Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0310

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)

COM/2019/310 final

Брюксел, 15.5.2019

COM(2019) 310 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Tехническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)


1.Въведение

Регламентът за определяне на многогодишната финансова рамка (Регламент за МФР) за годините 2014—2020, последно изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г. 1 и коригиран, както е показано в техническата корекция за 2019 г. 2 , съдържа таблицата с финансовата рамка за периода 2014—2020 г., изразена по цени от 2011 г. (таблица 1).

Съгласно член 6, параграф 1 от Регламента за МФР всяка година преди началото на бюджетната процедура за година n+1 Комисията извършва техническа корекция на многогодишната финансова рамка (МФР) в съответствие с промените в брутния национален доход (БНД) на ЕС и в цените и съобщава резултатите на Съвета и Европейския парламент. Що се отнася до цените, разходните тавани по текущи цени се определят посредством постоянния годишен дефлатор от 2 %, предвиден в член 6, параграф 2 от Регламента за МФР. Що се отнася до промените в БНД, в настоящото съобщение са включени последните налични икономически прогнози 3 .

Същевременно Комисията изчислява наличния марж под тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с новото решение за собствените ресурси (Решение 2014/335/ЕС, Евратом (РСР от 2014 г.) 4 , абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства, предвиден в член 13 от Регламента за МФР, общия марж за плащанията, предвиден в член 5, общия марж за поетите задължения, предвиден в член 14, и сумите, които трябва да бъдат предоставени на Инструмента за гъвкавост по член 11, параграф 1, втора алинея. В допълнение подтаванът за функция 2 за разходите, свързани с пазара, и преките плащания се коригира вследствие на трансферите между стълб I и развитието на селските райони.

Тъй като се прилага РСР от 2014 г., таваните на собствените ресурси и таванът за бюджетните кредити за поети задължения бяха адаптирани към новите данни за БНД съгласно Европейската система от сметки (ЕСС 2010). Понастоящем максималният размер на собствените ресурси възлиза на 1,20 % от БНД (по-рано — 1,23 %), а максималният размер на поетите задължения е 1,26 % от БНД (по-рано — 1,29 %) 5 .

Обединеното кралство уведоми за намерението си да напусне Европейския съюз съгласно член 50 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на 29 март 2017 г. На 21 март 2019 г. Европейският съвет реши, в съгласие с Обединеното кралство, тази дата да бъде отложена при определени условия 6 , а на 11 април 2019 г. тя бе отново променена при определени условия — на 31 октомври 2019 г. 7 , като през това време Обединеното кралство продължава да е държава — членка на Съюза. Според реда и условията на проекта на споразумение за оттегляне на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 8 , договорено между Европейския съюз и Обединеното кралство на 25 ноември 2018 г., но все още нератифицирано, Договорите ще престанат да се прилагат за Обединеното кралство на 1 януари 2021 г.

Целта на настоящото съобщение е резултатът от техническите корекции за 2020 г. да бъде представен на Съвета и Европейския парламент съгласно член 6 от Регламента за МФР.

2.Условия на корекцията на таблицата с МФР (приложение — таблици 1 и 2)

В таблица 1 е представена финансовата рамка за ЕС-28 по цени от 2011 г., включена в приложение I към Регламента за МФР и коригирана в съответствие с член 3, параграф 1 и член 5.

В таблица 2 е представена финансовата рамка за ЕС-28, коригирана за 2020 г. (т.е. по текущи цени).

Финансовата рамка, изразена като процент от БНД, е актуализирана с последните налични икономически прогнози (от пролетта на 2019 г.) и е коригирана съгласно член 3, параграф 1 и член 5 от Регламента за МФР.

2.1.Общ размер на БНД

Съгласно последните налични прогнози БНД за 2020 г. възлиза на 16 989 408 милиона евро по текущи цени за ЕС-28. Съгласно член 6, параграф 4 от Регламента за МФР не се внасят по-нататъшни технически корекции по отношение на съответната година нито през годината, нито като последващи корекции през следващите години. Поради това, само за информация, актуализираният БНД в съответствие с ЕСС 2010 възлиза на 14 063 162 милиона евро за 2014 г., 14 754 468 милиона евро за 2015 г., 14 902 144 милиона евро за 2016 г., 15 386 916 милиона евро за 2017 г., 15 886 713 милиона евро за 2018 г. и 16 427 139 милиона евро за 2019 г. Поради същата причина таванът на собствените ресурси, който понастоящем възлиза на 1,20 % от БНД (ЕСС 2010), се коригира едва от 2018 г. нататък в таблицата с МФР в приложението. Посоченият таван на собствените ресурси за 2017 г. и за предходните години е в размер на 1,23 % от БНД по ЕСС 95.

