Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0105

Директива 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно обикновените съдове под налягане (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 264, 8.10.2009, p. 12–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 214 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; отменен от 32014L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/105/oj

8.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/12


ДИРЕКТИВА 2009/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно обикновените съдове под налягане

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно обикновените съдове под налягане (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Държавите-членки са задължени да гарантират на своя територия безопасността на хората, домашните животни и имуществото във връзка с рисковете от изтичане на газ или експлозия, които могат да бъдат предизвикани от обикновените съдове под налягане.

(3)

В държавите-членки с императивни разпоредби се определя по-специално нивото на безопасност, което следва да се съблюдава за обикновените съдове под налягане чрез определяне на конструктивните и функционалните характеристики, на условията за монтиране и употреба, както и на процедурите за контрол преди и след пускането им на пазара. Тези императивни разпоредби не водят задължително до различни нива на безопасност в отделните държави-членки, но поради тяхната разнородност възпрепятстват търговията в рамките на Общността.

(4)

Следователно настоящата директива следва да съдържа единствено задължителните и съществените изисквания. За да се улесни доказването на съответствието със съществените изисквания, е необходимо да съществуват хармонизирани стандарти на общностно равнище, в частност по отношение на конструкцията, функционирането и монтирането на обикновените съдове под налягане, чието съблюдаване се счита, че осигурява съответствие на продуктите с изискванията за безопасност. Тези хармонизирани стандарти на общностно равнище се разработват от частни организации и те следва да запазят своя характер на незадължителни текстове. За тази цел Европейският комитет по стандартизация (CEN), Европейският комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC) и Европейският институт по стандартизация в телекомуникациите (ЕTSI) са признати за органи, които са компетентни да приемат хармонизираните стандарти в съответствие с общите насоки (5) за сътрудничество между Комисията, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и тези три органа, подписани на 28 март 2003 г.

(5)

Съветът прие редица директиви, предназначени да премахнат техническите бариери пред търговията в съответствие с принципите, установени в неговата Резолюция относно нов подход за техническа хармонизация и стандартизация от 7 май 1985 г. (6); всяка една от тези директиви съдържа разпоредби за нанасяне на маркировката „CE“. В съобщение от 15 юни 1989 г. относно глобален подход в областта на сертифицирането и изпитването (7) Комисията предложи да се създадат общи правила относно единно графично оформление на маркировката „CE“. В Резолюция относно глобален подход в областта на оценяване на съответствието от 21 декември 1989 г. (8) Съветът одобри като ръководен принцип единен подход при употребата на маркировката „CE“. Двата основни елемента на новия подход, който следва да бъде прилаган, са съществените изисквания и процедурите по оценяване на съответствието.

(6)

Проверката за съответствие с приложимите технически изисквания е необходима, за да се осигури ефикасната защита на потребителите и третите страни. Съществуващите процедури за контрол се различават в отделните държави-членки. За да се избегнат многократните проверки, които са и бариери пред свободното движение на съдовете под налягане, следва да се предвиди взаимно признаване на процедурите за контрол между държавите-членки. За да се улесни това взаимно признаване на процедурите за контрол, следва да се предвидят общностни процедури и критерии за определяне на органите, на които са възложени функциите на изпитване, надзор и проверка.

(7)

При наличието на маркировка „CE“ върху един обикновен съд под налягане следва да се приеме, че е налице съответствие с изискванията на настоящата директива и следва да бъде излишно при неговия внос и пускане в употреба да се повтарят вече извършени проверки. Все пак е възможно обикновени съдове под налягане да застрашат безопасността. Следователно следва да се предвиди процедура за намаляване на риска.

(8)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение IV, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за обикновените съдове под налягане, произвеждани серийно.

2.   От приложното поле на настоящата директива се изключват следните съдове:

а)

съдовете, специално разработени за използване в областта на ядрената енергетика, чиято неизправност може да доведе до отделяне на радиоактивни лъчения;

б)

съдовете, специално предназначени за оборудване на плавателни или летателни средства или за задвижването им;

в)

пожарогасителите.

3.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„обикновен съд под налягане“ или „съд“ означава всеки заварен съд, подложен на вътрешно относително налягане, по-голямо от 0,5 bar, предназначен да съхранява въздух или азот и който не е предназначен да бъде подлаган на нагряване с открит пламък.

Частите и възлите, имащи значение за якостта на съда под налягане, се изработват от нелегирана стомана или от нелегиран алуминий, или от незакалени алуминиеви сплави, устойчиви на стареене.

Съдът се състои:

i)

от цилиндрична част с кръгло сечение, затворено с изпъкнали навън дъна или с плоски дъна, които имат същата ос на симетрия като цилиндричната част; или

ii)

от две изпъкнали дъна, имащи една и съща ос на симетрия.

Максималното работно налягане на съда не надвишава 30 bar и произведението от това налягане и неговия обем (PS × V) не надвишава 10 000 bar/l.

Минималната работна температура не трябва да бъде по-ниска от – 50 oС, а максималната работна температура не трябва да бъде по-висока от 300 oС — за стоманените съдове, или 100 oС — за съдовете от алуминий или алуминиеви сплави;

б)

„хармонизиран стандарт“ означава техническа спецификация (европейски стандарт или хармонизиран документ), приета от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC) или Европейския институт по стандартизация в телекомуникациите (ETSI), или от два или три от тези органи по инициатива на Комисията в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (9) и съгласно общите насоки за сътрудничество между Комисията, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и тези три органа, подписани на 28 март 2003 г.

Член 2

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки съдовете да се пускат на пазара и в употреба само когато при правилно монтиране, поддръжка и използване по предназначение не застрашават безопасността на хората, домашните животни или имуществото.

