EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2088

Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (текст от значение за ЕИП)

PE/87/2019/REV/1

OB L 317, 09/12/2019, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

9.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2019 година

относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 25 септември 2015 г. Общото събрание на ООН прие нова глобална рамка за устойчиво развитие — Програма до 2030 г. за устойчиво развитие (наричана по-долу ‘Програмата до 2030 г.“), в основата на която са залегнали целите за устойчиво развитие (ЦУР). В Съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г. относно следващите стъпки към устойчиво европейско бъдеще се прави връзка между ЦУР и рамката на политиката на Съюза, за да се гарантира включването на ЦУР от самото начало във всички действия на Съюза и инициативи на политиката както в рамките на Съюза, така и в световен план. В заключенията си от 20 юни 2017 г. Съветът потвърди ангажиментa на Съюза и на неговите държави членки за пълно, съгласувано, всеобхватно, интегрирано и ефективно изпълнение на Програмата до 2030 г., в тясно сътрудничество с партньорите и други заинтересовани страни.

(2)

Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективна по отношение на ресурсите и кръгова икономика, съобразена с ЦУР, е от ключово значение за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (наричано по-долу „Парижкото споразумение“), което беше одобрено от Съюза на 5 октомври 2016 г. (3) и влезе в сила на 4 ноември 2016 г., има за цел да засили реакцията спрямо изменението на климата, като, inter alia, приведе финансовите потоци в съответствие с курс към ниски емисии на парникови газове и развитие, устойчиво на изменението на климата.

(3)

За да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение и да бъдат намалени значително рисковете и въздействието от изменението на климата, глобалната цел е покачването на средната температура в световен мащаб да бъде задържано значително под 2°C спрямо прединдустриалните равнища и да продължат усилията за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C спрямо прединдустриалните равнища.

(4)

Директиви 2009/65/ЕО (4), 2009/138/ЕО (5), 2011/61/ЕС (6), 2013/36/ЕС (7), 2014/65/ЕС (8), (ЕС) 2016/97 (9) и (ЕС) 2016/2341 (10) на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕС) № 345/2013 (11), (ЕС) № 346/2013 (12), (ЕС) 2015/760 (13) и (ЕС) 2019/1238 (14) на Европейския парламент и на Съвета имат като своя обща цел да се улесни започването и упражняването на дейност от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), кредитни институции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които управляват или предлагат на пазара такива фондове, включително европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ), застрахователни предприятия, инвестиционни посредници, застрахователни посредници, институции за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), управители на допустими фондове за рисков капитал (управители на EuVECA), управители на допустими фондове за социално предприемачество (управители на EuSEF) и доставчици на паневропейски персонални пенсионни продукти (ПЕПП). Посочените директиви и регламенти осигуряват по-уеднаквена защита за крайните инвеститори и им дават по-добра възможност да извличат ползи от широк спектър от финансови продукти, като в същото време предвиждат правила, които позволяват на крайните инвеститори да вземат информирани инвестиционни решения.

(5)

Оповестяването пред крайните инвеститори на информация относно интегрирането на рисковете за устойчивостта, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики в процеса на вземане на инвестиционни решения и в процеса по предоставяне на съвети не е достатъчно развито, тъй като за това оповестяване все още не се прилагат хармонизирани изисквания.

(6)

Изключението по настоящия регламент за финансовите съветници, които наемат по-малко от три лица, следва да не засяга прилагането на разпоредбите на националното право, с които се транспонират директиви 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97, и по-специално правилата относно инвестиционните и застрахователните съвети. Следователно, въпреки че от тези съветници не сe изисква да предоставят информация в съответствие с настоящия регламент, от тях се изисква да вземат предвид и отчитат като фактор рисковете за устойчивостта в своите процеси по предоставяне на съвети.

(7)

В зависимост от естеството на дейността си обхванатите от настоящия регламент субекти следва да спазват правилата за участниците на финансовите пазари, когато те създават финансови продукти, както и да спазват правилата за финансовите съветници, когато те предоставят инвестиционни или застрахователни съвети. Поради това, когато тези субекти извършват едновременно дейност като участници на финансовите пазари и като финансови съветници, те следва да се считат за участници на финансовите пазари, когато действат в качеството на създатели на финансови продукти, включително при управление на портфейли, и следва да се считат за финансови съветници, когато предоставят инвестиционни или застрахователни съвети.

(8)

Съюзът все по-често е изправен пред катастрофалните и непредвидими последици от изменението на климата, изчерпването на ресурсите и други свързани с устойчивостта проблеми, поради което са нужни спешни действия за мобилизиране на средства не само чрез обществените политики, но и от сектора на финансовите услуги. Следователно от участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да се изиска да оповестяват конкретна информация относно подходите си към интегриране на рисковете за устойчивостта и към отчитане на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта.

