EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1301

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ , и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 289–302 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/289


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 178 и 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)

В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. В съответствие с посочения член и с член 174, втора и трета алинея от ДФЕС, ЕФРР трябва да допринася за намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и за намаляването на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, като измежду тези региони специално внимание трябва да се обръща на регионите, засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като например най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

(2)

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) установява общоприложимите разпоредби за ЕФРР, Европейския социален фонд (ЕСФ), за Кохезионния фонд, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

(3)

Необходимо е да бъдат определени специални разпоредби по отношение на видовете дейности, на които може да бъде предоставена подкрепа от ЕФРР с цел да се допринася за инвестиционните приоритети в рамките на тематичните цели, определени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. Същевременно е необходимо да се определят и уточнят дейностите, които са извън обхвата на ЕФРР, включително инвестициите за постигане на намаляването на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4). За да се избегне прекомерно финансиране, тези инвестиции следва да не са допустими за подкрепа от ЕФРР, тъй като вече се възползват във финансово отношение от прилагането на Директива 2003/87/ЕО. Това изключение следва да не ограничава възможността ЕФРР да се използва за подкрепа на дейности, които не са изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, дори ако те се изпълняват от едни и същи икономически оператори, като например инвестиции в енергийната ефективност на районните топлофикационни мрежи, разработване на интелигентни системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия и мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, дори ако едно от непреките им въздействия е намаляването на емисиите на парникови газове или ако те са изброени в националния план, посочен в Директива 2003/87/ЕО.

(4)

Необходимо е да се уточни какви допълнителни дейности ЕФРР може да подкрепи в рамките на целта за европейско териториално сътрудничество.

(5)

ЕФРР следва да допринася за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като по този начин гарантира, че предоставяната по линия на ЕФРР подкрепа ще бъде концентрирана в по-голяма степен върху приоритетите на Съюза. В зависимост от категорията на регионите, за които се осигурява подкрепа, предоставяната по линия на ЕФРР подкрепа за целта „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се отпуска предимно за научни изследвания и иновации, за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за малките и средните предприятия (МСП), както и за насърчаването на нисковъглеродна икономика. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на оперативните програми и при различните категории региони. Тематичната концентрация следва да бъде коригирана по целесъобразност, за да се вземат предвид средствата от Кохезионния фонд, отпуснати в подкрепа на инвестиционните приоритети, свързани с преминаването към нисковъглеродна икономика и посочени в Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5). Степента на тематична концентрация следва да е съобразена с нивото на развитие на региона, приноса от средствата на Кохезионния фонд, когато е приложимо, както и със специфичните нужди на регионите, чийто БВП на глава от населението, използван като критерий за допустимост за програмния период 2007—2013 г. е бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 за референтния период, регионите, които постепенно се изключват от финансиране през програмния период 2007—13 г. и определени региони от ниво 2 от NUTS, състоящи се единствено от островни държави-членки или от острови.

(6)

Следва да е възможно подкрепата от ЕФВР по инвестиционен приоритет „водено от общностите местно развитие“ да допринесе за всички тематични цели, посочени в настоящия регламент.

(7)

В отговор на специфичните нужди на ЕФРР и в съответствие със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, е необходимо да бъдат определени — в рамките на всяка тематична цел, посочена в Регламент (ЕС) № 1303/2013 — специфичните за ЕФРР действия, които представляват „инвестиционни приоритети“. Тези инвестиционни приоритети следва да съдържат подробни цели, които не се изключват взаимно и към които ЕФРР допринася. Тези инвестиционни приоритети следва да служат за основа при определянето на конкретните цели в рамките на програмите, които са съобразени с нуждите и характеристиките на програмния район.

(8)

Необходимо е да се насърчават иновациите и развитието на МСП в нововъзникващи области, свързани с европейските и регионалните предизвикателства, като например творческия и културния сектор и иновационни услуги, отразяващи нови обществени изисквания, или с продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, иновации в областта на околната среда, нисковъглеродната икономика и ефективността на ресурсите.

(9)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 с цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, ще се търсят полезни взаимодействия най-вече по линия на ЕФРР и програма „Хоризонт 2020“- Рамковата програма за научни изследвания и иновации, като същевременно се зачитат техните различни цели.

