Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994A0103(74)

Споразумение за Европейското икономическо пространство

OJ L 1, 3.1.1994, p. 3–522 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 052 P. 3 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 053 P. 4 - 388
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 053 P. 4 - 388
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 106 P. 4 - 373

In force

11/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

4


21994A0103(74)


L 001/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ

ПЪРВА ЧАСТ

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

ВТОРА ЧАСТ

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Глава 1

Основни принципи

Глава 2

Продукти на земеделието и рибарството

Глава 3

Сътрудничество в областта на митниците и улесняването на търговията

Глава 4

Други правила относно свободното движение на стоки

Глава 5

Продукти от въглища и стомана

ТРЕТА ЧАСТ

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ

Глава 1

Работници и самостоятелно заети лица

Глава 2

Право на установяване

Глава 3

Услуги

Глава 4

Капитали

Глава 5

Сътрудничество в областта на икономическата и паричната политика

Глава 6

Транспорт

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава 1

Правила, прилагани спрямо предприятията

Глава 2

Държавни помощи

Глава 3

Други общи правила

ПЕТА ЧАСТ

ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ЧЕТИРИТЕ СВОБОДИ

Глава 1

Социална политика

Глава 2

Защита на потребителите

Глава 3

Околна среда

Глава 4

Статистически данни

Глава 5

Дружествено право

ШЕСТА ЧАСТ

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЧЕТИРИТЕ СВОБОДИ

СЕДМА ЧАСТ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава 1

Структура на асоциирането

Глава 2

Процедура по вземане на решения

Глава 3

Еднакво тълкуване, процедура по надзор и уреждане на спорове

Глава 4

Защитни мерки

ОСМА ЧАСТ

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ДЕВЕТА ЧАСТ

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА,

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ГРЪЦКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

И

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ,

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

по-нататък наричани за краткост „ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ“,

УБЕДЕНИ, че Европейското икономическо пространство ще допринесе за изграждането на Европа, основана на мира, демокрацията и правата на човека;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ високия приоритет, който придават на привилегированите отношения, основани на близостта между тях, на съществуващите отдавна техни общи ценности и на европейската им идентичност, които обединяват Европейската общност, нейните държави-членки и държавите от ЕАСТ;

РЕШЕНИ да подпомогнат чрез пазарната икономика за либерализация на световната търговия и за осъществяване на сътрудничество в тази област, при спазване по-специално на разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията и на Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД своята цел да установят единно и динамично Европейско икономическо пространство, основано на общи правила и еднакви условия на конкуренция, осигурено със съответните инструменти, включително и юридически, необходими за неговото осъществяване, и основаващо се на равенство, взаимодействие и обща балансираност на ползите, правата и задълженията на договарящите се страни;

РЕШЕНИ да осъществят по възможно най-пълен начин свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали в цялото Европейско икономическо пространство, както и да засилят и разширят своето сътрудничество по отношение на политиката на подпомагане и на хоризонталните политики;

ЗАГРИЖЕНИ да подпомагат хармоничното развитие на Европейското икономическо пространство и убедени в необходимостта от допринасяне, чрез прилагане на настоящия договор, за намаляване на икономическите и социални различия между регионите;

КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да подпомогнат укрепването на сътрудничеството между членовете на Европейския парламент и парламентите на държавите от ЕАСТ, както и между социалните партньори от Европейската общност и тези от държавите от ЕАСТ;

УБЕДЕНИ във важната роля, която частните лица ще играят в Европейското икономическо пространство чрез упражняването на правата, които им предоставя настоящото споразумение и чрез правната защита на тези права;

РЕШЕНИ да предпазват, защитават и подобряват качеството на околната среда и да гарантират, че използването на природните ресурси ще бъде предпазливо, рационално и по-специално съответстващо на принципа за устойчиво развитие и на дейността по опазване и превенция;

РЕШЕНИ да осъществяват своята бъдеща дейност по създаване на нормативни документи, като се стремят към постигане на висока степен на защита на човешкото здраве, сигурност и опазване на околната среда;

