Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

Решение (EС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/131


РЕШЕНИЕ (EС) 2017/899 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В многогодишната програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ППОРС), създадена с Решение № 243/2012/ЕС (3), Европейският парламент и Съветът поставиха като цели определянето до 2015 г. на поне 1 200 MHz подходящ радиочестотен спектър за безжични широколентови електронни съобщителни услуги в Съюза, подкрепата за по-нататъшното развитие на иновативни радиоразпръсквателни услуги чрез осигуряване на достатъчно радиочестотен спектър за спътниково и наземно предоставяне на такива услуги, ако необходимостта е ясно обоснована, и осигуряване на достатъчно радиочестотен спектър за подготовката на програми и провеждане на специални събития (PMSE).

(2)

В своето съобщение от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, Комисията изтъкна значението на радиочестотната лента 694—790 MHz (наричана по-долу „радиочестотна лента 700 MHz“) за осигуряване на предоставянето на широколентови услуги в селските райони, с цел осигуряване на достъп и свързаност, и подчерта необходимостта от координирано освобождаване на тази радиочестотна лента, като същевременно се съобразяват специфичните потребности на предоставянето на радиоразпръсквателни услуги. Намаляването на цифровото разделение както в покритието, така и в знанията, е важен аспект, който трябва да се превърне в приоритет, без да се създават нови разделения, когато ползвателите възприемат нови технологии.

(3)

Ефективното управление на радиочестотния спектър е условие за промишленото преминаване към мрежи от пето поколение (5G), което ще постави Съюза в центъра на иновациите и ще създаде благоприятна среда за развитието на електронните съобщителни мрежи и услуги, като по този начин се увеличава максимално потенциалът за растеж на цифровата икономика. В основата на икономиката на Съюза във все по-голяма степен ще е цифровото общество, което изисква повсеместно мрежово покритие за развиването на услуги, свързани с „интернет на предметите“, електронната търговия и европейските услуги „в облак“, и извличането на максимални ползи от т.нар. четвърта промишлена революция (Industry 4.0) в Съюза.

(4)

Радиочестотната лента 700 MHz представлява възможност за глобално хармонизиран и координиран спектър за безжични широколентови услуги, който предлага икономии от мащаба. Тя следва да позволи развитието на нови иновативни цифрови услуги в градски и в селски или отдалечени райони, като например електронното здравеопазване (e-Health) и мобилното здравеопазване (mHealth), поддържано от мобилни телефони, устройства за наблюдение на пациенти и други безжични устройства, както и интелигентните енергийни мрежи.

(5)

В своята резолюция от 19 януари 2016 г., озаглавена „Към Акт за единния цифров пазар“, Европейският парламент напомни на държавите членки за техния ангажимент за постигане до 2020 г. на пълно въвеждане най-малко на минимална целева скорост от 30 Mbps, подчерта, че радиочестотният спектър представлява ресурс с критично значение за вътрешния пазар на безжични широколентови комуникации, както и за радиоразпръскването, и е от основно значение за бъдещата конкурентоспособност на Съюза и призова като приоритет да се създаде хармонизирана и подкрепяща конкуренцията рамка за разпределяне и за ефективно управление на спектъра.

(6)

Радиочестотният спектър е обществено благо. В радиочестотната лента 470—790 MHz той е ценен актив за икономически ефективното разгръщане на безжични мрежи с универсално покритие в сгради и на открито. Този спектър понастоящем се използва в целия Съюз за цифрова наземна телевизия и безжично звукотехническо оборудване за PMSE. По този начин той е необходимо условие за достъпа и разпространението на културно съдържание и на информация и идеи. Успоредно с нови форми на разпространение той поддържа развитието на медийния и на творческия, културния и научноизследователския сектор, които разчитат до голяма степен на него за безжично предоставяне на съдържание на крайните потребители.

(7)

Предоставянето на радиочестотната лента 700 MHz следва да бъде структурирано по начин, който благоприятства конкуренцията, и да се извърши по начин, който не подкопава съществуващата конкуренция.