(10)

Важно е да се гарантира, че при насърчаване на инвестиции в управлението на риска следва да бъдат взети под внимание специфичните рискове на регионално, трансгранично и транснационално равнище.

(11)

С цел постигането на максимален принос за целта да бъде подпомаган благоприятстващият заетостта растеж, дейностите в подкрепа на устойчивия туризъм, културата и националното наследство следва да бъдат част от териториална стратегия за конкретни зони, включително преобразуването на западащи промишлени райони. Подкрепата за тези дейности следва да допринася и за укрепването на иновациите и използването на ИКТ, за МСП, за екологичната и ресурсната ефективност или за насърчаването на социално приобщаване.

(12)

С цел насърчаване на устойчива регионална или местна мобилност или намаляване на замърсяването на въздуха и шума е необходимо да се насърчават здравословни, устойчиви и безопасни видове транспорт. Инвестициите в летищна инфраструктура, подкрепяни от ЕФРР, следва да насърчават устойчив от екологична гледна точка въздушен транспорт, inter alia, чрез подобряване на регионалната мобилност посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), включително чрез мултимодални възли.

(13)

За да насърчава постигането на енергийните и климатичните цели, определени от Съюза като част от стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, ЕФРР следва да подкрепя инвестиции за насърчаване на енергийната ефективност и сигурността на доставките в държавите-членки, inter alia, чрез разработване на интелигентни системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия, включително чрез интегриране на разпределеното енергопроизводство от възобновяеми източници. За да се изпълнят техните изисквания към сигурността на доставките по начин, който отговаря на техните национални цели по стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, държавите-членки следва да могат да инвестират в енергийна инфраструктура, която е съвместима с избрания от тях енергиен микс. “.

(14)

МСП, които могат да включват социално-икономически предприятия, следва да бъдат разглеждани съгласно определението по Регламент (ЕС) № 1303/2013, а именно да се разбират като обхващащи микро-, малките и средните предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (6).

(15)

С цел насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността, особено сред маргинализираните общности, е необходимо да се подобри достъпът до обществени, културни и развлекателни услуги, чрез предоставяне на дребномащабна инфраструктура, като се вземат предвид специфичните нужди на хората с увреждания и хората в напреднала възраст.

(16)

Услугите, предлагани в общностите, следва да обхващат всички форми на услуги, предоставяни по домовете, в семейството, жилищни и други общностни услуги, които подкрепят правото на всички хора да живеят в общността, с равноправие при избора, и които се стремят да предотвратят изолация или сегрегация от общността.

(17)

Инвестиционните приоритети на ЕФРР и на Кохезионния фонд в рамките на съответните тематични цели следва да бъдат приведени в съответствие с цел повишаване на гъвкавостта и намаляване на административната тежест чрез съвместно изпълнение.

(18)

За да бъде оценен съвкупният напредък при изпълнението на програмите на равнището на Съюза, в приложението към настоящия регламент следва да се установи общ набор от показатели за изпълнението. Тези показатели следва да съответстват на инвестиционния приоритет и вида на действието, подкрепяно съгласно настоящия регламент и съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Общият набор от показатели следва да бъде допълнен от специфични за всяка програма показатели за резултатите и където е уместно — от специфични за програмата показатели за изпълнението.

(19)

В рамките на устойчивото градско развитие се счита за необходимо да се окаже подкрепа на интегрирани действия за справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства в градските райони, включително функционалните градски райони, като се отчете необходимостта от насърчаване на връзките между градските и селските райони. Принципите за избор на градски райони, където трябва да бъдат изпълнени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, както и ориентировъчните суми за тези действия, следва да бъдат определени в споразумението за партньорство, с разпределени на национално равнище за тази цел най-малко 5 % от средствата на ЕФРР. Управляващият орган, след консултация с градските органи, следва да вземе решение относно обхвата на всяко делегиране на задачи на градските органи.

(20)

За да може да намира или изпробва нови решения на въпроси, свързани с устойчивото градско развитие, които са от значение на равнището на Съюза, ЕФРР следва да предоставя подкрепа за иновативни действия в областта на устойчивото градско развитие.

(21)

За да се засили изграждането на капацитет, работата в мрежа и обменът на опит между програми и органи, отговорни за прилагане на стратегии за устойчиво градско развитие и иновативни действия в областта на устойчивото градско развитие и за допълване на съществуващите програми и органи, е необходимо да се създаде мрежа за градско развитие на равнището на Съюза.

