Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0095

Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (кодифицирана версия)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 374, 27.12.2006, p. 10–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 40 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 40 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 129 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; отменен от 32014L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/95/oj

13/ 58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

40


32006L0095


L 374/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2006 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като се произнесоха съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки, отнасящи се до електрически съоръжения, предназначени за използуване при някои ограничения на напрежението (3) бе съществено изменена (4). Поради необходимостта от яснота и рационалност е наложително да се извърши кодификация на тази директива.

(2)

Разпоредбите, които са в сила в държавите-членки, които имат за цел осигуряване на безопасността при употреба на електрически съоръжения, използвани при някои ограничения на напрежението, се подчиняват на различни принципи, което води до възпрепятстване на търговският обмен.

(3)

В някои държави-членки и по отношение за някои видове електрически съоръжения законодателят, за да постигне тази безопасност, прибягва до превантивни и репресивни мерки чрез задължителни предписания.

(4)

В други държави-членки за постигането на същата цел законодателят препраща към технически стандарти, разработени от органи по стандартизация. Предимството на тази система е бързото адаптиране към техническия напредък, без да се пренебрегват изискванията относно безопасността.

(5)

Някои държави-членки прилагат административни процедури, които имат за цел утвърждаване на стандартите. Това утвърждаване не се отразява на техническото съдържание на стандартите и не ограничава условията за тяхното прилагане. Следователно подобно одобрение не би могло от гледна точка на Общността да промени ефекта от един хармонизиран и публикуван стандарт.

(6)

В рамките на Общността следва да се осъществява свободно движение на електрически съоръжения в случаите, в които те отговарят на известни изисквания относно безопасността, признати във всички държави-членки. Без да се засяга възможността за всеки друг начин на удостоверяване, удостоверяването на съответствието с тези изисквания може да се установи чрез позоваване на хармонизирани стандарти, които включват тези условия. Тези хармонизирани стандарти следва да са определени с общо съгласие от органи, за които всяка държава-членка нотифицира останалите държави-членки и Комисията, и които следва да бъдат колкото се може по-широко разгласени. Това хармонизиране трябва да премахне неудобствата в търговията, които са резултат от различията между националните стандарти.

(7)

Без да се засяга възможността от всеки друг начин на удостоверяване, съответствието на електрическите съоръжения с тези хармонизирани стандарти може да се счита за съществуващо по презумпция от момента на нанасянето или издаването на маркировки или сертификати от компетентните власти или ако те липсват — декларация за съответствие, издадена от производителя. С цел да се улесни отстраняването на пречките пред търговията, държавите-членки следва да признаят такива маркировки или сертификати или посочената декларация като доказателствени средства. За целта тези маркировки или сертификати трябва да се разгласяват, по-специално чрез публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

(8)

Като преходна мярка, свободното движение на електрически съоръжения, за които все още липсват хармонизирани стандарти, може да се осигури чрез прилагане на стандартите или на разпоредбите относно безопасността, разработени от други международни органи, или от една от организациите, които изготвят хармонизираните стандарти.

(9)

Възможно е дадено електрическо съоръжение да бъде пуснато в свободно обращение, дори и да не е съобразено с изискванията относно безопасността, и поради това е целесъобразно да се предвидят подходящи мерки за отстраняване на тази опасност.

(10)

Решение 93/465/ЕИО на Съвета (5) определя модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране.

(11)

Изборът на процедурите не следва да води до снижаване на нивото на безопасност на електрическото оборудване, което вече е определено в рамките на Общността.

(12)

Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за въвеждане в националното право и прилагане на директивите, посочени в приложение V, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива, „електрическо съоръжение“ означава всяко електрическо съоръжение предназначено за използване при номинално променливо напрежение от 50 до 1 000 V и постоянно напрежение от 75 до 1 500 V, с изключение на съоръженията и явленията, посочени в приложение II.

Член 2

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за да гарантират, че съоръженията се пускат на пазара, само ако са изпълнени нормите за безопасност, валидни в Общността, и ако при правилното им пускане в експлоатация и поддръжка не застрашават безопасността на хората, домашните животни, както и имущество.