(9)

При липса на хармонизирани правила на Съюза за оповестяване на свързана с устойчивостта информация пред крайните инвеститори съществува вероятност на национално равнище да продължат да се приемат разнопосочни мерки, а в различните сектори на финансовите услуги да продължат да се прилагат различни подходи. Тези разнопосочни мерки и подходи ще продължат да причиняват значителни нарушения на конкуренцията в резултат на значителни различия в стандартите за оповестяване. Освен това успоредното развитие на пазарно ориентирани практики, основаващи се на приоритети, движени от търговски цели, които водят до разнопосочни резултати, понастоящем води до още по-голяма разпокъсаност на пазара и в бъдеще би могло да задълбочи неефективността във функционирането на вътрешния пазар. Разнопосочните стандарти за оповестяване и пазарно ориентирани практики силно затрудняват съпоставянето на различните финансови продукти, създават неравностойни условия за конкуренция за тези продукти и за каналите за дистрибуция и водят до появата на допълнителни пречки в рамките на вътрешния пазар. Подобни разлики също така биха могли да объркат крайните инвеститори и да изкривят техните инвестиционни решения. Съществува опасност държавите членки да приемат разнопосочни национални мерки за осигуряване на спазването на Парижкото споразумение и тези мерки биха могли да създадат пречки пред гладкото функциониране на вътрешния пазар във вреда на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници. Освен това липсата на хармонизирани правила във връзка с прозрачността затруднява крайните инвеститори при ефективното съпоставяне на различни финансови продукти в различни държави членки от гледна точка на техните екологични, социални и управленски рискове и целите им за устойчиви инвестиции. Поради тази причина е необходимо да се вземат предвид съществуващите пречки пред функционирането на вътрешния пазар и да се подобри съпоставимостта на финансовите продукти, за да се избегнат евентуални пречки в бъдеще.

(10)

Настоящият регламент има за цел да намали информационната асиметрия в отношенията принципал — агент по отношение на интегрирането на рисковете за устойчивостта, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции, като от участниците на финансовите пазари и финансовите съветници се изисква преддоговорно и текущо оповестяване на информация на крайните инвеститори, когато те действат като агенти на тези крайни инвеститори (принципали).

(11)

С настоящия регламент се допълват изискванията за оповестяване на информация, предвидени в директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97, (ЕС) 2016/2341 и регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013, (ЕС) 2015/760 и (ЕС) 2019/1238, както и в националното право, уреждащо персоналните и индивидуалните пенсионни продукти. За да се гарантира добре организирано и ефективно наблюдение за спазването на настоящия регламент, държавите членки следва да разчитат на вече определените съгласно посочените правила компетентни органи.

(12)

С настоящия регламент се запазват изискванията към участниците на финансовите пазари и финансовите съветници да действат в най-добрия интерес на крайните инвеститори, включително, но не само, изискването да извършат подходяща надлежна проверка, преди да направят инвестиции, както е предвидено в директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97, (ЕС) 2016/2341 и регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013, както и в националното право, уреждащо персоналните и индивидуалните пенсионни продукти. За да изпълнят своите задължения съгласно посочените правила, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да интегрират в своите процеси, включително в процесите си за надлежна проверка, не само всички съответни финансови рискове, но и всички съответни рискове за устойчивостта, които може да имат съществено отрицателно въздействие върху финансовата възвръщаемост на дадена инвестиция или съвет, както и да извършват непрекъсната оценка на тези рискове. Следователно участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да посочват в своите политики начина, по който интегрират тези рискове, и да публикуват тези политики.

(13)

С настоящия регламент се изисква от участниците на финансовите пазари и от финансовите съветници, които предоставят инвестиционни съвети или застрахователни съвети във връзка с основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОЗИП), независимо от структурата на финансовите продукти и целевия пазар, да публикуват в писмена форма политиките относно интегрирането на рисковете за устойчивостта и да осигурят прозрачността на това интегриране.

(14)

Риск за устойчивостта означава събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да има съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите, както е посочено в секторното законодателство, и по-специално в директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97, (ЕС) 2016/2341 или в делегирани актове и регулаторни технически стандарти, приети съгласно тези актове.

(15)

Настоящият регламент следва да не засяга правилата за интегрирането на рисковете съгласно директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97 и (ЕС) 2016/2341 и регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013, както и съгласно националното право, уреждащо персоналните и индивидуалните пенсионни продукти, включително, но не само, съответните приложими критерии за пропорционалност, като например размер, вътрешна организация и естество, обхват и сложност на съответните дейности. С настоящия регламент се цели постигането на по-голяма прозрачност относно начините, по които участниците на финансовите пазари и финансовите съветници интегрират рисковете за устойчивостта в своите инвестиционни решения и инвестиционни и застрахователни съвети. Когато оценката на рисковете за устойчивостта води до заключението, че не съществуват рискове от значение за финансовия продукт, следва да бъдат пояснени мотивите за това заключение. Когато оценката води до заключението, че тези рискове са от значение, степента, в която рисковете за устойчивостта може да засегнат доходността на финансовия продукт, следва да бъде оповестена в качествено или в количествено изражение. Финансовите съветници следва да включват в преддоговорното оповестяване на информация оценките на рисковете за устойчивостта и свързаното преддоговорно оповестяване на информация от участниците на финансовите пазари. Финансовите съветници следва да оповестят по какъв начин вземат под внимание рисковете за устойчивостта при процеса на подбор на финансовия продукт, който се представя на крайните инвеститори, преди да предоставят съвет, независимо от предпочитанията на тези крайни инвеститори по отношение на устойчивостта. Това следва да не засяга прилагането на разпоредбите на националното право, с които се транспонират директиви 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97, по-специално задълженията на участниците на финансовите пазари и на финансовите съветници във връзка с управлението на продукта, оценките за подходяща и уместна услуга и анализа на изискванията и потребностите.

