNÍ ÚČETNÍHO DVORA A SENÁTŮ

ODDÍL 1

ÚČETNÍ DVŮR

Článek 17

Časový rozvrh zasedání

Článek 18

Stanovení pořadu jednání

Článek 19

Rozhodovací postup

Článek 20

Řízení zasedání

Článek 21

Usnášeníschopnost

Článek 22

Neveřejný charakter zasedání

Článek 23

Zápisy ze zasedání

ODDÍL 2

SENÁTY

Článek 24

Zasedání senátů

KAPITOLA II

PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚČETNÍHO DVORA, SENÁTŮ A VÝBORŮ

Článek 25

Rozhodnutí Účetního dvora

Článek 26

Rozhodnutí senátů

Článek 27

Rozhodnutí výborů

Článek 28

Jazyky a autentifikace

Článek 29

Zasílání a zveřejňování

KAPITOLA III

KONTROLY A PŘÍPRAVA ZPRÁV, STANOVISEK, PŘIPOMÍNEK, A PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

Článek 30

Provádění kontrol

Článek 31

Zpravodaj

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Hodnoty vyjádřené zlomkem

Článek 33

Používání rodově specifických výrazů

Článek 34

Prováděcí předpisy

Článek 35

Přístup k dokumentům

Článek 36

Vstup v platnost

Článek 37

ZveřejněníHLAVA I

ORGANIZACE ÚČETNÍHO DVORAKAPITOLA I

Účetní dvůr

Článek 1

Kolegiátní orgán

Účetní dvůr je uspořádán a jedná jako kolegiátní orgán v souladu s ustanoveními Smluv a finančního nařízení a v souladu s tímto jednacím řádem.Oddíl 1

Členové

Článek 2

Začátek funkčního období

Funkční období členů Účetního dvora začíná dnem, který je za tímto účelem stanoven ve jmenovací listině, a pokud stanoven není, dnem přijetí této listiny.

Článek 3

Povinnosti členů a výkon jejich funkce

Členové vykonávají svou funkci v souladu s čl. 286 odst. 1, 3 a 4 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 4

Odvolání z funkce a odnětí nároku na důchod nebo jej nahrazující požitky

1.  
Pokud Účetní dvůr na základě předložených informací rozhodne většinou hlasů všech svých členů, že některý ze členů přestal splňovat podmínky nezbytné k výkonu jeho funkce nebo již neplní povinnosti vyplývající z jeho funkce (čl. 286 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie), pověří předsedu, nebo je-li dotyčným členem předseda, člena následujícího po něm v pořadí podle článku 5 vyhotovením předběžné zprávy.
2.  
Předběžná zpráva se zasílá spolu s podpůrnými dokumenty všem členům, včetně dotyčného člena; tento člen odpoví formou písemných připomínek zaslaných v přiměřené lhůtě stanovené předsedou, nebo je-li tímto členem předseda, členem následujícím po něm v pořadí.
3.  
Dotyčný člen je také vyzván, aby podal Účetnímu dvoru ústní vysvětlení.
4.  
Účetní dvůr přijímá rozhodnutí o postoupení věci Soudnímu dvoru za účelem odvolání dotyčného člena z funkce a/nebo odnětí nároku na důchod nebo jej nahrazující požitky tajným hlasováním na základě čtyřpětinové většiny hlasů všech svých členů. Dotyčný člen se hlasování neúčastní.

Článek 5

Pořadí

1.  
Členové jsou řazeni po předsedovi podle dne jejich jmenování; v případě opakovaného jmenování člena, které nemusí následovat po bezprostředně předcházejícím funkčním období, je vzata v úvahu délka trvání dřívějšího funkčního období.
2.  
Členové, kteří byli jmenováni ve stejný den, jsou řazeni podle věku.

