Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0108

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от значение за ЕИП)

OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047 P. 85 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 23 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; отменен от 32014L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/108/oj

13/ 47

BG

Официален вестник на Европейския съюз

85


32004L0108


L 390/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 декември 2004 година

относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

Като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (3) е била предмет на разглеждане по линията на инициативата, позната като „Опростено законодателство за вътрешния пазар“ (SLIM). Както процесът SLIM, така и последващите разширени консултации разкриха необходимостта от изграждане, внедряване и изясняване на рамката, създадена с Директива 89/336/ЕИО.

(2)

Държавите-членки отговарят за обезпечаването на защитата срещу електромагнитни смущения на радиосъобщенията, включително приемането на радиопрограми и любителски радиоуслуги, работещи в съответствие с разпоредбите на Международния съюз по телекомуникации (ITU), мрежите за електрозахранване и далекосъобщителните мрежи, както и оборудването, свързано със същите.

(3)

Разпоредбите от националното право, обезпечаващи защитата срещу електромагнитни смущения следва да бъдат хармонизирани с цел гарантиране свободното движение на подвижните електрически и електронни апарати, без да се понижават обоснованите нива на защита в държавите-членки.

(4)

Защитата срещу електромагнитни смущения изисква налагането на задължения върху различните стопански субекти. Тези задължения следва да се прилагат по справедлив и ефективен начин с цел постигането на такава защита.

(5)

Електромагнитната съвместимост на оборудването следва да се уреди с оглед обезпечаване функционирането на вътрешния пазар, което ще рече, на една територия без вътрешни граници, в която се осигурява свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали.

(6)

Оборудването, обхванато от настоящата директива следва да включва както подвижната апаратура, така и неподвижно монтираните инсталации. За всяко едно от тях, обаче, следва да се предвиди отделна разпоредба. Това е така тъй като докато, от една страна, подвижната апаратура може да се придвижва безпрепятствено в рамките на Общността, от друга страна, неподвижно монтираните инсталации се инсталират за постоянна експлоатация в предварително определено място, във вид на монтирани комплекси от различни подвижни апарати и там където е подходящо, в съчетание и с други устройства. Съставът и функцията на такива инсталации в повечето случаи съответстват на конкретните нужди на лицата, които ги експлоатират

(7)

Радиооборудването и далекосъобщителните крайни устройства не следва да се покриват от настоящата директива, тъй като същите се регулират от вече съществуващата Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радиооборудването и далекосъобщителните крайни устройства и взаимното признаване на тяхното съответствие (4). С изискванията по електромагнитната съвместимост и в двете директиви се постига еднаква степен на защита.

(8)

Оборудването по въздухоплавателните апарати или оборудването, което е предназначено за монтиране на такива апарати, също не следва да се обхваща от настоящата директива, тъй като същите вече са предмет на специални общностни или международни правила, действащи в областта на електромагнитната съвместимост.

(9)

Настоящата директива не е необходимо да регулира оборудване, което с присъщи положителни качества що се отнася до електромагнитната съвместимост.

(10)

Настоящата директива не е необходимо да урежда безопасността на оборудването, тъй като с безопасността е уредена от отделно общностно и национално законодателство.

(11)

В случаите, в които настоящата директива регулира подвижната апаратура, тя следва да се отнася до завършена, налична за първи път на общностния пазар подвижна апаратура. Някои компоненти или възли, при определени условия, следва също да се считат за подвижна апаратура, ако са налице и са достъпни за крайния потребител.

(12)

Принципите, върху които е стъпила настоящата директива, са същите, които са изложени в Резолюция на Съвета от 7 май 1985 г. относно нов подход към техническото уеднаквяване и техническите стандарти (5). В съответствие с този подход конструирането и производството на оборудване е предмет на основни изисквания по отношение на електромагнитната съвместимост. Тези изисквания получават технически израз с въвеждането на хармонизираните европейски стандарти, които предстои да бъдат приети от различните европейски органи по стандартизация, Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет по електротехническа стандартизация (CENЕLEC), както и от Европейския институт по телекомуникационни стандарти (ETSI). CEN, CENЕLEC е ETSI са признати за компетентни институции в областта на тази директива при приемането на хармонизирани стандарти, които тези институции съставят в съответствие с общите насоки за сътрудничество между тях и Комисията, както и с процедурата, формулирана в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила и нормите относно услугите в информационното общество (6).