2.2.Основни резултати от техническата корекция на МФР за 2020 г.

Общият таван за бюджетните кредити за поети задължения за 2020 г. (168 797 милиона евро) се равнява на 0,99 % от БНД.

Съответният общ таван за бюджетните кредити за плащания (172 420 милиона евро) се равнява на 1,01 % от БНД.

Въз основа на последните икономически прогнози това оставя марж под тавана на собствените ресурси от 1,20 % в размер на 31 453 милиона евро (или 0,19 % от БНД) за ЕС-28.

2.3.Корекция на подтавана за функция 2

Съгласно член 3, параграф 1 от Регламента за МФР подтаванът за функция 2 за разходите, свързани с пазара, и преките плащания (първи стълб) през периода 2014—2020 г. се коригира след трансферите между първия и втория стълб в съответствие с правния акт за определяне на тези трансфери. Общият размер на тавана на функция 2 не се променя.

Първа корекция: Подтаванът на функция 2 бе коригиран за първи път при извършването на техническата корекция на МФР за 2015 г. 9 Тази корекция, описана в първата таблица по-долу, бе отразена в Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 на Комисията от 10 април 2014 г. 10  

Втора корекция: Двата кръга от трансфери между стълбовете на общата селскостопанска политика (ОСП) бяха отразени в техническата корекция на МФР за 2016 г. 11 (вж. втората таблица по-долу). Тези трансфери обхванаха гъвкавостта между стълбовете в съответствие с член 136, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета 12 и член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 13 , а също и очаквания размер на намаленията на преките плащания в съответствие с член 7, параграф 2 от този последен регламент. Първият кръг от трансфери е определен в Делегиран регламент (ЕС) № 994/2014 на Комисията от 13 май 2014 г. 14 и отразен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1089/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. 15 Вторият кръг от трансфери е определен в Делегиран регламент (ЕС) № 1378/2014 на Комисията от 17 октомври 2014 г. 16 и отразен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/141 на Комисията от 29 януари 2015 г. 17

Непредвидена малка корекция бе направена, когато законодателството за прилагане на правилата на Съюза относно преките плащания в Уелс беше отменено с разпореждане на национален съд през 2015 г. Тази промяна е определена в Делегиран регламент (ЕС) 2016/142 на Комисията от 2 декември 2015 г. 18 и отразена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/257 на Комисията от 24 февруари 2016 г. 19

Преглед на трансферите между стълбовете по отношение на финансовите години 2019 и 2020 бе съобщен на Комисията до 1 август 2017 г. — тези трансфери са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/162 на Комисията от 23 ноември 2017 г. 20 — и е отразен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/288 на Комисията от 19 февруари 2018 г. 21 (вж. четвъртата таблица по-долу).

Крайният срок за изпращане на уведомления до Комисията за последния кръг от трансфери в рамките на действащата МФР беше 1 август 2018 г. Една държава членка уведоми Комисията за решението си да намали размера на преките плащания и за очаквания резултат от намалението. Този резултат бе определен в Делегиран регламент (ЕС) 2019/71 на Комисията от 9 ноември 2018 г. 22 и е отразен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/445 на Комисията от 19 март 2019 г. 23 (вж. петата таблица по-долу).