2.   Разпоредбите на настоящата директива не засягат правото на държавите-членки да предвиждат, при спазване на Договора, изисквания, които считат за необходими за осигуряване на защитата на работниците при използването на съдовете, при условие че това не включва модифициране на съдовете в отклонение от посоченото в настоящата директива.

Член 3

1.   Съдовете, за които произведението PS × V e по-голямо от 50 bar/l, трябва да отговарят на съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в приложение I.

2.   Съдовете, за които произведението PS × V e по-малко или равно на 50 bar/l, трябва да бъдат произведени в съответствие с установените производствени практики в една от държавите-членки и върху тях да са нанесени данните, предвидени в приложение II, точка 1, с изключение на маркировката „СЕ“, посочена в член 16.

Член 4

Държавите-членки не могат да възпрепятстват пускането на пазара и пускането в употреба на тяхна територия на съдове, които отговарят на изискванията на настоящата директива.

Член 5

1.   Държавите-членки приемат, че съдовете с маркировка „СЕ“ съответстват на всички разпоредби на настоящата директива.

Съответствието на съдовете с националните стандарти, които транспонират хармонизираните стандарти, данните за публикацията на които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се счита за съответствие със съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в приложение I.

Държавите-членки публикуват данните за публикацията на тези национални стандарти.

2.   Държавите-членки приемат, че съдовете, за които не съществуват стандарти, посочени в параграф 1, втора алинея, или по отношение на които производителят не е приложил или е приложил само отчасти посочените стандарти, отговарят на съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в приложение I, когато, след като са получили сертификат за ЕО изследване на типа, тяхното съответствие с одобрения образец е било удостоверено чрез нанасянето на маркировка „СЕ“.

3.   Когато дадени съдове са предмет на други директиви, които се отнасят до други аспекти и които също предвиждат нанасяне на маркировка „СЕ“, в маркировката се посочва, че тези съдове се приемат за съответстващи и на разпоредбите на тези други директиви.

Въпреки това, когато една или повече от тези директиви позволяват на производителя, в рамките на преходен период, да избере какъв режим да прилага, маркировката „СЕ“ посочва единствено съответствие с директивите, приложени от производителя. В този случай данните за публикацията на приложените директиви, както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се посочват в документите, бележките или инструкциите, изисквани съгласно тези директиви и придружаващи въпросния съд.

Член 6

Когато държава-членка или Комисията счита, че хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1, не отговарят напълно на съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в приложение I, Комисията или заинтересованата държава-членка отнася въпроса пред Постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО, наричан по-долу „комитетът“, като излагат своите мотиви.

Комитетът незабавно изготвя становище.

В светлината на становището на комитета Комисията уведомява държавите-членки дали е необходимо съответните стандарти да се заличат от публикациите, посочени в член 5, параграф 1.

Член 7

1.   Когато държава-членка установи, че съдове с нанесена маркировка „СЕ“, използвани по предназначение, могат да застрашат безопасността на хора, домашни животни или имущество, тя предприема всички необходими мерки за изтегляне на съдовете от пазара и за забрана или ограничаване на пускането им на пазара.

Държавата-членка информира незабавно Комисията за тази мярка и съобщава причините за своето решение, и по-специално дали несъответствието се дължи на:

а)

неспазване на съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в приложение I, когато съдът не съответства на хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1;

б)

неправилно прилагане на хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1;

в)

празноти в хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1.

2.   В най-кратък срок Комисията се консултира със заинтересованите страни. Когато след тези консултации Комисията констатира, че мярката, посочена в параграф 1, е оправдана, тя незабавно уведомява за това държавата-членка, предприела действието, както и другите държави-членки.

Когато решението, посочено в параграф 1, е мотивирано с празноти в стандартите, Комисията, след консултация със заинтересованите страни и ако държавата-членка, предприела мерките, възнамерява да продължи да ги прилага, в срок от два месеца отнася въпроса до комитета и започва процедурата, посочена в член 6.

3.   Когато съд, който не отговаря на изискванията, носи маркировката „СЕ“, компетентната държава-членка предприема по отношение на лицето, което е нанесло маркировката, подходящи мерки и уведомява Комисията и другите държави-членки за това.

4.   Комисията гарантира, че държавите-членки са информирани редовно за хода и за резултатите от процедурата, посочена в параграфи 1, 2 и 3.

ГЛАВА II

СЕРТИФИЦИРАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Процедури за сертифициране

Член 8

1.   Преди изграждането на съдове под налягане, за които произведението PS × V е по-голямо от 50 bar/l и които са произвеждани в съответствие с хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, по свой избор:

а)

информира одобрен орган за контрол, посочен в член 9, който след като провери конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3, изготвя сертификат за съответствие на документацията; или

б)

представя образец на съда за ЕО изследване на типа, посочено в член 10.

2.   Преди изграждането на съдове под налягане, за които произведението PS × V е по-голямо от 50 bar/l и които не са произвеждани или са произвеждани само частично в съответствие с хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, представя образец на съда за ЕО изследването на типа, посочено в член 10.

3.   Съдовете, произведени в съответствие с хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1, или с одобрения образец, преди пускането им на пазара подлежат:

а)

когато произведението PS × V е по-голямо от 3 000 bar/l — на ЕО проверка, посочена в член 11;

б)

когато произведението PS × V не надвишава 3 000 bar/l, но е по-голямо от 50 bar/l, по избор на производителя:

i)

на издаване на ЕО декларация за съответствие, посочена в член 12; или

ii)

на ЕО проверка, посочена в член 11.

