Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0216

Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 162 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). Тъй като предстои да бъдат внесени допълнителни изменения в него, с оглед постигане на яснота той следва да бъде преработен.

(2)

Европейската общност стана член на Организацията на ООН по прехраната и земеделието (ФАО).

(3)

Подписаният от Съвета на Европейския съюз и от Комисията на Европейските общности протокол предвижда Комисията да предоставя на ФАО изискваната статистика.

(4)

Съгласно принципа на субсидиарност целите на предлаганото действие могат да бъдат осъществени единствено на основата на общностен правен акт, тъй като само Комисията има възможност да координира необходимото хармонизиране на статистическата информация на общностно равнище, докато събирането на статистика за риболова и необходимата инфраструктура за нейната обработка и контрола на надеждността са задължение преди всичко на държавите-членки.

(5)

Няколко държави-членки поискаха предоставяне на данни в различна форма или на различен носител от посочените в приложение V (еквивалент на въпросниците Статлант).

(6)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(7)

По-специално на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира списъците на статистическите риболовни зони или техните подучастъци и видовете. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Всяка държава-членка предоставя на Комисията данни за номиналния улов, извършен от плавателни съдове, регистрирани в тази държава-членка или плаващи под нейно знаме и извършващи риболов в някои зони извън северната част на Атлантическия океан, при спазване на Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (5).

Данните за номиналния улов включват всички продукти от риболова, разтоварени на сушата или трансбордирани в морето под каквато и да било форма, но изключват количествата, които се изхвърлят в морето след улова, консумират се на борда или служат за стръв. Данните се вписват в еквивалент на живо тегло от разтоварения на сушата или трансбордирания улов със закръгляване до един тон.

Член 2

1.   Данните, които да се предоставят, се отнасят до номиналния улов във всяка от главните риболовни зони и техните подучастъци, изброени в приложение I, описани в приложение II и илюстрирани в приложение III. В приложение IV са изброени видовете, за които се изисква предоставяне на данни за всяка от главните риболовни зони.

2.   Данните за всяка календарна година се предоставят в срок шест месеца след изтичането на тази година.

3.   В случай че плавателните съдове на държавата-членка, посочени в член 1, не са извършвали риболов в някоя от главните риболовни зони през календарната година, държавата-членка надлежно информира Комисията за това. Въпреки това, ако е бил извършен риболов в главна риболовна зона, се изисква предоставянето на данни за комбинациите видове/подучастък, за които е бил регистриран улов през разглеждания годишен период.

4.   Данните за видовете от второстепенно значение, уловени с плавателни съдове на дадена държава-членка, може да не се съобщават поотделно за всеки от тях, а обобщено, при условие че теглото на продуктите не надвишава 5 % от теглото на общия годишен улов, осъществен в дадената главна риболовна зона.

5.   Комисията може да изменя списъците на статистическите риболовни зони или техните подучастъци, както и на видовете.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 2.

Член 3

Освен ако разпоредби, приети в рамките на общата политика в областта на рибарството, постановяват друго, всяка държава-членка има право да използва метода на извадка за получаване на данни за улова за частите от риболовния флот, за които набавянето на пълната информация би изисквало прекомерно прилагане на административни процедури. Подробностите за използване на извадки, както и подробностите за пропорционално съответстващата част на получените по този начин данни, трябва да се опишат подробно от държавата-членка в доклада, представен съгласно член 6, параграф 1.

Член 4

Държавите-членки изпълняват задълженията си съгласно членове 1 и 2, като предоставят данните на магнитен носител, чийто формат е посочен в приложение V.

Държавите-членки могат да предоставят данни във формата, описан подробно в приложение VI.

С предварителното съгласие на Комисията държавите-членки могат да предоставят данните в друг формат или на друг носител.

Член 5

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по селскостопанска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета (6), наричан по-долу „комитета“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 6

1.   До 14 ноември 1996 г. държавите-членки представят на Комисията подробен доклад, в който се описват методите за събиране на данните за улова и се уточнява степента на представителност и надеждност на тези данни. Комисията прави обобщение на тези доклади, предназначено за обсъждане в компетентната работна група на комитета.

2.   Държавите-членки информират Комисията за всички настъпили промени в информацията, представена съгласно параграф 1, в срок три месеца от настъпването им.

3.   Методологичните доклади, наличността и надеждността на данните, посочени в параграф 1, и другите въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, се разглеждат веднъж годишно в рамките на компетентната работна група на комитета.

Член 7

1.   Регламент (ЕО) № 2597/95 се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  Становище на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 февруари 2009 г.

(2)  ОВ L 270, 13.11.1995 г., стр. 1.

(3)  Вж. приложение VII.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ГЛАВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ ФАО И ТЕХНИТЕ ПОДУЧАСТЪЦИ, ЗА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ

(Описанията на тези зони и подучастъци са дадени в приложение II)

ЦЕНТРАЛНО-ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 34)

34.1.1.

Участък Марокански бряг

34.1.2.

Участък Канарски острови и Мадейра

34.1.3.

Участък Сахарски бряг

34.2.

Северна океанска подзона

34.3.1.

Участък Брегове на Кабо Верде

34.3.2.

Участък Острови Кабо Верде

34.3.3.

Участък остров Шербро

34.3.4.

Участък западна част на Гвинейския залив

34.3.5.

Участък централна част на Гвинейския залив

34.3.6.

Участък южна част на Гвинейския залив

34.4.1.

Участък югозападна част на Гвинейския залив

34.4.2.

Югозападен океански участък

СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (главна риболовна зона 37)

37.1.1.

Участък Балеарски острови

37.1.2.

Участък Лионски залив

37.1.3.

Участък Сардиния

37.2.1.

Участък Адриатическо море

37.2.2.

Участък Йонийско море

37.3.1.

Участък Егейско море

37.3.2.

Участък Левант

37.4.1.

Участък Мраморно море

37.4.2.

Участък Черно море

37.4.3.

Участък Азовско море

ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 41)

41.1.1.

Участък Амазония

41.1.2.

Участък Натал

41.1.3.

Участък Салвадор

41.1.4.

Северен океански участък

41.2.1.

Участък Сантос

41.2.2.

Участък Рио Гранде

41.2.3.

Участък Рио де ла Плата

41.2.4.

Централен океански участък

41.3.1.

Участък Патагония север

41.3.2.

Участък Патагония юг

41.3.3.

Южен океански участък

ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 47)

47.1.1.

Участък нос Палмериняс

47.1.2.

Участък нос Салинас

47.1.3.

Участък Кунене

47.1.4.

Участък нос Крос

47.1.5.

Участък Оранжева река

47.1.6.

Участък нос Добра надежда (Агуляс)

47.2.1.

Участък Иглен нос (Агуляс) — център

47.2.2.

Участък Иглен нос (Агуляс) — изток

47.3.