КАТО СЪЗНАВАТ значението на развитието на социалното измерение, по-специално на еднаквото третиране на мъжете и жените в Европейското икономическо пространство, и като изразяват желание да осигуряват икономическия и социален напредък, както и да спомагат за създаване на необходимите условия за осигуряване на пълна трудова заетост, повишаване на жизненото равнище и подобряване на условията на труд в рамките на Европейското икономическо пространство;

РЕШЕНИ да насърчават интересите на потребителите и да укрепват техните позиции на пазара, с цел да им бъде осигурена висока степен на защита;

ПРИВЪРЗАНИ към общите цели, които са насочени към укрепване на научната и технологична база на европейската промишленост, и към подпомагането й, за да стане тя по-конкурентноспособна в международен план;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че сключването на настоящото споразумение в никакъв случай не ограничава възможността на която и да било държава от ЕАСТ да се присъедини към Европейските общности;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че при пълно зачитане на независимостта на съдилищата, целта на договарящите се страни е да постигнат и осигуряват еднакво тълкуване и прилагане на настоящото споразумение и на разпоредбите от законодателството на Общността, основните принципи на които са възпроизведени в настоящото споразумение, както и да постигнат еднакво третиране на лицата и стопанските субекти по отношение на четирите свободи и условията на конкуренция;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че настоящото споразумение не ограничава независимостта при вземане на решения на договарящите се страни, нито възможността им да сключват договори, при спазване на условията на разпоредбите на настоящото споразумение и в рамките, определени от международното публично право,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

ПЪРВА ЧАСТ

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Член 1

1.   Настоящото споразумение за асоцииране има за цел да подпомага постоянното и балансирано укрепване на търговските и икономически отношения между договарящите се страни, при еднакви условия на конкуренция и при спазване на същите правила за създаване на еднородно Европейско икономическо пространство, наричано по-нататък за краткост „ЕИП“.

2.   С цел постигането на определените в параграф 1 цели, асоциирането включва съгласно разпоредбите на настоящото споразумение:

а)

свободното движение на стоки,

б)

свободното движение на хора,

в)

свободното движение на услуги,

г)

свободното движение на капитали,

д)

установяването на режим, осигуряващ истинска конкуренция и еднакво спазване на свързаните с нея правила,

е)

укрепване на сътрудничеството в други области, като научните и развойни изследвания, околната среда, образованието и социалната политика.

Член 2

За целите на настоящото споразумение:

а)

„споразумение“ означава текстът на споразумението, протоколите и приложенията към него, както и актовете, към които се прави позоваване;

б)

„държави от ЕАСТ“ означава Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и съгласно условията, залегнали в член 1, параграф 2 от Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, Княжество Лихтенщайн (1);

в)

терминът „договарящи се страни“ по отношение на Общността и нейните държави-членки означава или Общността и нейните държави-членки, или Общността, или нейните държави-членки. Смисълът, който трябва да се влага в тези изрази във всеки отделен случай, ще бъде извличан от съответните разпоредби на настоящото споразумение и от съответните компетенции на Общността и на нейните държави-членки, така както те произтичат от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Член 3

Договарящите се страни вземат всички мерки с общ или специален характер, необходими за осигуряване на изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящото споразумение.

Те се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да поставят под заплаха осъществяването на целите на настоящото споразумение.

Освен това те подпомагат сътрудничеството в рамките на настоящото споразумение.

Член 4

В обхвата на приложение на настоящото споразумение, и без да се засягат специалните разпоредби, които то предвижда, се забранява извършване на всякаква дискриминация, основана на национална принадлежност.

Член 5

Всяка договаряща се страна има право във всеки момент да представи за разглеждане даден проблем пред Съвместния комитет на ЕИП или пред Съвета на ЕИП, съгласно реда и условията предвидени съответно в член 92, параграф 2 и в член 89, параграф 2.