(13)

Хармонизираните стандарти отразяват общопризнатото текущо състояние що се отнася до въпросите, свързани с електромагнитната съвместимост на оборудването, които са хармонизирани на ниво Общността. След като такъв стандарт е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, привеждането в съответствие с него би трябвало да повдигне презумпцията за съответствие със съответните основни изисквания, въпреки че следва да бъдат позволени и други средства за показване на такова съответствие. Съответствието с даден хармонизиран стандарт означава съответствие са разпоредбите в същия и демонстриране на такова съответствие с онези методи, които са описани в този хармонизиран стандарт и за които същият се отнася.

(14)

Производителите на оборудване, предназначено за включване към мрежи, следва да конструират такова оборудване по такъв начин, че да не се допуска мрежите да страдат от неприемливо влошаване на услугите. При разработване на хармонизираните стандарти европейските организации по стандартизация следва да вземат предвид тази цел (включително натрупания ефект от съответните видове електромагнитни явления).

(15)

Следва да бъде възможно апаратурата да се пуска на пазара или в експлоатация само в случай, че съответните производители са установили, че въпросната апаратура е конструирана и произведена в съответствие с изискванията от настоящата директива. Апаратурата, пусната на пазара, следва да е обозначена със знака „СЕ“, с който се удостоверява съответствието на същата с изискванията от настоящата директива. Въпреки че оценката на съответствието следва да е отговорност на самия производител, без изобщо да е необходимо да се прибягва до услугите на независим оценителен орган, производителите следва да имат правото да използват услугите на такъв орган.

(16)

В рамките на задължението за оценка на съответствието от производителя следва да се изисква същият да прави оценка за електромагнитна съвместимост на апаратурата с цел да се определи дали същата отговаря на изискванията за защита съгласно настоящата директива.

(17)

В случаите, в които апаратурата е възможно да се представя в различни конфигурации, с оценката на електромагнитната съвместимост следва да се потвърди дали апаратурата отговаря на изискванията за защита в онези конфигурации, които производителят е предвидил като представителни за нормалната експлоатация за предстоящите приложения; в такива случаи би следвало да е достатъчно да се проведе оценяване на базата на онази конфигурация, за която е известно, че с най-висока степен на вероятност би довела до поява на максимални смущения, както и конфигурацията, която е най-уязвима по отношение на такива смущения.

(18)

Неподвижно монтираните инсталации, включително големите машини и мрежи, могат да доведат до генерирането на електромагнитни смущения или да бъдат обект на такива смущения. Възможно е да е налице интерфейсна връзка между неподвижно монтираните инсталации и подвижната апаратура, като електромагнитните смущения, произвеждани от неподвижно монтираните инсталации могат да влияят върху подвижната апаратура и обратното. По отношение на електромагнитната съвместимост е без значение дали електромагнитните смущения се произвеждат от инсталацията или от апаратурата. Съответно, неподвижно монтираните инсталации и подвижната апаратура следва да са предмет на последователно прилаган и всеобхватен режим на основни изисквания. Следва да бъде възможно хармонизираните стандарти да бъдат използвани за неподвижно монтираните инсталации с цел проявяване на съответствието с основните изисквания, обхванати от такива стандарти.

(19)

Поради своите специфични характеристики неподвижно монтираните инсталации не трябва да са предмет на обозначаване със знака „СЕ“, нито да се придружават от декларация за съответствие.

(20)

Не е подходящо оценката за съответствие да се прави по отношение на дадена апаратура, която е пусната в продажба на пазара и която е предназначена за монтиране към определен тип инсталации отделно от самите неподвижно монтираните инсталации, за които е предназначена. Следователно такава апаратура следва да бъде освободена от процедурите за оценка на съответствието, които обичайно се прилагат по отношение на такава апаратура. Такава апаратура, обаче, следва да не се допуска да компрометира качеството на неподвижно монтираните инсталации, за монтиране към които е предназначена. В случай че дадена апаратура предстои да се монтира към повече от една неподвижно монтирана инсталация то един и същи тип, определянето на характеристиките на електромагнитната съвместимост на такива инсталации следва да се счита за достатъчно, за да се обезпечи освобождаването от процедурата за оценка на съответствието.

(21)

Необходим е преходен период с цел даване на възможност на производителите и другите заинтересувани страни за адаптиране към новия регулаторен режим.