4.   Записите и кореспонденцията, свързани с процедурите за сертифициране, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се изготвят на официалния език на държавата-членка, в която е установен одобреният орган за контрол, или на езика, приет от този орган.

Член 9

1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за одобрените от нея органи за контрол, определени за провеждане на процедурите, посочени в член 8, параграфи 1, 2 и 3, както и за специфичните задачи, за чието изпълнение са определени тези органи, и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък на нотифицираните органи с техните идентификационни номера и задачите, за които те са били нотифицирани. Комисията осигурява актуализирането на този списък.

2.   Във връзка с одобрението на органите, посочени в параграф 1, държавите-членки спазват минималните критерии, посочени в приложение III.

3.   Държава-членка, която е одобрила даден орган за контрол, оттегля одобрението, ако установи, че този орган вече не отговаря на минималните критерии, посочени в приложение III.

Тя незабавно информира Комисията и останалите държави-членки за това.

РАЗДЕЛ 2

ЕО изследване на типа

Член 10

1.   ЕО изследване на типа е процедурата, посредством която одобрен орган за контрол установява и удостоверява, че образецът на даден съд отговаря на разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се за него.

2.   Заявлението за ЕО изследване на типа се подава от производителя или от неговия упълномощен представител само до един одобрен орган за контрол по отношение на определен образец на съд или за образец, представителен за група съдове. Упълномощеният представител трябва да е установен в Общността.

Заявлението съдържа:

а)

името и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител, както и мястото на производството на съдовете;

б)

конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3.

То се придружава от един съд, представителен за предвиденото производство.

3.   Одобреният орган за контрол извършва ЕО изследването на типа по начина, посочен във втора и трета алинея.

Този орган изследва не само конструктивната и производствената документация, за да провери нейното съответствие, но също и представения съд.

При изследването на съда органът:

а)

се уверява, че той е бил произведен съгласно конструктивната и производствената документация и може да бъде използван безопасно при предвидените условия на употреба;

б)

извършва съответните изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на съда със съществените изисквания, отнасящи се до него.

4.   Ако образецът отговаря на разпоредбите, отнасящи се до него, одобреният орган за контрол издава сертификат за ЕО изследване на типа, който се изпраща на заявителя. Този сертификат съдържа заключенията от изследването, евентуалните условия за валидността му, както и необходимите описания и чертежи за идентифициране на одобрения образец.

Комисията, другите одобрени органи за контрол и другите държави-членки могат да получат копие от сертификата и — при мотивирано искане, копие от конструктивната и производствената документация, както и протоколите от извършените изследвания и изпитвания.

5.   Даден одобрен орган за контрол, който отказва да издаде сертификат за ЕО изследване на типа, информира за това другите одобрени органи за контрол.

Одобреният орган за контрол, който отнема сертификат за ЕО изследване на типа, информира за това държавата-членка, която го е одобрила. Последната информира за това останалите държави-членки и Комисията, като излага мотивите за това решение.

РАЗДЕЛ 3

ЕО проверка

Член 11

1.   ЕО проверката е процедурата, посредством която производител или неговият упълномощен представител, установен в Общността, гарантира и декларира, че съдовете, проверени по реда на параграф 3, съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, или на конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3, която е получила сертификат за съответствие на документацията.

2.   Производителят предприема всички необходими мерки за това производственият процес да осигури съответствието на съдовете с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, или с конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, нанася маркировката „СЕ“ върху всеки съд и попълва декларация за съответствие.

3.   Одобреният орган за контрол провежда съответните изследвания и изпитвания за установяване съответствието на съдовете с изискванията на настоящата директива чрез изследване и изпитване на съдовете в съответствие с алинеи от втора до десета.

Производителят представя съдовете си под формата на еднородни партиди и взема всички необходими мерки за осигуряване еднородността на всяка една произведена партида по време на производствения процес.

Тези партиди се придружават от сертификата за ЕО изследване на типа, посочен в член 10, или, когато съдовете не са произведени по одобрен образец, от конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3. В този случай, преди да пристъпи към ЕО проверка, одобреният орган за контрол проверява документацията, за да удостовери съответствието ѝ.

Когато се изследва партида, одобреният орган за контрол се уверява, че съдовете са произведени и проверени в съответствие с конструктивната и производствената документация и провежда хидравлично или равностойно пневматично изпитване върху всеки един съд от партидата при налягане Ph, равно на 1,5 пъти изчислителното налягане на съда, за да провери здравината му. При пневматично изпитване е необходимо процедурите за безопасност при изпитване да бъдат одобрени от държавата-членка, в която то се извършва.

Освен това за изследване на качеството на заварките одобреният орган за контрол провежда изпитвания върху части, взети от образеца, представителен за продукцията, или от един отделен съд по избор от производителя. Изпитванията се провеждат върху надлъжни заваръчни шевове. Въпреки това, когато за надлъжни и напречни заваръчни шевове са използвани различни техники, изпитванията се повтарят върху напречните заваръчни шевове.

За съдовете, посочени в приложение I, точка 2.1.2, тези изпитвания върху частите се заменят с хидравлично изпитване върху пет случайно избрани съда от всяка една партида, за да се провери дали те съответстват на съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в точка 2.1.2 от приложение I.

В случая на приети партиди одобреният орган за контрол нанася или осигурява нанасянето на неговия идентификационен номер върху всеки един съд и изготвя писмен сертификат за съответствие относно извършените изпитвания. С изключение на съдовете, които не са издържали успешно хидравличното или пневматичното изпитване, всички съдове от партидата могат да бъдат пускани на пазара.