Член 6

Без да се засяга бъдещото развитие на съдебната практика, разпоредбите на настоящото споразумение, когато по същество са идентични на съответните правила на Договора за създаване на Европейската икономическа общност, на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и на актовете, приети при прилагане на тези два договора, се тълкуват за целите на въвеждането и прилагането им съгласно съответната съдебна практика на Съда на Европейските общности, предхождаща датата на подписване на настоящото споразумение.

Член 7

Актовете на които се прави позоваване или които се съдържат в приложенията на настоящото споразумение или в решенията на Съвместния комитет на ЕИП, са задължителни за договарящите се страни и представляват съставна част от, или се включват в тяхната вътрешна правна уредба по следния начин:

а)

даден акт, който съответства на определен регламент на ЕИО, се включва като такъв във вътрешната правна уредба на договарящите се страни;

б)

даден акт, който съответства на определена директива на ЕИО предоставя на договарящите се страни възможността да изберат формата и начините на неговото прилагане.

ВТОРА ЧАСТ

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

ГЛАВА 1

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Член 8

1.   Свободното движение на стоките между договарящите се страни се установява съгласно разпоредбите на настоящото споразумение.

2.   Ако не е предвидено друго, членове 10 - 15, 19, 20 и 25 - 27 се прилагат единствено към продуктите, които са с произход от договарящите се страни.

3.   Ако не е предвидено друго, разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат единствено към:

а)

продуктите, които се съдържат в глави 25 - 97 на хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, с изключение на продуктите, изброени в протокол 2;

б)

към продуктите, които се съдържат в Протокол 3, като се имат предвид предвидените в този протокол специални изисквания.

Член 9

1.   Правилата за произход са определени в протокол 4. Те се прилагат, без да се засягат международните задължения, които договарящите се страни са поели или могат да поемат в рамките на Общото споразумение за митата и търговията.

2.   С цел повишаване на резултатите, постигнати от настоящото споразумение, договарящите се страни ще продължат да полагат усилия за по-нататъшно подобряване и опростяване на всички аспекти, свързани с правилата за произход, и за засилване на сътрудничеството им в областта на митата.

3.   Първи преглед на постигнатия напредък ще се извърши преди края на 1993 г. Впоследствие тези прегледи ще се провеждат на всеки две години. Договарящите се страни се ангажират въз основа на тези прегледи да вземат решение относно мерките, които е необходимо да се включват в настоящото споразумение.

Член 10

Забранява се прилагането на вносни и износни мита, както и на всякакви мерки с еквивалентен ефект между договарящите се страни. Без да се засягат предвидените правила в протокол 5, тази забрана също така се прилага и спрямо митническите такси от фискално естество.

Член 11

Количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект се забраняват между договарящите се страни.

Член 12

Количествените ограничения върху износа и всички мерки, имащи равностоен ефект се забраняват между договарящите се страни.

Член 13

Разпоредбите на членове 11 и 12 не изключват забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитното преминаване на стоки, основаващи се на съображенията за обществен морал, обществен ред или обществена сигурност; за закрила на живота и здравето на хората, животните или растенията; за закрила на националните богатства с художествена, историческа или архитектурна стойност; за закрила на индустриалната и търговската собственост. Тези забрани или ограничения не могат да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение върху търговията между договарящите се страни.

Член 14

Нито една от договарящите се страни не може да налага, пряко или косвено, каквито и да било вътрешни данъци върху стоките на други договарящи се страни, които надвишават наложените пряко или косвено върху подобните местни стоки.

Освен това нито една от договарящите се страни не може да налага върху стоките на други договарящи се страни вътрешни данъци от такъв характер, че да дава косвена закрила на други стоки.

Член 15

Когато стоките се експортират на територията на някоя от договарящите се страни, размерът на подлежащите на възстановяване платени данъци не може да превишава размера на налаганите върху тях вътрешни данъци нито пряко, нито косвено.

Член 16

1.   Договарящите се страни извършват промени в националните си монополи с търговски характер, така че да се гарантира, че при съществуващите пазари и условия на снабдяване няма да има никаква дискриминация между гражданите на държавите-членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ.

