Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0169

Регламент (ЕО) № 169/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (кодифицирана версия) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 61, 5.3.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 98 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/169/oj

5.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 61/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 83 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 г. относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Правилата за конкуренцията в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт са част от общата транспортна политика и общата икономическа политика.

(3)

Правилата за конкуренцията в тези сектори следва да отчитат особеностите на транспорта.

(4)

Тъй като правилата за конкуренцията в транспорта са дерогации от общите правила за конкуренцията, предприятията следва да имат възможност да установят кои норми се прилагат във всеки отделен случай.

(5)

Регламентацията на конкуренцията за транспорта следва да се прилага равнопоставено към съвместното финансиране или придобиване на транспортна техника за съвместно извършване на услуги от определени групи или предприятия и също така към някои действия във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт от страна на лица, които предлагат съпътстващи транспорта услуги.

(6)

За да се гарантира, че търговията между държавите-членки не е засегната или че конкуренцията в рамките на вътрешния пазар не е нарушена, е необходимо за горепосочените три вида транспорт да се забранят по принцип всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика между предприятия, както и всички форми на злоупотреба с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар, които биха довели до подобни последици.

(7)

Някои видове споразумения, решения и съгласувана практика в транспортния сектор, които имат за цел или резултат само внедряване на технически усъвършенствания или постигане на техническо сътрудничество, могат да се освободят от забраната за ограничителните споразумения, защото те допринасят за повишаването на производителността. В светлината на натрупания опит от прилагането на настоящия регламент Съветът може по предложение на Комисията да измени списъка на тези видове споразумения.

(8)

За благоприятстване на подобрението в понякога прекалено разпокъсаната структура на секторите на автомобилния и вътрешноводния транспорт, освобождаване от забраната върху ограничителните споразумения следва също да се прилага в случай на споразумения, решения и съгласувана практика, които предвиждат създаване и функциониране на групи предприятия в тези два транспортни подотрасъла и чийто предмет е извършването на транспортна дейност, включително съвместно финансиране или придобиване на транспортно оборудване за съвместно извършване на услуги. Това общо освобождаване може да се приложи само при условие, че общият транспортен капацитет на групата не надхвърля определен максимум и че капацитетът на отделните предприятия, които принадлежат към групата, не надхвърля някои установени граници, така че да се гарантира, че нито едно предприятие не може да заеме господстващо положение в рамките на групата. Комисията обаче следва да има правото да се намеси, ако в определен случай такива споразумения водят до последици, несъвместими с условията, при които едно ограничително споразумение може да бъде признато за правомерно, и поради това се смятат за злоупотреба с освобождаването. Въпреки всичко обстоятелството, че групата разполага с общ транспортен капацитет над определения максимум или не може да претендира за групово освобождаване поради индивидуалния капацитет на предприятията в групата, не изключва за подобна група възможността да съставлява правомерно споразумение, решение или съгласувана практика, ако отговарят на съответните условия от настоящия регламент.

(9)

Самите предприятия преди всичко трябва да преценят дали свързаните с евентуално господстващо положение последици от техните споразумения, решения или съгласувана практика представляват ограничаване на конкуренцията или икономическа полза, която може да се приеме като обосновка за ограничаването, и да вземат съответното решение на собствена отговорност във връзка със законосъобразността или незаконосъобразността на споразуменията, решенията или съгласуваната практика.

(10)

Следователно следва да се позволи на предприятията да сключват и да прилагат споразумения, без да ги декларират. Това обстоятелство е свързано с риска споразуменията да бъдат обявени за нищожни със задна дата при разглеждането им вследствие на жалба или по собствена инициатива на Комисията, без да се нарушава възможността за тези споразумения да бъдат обявени за законосъобразни със задна дата при последващо разглеждане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за всички споразумения, решения или съгласувани практики в областта на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт, които имат за цел или резултат установяване на транспортни тарифи и условия, ограничаване или контрол на предлагането на транспортни услуги, разпределяне на транспортни пазари, прилагане на технически усъвършенствания или техническо сътрудничество, съвместно финансиране или придобиване на транспортна техника или доставки, когато такива действия са пряко свързани с предоставянето на транспортни услуги и са необходими за съвместно извършване на услуги от група предприятия съгласно член 3 в областта на автомобилния или вътрешноводния транспорт, както и за злоупотреба с господстващо положение на транспортния пазар. Тези разпоредби се прилагат също за дейността на предприятия, които предоставят спомагателни за транспорта услуги със същата цел и резултат.