Южна океанска подзона

47.4.

Подзона Тристан да Куня

47.5.

Подзона о. Св. Елена и о. Възнесение

ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 51)

51.1.

Подзона Червено море

51.2.

Подзона на Персийския залив

51.3.

Западна подзона на Оманския залив

51.4.

Източна подзона — Омански залив, Лакадивско море и Шри Ланка

51.5.

Подзона Сомалия, Кения и Танзания

51.6.

Подзона Мадагаскар и Мозамбикски пролив

51.7.

Подзона Западна част на Индийския океан

51.8.1.

Участък Марион-Едуард

51.8.2.

Участък Замбези


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЦЕНТРАЛНО-ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 34)

В приложение III А са представени очертанията и подзоните, участъците и подучастъците им в централно-източната част на Атлантическия океан (главна риболовна зона 34). По-долу следва описание на зоната, подзоните, участъците и подучастъците. Централно-източната част на Атлантическия океан включва водите на Атлантическия океан, които попадат в очертаното, както следва:

от отправна точка, разположена на линията на приливната вълна в Северна Африка на 5o36′ западна дължина, с продължение в посока югозапад по протежението на тази линия, следвайки крайбрежието до нос Пунта до Падрао (разположен на 6o04′36'′ южна ширина и 12o19′48′′ източна дължина); оттам по румба в посока северозапад до точката с координати 6o00′ южна ширина и 12o00′ източна дължина; оттам продължавайки право на запад по паралела 6o00′ южна ширина до 20o00′ западна дължина, после право на север до екватора, оттам право на запад до 30o00′ западна дължина, после право на север до 5o00′ северна ширина, оттам право на запад до 40o00′ западна дължина, после право на север до 36o00′ северна ширина, оттам право на изток до нос Пунта Мароки на 5o36′ западна дължина, после право на юг до отправната точка на африканския бряг.

Централно-източната част на Атлантическия океан се дели, както следва на:

Подзона северен бряг (подзона 34.1)

а)   Участък Марокански бряг (участък 34.1.1)

Водите, които попадат в очертанието между паралелите 36o00′ северна ширина и 26o00′ северна ширина и на изток от линия, следваща на юг от паралела 36o00′ северна ширина, покрай меридиана 13o00` западна дължина до 29o00′ северна ширина и оттам в югозападна посока на румба до точка, разположена на 26o00′ северна ширина и 16o00′ западна дължина.

б)   Канарски острови и Мадейра (участък 34.1.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 36o00′ северна ширина и 26o00′ северна ширина, меридиана 20o00′ западна дължина и линия, следваща меридиана 13o00′ западна дължина, после от 36o00′ северна ширина до 29o00′ северна ширина и оттам по линията на румба до точка, разположена на 26o00′ северна ширина и 16o00′ западна дължина.

в)   Участък Сахарски бряг (участък 34.1.3)

Водите между 26o00′ северна ширина и 19o00′ северна ширина, а на изток до 20o00′ западна дължина.

Северна океанска подзона (подзона 34.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 36o00′ северна ширина и 20o00′ северна ширина и между меридианите 40o00′ западна дължина и 20o00′ западна дължина.

Южнобрегова подзона (подзона 34.3)

а)   Участък Брегове на Кабо Верде (участък 34.3.1)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 19o00′ северна ширина и 9o00′ северна ширина и на изток до 20o00′ западна дължина.

б)   Участък Острови Кабо Верде (участък 34.3.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 20o00′ северна ширина и 10o00′ северна ширина и между меридианите 30o00′ западна дължина и 20o00′ западна дължина.

в)   Участък Остров Шербро (участък 34.3.3)

Водите, които попадат в очертаното между паралела 9o00′ северна ширина и екватора и между меридианите 20o00′ западна дължина и 8o00′ западна дължина.

г)   Западна част на Гвинейския залив (участък 34.3.4)

Водите, които се простират на север от екватора и между меридианите 8o00′ западна дължина и 3o00′ източна дължина.

д)   Участък Централна част на Гвинейския залив (участък 34.3.5)

Водите, които се простират на север от екватора и на изток от меридиана 3o00′ източна дължина.

е)   Участък Южна част на Гвинейския залив (участък 34.3.6)

Водите, които се простират между екватора и паралела 6o00′ южна ширина и на изток до меридиана 3o00′ източна дължина. В този участък част попадат и водите от устието на река Конго на юг до 6o00′ южна ширина и линия, която започва от точка на нос Пунта до Падрао (с координати 6o04′36′ южна ширина и 12o19′48′ източна дължина), като продължава в посока северозапад, следвайки румба до точка с координати 6o00′ южна ширина и 12o00′ източна дължина, оттам право на изток по протежението на паралела 6o00′ южна ширина до африканския бряг и оттам по протежение на африканския бряг до отправната точка на нос Пунта до Падрао.

Южно-океанска подзона (подзона 34.4)

а)   Участък Югозападна част на Гвинейския залив (участък 34.4.1)

Водите, които се простират между екватора и 6o00′ южна ширина и между 20o00′ западна дължина и 3o00′ източна дължина.

б)   Югозападен океански участък (участък 34.4.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 20o00′ северна ширина и 5o00′ северна ширина и между меридианите 40o00′ западна дължина и 30o00′ западна дължина; водите между 10o00′ северна ширина и екватора, както и тези между меридианите 30o00′ западна дължина и 20o00′ западна дължина.

СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (главна риболовна зона 37)

В приложение III Б са представени очертанията и подзоните и участъците на Средиземно и Черно море (главна риболовна зона 37). По-долу следва описание на зоната и подучастъците ѝ.

Статистическата част Средиземно и Черно море включва водите: а) на Средиземно море; б) на Мраморно море; в) на Черно море; г) на Азовско море. В морските води се включват лагуни със слабо солена вода и всички други зони, в които преобладават морски риби и организми. По-долу следва описание на западната и югоизточната граница на зоната:

а)

западна граница: линия с отправна точка на нос Пунта Мароки на 5o6′ западна дължина, продължаваща право на юг до африканския бряг;

б)

югоизточна граница: северен вход на Суецкия канал (откъм Средиземно море).

ПОДЗОНИ И УЧАСТЪЦИ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЧАСТ — СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Западен район на Средиземно море (подзона 37.1) включва следните участъци:

а)   Балеарски острови (участък 37.1.1)

Водите на западния район на Средиземно море попадат в очертаното от линия с отправна точка на африканския бряг на алжирско-туниската граница, продължаваща после право на север до 38o00′ северна ширина, оттам на запад до 8o00′ източна дължина, после право на север до 41o20′ северна ширина, оттам на запад по протежение на линията на румба до най-източната точка на френско-испанската граница на брега на Европейския континент, оттам по протежение на испанското крайбрежие до нос Пунта Мароки, после право на юг по протежение на меридиана 5o36′ западна дължина до африканския бряг, оттам на изток, по протежението на африканските брегове до отправната точка.