(16)

Инвестиционните решения и съвети биха могли да причинят, да допринесат или да бъдат пряко свързани със съществени или потенциално съществени отрицателни последици върху факторите на устойчивост.

(17)

За да се осигури съгласувано и последователно прилагане на настоящия регламент, е необходимо да се установи хармонизирано определение на понятието „устойчива инвестиция“, в което да се предвиди, че дружествата, в които се инвестира, следват добрите управленски практики, и да се гарантира зачитането на принципа на предпазливост за ненанасяне на значителни вреди, така че не се засяга в значителна степен постигането както на екологичната, така и на социалната цел.

(18)

Когато участниците на финансовите пазари, като вземат надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си, както и вида на финансовите продукти, които предоставят, отчитат основните неблагоприятни въздействия — били те съществени или потенциално съществени — на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, те следва да включат в своите процеси, включително в процесите на надлежна проверка, процедурите за отчитане на основните неблагоприятни въздействия, наред със съответните финансови рискове и рискове за устойчивостта. Информацията за тези процедури може да включва описание на начина, по който участниците на финансовите пазари изпълняват своите задължения за отговорно управление по отношение на устойчивостта или други задължения на акционерите. Участниците на финансовите пазари следва да публикуват на своите интернет страници информация за тези процедури, както и описание на основните неблагоприятни въздействия. В това отношение съвместният комитет на Европейския банков орган, създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (15) (ЕБО), на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (16) (ЕОЗППО), и на Европейския орган за ценни книжа и пазари, създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (17) (ЕОЦКП) (наричан по-долу „съвместният комитет“) и участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да отчитат изготвените от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) насоки за надлежна проверка за отговорно бизнес поведение и подкрепяните от Организацията на обединените нации принципи за отговорно инвестиране.

(19)

Отчитането на факторите на устойчивост при вземането на инвестиционни решения и в процеса по предоставяне на съвети може да донесе ползи не само за финансовите пазари. То може да повиши устойчивостта на реалната икономика и стабилността на финансовата система. По този начин то може като краен резултат да повлияе на възвръщаемостта на финансовите продукти. Поради това е много важно участниците на финансовите пазари и финансовите съветници да предоставят необходимата информация, за да могат крайните инвеститори да вземат информирани инвестиционни решения.

(20)

Участниците на финансовите пазари, които отчитат основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, следва за всеки финансов продукт да оповестяват в преддоговорната информация, в сбита форма, в качествено или количествено изражение как се отчитат основните неблагоприятни въздействия, както и да включват декларация, че информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост е достъпна в текущото отчитане. Основните неблагоприятни въздействия следва да бъдат тълкувани като въздействия на инвестиционните решения и съвети, които имат отрицателни последици за факторите на устойчивост.

(21)

До момента са разработени устойчиви продукти с различна степен на амбиция. Поради това, за целите на преддоговорното оповестяване и на оповестяването в периодичните доклади, е необходимо да се разграничат изискванията за финансовите продукти, които стимулират екологични или социални характеристики, от изискванията за финансовите продукти, които имат за цел положителното въздействие върху околната среда и обществото. Като резултат от това, във връзка с финансовите продукти с екологични или социални характеристики участниците на финансовите пазари следва да оповестяват дали и по какъв начин определеният индекс, индексът за устойчивост или традиционният индекс е съгласуван с тези характеристики, а когато не се използва бенчмарк — информация за това как се постигат характеристиките за устойчивост на финансовите продукти. Във връзка с финансовите продукти, които имат за цел положително въздействие върху околната среда и обществото, участниците на финансовите пазари следва да оповестяват кой бенчмарк за устойчивост използват за измерване на устойчивите резултати, а когато не се използва бенчмарк — да обясняват как се постига целта за устойчивост. Тази информация следва да бъде оповестена в техните годишни доклади.

(22)

Настоящият регламент не засяга правилата относно възнагражденията или оценката на резултатите на персонала на участниците във финансовите пазари и финансовите съветници съгласно директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97 и (ЕС) 2016/2341 и регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 или съгласно актовете за изпълнение и националното право, уреждащо персоналните и индивидуалните пенсионни продукти, включително, но не само, съответните приложими критерии за пропорционалност, като например размера, вътрешната организация и естеството, обхвата и сложността на съответните дейности. Въпреки това е целесъобразно да бъде постигната по-голяма прозрачност, в качествено или в количествено изражение, на политиката за възнагражденията на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници по отношение на техните инвестиционни или застрахователни съвети, чрез която се насърчава доброто и ефективно управление на риска по отношение на рисковете за устойчивостта, при което структурата на възнагражденията не насърчава прекаленото поемане на рискове за устойчивостта и е свързана с коригираните спрямо риска резултати.

(23)

За да се повиши прозрачността и крайните инвеститори да бъдат информирани, следва да се уреди достъпът до информация за това как участниците на финансовите пазари и финансовите съветници интегрират съответните рискове за устойчивостта, били те съществени или потенциално съществени, в своите процеси на вземане на инвестиционни решения, включително организационните, свързаните с управлението на риска и общото управление аспекти на тези процеси, както и съответно в своите процеси по предоставяне на съвети, като от тези субекти се изисква да поддържат на своите интернет страници информация за тези политики в сбита форма.