2.   Основните елементи на целите относно безопасността са посочени в параграф 1 на приложение I.

Член 3

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че електрическото съоръжение е от такъв характер, че да се съобразява с разпоредбите на член 2, като отговоря на условията, предвидени в членове 5, 6, 7 или 8 .

Член 4

Що се отнася до електрическите съоръжения държавите-членки гарантират, че органите по електроснабдяване не налагат по-строги изисквания за безопасност от предвидените в член 2 по отношение на връзката до мрежата или електрозахранването на потребителите на електрическо оборудване.

Член 5

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че електрическите съоръжения, които се съобразяват с разпоредбите относно безопасността от хармонизираните стандарти, се считат че отговарят на изискванията на член 2 по отношение на пускането на пазара или на свободното движение, посочени съответно в член 2 и в член 3 от компетентните административни органи.

Стандартите се считат за хармонизирани, когато са установени с общо съгласие от органи, нотифицирани от държавите-членки съгласно процедурата, предвидена в член 11, параграф първи, буква а), и са публикувани в рамките на националната процедура. Те се актуализират в съответствие с техническия напредък и с развитието на нормите в областта на безопасността.

Списъкът на хармонизираните стандарти и техните номера се публикуват за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

1.   Докато не бъдат установени и публикувани хармонизирани стандарти по смисъла на член 5, държавите-членки предприемат всички необходими мерки за да гарантират, че за целите на пускането на пазара или свободното движение, упоменати в членове 2 и 3, техните компетентни административни власти ще считат също за съответстващи на разпоредбите на член 2 електрическите съоръжения, които се съобразяват с изискванията за безопасност, приети от Международната комисия за нормите за одобряване на електрически съоръжения (CEE) и на Международната електротехническа комисия (IEC), по отношение на които е изпълнена процедурата за публикуване, предвидена в параграфи 2 и 3.

2.   Държавите-членки се нотифицират от Комисията за посочените в параграф 1 разпоредби относно безопасността, веднага след влизането в сила на настоящата директива и след като те бъдат публикувани. Комисията, след извършване на консултация с държавите-членки, определя разпоредбите и по-специално вариантите, чието публикуване препоръчва.

3.   Държавите-членки информират Комисията в тримесечен срок евентуалните си възражения по отношение на разпоредбите нотифицирани по този начин, като посочват причините, свързани с безопасността, които възпрепятстват приемането на една или друга от тези разпоредби.

Разпоредбите относно безопасността, по отношение на които не е било повдигнато никакво възражение, се публикуват за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Докато не бъдат приети хармонизирани стандарти по смисъла на член 5 или разпоредби относно безопасността, публикувани в съответствие с член 6, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на пускането на пазара или свободното движение, посочени съответно в член 2 и член 3 техните компетентни административни власти ще считат също така за съответстващи с разпоредбите на член 2 електрическите съоръжения, изпълнени съгласно изискванията за безопасност, прилагани в държавата-членка производител, ако тези изисквания гарантират безопасност, равностойна на предвидената на собствената им територия.

Член 8

1.   Преди пускането на електрическите съоръжения на пазара, трябва да им бъде поставена CE маркировка, така както е предвидена в член 10, която да удостоверява съответствието с разпоредбите на настоящата директива, включително с процедурата по оценяване на съответствието, описана в приложение IV.

2.   В случай на оспорване производителят или вносителят може да представи доклад, съставен от орган, които е нотифициран в съответствие с член 11, параграф първи, буква б), относно съответствието на електрическите съоръжения с разпоредбите на член 2.

3.   Когато електрическите съоръжения са предмет на други директиви, които обхващат други аспекти и които предвиждат поставяне на CE маркировка, тази маркировка посочва, че тези съоръжения отговарят също така на разпоредбите на тези други директиви.