б)   Лионски залив (участък 37.1.2)

Водите на северозападния район на Средиземно море, попадащи в очертаното от линия с отправна точка на Европейския континент, най-източната точка на френско-испанската граница, продължаваща после на изток по линията на румба до точка с координати 8o00′ източна дължина и 41o20′ северна ширина, оттам право на север по линията на румба до френско-италианската граница на брега на Европейския континент, оттам в посока югозапад по протежението на френския бряг до отправната си точка.

в)   Сардиния (участък 37.1.3)

Тиренско море и прилежащите му води, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на африканския бряг — границата между Алжир и Тунис — после продължаваща право на север до 38o00′ северна ширина, оттам право на запад до 8o00′ източна дължина, после право на север до 41o20′ северна ширина, оттам право на север по линията на румба до френско-италианската граница на брега на континента, после по протежение на италианското крайбрежие до 38o00′ северна ширина, оттам право на запад по протежението на паралела 38o00′ северна ширина до бреговете на Сицилия, после по протежението на северния сицилиански бряг до Трапано, оттам по линията на румба до нос Бон, оттам право на запад по протежение на туниското крайбрежие до отправната точка.

Централно Средиземно море (подзона 37.2) включва следните участъци:

а)   Адриатическо море (участък 37.2.1)

Включва водите на Адриатическо море на север от линията с отправна точка от границата между Албания и Черна гора на източното адриатическо крайбрежие, после на запад до нос Гаргано на италианския бряг.

б)   Йонийско море (участък 37.2.2)

Включва водите на централния район на Средиземно море и прилежащите им, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на източните брегове на Северна Африка на 25o00′ източна дължина, после продължаваща право на север до 34o00′ северна ширина, оттам право на запад до 23o00′ източна дължина, после право на север до гръцките брегове, оттам по протежение на западното крайбрежие на Гърция и на албанския бряг до границата между Албания и Черна гора, оттам право на запад до нос Гаргано на италианския бряг, после по протежението на италианското крайбрежие до 38o00′ северна ширина, оттам право на запад по протежение на паралела 38o00′ северна ширина до сицилианския бряг, после по протежение на северните брегове на Сицилия до Трапани, оттам по линията на румба от Трапани до нос Бон, оттам право на изток по протежението на северните брегове на Африка до отправната точка.

Източно Средиземно море (подзона 37.3) включва следните участъци:

а)   Егейско море (участък 37.3.1)

Егейско море и прилежащите му води, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южния гръцки бряг на 23o00′ източна дължина, продължаваща на юг до 34o00′ северна ширина, оттам до 29o00′ източна дължина, после право на север до турския бряг, оттам по протежението на западното крайбрежие на Турция до Кум Кале, оттам по линията на румба от Кум Кале до нос Хелас, после по протежението на турския и гръцкия бряг до отправната точка.

б)   Левант (участък 37.3.2)

Водите на Средиземно море на изток от линията с отправна точка на северния африкански бряг на 25o00′ източна дължина, продължаваща в посока север до 34o00′ северна ширина, оттам право на изток до 29o00′ източна дължина, после право на север до турския бряг, оттам по протежение на турското крайбрежие и това на другите държави, граничещи с източните райони на Средиземно море, до отправната точка.

Черно море (подзона 37.4) включва следните участъци:

а)   Мраморно море (участък 37.4.1)

Водите на Мраморно море, които попадат в очертаното на запад от линия с отправна точка нос Хелас, продължаваща до Кум Кале на входа на Дарданелите, а на изток от линия, пресичаща Босфора, с отправна точка Кумдере.

б)   Черно море (участък 37.4.2)

Черно море и прилежащите му води, които попадат в очертаното от линията, пресичаща Босфора, с отправна точка Кумдере, а на североизток от линия от Такил на Керченския полуостров до нос Панагия на полуостров Таман.

в)   Азовско море (участък 37.4.3)

Водите на Азовско море на север от линията, очертана по протежение на входа на Керченския проток, с отправна точка от Такил с координати 45o06′ северна ширина и 36o27′ източна дължина на Керченския полуостров, пресичаща протока до нос Панагия при точката с координати 45o08′ северна ширина и 36o38′ източна дължина на полуостров Таман.

ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 41)

В приложение III В са представени очертанията и подучастъците на Югозападната част на Атлантическия океан (главна риболовна зона 41).

По-долу следва описанието им.

Югозападната част на Атлантическия океан (главна риболовна зона 41) обхваща водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на брега на Южна Америка на 5o00′ северна ширина и по същия паралел продължаваща до меридиана 30o00′ западна дължина, оттам право на юг до екватора, после право на изток до меридиана 20o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 50o00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 50o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 60o00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 67o16′ западна дължина, оттам право на север до точката с координати 56o22′ южна ширина и 67o16′ западна дължина, после право на изток по протежение на линията, следваща паралела 56o22′ южна ширина до точката на 65o43′ западна дължина, оттам по линията, свързваща точките с координати 55o22′ южна ширина/65o43′ западна дължина, 55o11′ южна ширина/66o04′ западна дължина, 55o07′ южна ширина/66o25′ западна дължина, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Югозападната част на Атлантическият океан включва следните подучастъци:

Участък Амазония (участък 41.1.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на брега на Южна Америка на 5o00′ северна ширина и следвайки този паралел, до пресечната му точка с меридиана 40o00′ западна дължина, след това отиваща право на юг до пресечната точка на този меридиан с бразилския бряг, оттам в посока северозапад по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Участък Натал (участък 41.1.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия в посока север с отправна точка на бразилския бряг, следвайки меридиана 40o00′ западна дължина до пресечната му точка с екватора, оттам право на изток по екватора до меридиана 32o00′ западна дължина, после право на юг до паралела 10o00′ южна ширина, оттам право на запад до пресечната точка на паралела 10o00′ южна ширина с южноамериканския бряг, после в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Участък Салвадор (участък 41.1.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 10o00′ южна ширина, продължаваща на изток до пресечната точка с меридиана 35o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 20o00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Северен океански участък (участък 41.1.4)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 5o00′ северна ширина и 40o00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 30o00′ западна дължина, оттам право на юг до екватора, после до меридиана 20o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 20o00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 35o00′ западна дължина, оттам право на север до паралела 10o00′ южна ширина, после право на изток до меридиана 32o00′ западна дължина, оттам право на север до екватора, после право на запад до меридиана 40o00′ западна дължина, оттам право на север до отправната точка.

