Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1230(04)

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

OJ L 414, 30.12.2006, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 706–710 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 139 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 139 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 176 - 180

In force

22006A1230(04)Официален вестник n° L 414 , 30/12/2006 стр. 0003 - 0007
Официален вестник n° L 200 , 01/08/2007 стр. 0706 - 0710


Споразумение за партньорство в областта на рибарството

между Европейската общност и Република Кабо Верде

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу "Общността",

от една страна, и

РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ, наричана по-долу "Кабо Верде",

от друга страна,

наричани по-долу "страните",

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД близкото делово сътрудничество между Общността и Кабо Верде, особено в контекста на споразумението от Котону, и тяхното общо желание да засилят тези отношения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието на двете страни да насърчават устойчивата експлоатация на рибните ресурси чрез сътрудничество,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията на Обединените нации за морско право,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Кабо Верде упражнява своите суверенни права или юрисдикция в рамките на зона, разпростираща се до 200 морски мили от базовите линии в съответствие с Конвенцията на Обединените нации за морско право,

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, наричана по-долу "ICCAT",

КАТО ОСЪЗНАВАТ важността на принципите, установени чрез Кодекса за поведение на отговорен риболов, приет от конференцията на ФАО през 1995 г.,

РЕШЕНИ да си сътрудничат в техен взаимен интерес при насърчаване въвеждането на отговорен риболов с цел обезпечаване на дългосрочното опазване и устойчива експлоатация на живите морски ресурси,

УБЕДЕНИ, че това сътрудничество трябва да приеме формата на инициативи и мерки, които независимо дали са взети съвместно, или поотделно, са допълнителни и осигуряват съгласувани политики и съвместни усилия,

РЕШЕНИ за тази цел да започнат диалог относно политиката в сектора на рибарството, приета от правителството на Кабо Верде, и да определят подходящите средства за гарантиране, че тази политика се изпълнява ефективно и че икономическите оператори и гражданското общество участват в процеса,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ да установят срокове и условия, регулиращи риболовните дейности на кораби на Общността във водите на Кабо Верде и подкрепата на Общността за въвеждането на отговорен риболов в тези води,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да търсят по-тясно икономическо сътрудничество в рибната промишленост и свързаните с нея дейности чрез създаване и развитие на съвместни предприятия, включващи фирми от двете страни,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, регулиращи:

- икономическото, финансово, техническо и научно сътрудничество в сектора на рибарството с оглед на въвеждане на отговорен риболов във водите на Кабо Верде, за да се гарантира опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси и за да се развива сектора рибарство в Кабо Верде,

- условията, регулиращи достъпа на риболовни кораби на Общността до водите на Кабо Верде,

- сътрудничество относно договореностите за надзор на рибарството във водите на Кабо Верде с оглед гарантиране на това, че горните правила и условия се спазват, че мерките за опазване и управление на рибните запаси са ефективни и че е предотвратен нелегалният, безотчетен и нерегламентиран риболов,

- партньорството между фирми, насочено към развитието в общ интерес, на икономическите и свързаните с тях дейности в сектора на рибарството.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящото споразумение:

a) "органи на Кабо Верде" означава правителството на Кабо Верде;

б) "органи на Общността" означава Европейската комисия;

в) "води на Кабо Верде" означава водите, в които Кабо Верде има суверенитет или юрисдикция;

г) "риболовен кораб" означава всеки кораб, оборудван за търговска експлоатация на живи водни ресурси;

д) "риболовен кораб на Общността" означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

е) "съвместно предприятие" означава търговска фирма, регистрирана в Кабо Верде от корабособственици или национални предприятия от страните с цел извършване на риболов или дейности, свързани с риболова;

ж) "съвместен комитет" означава комитет, съставен от представители на Общността и Кабо Верде, чиито функции са описани в член 9 от настоящото споразумение;

з) "претоварване" означава прехвърляне на част или целия улов от един риболовен кораб на друг риболовен кораб в пристанище или в морето;

и) "корабособственик" означава всяко лице, което носи юридическата отговорност за риболовния кораб, за който отговаря и който управлява;

й) "моряци от АКТБ" означава всички моряци, които са граждани на неевропейска държава, подписала споразумението от Котону. В този смисъл моряците на Кабо Верде са моряци от АКТБ.

Член 3

Принципи и цели, основополагащи изпълнението на настоящото споразумение

1. Страните поемат задължението да насърчават отговорния риболов във водите на Кабо Верде, основан на принципите на Кодекса за отговорен риболов на ФАО и принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води.