Článek 6

Zastupování členů

1.  
Uvolní-li se funkce člena, určí Účetní dvůr jednoho nebo více členů, které pověří jeho zastupováním do doby jmenování nového člena.
2.  
V případě nepřítomnosti člena nebo překážky jeho účasti jej zastoupí jeden nebo více členů v souladu s prováděcími předpisy.Oddíl 2

Předseda

Článek 7

Volba předsedy

1.  
Účetní dvůr volí nového předsedu před koncem funkčního období úřadujícího předsedy. Pokud skončí funkční období předsedy v době, kdy dochází k částečné obměně členů podle čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, volba předsedy se uskuteční okamžitě nebo nejpozději patnáct pracovních dnů po začátku funkčního období Účetního dvora v novém složení.
2.  
Volba předsedy probíhá tajným hlasováním. Předsedou je zvolen ten kandidát, který získá v prvním kole dvoutřetinovou většinu hlasů všech členů Účetního dvora. Pokud žádný z kandidátů neobdrží odpovídající počet hlasů, přistoupí se bez prodlení k druhému kolu hlasování a je zvolen ten kandidát, který získá většinu hlasů všech členů Účetního dvora. Nezíská-li v druhém kole hlasování žádný kandidát většinu hlasů všech členů Účetního dvora, uskuteční se další kola hlasování podle postupu uvedeného v prováděcích předpisech.

Článek 8

Zastupování předsedy

1.  
Uvolní-li se funkce předsedy, povinnosti předsedy dočasně vykonává odstupující předseda za předpokladu, že je nadále členem Účetního dvora a není k jejich výkonu nezpůsobilý. V ostatních případech zastupuje předsedu jako úřadující předseda člen následující po něm v pořadí ve smyslu článku 5.
2.  
Úřadující předseda zajišťuje po dobu zastupování každodenní řízení Účetního dvora a uspořádá volbu nového předsedy v souladu s článkem 7. Pokud dojde k uvolnění funkce předsedy méně než šest měsíců před ukončením běžného funkčního období, nahradí předsedu člen následující po něm v pořadí ve smyslu článku 5.
3.  
V případě nepřítomnosti předsedy nebo překážky jeho účasti ho zastoupí člen následující po něm v pořadí ve smyslu článku 5.

Článek 9

Povinnosti předsedy

1.  

Předseda:

a) 

svolává a řídí schůze kolegia a zajišťuje řádný průběh jednání;

b) 

dohlíží na výkon rozhodnutí Účetního dvora;

c) 

zabezpečuje správné fungování útvarů Účetního dvora a řádné řízení jejich různých činností;

d) 

určuje osobu pověřenou zastupováním Účetního dvora ve všech sporech, kterých se Účetní dvůr účastní;

e) 

zastupuje Účetní dvůr navenek, a to zejména ve vztahu k orgánu udělujícímu absolutorium, dalším orgánům Unie a kontrolním institucím členských států.

2.  
Předseda může část svých úkolů přenést na jednoho nebo více členů.Oddíl 3

Senáty a výbory

Článek 10

Vytvoření senátů

1.  
Účetní dvůr vytvoří senáty pro přijímání určitých kategorií zpráv nebo stanovisek v souladu s čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2.  
O oblastech působnosti jednotlivých senátů rozhodne Účetní dvůr na základě návrhu předsedy.
3.  
Každý člen Účetního dvora je na návrh předsedy přidělen Účetním dvorem do některého ze senátů.
4.  
Každý senát si ze svých členů zvolí předsedajícího v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích předpisech.

Článek 11

Působnost senátů

1.  
Senáty přijímají v souladu s ustanoveními prováděcích předpisů zprávy a stanoviska, s výjimkou výroční zprávy o souhrnném rozpočtu Evropské unie a výroční zprávy o evropských rozvojových fondech.
2.  
Senát, který je příslušný pro přijetí určitého dokumentu podle odstavce 1, může přijetí takového dokumentu postoupit kolegiu v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích předpisech.
3.  
Senáty jsou příslušné pro přípravu dokumentů, které jsou přijímány Účetním dvorem, včetně návrhu znění připomínek a stanovisek, navrhovaných pracovních programů a dalších dokumentů z oblasti auditu, kromě dokumentů, pro jejichž přípravu jsou příslušné výbory vytvořené v souladu s článkem 12.
4.  
Senáty rozdělují své úkoly mezi své členy v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích předpisech.
5.  
Členové odpovídají za výkon jim svěřených úkolů příslušnému senátu a kolegiu.