2.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат към всяка институция или орган, чрез които компетентните органи на договарящите се страни de jure или de facto контролират, управляват или влияят значително, пряко или косвено, върху вноса или износа между договарящите се страни. Тези разпоредби се прилагат също по отношение на делегираните от държавата монополи.

ГЛАВА 2

ПРОДУКТИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И РИБАРСТВОТО

Член 17

Разпоредбите и специалните правила относно ветеринарното и фитосанитарното законодателство, се съдържат в приложение I.

Член 18

Без да се засягат специалните правила, уреждащи търговията със земеделски продукти, договарящите се страни следят прилагането на предвидените в член 17 и член 23, букви a) и б) правила, които се отнасят за продукти, различни от уредените в член 8, параграф 3, да не бъде възпрепятствано от други технически пречки пред търговията. Прилага се член 13.

Член 19

1.   Договарящите се страни ще разглеждат всички затруднения, които биха могли да се появят при търговията им със земеделски продукти, и ще търсят подходящи решения за тях.

2.   Договарящите се страни поемат ангажимент да продължат полагането на усилия за постигане на постепенна либерализация на търговията със земеделски продукти.

3.   За тази цел договарящите се страни преди края на 1993 г., а впоследствие на всеки две години, извършват преглед на условията относно търговията им със земеделски продукти.

4.   След като станат ясни резултатите от тези прегледи, в рамките на съответните им земеделски политики, и като имат предвид резултатите от преговорите от уругвайския кръг, договарящите се страни вземат решения в рамките на настоящото споразумение, за извършване на ново намаляване на пречките пред търговския обмен в земеделския сектор на преференциална, двустранна или многостранна, взаимна и взаимноизгодна основа, независимо от техния характер, включително и на тези, които произтичат от националните монополи с търговски характер в областта на земеделието.

Член 20

Разпоредбите и правилата, прилагани по отношение на рибата и другите морски продукти, се съдържат в Протокол № 9.

ГЛАВА 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МИТНИЦИТЕ И УЛЕСНЯВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА

Член 21

1.   С цел да се улесни търговията помежду им, договарящите се страни опростяват контрола и формалностите по границите. Правилата, които се прилагат за тази цел, се съдържат в Протокол 10.

2.   Договарящите се страни ще си оказват взаимопомощ в областта на митниците, за да осигурят правилното прилагане на митническото си законодателство. Правилата, които се прилагат за тази цел, се съдържат в протокол 11.

3.   В съответствие с правилата, определени в част VI, договарящите се страни засилват и разширяват своето сътрудничество с цел опростяване на процедурите, прилагани при търговията със стоки, по-специално в рамките на програми, проекти и дейности на Общността, имащи за цел улесняване на търговията.

4.   Въпреки разпоредбите на член 8, параграф 3, настоящият член се прилага за всички продукти.

Член 22

Договарящата се страна, която възнамерява да намали ефективния размер на своите мита или такси с еквивалентен ефект, прилагани към трети страни, ползващи се със статут на най-облагодетелствана нация, или да преустанови тяхното прилагане, информира ако е възможно Съвместния комитет на ЕИП за това намаление или това преустановяване най-малко тридесет дни преди датата на неговото влизане в сила. Тя се запознава с всички направени забележки от другите договарящи се страни относно нарушенията, до които то би могло да доведе.

ГЛАВА 4

ДРУГИ ПРАВИЛА ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 23

Разпоредбите и специалните изисквания се съдържат:

а)

в Протокол 12 и в приложение II относно техническите правила, стандартите, изпитанията и сертифицирането;

б)

в Протокол 47 относно премахването на техническите пречки пред търговията с лозаро-винарски продукти;

в)

в приложение III относно отговорността за вреди от стоки.

Ако не е предвидено друго, те се прилагат към всички продукти.

Член 24

Разпоредбите и специалните изисквания относно енергията, се съдържат в приложение IV.