(8)

За регион 1, който включва Съюза, приетият от Световната конференция по радиосъобщенията през 2015 г. Правилник по радиосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения предвижда разпределение на радиочестотната лента 700 MHz за радиослужба радиоразпръскване и подвижна радиослужба (с изключение на въздушна подвижна радиослужба) на съвместна първична основа. Радиочестотната лента 470—694 MHz (наричана по-долу „радиочестотната лента под 700 MHz“) остава разпределена изключително за радиоразпръскване, на първична основа, и за използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE, на вторична основа.

(9)

Бързо нарастващият безжичен широколентов трафик и увеличаващото се икономическо, промишлено и социално значение на цифровата икономика налагат увеличаване на капацитета на безжичните мрежи. Радиочестотният спектър в радиочестотната лента 700 MHz осигурява както допълнителен капацитет, така и универсално покритие, по-специално за трудни от икономическа гледна точка селски, планински и островни райони, както и за други отдалечени райони, предварително определени като национални приоритетни области, включително по протежение на основните сухоземни транспортни маршрути, за използване в сгради и за широка гама от машинни комуникации. В този контекст съгласуваните и координирани мерки за покритието на целия Съюз с висококачествена наземна безжична връзка, които се основават на най-добрите национални практики във връзка със задълженията по разрешенията на операторите, следва да са насочени към постигането на целта на ППОРС до 2020 г. всички граждани в Съюза да получат най-бърз широколентов достъп както в сгради, така и на открито, със скорост не по-малка от 30 Mbps и следва да целят реализиране на амбициозната визия за гигабитово общество в Съюза. Тези мерки ще насърчават иновативни цифрови услуги и ще осигуряват социално-икономически ползи в дългосрочен план.

(10)

5G ще има голямо въздействие не само върху цифровия сектор, но и върху икономиките като цяло. Особено на фона на бавното въвеждане на 4G мрежата и свързаните с нея услуги успешното пускане на 5G в Съюза ще бъде решаващо за икономическото развитие и за конкурентоспособността и производителността на икономиката на Съюза. Следователно е нужно Съюзът да поеме водеща роля, като осигури достатъчно радиочестотен спектър за успешното пускане и развитие на 5G. Освен това, при разрешаване на използването на радиочестотната лента 700 MHz държавите членки следва да вземат предвид възможността за осигуряване на операторите на виртуални мобилни мрежи на възможност да разширяват своето географско покритие. При наличието на искане от държава членка Комисията следва да улесни, когато това е осъществимо, възможността за съвместно организирани търгове, като по този начин допринася за създаването на общоевропейски структури.

(11)

Споделянето на радиочестотен спектър в рамките на обща радиочестотна лента между използване на двупосочна безжична широколентова връзка, използвана в обширни зони (в права и в обратна посока), от една страна, и използване на еднопосочно телевизионно радиоразпръскване или на безжично звукотехническо оборудване за PMSE, от друга страна, е проблемно от техническа гледна точка, когато техните зони на покритие съвпадат или са близо една до друга. Това означава, че промяната на използването на радиочестотната лента 700 MHz за двупосочни наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги би лишило ползвателите на цифровата наземна телевизия и на безжичното звукотехническо оборудване за PMSE от част от техните ресурси от радиочестотен спектър. Поради това за секторите на цифровата наземна телевизия и PMSE е необходима дългосрочна регулаторна предвидимост относно наличието на достатъчно радиочестотен спектър, така че да могат да гарантират устойчивото предоставяне и развитие на услугите си, по-специално на безплатната телевизия, като същевременно осигурят подходяща среда за инвестиции, така че да бъдат изпълнени целите на аудио-визуалните политики на Съюза и и на националните аудио-визуални политики, като социално сближаване, медиен плурализъм и културно многообразие. Възможно е да са необходими мерки на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се осигури допълнителен ресурс от радиочестотен спектър извън радиочестотната лента 470—790 MHz за използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE.