(22)

ЕФРР следва да се заеме с проблемите, свързани с достъпа до големите пазари и отдалечеността от тях — проблеми, пред които са изправени районите с изключително ниска гъстота на населението, посочени в протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г. относно специалните разпоредби по отношение на цел № 6 в рамките на структурните фондове за Финландия и Швеция. ЕФРР следва да включва мерки и по отношение на специфичните трудности, с които се сблъскват някои острови, погранични региони, планински региони и слабонаселени райони, чието географско положение забавя тяхното развитие, с цел поощряване на тяхното устойчиво развитие.

(23)

Специално внимание следва да се отдели на най-отдалечените региони, а именно чрез приемането на мерки съгласно член 349 от ДФЕС за разширяване — в изключителни случаи — на обхвата на подкрепата от ЕФРР, така че да включва финансирането на функционални помощи, свързани с компенсирането на допълнителните разходи, произтичащи от специфичното икономическо и социално състояние на тези региони, което е утежнено поради неблагоприятните условия, произтичащи от факторите, изброени в член 349 от ДФЕС, а именно отдалечеността, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата зависимост от малък брой производства — фактори, чиято дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното развитие. Оперативната помощ, предоставяна от държавите-членки в този контекст, е освободена от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС, ако в момента на отпускането й тя отговаря на условията, определени с регламент, обявяващ някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от ДФЕС, приет съгласно Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета (7).

(24)

В съответствие със заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г., и като се вземат предвид специфичните цели, определени в ДФЕС по отношение на най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, статутът на Майот беше променен с Решение на Европейския съвет 2012/419/ЕС (8) и той става нов най-отдалечен регион, считано от 1 януари 2014 г. За да се улесни и да се насърчи целенасочено и бързо развитие на инфраструктурата на Майот, следва да бъде възможно по изключение поне 50 % от частта по ЕФРР от пакета за Майот да се разпределят за петте тематични цели, определени в Регламент (ЕС) № 1303/ 2013.

(25)

С цел допълване на настоящия регламент с някои несъществени елементи, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с подробните правила за определяне на критериите за подбора и управлението на иновативни дейности. Такова правомощие следва също така да бъде делегирано на Комисията във връзка с изменения на приложение I към настоящия регламент, когато това е оправдано, с цел да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на оперативните програми. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(26)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством преодоляването на основните различия между регионите в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, апоради степента на неравенство между равнищата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограниченията на финансовите ресурси на държавите-членки и регионите, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(27)

С настоящия регламент се заменя Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9). От съображения за яснота Регламент (ЕО) № 1080/2006 следва да бъде отменен. Въпреки това настоящият регламент следва да не засяга продължаването или промяната на помощта, одобрена от Комисията въз основа на Регламент (ЕО) № 1080/2006 или на друг законодателен акт, приложим за тази помощ към 31 декември 2013 г. Този регламент или друг такъв законодателен акт следва да продължи да се прилага и след 31 декември 2013 г. по отношение на тази помощ или съответните операции до тяхното приключване. Ето защо заявленията за получаване на помощ, представени в рамките на Регламент (ЕО) № 1080/2006, следва да продължат да бъдат валидни.

(28)

За да бъде възможно бързото прилагане на мерките, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи правила

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя задачите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), обхвата на неговата подкрепа с оглед на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и на целта „Европейско териториално сътрудничество“, както и специалните разпоредби по отношение на предоставяната по линия на ЕФРР подкрепа за целта „Инвестиции за растеж и работни места“.

Член 2

Задачи на ЕФРР

ЕФРР участва във финансирането на подкрепа, целяща засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством преодоляването на основните различия между регионите в Съюза, чрез подкрепа за устойчивото развитие и структурното приспособяване на регионалните икономики, включително преструктурирането на регионите със западаща индустрия и на регионите, чието развитие изостава.