Член 25

Когато спазването на членове 10 и 12 налага:

а)

реекспорт към трета страна по отношение на която договарящата се страна-износител поддържа прилагането при износ на въпросния продукт количествени ограничения, износни сборове или такси с еквивалентен ефект, или

б)

появата на сериозен недостиг или заплаха от възникване на сериозен недостиг на продукт, който е основен за договарящата се страна-износител,

и когато горепосочените положения предизвикват или рискуват да предизвикат сериозни затруднения за договарящата се страна-износител, последната може да предприеме съответни мерки според предвидените процедури в член 113.

Член 26

Антидъмпингови мерки, изравнителни мита и мерки за санкциониране на незаконни търговски практики, използвани от трети страни, не могат да се прилагат в отношенията между договарящите се страни, освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго.

ГЛАВА 5

ПРОДУКТИ ОТ ВЪГЛИЩА И СТОМАНА

Член 27

Разпоредбите и правилата, свързани с продуктите от въглища и стомана, се съдържат в протокол 14 и 25.

ЧАСТ III

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ

ГЛАВА 1

РАБОТНИЦИ И САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА

Член 28

1.   Осигурява се свободното движение на работници между държавите-членки на ЕО и държавите от ЕАСТ.

2.   То предполага премахването на всякаква дискриминация, основана на национална принадлежност, между работниците на държавите-членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ, по отношение на трудовата заетост, възнаграждението и другите условия на работа и заетост.

3.   То включва правото, като се има предвид че е възможно прилагане на ограничения, ако те са оправдани от съображения, свързани с обществения ред, обществената безопасност или общественото здраве:

а)

да се отговаря на действителни предложения за работа;

б)

да се извършва свободно движение за тази цел в рамките на териториите на държавите-членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ;

в)

да се пребивава в някоя от държавите-членки на ЕО или от държавите от ЕАСТ за целите на заетостта съгласно разпоредбите относно заетостта на гражданите на тази държава, установени в законовите, подзаконовите и административните актове;

г)

да се остава на територията на определена държава-членка на ЕО или на държава от ЕАСТ, след наемане на работа.

4.   Разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заетостта в публичната администрация.

5.   Специалните разпоредби, прилагани към свободното движение на работници, се съдържат в приложение V.

Член 29

В областта на социалната сигурност, за да се осъществи свободното движение на работниците и самостоятелно заетите лица, договарящите се страни съгласно приложение VI осигуряват на работниците и самостоятелно заетите лица, както и на лицата, притежаваци техните права по-специално:

а)

сумирането, на натрупаните периоди на трудов стаж, които са зачетени от различните национални законодателства, с цел придобиване и поддържане на правото на обезщетения, както и за тяхното изчисляване;

б)

изплащането на обезщетения на лицата, които живеят на териториите на договарящите се страни.

Член 30

С цел да се улесни достъпът и извършването на дейности, упражнявани от работници и самостоятелно заети лица, договарящите се страни вземат необходимите мерки, посочени в приложение VII, за взаимното признаване на дипломи, сертификати и други документи за завършено обучение и за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на договарящите се страни за достъп и извършване на дейности, упражнявани от работници и самостоятелно заети лица.

ГЛАВА 2

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ

Член 31

1.   В рамките на разпоредбите на настоящото споразумение, прилагането на ограничения относно свободата на установяване на гражданите на някоя от държавите-членки на ЕО или от държавите от ЕАСТ на територията на друга от тези държави, се забранява. Настоящата разпоредба включва също така и създаването на агенции, клонове или филиали от гражданите на някоя от държавите-членки на ЕО или от държавите от ЕАСТ, установени на територията на една от тези държави.

Свободата на установяване включва правото на достъп до дейности, упражнявани от самостоятелно заети лица, и тяхното извършване, както и образуването и управлението на предприятия, по-специално на дружества по смисъла на член 34, втори параграф, при условията, които са определени от законодателството на страната по установяване за нейните собствени граждани, като се имат предвид разпоредбите на глава 4.

2.   Специалните разпоредби, прилагани към правото на установяване, се съдържат в приложения VIII - XI.