Въпреки това, когато една или няколко от тези директиви оставят на производителя по време на преходния период избора на режима, който да бъде прилаган, в CE маркировката трябва да се указва съответствието с разпоредбите само на директивите, прилагани от производителя. В този случай позоваванията на прилаганите директиви, така както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да бъдат вписани в документите, техническите указания или инструкциите, които се изискват от тези директиви и придружават електрическите съоръжения.

Член 9

1.   Ако поради съображения за безопасност дадена държава-членка забрани пускането на пазара на електрически съоръжения или възпрепятства тяхното свободно движение, тя уведомява незабавно останалите заинтересовани държави-членки и Комисията, като съобщава мотивите за своето решение, и като по-специално уточнява:

а)

дали несъответствието с член 2 е резултат от пропуск в хармонизираните стандарти, посочени в член 5, разпоредбите посочени в член 6, или стандартите, посочени в член 7;

б)

дали несъответствието с член 2 е резултат от неправилното прилагане на горепосочените стандарти или публикации, или е липса на несъответствие с добрите практики в инженерството както е посочено в съответния член.

2.   Ако други държави-членки повдигат възражения относно решението, предвидено в параграф 1, Комисията незабавно провежда консултация със заинтересованите държави-членки.

3.   Ако не бъде постигнато съгласие в тримесечен срок, считано от датата на съобщаване на информацията, предвидена в параграф 1, Комисията изисква становището на един от органите, нотифицирани в съответствие с член 11, параграф първи, буква б), седалището според устройствения акт на който е извън територията на заинтересованите държави-членки, и който не е участвал в процедурата, предвидена по член 8. В становището се уточнява до каква степен не са съобразени разпоредбите на член 2.

4.   Комисията съобщава становището на посочения в параграф 3 орган на всички държави-членки, които в едномесечен срок могат да съобщят своите забележки на Комисията. Същевременно Комисията се запознава със забележките на страните, заинтересовани от горепосоченото становище.

5.   След като се запознае с тези забележки, Комисията формулира при необходимост съответни препоръки или становища.

Член 10

1.   Предвидената в приложение III CE маркировка за съответствие се поставя от производителя или от установен на територията на Общността упълномощен негов представител върху електрическите съоръжения, или ако това е невъзможно, на опаковката, на инструкцията за употреба или на гаранционната карта, така че да бъде видима, лесно четлива и неизтриваема.

2.   Забранява се поставянето върху електрическите съоръжения на маркировки, които има вероятност да въведат в заблуждение трети лица относно значението или графичната форма на CE маркировката. Върху електрическите съоръжения, на опаковката им, на инструкцията за употреба или на гаранционната карта може да бъде поставена всяка друга маркировка, при условие че не се нарушава видимостта и четливостта на CE маркировка.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 9:

а)

във всеки случай, когато държава-членка установи, че CE маркировката е поставена неправомерно, производителят или установеният в Общността негов упълномощен представител е задължен да приведе изделието в съответствие по отношение на разпоредбите относно CE маркировка за съответствие и да прекрати нарушението в съответствие с изискванията, определени от тази държавите-членка;

б)

ако несъответствието продължава, държавата-членка предприема всички подходящи мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросното изделие, или да осигури изтеглянето му от пазара в съответствие с процедурата, предвидена в член 9.

Член 11

Всяка държава-членка информира другите държави-членки и на Комисията за следното:

а)

списъка на органите, определени в член 5, втори параграф;

б)

списъка на органите, които изготвят доклад в съответствие с член 8, параграф 2, или дават становище в съответствие с разпоредбите на член 9;

в)

номерът на публикацията, определен в член 5, втори параграф;

Всяка държава-членка е длъжна да нотифицира останалите държави-членки и Комисията за всяка промяна в тези данни.

Член 12

Настоящата директива не се прилага за електрически съоръжения, предназначени за износ в трети страни.

Член 13

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Директива 73/23/ЕИО се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за въвеждане в националното право и прилагане на директивите, посочени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се тълкуват в съответствие с таблицата за съответствие в приложение VI.