Участък Сантос (участък 41.2.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 20o00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 39o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 29o00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Участък Рио Гранде (участък 41.2.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 29o00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 45o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 34o00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Участък Рио де ла Плата (участък 41.2.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 34o00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 40o00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Централен океански участък (участък 41.2.4)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 20o00′ южна ширина и 39o00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 20o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 40o00′ южна ширина, оттам право на запад до меридиана 50o00′ западна дължина, после право на север до паралела 34o00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 45o00′ западна дължина, после право на север до паралела 29o00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 39o00′ западна дължина, после право на север до отправната точка.

Участък Патагония север (участък 41.3.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 40o00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 48o00′ южна ширина, после право на запад по протежението на този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Участък Патагония юг (участък 41.3.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 48o00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 60o00′ южна ширина, после право на запад по протежението на този паралел до меридиана 67o16′ западна дължина, оттам право на север до точката с координати 56o22′ южна ширина и 67o16′ западна дължина, после по локсодромата, която свързва точките с координати 56o22′ южна ширина и 65o43′ западна дължина, 55o22′ южна ширина и 65o43′ западна дължина, 55o11′ южна ширина и 66o04′ западна дължина, 55o07′ южна ширина и 66o25′ западна дължина, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Южен океански участък (участък 41.3.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 40o00′ южна ширина и 50o00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 20o00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 50o00′ южна ширина, оттам право на север до отправната точка.

ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 47)

В приложение III Г са представени очертанията и подучастъците на югоизточната част на Атлантическия океан. По-долу следва описание на зоната съгласно Международната конвенция за риболова в югоизточната част на Атлантическия океан (CIPASE).

Югоизточната част на Атлантическия океан (главна риболовна зона 47) обхваща водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 6o04′36′ южна ширина и 12o19′48′ източна дължина, продължаваща в посока северозапад по линията на румба до пресечната точка на меридиана на 12o00′ източна дължина с паралела на 6o00′ южна ширина, оттам право на запад по протежението на този паралел до меридиана на 20o00′ западна дължина, после право на юг, следвайки този меридиан до паралела на 50o00′ южна ширина, оттам следвайки този паралел до меридиана на 30o00′ източна дължина, после право на север по този меридиан до африканския бряг, оттам в посока запад по протежението на този бряг до отправната точка.

Югоизточната част на Атлантическия океан (главна риболовна зона 47) има следните подучастъци:

Подзона Западен бряг (подзона 47.1)

а)   Участък Нос Палмериняс (участък 47.1.1)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 6o00′ южна ширина и 10o00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10o00′ източна дължина. От тази част се изключват водите от устието на река Конго, а именно водите на северозапад от линията с отправна точка на нос Пунта до Падрао (6o04′36′ южна ширина и 12o19′48′ източна дължина) и крайна точка с координати 6o00′ южна ширина и 12o00′ източна дължина.

б)   Участък Нос Салинас (участък 47.1.2)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 10o00′ южна ширина и 15o00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10o00′ източна дължина.

в)   Участък Кунене (участък 47.1.3)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 15o00′ южна ширина и 20o00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10o00′ източна дължина.

г)   Участък Нос Крос (участък 47.1.4)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 20o00′ южна ширина и 25o00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10o00′ източна дължина.

д)   Участък Оранжева река (участък 47.1.5)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 25o00′ южна ширина и на 30o00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10o00′ източна дължина.

е)   Участък Нос Добра Надежда (участък 47.1.6)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 30o00′ южна ширина и 40o00′ южна ширина и между меридианите на 10o00′ източна дължина и 20o00′ източна дължина.

Подзона Бряг на Агуляс (подзона 47.2)

а)   Участък Агуляс център (участък 47.2.1)

Водите, които попадат на север от паралела на 40o00′ южна ширина и между меридианите на 20o00′ източна дължина и 25o00′ източна дължина.

б)   Участък Агуляс изток (участък 47.2.2)

Водите, които попадат на север от паралела на 40o00′ южна ширина и между меридианите на 25o00′ източна дължина и на 30o00′ източна дължина.

Южна океанска подзона (подзона 47.3)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 40o00′ южна ширина и 50o00′ южна ширина и между меридианите на 10o00′ източна дължина и 30o00′ източна дължина.

Подзона Тристан да Куня (подзона 47.4)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 20o00′ южна ширина и 50o00′ южна ширина и между меридианите на 20o00′ западна дължина и 10o00′ източна дължина.

Подзона О. Света Елена и о. Възнесение (подзона 47.5)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 6o00′ южна ширина и 20o00′ южна ширина и между меридианите на 20o00′ западна дължина и 10o00′ източна дължина.

ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 51)

В западната си част Индийският океан включва:

а)

Червено море;

б)

Аденския залив;

в)

залива между иранския бряг и Арабския полуостров;

г)

Оманския залив;

д)

частта от Индийския океан, включително Мозамбикския пролив, попадаща между меридианите на 30o00′ източна дължина и 80o00′ източна дължина и на север от допирната линия с Атлантическия океан, включително водите около Шри Ланка.

В приложение III Д са представени очертанията и подучастъците на западната част на Индийския океан (главна риболовна зона 51)

Западната част на Индийския океан има следните очертания:

граница със Средиземно море: северният вход на Суецкия канал,

западна морска граница: линията с отправна точка на източния бряг на Африка на 30o00′ източна дължина, продължаваща право на юг до 45o00′ южна ширина,

западна морска граница: линията на румба с отправна точка на югоизточните брегове на Индия (н. Калимере), продължаваща в посока североизток до точката с координати 82o00′ източна дължина и 11o00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 85o00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 3o00′ северна ширина, оттам право на запад до меридиана на 80o00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 45o00′ южна ширина,

южна граница: линията, която следва паралела на 45o00′южна ширина и очертаното между меридианите на 30o00′ източна дължина и 80o00′ източна дължина.

Западната част на Индийския океан има следните подучастъци:

Подзона Червено море (подзона 51.1)

северна граница: северният вход на Суецкия канал,

южна граница: линията на румба с отправна точка между Етиопия и Република Джибути на африканския бряг, пресичаща входа на Червено море и достигаща до границата на бившата Арабска република Йемен и бившата Народнодемократична република Йемен на Арабския полуостров.

Подзона Персийски залив (подзона 51.2)

Границата на Персийския залив се очертава от линия с отправна точка на северния бряг на полуостров Мусандам, продължаваща на изток до иранския бряг.

Западна подзона на Оманския залив (подзона 51.3)

Нейната източна и южна граница се очертава от линия с отправна точка на иранско-пакистанската граница на азиатския бряг, продължаваща после право на юг до паралела на 20o00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 65o00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 10o00′ северна ширина, оттам право на запад до африканския бряг. Останалите морски граници са общи с тези на подзони 51.1 и 51.2 (вж. по-горе).