Член 32

Разпоредбите на настоящата глава, доколкото се отнася до дадена договаряща се страна, не се прилагат спрямо дейностите, които в тази договаряща се страна, дори и инцидентно, са свързани с упражняването на публична власт.

Член 33

Разпоредбите на настоящата глава и мерките, които се вземат по силата на тези разпоредби, не засягат прилагането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, предвиждащи специален режим спрямо чуждестранните граждани на основание съображения за обществения ред, обществената безопасност или общественото здраве.

Член 34

Дружествата, които са създадени в съответствие със законодателството на държава-членка на ЕО или на държава от ЕАСТ и чието седалище, централно управление или основно място на стопанска дейност се намират на територията на договарящите се страни, за целите на настоящата глава се третират по същия начин, както физическите лица, които са граждани на държави-членки на ЕО или на държави от ЕАСТ.

Под „дружества“ се разбират дружествата, които са създадени по гражданското или търговското право, включително кооперативните сдружения и други юридически лица, уредени от публичното или частното право, с изключение на тези с нестопанска цел.

Член 35

Член 30 се прилага по отношение на материята, уредена от настоящата глава.

ГЛАВА 3

УСЛУГИ

Член 36

1.   В рамките на настоящото споразумение се забраняват ограниченията на свободното предоставяне на услуги на територията на договарящите се страни по отношение на гражданите на държавите-членки на ЕО или на държавите от ЕАСТ, установили се на територията на държава-членка на ЕО или на държава от ЕАСТ, различна от тази, в която се намира лицето, за което са предназначени услугите.

2.   Специалните разпоредби, прилагани към свободното предоставяне на услуги, се съдържат в приложения IX - XI.

Член 37

Услугите се считат за „услуги“ по смисъла на настоящото споразумение, ако те обикновено се предоставят срещу възнаграждение, доколкото не са уредени от разпоредбите, отнасящи се до свободата на движение на стоки, капитали и хора.

По-конкретно „услугите“ включват:

a)

дейности от промишлен характер,

б)

дейности от търговски характер,

в)

дейности на занаятчиите,

г)

дейности на свободните професии.

Без да се засягат разпоредбите на глава 2, лицето, предоставящо услуга може за целта да упражнява временно своята дейност в държавата, в която услугата се предоставя, при същите условия, каквито тази държава прилага спрямо своите граждани.

Член 38

Свободното предоставяне на услуги от областта на транспорта се урежда от разпоредбите на глава 6.

Член 39

Членове 30 и 32 - 34 се прилагат по отношение на материята, която се урежда от настоящата глава.

ГЛАВА 4

КАПИТАЛИ

Член 40

В рамките на разпоредбите на настоящото споразумение са забранени ограниченията между договарящите се страни, свързани с движението на капитали, принадлежащи на лица, които пребивават в държави-членки на ЕО или в държави от ЕАСТ, както и всяка дискриминация, основана на гражданство или на мястото на пребиваване на страните, или на място на инвестиране на капиталите. Необходимите разпоредби за прилагането на настоящия член, се съдържат в приложение XII.

Член 41

По текущите разплащания, свързани с движението на стоки, хора, услуги или капитали между договарящите се страни в рамките на настоящото споразумение, не могат да бъдат налагани никакви ограничения.

Член 42

1.   Когато национални правила, регулиращи капиталовия пазар и кредитната система се прилагат към движението на капитали, либерализирано в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, това се прави по недискриминационен начин.

2.   Заемите за пряко или непряко финансиране на държава-членка на ЕО или на държава от ЕАСТ или на нейни регионални или местни власти, не се отпускат или предоставят в други държави-членки на ЕО или в други държави от ЕАСТ, освен ако заинтерсованите държави са се споразумели за това.