Член 15

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. PEKKARINEN


(1)  ОВ С 10, 14.1.2004 г., стр. 6.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 октомври 2003 г. (ОВ C 82 E, 1.4.2004 г., стр. 68) и Решение на Съвета от 14 ноември 2006 г.

(3)  ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29. Директива, изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

(4)  Виж приложение V, част A.

(5)  Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране (ОВ L 220, 30.8.1993, стр. 23).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Основни елементи на целите, свързани с безопасността относно електрическите съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението

1.

Общи условия

а)

Съществените характеристики, от чието познаване и спазване зависи използването по предназначение и безопасната употреба, се нанасят върху електрическото съоръжение или, ако това не е възможно, върху придружаващо го упътване.

б)

Фабричната марка или търговската марка се отпечатва ясно върху електрическото съоръжение или, ако това не е възможно, върху опаковката.

в)

Електрическото съоръжение, както и неговите съставни части, трябва да са конструирани така че да се свързват по подходящ и безопасен начин.

г)

Електрическото съоръжение трябва да бъде проектирано и произведено по такъв начин, че да бъде гарантирана защитата от опасностите по точка 2 и 3 от настоящото приложение, при условие че съоръжението се използва по предназначение и се поддържа по подходящ начин.

2.

Защита от опасности, които могат да се дължат на самите електрически съоръжения

В съответствие с точка 1 се вземат мерки с технически характер, които имат за цел:

а)

хората и домашните животни да бъдат защитени по подходящ начин срещу опасностите от нараняване и други вреди, които могат да бъдат предизвикани при пряк или непряк контакт;

б)

да не се произвеждат температури, електрически дъги или лъчения, които биха представлявали опасност;

в)

хората, домашните животни и имуществото да бъдат защитени по подходящ начин от опасности от неелектрически характер, които са причинени от електрическите съоръжения и доказани от опита;

г)

изолацията трябва да бъде съобразена с предвидените натоварвания.

3.

Защита от опасности, които могат да бъдат предизвикани от външни влияния върху електрическите съоръжения

В съответствие с точка 1 се вземат мерки от технически характер с цел:

a)

електрическите съоръжения да отговарят на изискванията за предвидените механични натоварвания, така че хората, домашните животни и вещите да не бъдат изложени на опасност;

б)

електрическите съоръжения да издържат на немеханичните влияния при предвидените външни условия, така че хората, домашните животни и имуществото да не бъдат изложени на опасност;

в)

при предвидените условия на претоварване електрическите съоръжения да не създават опасност за хората, домашните животни и имуществото.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съоръжения и явления, които са изключени от обсега на приложение на настоящата директива

Електрически съоръжения, предназначени за използване във взривоопасна атмосфера

Електрически съоръжения за радиологични и медицински цели

Електрически части на пътнически и товарни асансьори

Електромери

Електрически контакти и щепсели за домашна употреба

Съоръжения за захранване на електрически огради за добитък

Радиоелектрически смущения

Специални електрически съоръжения, предназначени за използване на корабите или самолетите и в железниците, съответстващи на изискванията за безопасност, установени от международни органи, в които участват държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЕ маркировка за съответствие и ЕО декларация за съответствие

А.   СЕ маркировка за съответствие

СЕ маркировката за съответствие се състои от инициалите „СЕ“ съгласно следното графично изображение:

Image

В случай на намаляване или увеличаване на CE маркировката, трябва да се спазват пропорциите, посочени в разграфения модел по-горе.

Различните елементи на CE маркировката трябва да имат еднакви вертикални размери, които не трябва да са по-малки от 5 mm.

Б.   ЕО декларация за съответствие

ЕО декларацията за съответствие трябва да съдържа следните елементи:

имената и адреса на производителя или на установения в Общността негов упълномощен представител,

описание на електрическото съоръжение,

позоваване на хармонизираните стандарти,

при необходимост, позоваване на спецификациите, въз основа на които е заявена съвместимостта,

идентификационни данни на подписващия, упълномощен да се ангажира от името на производителя, или на установения в Общността упълномощен представител на производителя,

двете последни цифри на годината на поставяне на CE маркировката.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Вътрешен контрол на производството

1.