Член 2

Изключение за технически споразумения

1.   Забраната в член 81, параграф 1 от Договора не се прилага за споразумения, решения или съгласувани практики, предметът или ефектът от които е внедряването на технически усъвършенствания или постигането на техническо сътрудничество чрез:

а)

единното прилагане на стандарти и на видове за техниката, доставки за транспорта, за превозните средства или за монтираното оборудване;

б)

обмен или съвместна употреба, за експлоатацията на транспортни услуги на персонал, техника, моторни превозни средства или монтирано оборудване;

в)

организацията и изпълнението на последователни, допълнителни, както алтернативни или комбинирани транспортни дейности и определяне и прилагане на общи тарифи и условия за такива дейности, включително специални конкурентни тарифи;

г)

използване за превози само с един вид транспорт на маршрути, които са най-рационални от оперативна гледна точка;

д)

координиране на транспортните графици за свързване на маршрутите;

е)

групаж на единични пратки;

ж)

установяване на единни правила относно структурата на транспортните тарифи и за техните условия за приложение, при условие че те не определят транспортни тарифи и условия.

2.   Комисията, по целесъобразност, сезира Съвета с оглед на разширяването или стесняването на списъка от параграф 1.

Член 3

Освобождаване за обединения от малки и средни предприятия

1.   Споразуменията, решенията и съгласуваните практики съгласно член 81, параграф 1 от Договора се освобождават от забраната, постановена в споменатия член, когато те имат за цел:

а)

създаването и функционирането на обединения от предприятия за автомобилен или вътрешноводен транспорт с оглед на извършването на транспортна дейност;

б)

съвместното финансиране или придобиване на транспортна техника или доставки, пряко свързани с предоставянето на транспортни услуги, доколкото това е необходимо за съвместната експлоатация на горепосочените обединения;

като във всички случаи общият транспортен капацитет на отделните групи не трябва да надхвърля:

i)

10 000 тона при автомобилния транспорт;

ii)

500 000 тона при вътрешноводния транспорт.

Капацитетът на всяко отделно предприятие в обединението не може да надхвърля 1 000 тона при автомобилния транспорт или 50 000 тона при вътрешноводния транспорт.

2.   В случай че изпълнението на което и да е споразумение, решение или съгласувана практика, обхванати от параграф 1, има в определен случай действие, което е несъвместимо с изискванията на член 81, параграф 3 от Договора, от предприятията или от сдруженията на предприятия може да бъде изискано да прекратят това действие.

Член 4

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 1017/68, изменен с регламентите, посочени в приложение I, част A, се отменя с изключение на член 13, параграф 3, който продължава да се прилага за решения, приети съгласно член 5 от Регламент (ЕИО) № 1017/68 преди 1 май 2004 г., до датата на изтичане на срока на тези решения.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 5

Влизане в сила, съществуващи споразумения

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Забраната в член 81, параграф 1 от Договора не се прилага към споразумения, решения и съгласувани практики, които са съществували към датата на присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция или към датата на присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия и които поради присъединяването попадат в приложното поле на член 81, параграф 1 от Договора, ако в рамките на шест месеца от датата на присъединяването те бъдат изменени по такъв начин, че да отговарят на условията, определени в член 3 от настоящия регламент. Този параграф не се прилага към споразумения, решения и съгласувани практики, които към датата на присъединяване вече попадат в приложното поле на член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

I. LANGER


(1)  ОВ C 219 Е, 28.8.2008 г., стр. 67.

(2)  OB C 161, 13.7.2007 г., стр. 100.

(3)  ОВ L 175, 23.7.1968 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ A

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

(съгласно член 4)

Регламент (ЕИО) № 1017/68 на Съвета

(ОВ L 175, 23.7.1968 г., стp. 1)

Освен член 13, параграф 3

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета

(ОВ L 1, 4.1.2003 г., стp. 1)

Единствено член 36

ЧАСТ Б

Неотменени последователни изменения

Договор за присъединяване от 1972 година

Договор за присъединяване от 1979 година

Договор за присъединяване от 1994 година

Договор за присъединяване от 2003 година


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 1017/68

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 3

Член 2

Член 4, параграф 1, първа алинея, първо встъпително изречение, първо тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, първо встъпително изречение, буква a)

Член 4, параграф 1, първа алинея, първо встъпително изречение, второ тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, първо встъпително изречение, буква б)

Член 4, параграф 1, първа алинея, второ встъпително изречение, първо тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, второ встъпително изречение, подточка i)

Член 4, параграф 1, първа алинея, второ встъпително изречение, второ тире

Член 3, параграф 1, първа алинея, второ встъпително изречение, подточка ii)

Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 4

Член 30, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 30, параграф 3, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 31

Приложение I

Приложение II


Top