EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000F0712(02)

Акт на Съвета от 29 май 2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (2000/С 197/01)

OJ C 197, 12.7.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 272 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 272 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 223 - 224

Legal status of the document In force

19/ 11

BG

Официален вестник на Европейския съюз

272


32000F0712(02)


C 197/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


АКТ НА СЪВЕТА

от 29 май 2000 година

за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз

(2000/С 197/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, буква а) и член 34, параграф 2, буква г) от него,

като взе предвид инициативата на държавите-членки,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1)

като има предвид, че:

(1)

За постигане на целите на Съюза, правилата за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз следва да се усъвършенстват и за тази цел следва да се състави конвенция, чийто текст е приложен към настоящия акт.

(2)

Някои разпоредби на Конвенцията попадат в обхвата на член 1 от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (2).

(3)

Такъв е случаят с членове 3, 5, 6, 7, 12 и 23, доколкото имат връзка с член 12, членове 15 и 16, както и с член 1, доколкото има връзка с посочените членове.

(4)

Процедурите, които са предвидени в Споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (3), бяха спазени по отношение на тези разпоредби.

(5)

Когато приемането на настоящия акт се нотифицира на Република Исландия и Кралство Норвегия в съответствие с член 8, параграф 2, буква а) от горепосоченото споразумение, тези две държави ще бъдат уведомени за съдържанието на член 29 относно влизането в сила за Исландия и Норвегия и ще бъдат поканени да представят, към момента на уведомяване на Съвета и Комисията относно изпълнението на своите конституционни изисквания, съответните декларации по член 24 от конвенцията,

РЕШИ, че конвенцията, чийто текст е приложен към приложението и който е подписан днес от представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, се съставя с настоящото,

ПРЕПОРЪЧВА конвенцията да се приеме от държавите-членки в съответствие с техните съответни конституционни изисквания.

ПРИКАНВА държавите-членки да започнат изпълнението на приложимите за тази цел процедури преди 1 януари 2001 г.

Съставено в Брюксел на 29 май 2000 година.

За Съвета

Председател

A. COSTA


(1)  Становище от 17 февруари 2000 г. (още непубликувано в Официален вестник)

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.


Top