(24)

Съществуващите изисквания за оповестяване, съдържащи се в правото на Съюза, не налагат оповестяване на цялата информация, която е необходима за правилното информиране на крайните инвеститори относно свързаното с устойчивостта въздействие на техните инвестиции във финансови продукти с екологични или социални характеристики или във финансови продукти, които имат свързани с устойчивостта цели. Поради това е целесъобразно да се определят по-конкретни и стандартизирани изисквания за оповестяване на информация по отношение на тези инвестиции. Например цялостното въздействие на финансовите продукти, свързано с устойчивостта, следва да се докладва редовно с помощта на показатели, подходящи за измерване на избраната цел за устойчиви инвестиции. Когато като референтен бенчмарк е определен подходящ индекс, тази информация следва също така да се предостави по отношение както на определения индекс, така и на широк пазарен индекс, за да е възможно съпоставяне. Когато управителите на EuSEF предоставят информация за положителното социално въздействие, което даден фонд си е поставил като цел, за постигнатите общи социални резултати и за съответните методи, използвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 346/2013, те могат, когато е целесъобразно, да използват тази информация за целите на оповестяването по настоящия регламент.

(25)

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18) налага задължения за прозрачност по отношение на екологичните, социалните и свързаните с корпоративното управление въпроси при нефинансовите доклади. Формата и начинът на представяне, които се изискват в посочената директива, не винаги са подходящи за пряко използване от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници в отношенията им с крайните инвеститори. Когато е целесъобразно, за целите на настоящия регламент участниците на финансовите пазари и финансовите съветници следва да имат възможност да използват информация от докладите за дейността и от нефинансовите отчети в съответствие с посочената директива.

(26)

За да се гарантира надеждността на информацията, публикувана на интернет страниците на участниците на финансовите пазари и на финансовите съветници, тази информация следва да се актуализира, както и да се предоставя ясно обяснение при редактиране или промени в нея.

(27)

Въпреки че в обхвата на настоящия регламент не попадат националните схеми за социална сигурност, обхванати от регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, държавите членки следва да имат възможност да прилагат настоящия регламент по отношение на тези схеми с цел да се намали информационната асиметрия предвид факта, че те все повече дават достъп до части от управлението на задължителните пенсионни схеми в рамките на своите системи за социална сигурност на участници на финансовите пазари или на други частноправни субекти и че тези схеми са изложени на рискове за устойчивостта и биха могли да отчитат неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, да стимулират екологични или социални характеристики или да имат за цел устойчиви инвестиции.

(28)

Настоящият регламент следва да не възпрепятства дадена държава членка да приема или запазва в сила по-строги разпоредби относно публикуването на политиките за приспособяване към изменението на климата и оповестяването на крайните инвеститори на допълнителна информация относно рисковете за устойчивостта, при условие че главното управление на съответните участници на финансовите пазари и финансови съветници се намира на нейна територия. Тези разпоредби обаче следва да не препятстват ефективното прилагане на настоящия регламент или постигането на неговите цели.

(29)

Съгласно Директива (ЕС) 2016/2341, за да се осигури приемственост и редовност, от ИППО вече се изисква да прилагат правилата за общо управление и управление на риска по отношение на техните инвестиционни решения и оценките на риска. Инвестиционните решения следва да се вземат, а съответните рискове, включително екологични, социални и управленски — да се оценяват по такъв начин, че да се осигури съответствие с интересите на членовете и бенефициерите на ИППО. ЕОЗППО следва да приеме насоки за определяне на начина, по който в инвестиционните решения на ИППО и оценките на риска от тяхна страна се вземат предвид екологичните, социалните и управленските рискове съгласно посочената директива.

(30)

На ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП (наричани по-долу заедно „ЕНО“) следва да бъде възложено да разработят, чрез съвместния комитет, проекти на регулаторни технически стандарти, в които допълнително се конкретизират съдържанието, методиките и представянето на информацията относно показателите за устойчивост във връзка с климата и другите свързани с околната среда неблагоприятни въздействия, със социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите, както и да се конкретизират представянето и съдържанието на информацията относно стимулите за екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции, която следва да бъде оповестявана в преддоговорни документи, в годишни доклади и на интернет страниците на участниците на финансовите пазари в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме тези регулаторни технически стандарти чрез делегирани актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

(31)

На ЕНО следва да бъде възложено да разработят, чрез съвместния комитет, проекти на технически стандарти за изпълнение, в които да бъде установено стандартното представяне на информацията относно стимулите за екологични или социални характеристики и целите за устойчиви инвестиции в маркетинговите съобщения. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 ДФЕС и в съответствие с член 15 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

(32)

Тъй като в годишните доклади по правило се обобщават резултатите от дейността за пълна календарна година, разпоредбите на настоящия регламент относно изискванията за прозрачност, приложими за тези доклади, следва да не се прилагат до 1 януари 2022 г.

(33)

Съдържащите се в настоящия регламент правила за оповестяване на информация следва да допълват разпоредбите на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97 и (ЕС) 2016/2341 и на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013, (ЕС) 2105/760 и (ЕС) 2019/1238.