Източна подзона — Омански залив, Лакадивско море и Шри Ланка (подзона 51.4)

Морската ѝ граница се очертава от линия с отправна точка на азиатския бряг на иранско-пакистанската граница, продължаваща право на юг до паралела на 20o00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 65o00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 10o00′ южна ширина, после право на изток до меридиана на 80o00′ източна дължина, оттам право на север до паралела 3o00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 85o00′ източна дължина, после право на север до паралела на 11o00′ северна ширина, оттам право на запад до меридиана на 82o00′ източна дължина, после по линията на румба в посока югозапад до югоизточните брегове на Индия.

Подзона Сомалия, Кения и Танзания (подзона 51.5)

Очертава се от линия с отправна точка на брега на Сомалия на 10o00′ северна ширина, продължаваща право на изток по меридиана на 65o00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 10o00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 45o00′ източна дължина, оттам право на юг да паралела на 10o28′ южна ширина, после право на запад до източния бряг на Африка между Рас Муамбо (на север) и Муамбо Вилидж (на юг).

Подзона Мадагаскар и Мозамбикски пролив (подзона 51.6)

Очертава се от линия с отправна точка на източния бряг на Африка между Рас Муамбо (на север) и Муамбо Вилидж (на юг) на 10o28′ южна ширина, продължаваща право на изток до меридиана на 45o00′ източна дължина, оттам право на север до паралела на 10o00′ южна ширина, после право на изток до меридиана на 55o00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 30o00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 40o00′ източна дължина, оттам право на север до източния бряг на Мозамбик.

Подзона Западна част на Индийския океан (подзона 51.7)

Очертава се от линия с отправна точка с координати 10o00′ южна ширина и 55o00′ източна дължина, продължаваща право на изток до меридиана на 80o00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 45o00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 40o00′ източна дължина, оттам право на север до паралела на 30o00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 55o00′ източна дължина, после право на север до отправната точка на паралела на 10o00′ южна ширина.

Подзона Мозамбик (подзона 51.8)

Подзоната обхваща водите на север от паралела на 45o00′ южна ширина и между меридианите на 30o00′ източна дължина и 40o00′ източна дължина. Освен това тя се разделя на два участъка.

Участък Едуард и Марион (участък 51.8.1)

Водите, които попадат между паралелите на 40o00′ и 50o00′ южна ширина и меридианите на 30o00′ и 40o00′ източна дължина.

Участък Замбези (участък 51.8.2)

Водите на север от паралела на 40o00′ южна ширина и между меридианите на 30o00′ и 40o00′ източна дължина.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

А. ЦЕНТРАЛНО-ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 34)

Image

Б. СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (главна риболовна зона 37)

Image

В. ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 41)

Image

Г. ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 47)

Image

Д. ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 51)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ ЗА ВСЯКА ОТ ГЛАВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Видовете, изброени по-долу, са онези, за които уловът е регистриран в официалната статистика. Държавите-членки трябва да предоставят данни за всеки от определените видове при тяхното наличие. Когато отделните видове не могат да бъдат идентифицирани, данните трябва да бъдат обобщени и предадени по точката, представляваща възможно най-високата степен на подробност.

Бележка:

n.e.i.

=

неопределено на друго място.

ЦЕНТРАЛНО-ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 34)

Българско наименование

3-буквен идентификационен код

Научно наименование

Английско наименование

Европейска змиорка

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Карагьози n.e.i.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Западноафриканска илиша

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Плоски риби n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Левоока камбала

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Обикновена писия

SOL

Solea solea

Common sole

Морски език

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Морски езици n.e.i.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Езичести риби n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Мегрим

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Мегрими n.e.i.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Големоока михалца

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Малка френска треска

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Путасу

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Мерлуза

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Сенегалска мерлуза

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Мерлузи n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Морска змиорка

COE

Conger conger

European conger

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

Обикновен морски бекас

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Берикси

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Светипетрова риба

JOD

Zeus faber

John Dory

Сребриста зенопси

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Капрови риби

BOR

Caproidae

Boar fishes

Разред Костуроподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Гигантски групер

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Бял мероу

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Американски бибан

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Сем. Морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Лаврак

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Обикновен лаврак

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Големооки костури n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Риба кардинал n.e.i.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Риби от сем. Branchiostegidae

TIS

Litilinae

Tilefishes

Червеноглавки и др.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Луциани n.e.i.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Средиземноморски сладкогуб

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Боло (пристипома)

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Дългокрила пристипома

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Африканска отоперка

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Лъчеперести риби n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Горбили

DRU

Sciaena spp.

Drums

Монокоп (= Умбрина)

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Обикновен сребрист горбил

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Гвинейски горбил

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Сребрист капитански горбил

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Сенегалски горбил

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Големоопашат горбил

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Горбили

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Червенопер пагел

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

Мерджан

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Сребрист пагел

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Червен пагел

PAR

PagelIus bellottii

Red pandora

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Морски каракуди n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Големоок зъбар

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Зубан

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Зъбар антолан

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Конгоански зъбар

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Зъбари, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Кантар

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Меланура

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Петниста морска каракуда

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Червена морска каракуда

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Чупара

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Морски каракуди n.e.i.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Гопа

BOG

Boops boops

Bogue

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Смарид

PIC

Spicara spp.

Picarels

Барбуни (= Червени бабуни)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Мавритански салмонети

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Барбунови n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Африканска дрепана

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Ефипови

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Перкоидеи n.e.i.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Мустаката бротула

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Хирургови

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Тригли, морски лястовици n.e.i.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Балистови

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Морски дявол (= Монах)

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Морски дяволи n.e.i.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Морски игли (зарганови) n.e.i.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Летящи риби n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Баракуди (морски щуки)

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Плоскоглав сив барбун

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Африкански пръстопер

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Десетопръст пръстопер

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Петокръст пръстопер

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Пръстопери n.e.i.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Океански перкоморф n.e.i.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Кобия

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Атлантическа конска скумрия

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Сафрид

SDX

Decapterus spp.

Scads

Щука кревал

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Фалшив сафрид

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Щуки, кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Падаща риба

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Риби помпано

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Гарик

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

(Риба от сем. Сафридови)

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Синя змиевидна риба

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Маслени риби

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Костни риби

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Кръгла сардинела

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Мадейра сардинела

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Сардинели

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Бонга херинга

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Европейска сардина

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Европейска аншоа

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Клупеоди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Обикновен бонито

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Западноафриканска испанска скумрия

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Риби тон n.e.i.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Риба трион

SAW

Pristidae

Sawfishes

Риба ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Атлантически син марлин

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Атлантически бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Марлини, риби платноходки, риби копия

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Риби, подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Големоглава опашата риба

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Черна риба нож

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Опашати риби n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Атлантическа скумрия

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Вид скумрии n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

„Scomber“ mackerels n.e.i.