Článek 12

Výbory

1.  
Vytvoření a složení výborů upravují prováděcí předpisy.
2.  
Výbory jsou v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích předpisech příslušné pro záležitosti, které nejsou v působnosti senátů podle článku 11.Oddíl 4

Generální tajemník

Článek 13

Generální tajemník

1.  
Účetní dvůr jmenuje svého generálního tajemníka po zvolení tajným hlasováním v souladu s postupem, který stanoví prováděcí předpisy.
2.  
Generální tajemník je odpovědný Účetnímu dvoru, jejž pravidelně informuje o plnění svých povinností.
3.  
V rámci pravomocí Účetního dvora zajišťuje generální tajemník sekretariát Účetního dvora.
4.  
Generální tajemník vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování ve smyslu článku 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství a pravomoci orgánu oprávněného uzavírat smlouvy se zaměstnanci ve smyslu článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, pokud rozhodnutí Účetního dvora o výkonu pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování a orgánu oprávněného uzavírat smlouvy se zaměstnanci nestanoví jinak.
5.  
Generální tajemník vykonává řízení personálu a správu Účetního dvora a veškeré ostatní úkoly, kterými jej Účetní dvůr pověří.
6.  
V případě nepřítomnosti generálního tajemníka nebo překážky jeho účasti dojde k jeho zastoupení v souladu s prováděcími předpisy.KAPITOLA II

Výkon pravomocí účetního dvora

Článek 14

Přenesení pravomoci

1.  
Za předpokladu dodržení zásady kolektivní odpovědnosti může Účetní dvůr zmocnit jednoho nebo více členů k přijetí přesně vymezených řídících nebo správních opatření jeho jménem a pod jeho dohledem, zejména přípravných podkladů pro pozdější rozhodnutí kolegia. Tito členové informují o takto přijatých opatřeních kolegium Účetního dvora.
2.  
Členové mohou zmocnit jednoho nebo více úředníků nebo jiných zaměstnanců Účetního dvora k podepisování dokumentů týkajících se záležitostí v jejich působnosti v souladu s ustanoveními prováděcích předpisů.

Článek 15

Pravomoci schvalující osoby

1.  
Podle vnitřních předpisů o plnění rozpočtu vykonávají funkci schvalující osoby členové Účetního dvora a funkci pověřené schvalující osoby vykonává generální tajemník.
2.  
Účetní dvůr stanoví podmínky kontroly výkonu pravomocí schvalujících osob a pověřených schvalujících osob v rozhodnutí týkajícím se vnitřních předpisů o plnění rozpočtu.

Článek 16

Organizační struktura Účetního dvora

1.  
Účetní dvůr rozhoduje o své organizační struktuře.
2.  
Na návrh generálního tajemníka rozdělí Účetní dvůr pracovní místa uvedená v plánu pracovních míst v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích předpisech.HLAVA II

FUNGOVÁNÍ ÚČETNÍHO DVORAKAPITOLA I

Zasedání účetního dvora a senátůOddíl 1

Účetní dvůr

Článek 17

Časový rozvrh zasedání

1.  
Jednou ročně před koncem roku sestavuje Účetní dvůr předběžný časový rozvrh zasedání na následující rok.
2.  
Z podnětu předsedy nebo na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů Účetního dvora mohou být uspořádána dodatečná zasedání.

Článek 18

Stanovení pořadu jednání

1.  
Návrh pořadu jednání každého zasedání připravuje předseda Účetního dvora.
2.  
Před zahájením každého zasedání Účetního dvora je návrh pořadu jednání spolu s případnými žádostmi o jeho změnu předložen ke schválení Účetnímu dvoru.

Lhůty pro sdělení pořadu jednání a poskytnutí souvisejících dokumentů stanoví prováděcí předpisy.