(22)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно обезпечаване функционирането на вътрешния пазар посредством изискване към оборудването да отговаря на подходяща степен на електромагнитна съвместимост, не може да бъде постигнато от страна на държавите-членки в достатъчна степен, като следователно вследствие на своите мащаб и последствия би била постигната по-добре на ниво Общност, Общността би могла да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в същия член, настоящата директива не излиза извън рамките на необходимото за постигането на тази цел.

(23)

Във връзка с това Директива 89/336/ЕИО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящата директива регулира електромагнитната съвместимост на оборудването. Целта на настоящата директива е обезпечаване функционирането на вътрешния пазар, като се изисква оборудването да отговаря с подходяща степен на електромагнитна съвместимост. Настоящата директива се отнася до оборудването съгласно определеното в член 2.

2.   Настоящата директива не се прилага по отношение на:

а)

оборудването, обхванато от Директива 1999/5/ЕО;

б)

изделията в областта на въздухоплаването, частите и уредите, посочени в Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването (7);

в)

радиооборудване, използвано от радиолюбители по смисъла на значението на разпоредбите за радиокомуникациите, приети в рамката на Конституцията и Конвенцията на ITU (8), освен ако оборудването е налице в търговската мрежа. Наборите от части, предназначени за монтиране от радиолюбители, както и оборудване, налице в търговската мрежа, изменено от радиолюбители или предназначено за използване от радиолюбители, не се разглежда като оборудване, налице в търговската мрежа.

3.   Настоящата директива не се прилага по отношение на оборудване, чиито физически характеристики са с такива свойства, че:

а)

не е в състояние да генерира или да спомага за генерирането на електромагнитни емисии, които да превишават нивото, позволяващо нормалната работа на радио- или телекомуникационно оборудване; както и

б)

работи без неприемливо влошаване при наличието на електромагнитни смущения, които обикновено се появяват вследствие използването му по предназначение.

4.   В случаите, в които, по отношение на оборудването, упоменато в параграф 1, основните изисквания, посочени в приложение I, са изцяло или до известна степен формулирани по-конкретно в други общностни директиви, настоящата директива или не се прилага, или приложението ѝ се прекратява спрямо такова оборудване по отношение на такива изисквания считано от датата на изпълнението на тези директиви.

5.   Настоящата директива не влияе върху прилагането на общностното или националното законодателство, регулиращо безопасността на оборудването.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„оборудване“ означава всякаква подвижна апаратура и неподвижно закрепена инсталация;

б)

„апаратура“ означава всеки завършен уред или комбинация от такива уреди, пуснати в търговската мрежа като единен функционален артикул, предназначен за крайния потребител и задължително излъчващ електромагнитни смущения, или работата на който задължително се влияе от такива смущения;

в)

„неподвижно монтирана инсталация“ означава конкретна комбинация от няколко типа апаратура, както и, там, където е приложимо, други устройства, които се сглобяват, инсталират и са предназначени за постоянна експлоатация на предварително определено място;

г)

„електромагнитна съвместимост“ означава способността на оборудването да функционира задоволително в своята електромагнитна среда без въвеждане на прекомерни електромагнитни смущения в друго оборудване в тази среда;

д)

„електромагнитни смущения“ означава всяко електромагнитно явление, което може да влоши работата на оборудване. Такива електромагнитни смущения могат да се изразяват като електромагнитен шум, нежелателен сигнал или промяна в самото разпръскващо средство;

е)

„имунитет“ означава способността на оборудването да работи според предназначението си без влошаване при наличието на електромагнитни смущения;

ж)

„цели, свързани с безопасността“ означава целите, свързани с опазването на човешкия живот или имущество;

з)

„електромагнитна среда“ означава съвкупността от всички наблюдавани в дадена местност електромагнитни явления;

2.   За целите на настоящата директива се счита, че по смисъла на параграф 1, буква б) под „апаратура“ се разбира следното:

а)

„компоненти“ или „възли“, предназначени за монтиране в конструкцията на дадена апаратура от крайния потребител, които задължително генерират електромагнитни смущения, или работата на които задължително се влияе от такива електромагнитни смущения;

б)

„подвижни инсталации“, дефинирани като комбинация от апарати и там, където е приложимо, от други устройства, предназначени за придвижване и работещи в редица различни места.

Член 3

Пускане на пазара и/или въвеждане в експлоатация

Държавите-членки предприемат всички подходящи мерки за гарантиране, че оборудването, което се пуска на пазара и/или се въвежда в експлоатация само в случай че отговаря на изискванията от настоящата директива при правилно инсталиране, поддръжка и експлоатация по предназначение.