Член 3

Обхват на подкрепата от ЕФРР

1.   ЕФРР предоставя подкрепа за следните дейности с цел принос към инвестиционните приоритети, посочени в член 5:

а)

производствени инвестиции, които допринасят за създаването и запазването на устойчиви работни места, чрез преки помощи за инвестиции в МСП;

б)

производствени инвестиции, независимо от мащаба на съответното предприятие, които допринасят за постигането на инвестиционните приоритети, посочени в член 5, точки 1 и 4, и когато тези инвестиции включват сътрудничество между големи предприятия и МСП — в член 5, точка 2;

в)

инвестиции в инфраструктура, която предоставя основни услуги на гражданите в областта на енергетиката, околната среда, транспорта и ИКТ;

г)

инвестиции в социална, здравна, научноизследователска, иновационна, стопанска и образователна инфраструктура;

д)

инвестиции за развиване на вътрешния потенциал посредством инвестиции в дълготрайни материални активи за оборудване и маломащабна инфраструктура, включително маломащабна инфраструктура за културен и устойчив туризъм, обслужващи дейности за предприятията, подкрепа за органите за научни изследвания и иновации и инвестиции в технологии и приложни изследвания в предприятията;

е)

изграждане на мрежи, сътрудничество и обмяна на опит между компетентните регионални, местни, градски и други публични органи, икономическите и социалните партньори и съответните организации, представляващи гражданското общество, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303 /2013, проучвания, подготвителни действия и изграждане на капацитет.

2.   По целта „Европейско териториално сътрудничество“ ЕФРР може също така да предоставя подкрепа за общото използване на съоръжения и човешки ресурси и за всички видове трансгранична инфраструктура във всички региони.

3.   ЕФРР не предоставя подкрепа за:

а)

извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;

б)

инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

в)

производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

г)

предприятия в затруднение, така както са определени в правилата на Съюза за държавните помощи;

д)

инвестиции в летищна инфраструктура, освен ако не са свързани с опазването на околната среда или са придружени от инвестиции, необходими за смекчаване или намаляване на отрицателното й въздействие върху околната среда.

Член 4

Тематична концентрация

1.   Тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и съответните инвестиционни приоритети, посочени в член 5 от настоящия регламент, за които ЕФРР може да допринесе по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, се концентрират по следния начин:

а)

в по-силно развитите региони:

i)

поне 80 % от общия размер на средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище, се заделят за две или повече от тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1, 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; и

ii)

поне 20 % от общия размер на средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище, се заделят за тематичната цел, посочена в на член 9, първа алинея, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

б)

в регионите в преход:

i)

поне 60 % от общия размер на средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище, се заделят за две или повече от тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1, 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; и

ii)

поне 15 % от общия размер на средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище, се заделят за тематичната цел, посочена в член 9, първа алинея, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

в)

в по-слабо развитите региони:

i)

поне 50 % от общия размер на средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище, се заделят за две или повече от тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1, 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; и

ii)

поне 12 % от общия размер на средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище, се заделят за тематичната цел, посочена в член 9, първа алинея, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

За целите на настоящия член регионите, чийто БВП на глава от населението, използван като критерий за допустимост, за програмния период 2007—2013 г., е бил под 75 % от средния БВП за ЕС—25 за референтния период, както и регионите, които постепенно се изключват от финансиране през програмния период 2007—13 г., но които са допустими по категория по-силно развити региони, така както са определени в член 90, параграф 2, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за програмния период 2014—2020 г., се считат за региони в преход.

За целите на настоящия член всички региони от ниво 2 от NUTS, състоящи се единствено от островни държави-членки или от острови, които са част от държави-членки, получаващи подкрепа от Кохезионния фонд, и всички най-отдалечени региони, се считат за по-слабо развити региони.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член минималният процент средства, разпределени от ЕФРР за дадена категория региони, може да бъде по-малък от посочения в параграф 1, при положение че това намаление е компенсирано с увеличение на разпределените средства за други категории региони. Следователно общата сума на национално равнище, получена като сбор от сумите за всички категории региони, съответно за тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1, 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1300/2013, и за тези, посочени в член 9, първа алинея, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1303 /2013 е съответно не по-малка от сумата на национално равнище, получена в резултат на прилагането на минималните проценти средства, ралпределени от ЕФРР, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член средствата от Кохезионния фонд, разпределени за подкрепа на инвестиционните приоритети, посочени в член 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 1300/2013, могат да бъдат приспадани с цел достигане на минималните проценти, предвидени в параграф 1, първа алинея, буква а), подточка ii), буква б), подточка ii) и буква в), подточка ii) от настоящия член. В такъв случай процентът, посочен в параграф 1, първа алинея, буква в), подточка ii) от настоящия член, се увеличава на 15 %. Когато е приложимо, тези средства се разпределят пропорционално за различните категории региони въз основа на техния относителен дял от общото население на съответната държава-членка.

