EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0675

Регламент (ЕС) 2018/675 на Комисията от 2 май 2018 година за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/2539

OJ L 114, 4.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/675/oj

4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/675 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2018 година

за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 2 и член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

С вписвания 28, 29 и 30 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се забранява пускането на пазара или употребата за доставка на масовия потребител на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1A или 1B, и на смеси, съдържащи такива вещества в определени концентрации. Съответните вещества са изброени в допълнения 1—6 към посоченото приложение.

(2)

Веществата се класифицират като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) и се включват в списъка в част 3 от приложение VI към посочения регламент.

(3)

Тъй като допълнения 1—6 към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са последно актуализирани спрямо новите класификации на вещества като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, част 3 от приложение VI към него беше изменена с Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (3).

(4)

С Регламент (ЕС) 2017/776 също така се изменят заглавия и номериране в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, които налагат изменение на позоваванията на този регламент в колона 1, вписвания 28—30 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(5)

Веществото формалдехид е класифицирано като канцерогенно от категория 1B с Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията (4); независимо от това Комисията е предпочела да не го включи в последното актуализиране, в очакване на резултата от текущ преглед на всичките му видове употреба от Европейската агенция по химикали (5), с оглед на евентуално специално ограничение. На заседанието на комитета, учреден съгласно член 133, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, състояло се на 16 март 2017 г., повечето от държавите членки изразиха предпочитание формалдехидът да бъде включен във вписване 28 от приложение XVII към REACH, независимо от всякакво допълнително конкретно предложение за ограничаване на веществото, и Комисията се съгласи да направи това при следваща такава възможност.

(6)

Тъй като операторите могат да прилагат хармонизираните класификации по част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 от по-ранна дата, те следва да имат възможността на доброволна основа да прилагат разпоредбите на настоящия регламент от по-ранна дата.

(7)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва съответно да бъде изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя съгласно приложението.

Член 2

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 декември 2018 г., с изключение на това, че доколкото параграф 2 от приложението се отнася до веществото „формалдехид... %“, посоченият параграф се прилага от датата на влизане в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 116, 5.5.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 г. за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 167, 6.6.2014 г., стр. 36).

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя, както следва:

1)

Колона 1 на вписвания 28—30 се заменя със следното:

„28.

Вещества, които са класифицирани като канцерогенни от категория 1A или 1B в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са изброени съответно в допълнение 1 или допълнение 2.

29.

Вещества, които са класифицирани като мутагенни за зародишните клетки категория 1A или 1B в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са изброени съответно в допълнение 3 или допълнение 4.

30.

Вещества, които са класифицирани като токсични за репродукцията категория 1A или 1B в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са изброени съответно в допълнение 5 или допълнение 6.“

2)

В допълнение 2 в таблицата се вмъкват следните вписвания по реда на индекс номерата, посочени в тях:

„2,3-епоксипропилов метакрилат;

глицидилов метакрилат

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

кадмиев карбонат

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

кадмиев хидроксид; кадмиев дихидроксид

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

кадмиев нитрат; кадмиев динитрат

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

формалдехид …%

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

антрахинон

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

N,N′-метилендиморфолин;

N,N′-метиленбисморфолин;

[формалдехид, отделен от N,N′-метиленбисморфолин];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

реакционни продукти от параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 3:2);

[формалдехид, отделен от 3,3′-метиленбис[5-метилоксазолидин];

формалдехид, отделен от оксазолидин];

[MBO]

612-290-00-1

 

реакционни продукти от параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 1:1);

[формалдехид, отделен от α,α,α-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол];

[HPT]

612-291-00-7

 

метилхидразин

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4“

 

3)

В допълнение 4 в таблицата се вмъкват следните вписвания по реда на индекс номерата, посочени в тях:

„кадмиев карбонат

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

кадмиев хидроксид; кадмиев дихидроксид

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

кадмиев нитрат; кадмиев динитрат

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7“

 

4)

В допълнение 6 в таблицата се вмъкват следните вписвания по реда на индекс номерата, посочени в тях:

„2-мeтил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан-1-oн

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

2,3-епоксипропилов метакрилат;

глицидилов метакрилат

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

ципроконазол (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорофенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол

650-032-00-X

94361-06-5

 

дибутилкалаен дилаурат; дибутил[бис(додеканоилокси)]станан

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

нонадекафлуородеканова киселина; [1]

амониев нонадекафлуородеканоат; [2]

натриев нонадекафлуородеканоат [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

триадименол (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорофенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол;

α-трет-бутил-β-(4-хлорофенокси)-1H-1,2,4-триазол-1-етанол

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

хинолин-8-ол;

8-хидроксихинолин

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

тиаклоприд (ISO);

(Z)-3-(6-хлоро-3-пиридилметил)-1,3-тиазолидин-2-илиденцианамид;

{(2Z)-3-[(6-хлоропиридин-3-ил)метил]-1,3-тиазолидин-2-илиден}цианамид

613-325-00-3

111988-49-9

 

карбетамид (ISO);

(R)-1-(етилкарбамоил)етилов карбанилат; (2R)-1-(етиламино)-1-оксопропан-2-илов фенилкарбамат

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3“

 


Top