Член 4

Свободно движение на оборудването

1.   Държавите-членки, поради причини, свързани с електромагнитната съвместимост, не препятстват пускането на пазара и/или въвеждането в експлоатация на своята територия на оборудване, отговарящо на настоящата директива.

2.   Изискванията от настоящата директива не препятстват прилагането ѝ във всяка държава-членка на следните специални мерки, отнасящи се до въвеждането в експлоатация на дадено оборудване:

а)

мерки за преодоляване на съществуващ или предвиждан проблем, свързан с електромагнитната съвместимост на конкретен обект;

б)

мерки, които се вземат поради причини, свързани с безопасността, за защита на публичните далекосъобщителни мрежи или на приемателни или предавателни станции, когато се използват за целите на безопасността в точно определени положения, свързани с радиопредавателния спектър.

Без да се засяга Директива 98/34/ЕО държавите-членки нотифицират Комисията и останалите държавите-членки относно такива специални мерки.

Специалните мерки, които са приети, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Държавите-членки не създават каквито и да било препятствия пред излагането и/или демонстрирането на търговски панаири, изложения и други подобни мероприятия на оборудване, което не съответства на настоящата директива при условие че по същото е налице видимо обозначение, показващо, че даденото оборудване не може да бъде пуснато на пазара и/или въведено в експлоатация дотогава, докогато не бъде приведено в съответствие с настоящата директива. Демонстрирането на такова оборудване може да се състои само при условие че са взети необходимите мерки за избягване на електромагнитни смущения.

Член 5

Съществени изисквания

Оборудването, посочено в член 1, следва да отговаря на основните изисквания, изложени в приложение I.

Член 6

Хармонизирани стандарти

1.   „Хармонизирани стандарти“ означава техническа спецификация, приета и призната от европейски орган по стандартизация, разполагащ с пълномощия, дадени му от Комисията, в съответствие с процедурите, изложени в Директива 98/34/ЕО за целите на създаване на европейско изискване. Спазването на „хармонизиран стандарт“ не е задължително.

2.   Съответствието на дадено оборудване със съответните хармонизирани стандарти, упоменаването за които е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, създава презумпцията от страна на държавите-членки за съответствие с основните изисквания, упоменати в приложение I, с която са свързани съответните стандарти. Презумпцията за съответствие се ограничава от обхвата на приложения хармонизиран стандарт (приложените хармонизирани стандарти) и съответните основни изисквания, които се обхващат от такъв хармонизиран стандарт (хармонизирани стандарти).

3.   В случай че дадена държава-членка или Комисията счете, че даден хармонизиран стандарт не удовлетворява напълно основните изисквания, посочени в приложение I, тази държава-членка или Комисията отнася въпроса за разглеждане в постоянния комитет, учреден с Директива 98/34/ЕО (по-нататък „Комитетът“), като изложи основанията си. Комитетът предоставя становище незабавно.

4.   След получаване на становището на Комитета, Комисията взема едно от следните решения с оглед отношението с въпросния хармонизиран стандарт:

а)

да не се публикува;

б)

да се публикува, като се спазват някои ограничения;

в)

да остави позоваването в Официален вестник на Европейския съюз;

г)

да заличи позоваването в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията информира държавите-членки за своето решение незабавно.

ГЛАВА II

АПАРАТУРА

Член 7

Процедура за оценка на съответствие на апаратура

Отговарянето на дадена апаратура на съществените изисквания, посочени в приложение I, се демонстрира чрез спазване на процедура, описана в приложение II (вътрешен контрол на продукцията). При все това, по усмотрение на производителя или на негов упълномощен представител в Общността, може да се следва и процедурата, описана в приложение III.

Член 8

Обозначение „СЕ“

1.   Апаратура, чието съответствие с настоящата директива е установено посредством процедурата, изложена в член 7, носи маркировката „СЕ“, което свидетелства в полза на такъв факт. Нанасянето или прикрепването на такава маркировка „СЕ“ е отговорност на самия производител или на негов упълномощен представител пред Общността. Обозначението „СЕ“ се нанася или прикрепя в съответствие с приложение V.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за забрана за закрепване или нанасяне на обозначения, върху апаратурата или върху опаковката, или по ръководството за експлоатация, за които съществува вероятност от подвеждане на трети страни по отношение на значението и/или графичните форми на маркировката „СЕ“.

3.   Всякакви други маркировки могат да се прикрепват или нанасят върху апаратурата или върху опаковката, или по ръководството за експлоатация при условие че с това не се влошава видимостта, нито четливостта на маркировката „СЕ“.