Промяната на подтавана на функция 2 по текущи цени трябва да бъде превърната в стойност по цени от 2011 г., за да се коригира технически таблицата за МФР по цени от 2011 г. За тази цел нетното салдо първо се превръща в стойност по цени от 2011 г. посредством постоянния дефлатор от 2 %. След това тази стойност се закръгля, за да се получи коригираният подтаван, тъй като таваните в МФР се представят само в милиони евро. Само чрез тази процедура на закръгляне може да се гарантира, че подтаванът в МФР винаги е по-висок от нетното салдо, налично за разходите по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Получената малка разлика не представлява наличен марж, а произтича единствено от закръглянето, тъй като всички стойности в таблицата за МФР трябва да бъдат изразени в милиони евро. За всеки годишен бюджет Комисията ще използва точните суми на нетното салдо, налично за финансиране на разходите по ЕФГЗ. Същият подход бе приложен при предходните технически корекции на МФР.

Таблицата по-долу показва нетния резултат от трансферите между двата стълба на ОСП и тяхното отражение върху подтавана на функция 2.

3.Общ марж за плащанията (ОМП)

Съгласно член 5 от Регламента за МФР Комисията коригира тавана на плащанията за годините 2015—2020, като го увеличава със сума, равна на разликата между извършените плащания и тавана на МФР за плащанията за година n-1. Всяка корекция в посока увеличение се компенсира изцяло чрез равностойно намаление на тавана на плащанията за година n-1 по постоянни цени от 2011 г.

При техническата корекция за 2016 г. оставащият марж за 2014 г. (104 милиона евро по текущи цени) бе прехвърлен за 2015 г. (106 милиона евро по текущи цени) и таваните бяха съответно коригирани. При техническата корекция за 2017 г. оставащият марж за 2015 г. (1 288 милиона евро) бе прехвърлен за годините 2018—2020. При техническата корекция за 2018 г. оставащият марж за 2016 г. (13 991 милиона евро) бе прехвърлен за годините 2018—2020. При техническата корекция за 2019 г. оставащият марж за 2017 г. (16 414 милиона евро) бе прехвърлен за годините 2019—2020. При тазгодишната техническа корекция се изчислява ОМП за 2018 г.

Плащанията за други специални инструменти се третират като превишаващи таваните в МФР. Таванът на плащанията за 2018 г. бе 154 565 милиона евро по текущи цени. Плащанията, извършени през 2018 г., възлизат на 144 369,8 милиона евро. Тази сума се състои от извършените плащания на бюджетните кредити за плащания, разрешени в бюджета за 2018 г. (142 694,6 милиона евро), и от преноси от 2018 г. за 2019 г. (1 675,1 милиона евро). Плащанията по специалните инструменти са изключени от изпълнението (1 060,8 милиона евро, от които 1 060,6 милиона евро са извършени, а 0,2 милиона евро са пренесени). Поради това взетото предвид изпълнение при изчисляването на ОМП е 143 309,0 милиона евро (142 694,6 милиона евро + 1 675,1 милиона евро – 1 060,8 милиона евро).

Всички преноси от 2017 г. за 2018 г. бяха отчетени като изпълнени за целите на изчисляването на ОМП за 2017 г., но не всички от тях бяха действително изпълнени. Ето защо сумите, които повече не могат да се пренасят, трябва да бъдат добавени в изчислението, тъй като те всъщност представляват непълно изпълнение. Сумите, които повече не могат да се пренасят от 2017 г. за 2018 г., възлизат на 129,7 милиона евро, от които 0,07 милиона евро за специалните инструменти. Поради това общата сума на взетите предвид суми, които не могат повече да се пренасят, е 129,6 милиона евро.

Оставащият марж под тавана на плащанията за 2018 г. е 11 385,5 милиона евро по текущи цени (т.е. 154 566 милиона евро - 143 309,0 милиона евро + 129,6 милиона евро).

В резултат на трансферите на ОМП през предходните години само 183 милиона евро (по цени от 2011 г.) се прехвърлят за 2020 г., т.е. оставащата сума под прага от 13 милиарда евро. Това води до запазване на общия таван на плащанията за периода 2014—2020 г. по цени от 2011 г. и до увеличение на общия таван на плащанията с 9 милиона евро по текущи цени.Таблицата по-долу съдържа информация за изчислението на ОМП за 2018 г.Таблицата по-долу показва съответните корекции на таваните на плащанията:

4.Специални инструменти

Съществуват редица инструменти извън разходните тавани, определени във финансовата рамка за периода 2014—2020 г. Тези инструменти имат за цел да осигурят бърза реакция при извънредни или непредвидени събития и осигуряват известна гъвкавост извън договорените разходни тавани в определени граници.