(34)

Настоящият регламент спазва основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(35)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно засилването на защитата на крайните инвеститори и подобряването на оповестяването на информация пред тях, включително в случаите на трансгранични покупки от крайни инвеститори, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради необходимостта от установяване на еднакви изисквания за оповестяване на информация могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила за участниците на финансовите пазари и финансовите съветници за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси и във връзка с предоставянето на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„участник на финансовите пазари“ означава:

а)

застрахователно предприятие, което предоставя основаващ се на застраховане инвестиционен продукт (ОЗИП);

б)

инвестиционен посредник, който предоставя управление на портфейл;

в)

институция за професионално пенсионно осигуряване (ИППО);

г)

създател на пенсионен продукт;

д)

лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ);

е)

доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП);

ж)

управител на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

з)

управител на допустим фонд за социално предприемачество, регистриран в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

и)

управляващо дружество на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (управляващо дружество на ПКИПЦК); или

й)

кредитна институция, която предоставя управление на портфейл;

2)

„застрахователно предприятие“ означава застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с член 18 от Директива 2009/138/ЕО;

3)

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ или „ОЗИП“ означава:

а)

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (19); или

б)

застрахователен продукт, който е предоставен на професионален инвеститор и който предлага стойност на падеж или откупна стойност, които са изложени изцяло или частично, пряко или непряко, на колебанията на пазара;

4)

„лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“ или „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

5)

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

6)

„управление на портфейл“ означава управление на портфейл съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС;

7)

„институция за професионално пенсионно осигуряване“ или „ИППО“ означава институция за професионално пенсионно осигуряване, лицензирана или регистрирана в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2016/2341, с изключение на институции, по отношение на които държавата членка е решила да приложи член 5 от посочената директива или които управляват пенсионни схеми, включващи общо по-малко от 15 членове;

8)

„пенсионен продукт“ означава:

а)

пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква д) от Регламент (EС) № 1286/2014; или

б)

индивидуален пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква ж) от Регламент (EС) № 1286/2014;

9)

„паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“ означава продукт по член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238;

10)

„управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава:

а)

управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО; или

б)

инвестиционно дружество, притежаващо разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, което не е посочило управляващо дружество, получило разрешение за управлението му в съответствие с посочената директива;

11)

„финансов съветник“ означава:

а)

застрахователен посредник, който предоставя застрахователни съвети във връзка с ОЗИП;

б)

застрахователно предприятие, което предоставя застрахователни съвети във връзка с ОЗИП;

в)

кредитна институция, която предоставя инвестиционни съвети;

г)

инвестиционен посредник, който предоставя инвестиционни съвети;

д)

ЛУАИФ, което предоставя инвестиционни съвети в съответствие с член 6, параграф 4, буква б), подточка i) от Директива 2011/61/ЕС; или

е)

управляващо дружество на ПКИПЦК, което предоставя инвестиционни съвети в съответствие с член 6, параграф 3, буква б), подточка i) от Директива 2009/65/ЕО;

12)

„финансов продукт“ означава:

а)

портфейл, управляван в съответствие с точка 6 от настоящия член;

б)

алтернативен инвестиционен фонд (АИФ);

в)

ОЗИП;

г)

пенсионен продукт;

д)

пенсионна схема;

е)

ПКИПЦК; или

ж)

ПЕПП;

13)

„алтернативни инвестиционни фондове“ или „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

14)

„пенсионна схема“ означава пенсионна схема съгласно определението в член 6, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/2341;

15)

„предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа“ или „ПКИПЦК“ означава предприятие, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

16)

„инвестиционен съвет“ означава инвестиционен съвет съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/65/ЕС;

17)

„устойчива инвестиция“ означава инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и земя, ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство;

18)

„професионален инвеститор“ означава клиент, който отговаря на критериите, предвидени в приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

19)

„непрофесионален инвеститор“ означава инвеститор, който не е професионален инвеститор;

20)

„застрахователен посредник“ означава застрахователен посредник съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива (ЕС) 2016/97;

21)

„застрахователен съвет“ означава съвет съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 15 от Директива (ЕС) 2016/97;

22)

„риск за устойчивостта“ означава събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията;

23)

„европейски фонд за дългосрочни инвестиции“ или „ЕФДИ“ означава фонд, получил разрешение в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2015/760;

24)

„фактори на устойчивост“ означава екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите.

Член 3

Прозрачност на политиките във връзка с риска за устойчивостта

1.   Участниците на финансовите пазари публикуват на своите интернет страници информация за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения.

2.   Финансовите съветници публикуват на своите интернет страници информация за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционните или застрахователните си съвети.

Член 4

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище субект

1.   Участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите интернет страници:

a)

когато отчитат основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост — декларация за политиките по отношение на надлежната проверка във връзка с тези въздействия, като вземат надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си, както и вида на финансовите продукти, които предоставят; или

б)

когато не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост — ясни причини защо не го правят, включително, когато е приложимо, информация дали и кога възнамеряват да започнат да отчитат тези неблагоприятни въздействия.