Член 5

Инвестиционни приоритети

ЕФРР предоставя подкрепа за следните инвестиционни приоритети в рамките на тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, в съответствие с нуждите от развитие и възможностите за растеж, посочени в член 15, параграф 1, буква а), подточка i) от посочения регламент и описани в Споразумението за партньорство:

1)

засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите посредством:

а)

укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност (НИД) и на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа;

б)

насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за научноизследователска и развойна дейност и сектора на висшите учебни заведения, по-специално поощряване на инвестициите в разработването на продукти и услуги, на трансфера на технологии, на социалната иновация, екоиновациите и приложенията за публични услуги, на стимулирането на търсенето, на изграждането на мрежи, на клъстерите и на отворените иновации посредством интелигентна специализация и подпомагане на технологичните и приложните научни изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство, по-специално в ключови базови технологии, както и разпространението на технологии с общо предназначение;

2)

подобряване на достъпа до ИКТ и на тяхното използване и качество посредством:

а)

разгръщане на широколентовия достъп и въвеждане на високоскоростни мрежи, както и подкрепа за внедряването на нововъзникващи технологии и мрежи за цифровата икономика;

б)

разработване на продукти и услуги в сферата на ИКТ, на електронната търговия и насърчаване на търсенето на ИКТ;

в)

засилено използване на основаващи се на ИКТ приложения за електронно правителство, електронно обучение, електронно приобщаване, електронна култура и електронно здравеопазване;

3)

повишаване на конкурентоспособността на МСП посредством:

а)

поощряване на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори;

б)

разработване и прилагане на нови бизнес модели за МСП, по-специално за насърчаване на тяхната интернационализация;

в)

подкрепа за създаването и увеличаването на усъвършенстваните възможности за разработване на продукти и услуги;

г)

подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации;

4)

подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори чрез:

а)

насърчаване на производството и разпространението на енергия, добивана от възобновяеми източници;

б)

насърчаване на енергийната ефективност и на използването на възобновяема енергия в предприятията;

в)

предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор;

г)

разработване и внедряване на интелигентни разпределителни мрежи, които функционират за ниско и средно напрежение;

д)

насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата;

е)

насърчаване на научните изследвания и иновациите и внедряване на нисковъглеродни технологии;

ж)

насърчаване на използването на високоефективното комбинирано производство на топлина и енергия, основано на търсенето на полезна топлоенергия;

5)

насърчаване на приспособяването към изменението на климата чрез:

а)

предоставяне на подкрепа за инвестиции за приспособяването към изменението на климата, включително основани на екосистеми подходи;

б)

насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия;

6)

съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите чрез:

а)

инвестиране в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези изисквания;

б)

инвестиране във водния сектор на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и удовлетворяване на нуждите, идентифицирани от държавите-членки за инвестиции отвъд тези изисквания;

в)

съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство;

г)

опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури;

д)

предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума;

е)

насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха;

ж)

подкрепа за промишленото преминаване към икономика с ефективно използване на ресурсите, чрез насърчаване на зеления растеж, екологичните иновации и управлението на екологичните показатели в публичния и частния сектор;

7)

насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на тесните места в ключовите мрежови инфраструктури чрез:

а)

предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);

б)

подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли;

в)

разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност;

г)

изграждане и възстановяване на всеобхватна, висококачествена и оперативно съвместима железопътна и пристанищна система и насърчаване на мерки за намаляване на шума;

д)

подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за разпределение, съхранение и пренос на енергия и чрез интегрирането на разпределеното производство от възобновяеми източници;

8)

насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила чрез:

а)

подпомагане на изграждането на бизнес инкубатори и инвестиционна подкрепа за самостоятелно заетите лица и микропредприятията, както и за създаването на собствен бизнес;

б)