▼M1

Článek 19

Rozhodovací postup

1.  
Účetní dvůr přijímá svá rozhodnutí na formálním zasedání, pokud nepoužije písemný postup stanovený v čl. 25 odst. 5.
2.  
V řádně odůvodněných a výjimečných případech, které představují vyšší moc, jako jsou zejména závažné krize v oblasti veřejného zdraví, přírodní katastrofy nebo teroristické činy, které jako takové označí předseda, může Účetní dvůr přijímat svá rozhodnutí na formálním zasedání pořádaném na dálku prostřednictvím videokonference nebo telefonní konference, kterého se členové mohou zúčastnit v prostorách Účetního dvora nebo na jiném místě. Předseda svolává zasedání a předsedá jim a odpovídá za jejich řádný průběh. Písemný postup stanovený v čl. 25 odst. 5 se použije obdobně.
3.  
Odstavec 2 se použije rovněž na schůze senátů a výborů. Předsedající nebo předsedové příslušných senátů nebo výborů svolávají tyto schůze a předsedají jim a odpovídají za jejich řádný průběh.
4.  
Rozhodnutí podle čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2 a čl. 13 odst. 1, která jsou přijímána tajným hlasováním, může Účetní dvůr přijmout na zasedání pořádaném na dálku podle odstavce 2 tohoto článku za předpokladu, že je zajištěna důvěrnost hlasování.

▼B

Článek 20

Řízení zasedání

Zasedání Účetního dvora řídí předseda Účetního dvora. V případě nepřítomnosti předsedy nebo překážky jeho účasti řídí zasedání Účetního dvora člen, který předsedu zastupuje ve smyslu článku 8.

Článek 21

Usnášeníschopnost

Účetní dvůr je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho zasedání přítomny alespoň dvě třetiny členů.

Článek 22

Neveřejný charakter zasedání

Zasedání Účetního dvora jsou neveřejná, pokud Účetní dvůr nerozhodne jinak.

Článek 23

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Účetního dvora se vyhotoví zápis.Oddíl 2

Senáty

Článek 24

Zasedání senátů

Není-li stanoveno v prováděcích předpisech jinak, zasedání senátů se řídí ustanoveními oddílu 1.KAPITOLA II

Přijímání rozhodnutí účetního dvora, senátů a výborů

Článek 25

Rozhodnutí Účetního dvora

1.  
Účetní dvůr přijímá svá rozhodnutí jako kolegiátní orgán po jejich předchozím přezkoumání příslušným senátem nebo výborem s výjimkou rozhodnutí, která Účetní dvůr přijímá jako orgán oprávněný ke jmenování nebo orgán oprávněný uzavírat smlouvy se zaměstnanci.
2.  
Dokumenty uvedené v čl. 287 odst. 4 třetím pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie kromě dokumentů, které přijímají senáty podle čl. 11 odst. 1 tohoto jednacího řádu, a dále prohlášení o věrohodnosti uvedené v čl. 287 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie přijímá Účetní dvůr většinou hlasů všech svých členů.
3.  
Aniž jsou dotčeny čl. 4 odst. 4 a čl. 7 odst. 2, jsou ostatní rozhodnutí přijímána většinou hlasů členů přítomných na zasedání Účetního dvora. Účetní dvůr může na návrh kteréhokoliv člena prohlásit většinou hlasů členů přítomných na zasedání, že o určité otázce, která mu byla předložena, musí být rozhodnuto většinou hlasů všech členů Účetního dvora.
4.  
Pokud je pro přijetí rozhodnutí požadována většina hlasů členů přítomných na zasedání Účetního dvora, je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy.
5.  
Účetní dvůr určí v jednotlivých případech, která rozhodnutí mají být přijata na základě písemného postupu. Podrobná pravidla upravující tento postup stanoví prováděcí předpisy.