2.   Участниците на финансовите пазари включват в предоставената по параграф 1, буква а) информация най-малко следното:

a)

информация относно своите политики на определяне и степенуване по значимост на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на показателите за тях;

б)

описание на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на предприетите или, когато е приложимо, планираните действия във връзка с това;

в)

кратки обобщения на политиката за ангажираност съгласно член 3ж от Директива 2007/36/ЕО, когато е приложимо;

г)

заявление за спазването от тяхна страна на кодексите за отговорно бизнес поведение и на международно признатите стандарти за надлежна проверка и докладване, както и, когато е приложимо, за степента на привеждане в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, считано от 30 юни 2021 г., участниците на финансовите пазари, които към датата на счетоводния си баланс надхвърлят критерия за среден брой от 500 служители през финансовата година, публикуват и поддържат на своите интернет страници декларация за своите политики за надлежна проверка във връзка с основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. Тази декларация включва най-малко информацията по параграф 2.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, считано от 30 юни 2021 г., участниците на финансовите пазари, които са предприятие майка на голяма група съгласно член 3, параграф 7 от Директива 2013/34/ЕС и които към датата на счетоводния баланс на групата надхвърлят на консолидирана основа критерия за среден брой от 500 служители през финансовата година, публикуват и поддържат на своите интернет страници декларация за своите политики за надлежна проверка във връзка с основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. Тази декларация включва най-малко информацията по параграф 2.

5.   Финансовите съветници публикуват и поддържат на своите интернет страници:

a)

информация дали, като вземат надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си и видът на финансовите продукти, за които дават съвети, те отчитат в инвестиционните или застрахователните си съвети основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост; или

б)

информация защо в инвестиционните или застрахователните си съвети не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост и, когато е приложимо, информация дали и кога възнамеряват да започнат да отчитат тези неблагоприятни въздействия.

6.   Когато е целесъобразно, Е

До 30 декември 2020 г. ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 за съдържанието, методиките и представянето на информацията по параграфи 1—5 от настоящия член по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия.

НО търсят съдействието на Европейската агенция за околната среда и Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) №1093/2010, (ЕС) №1094/2010 и (ЕС) №1095/2010.

7.   До 30 декември 2021 г. ЕНО разработват посредством съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 за съдържанието, методиките и представянето на информацията по параграфи 1—5 от настоящия член по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия в областта на социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека и борбата с корупцията и с подкупите.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) №1093/2010, (ЕС) №1094/2010 и (ЕС) №1095/2010.

Член 5

Прозрачност на политиката за възнагражденията във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта

1.   Участниците на финансовите пазари и финансовите съветници включват в политиката си за възнагражденията информация за това как тази политика е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта и публикуват тази информация на своите интернет страници.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се включва в политиката за възнагражденията, която се изисква да установяват и поддържат участниците на финансовите пазари и финансовите съветници в съответствие със секторното законодателство, и по-специално директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97 и (ЕС) 2016/2341.

Член 6

Прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта

1.   Участниците на финансовите пазари включват в преддоговорното оповестяване на информация описания на:

а)

начина, по който рисковете за устойчивостта са интегрирани в техните инвестиционни решения, както и

б)

резултатите от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта върху възвръщаемостта на финансовите продукти, които предоставят.

Когато участниците на финансовите пазари считат, че рисковете за устойчивостта не са относими, описанията, посочени в първа алинея, включват ясно и кратко обяснение на причините за това.

2.   Финансовите съветници включват в преддоговорното оповестяване на информация описания на:

а)

начина, по който рисковете за устойчивостта са интегрирани в техните инвестиционни или застрахователни съвети; както и

б)

резултата от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта върху възвръщаемостта на финансовите продукти, за които предоставят съвети.

Когато финансовите съветници считат, че рисковете за устойчивостта не са относими, описанията, посочени в първа алинея, включват ясно и кратко обяснение на причините за това.

3.   Информацията, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се оповестява по следния начин:

а)

от ЛУАИФ — при разкриването на информация на инвеститорите съгласно член 23, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

б)

от застрахователните предприятия — при предоставянето на информация съгласно член 185, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО или, ако е приложимо — съгласно член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97;

в)

от ИППО — при предоставянето на информация съгласно член 41 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г)

от управителите на допустими фондове за рисков капитал — при предоставянето на информация съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д)

от управителите на допустими фондове за социално предприемачество — при предоставянето на информация съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е)

от създателите на пенсионни продукти — в писмена форма, своевременно, преди непрофесионалният инвеститор да бъде обвързан с договор, отнасящ се до пенсионен продукт;

ж)

от управляващите дружества на ПКИПЦК — в проспекта, посочен в член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з)

от инвестиционните посредници, които управляват портфейли или предоставят инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

и)

от кредитните институции, които управляват портфейли или предоставят инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

й)

от застрахователните посредници и застрахователните предприятия, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и от застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с пенсионни продукти, изложени на пазарни колебания — в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97;

к)

от ЛУАИФ на ЕФДИ — в проспекта, посочен в член 23 от Регламент (ЕС) 2015/760;

л)

от доставчиците на ПЕПП — в ключовия информационен документ за ПЕПП, посочен в член 26 от Регламент (ЕС) 2019/1238.

Член 7

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище финансов продукт

1.   До 30 декември 2022 г., когато участник на финансовите пазари прилага член 4, параграф 1, буква a) или член 4, параграф 3 или 4, за всеки финансов продукт оповестяването на информация по член 6, параграф 3 включва:

a)

ясно и аргументирано обяснение дали и как във финансовия продукт са отчетени основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост;

б)

декларация, че информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост е включена в информацията, която се оповестява съгласно член 11, параграф 2.

Когато информацията по член 11, параграф 2 включва количествена оценка на основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, тя може да се основава на регулаторните технически стандарти, приети съгласно член 4, параграфи 6 и 7.