Вид подобни на скумрии риби n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Акула вършач

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Големоока акула скитница

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Акули мако

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Копринени акули

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Раковинна риба чук

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Акули чук и др. n.e.i.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Акула хвърчило

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Риба китара n.e.i.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Гладки хрътки

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Акули, скатове, морски лисици n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Морски раци n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Тропически гръбначен омар n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Гръбначни омари палинуриди n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Европейски омар

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Скарида карамот

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Южна дребна розова скарида

SOP

Farfanepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Скариди пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Океанска розова скарида

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Гвинейска дребна скарида

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Пурпурна дребна скарида

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Скариди палемонид

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Морски ракообразни животни n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Гастроподи n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Чашковидни стриди n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Морски миди n.e.i.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Цефалоподи n.e.i.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Обикновена сепия

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Common squids

Обикновен октопод

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Октоподи

OCT

Octopodidae

Octopuses

Брегови сепии, летящи сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Морски костенурки n.e.i

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (главна риболовна зона 37)

Българско наименование

3-буквен идентификационен код

Научно наименование

Английско наименование

Есетри n.e.i

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Европейска змиорка

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Херинги понтика

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Херинги n.e.i.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Азовска тюлка

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Калканови n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Европейска камбала

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Европейски калкан

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Обикновена писия

SOL

Solea solea

Common sole

Писии n.e.i.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Мегрим

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Мегрими n.e.i.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Калкан

TUR

Psetta maxima

Turbot

Черноморски калкан

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Големоока михалца

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Бедна треска

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Малка френска треска

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Синя северна треска

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Треска

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Европейски хек

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Аргентини

ARG

Argentina spp.

Argentines

Зъбата риба гущер

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Риби гущер n.e.i.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Европейска морска змиорка

COE

Conger conger

European conger

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Светипетрова риба

JOD

Zeus faber

John Dory

Бодлоперкоподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Гигантски групер

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Бял мероу

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Американски полиприон

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Островърха риба

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Групери, морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Морски костур

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Морски костури

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Средизменоморски сладкогуб

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Горбили

DRU

Sciaena spp.

Drums

Минокоп (умбрина)

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Обикновен сребрист горбил

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Червенопер пагел

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Мерджан

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Сребрист пагел

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Бял пагел

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Пагели сарго n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Големоок зъбар

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Зубан

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Зъбари, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Кантар

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Меланура

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Червена морска каракуда

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Чупара

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Морски каракуди n.e.i.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Гопа

BOG

Boops boops

Bogue

Дребна пясъчна риба

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Салема

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Соаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Петнист пикарел

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Пикарели

PIC

Spicara spp.

Picarels

Червен барбун

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Раиран барбун

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Червени барбуни

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Голям морски дракон

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Перкоидеи n.e.i.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Пясъчни змиорки

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Риби зайци

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Атлантически гоби

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Риби от род гоби n.e.i.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Риби скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Тригла

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Тригли, морски лястовици n.e.i.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Морски дявол (= Монах)

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Морски дяволи n.e.i.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Зарган

GAR

Belone belone

Garfish

Морски щуки

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Плоскоглав сив барбун

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Сребристостранна корюшка

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Атлантическа конска скумрия

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Средиземноморска конска скумрия

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Едра кехлибарена риба

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Лихия

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Атлантически помфрет

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Европейска сардина

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Европейска хамсия

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Европейска аншоа

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Обикновен бонито

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Риби тон n.e.i.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Риба ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Платноходкови

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Риби меч

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Риби, подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Атлантическа скумрия

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Скумрии n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Риби, подобни на скумрии n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Слънцелюбива акула

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Акула скитница

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Черноуста акула

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Пясъчна акула

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Раковинен чук

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Дългоносо куче

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Акула гълтач

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Акула хвърчило

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Кадифено коремче

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Бодлокож скат

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Обикновен скат

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Селдова акула

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Котешки акули

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Гладки хрътки

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Бодливи акули n.e.i.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Морски ангел

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Морски ангели

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Бодливи акули n.e.i.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Риба китара

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Морски лисици

SKA

Raja spp.

Skates

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Акули, скатове и морски лисици

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Ядивни раци

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Средизменоморски брегови рак

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Гърбат паяков рак

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Морски раци n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Розов гърбат омар

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Обикновен гърбат омар

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Гърбат омар палинурид n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Европейски омар

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Скарида Крамот

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Океанска розова скарида

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Пурпурна дребна скарида

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Червена скарида

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Обикновена едра скарида

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Обикновена дребна скарида

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Морска богомолка

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Морски ракообразни n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Гастроподи n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Морски охлюв

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Европейска плоска стрида

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Тихоокеанска чашковидна стрида

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Черна морска мида

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Големи пектени

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Мурекс

MUE

Murex spp.

Murex

Обикновена сърцевидна мида

COC

Cerastodermaedule

Common cockle

Пясъчна (бяла) мида

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Ядлива черна морска мида

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Черупкови

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Черупкови n.e.i.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Мида донакс

DON

Donax spp.

Donax clams

Режеща мида

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Миди n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Цефалоподи n.e.i.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Обикновена сепия

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Common squids

Европейска летяща сепия

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Обикновен октопод

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Рогов октопод

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Октоподи

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Брегови сепии, летящи сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Морски костенурки n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Морска хамсия

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Каменисти морски водорасли

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Медузи

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 41)

Българско наименование

3-буквен идентификационен код

Научно наименование

Английско наименование

Карагьози n.e.i.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Калканоподобни n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Калкан боло

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Морски езици n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

(Аржентинска скумрия)

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Мора

MOR

Moridae

Moras

Малка бразилска треска

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Южен бял меджид

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Аржентинска мерлуза

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Патагонска мерлуза

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Мерлузи n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Патагонски гренадир

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Син гренадир

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Гренадири

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Голяма риба гущер

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Аржентинска морска змиорка

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Бодлоперкоподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Дългоноси n.e.i.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Бразилски групер

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Червен групер

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Аржентински костури

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Групери, костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Южна червена риба

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Жълтоопашата риба

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Раиран боло

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Помадазиеви n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Раирана малка риба

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Малки риби n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Атлантически горбил

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Южен кралски горбил

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Аржентински горбил

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Кралска дребна риба

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Черен горбил

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Морска лястовица n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Зъбари n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Червена морска каракуда

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Червени барбуни

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Кастанета

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Бразилски пясъчен костур

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Бразилска плоскоглава риба

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Патагонска блени

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Патагонска зъбата риба

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Гърбата скална треска

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Сива скална треска

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Патагонска скална треска

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

(Дългоопашата нототения)

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Нототениеви n.e.i.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Чернопера ледена риба

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Ледена скумрия

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Ледени риби n.e.i.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Перкоиди n.e.i.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Розова змиорка

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Ропец, бибан n.e.i.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Чернокоремна риба

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Риби скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Атлантическа червеношийка

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Балихо

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Летящи риби n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Морски щуки

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Барбуни n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Сребространни корюшки

