EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1158

Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Нейната цел е да се гарантира равенството между половете по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането на работното място в целия ЕС чрез улесняване на равновесието между професионалния и личния живот на работещите, които са родители или лица, полагащи грижи.
 • С директивата се определят минималните изисквания за отпуск по семейни причини (отпуск по бащинство, родителски отпуск или отпуск за лицата, полагащи грижи) и гъвкави работни условия.
 • Тя има за цел увеличаване на участието на жените на пазара на труда и постигане на по-добро споделяне на отговорностите за полагане на грижи между мъжете и жените.
 • Това създава стимули за мъжете да поемат равен дял от отговорностите за полагане на грижи чрез създаване на платен отпуск по бащинство и родителски отпуск, което е една от причините за ниското използване на отпуск от бащите.
 • Дисбалансът в разработването на политики за равновесие между професионалния и личния живот между жените и мъжете засилва половите стереотипи и разликите между работа и полагане грижи. Политиките за равно третиране следва да имат за цел преодоляването на стереотипите както в мъжките, така и в женските професии и роли.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

 • Директивата се отнася за всички мъже и жени, които имат трудов договор или трудово правоотношение, определени от закона, колективните трудови договори или практика, които са в сила във всички държави от ЕС, като се взема предвид съдебната практика на Съда на ЕС.

Минимални права

Директивата предвижда минимални индивидуални права, свързани със следното:

 • отпуск по бащинство, родителски отпуск и отпуск за лицата, полагащи грижи;
 • гъвкави работни условия за работещи, които са родители или лица, полагащи грижи; и
 • правна закрила за лицата, които кандидатстват за или използват отпуск по семейни причини, както и гъвкави работни условия.

Държавите от ЕС могат да изберат да въведат или поддържат правила, които са по-благоприятни за работниците.

Отпуск по бащинство

 • Бащите или равностойните втори родители имат право да ползват отпуск по бащинство от 10 работни дни при раждането на дете.
 • Отпускът по бащинство трябва да се изплаща на националното равнище на обезщетението при отпуск по болест.
 • Правото на отпуск по бащинство не трябва да се обвързва с условие за периоди на работа или продължителност на трудовия стаж.
 • Държавите от ЕС могат да обвържат правото на плащане или надбавка с периоди на предишна заетост, които не трябва да надвишават 6 месеца непосредствено преди очакваната дата на раждане на детето.

Родителски отпуск

 • Всеки работещ има индивидуално право на родителски отпуск с продължителност 4 месеца, като 2 месеца от него не могат да се прехвърлят между родителите.
 • Най-малко 2 месеца от родителския отпуск на всеки родител трябва да бъдат изплатени на адекватно равнище.
 • Държавите от ЕС могат да поставят като условие за предоставяне на родителския отпуск определен период на работа или трудов стаж, който не трябва да надхвърля една година.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че работещите имат право да поискат отпускане на родителски отпуск по гъвкав начин, например на непълно работно време или в редуващи се периоди на отпуск, разделени с периоди на работа.

Отпуск за лица, полагащи грижи

 • С директивата се въвеждат правила за лицата, полагащи грижи, а именно работещите, които полагат грижи за роднини, които се нуждаят от помощ поради сериозни медицински причини. Тези правила обхващат също така и полагане на грижи за лице, което живее в същото домакинство като работещия.
 • Всяко лице, полагащо грижи, има право на 5 работни дни годишно.

Гъвкави работни условия

 • Работещите с деца до определена възраст, но не по-ниска от 8 г., както и лицата, полагащи грижи, имат право да поискат гъвкави условия на работа с цел полагане на грижи.
 • Тези условия включват използване на възможност за работа от разстояние, гъвкави работни графици или намаляване на работното време.
 • Работодателите трябва разгледат тези искания в разумен период от време и да посочат причини за отказ или отлагане на такива условия.
 • Държавите членки могат да поставят като условие за предоставяне на правото на искане на гъвкави работни условия определен период на работа или трудов стаж. Този период не трябва да надвишава 6 месеца.

Правна закрила

Държавите от ЕС трябва да въведат правила, които да гарантират, че:

 • работещите са защитени от дискриминация и уволнения на основание, че са подали молба или използват отпуск по семейни причини или гъвкави работни условия;
 • работещите, които считат, че са уволнени въз основа на това, че са упражнили такива права, следва да могат да поискат от работодателя да представи надлежно обосновани основания за уволнението;
 • след излизането в отпуск работещите запазват предишната работа и придобитите права или правата в процес на придобиване.

Отмяна

Директивата отменя Директива 2010/18/ЕС относно родителския отпуск, считано от 2 август 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 1 август 2019 г. и трябва да бъде включена в законодателството на държавите от ЕС до 2 август 2022 г. (с изключение на изплащането на последните две седмици от родителския отпуск, за което срокът е 2 август 2024 г.).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79—93)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13—20)

Последващите изменения на Директива 2010/18/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1—7)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 24.02.2020

Нагоре