(12)

В своя доклад до Европейската комисия Паскал Лами, председател на групата на високо равнище относно бъдещото използване на дециметровия обхват („470—790 MHz“), препоръчва към 2020 г. радиочестотната лента 700 MHz да бъде определена за безжични широколентови услуги (+/– две години). Освобождаването на лентата би спомогнало за постигане на целта за дългосрочна регулаторна предвидимост за сектора на цифрова наземна телевизия, като осигури наличието на радиочестотната лента под 700 MHz до 2030 г., въпреки че този въпрос би трябвало да се преразгледа до 2025 г.

(13)

В своето становище относно дългосрочна стратегия за бъдещото използване на дециметровия обхват (470—790 MHz) в Европейския съюз от 19 февруари 2015 г. Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър препоръча приемането на координиран подход в целия Съюз, за да се определи радиочестотната лента 700 MHz за ефективно използване за безжични широколентови електронни съобщителни услуги до края на 2020 г., като отбеляза, че държавите членки могат въз основа на надлежно обосновани причини да вземат решение за отлагане на предоставянето на лентата за срок до две години. В допълнение наличността на радиочестотната лента под 700 MHz за предоставяне на радиоразпръсквателни услуги следва да е гарантирана до 2030 г.

(14)

Някои държави членки вече са започнали или завършили на национално равнище процеса по разрешаване използването на радиочестотната лента 700 MHz за двупосочни наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги. Необходим е съгласуван подход за бъдещото използване на радиочестотната лента 700 MHz, който също така следва да осигурява регулаторна предвидимост, да уравновесява различията в държавите членки с целите на единния цифров пазар и да насърчава водещата позиция на Европа по отношение на промените в областта на технологиите в международен план. В този контекст от държавите членки следва да се изиска своевременно да променят използването на радиочестотната лента 700 MHz в съответствие с правото на Съюза и националното право.

(15)

Въз основа на надлежно обосновани причини държавите членки следва да могат да отложат възможността за използването на радиочестотната лента 700 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, за срок до две години след общия краен срок на Съюза през 2020 г. Причините за отлагането следва да бъдат ограничени до нерешени въпроси, свързани с трансграничната координация и водещи до вредни радиосмущения, необходимостта да се гарантира техническата миграция на голяма част от населението към усъвършенствани стандарти за радиоразпръскване и сложността на този процес, финансовите разходи за прехода, надхвърлящи очакваните приходи, генерирани от процедурите по предоставяне, и случаите на непреодолима сила. Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки за свеждане до минимум на причинените вредни радиосмущения в засегнатите държави членки. В случай че държавите членки решат да отложат възможността за използването на радиочестотната лента 700 MHz, те следва да информират за това другите държави членки и Комисията и да посочат надлежно обосновани причини за отлагането в своите национални пътни карти. Тези държави членки и всички засегнати от отлагането държави членки следва да си сътрудничат, за да се координира процесът на освобождаване на радиочестотната лента 700 MHz, и следва да включват информация за това сътрудничество в своите национални пътни карти.

(16)

Използването на радиочестотната лента 700 MHz за други приложения в трети държави, което е позволено съгласно международни споразумения, или в части от националната територия извън ефективния контрол на органите на държава членка, би могло да ограничи използването на радиочестотната лента 700 MHz за наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги в някои държави членки. Това би попречило на тези държави членки да спазят общия график, установен на равнището на Съюза. Засегнатите държави членки следва да предприемат всички необходими мерки за свеждане до минимум на продължителността и географския обхват на тези ограничения и да потърсят съдействие от Съюза, когато това е необходимо, в съответствие с член 10, параграф 2 от Решение № 243/2012/EС. Съгласно член 6, параграф 2 и член 7 от Решение № 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета (4) те следва също така да уведомят Комисията за такива ограничения и съответната информация следва да бъде публикувана в съответствие с член 5 от Решение № 676/2002/ЕО.