Член 43

1.   Когато различия в разпоредбите относно валутния обмен на държавите-членки на ЕО или на държавите от ЕАСТ биха довели лицата, които пребивават в една от тези държави, да използват улесненията относно паричните преводи в рамките на територията на договарящите се страни, така както те са предвидени в член 40, с цел да се заобиколят разпоредбите на някоя от тези държави по отношение на трети страни, заинтересованата договаряща се страна може да вземе съответните мерки за отстраняването на тези затруднения.

2.   Когато движението на капитали предизвиква сътресения при функционирането на капиталовия пазар на някоя от държавите-членки на ЕО или на някоя от държавите от ЕАСТ, заинтересованата договаряща се страна може да вземе защитни мерки в областта на движението на капитали.

3.   Ако компетентните власти на някоя от договарящите са страни извършат промяна на обменния курс, която нарушава сериозно условията на конкуренция, останалите договарящи се страни имат право да вземат необходимите мерки за точно определен ограничен период от време, за да предотвратят последиците от това действие.

4.   Когато възникнат затруднения или сериозна заплаха от затруднения в платежния баланс на някоя от държавите-членки на ЕО или на държавите от ЕАСТ, които са предизвикани или от цялостно нарушаване на платежния баланс или в резултат от вида на валутите с които тя разполага, и които са в състояние да застрашат функционирането на настоящото споразумение, заинтересованата договаряща се страна има право да вземе защитни мерки.

Член 44

Общността от една страна и държавите от ЕАСТ от друга страна при прилагането на разпоредбите на член 43 прибягват до прилагането на своите вътрешни процедури, както това е предвидено в протокол 18.

Член 45

1.   Решенията, становищата и препоръките относно предвидените мерки в член 43 се нотифицират на Съвместния комитет на ЕИП.

2.   Относно всички мерки се извършват предварителни консултации и размяна на информация в рамките на Съвместния комитет на ЕИП.

3.   Въпреки това в случаите, посочени в член 43, параграф 2, заинтересованата договаряща се страна има право поради съображения, свързани със секретност и неотложност, да вземе при необходимост горепосочените мерки, без да извършва предварителни консултации и размяна на информация.

4.   В случаите, посочени в член 43, параграф 4, когато неочаквана криза засегне платежния баланс и предвидените процедури в параграф 2 не могат да бъдат спазени, заинтересованата договаряща се страна има право с предохранителна цел да вземе необходимите защитни мерки. Тези мерки трябва да причиняват минимално смущение при функционирането на настоящото споразумение, и обсегът им не трябва да надвишава стриктно необходимото за преодоляването на неочаквано появилите се затруднения.

5.   Мерките, взети съгласно разпоредбите на параграфи 3 и 4, се нотифицират най-късно към датата на тяхното влизане в сила; размяната на информация, консултациите и нотифицирането, посочени в параграф 1, се извършват възможно най-скоро след това.

ГЛАВА 5

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Член 46

Договарящите се страни извършват размяна на мнения и на информация относно прилагането на настоящото споразумение и влиянието на интеграцията върху икономическата дейност и върху провеждането на икономическата и паричната политика. Освен това те могат да обсъждат макроикономическата обстановка, политика и перспективи. Тази размяна на мнения и информация няма задължителен характер.

ГЛАВА 6

ТРАНСПОРТ

Член 47

1.   Членове 48 - 52 се прилагат за железопътния, автомобилния и водния транспорт.

2.   Специалните разпоредби, прилагани към всички видове транспорт, се съдържат в приложение XIII.

Член 48

1.   Разпоредбите на дадена държава-членка на ЕО или на дадена държава от ЕАСТ относно железопътния, автомобилния и водния транспорт, които не са визирани в приложение XIII, не могат да бъдат с по-неблагоприятен пряк или непряк ефект по отношение на превозвачите от другите държави в сравнение с националните превозвачи на тази държава.

2.   Всяка договаряща се страна, която се отклонява от принципа, посочен в параграф 1, нотифицира за това Съвместния комитет на ЕИП. Останалите договарящи се страни, които не приемат това отклоняване, имат право да вземат съответните контрамерки.

