EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L2002

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

Директива (ЕС) 2018/2002 за изменение на Директива 2012/27/EС относно енергийната ефективност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2012/27/ЕС, заедно с нейното изменение, има за цел адаптиране на енергийното право на ЕС в съответствие с целите за 2030 г. за енергийна ефективност, както и допринасяне за стратегията на Енергийния съюз за:

 • намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на енергия;
 • намаляване на емисиите;
 • нови работни места и растеж;
 • укрепване на правата на потребителите; и
 • облекчаване на енергийната бедност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 2012/27/ЕС има за цел подобряване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и за да се постигне това, включва изискване всички държави от ЕС да определят национални цели за енергийна ефективност. Тя насърчава енергийната ефективност* в целия ЕС чрез обща рамка от мерки, които обхващат всички етапи на енергийната верига — от генерирането до разпределението и крайното потребление.

Настоящата директива, преработена с Директива (ЕС) 2018/2002, заедно с преработената директива за енергия от възобновяеми източници и новия регламент за управление са част от пакета Чиста енергия за всички европейци.

Основните изменения в директивата за 2012 г. включват:

 • постигане на целта от 32,5% енергийна ефективност до 2030 г. и очакване на по-нататъшни подобрения след това;
 • премахване на бариерите на енергийния пазар, които възпрепятстват ефективността в доставката и потреблението на енергия;
 • държавите от ЕС трябва да определят своя собствен национален принос за 2020 и 2030 г.;
 • от 2020 г. държавите от ЕС ще изискват дружествата за комунални услуги да помагат на потребителите си да използват 0,8% по-малко енергия всяка година (за Малта и Кипър 0,24%), което ще привлече частни инвестиции и ще подпомогне новите конкуренти на пазара;
 • по-ясни правила за измерване и фактуриране на енергията, укрепване на правата потребителите, по-специално на хората, които живеят в многофамилни сгради;
 • държавите от ЕС трябва да имат прозрачни, обществено достъпни правила за разпределението на разходите за услугите за отопление, охлаждане и топла вода в многофамилните и многофункционалните сгради, в които тези услуги са споделени;
 • засилване на социалните аспекти на енергийната ефективност чрез отчитане на енергийната бедност при определянето на схемите и алтернативните мерки за енергийна ефективност.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2012/27/EС се прилага от 04 декември 2012 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 05 юни 2014 г.

Директива (ЕС) 2018/2002 се прилага от 24 декември 2018 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 25 юни 2020 г. Изключение от това са определени изменени правила, за които крайният срок е 25 октомври 2020 г. Те се отнасят за:

 • измерване на газ и електричество;
 • измерване на топла вода за отопление, охлаждане и битови нужди;
 • индивидуално измерване и разпределението на разходите за топла вода за отопление, охлаждане и битови нужди;
 • изискване за дистанционно отчитане;
 • информация за фактуриране за газ и електричество;
 • информация за фактуриране и потребление на топла вода за отопление, охлаждане и битови нужди;
 • разходи за достъп до информацията за измерване и фактуриране за електричество и газ;
 • разходи за достъп до информация за измерване, фактуриране и потребление на топла вода за отопление, охлаждане и битови нужди;
 • минимални изисквания за фактуриране и информация за фактуриране на база действителното потребление на електричество и газ (в приложение VII); и
 • ново приложение VIIа относно минималните изисквания за информацията за фактуриране и потребление за топла вода за отопление, охлаждане и битови нужди.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Енергийна ефективност: съотношението между производителността, услугите, произведените стоки или енергия и използваното количество енергия.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2012/27/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1—56)

Последващите изменения на Директива 2012/27/ЕС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210—230)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — Чиста енергия за всички европейци (COM(2016) 860 final, 30.11.2016 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата (COM(2015) 80 final, 25.2.2015 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Прилагане на Директивата относно енергийната ефективност — Насоки на Комисията (COM(2013) 762 final, 6.11.2013 г.)

последно актуализация 11.01.2019

Нагоре