(17)

Настоящото решение следва да не засяга предприеманите на национално равнище мерки в съответствие с правото на Съюза, които следват цели от общ интерес, свързани с правото на държавите членки да организират и използват радиочестотния си спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

(18)

За използването на радиочестотната лента 700 MHz за наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги следва възможно най-скоро да бъде въведен гъвкав разрешителен режим. Тук следва да се включва възможността притежателите на права за ползване на радиочестотен спектър да прехвърлят или отдават под наем своите съществуващи права в контекста на прилагането на членове 9, 9а и 9б от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), като се взема предвид задължението за насърчаване на ефективна конкуренция и избягване на нарушения на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар за електронни съобщителни услуги съгласно член 5 от Решение № 243/2012/ЕС. По време на своите съответни оценки при издаване на разрешения за радиочестотния спектър държавите членки следва да вземат предвид срока на разрешенията, бизнес плана на операторите и неговия принос за постигането на целите на Програмата в областта на цифровите технологии, както и за насърчаването на развиването на иновативни цифрови услуги и дългосрочни социално-икономически ползи.

(19)

Важно е да се постигне дългосрочна регулаторна предвидимост за сектора на цифровата наземна телевизия по отношение на достъпа до радиочестотната лента под 700 MHz, като се вземат предвид резултатите от Световната конференция по радиосъобщенията от 2015 г. В съответствие с членове 9 и 9а от Директива 2002/21/ЕО държавите членки следва да прилагат гъвкав подход, когато това е възможно, и следва да могат да разрешават въвеждането на алтернативно използване, като например наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги в радиочестотната лента под 700 MHz, в съответствие с националните потребности за разпространение на радиоразпръсквателни услуги, включително за иновативни, ориентирани към ползвателите инициативи. Подобни алтернативни видове използване следва да осигуряват непрекъснат достъп до радиочестотен спектър за радиоразпръскване като основен ползвател, в зависимост от националното търсене. За тази цел държавите членки следва да насърчават сътрудничеството между излъчващите оператори, операторите на радиоразпръскване и мобилните оператори, за да се улесни сближаването на аудио-визуални и интернет платформи и споделеното използване на радиочестотния спектър. Когато разрешават използването на радиочестотната лента под 700 MHz за наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги, държавите членки следва да гарантират, че това използване не причинява вредни радиосмущения на цифровото наземно радиоразпръскване в съседни държави членки, както е предвидено в споразумението, постигнато на Регионалната конференция по радиосъобщения през 2006 г.

(20)

Държавите членки следва да приемат съгласувани национални пътни карти, за да се улесни използването на радиочестотната лента 700 MHz за наземни безжични широколентови електронни съобщителни услуги, като същевременно се гарантира непрекъснатост на освобождаващите тази лента услуги за телевизионно радиоразпръскване. След приемането на националните пътни карти държавите членки следва да ги предоставят на разположение по прозрачен начин в целия Съюз. Националните пътни карти следва да обхващат дейностите и графиците за изготвяне на нови радиочестотни планове, техническото развитие на мрежовото оборудване и оборудването за крайните потребители, съвместимостта между радиосъоръженията и другите съоръжения, съществуващите и новите разрешителни режими, механизмите за предотвратяване на вредни радиосмущения за ползватели на спектъра в съседни радиочестотни ленти, както и информация относно възможността за обезщетяване за евентуални разходи по миграцията, за да се избегнат, наред с другото, разходи за крайните потребители или излъчващите оператори. Когато държавите членки възнамеряват да запазят цифровата наземна телевизия, в националните пътни карти следва да се разгледа възможността за улесняване на технологичното модернизиране на апаратурата за радиоразпръскване с оглед по-ефикасно използване на радиочестотния спектър — например чрез усъвършенствани видеоформати (като HEVC) или технологии за предаване на сигнали (като DVB-T2).