2.   Когато участник на финансовите пазари прилага член 4, параграф 1, буква б), оповестяването на информация по член 6, параграф 3 включва за всеки финансов продукт декларация, че участникът на финансовите пазари не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, както и причините за това.

Член 8

Прозрачност във връзка със стимулите за екологични или социални характеристики при преддоговорното оповестяване на информация

1.   Когато даден финансов продукт включва стимули, наред с другото, за екологични или социални характеристики или за съчетание от тези характеристики и при условие че дружествата, в които се инвестира, следват добрите управленски практики, информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, включва следното:

а)

информация за това как са постигнати тези характеристики;

б)

ако индекс е определен като референтен бенчмарк, информация за това дали и как този индекс е съобразен с посочените характеристики.

2.   Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, данни за това къде може да бъде намерена методиката, използвана за изчисляване на индекса, посочен в параграф 1 от настоящия член.

3.   ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията, която се оповестява съгласно настоящия член.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и разликите между тях, както и целта оповестената информация да бъде точна, безпристрастна, ясна, неподвеждаща, проста и сбита.

ЕНО представят на Комисията регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 9

Прозрачност във връзка с устойчивите инвестиции при преддоговорното оповестяване на информация

1.   Когато даден финансов продукт има за цел устойчиви инвестиции и индекс е определен като референтен бенчмарк, информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, се придружава от следното:

а)

информация за начина, по който определеният индекс е съобразен с тази цел;

б)

обяснение на това защо и как определеният индекс се различава от широк пазарен индекс.

2.   Когато даден финансов продукт има за цел устойчиви инвестиции и като референтен бенчмарк не е определен индекс, информацията по член 6, параграфи 1 и 3 включва обяснение на начина за постигането на тази цел.

3.   Когато даден финансов продукт има за цел намаляване на въглеродните емисии, информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, включва целта за експозицията по отношение на целевото равнище на ниски въглеродни емисии с оглед на постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение в областта на глобалното затопляне.

Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, когато не съществува бенчмарк на ЕС за климатичен преход или бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (20), информацията по член 6 включва подробно обяснение на начина, по който са гарантирани непрекъснатите усилия за изпълнение на целта за намаляване на въглеродните емисии с оглед на постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение в областта на глобалното затопляне.

4.   Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, данни за това къде могат да бъдат намерени методиката, използвана за изчисляване на индексите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и бенчмарковете, посочени в параграф 3, втора алинея от настоящия член.

5.   ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка с начина на представяне и съдържанието на информацията, която се оповестява съгласно настоящия член.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните цели съгласно параграфи 1, 2 и 3 и разликите между тях, както и целта оповестената информация да бъде точна, безпристрастна, ясна, неподвеждаща, проста и сбита.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 10

Прозрачност във връзка със стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции на интернет страниците

1.   За всеки финансов продукт, посочен в член 8, параграф 1 и член 9, параграфи 1, 2 и 3, участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите интернет страници следната информация:

а)

описание на екологичните или социалните характеристики или на целта, свързана с устойчивите инвестиции;

б)

информация за методиките, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на екологичните или социалните характеристики или на въздействието на устойчивите инвестиции, избрани за финансовия продукт, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на екологичните или социалните характеристики или на цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт;

в)

информацията по членове 8 и 9;

г)

информацията по член 11.

Информацията, която се оповестява съгласно първа алинея, трябва да е ясна, сбита и разбираема за инвеститорите. Тя се публикува по точен, безпристрастен, ясен, неподвеждащ, прост и сбит начин на видно и лесно достъпно място на интернет страницата.

2.   ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието на информацията по параграф 1, първа алинея, букви а) и б) и с изискванията за представяне по втора алинея от същия параграф.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели съгласно параграф 1 и разликите между тях. ЕНО актуализират регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Прозрачност във връзка със стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции в периодичните доклади

1.   Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансов продукт, посочен в член 8, параграф 1 или в член 9, параграф 1, 2 или 3, включват в периодичните си доклади описание на следното:

а)

за финансов продукт, посочен в член 8, параграф 1 — степента, в която са постигнати екологичните или социалните характеристики;

б)

за финансов продукт, посочен в член 9, параграф 1, 2 или 3:

i)

цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт, с помощта на подходящи показатели за устойчивост; или

ii)

когато е определен индекс като референтен бенчмарк — сравнение между цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт с определения индекс и с широк пазарен индекс чрез показатели за устойчивост.

2.   Информацията по параграф 1 от настоящия член се оповестява по следния начин:

а)

от ЛУАИФ — в годишния отчет по член 22 от Директива 2011/61/ЕС;

б)

от застрахователните предприятия — ежегодно в писмена форма в съответствие с член 185, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО;

в)

от ИППО — в годишния доклад по член 29 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г)

от управителите на допустими фондове за рисков капитал — в годишния отчет по член 12 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д)

от управителите на допустими фондове за социално предприемачество — в годишния доклад по член 13 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е)

от създателите на пенсионни продукти — в писмена форма в годишния доклад или в доклад съгласно националното право;

ж)

от управляващите дружества на ПКИПЦК — в годишния доклад по член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з)

от инвестиционните посредници, които управляват портфейли — в периодичен доклад по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

и)

от кредитните институции, които управляват портфейли — в периодичен доклад по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

й)

от доставчиците на ПЕПП — в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП по член 36 от Регламент (ЕС) 2019/1238.