подкрепа за благоприятстващия заетостта растеж чрез развитие на вътрешния потенциал като част от териториална стратегия за конкретни райони, включително преобразуването на западащи промишлени райони и укрепването на достъпа до и разработването на специфични природни и културни ресурси;

в)

подпомагане на инициативи за местно развитие и помощ за структури, предоставящи услуги по места за създаването на работни места, когато тези действия са извън обхвата на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10);

г)

инвестиране в инфраструктура за служби по заетостта;

9)

насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и с всяка форма на дискриминацията чрез:

а)

инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище;

б)

предоставяне на подкрепа за материалното, икономическото и социалното възстановяване на изостаналите общности в градските и селските райони;

в)

предоставяне на подкрепа за социалните предприятия;

г)

осъществяване на инвестиции в контекста на стратегии за водено от общностите местно развитие;

10)

инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение;

11)

повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересовани страни и ефективна публична администрация посредством действия за укрепване на институционалния капацитет и на ефективната публична администрация и обществените услуги, свързани с изпълнението на ЕФРР, и в подкрепа на действията по ЕСФ за укрепване на институционалния капацитет и на ефективната публична администрация.

Член 6

Показатели за целта „Инвестиции за растеж и работни места“

1.   Общите показатели за изпълнение, установени в приложение I към настоящия регламент, показателите за резултатите по отделните програми, както и, когато е уместно, показателите за изпълнение по отделните програми, се използват в съответствие с член 27, параграф 4, и член 96, параграф 2, буква б), подточки ii) и iv) и буква в), подточки ii) и iv) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

2.   По отношение на общите показатели за изпълнение и на показателите за изпълнение по отделните програми за базовите стойности се задава нула. Кумулативните количествено определени целеви стойности за тези показатели се определят за 2023 г.

3.   По отношение на показателите за резултатите по отделните програми, които са свързани с инвестиционните приоритети, за базовите стойности се използват последните налични данни и се определят цели за 2023 г. Целите могат да имат количествено или качествено изражение.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, за да измени списъка на общите показатели за изпълнение, установени в приложение I с цел да извърши корекции, когато е обосновано, за осигуряване на ефективната оценка на напредъка при изпълнението на оперативните програми.

ГЛАВА II

Специални разпоредби относно разглеждането на териториалните особености

Член 7

Устойчивото градско развитие

1.   ЕФРР подкрепя — в рамките на оперативните програми — устойчивото градско развитие посредством стратегии, с които се определят интегрирани действия за справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства в градските райони, като се отчита необходимостта от насърчаване на нови връзки между градските и селските райони.

2.   Устойчиво развитие на градовете се извършва посредством интегрираните териториални инвестиции, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 или чрез специална оперативна програма, или определена приоритетна ос в съответствие с член 96, параграф 1, първа алинея, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.   Като взема под внимание своето специфично териториално положение, всяка държава-членка определя в своето споразумение за партньорство принципите за подбор на градски райони, в които е необходимо да бъдат приложени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, и посочва приблизителния размер на средствата, заделяни годишно за тези действия на национално равнище.

4.   Поне 5 % от средствата, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, се заделят за интегрирани действия за устойчиво градско развитие, като градовете, подрегионалните или местните органи, отговорни за изпълнението на стратегиите за устойчиво градско развитие („градски органи”), отговарят за задачи, свързани поне с подбора на операциите в съответствие с член 123, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или, когато е уместно, в съответствие с член 123, параграф 7 от посочения регламент. Приблизителният размер на средствата, които трябва да бъдат заделени за целите на параграф 2 от настоящия член, се определя в съответната оперативна програма или оперативни програми.

5.   Управляващият орган определя, като провежда консултации с градския орган, обхвата на задачите, които се предприемат от градските органи относно управлението на интегрираните действия за устойчиво развитие на градската среда. Решението на управляващия орган се изготвя официално в писмена форма. Управляващият орган може да си запази правото да извършва последна проверка на допустимостта на дейностите, преди да бъдат одобрени.

Член 8

Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие

1.   По инициатива на Комисията ЕФРР може да предостави подкрепа за иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие в съответствие с член 92, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303 /2013. Тези действия включват изследвания и пилотни проекти, целящи намирането или изпробването на нови решения за справяне с проблеми, свързани с устойчивото градско развитие, и които са от значение на равнището на Съюза. Комисията насърчава тясната ангажираност на съответните партньори, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в подготовката и осъществяването на иновативните действия.