(21)

Обхватът и механизмът за евентуално обезщетяване за приключването на прехода в използването на радиочестотния спектър, по-конкретно за крайните потребители, следва да бъдат анализирани в съответствие с приложимите национални разпоредби, както е предвидено в член 14 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), и следва да бъдат в съответствие с членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел да се улесни например преходът към по-ефикасни технологии за използване на радиочестотния спектър. Комисията следва да може да дава насоки на дадена държава членка, по нейно искане, за да се улесни преходът при използването на радиочестотния спектър.

(22)

Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно развитието в използването на радиочестотната лента под 700 MHz с цел да се гарантира ефикасното използване на радиочестотния спектър в съответствие с приложимото право на Съюза. Комисията следва да взема предвид социалните, икономическите, културните и международните аспекти, които оказват влияние върху използването на радиочестотната лента под 700 MHz, по-нататъшното технологично развитие, промените в поведението на потребителите, както и изискванията относно свързаността за насърчаване на растежа и иновациите в Съюза.

(23)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно осигуряване на координиран подход при използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза в съответствие с общи цели, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид неговия обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Най-късно към 30 юни 2020 г. държавите членки допускат използването на радиочестотната лента 694—790 MHz (наричана по-долу „радиочестотна лента 700 MHz“) за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, само при спазване на хармонизирани технически условия, определени от Комисията в съответствие с член 4 от Решение № 676/2002/ЕО.

Държавите членки могат обаче да отложат възможността за използване на радиочестотната лента 700 MHz за срок до две години въз основа на една или повече надлежно обосновани причини, посочени в приложението към настоящото решение. В случай на отлагане засегнатата държава членка информира за това другите държави членки и Комисията и включва тези надлежно обосновани причини в националната пътна карта, приета съгласно член 5 от настоящото решение. При необходимост държавите членки провеждат процеса по издаване на разрешения или изменят съответните съществуващи права за използване на радиочестотния спектър в съответствие с Директива 2002/20/ЕО с цел да позволят това използване.

Държава членка, която отлага възможността за използване на радиочестотната лента 700 MHz в съответствие с втора алинея, си сътрудничи със засегнатите от това отлагане държави членки с цел координиране на процеса на предоставяне на радиочестотната лента 700 MHz за безжични широколентови електронни съобщителни услуги и включва информация за тази координация в националните пътни карти, приети в съответствие с член 5.

2.   С цел да позволят използването на радиочестотната лента 700 MHz в съответствие с параграф 1 държавите членки сключват всички необходими споразумения за трансграничното координиране на честоти в рамките на Съюза до 31 декември 2017 г.

3.   Държавите членки не са обвързани със задълженията, установени в параграфи 1 и 2, в географски области, в които въпросите по координацията на честотите с трети държави остават нерешени, при условие че полагат всички възможни усилия, за да сведат до минимум продължителността и географския обхват на тези нерешени въпроси по координацията и ежегодно докладват резултатите на Комисията, докато висящите въпроси по координацията бъдат решени.

Първа алинея се прилага по отношение на проблемите с координирането на радиочестотния спектър в Република Кипър, които произтичат от факта, че правителството на Кипър е възпрепятствано да упражнява ефективен контрол върху част от своята територия.

4.   Настоящото решение не засяга правото на държавите членки да организират и използват своя радиочестотен спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната.

Член 2

При предоставянето на правата за използване на радиочестотната лента 700 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, държавите членки позволяват прехвърлянето или отдаването на такива права под наем в съответствие с открити и прозрачни процедури съгласно приложимото право на Съюза.

Член 3

1.   Когато държавите членки разрешават използването или изменят съществуващите права за използването на радиочестотната лента 700 MHz, те надлежно вземат предвид необходимостта от постигане на набелязаната скорост и целите по отношение на качеството, определени в член 6, параграф 1 от Решение № 243/2012/EС, включително покритието в райони, предварително определени като национални приоритетни области, когато е необходимо, като например протежението на основните сухоземни транспортни маршрути, за да се даде възможност безжичните приложения и водещата роля на Европа в областта на нови цифрови услуги да допринесат ефективно за икономическия растеж в Съюза. Тези мерки могат да включват условия за улесняване или насърчаване на споделянето на мрежова инфраструктура или радиочестотен спектър в съответствие с правото на Съюза.