Článek 26

Rozhodnutí senátů

1.  
Senát přijímá rozhodnutí většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího nebo hlas člena, který jej dočasně zastupuje.
2.  
Zasedání senátů se mohou zúčastnit všichni členové Účetního dvora, ale mohou hlasovat pouze v senátu, jehož jsou členy. Avšak v případě, že členové předkládají dokument senátu, jehož členy nejsou, jsou oprávněni o daném dokumentu hlasovat i v tomto senátu.
3.  
O dokumentech přijatých senátem podle čl. 11 odst. 1 informuje předsedající všechny členy Účetního dvora, a to v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích předpisech.
4.  
Přijetí dokumentu senátem podle čl. 11 odst. 1 je konečné po uplynutí pěti pracovních dní ode dne sdělení informace o dokumentu ve smyslu odstavce 3, kromě případů, kdy během této lhůty určitý počet členů stanovený v prováděcích předpisech předloží předsedovi Účetního dvora odůvodněnou žádost, aby se o příslušném dokumentu jednalo a rozhodlo na úrovni Účetního dvora.
5.  
Senát může v jednotlivých případech stanovit, že se rozhodnutí přijmou na základě písemného postupu. Podrobná pravidla pro tento postup se stanoví v prováděcích předpisech.

Článek 27

Rozhodnutí výborů

Není-li v prováděcích předpisech stanoveno jinak, řídí se rozhodovací postup výborů článkem 26.

Článek 28

Jazyky a autentifikace

1.  
Zprávy, stanoviska, připomínky, prohlášení o věrohodnosti a jiné zveřejňované dokumenty se vyhotovují ve všech úředních jazycích.
2.  
Autentifikaci dokumentů zaručuje podpis předsedy Účetního dvora na všech jazykových verzích.

Článek 29

Zasílání a zveřejňování

V rámci Smluv, zejména čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, a aniž by byla dotčena platná ustanovení finančního nařízení, stanoví prováděcí předpisy pravidla týkající se zasílání a zveřejňování zpráv Účetního dvora a jeho stanovisek, připomínek, prohlášení o věrohodnosti a jiných rozhodnutí.KAPITOLA III

Kontroly a příprava zpráv, stanovisek, připomínek a prohlášení o věrohodnosti

Článek 30

Provádění kontrol

1.  
Účetní dvůr stanoví pravidla pro provádění kontrol, jejichž výkonem je pověřen na základě Smluv.
2.  
Účetní dvůr provádí kontroly v souladu s cíli uvedenými v jeho plánu práce.

Článek 31

Zpravodaj

1.  
Pro každý úkol, který se má provést, určí senáty jednoho nebo více členů jako zpravodaje. Pokud úkol přesahuje působnost daného senátu, zvolí Účetní dvůr pro každý jednotlivý případ jednoho nebo více svých členů jako zpravodaje.
2.  
Pokud byl Účetní dvůr požádán o vydání stanoviska ve smyslu článku 287, 322 nebo 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo pokud si přeje předložit své připomínky ve smyslu článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, určí jednoho nebo více svých členů jako zpravodaje pověřené přezkoumáním záležitosti a přípravou návrhu.HLAVA III

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Hodnoty vyjádřené zlomkem

Pro účely tohoto jednacího řádu se všechny hodnoty vyjádřené zlomkem zaokrouhlují směrem nahoru na nejbližší celé číslo.

Článek 33

Používání rodově specifických výrazů

Používání rodově specifických výrazů v textu tohoto jednacího řádu je chápáno neutrálně a příslušné výrazy se vztahují jak na ženské, tak na mužské pohlaví.

Článek 34

Prováděcí předpisy

1.  
Účetní dvůr přijímá prováděcí předpisy k tomuto jednacímu řádu většinou hlasů všech svých členů.
2.  
Prováděcí předpisy se zveřejňují na internetových stránkách Účetního dvora.

Článek 35

Přístup k dokumentům

V souladu se zásadami průhlednosti a řádného řízení a aniž by byla dotčena ustanovení čl. 143 odst. 2 a čl. 144 odst. 1 finančního nařízení, má každý občan Unie a každá fyzická i právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem v některém ze členských států právo na přístup k dokumentům Účetního dvora v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o vnitřních předpisech týkajících se zpracovávání žádostí o přístup k dokumentům Účetního dvora.

Článek 36

Vstup v platnost

Tento jednací řád zrušuje a nahrazuje jednací řád přijatý Účetním dvorem dne 8. prosince 2004.

Vstupuje v platnost dnem 1. června 2010.

Článek 37

Zveřejnění

Tento jednací řád bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

Top