4.   Без да се засяга член 10, ако даден компетентен орган установи, че маркировката „СЕ“ е прикрепена или нанесена ненадлежно, производителят или неговият представител пред Общността привежда апаратурата в съответствие с разпоредбите, засягащи маркировката „СЕ“ при спазване на условията, наложени от заинтересуваната държава-членка.

Член 9

Други обозначения и информация

1.   Всяка апаратура се определя по тип, партида, сериен номер или по някаква друга информация, позволяваща определянето идентичността на апаратурата.

2.   Всяка апаратура се придружава от названието и адреса на производителя, а в случай че същият не е със седалище на територията на Общността, с названието и адреса на неговия упълномощен представител или с името на лицето в Общността, отговарящо за разпространяването на апаратурата на общностния пазар.

3.   Производителят обезпечава наличието на информация по всякакви възможни предпазни мерки, каквито следва задължително да се вземат при монтирането, инсталирането или експлоатацията на апаратурата, с оглед обезпечаването на следното, че когато бъде въведена в експлоатация, апаратурата да е в съответствие с изискванията по отношение на защитата, формулирани в приложение I, точка 1.

4.   Такава апаратура, за каквато съответствие с изискванията по отношение на защитата в жилищни райони не е обезпечено, се придружава с ясно обозначение относно такова ограничение в условията за експлоатация, а там, където е подходящо, такова обозначение се нанася и на опаковката.

5.   В ръководството за експлоатация, придружаващо изделието, следва да се съдържа информация, необходима за задействане на апаратурата по предназначение.

Член 10

Предпазни мерки

1.   В случаите, в които дадена държава-членка установи, че апаратура, носеща маркировката „СЕ“ не съответства на изискванията от настоящата директива, такава държава-членка предприема всички необходими мерки за изтегляне на апаратурата от пазара, за забрана за пускането на същата на пазара или въвеждането ѝ в експлоатация, или за ограничаване движението на същата.

2.   Заинтересуваната държава-членка незабавно информира Комисията и останалите държави-членки за всяка такава мярка, като посочва причините и конкретизира, в частност, дали неизпълнението се дължи на:

а)

неудовлетворяване на основните изисквания, посочени в приложение I, при което апаратурата не съответства на хармонизираните стандарти, посочени в член 6;

б)

неправилно прилагане на хармонизираните стандарти, посочени в член 6;

в)

недостатъци в хармонизираните стандарти, посочени в член 6;

3.   Комисията провежда консултации със заинтересуваните страни във възможно най-кратки срокове, след което информира държавите-членки дали намира мярката за обоснована.

4.   В случаите, в които мярката, посочена в параграф 1, се обяснява с недостатък в хармонизираните стандарти, Комисията, след консултации със заинтересуваните страни и ако държавата-членка възнамерява да спазва мярката, отнася въпроса до Комитета и започва процедурата, установена в член 6, параграфи 3 и 4.

5.   В случаите, в които несъответстващата апаратура е преминала процедурата за оценка на съответствието, посочена в приложение III, заинтересуваната държава-членка се задължава да предприеме необходимите действия по отношение на автора на становището, посочено в приложение III, точка 3, и съответно информира Комисията и останалите държави-членки.

Член 11

Решение за изтегляне, забрана или ограничаване свободното движение на апаратурата

1.   За всяко решение, взето в съответствие с настоящата директива за изтегляне на апаратура от пазара, забрана или ограничаване пускането ѝ на пазара или въвеждането ѝ в експлоатация, следва да се посочи точно основание. За такива решения заинтересуваната страна следва да бъде нотифицирана незабавно като същата същевременно следва да бъде информирана и за наличните начини за отстраняване на нередностите в съответствие с действащото във въпросната държава-членка национално право, както и за ограниченията във времето, които важат затакива правни средства за защита.

2.   В случай че бъде взето такова решение, каквото е посочено в параграф 1, производителят, неговият упълномощен представител или всяко друга заинтересувана страна следва да има възможността предварително да оповести своята гледна точка освен в случаите, в които такава консултация не е възможна поради спешността на мярката, която предстои да бъде взета въз основа, в частност, на изисквания, свързани с интереса на обществеността.

Член 12

Нотифицирани органи

1.   Държавите-членки нотифицира Комисията относно органите, на които са възложили осъществяването на задачите, посочени в приложение III. При определяне на това кои органи ще бъдат посочени държавите-членки прилагат критериите, формулирани в приложение VI.