2.   При прилагането на параграф 1 държавите членки оценяват необходимостта да обвържат с условия правата за ползване на радиочестоти в радиочестотната лента 700 MHz и когато е целесъобразно, се консултират със съответните заинтересовани страни.

Член 4

Държавите членки осигуряват наличността на радиочестотната лента 470—694 MHz (наричана по-долу „радиочестотна лента под 700 MHz“) най-малко до 2030 г. за наземно предоставяне на радиоразпръсквателни услуги, включително безплатна телевизия, и за използване от безжично звукотехническо оборудване за PMSE, въз основа на националните потребности, като същевременно вземат предвид принципа на технологичната неутралност. Държавите членки гарантират, че всяко друго използване на радиочестотната лента под 700MHz на тяхната територия е съвместимо с националните потребности по отношение на радиоразпръскването в съответната държава членка и не причинява вредни радиосмущения, нито изисква защита от наземното предоставяне на радиоразпръсквателни услуги в съседна държава членка. Това използване не засяга задълженията, произтичащи от международни споразумения, като например споразумения за трансграничното координиране на честоти.

Член 5

1.   Възможно най-скоро и не по-късно от 30 юни 2018 г. държавите членки приемат и публикуват своя национален план и график (наричан по-долу „национална пътна карта“), включващ подробни стъпки за изпълнение на задълженията им по членове 1 и 4. Държавите членки изготвят националните си пътни карти след провеждане на консултации с всички съответни заинтересовани страни.

2.   С цел да се гарантира, че използването на радиочестотната лента 700 MHz е в съответствие с член 1, параграф 1, държавите членки включват в своите национални пътни карти, когато е целесъобразно, информация относно мерките, включително всички мерки за подпомагане, за ограничаване на въздействието на предстоящия процес на преход върху населението и използването на безжично звукотехническо оборудване за PMSE, както и за улесняване на навременното осигуряване на вътрешния пазар на оперативно съвместимо мрежово оборудване за телевизионно радиоразпръскване и оперативно съвместими приемници.

Член 6

Държавите членки могат, когато е целесъобразно и в съответствие с правото на Съюза, да гарантират, че за преките разходи, по-специално за крайните потребители, за миграция или преразпределяне на използването на спектъра се осигурява обезщетение по подходящ, бърз и прозрачен начин с цел inter alia улесняването на прехода към по-ефикасни технологии за използване на спектъра.

По искане на засегнатата държава членка Комисията може да даде насоки във връзка с това обезщетение, за да се улесни преходът при използването на радиочестотния спектър.

Член 7

Комисията, в сътрудничество с държавите членки, докладва на Европейския парламент и на Съвета относно развитието в използването на радиочестотната лента под 700 MHz с цел да се гарантира ефикасното използване на радиочестотния спектър в съответствие с приложимото право на Съюза. Комисията взема предвид социалните, икономическите, културните и международните аспекти, които оказват влияние върху използването на радиочестотната лента под 700 MHz съгласно членове 1 и 4, по-нататъшното технологично развитие, промените в поведението на потребителите и изискванията относно свързаността за насърчаване на растежа и иновациите в Съюза.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

C. ABELA


(1)  ОВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 127.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 април 2017 г.

(3)  Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

(4)  Решение № 676/2002/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1).

(5)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(6)  Директива 2002/20/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение“) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обосновани причини за отлагане след 30 юни 2020 г. на възможността за използване на радиочестотната лента 700 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни съобщителни услуги (член 1, параграф 1):

1)

нерешени въпроси, свързани с трансграничната координация и водещи до вредни радиосмущения;

2)

необходимост да се осигури техническата миграция на голяма част от населението към съвременни стандарти за радиоразпръскване и сложността на този процес;

3)

финансови разходи за прехода, надхвърлящи очакваните приходи, генерирани от процедурите за предоставяне;

4)

случаи на непреодолима сила.


Top