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Лефер

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Синя скумрия

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Кожена парона

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Заливна маслена риба

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Сребриста маслена помфрет

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Риба от семейство Елопиде

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Едра риба от рода херинга

TAR

Megаlops atlanticus

Tarpon

Бразилска сардинела

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Бразилска от род херинги

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Аржентинска от род херинги

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Сардини

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Фоклендска хамсия

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Аржентинска аншоита

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Аншоа n.e.i.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Кралска скумрия

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Атлантическа испанска скумрия

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

(Скомбероморусови) n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Чернопер тунец

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Южен тунец

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Риби тон n.e.i.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Риба ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Атлантически син марлин

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Атлантически бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Платноходкови

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Риби, подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Бяла змиевидна скумрия

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Големоглава опашата риба

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Големоока акула скитница

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Копринена акула

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Медна акула

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Раковинена риба чук

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Акула австралийска

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Морски ангели n.e.i.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Риба китара

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Риба трион

SAW

Pristidae

Sawfishes

Риба слон n.e.i.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Патагонска гладка хрътка

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Гладки хрътки

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Мастни акули

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Акули, скатове, морски лисици и др.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Плуващ рак дана

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Южен кралски рак

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Мек червен рак

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Гериони n.e.i.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Морски раци n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Карибски гръбначни омари

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Тропически гръбначни омари n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Северна кафява дребна скарида

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Скарида на червени петна

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Скарида пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Скарида атлантическа

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Аржентинска скарида стилето

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Аржентинска червена скарида

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Антарктически крил

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Морски ракообразни n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Гастроподи n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Чашковидна стрида n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Морски миди n.e.i.

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Цефалоподи n.e.i.

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Обикновена сепия

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Сепии

DON

Donax spp.

Donax clams

Обикновени сепии

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Обикновен октопод

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Октоподи

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Обикновени калмари n.e.i.

SQC

Loligo spp.

Common squids

Морски мекотели n.e.i.

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Морски костенурки n.e.i.

SQS

Martialia hyadesi

Sevenstar flying squid

Гастроподи n.e.i.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Чашковидни стриди n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Морски миди n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Цефалоподи n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН (главна риболовна зона 47)

Българско наименование

3-буквен идентификационен код

Научно наименование

Английско наименование

Калканови n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Морски език от западния бряг

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Кална писия

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Югоизточна атлантическа писия n.e.i.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Морски езици n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Бенгела хек

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Плитководни бели мерлузи

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Дълбоководни бели мерлузи

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Бели мерлузи

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Мерлузи

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Заострени риби

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Светлокожи риби n.e.i.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Сребристи светлокожи риби

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Зеленооки риби

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Бяла мряна

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Морска котка

SMC

Arius heudolotii

Smoothmouth sea catfish

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Голяма риба гущер

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Риби гущер n.e.i.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Морски бекас

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Морски бекаси

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Берикси

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Берикси n.e.i.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Светипетрова риба

JOD

Zeus faber

John Dory

Сребриста светипетрова риба

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Петровки n.e.i.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Капрови риби

BOR

Caproidae

Boarfishes

Капрова риба

BOC

Capros aper

Boarfish

Бодлоперкоподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Американски полиприон

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Групери, морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Големооки костури n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Големооки, стъклооки, бикови очи

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Риба кардинал n.e.i.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Двупери риби

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Черноуста двупера риба

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Двупери риби n.e.i.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

(Емелихтис нитидус)

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Рубинени риби

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Тънкопер пагел

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Тънкопери, дребнопери пагели

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Големоока пристипома

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Средизменоморски сладкогуб

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Дългокрила пристипома

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Пристипоми n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Южен горбил

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Джилбек горбил

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Горбил тигров зъб

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Западноафрикански горбили

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Канарски горбил

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Маломерни риби n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Пагел натал

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Сарго каракуда n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Големоок зъбар

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Анголски зъбар

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Канарски зъбар

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Зъбари n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Кантар

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Дърводелска каракуда

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Каракуда сантер

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Дребна червена африканска риба

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Каракуда панга

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Бяла безноса риба

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Морски каракуди n.e.i.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Гопа

BOG

Boops boops

Bogue

Безноси каракуди n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Бели дребни африкански риби

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Дребни африкански риби n.e.i.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Пясъчни дребни африкански риби

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Медни каракуди

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Салема

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Зъбари n.e.i.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Шотландска каракуда

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Каракуда 74

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Синьокожа каракуда

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Смарид

PIC

Spicara spp.

Picarels

Червен барбун n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Червен барбун

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Корацинови n.e.i.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

(Корацинус капензис)

GAJ

Dichistiuscapensis

Galjoen

Лопатови риби

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Африканска сърповидна риба

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Бротула n.e.i.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Риби от вида Genypterus capensis

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Гоби n.e.i.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Заливна червена риба

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Розова риба n.e.i.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Чернокоремна риба

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Риба скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Тригла

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Заливна тригла

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Тригли, червеношийки n.e.i.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Тригли

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Балистови

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Заливен мохан

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Морски дявол n.e.i.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Риба фенер

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Светещи риби

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Риба игла n.e.i.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Риби игла

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Сайри n.e.i.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Атлантическа сайра

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Морски щуки

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Баракуди

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Барбуни n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Тънкопери n.e.i.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Малка африканска тънкопера риба

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Лефер n.e.i.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Кобия

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Кобия n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Заливна конска скумрия

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Конска скумрия

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Сафрид

SDX

Decapterus spp.

Scads

Кревал

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Фалшив сафрид

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Кревал n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Маломерна риба

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Помпано

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Жълтоопашата кехлибарена риба

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Кехлибарена риба n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Гарик

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Риба от сем. Сафридови

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Морска платика n.e.i.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Атлантически помфрет

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Делфинови риби n.e.i.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Синя маслена риба

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Маслени риби, сребърни помфрети

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Костна риба

ALU

Albulidae

Bonefishes

Дългопера костна риба

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Кръгла сардинела

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Сардинела от Мадейра

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Южна африканска сардина

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Белоглава кръгла херинга

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Южна африканска аншоа

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Аншоа n.e.i.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Херинги, сардини n.e.i.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Малък тунец

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Испанска скумрия на тесни ивички

COM

Scomberomorus commerson

Narrow- barred Spanish mackerel

Кралска скумрия

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Западноафриканска испанска скумрия

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Кралска риба канади

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Скомбероморусови n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Кауакауа

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Южна синьопера риба тон

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Риба ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Атлантически син марлин

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Черен марлин

BLM

Makaira indica

Black marlin

Атлантически бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Платноходкови

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Меченосци

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Риби, подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Змиевидна скумрия, есколар n.e.i.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Баракуда

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Големоглава опашата риба

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Опашата риба, риба сабя n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Скумрии n.e.i.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Риби, подобни на скумрии n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Гладки хрътки n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Акула австралийска

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Морски ангели n.e.i.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Морски лисици n.e.i.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Заливна риба слон

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Акули, скатове, морски лисици n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Скумриени акули, други акули

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Акули котки

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Акули реквием

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Акули чук и боне

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Акула кучешка

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Бодливи акули n.e.i.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Късоносо куче

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Риба китара

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Риба трион

SAW

Pristidae

Sawfishes

Морски лисици n.e.i.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Морски лисици

SKA

Raja spp.

