EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/444/07

Покана за представяне на предложения за 2023 г. — EAC/A10/2022 Програма „Еразъм+“ 2022/C 444/07

PUB/2022/1444

OJ C 444, 23.11.2022, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 444/16


Покана за представяне на предложения за 2023 г. — EAC/A10/2022

Програма „Еразъм+“

(2022/C 444/07)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (1) (наричан по-долу „Регламент за „Еразъм+“), както и на годишната работна програма за 2023 г. на програмата „Еразъм+“ (C(2022)6002). Програма „Еразъм+“ обхваща периода 2021—2027 г. Общите и специфичните цели на програма „Еразъм+“ са изброени в член 3 от Регламента за „Еразъм+“.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) — Индивидуална образователна мобилност:

индивидуална мобилност в сферите на образованието, обучението и младежта

Дейности за младежко участие

DiscoverEU — Действие за приобщаване

Виртуален обмен във висшето образование и младежта

Мобилност за гражданите в областта на спорта

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество между организации и институции

Партньорства за сътрудничество:

Партньорства за сътрудничество

Дребномащабни партньорства

Партньорства за високи постижения:

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

Действия „Еразмус Мундус“

Партньорства за иновации:

Алианси за иновации

Ориентирани към бъдещето проекти

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

Обединена европейска младеж

Действия по инициативата „Жан Моне“:

Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност на млади хора и на специалисти, работещи с младежи, както и дейности за младежко участие и DiscoverEU — действие за приобщаване.

Следните държави могат да вземат пълноправно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (2):

27-те държави — членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,

третите държави, асоциирани към програмата:

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

Държавите — кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия (3).

Освен това някои действия по програма „Еразъм+“ са отворени за организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023 г.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 393,17 милиона евро:

Образование и обучение:

EUR

2 980,70 милиона

Младеж:

EUR

321,12 милиона

Спорт:

EUR

65,13 милиона

„Жан Моне“:

EUR

26,22 милиона

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са установени в годишната работна програма за 2023 г. на програмата „Еразъм+“, приета на 25 август 2022 г., и могат да бъдат променени, при условие че бъде изменена годишната работна програма на програмата „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишната работна програма на програмата „Еразъм+“ и нейните изменения, публикувани на адрес:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_bg

Предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта, вида на допустимите кандидати и броя на участващите партньори.

Бенефициерите могат да обявят за разходи работата, извършена от доброволци по дейност, въз основа на единични разходи, разрешени с Решение на Комисията (2019)2646 и определени в него. За по-подробни указания относно допустимостта на разходите на доброволеца, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1

Индивидуална мобилност в областта на висшето образование

23 февруари 2023 г., 12.00 ч.

Индивидуална мобилност в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

23 февруари 2023 г., 12.00 ч.

Мобилност за гражданите в областта на спорта

23 февруари 2023 г., 12.00 ч.

Международна мобилност с участието на трети държави, които не са асоциирани към програмата

23 февруари 2023 г., 12.00 ч.

Акредитации по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

19 октомври 2023 г., 12.00 ч.

Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта

19 октомври 2023 г., 12.00 ч.

Индивидуална мобилност в областта на младежта

23 февруари 2023 г., 12.00 ч.

Индивидуална мобилност в областта на младежта

4 октомври 2023 г., 12.00 ч.

DiscoverEU — Действие за приобщаване

4 октомври 2023 г., 12.00 ч.

Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта

26 април 2023 г., 17.00 ч.


Ключово действие 2

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО

22 март 2023 г., 12.00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО

22 март 2023 г., 17.00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта

22 март 2023 г., 17.00 ч.

Партньорства за сътрудничество в областта на младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО

4 октомври 2023 г., 12.00 ч.

Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

22 март 2023 г., 12.00 ч.

Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

4 октомври 2023 г., 12.00 ч.

Дребномащабни партньорства в областта на спорта

22 март 2023 г., 17.00 ч.

Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение

8 юни 2023 г., 17.00 ч.

Действия „Еразмус Мундус“

16 февруари 2023 г., 17.00 ч.

Алианси за иновации

3 май 2023 г., 17.00 ч.

Ориентирани към бъдещето проекти

15 март 2023 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

16 февруари 2023 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение

28 февруари 2023 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

8 март 2023 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на спорта

22 март 2023 г., 17.00 ч.

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

22 март 2023 г., 17.00 ч.


Ключово действие 3

Обединена европейска младеж

9 март 2023 г., 17.00 ч.


Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“

14 февруари 2023 г., 17.00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023 г. на следния адрес в интернет:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/erasmus-programme-guide

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  EÜT L 189, 28 май 2021, lk 1.

(2)  Дейностите по инициативата „Жан Моне“ са отворени за организации от цял свят.

(3)  При условие че са подписани двустранните споразумения за асоцииране.


Top