Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0300

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА

COM/2019/300 final

Брюксел, 15.4.2019

COM(2019) 300 final

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1
КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.

ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА


Като взе предвид:

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (...) 1 , и по-специално член 44 от него,

общия бюджет на Европейския съюз за 2019 финансова година, приет на 12 декември 2018 г. 2 ,

С настоящото Европейската комисия представя на Европейския парламент и на Съвета проект на коригиращ бюджет № 1 към бюджета за 2019 г.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ

Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm ). За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в тези части.

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 1/2019 има за цел да бъде включен в бюджета за 2019 г. излишъкът в резултат на изпълнението на 2018 бюджетна година. Както е предвидено в член 18, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза 3 , излишъкът е единственият предмет на настоящия ПКБ, който трябва да бъде внесен в срок от 15 дни от внасянето на междинните отчети в края на март 2019 г.

1.Изпълнението на 2018 бюджетна година показва излишък в размер на 1 802 988 329 EUR, който следователно се записва като приход в бюджета за 2019 г.

(в ЕUR)

Разбивка на резултата от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Излишък при приходите

1 274 590 133

Излишък при разходите

528 398 196

Общо излишък

1 802 988 329

2.Включването на излишъка в бюджета ще намали в съответната степен общото финансово участие на 28-те държави членки във финансирането на бюджета за 2019 г. 4 Вноските на държавите членки ще бъдат повлияни и от актуализираната прогноза за собствените ресурси, която ще стане известна след срещата на Консултативния комитет по собствените ресурси през май 2019 г. и ще бъде включена в следващ проект на коригиращ бюджет.

3.Таблицата по-долу представя разбивка на резултата от изпълнението на бюджета за 2018 г. от гледна точка на изпълнението на приходите:

(в ЕUR)

Разбивка на резултата от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Бюджет
(вкл. КБ 1—6)

Резултат от изпълнението на бюджета

Изменение

Междинна сума на приходите

144 767 916 298

146 042 506 431

1 274 590 133

Дял 1 — Собствени ресурси

142 363 728 037

142 329 649 983

-34 078 054

 

Налози и други задължения в сектора на захарта

-92 981 713

-85 070 995

7 910 718

 

Мита

20 164 642 350

20 316 700 932

152 058 582

 

Собствени ресурси от ДДС

17 148 885 750

17 132 576 159

-16 309 591

 

Собствени ресурси на база БНД

105 143 181 650

104 978 526 257

-164 655 393

 

Корекция на бюджетните дисбаланси, предоставена на Обединеното кралство

0

-18 997 428

-18 997 428

 

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД, предоставено на определени държави членки

0

5 915 059

5 915 059

Дял 3 — Излишъци, салда и корекции

555 542 325

581 255 381

25 713 056

Дял 4 — Лица, работещи в институциите

1 547 408 825

1 541 840 701

-5 568 124

Дял 5 — Административна дейност на институциите

45 050 050

3 715 390

-41 334 660

Дял 6 — Възстановявания във връзка със споразумения и програми на Съюза

110 000 000

106 217 941

-3 782 059

Дял 7 — Лихви за забава и глоби

115 000 000

1 427 642 570

1 312 642 570

Дял 8 — Операции по получаване и отпускане на заеми

6 186 061

39 035 856

32 849 795

Дял 9 — Други

25 001 000

13 148 609

-11 852 391

4.Разликите в дял 1 (Собствени ресурси) представляват 0,02 % от прогнозата. Те включват предимно със 160 милиона евро повече приходи от традиционните собствени ресурси (събрани са 100,8 % от прогнозните средства) и с 200 милиона евро по-малко приходи от колебанията в обменните курсове (тъй като собствените ресурси се плащат в националната валута, но се записват в бюджета и се отчитат в евро). В дял 3 (Излишъци, салда и корекции), който е свързан с корекциите на собствените ресурси, разликата е ограничена до 26 милиона евро.

5.Най-голямата разлика (1 313 милиона евро) се намира в дял 7 (Лихви за забава и глоби). Резултатът от изпълнението на бюджета включва глоби в областта на конкуренцията и лихви за забава, други имуществени санкции и лихви, свързани с глоби и имуществени санкции.

6.Таблицата по-долу представя разбивка на резултата от изпълнението на бюджета за 2018 г. от гледна точка на бюджетното изпълнение на разходите за всички институции:

(в ЕUR)

Разбивка на резултата от изпълнението на бюджета за 2018 г.

Бюджет
(вкл. КБ 1—6)

Резултат от изпълнението на бюджета

Изменение

Междинна сума на разходите

144 767 916 298

144 239 518 102

-528 398 196

Резултат от изпълнението на бюджетните кредити за годината

144 767 916 298

144 369 781 354

-398 134 944

Европейска комисия

140 752 776 672

140 430 555 977

-322 220 695

 

Функция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места

20 154 593 499

20 113 652 917

-40 940 582

 

Функция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

46 577 928 034

46 559 473 543

-18 454 491

 

Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси

56 240 984 244

56 228 111 429

-12 872 815

 

Функция 3 — Сигурност и гражданство

3 013 090 479

2 988 185 217

-24 905 262

 

Функция 4 – Глобална Европа

8 812 942 021

8 776 262 725

-36 679 295

 

Функция 5 — Администрация

5 651 421 501

5 607 423 914

-43 997 587

 

Други специални инструменти

301 816 894

157 446 231

-144 370 663

Други институции

4 015 139 626

3 939 225 376

-75 914 250

 

Европейски парламент

1 950 687 373

1 934 477 627

-16 209 746

 

Съвет и Европейски съвет

572 894 377

526 545 514

-46 348 863

 

Съд на Европейския съюз

410 025 089

406 681 899

-3 343 190

 

Европейска сметна палата

146 015 591

140 484 381

-5 531 210

 

Европейски икономически и социален комитет

135 630 905

133 811 443

-1 819 462

 

Комитет на регионите

96 100 540

95 380 187

-720 353

 

Европейски омбудсман

10 837 545

10 331 816

-505 729

 

Европейски надзорен орган по защита на данните

14 449 068

13 539 302

-909 766

 

Европейска служба за външна дейност

678 499 138

677 973 207

-525 931

Отмяна на бюджетни кредити, пренесени от предходни години

0

-129 699 126

-129 699 126

Европейска комисия

0

-68 082 034

-68 082 034

Други институции

0

-61 617 091

-61 617 091

Колебания в обменните курсове при разходите

0

-564 126

-564 126

7.Комисията изпълни 99,8 % от разрешените бюджетни кредити за плащания. Неусвоената сума бе 322 милиона евро, от които 120 милиона евро от резерва за спешна помощ.

8.Непълното усвояване при другите институции в размер на 76 милиона евро бе по-ниско в сравнение с предишните три години (83 милиона евро през 2017 г., 103 милиона евро през 2016 г. и 94 милиона евро през 2015 г.).

(1)      ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2)    ОВ L 67, 7.3.2019 г.
(3)    ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(4)    Проектът на коригиращ бюджет се предлага за ЕС, състоящ се от 28 държави, тъй като датата на оттегляне на Обединеното кралство бе променена на 31 октомври 2019 г.
Top