Ако партида бъде отхвърлена, одобреният орган за контрол взема необходимите мерки за предотвратяване пускането на пазара на тази партида. При често отхвърляне на партиди одобреният орган за контрол може да спре прилагането на проверката по статистически метод.

На отговорност на одобрения орган за контрол производителят може да нанесе идентификационния му номер по време на производствения процес.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят при поискване сертификатите за съответствие на одобрения орган за контрол, посочени в седма алинея.

РАЗДЕЛ 4

ЕО декларация за съответствие

Член 12

1.   Производител, изпълнил задълженията, произтичащи от член 13, поставя маркировката „СЕ“, посочена в член 16, върху съдовете, за които декларира, че са в съответствие със:

а)

конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3, която е получила сертификат за съответствие на документацията; или

б)

одобрен образец.

2.   Чрез процедурата за ЕО декларация за съответствие производителят е предмет на ЕО надзор в случаите, в които произведението PS × V е по-голямо от 200 bar/l.

ЕО надзорът има за цел да следи, както се изисква в член 14, втора алинея, за правилното изпълнение от производителя на задълженията, произтичащи от член 13, параграф 2. Надзорът се осъществява от одобрения орган за контрол, който е издал сертификата за ЕО изследване на типа, посочен в член 10, параграф 4, първа алинея, в случаите, когато съдовете са произведени в съответствие с одобрен образец, а в противен случай — от одобрения орган, на който е представена конструктивната и производствената документация съгласно член 8, параграф 1, буква а).

Член 13

1.   Когато производителят използва процедурата, посочена в член 12, преди началото на производството той представя на одобрения орган за контрол, издал сертификата за ЕО изследване на типа или сертификата за съответствие на документацията, документ, описващ производствената технология и всички предварително установени систематични мерки, които ще бъдат предприети за гарантиране на съответствието на съдовете под налягане с хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1, или с одобрения образец.

2.   Документът, посочен в параграф 1, включва:

а)

описание на средствата за производство и контрол, подходящи за производството на съдовете;

б)

досие за контрола, описващо подходящите изследвания и изпитвания, които да се извършват по време на производството, включително и процедурите свързани с тях, както и периодичността на извършването им;

в)

задължение за извършване на изследванията и изпитванията съгласно досието за контрол, посочено в буква б), и за провеждането на хидравлично изпитване или — при съгласие от държавата-членка — на пневматично изпитване на всеки произведен съд при налягане, равно на 1,5 пъти изчислителното налягане;

тези изследвания и изпитвания се извършват под контрола на квалифициран персонал, който е достатъчно независим от персонала, натоварен с производството, и за тях се съставя протокол;

г)

адресите на местата на производство и на складиране, както и датата на началото на производството.

3.   Когато произведението PS × V надвишава 200 bar/l, за нуждите на контрола производителят осигурява достъп до местата на производство и на складиране на органа, отговарящ за ЕО надзора, и му позволява да подбере образците от съдовете, както и му предоставя всички необходими сведения, а именно:

а)

конструктивната и производствената документация;

б)

досието за контрола;

в)

сертификата за ЕО изследване на типа или сертификата за съответствие на документацията, когато е подходящо;

г)

протокола от извършените изследвания и изпитвания.

Член 14

Одобреният орган за контрол, издал сертификата за ЕО изследване на типа или сертификата за съответствие на документацията, преди началната дата на производство проучва документа, посочен в член 13, параграф 1, и конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3, с цел да се увери в съответствието, когато съдовете не се произвеждат по одобрен образец.

Освен това, когато произведението PS × V e по-голямо от 200 bar/l, по време на производството този орган:

а)

се уверява, че производителят действително проверява серийно произвежданите съдове съгласно член 13, параграф 2, буква в);

б)

без предварително уведомяване избира съдове от местата на производство и на складиране за нуждите на контрола.

Одобреният орган за контрол представя на държавата-членка, която го е одобрила, и при поискване — на другите одобрени органи за контрол, на останалите държави-членки и на Комисията копие от доклада от проверката.

ГЛАВА III

МАРКИРОВКА „СЕ“ И НАДПИСИ

Член 15

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно нанасяне на маркировката „СЕ“, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе продукта в съответствие с разпоредбите относно маркировката „СЕ“ и да преустанови нарушението при условията, определени от държавата-членка;

б)

когато несъответствието продължава, държавата-членка трябва да приеме всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на съответния продукт или да осигури изтеглянето му от пазара в съответствие с процедурата, определена в член 7.

Член 16

1.   Маркировката „СЕ“ и надписите, предвидени в приложение II, точка 1, се нанасят по видим, четлив и незаличим начин върху съда или върху информационна табела, неподвижно закрепена върху него.

Маркировката „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“ във формата, показана в образеца от приложение II, точка 1.1. Маркировката „СЕ“ се следва от идентификационния номер, посочен в член 9, параграф 1, на одобрения орган за контрол, който отговаря за ЕО проверките и ЕО надзора.

2.   Забранява се нанасянето на маркировки върху съдовете, които могат да въведат в заблуждение трети страни по отношение на значението и формата на маркировката „СЕ“. При условие че не се засягат видимостта и четливостта на маркировката „СЕ“, върху съдовете или информационната табела могат да се нанасят всякакви други маркировки.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Всяко решение, взето в изпълнение на настоящата директива и водещо до ограничаване на пускането на пазара или пускането в употреба на даден съд, трябва да бъде точно мотивирано. Подобно решение се съобщава незабавно на заинтересованата страна, като се посочат средствата за правната ѝ защита по действащото законодателство в съответната държава-членка и сроковете за използване на тези средства.

Член 18

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, попадаща в приложното поле на настоящата директива.