В такава нотификация се казва дали са посочени органите, на които са възложили осъществяването на задачите, посочени в приложение III, за всички апарати, покрити от настоящата директива и/или основните изисквания, посочени в приложение I, или дали обхватът на възложените задачи се ограничава до някои конкретни аспекти и/или категории апарати.

2.   Органите, които отговарят на критериите за оценка, установени със съответните хармонизирани стандарти, се считат, че отговарят на критериите, изложени в приложение VI, покривани от такива хармонизирани стандарти. Комисията публикува позоваванията на такива стандарти в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Комисията публикува списък с нотифицираните органи в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията обезпечава навременното актуализиране на този списък.

4.   Ако дадена държава-членка счита, че даден нотифициран орган вече не отговаря на критериите, изброени в приложение VI, тя информира Комисията и останалите държавите-членки по съответния начин. Комисията заличава позоваването на такъв орган от списъка, посочен в параграф 3.

ГЛАВА III

НЕПОДВИЖНО МОНТИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ

Член 13

Неподвижно монтирани инсталации

1.   Апаратура, която е пусната на пазара и която може да бъде монтирана към дадена неподвижно монтирана инсталация, представлява предмет на всички съответни разпоредби относно апаратурата, изложени настоящата директива.

Разпоредбите от членове 5, 7, 8 и 9, обаче, не са задължителни при апаратура, предназначена за монтиране към дадена неподвижно монтирана инсталация и не е налична на пазара по друг начин освен като част от дадена неподвижно монтирана инсталация. В такива случаи в придружаващата документация следва да се посочва неподвижно монтираната инсталация и нейните характеристики по отношение на електромагнитната съвместимост, както и предпазните мерки, които да се вземат при монтирането на апаратурата към инсталацията с цел недопускане влошаване съответствието на такава инсталация. Освен това, в документацията следва да е включена и информацията, посочена в член 9, параграфи 1 и 2.

2.   В случаите, в които съществуват показания за несъответствие на дадена неподвижно монтирана инсталация и, в частност, в случаите, в които са получени оплаквания относно смущения, генерирани от инсталацията, компетентните органи на заинтересуваната държава-членка могат да поискат доказателство за съответствие на неподвижно монтираната инсталация, където е уместно, и да предприемат оценяване за съответствие.

В случаите, в които е установено несъответствие, компетентните органи могат да наложат съответните подходящи мерки, чрез които неподвижно монтираната инсталация да бъде приведена в съответствие с изискванията към защитата, формулирани в приложение I, точка 1.

3.   Държавите-членки предвиждат необходимите разпоредби за намирането и посочването на лицето или лицата, отговорни за установяването на съответствие на дадена неподвижно монтирана инсталация със съответните съществени изисквания.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Отмяна

С настоящото се отменя Директива 89/336/ЕИО, считано от 20 юли 2007 г.

Позоваванията на Директива 89/336/ЕИО следва да се тълкуват като позовавания на настоящата директива и следва да се четат в съответствие с таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение VII.

Член 15

Преходни разпоредби

Държавите-членки не поставят препятствия пред пускането на пазара и/или въвеждането в експлоатация на оборудване, което съответства на разпоредбите от Директива 89/336/ЕИО и което е пуснато на пазара преди 20 юли 2009 г.

Член 16

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива в срок до 20 януари 2007 г. Те незабавно информират Комисията за това. Те прилагат тези разпоредби, считано от 20 юли 2007 г. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държави-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 17

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 15 декември 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

A. NICOLAÏ


(1)  ОВ С 220, 16.9.2003 г., стр. 13.

(2)  Становище на Европейския парламент от 9 март 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 29 ноември 2004 г.

(3)  ОВ L 139, 23.5.1989 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ С 136, 4.6.1985., стр. 1.

(6)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(7)  ОВ L 240, 7.9.2002. г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003, стр. 5).

(8)  Конституция и Конвенция на Международния съюз по телекомуникации, приета от Допълнителната конференция на пълномощните представители (Женева, 1992), изменена от Конференция на пълномощните представители (Киото, 1994).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5

1.   Изисквания по отношение на защитата

Оборудването следва да бъде конструирано и произведено с оглед придържане към актуалните постижения в тази област и да обезпечава следното:

а)

генерираните електромагнитни смущения да не надвишават нивото, над което радио- и телекомуникационното оборудване или друго оборудване не работи както е предвидено;

б)

отличава се с ниво на имунитет към електромагнитни смущения, с каквито се очаква да се сблъска по време на експлоатация, което ниво му позволява да работи без неприемливо влошаване при експлоатация по предназначение.