2.   Чрез дерогация от член 4 от настоящия регламент иновативните действия могат да подпомагат всички дейности, необходими за постигането на тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и съответните инвестиционни приоритети, посочени в член 5 от настоящия регламент.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 за определяне на подробни правила относно принципите за подбор и управление на иновативните действия, които ще бъдат подкрепени от ЕФРР в съответствие с настоящия регламент.

Член 9

Мрежа за градско развитие

1.   Комисията създава — в съответствие с член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — мрежа за градско развитие, за да насърчава изграждането на капацитет, на мрежи и обмяната на опит на равнището на Съюза между градските органи, отговорни за изпълнението на стратегиите за устойчиво градско развитие в съответствие с член 7, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент, и органи, отговорни за иновативните действия в областта на устойчивото градско развитие в съответствие с член 8 от настоящия регламент.

2.   Дейностите на мрежата за градско развитие допълват действията, предприети по линия на междурегионалното сътрудничество съгласно член 2, точка 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11).

Член 10

Региони с неблагоприятни природни или демографски условия

В оперативните програми, съфинасирани от ЕФРР, които обхващат области със сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, посочени в член 121, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се отделя специално внимание на разглеждането на специфичните за тези области затруднения.

Член 11

Северни региони с много ниска гъстота на населението

Член 4 не се прилага за специалните допълнителни средства за северните региони с много ниска гъстота на населението. Тези средства се отпускат за тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1, 2, 3, 4 и 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 12

Най-отдалечени региони

1.   Член 4 не се прилага за допълнителните средства, отпускани специално за най-отдалечените региони. Тези средства се използват за компенсиране на допълнителните разходи, свързани с особените характеристики и ограниченията, посочени в член 349 от ДФЕС, извършени в най-отдалечените региони в подкрепа за:

а)

тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

б)

транспортирането на стоки и помощ за откриването на предприятие за транспортни услуги;

в)

операциите, продиктувани от задълженията за складиране, от прекаления обем и поддръжката на производствените средства, както и от недостига на човешки капитал на местния пазар.

2.   Допълнителните специално отпуснати средства, посочени в параграф 1, могат също така да се използват, за да се подпомогне финансирането на оперативни помощи и разходи, покриващи задължения и договори за обществени услуги в най-отдалечените региони.

3.   Сумата, за която се прилага процентният дял на съфинансиране, е пропорционална на допълнителните разходи, посочени в параграф 1, направени от бенефициера, единствено за оперативни помощи и разходи, покриващи задължения и договори за обществени услуги, като тя може да покрие общия размер на допустимите разходи в случаите на разходи за инвестиции.

4.   Специалните допълнителни средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се използват за предоставянето на подкрепа за:

а)

операции, отнасящи се до продукти, посочени в приложение I към ДФЕС;

б)

помощи за транспорт на лица, разрешени съгласно член 107, параграф 2, буква а) от ДФЕС;

в)

освобождаване от данъци и социални разходи.

5.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1, букви а) и б), ЕФРР може да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони, независимо от размера на тези предприятия.

6.   Член 4 не се прилага за частта на ЕФРР от средства за Майот като най- отдалечен регион по смисъла на член 349 от ДФЕС и най-малко 50 % от тази част на ЕФРР се отпускат за тематичните цели, посочени в член 9, първа алинея, точки 1, 2, 3, 4 и 6 от Регламент (ЕС) № 1303 /2013.

ГЛАВА III

Заключителни разпоредби

Член 13

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга нито продължаването, нито промяната, включително цялостната или частична отмяна на помощта, одобрена от Комисията, на базата на Регламент (ЕО) № 1080/2006 или на друг законодателен акт, приложим за тази помощ към 31 декември 2013 г. Посоченият регламент или друго приложимо законодателство продължава да се прилага след 31 декември 2013 г. за тази помощ или съответните операции до приключването им. За целите на настоящия параграф помощта обхваща оперативни програми и големи проекти.

2.   Заявленията за получаване на помощ, представени или одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1080/2006, остават в сила.

Член 14

Упражняване на делегираните правомощия

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията от 21 декември 2013 г. до 31 декември 2020 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 4 и член 8, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 15

Отмяна

Без да се засяга член 13 от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1080/2006 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствията, изложена в приложение II.