Член 19

Директива 87/404/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение IV, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение IV, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 20

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 21

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 27, 3.2.2009 г., стр. 41.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 октомври 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 48.

(4)  Вж. приложение IV, част А.

(5)  ОВ C 91, 16.4.2003 г., стр. 7.

(6)  ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 267, 19.10.1989 г., стр. 3.

(8)  ОВ C 10, 16.1.1990 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(посочени в член 3, параграф 1)

1.   МАТЕРИАЛИ

Материалите трябва да се подбират в зависимост от предназначението на съдовете и в съответствие с точки 1.1—1.4.

1.1.   Части под налягане

Материалите, посочени в член 1, използвани за изработване на частите под налягане, трябва да са:

а)

заваряеми;

б)

пластични и жилави, така че при минимална работна температура да не се получи крехко разрушаване;

в)

устойчиви на стареене.

За съдове от стомана материалите трябва да отговарят и на изискванията, определени в точка 1.1.1, а за съдове от алуминий или алуминиеви сплави — на изискванията, определени в точка 1.1.2.

Тези материали трябва да се придружават от протокол за контрол, съставен от производителя на материалите, както е описано в приложение II.

1.1.1.   Стоманени съдове

Нелегираните стомани трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

да не са кипящи и да се доставят след нормализация или в еквивалентно състояние;

б)

за всеки продукт съдържанието на въглерод да е по-малко от 0,25 %, а на сяра и фосфор — по-малко от 0,05 % за всяко от веществата;

в)

да имат следните механични свойства за всеки продукт:

максималната стойност на якост на опън Rm,max трябва да бъде по-малка от 580 N/mm2,

удължението след разрушаване трябва да бъде:

при пробни тела, изрязани по посоката на валцуване:

дебелина ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

дебелина < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %,

при пробни тела, изрязани напречно на посоката на валцуване:

дебелина ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

дебелина < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %,

средната стойност на ударната жилавост (енергията на разрушаване) на образец KCV при изпитване на три пробни тела при минимална работна температура да не е по-малка от 35 J/cm2. Допуска се една от трите получени стойности да е по-малка от 35 J/cm2, но не по-малка от 25 J/cm2.

По отношение на стомани, предназначени за производството на съдове, чиято минимална работна температура е по-ниска от – 10 °C и дебелината на стените е по-голяма от 5 mm, проверката на тази характеристика е задължителна.

1.1.2.   Съдове от алуминий

Нелегираният алуминий трябва да има съдържание на алуминий най-малко равно на 99,5 %, а сплавите, посочени в член 1, параграф 3, буква a), трябва да имат достатъчна устойчивост на междукристална корозия при максималната работна температура.

Освен това тези материали трябва да отговарят на следните условия:

а)

да се доставят в отгрято състояние; и

б)

да имат следните механични свойства за всеки продукт:

максималната якост на опън Rm,max трябва да бъде по-малка или равна на 350 N/mm2,

удължението след разрушаване трябва да бъде:

A ≥ 16 % при пробно тяло, изрязано по посоката на валцуване,

A ≥ 14 % при пробно тяло, изрязано напречно на посоката на валцуване.

1.2.   Заваръчни материали

Заваръчните материали, използвани за изпълнението на заварките на съда под налягане или при неговото производство, трябва да бъдат подходящи и съвместими със заваряваните материали.

1.3.   Крепежни елементи, които допринасят за якостта на съда

Тези елементи (например болтове и гайки) трябва да бъдат изработени или от материали, отговарящи на изискванията в точка 1.1, или от други подходящи видове стомана, алуминий или алуминиеви сплави, съвместими с материалите, използвани за производството на частите под налягане.

Тези материали трябва да имат при минималната работна температура подходящи удължаване след разрушаване и якост.

1.4.   Части, които не са под налягане

Всички части на съдовете, които не са под налягане и са свързани чрез заваряване, трябва да бъдат от материал, съвместим с материала на компонента, към който са заварени.

2.   КОНСТРУИРАНЕ НА СЪДОВЕТЕ

При конструирането на съдовете производителят трябва да определи предназначението им, като избере:

а)

минимална работна температура Tmin;

б)

максимална работна температура Tmax;

в)

максимално работно налягане PS.

Въпреки това, когато минималната работна температура е по-висока от – 10 °С, механичните характеристики на материала трябва да са запазени при температура – 10 °С.

Освен това производителят трябва да има предвид и следните разпоредби:

да има възможност за извършване на вътрешен оглед на съдовете,

да има възможност за тяхното изпразване,

механичните свойства на материала да се запазят през целия период на употреба на съда, когато той се използва според предназначението му,

съдовете да са защитени срещу корозия съобразно предвидените условия на употреба,

както и че при предвидените условия на употреба:

съдовете не трябва да се подлагат на натоварвания, които могат да окажат влияние върху безопасната им употреба,

вътрешното налягане на съда не трябва постоянно да превишава максималното работно налягане PS. Въпреки това се допуска краткотрайно превишаване до 10 %.

Надлъжните и напречните заваръчни шевове трябва да се изпълняват с пълно проваряване или чрез шевове с еквивалентен ефект. Изпъкналите дъна, с изключение на полусферичните, трябва да имат цилиндричен борд.

2.1.   Дебелина на стените

Ако произведението PS × V e по-малко или равно на 3 000 bar/l, дебелината на стените на съдовете трябва да се определи по избор на производителя чрез един от методите, описани в точки 2.1.1 и 2.1.2; ако произведението PS × V e по-голямо от 3 000 bar/l или ако максималната работна температура надвишава 100 °C, дебелината се определя по метода, описан в точка 2.1.1.