4.1.Резерв за спешна помощ

Съгласно член 9 от изменения Регламент за МФР резервът за спешна помощ може да бъде мобилизиран за сума в размер на максимум 300 милиона евро годишно по цени от 2011 г., или 358,5 милиона евро през 2020 г. по текущи цени (2 301,4 милиона евро за целия период по текущи цени). Частта от неусвоените средства от предходната година може да бъде пренесена за следващата година. Пренесените от 2018 г. за 2019 г. суми възлизат на 34,1 милиона евро.

Таблицата по-долу съдържа информация за годишните наличности и използването на резерва за спешна помощ от 2014 г. насам:

4.2.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Съгласно член 10 от Регламента за МФР фонд „Солидарност“ на ЕС може да бъде мобилизиран за сума в размер на максимум 500 милиона евро годишно по цени от 2011 г., или 597,5 милиона евро през 2020 г. по текущи цени (3 944,7 милиона евро за целия период по текущи цени). Частта от неусвоените средства от предходната година може да бъде пренесена за следващата година. Пренесените от 2018 г. за 2019 г. суми възлизат на 265,3 милиона евро. В края на 2018 г. няма суми, които повече не могат да се пренасят. 294 милиона евро от частта за 2018 г. бяха предварително отпуснати през 2017 г., за да се осигури достатъчно финансиране за нуждите (земетресения в Италия).

Таблицата по-долу съдържа информация за годишните наличности и използването на фонд „Солидарност“ на ЕС от 2014 г. насам:

4.3.Инструмент за гъвкавост

Съгласно член 11 от изменения Регламент за МФР Инструментът за гъвкавост може да бъде мобилизиран за сума в размер на максимум 600 милиона евро годишно по цени от 2011 г., или 717 милиона евро през 2020 г. по текущи цени (4 315 милиона евро за целия период по текущи цени). Частта от неусвоените годишни суми от предходните 3 години може да бъде пренесена.

Съгласно член 6, параграф 1, буква е), който се позовава на член 11, параграф 1, втора алинея, всяка година, като се започне от 2017 г., годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост, се увеличава със сумите, равностойни на частта от годишната сума за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, които не могат да се пренасят повече от предходната година.Таблицата по-долу съдържа информация за годишните наличности и използването на Инструмента за гъвкавост от 2014 г. насам:

4.4.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Съгласно член 12 от Регламента за МФР Европейският фонд за приспособяване към глобализацията може да бъде мобилизиран за сума в размер на максимум 150 милиона евро годишно по цени от 2011 г., или 179,3 милиона евро през 2020 г. по текущи цени (1 183,4 милиона евро за целия период по текущи цени). Неусвоените суми от предходната година не могат да се пренасят. Сумата от 144 милиона евро, за която възможността за пренасяне изтече в края на 2018 г., се използва за увеличаване на средствата за Инструмента за гъвкавост през 2019 г.

Таблицата по-долу съдържа информация за годишните наличности и използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията от 2014 г. насам:

4.5.Марж за непредвидени обстоятелства

Съгласно член 13 от Регламента за МФР се определя марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03 % от брутния национален доход на Съюза извън таваните, заложени във финансовата рамка за периода 2014—2020 г.

Абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства за 2020 г. е 5 096,8 милиона евро.Таблицата по-долу съдържа информация за годишните наличности и използването на маржа за непредвидени обстоятелства от 2014 г. насам:

4.6.Общ марж за поетите задължения (ОМПЗ) за растежа и заетостта , по-специално за младежката заетост, и за мерки в областта на миграцията и сигурността

Съгласно член 14 от Регламента за МФР, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2017/1123 на Съвета, останалите налични маржове под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения съставляват общ марж в МФР за поетите задължения, който следва да бъде предоставен над таваните, установени в МФР, за годините 2016—2020 за целите на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост, и миграцията и сигурността.

В окончателния бюджет за 2018 г. останалият наличен марж под тавана на поетите задължения възлиза на 1 390,9 милиона евро. Поетите задължения по специалните инструменти (включително ОМПЗ и маржа за непредвидени обстоятелства) не са взети предвид, тъй като те се изпълняват над таваните на МФР.