3.   За целите на параграф 1 от настоящия член участниците на финансовите пазари могат да използват информацията от докладите за дейността съгласно член 19 от Директива 2013/34/ЕС или информацията от нефинансовите отчети в съответствие с член 19а от посочената директива, когато е целесъобразно.

4.   ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието и представянето на информацията, посочена в параграф 1.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели и разликите между тях. ЕНО актуализират регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 12

Преглед на оповестената информация

1.   Участниците на финансовите пазари осигуряват актуалния характер на всяка информация, публикувана в съответствие с член 3, 5 или 10. Когато участник на финансовите пазари промени тази информация, на същата интернет страница се публикува ясно обяснение на промяната.

2.   Параграф 1 се прилага mutatis mutandis за финансовите съветници по отношение на всяка информация, публикувана в съответствие с членове 3 и 5.

Член 13

Маркетингови съобщения

1.   Без да се засяга по-строгото секторно законодателство, по-специално директиви 2009/65/ЕО, 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97 и Регламент (ЕС) № 1286/2014, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници гарантират, че маркетинговите им съобщения не противоречат на информацията, оповестена съгласно настоящия регламент.

2.   ЕНО могат да разработят чрез съвместния комитет проекти на технически стандарти за изпълнение, с които да определят стандарти за представянето на информацията за стимулите за екологични или социални характеристики и устойчиви инвестиции.

На Комисията се делегира правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 14

Компетентни органи

1.   Всяка държава членка гарантира, че компетентните органи, определени в съответствие със секторното законодателство, и по-специално секторното законодателство, посочено в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, и в Директива 2013/36/ЕС, наблюдават спазването от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници на изискванията, предвидени в настоящия регламент. Компетентните органи имат всички правомощия за упражняването на надзор и провеждането на разследвания, които са необходими за изпълнението на функциите им по настоящия регламент.

2.   За целите на настоящия регламент компетентните органи сътрудничат помежду си, като без неоправдано забавяне си предоставят информацията, която е необходима за целите на изпълнението на задълженията им по настоящия регламент.

Член 15

Прозрачност от страна на ИППО и застрахователните посредници

1.   ИППО публикуват и поддържат информацията, посочена в членове 3 — 7, както и в член 10, параграф 1 от настоящия регламент, първа алинея, в съответствие с член 36, параграф 2, буква е) от Директива (ЕС) 2016/2341.

2.   Застрахователните посредници съобщават информацията, посочена в член 3, член 4, параграф 5, членове 5 и 6 и член 10, параграф 1 от настоящия регламент, първа алинея, в съответствие с член 23 от Директива (ЕС) 2016/97.

Член 16

Пенсионни продукти, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009

1.   Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент към създателите на пенсионни продукти, които управляват национални системи за социална сигурност, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009. В този случай създателите на пенсионни продукти, посочени в член 2, точка 1, буква г) от настоящия регламент, включват създателите на пенсионни продукти, които управляват национални системи за социална сигурност и пенсионни продукти, посочени в член 2, точка 8 от настоящия регламент. В тези случаи се приема, че определението за „пенсионен продукт“ в член 2, точка 8 от настоящия регламент включва пенсионните продукти, посочени в първо изречение.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията и ЕНО за всяко решение, взето съгласно параграф 1.

Член 17

Изключения

1.   Настоящият регламент не се прилага към застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и към инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, които са предприятия, независимо от правната им форма, включително физически лица или самонаети лица, ако в тях работят по-малко от три лица.

2.   Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент спрямо посочените в параграф 1 застрахователни посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, или инвестиционни посредници, които предоставят инвестиционни съвети.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията и ЕНО за всяко решение, взето съгласно параграф 2.

Член 18

Доклад

ЕНО отчитат обхвата на доброволно оповестената информация в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква а). До 10 септември 2022 г. и ежегодно след това ЕНО представят на Комисията доклад за най-добрите практики и отправят препоръки за изготвянето на стандарти за доброволното докладване. В годишния доклад се разглеждат последиците от практиките за надлежна проверка по отношение на оповестяването на информация в съответствие с настоящия регламент и се дават насоки по този въпрос. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент и на Съвета.

Член 19

Оценка

1.   До 30 декември 2022 г. Комисията оценява прилагането на настоящия регламент, и по-специално разглежда въпроса:

a)

дали посочването на средния брой служители в член 4, параграфи 3 и 4 следва да се запази, да бъде заменено или да бъде допълнено с други критерии, като оценява ползите и пропорционалността на свързаната с това административна тежест;

б)

дали липсата на данни или тяхното недостатъчно качество, включително на показатели за неблагоприятните въздействия върху показателите за устойчивост, от страна на дружествата, в които се инвестира, не възпрепятстват действието на настоящия регламент.

2.   Оценката, посочена в параграф 1, се придружава от законодателно предложение, ако е целесъобразно.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 10 март 2021 г.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, член 4, параграфи 6 и 7, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2, член 11, параграф 4 и член 13, параграф 2 се прилагат от 29 декември 2019 г., а член 11, параграфи 1—3 се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 27 ноември 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 97.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 ноември 2019 г.

(3)  Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1).

(4)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(5)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(6)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (OВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(7)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(8)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(9)  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

(10)  Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).

(11)  Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

(13)  Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).

(14)  Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (OВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(16)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(17)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(18)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(19)  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).


Top