Въпреки това действителната дебелина на стените на цилиндрите и на дъната трябва да бъде най-малко равна на 2 mm за съдовете от стомана и на 3 mm за съдовете от алуминий и алуминиеви сплави.

2.1.1.   Метод на изчисление

Минималната дебелина на стената на частите под налягане трябва да се изчисли, като се имат предвид следните напрежения и правила:

а)

изчислителното налягане, което се взема под внимание, трябва да бъде по-голямо или равно на избраното максимално работно налягане PS;

б)

общото допустимо мембранно напрежение трябва да бъде по-малко или равно на по-малката от стойностите 0,6 RЕТ или 0,3 Rm. За определяне на допустимото напрежение производителят трябва да използва минималните стойности на RЕТ и Rm, гарантирани от производителя на материалите.

Когато обаче цилиндричната част на съда има един или повече надлъжни заваръчни шева, изпълнени чрез ръчно заваряване, стойността на дебелината на стената, определена по точните методи на първа алинея, трябва да се умножи по коефициент 1,15.

2.1.2.   Експериментален метод

Дебелината на стените трябва да се определи по такъв начин, че да позволи на съдовете да издържат при температура на околната среда налягане, което е най-малко пет пъти максималното работно налягане, с остатъчна деформация на окръжността, по-малка или равна на 1 %.

3.   ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ

Съдовете трябва да бъдат изпълнени и подложени на производствен контрол съгласно конструктивната и производствената документация, посочена в приложение II, точка 3.

3.1.   Оформяне на съставните части

При оформянето на съставните части (например чрез пластична деформация или при подготовка на краищата им) не трябва да се създават повърхностни дефекти, пукнатини или изменения на механичните характеристики на тези части, които биха могли да намалят безопасността на съдовете.

3.2.   Заварки на частите под налягане

Заваръчните шевове и прилежащите им зони трябва да имат характеристики, близки до тези на завареното съединение, и не трябва да имат повърхностни или вътрешни дефекти, които могат да намалят безопасността на съда.

Заваръчните шевове трябва да се изпълняват от заварчици с подходяща квалификация, съгласно утвърдените правила за заваряване. Утвърждаването и подготовката на заварчиците трябва да се извършват от одобрени органи за контрол.

Освен това в процеса на производство на съдовете производителят трябва да осигури постоянство на качеството на заварените съединения, като извършва подходящи изследвания при съответни ред и условия. За резултатите от изследванията трябва да се състави протокол.

4.   ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА СЪДОВЕТЕ

Съдовете трябва да се придружават от посоченото в приложение II, раздел 2 упътване за работа, съставено от производителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАРКИРОВКА „СЕ“, НАДПИСИ, УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА, КОНСТРУКТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СИМВОЛИ

1.   МАРКИРОВКА „СЕ“ И НАДПИСИ

1.1.   Маркировка „СЕ“

Маркировката „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“ в следната форма:

Image

Когато маркировката „СЕ“ се увеличава или намалява, се запазват посочените в настоящата точка пропорции.

Отделните съставни части на маркировката „СЕ“ трябва да имат до голяма степен същите вертикални размери, но не по-малки от 5 mm.

1.2.   Надписи

Съдът или табелката му трябва да съдържат минимум следните данни:

а)

максимално работно налягане (PS в bar);

б)

максимална работна температура (Тmax в oС);

в)

минимална работна температура (Тmin в oС);

г)

вместимост на съда (V в l);

д)

наименование или марка на производителя;

е)

вид и серийна или партидна идентификация на съда;

ж)

последните две цифри на годината, през която е поставена маркировката „СЕ“.

Когато се използва табелката, тя трябва да е проектирана така, че да не позволява повторна употреба и да включва достатъчно свободно място за прибавяне на допълнителна информация.

2.   УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА

Упътването за работа трябва да съдържа следните сведения:

а)

данните, предвидени в точка 1, с изключение на серийния номер на съда;

б)

предвидената област на употреба на съда;

в)

условията за поддръжка и за монтиране, които са необходими за осигуряването на безопасността на съдовете.

То трябва да бъде изготвено на официалния език или на един от официалните езици на държавата-членка на местоназначение.

3.   КОНСТРУКТИВНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструктивната и производствена документация трябва да съдържа описание на техники и операции, избрани с цел да бъдат изпълнени съществените изисквания за безопасност, съдържащи се в приложение I, или хармонизираните стандарти, посочени в член 5, параграф 1, и по-специално:

а)

подробен план за производството на типа съд;

б)

упътване за работа;

в)

документ, който описва:

избраните материали,

избраните начини на заваряване,

избраните начини на контрол,

всички подходящи сведения, отнасящи се до конструирането на съдовете.

Когато са приложени процедурите, предвидени в членове 11 и 14, тази документация трябва да съдържа също:

а)

сертификатите за подходящата квалификация за начините на заваряване и на заварчиците или операторите;

б)

протокол за контрол на използваните материали за производството на части и възли, които са от значение за здравината на съдовете под налягане;

в)

протокол от извършените изследвания и изпитвания или описание на предвидения контрол.

4.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СИМВОЛИ

4.1.   Определения

а)

Изчислителното налягане „P“ e относителното налягане, прието от производителя и използвано за определяне на дебелината на стените на частите под налягане на съдовете.

б)

Максимално работно налягане „PS“ e максималното относително налягане, което може да се приложи при нормални условия на употреба на съда.

в)

Минимална работна температура „Tmin“ е най-ниската стабилизирана температура на стената на съда при нормални работни условия.

г)

Максимална работна температура „Tmax“ е най-високата стабилизирана температура на стената на съда при нормални работни условия.