Член 16

Преглед

Европейският парламент и Съветът преразглеждат настоящия регламент не по-късно от 31 декември 2020 г. в съответствие с член 177 от ДФЕС.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12, параграф 6 се прилага, считано от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 44.

(2)  ОВ C 225, 27.07.2012 г., стр. 114.

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за 17 декември 2013 г. определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Виж страница 320 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OB L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(5)  Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 (Виж страница 281 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(7)  Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ, (ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1).

(8)  Решение 2012/419/EC на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).

(9)  Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 (Виж страница 470 от настоящия брой на Официален вестник).

(11)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Виж страница 259 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНАТА ОТ ЕФРР ПОДКРЕПА ПО ЦЕЛТА „ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“ (ЧЛЕН 6)

 

ЕДИНИЦА

НАИМЕНОВАНИЕ

Производствени инвестиции

 

предприятия

Брой на предприятията, получаващи подкрепа

 

предприятия

Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства

 

предприятия

Брой предприятия, които получават финансова подкрепа, различна от безвъзмездни средства

 

предприятия

Брой предприятия, които получават нефинансова подкрепа

 

предприятия

Брой подпомогнати нови предприятия

 

EUR

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)

 

EUR

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)

 

еквивалент на пълно работно време

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия

Устойчив туризъм

посещения/година

Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции

ИКТ инфраструктура

домакинства

Допълнителен брой домакинства, ползващи широколентов достъп от поне 30 Mbps

Транспорт

Железопътен транспорт

километри

Обща дължина на нови железопътни линии, от които: TEN-T

километри

Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T

Шосеен транспорт

километри

Обща дължина на построени нови пътища, от които: TEN-T

километри

Обща дължина на реконструирани или модернизирана пътища, от които: TEN-T

Градски транспорт

километри

Обща дължина на новите или подобрените трамвайни линии и линии на метрото

Вътрешни водни пътища

километри

Обща дължина на новите или подобрените вътрешноводни пътища

Околна среда

Твърди отпадъци

тонове/година

Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци

Водоснабдяване

лица

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване

Пречистване на отпадъчните води

еквивалент жители

Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води

Предотвратяване и управление на риска

лица

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения

лица

Брой жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари

Рехабилитация на земята

хектари

Обща площ на рехабилитираната земя

Природа и биологично разнообразие

хектари

Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост

Научни изследвания, иновации

 

еквивалент на пълно работно време

Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти

 

еквивалент на пълно работно време

Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания

 

предприятия

Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции

 

EUR

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни проекти

 

предприятия

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти

 

предприятия

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти

Енергетика и изменение на климата

Възобновяеми енергийни източници

MW

Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия

Енергийна ефективност

домакинства

Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление

 

kWh/годишно

Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради

 

потребители

Брой допълнителни потребители на енергия, свързани към интелигентни енергийни мрежи

Намаляване на емисиите на парникови газове

тонове CO2 екв.

Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове

Социална инфраструктура

Грижи за децата и образование

лица

Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование

Здравеопазване

лица

Брой жители, ползващи подобрени здравни услуги

Специфични показатели в областта на градоустройството

 

лица

Брой жители, живеещи в райони с интегрирани стратегии за градско развитие

 

квадратни метра

Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони

 

квадратни метра

Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони

 

жилищни единици

Рехабилитирани жилища в градските райони


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) No 1080/2006

Настоящ Регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 5

Член 6

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 14

Член 15

Член 16

Член 17

Член 18

Член 19

Член 20

Член 21

Член 22

Член 13

Член 14

Член 23

Член 15

Член 24

Член 16

Член 25

Член 17


Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на член 6 от Регламента за ЕФРР, член 15 от Регламента за ЕТС и член 4 от Регламента относно Кохезионния фонд

Европейският парламент и Съветът отбелязват уверението, предоставено от Комисията на законодателния орган на ЕС, че общите показатели за изпълнението за Регламента за ЕФРР, Регламента за ЕТС и Регламента относно Кохезионния фонд, които трябва да бъдат включени в приложение към всеки регламент съответно, са плод на продължителен подготвителен процес, включващ експертите по оценките както на Комисията, така и на държавите членки, и че по принцип се очаква те да останат стабилни.


Top