2.   Специфични изисквания към неподвижно монтираните инсталации

Инсталация и проектна експлоатация на нейните компоненти

При инсталирането на дадена неподвижно монтирана инсталация се прилагат най-добрите практически постижения в техниката и се взема под внимание информацията относно експлоатационните характеристики на нейните компоненти с оглед спазване изискванията за защита, изложени в точка 1. Тези най-добри практически постижения в техниката се документират, а самата документация се съхранява от отговорното лице (отговорните лица) и е на разположение на съответните вътрешнодържавни органи за проверка за целия срок на експлоатация на неподвижно монтираната инсталация.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 7

(вътрешен контрол на продукцията)

1.

Производителят извършва оценка на електромагнитната съвместимост на апаратурата въз основа на съответните явления с оглед привеждането в съответствие със съответните изисквания, изложени в приложение I, точка 1. Правилното прилагане на всички свързани с тези явления хармонизирани стандарти, позоваванията на които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, се считат за равносилни на провеждане оценяване на електромагнитната съвместимост.

2.

При оценяването на електромагнитната съвместимост се вземат предвид всички нормални условия на експлоатация по предназначение. В случаите, в които за апаратурата съществува възможност за експлоатация при различни конфигурации, в резултат от оценяването на електромагнитната съвместимост следва да се получи потвърждение относно това дали апаратурата отговаря на изискванията за защита, изложени в приложение I, точка 1, при всички възможни конфигурации, определени от производителя като представителни за приложенията на изделието.

3.

В съответствие с разпоредбите, посочени в приложение IV, производителят съставя техническа документация, в която посочва доказателства за съответствието на апаратурата със съществените изисквания от настоящата директива.

4.

Производителят или неговият упълномощен представител в Общността съхранява техническата документация на разположение на техническите органи за период най-малко десет години след датата на производство на последния екземпляр от дадената апаратура.

5.

Съответствието на апаратурата на всички съответни съществени изисквания се потвърждава с декларация за съответствие, важаща за Европейската общност, издадена от производителя или неговия упълномощен представител в Общността.

6.

Производителят или неговият упълномощен представител в Общността съхранява декларация за съответствие, важаща за Европейската общност на разположение на техническите органи за период най-малко десет години след датата на производство на последния екземпляр от дадената апаратура.

7.

В случай че нито производителят, нито неговият упълномощен представител има седалище на територията на Общността, задължението за съхраняване на техническата документация и на декларацията, важаща за територията на Общността, пада върху лицето, което се занимава с пласирането на апаратурата на европейския пазар.

8.

Производителят следва задължително да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че изделията са произведени в съответствие с техническата документация, упомената в точка 3 и с онези разпоредби от настоящата директива, които се отнасят до такива изделия.

9.

Техническата документация и на декларацията, важаща за територията на Общността, се съставят в съответствие с разпоредбите, изложени в приложение IV.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 7

1.

Тази процедура се състои в прилагането на приложение II в следния ред:

2.

Производителят или неговият упълномощен представител в Общността представя техническата документация на нотифицирания орган, посочен в член 12, и искат от нотифицирания орган да направи оценка на същата. Производителят или неговият упълномощен представител в Общността посочват на нотифицирания орган кои аспекти от основните изисквания трябва да се оценят от нотифицирания орган.

3.

Нотифицираният орган преглежда техническата документация и оценява дали техническата документация отразява правилно, че изискванията от директивата, които е необходимо да се оценяват, са спазени. Ако съответствието на апаратурата е потвърдено, нотифицираният орган издава становище на производителя или неговия упълномощен представител в Общността, в което се потвърждава съответствието на апаратурата. Това становище се ограничава до онези аспекти от съществените изисквания, които са били подложени на оценка от страна на нотифицирания орган.

4.