д)

Граница на провлачване „RЕТ“ е стойността при максималната работна температура Tmax:

на горната граница на провлачване ReH на материал, който има горна и долна граница на провлачване, или

на условната граница на провлачване Rp 0,2, или

на условната граница на провлачване Rp 1,0 — за нелегиран алуминий.

е)

Група от съдове:

Съдовете са от една и съща група, ако се различават от образеца само по диаметър, при условие че са изпълнени изискванията, посочени в приложение I, точки 2.1.1 и 2.1.2, или дължината на цилиндричната им част е в следните граници:

когато образецът се състои освен от дъна, от един или няколко цилиндъра, вариантите трябва да съдържат поне един цилиндър,

когато образецът се състои само от две изпъкнали дъна, вариантите не трябва да съдържат цилиндри.

Вариантите в дължината, водещи до модификации на отверстията или на вентилите, трябва да бъдат посочени върху чертежа на всеки вариант.

ж)

Една партида от съдове се състои от най-много 3 000 съда от един и същи тип.

з)

Серийно производство по смисъла на настоящата директива има, когато множество съдове от един и същи тип се произвеждат при непрекъснат технологичен процес по време на даден период, по един и същ проект и с еднакви методи на производство.

и)

Протокол за контрол: документ, чрез който производителят потвърждава, че доставяните продукти отговарят на изискванията на поръчката и в който той представя резултатите, по-специално химическия състав и механичните характеристики, от изпитванията за текущ контрол в производството, извършвани върху продукти, произхождащи от един и същ производствен процес като доставените, но не непременно върху доставените продукти.

4.2.   Символи

A

удължение след разрушаване

Formula

%

A 80 mm

удължение след разрушаване (Lo = 80mm)

%

KCV

енергия на разрушаване

J/cm2

P

изчислително налягане

bar

PS

максимално работно налягане

bar

Ph

налягане на хидравлично или пневматично изпитване

bar

Rp 0,2

условна граница на провлачване при 0,2 %

N/mm2

RET

горна граница на провлачване при максимална работна температура

N/mm2

ReH

горна граница на провлачване

N/mm2

Rm

якост на опън

N/mm2

Rm, max

максимална якост на опън

N/mm2

Rp 1,0

условна граница на провлачване при 1,0 %

N/mm2

Tmax

максимална работна температура

°C

Tmin

минимална работна температура

°C

V

вместимост на съда

l


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ, КОИТО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЛЕДВА ДА СПАЗВАТ ПРИ ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ

(посочени в член 9, параграф 2)

1.

Одобреният орган за контрол, неговите ръководител и персонал, натоварени с извършването на проверките, не могат да бъдат проектант, производител, доставчик, лице, което монтира съдовете, които те контролират, нито представител на някое от посочените лица. Те не могат да участват нито пряко, нито в качеството на пълномощници в проектирането, производството, предлагането на пазара и поддръжката на тези съдове. Това не изключва възможността за обмен на техническа информация между производителя и одобрен орган за контрол.

2.

Одобреният орган за контрол и неговите служители трябва да извършват проверките с най-висока професионална етика и най-голяма техническа компетентност и трябва да са свободни от всякакъв натиск и облаги, по-специално от финансово естество, които биха могли да повлияят върху преценката или резултатите от техния контрол, по-специално от страна на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от проверките.

3.

Одобреният орган за контрол трябва да разполага с необходимия персонал и необходимите средства за изпълнението по съответен начин на техническите и административните задачи, свързани с провеждането на проверките. Той трябва да има също достъп до средствата, необходими за извънредни проверки.

4.

Персоналът, на който е възложен контролът, трябва да има:

а)

добра техническа и професионална подготовка;

б)

задоволителни познания по отношение на изискванията, отнасящи се до извършвания контрол, и достатъчна практика във връзка с такъв контрол;

в)

способност за съставяне на удостоверения, протоколи и доклади, които представляват материален израз на резултатите от извършения контрол.

5.

Трябва да бъде осигурена независимостта на персонала, на който е възложен контролът. Възнаграждението на всеки служител не трябва да бъде в зависимост нито от броя на извършените от него проверки, нито от техния резултат.

6.

Одобреният орган за контрол трябва да сключи застраховка „Гражданска отговорност“, освен ако тази отговорност се поема от държавата по силата на националното право или ако контролът се осъществява пряко от държавата-членка.

7.

Персоналът на одобрения орган за контрол трябва да пази професионална тайна за всичко, което научава при изпълнението на своите функции (освен по отношение на компетентните административни органи на държавата, където той извършва дейността си) в рамките на настоящата директива и на всяка друга разпоредба на вътрешното право, приета в нейно изпълнение.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 19)

Директива 87/404/ЕИО на Съвета

(ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 48)

 

Директива 90/488/ЕИО на Съвета

(ОВ L 270, 2.10.1990 г., стр. 25)

 

Директива 93/68/ЕИО на Съвета

(ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1)

единствено член 1, точка 1 и член 2

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 19)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

87/404/ЕИО

31 декември 1989 г.

1 юли 1990 г. (1)

90/488/ЕИО

1 юли 1991 г.

93/68/ЕИО

30 юни 1994 г.

1 януари 1995 г. (2)


(1)  В съответствие с член 18, параграф 2, трета алинея държавите-членки разрешават за периода до 1 юли 1992 г. пускането на пазара и/или в употреба на съдове, които съответстват на правилата в сила на техните територии преди 1 юли 1990 г.