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламента за МФР за изчисляване на ОМПЗ се използва годишният дефлатор от 2 %. Размерът на оставащия марж от 2018 г., който се предоставя за 2019 г., възлиза на 1 390,9 милиона евро по текущи цени през 2018 г., или 1 418,7 милиона евро по текущи цени през 2019 г. 24 (1 447,1 милиона евро по текущи цени през 2020 г.). Размерът на ОМПЗ по цени от 2011 г. възлиза на 1 210,9 милиона евро.Таблицата по-долу съдържа информация за изчислението на ОМПЗ за 2018 г.:

Понастоящем няма оставаща част от предишни ОМПЗ (2014—2017 г.). Ето защо общата наличност на ОМПЗ за 2019 г. е ограничена до частта за 2018 г.

Таблицата по-долу съдържа информация за наличностите и използването на общия марж за поетите задължения от 2014 г. насам:

5.Обобщаваща таблица и заключения

В таблиците по-долу са обобщени промените на таваните на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания във финансовата рамка въз основа на член 3, параграф 1 и член 5 от Регламента за МФР по текущи цени и по цени от 2011 г.:

(1)    ОВ L 163, 24.6.2017 г., стр.1.
(2)      COM(2018) 282 final, 23.5.2018 г.
(3)      https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast_en
(4)      ОВ L 168, 7.6.2014 г.
(5)      COM(2016) 829 final, 21.12.2016 г.
(6)      Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80, 22.3.2019 г., стр. 1).
(7)      Решение (EС) 2019/584 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 11 април 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 101, 11.4.2019 г., стр. 1).
(8)      OВ C 66 I, 19.2.2019 г., стр. 1.
(9)      COM(2014) 307 final, 28.5.2014 г.
(10)      Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 на Комисията за установяване на наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ (ОВ L 108, 11.4.2014 г., стр. 13).
(11)      COM(2015) 320 final, 22.5.2015 г.
(12)    Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).
(13)    Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).
(14)    Делегиран регламент (ЕС) № 994/2014 на Комисията от 13 май 2014 г. за изменение на приложения VIII и VIIIв към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и приложения II, III и VI към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 280, 24.9.2014 г., стp. 1).
(15)      Регламент за изпълнение (ЕС) № 1089/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 за установяване на наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ (ОВ L 299, 17.10.2014 г., стр. 7).
(16)    Делегиран регламент (ЕС) № 1378/2014 на Комисията от 17 октомври 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 16).
(17)    Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/141 на Комисията от 29 януари 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 за установяване на наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ (ОВ L 24, 30.1.2015 г., стр. 11).
(18)      Делегиран регламент (ЕС) 2016/142 на Комисията от 2 декември 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 28, 4.2.2016 г., стр. 8).
(19)      Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/257 на Комисията от 24 февруари 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 за установяване на наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ (ОВ L 49, 25.2.2016 г., стр. 1).
(20)      Делегиран регламент (ЕС) 2018/162 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и приложения II и III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 30, 2.2.2018 г., стр. 6).
(21)      Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/288 на Комисията от 19 февруари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 за установяване на наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ (OB L 55, 27.2.2018 г., стр. 18).
(22)      Делегиран регламент (ЕС) 2019/71 на Комисията от 9 ноември 2018 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 1).
(23)      Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/445 на Комисията от 19 март 2019 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 367/2014 за установяване на наличното нетно салдо за разходване по линия на ЕФГЗ (OB L 77, 20.3.2019 г., стр. 64).
(24)    Ако през периода 2019—2020 г. бъде усвоена цялата сума или част от нея, размерът ще бъде съответно коригиран чрез прилагане на годишния дефлатор от 2 % в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламента за МФР.
Top

Брюксел, 15.5.2019

COM(2019) 310 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Tехническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010)

(член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)


Таблица 1    МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА (ЕС-28) С КОРЕКЦИИТЕ ЗА 2020 Г.*

* основни данни за БНД по ЕСС 2010, считано от 2018 г.

Таблица 2    МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА (ЕС-28) С КОРЕКЦИИТЕ ЗА 2020 Г.*

* основни данни за БНД по ЕСС 2010, считано от 2018 г.

Top