Skates

Скат, скат пеперуда

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Скат орел

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Манта

MAN

Mobulidae

Mantas

Торпедо (= електрически) скат

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Риба слон n.e.i.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Скатове, морски лисици, манти n.e.i.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Различни акули n.e.i.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Акули, скатове, морски лисици

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Хрущялни риби n.e.i.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Химери n.e.i.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Ядивни раци

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Йона раци, скални раци

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Плуващи раци n.e.i.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Кралски раци n.e.i.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Южни кралски раци

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Кралски рак

KCA

Lithodes ferox

King crab

Западноафрикански джерион

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Джерион n.e.i.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Дълбоководни раци, джерион

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Морски раци n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Тропически гърбат омар n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Кралски гърбат омар

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Раковинен гърбат омар

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Заливен скален омар

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Скален омар Тристан да Куна

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Гърбат омар натан

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Гърбат омар от южния бряг

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Гърбат омар n.e.i.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Семейство Scyllaridae

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Малък омар от Индийския океан

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Лангустини

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Скарида Крамот

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Бяла индийска едра скарида

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Южна розова дребна скарида

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Скариди пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Океанска розова скарида

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Бели скариди

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Раирана червена скарида

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Скарида Аристид

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Обикновена едра скарида

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Соленосеридна скарида

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Скариди нож

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Скариди нож

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Скарида ножче

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Морски ракообразни n.e.i

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Морски охлюв абалон

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Гигантски морски охлюв

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Плоска стрида n.e.i.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Скална стрида

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Тихоокеанска чашковидна стрида

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Чашковидна стрида n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Скална мида

MSL

Perna perna

Rock mussel

Морски миди n.e.i.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Атлантически пектен

PSU

Pecten sulcicostatus

Раковини n.e.i.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Гладка мактра

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Миди Мактра

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Средиземноморски миди и други видове от семейство Veneridae

CLV

Veneridae

Venus clams

Мида от вида Dosinia orbignyi

DOR

Dosinia orbignyi

Пясъчни миди

DON

Donax spp.

Donax clams

Заливни режещи миди

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Режещи миди, миди нож

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Миди n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Сепия

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Анголска летяща сепия

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Common squids

Октоподи

OCT

Octopodidae

Octopuses

Брегови сепии, летящи сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Южноафрикански рунтав тюлен

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Червена съблазън

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

Морски таралеж от вида Parechinus angulosus

URR

Parechinus angulosus

Морска краставица n.e.i.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Водни безгръбначни n.e.i.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (главна риболовна зона 51)

Българско наименование

3-буквен идентификационен код

Научно наименование

Английско наименование

Херинга Кели

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Херинга Хилза

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Млечна риба

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Гигантски морски костур

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Калканоподобни n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Индийски калкан

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Морски езици n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Треска еднорог

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Бомбайска патица

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Едри риби гущери

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Зъбати риби гущери

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Риби гущери n.e.i.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Остра морска змиорка n.e.i.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Берикси

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Японска светипетрова риба

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Бодлоперкоподобна n.e.i.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Групери, морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Големооки костури n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Треска силаго

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Фалшива тревали

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Рубинени риби

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Червен едра мангрова риба

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Едри мексикански риби n.e.i.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Тънкопери каракуди

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Тънкопери, дребнопери каракуди

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Риби пони n.e.i.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Помадазиеви n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Южен горбил

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Горбил джилбек

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Горбили n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Императори

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Зъбари n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Кралска войнишка каракуда

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Морска каракуда сантер

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Червена дребна риба

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Безноса каракуда n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Червен барбун

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Брадати риби

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Брадати риби, червен барбун n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Петниста риба сърп

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Зеленушка, риба шопар

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Мохара

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Перкоиди n.e.i.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Риби зайци

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Риби скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Плоскоглави

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Балистови

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Светещи риби

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Риба игла

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Полуклюна риба n.e.i.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Летяща риба n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Морска щука

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Плоскоглав сив барбун

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Барбуни n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Теснопери пръстови

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Теснопери n.e.i.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Кобия

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Кобия n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Конска скумрия n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Индийска хамсия

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Хамсия

SDX

Decapterus spp.

Scads

Кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Помпано

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Жълтопера кехлибарена риба

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Бегач

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Златен тревал

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Сафрид торпедо

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Кралски риби

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Големоок сафрид

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Сафрид на жълти ивици

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Черен помфрет

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Сребрист помфрет

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Маслени риби, сребристи помфрет

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Сардинела на златисто райе

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Индийска маслена сардина

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Южноафриканска сардина

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Червеноока кръгла херинга

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Aншоа от вида Stolephorus spp.

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Аншоа n.e.i.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Вълча херинга дораб

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Вълча херинга

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Испанска скумрия на тесни ивички

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Индо-тихоокеанска кралска скумрия

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Риба от вида Scomberomorus lineolatus

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Скомбероморусови n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Frigate and bullet tunas

Кауакауа

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Дългоопашата риба тон

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Южен тунец

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Aтлантически ветроход

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Черен марлин

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Марлин на ивици

BLM

Makaira indica

Black marlin

Платноходкови

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Риби, подобни на риба тон n.e.i.

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Подразред Scombroidei

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Баракуда

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Големоглава опашата риба

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Опашати, риби саби n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Индийска скумрия

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Индийски скумрии n.e.i.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Риби, подобни на скумрия n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Петниста котешка акула

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Синя акула

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Пъстроопашата акула

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Тъмна акула

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Копринена акула

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Млечна акула

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Акула реквием n.e.i.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Акула чук n.e.i.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Риби китара n.e.i.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Риба трион

SAW

Pristidae

Sawfishes

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Елазмобранхии n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Плуващ рак

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Кален рак

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Джерион n.e.i.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Морски раци n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Тропически гърбат омар n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Гърбат омар

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Омар от вида Scyliaridae

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Омар андаман

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Гигантска тигрова скарида

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Зелена тигрова скарида

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Индийска бяла едра скарида

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Скариди пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Скарида нож

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Скарида ножче

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Скариди нож

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Морски ракообразни n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Абалони n.e.i.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Скална стрида oyster

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Чашкообразна стрида n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Цефалоподи n.e.i.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Common squids

Октоподи

OCT

Octopodidae

Octopuses

Сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Зелена костенурка

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Морски костенурки n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Морска краставица n.e.i.

CUX

Holothuroidea