(2)  В съответствие с член 14, параграф 2 до 1 януари 1997 г. държавите-членки допускат до пускане на пазара и употреба продукти, съобразени с маркировките в сила до 1 януари 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 87/404/ЕИО

Настоящата директива

Съображение 5, пето изречение

Член 1, параграф 3, буква б)

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, първа алинея

Член 1, параграф 3, буква а), първа алинея

Член 1, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 3, буква а), втора алинея

Член 1, параграф 2, втора алинея, второ тире, първо и второ подтире

Член 1, параграф 3, буква а), трета алинея, подточки i) и ii)

Член 1, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 3, буква а), четвърта алинея

Член 1, параграф 2, втора алинея, четвърто тире

Член 1, параграф 3, буква а), пета алинея

Член 1, параграф 3, първо, второ и трето тире

Член 1, параграф 2, букви а), б) и в)

Членове 2, 3 и 4

Членове 2, 3 и 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3, букви a) и б)

Член 5, параграф 3, първа и втора алинея

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2, първо и второ изречение

Член 7, параграф 2, първа алинея

Член 7, параграф 2, трето изречение

Член 7, параграф 2, втора алинея

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 7, параграф 4

Член 8, параграф 1, уводни думи и буква a), уводни думи

Член 8, параграф 1, уводни думи

Член 8, параграф 1, буква а), първо и второ тире

Член 8, параграф 1, букви а) и б)

Член 8, параграф 1, буква б)

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2, буква a)

Член 8, параграф 3, буква a)

Член 8, параграф 2, буква б), първо и второ тире

Член 8, параграф 3, буква б), подточки i) и ii)

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 9

Член 9

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 10, параграф 2, първа алинея

Член 10, параграф 2, първа алинея

Член 10, параграф 2, втора алинея, първо и второ тире

Член 10, параграф 2, втора алинея, букви a) и б)

Член 10, параграф 2, трета алинея

Член 10, параграф 2, трета алинея

Член 10, параграф 3, първа алинея

Член 10, параграф 3, първа алинея

Член 10, параграф 3, втора алинея

Член 10, параграф 3, втора алинея

Член 10, параграф 3, трета алинея, букви a) и б)

Член 10, параграф 3, трета алинея, букви а) и б)

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 5, първо изречение

Член 10, параграф 5, първа алинея

Член 10, параграф 5, второ и трето изречение

Член 10, параграф 5, втора алинея

Член 11, параграфи 1 и 2

Член 11, параграфи 1 и 2

Член 11, параграф 3, уводни думи

Член 11, параграф 3, първа алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.1

Член 11, параграф 3, втора алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.2

Член 11, параграф 3, трета алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.3, първа алинея

Член 11, параграф 3, четвърта алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.3, втора алинея

Член 11, параграф 3, пета алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.3, трета алинея

Член 11, параграф 3, шеста алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.4, първа алинея

Член 11, параграф 3, седма алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.4, втора алинея

Член 11, параграф 3, осма алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.4, трета алинея

Член 11, параграф 3, девета алинея

Член 11, параграф 3, точка 3.5

Член 11, параграф 3, десета алинея

Член 12, параграф 1, първа алинея, първо и второ тире

Член 12, параграф 1, букви a) и б)

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 2, първа алинея

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 2, втора алинея

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 13, параграф 1

Член 13, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 2, първо—четвърто тире

Член 13, параграф 3, букви a)—г)

Член 14, параграф 1

Член 14, първа алинея

Член 14, параграф 2, първа алинея, първо и второ тире

Член 14, втора алинея, букви a) и б)

Член 14, параграф 2, втора алинея

Член 14, трета алинея

Членове 15, 16 и 17

Членове 15, 16 и 17

Член 18, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 18

Член 19

Член 20

Член 19

Член 21

Приложение I, точка 1

Приложение I, точка 1

Приложение I, точка 1.1, първа алинея, първо, второ и трето тире

Приложение I, точка 1.1, първа алинея, букви a), б) и в)

Приложение I, точка 1.1, втора и трета алинея

Приложение I, точка 1.1, втора и трета алинея

Приложение I, точки 1.1.1 и 1.1.2

Приложение I, точки 1.1.1 и 1.1.2

Приложение I, точки 1.2, 1.3 и 1.4

Приложение I, точки 1.2, 1.3 и 1.4

Приложение I, точка 2, първа алинея, първо, второ и трето тире

Приложение I, точка 2, първа алинея, букви a), б) и в)

Приложение I, точка 2, втора, трета и четвърта алинея

Приложение I, точка 2, втора, трета и четвърта алинея

Приложение I, точки 2.1, 3 и 4

Приложение I, точки 2.1, 3 и 4

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 1.a), първо, второ и трето тире

Приложение II, точка 1.1, първа, втора и трета алинея

Приложение II, точка 1.б), първа алинея, от първо до седмо тире

Приложение II, точка 1.2, първа алинея, букви a)—ж)

Приложение II, точка 1.б), втора алинея

Приложение II, точка 1.2, втора алинея

Приложение II, точка 2, първа алинея, първо, второ и трето тире

Приложение II, точка 2, първа алинея, букви a), б) и в)

Приложение II, точка 2, втора алинея

Приложение II, точка 2, втора алинея

Приложение II, точка 3, първа алинея

Приложение II, точка 3, първа алинея

Приложение II, точка 3, втора алинея, подточки i), ii) и iii)

Приложение II, точка 3, втора алинея, букви a), б) и в)

Приложение II, точка 4

Приложение II, точка 4

Приложение III,точки 1, 2 и 3

Приложение III, точки 1, 2 и 3

Приложение III, точка 4, първо, второ и трето тире

Приложение III, точка 4, букви a), б) и в)

Приложение III, точки 5, 6 и 7

Приложение III, точки 5, 6 и 7

Приложение IV

Приложение V


Top