2. Страните си сътрудничат с оглед мониторинг на резултатите от изпълнението на секторната политика по рибарството, приета от правителството на Кабо Верде, и започват диалог върху необходимите реформи. Те се консултират с оглед приемане на потенциални мерки в тази област.

3. Страните си сътрудничат също така при извършването на оценки на мерките, програмите и действията, изпълнявани въз основа на настоящото споразумение. Резултатите от оценките се анализират от съвместния комитет, предвиден в член 9.

4. Страните поемат задължението да гарантират, че настоящото споразумение се изпълнява в съответствие с принципите на доброто икономическо и социално управление относно рибните запаси.

5. Наемането на моряци от Кабо Верде и/или моряци от АКТБ на борда на кораби на Общността се регулира от Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и трудови права, която се прилагат автоматично към съответните договори и общи условия на наемане на работа. Това по-конкретно важи за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне, както и отстраняването на дискриминация по отношение на трудова заетост и работа.

Член 4

Научно сътрудничество

1. През периода, обхванат от настоящото споразумение, Общността и Кабо Верде наблюдават развитието на ресурсите в риболовната зона на Кабо Верде.

2. Двете страни, на база препоръките и заключенията, приети в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и най-добрите достъпни научни постижения, се консултират взаимно в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9, или, когато е необходимо, в рамките на научна среща. Кабо Верде може, със съгласието на Общността, да предприеме мерки за гарантиране на устойчивото управление на рибните ресурси.

3. Страните поемат задължението да се консултират взаимно, пряко или в рамките на компетентните международни организации, за да гарантират управлението и опазването на живите ресурси в Атлантически океан и да си сътрудничат в съответните научни изследвания.

Член 5

Достъп на кораби на Общността до риболов във водите на Кабо Верде

1. Кабо Верде се задължава да разреши на кораби на Общността да извършват риболовни дейности в неговата риболовна зона съгласно настоящото споразумение, включително протокола и приложението към него.

2. Риболовните дейности, регулирани от настоящото споразумение, са предмет на действащите закони и разпоредби в Кабо Верде. Органите на Кабо Верде уведомяват Комисията за всякакви изменения и допълнения в това законодателство и във всяко друго законодателство, което може да повлияе върху законодателството за риболова.

3. Кабо Верде поема отговорността за ефективното прилагане на разпоредбите за наблюдение върху риболова, отразени в протокола. Корабите на Общността си сътрудничат с органите на Кабо Верде, отговорни за извършването на този мониторинг.

4. Общността се задължава да предприеме всички подходящи стъпки, необходими за да гарантира, че нейните кораби спазват настоящото споразумение и законодателството, регулиращо риболова във водите под юрисдикцията на Кабо Верде.

Член 6

Разрешителни

1. Кораби на Общността могат да ловят риба в риболовната зона на Кабо Верде само ако притежават разрешително за риболов, издадено съгласно настоящото споразумение.

2. Процедурата за получаване на разрешително за риболов за кораб, приложимите данъци и начина на плащане, използвани от корабособствениците, са посочени в приложението към протокола.

Член 7

Финансова помощ

1. Общността предоставя на Кабо Верде финансова помощ съгласно сроковете и условията, посочени в протокола и приложенията. Тази единична помощ се състои от две свързани съставни части, а именно:

a) достъп на кораби на Общността до риболов на Кабо Верде; и

б) финансова подкрепа от Общността за въвеждане на отговорен риболов и устойчива експлоатация на рибните ресурси във водите на Кабо Верде.

2. Частта от финансовата помощ по горния параграф се определя и управлява в светлината на целите, определени по взаимно съгласие между страните в съответствие с протокола, които трябва да бъдат постигнати в контекста на политиката в сектора на рибарството в Кабо Верде и чрез годишна и многогодишна програми за нейното прилагане.

3. Финансовата помощ, отпусната от Общността, се плаща всяка година в съответствие с протокола и в зависимост от настоящото споразумение и протокола в случай на каква да е промяна в сумата на помощта в резултат на:

a) необичайни обстоятелства, различни от природни явления, които възпрепятстват риболовните дейности във водите на Кабо Верде;

б) намаление на риболовните възможности, отпуснати на кораби на Общността, направено по взаимно съгласие за целите на управление на въпросните запаси, когато това се счита за необходимо за опазването и устойчивата експлоатация на ресурсите на база на най-добрите научни постижения;

в) увеличение на риболовните възможности, отпуснати на кораби на Общността, направено по взаимно съгласие между страните, когато най-добрите научни постижения показват, че състоянието на ресурсите позволява това;

г) преоценка на условията на финансовата помощ от Общността за изпълнението на политиката в сектора на рибарството в Кабо Верде, когато това се гарантира от резултатите на годишната и многогодишна програми, наблюдавани от двете страни;

д) прекратяване на настоящото споразумение съгласно член 12;

е) временно прекратяване прилагането на настоящото споразумение съгласно член 13.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството между икономическите оператори и в гражданското общество

1. Страните насърчават икономическото, научно и техническо сътрудничество в сектора на рибарството и свързаните с него сектори. Те се консултират взаимно с оглед координиране на различните мерки, които могат да се вземат за тази цел.