Вътрешният контрол на производството е процедурата, чрез която производителят или установеният в Общността негов упълномощен представител изпълнява предвидените в точка 2 задължения, като гарантира и декларира, че електрическите съоръжения отговарят на приложимите към тях изисквания на настоящата директива. Производителят или установеният в Общността негов упълномощен представител поставя CE маркировка на всяко изделие и изготвя в писмен вид декларация за съответствие.

2.

Производителят изготвя предвидената в точка 3 техническа документация, и след това той или установеният в Общността негов упълномощен представител е длъжен да държи тази документация на територията на Общността на разположение на съответните национални органи с цел извършване на инспектиране в продължение на най-малко десет години, считано от датата на последното производство на изделието.

Когато нито производителят, нито неговият упълномощен представител не са се установили в Общността, това задължение се поема от лицето, което отговаря за пускането на пазара на Общността на електрическите съоръжения.

3.

Техническата документация трябва да позволява извършване на оценка на съответствието на електрическите съоръжения с изискванията на настоящата директива. Тя трябва да обхваща проектирането, производството и функционирането на електрическите съоръжения, в степента необходима за оценяване на съответствието. Тя трябва да съдържа:

общо описание на електрическото съоръжение,

конструктивни и производствени чертежи, схеми на компонентите, подкомплектите, електрическите вериги и т.н.,

описания и обяснения, необходими за разбиране на горепосочените чертежи и схеми, както и на функционирането на електрическите съоръжения,

списък на стандартите, които са били приложени изцяло или отчасти, и описание на решенията, възприети за да се отговори на изискванията относно безопасността на настоящата директива, когато не са били приложени съответните стандарти,

резултатите от проектните изчисления, извършените контролни проверки, и т.н.,

докладите за извършените изпитвания.

4.

Производителят или неговият упълномощен представител са длъжни да съхраняват заедно с техническата документация копие от декларацията за съответствие.

5.

Производителят взема всички необходими мерки, така че производственият процес да гарантира съответствието на произвежданите изделия с техническата документация, предвидена в точка 2, и с приложимите към тях изисквания на настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Част А

Отменена директива с нейното изменение

Директива 73/23/ЕИО на Съвета

(ОВ L 77, 26.3.1973 г., стр. 29)

Директива 93/68/ЕИО на Съвета, член 1

(ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1)

Само член 13, точка 12

 

Част Б

Срокове за транспониране в националното законодателство и за прилагане

(предвидени в член 14)

Директива

Краен срок за транспониране

Дата на прилагане

73/23/ЕИО

21 август 1974 г. (1)

93/68/ЕИО

1 юли 1994 г.

1 януари 1995 г. (2)


(1)  За Дания срокът е удължен до пет години, т.е. до 21 февруари 1978 г. Виж член 13, параграф 1 от Директива 73/23/ЕИО.

(2)  До 1 януари 1997 г. държавите-членки трябва да разрешат пускането на пазара и пускането в експлоатация на изделията, които отговарят на изискванията за поставяне на маркировка в сила преди 1 януари 1995 г. Виж член 14, параграф 2 от Директива 93/68/ЕИО.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Директива 73/23/ЕИО

Настоящата директива

Членове 1—7

Членове 1—7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3, буква а)

Член 8, параграф 3, първа алинея

Член 8, параграф 3, буква б)

Член 8, параграф 3, втора алинея

Член 9, параграф 1, първо тире

Член 9, параграф 1, буква а)

Член 9, параграф 1, второ тире

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 9, параграфи 2—5

Член 9, параграфи 2—5

Член 10

Член 10

Член 11, първо тире

Член 11, буква а)

Член 11, второ тире

Член 11, буква б)

Член 11, трето тире

Член 11, буква в)

Член 12

Член 12

Член 13, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 13

Член 14

Член 15

Член 14

Член 16

приложения I—IV

приложения I—IV

приложение V

приложение VI


Top