Производителят добавя становището на нотифицирания орган към техническата документация.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ВАЖАЩА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1.   Техническа документация

Техническата документация е необходимо да бъде съставена така че да позволява съответствието на апаратурата да може да бъде подложено на оценка. В нея следва задължително да са отразени конструкцията и производството на апаратурата, като в частност следва да се съдържа следното:

Общо описание на апаратурата;

Доказателства за съответствие с хармонизираните стандарти, ако такива са налице, с пълно или частично приложение;

В случаите, в които производителят не е прилагал хармонизираните стандарти или ги е прилагал само частично, описание и обяснение на стъпките, предприети за спазване на съществените изисквания от директивата, включително описание на оценката за електромагнитната съвместимост съгласно приложение II, точка 1, резултатите от направените проектни изчисления, проведените изпитвания, отчети от изпитвания и т.н.;

Становище от нотифицирания орган в случаите, в които е следвана процедурата, упомената в Приложение III.

2.   Декларация за съответствие, важаща за територията на Европейската общност

Декларацията за съответствие, важаща за територията на Европейската общност, следва задължително да съдържа най-малко следното:

позоваване на настоящата директива,

посочване на апаратурата, за която се отнася, съгласно член 9, параграф 1,

названието и адреса на производителя, а там, където е уместно — названието и адреса на упълномощения му представител в Общността,

датирано позоваване на спецификация, съгласно която се декларира съответствието, с оглед обезпечаване съответствието на апаратурата с разпоредбите от настоящата директива,

датата на такава декларация,

самоличността и подписа на лицето, оправомощено да задължава производителя или неговия упълномощен представител.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МАРКИРОВКА „СЕ“, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 8

Маркировката „СЕ“ се състои от инициалите „СЕ“, които имат следната форма:

Image

Маркировката „СЕ“ следва да е с височина поне 5 mm. Ако маркировката „СЕ“ се намали или увеличи, следва задължително да се спазват посочените на горния чертеж пропорции.

Маркировката „СЕ“ трябва да бъде закрепена върху табелата с данните на апаратурата. В случаите, в които това не е възможно или не е сигурно предвид естеството на апаратурата, същото следва да се прикрепи или нанесе върху опаковката, ако такава е налице, както и в придружаващите документи.

В случаите, в които апаратурата е предмет на други директиви, където са засегнати други аспекти и където също е предвидено маркировката „СЕ“, същото се отразява и факта, че апаратурата съответства също и на тези други директиви.

При все това, там, където една или повече от тези директиви позволяват производителят по време на даден преходен период, да избира кои разпоредби да прилага, маркировката „СЕ“ посочва съответствието само на онези директиви, които са приложени от производителя. В такъв случай в документите, известията или ръководствата за експлоатация, които се изискват съгласно такива директиви и които придружават такава апаратура, следва задължително да се представят подробности от приложените директиви съгласно публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз текстове на такива директиви.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОРГАНИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ НОТИФИЦИРАТ

1.

Органите, нотифицирани от държавите-членки, следва да отговарят най-малко на следните условия:

а)

наличие на персонал и на необходимите средства и оборудване;

б)

техническа компетентност и професионална квалификация на персонала;

в)

независимост при изготвянето на отчетите и изпълняването на проверочната функция, предвидена съгласно настоящата директива;

г)

независимост на личния състав и на техническия персонал по отношение на всички заинтересувани страни, групи или лица, имащи пряко или непряко отношение към въпросното оборудване;

д)

пазене на професионална тайна от страна на персонала;

е)

притежаване на застраховка „Гражданска отговорност“, освен в случаите, в които такава отговорност се покрива за сметка на държавата-членка съгласно вътрешнодържавната законова уредба.

2.

Изпълнението на условията, определени в точка 1, се проверява на известни интервали от време от компетентните органи на държавата-членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Директива 89/336/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, точка 1

Член 2, параграф 1, буква а), б) и в)

Член 1, точка 2

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 1, точка 3

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 1, точка 4

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 1, точки 5 и 6

Член 2, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 1, параграф 4

Член 2, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 5 и приложение I

Член 5

Член 4, параграф 1

Член 6

Член 4, параграф 2

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1 и 2

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 8, параграф 1

Член 6, параграф 3 и 4

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 10, параграф 1 и 2

Член 9, параграф 2

Член 10, параграф 3 и 4

Член 9, параграф 3

Член 10, параграф 5

Член 9, параграф 4

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 7, приложение II и III

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 8

Член 10, параграф 2

Член 7, приложение II и III

Член 10, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 5

Член 7, приложение II и III

Член 10, параграф 6

Член 12

Член 11

Член 14

Член 12

Член 16

Член 13

Член 18

Приложение I, точка 1

Приложение IV, точка 2

Приложение I, точка 2

Приложение V

Приложение II

Приложение VI

Приложение III, последен параграф

Член 9, параграф 5


Top