2. Страните насърчават обмяната на информация за риболовни техники и уреди, методи за консервиране и промишлена обработка на рибните продукти.

3. Страните полагат усилия да създадат условия, благоприятстващи насърчаването на контакти между техните предприятия в техническите, икономически и търговски сфери, чрез поощряване създаването на благоприятна среда за развитието на бизнеса и инвестициите.

4. Страните поемат задължевието да изпълняват план за действие между операторите на Кабо Верде и Общността с цел увеличаване на местните разтоварвания от кораби на Общността.

5. Страните насърчават, по-конкретно, създаването на съвместни предприятия в техен общ интерес, които систематично спазват действащото законодателството на Кабо Верде и на Общността.

Член 9

Съвместен комитет

1. Създава се съвместен комитет, който да контролира прилагането на настоящото споразумение. Съвместният комитет:

a) наблюдава и контролира осъществяването, тълкуването и прилагането на споразумението и по-конкретно, формулирането на годишната и многогодишна програми съгласно член 7, параграф 2 и оценката на тяхното изпълнение;

б) предоставя необходимото взаимодействие по въпроси от взаимен интерес относно рибарството;

в) действа като форум за мирно уреждане на всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на споразумението;

г) оценява повторно, когато е необходимо, нивото на риболовните възможности и като следствие, на финансовата помощ;

д) извършва всяка друга функция, за която страните вземат решение по взаимно съгласие.

2. Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно, подред в Общността и в Кабо Верде, и се председателства от страната домакин на заседанието. Той провежда специално заседание по молба на коя да е от страните.

Член 10

Географски район, към който се прилага споразумението

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, към териториите, в които се прилага Договора за създаване на Европейската Общност, при условията, определени в посочения Договор и, от друга страна, към територията на Кабо Верде.

Член 11

Срок на валидност

Настоящото споразумение е валидно за срок от пет години от датата на влизането му в сила; то се подновява за допълнителни петгодишни периоди, освен при предизвестие за прекратяване съгласно член 12.

Член 12

Прекратяване

1. Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка от страните в случай на необичайни обстоятелства като например понижение на въпросните запаси, констатация за намалено ниво на риболовните възможности, предоставени на кораби на Общността, или неспазване на задълженията, поети от страните по отношение на борбата с нелегалния, безотчетен и нерегламентиран риболов.

2. Засегнатата страна уведомява писмено другата страна за своето намерение да се оттегли от споразумението най-малко шест месеца преди датата му на изтичане спрямо първоначалния период или всеки допълнителен период.

3. Изпращането на уведомлението по предходния параграф е предпоставка за обсъждане от страните.

4. Плащането на финансовата помощ съгласно член 7 за годината, в която става прекратяването, се намалява пропорционално и на равни вноски за изтеклото време.

Член 13

Суспендиране

1. Прилагането на настоящото споразумение може да бъде суспендирано по инициатива на една от страните в случая на сериозно разногласие относно прилагането на разпоредбите, залегнали в споразумението. Суспендирането изисква заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която суспендирането трябва да влезе в сила. При получаване на това уведомление страните започват консултации с оглед доброволно разрешаване на разногласията.

2. Плащането на финансовата помощ съгласно член 7 се намалява пропорционално и на равни вноски за времето на суспендирането.

Член 14

Протокол и приложение

Протоколът и приложението представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 15

Национално право

Дейностите на корабите на Общността, опериращи във водите на Кабо Верде, се регулират от приложимото право в Кабо Верде, освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, протокола и приложението, и допълненията към него.

Член 16

Отмяна

Настоящото споразумение отменя и заменя, от датата на влизането му в сила, Споразумението за рибарство между Европейската икономическа общност и Република Кабо Верде за риболов по крайбрежието на Кабо Верде, което е влязло в сила на 24 юли 1990 г.

Член 17

Влизане в сила

Настоящото споразумение, съставено в два екземпляра на чешки, естонски, датски, нидерландски, английски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, словашки, словенски, испански и шведски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен, влиза в сила на датата, на която страните се уведомяват взаимно за завършването на процедурите, необходими за тази цел.

--------------------------------------------------

Top