Член 49

Приемат се за съвместими с настоящото споразумение помощите, които отговарят на нуждите от координиране на транспорта или които представляват възстановяване за разпределяне на някои задължения, които са част от понятието обществена услуга.

Член 50

1.   При транспорта в рамките на територията на договарящите се страни е забранено прилагането на дискриминационни мерки, които се изразяват в налагането от страна на превозвача, за едни и същи стоки при използване на еднакви транспортни връзки, на различни цени и условия на транспортиране, налагани поради страната на произход или поради предназначението на превозваните стоки.

2.   Компетентният орган, предвиден в част VII, разглежда по своя собствена инициатива или по искане на някоя от държавите-членки на ЕО или на някоя от държавите от ЕАСТ случаите на дискриминация, които са визирани в настоящия член, и в рамките на своите вътрешни правила, взема необходимите решения.

Член 51

1.   Прилагането спрямо транспорта, извършван в рамките на територията на договарящите се страни, на цени и условия, които съдържат елементи, представляващи подпомагане или защита в полза на едно или няколко предприятия или производства, е забранено, освен в случай когато това е разрешено от компетентния орган, посочен в член 50, параграф 2.

2.   Компетентният орган по своя собствена инициатива или по искане на някоя от държавите-членки на ЕО или на някоя от държавите от ЕАСТ, разглежда цените и условията, посочени в параграф 1, като по-специално взема предвид от една страна изискванията за провеждане на адекватна икономическа регионална политика, нуждите на слаборазвитите региони, както и на регионите, които са сериозно засегнати от политически обстоятелства и, от друга страна, отражението на тези цени и условия върху конкуренцията между различните начини на транспорт.

Компетентният орган взема необходимите решения в рамките на своите вътрешни правила.

3.   Забраната, посочена в параграф 1, не засяга конкурентните тарифи.

Член 52

Таксите или налозите, които независимо от стойността на транспорта се събират от превозвача при преминаването на граници, не трябва да надвишават определен разумен размер, който взема предвид действително направените разходи при преминаването. Договарящите се страни се стремят да намаляват постепенно тези разходи.

ЧАСТ IV

КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ОБЩИ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1

ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ СПРЯМО ПРЕДПРИЯТИЯТА

Член 53

1.   Забраняват се като несъвместими с функционирането на настоящото споразумение: всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които могат да засегнат търговията между договарящите се страни и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на територията, на която действа настоящото споразумение, и в частност такива, които:

а)

пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията,

б)

ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвестициите,

в)

осъществяват подялба на пазари или на доставчици,

г)

прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни условия,

д)

поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на допълнителни задължения, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

2.   Всички споразумения или решения, които са забранени в съответствие с настоящия член, са нищожни.

3.   Разпоредбите на параграф 1 могат да бъдат обявени за неприложими по отношение на:

всяко споразумение или определен вид споразумения между предприятия,

всяко решение или определен вид решения за обединения на предприятия и

всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани практики,

които допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи, без:

а)

да налагат на участващите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за постигането на тези цели,

б)

да дават възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на съществена част от съответните стоки.

Член 54

Забранена като несъвместима с функционирането на настоящото споразумение е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на която действа настоящото споразумение или на съществена част от нея, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки.

Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:

а)

пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправедливи условия за търговия,

б)

ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда на потребителите,

в)

прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение,

д)

поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.

Член 55

1.   Без да се засягат разпоредбите за прилагане на членове 53 и 54, които се съдържат в протокол 21 и в приложение XIV, Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ, създаден по силата на член 108, параграф 1, осигурява прилагането на принципите, определени в членове 53 и 54.

Компетентният надзорен орган по силата на разпоредбите на член 56 извършва разследване по собствена инициатива или по искане на държава в рамките на съответната територия, или по искане на другия надзорен орган, на случаите, в които се счита, че има нарушения на горепосочените принципи. Компетентният надзорен орган разследва тези случаи в сътрудничество с националните компетентни органи на съответната територия, както и с другия надзорен орган, който му оказва помощ съгласно своите вътрешни правила.

Ако този орган констатира, че има допуснато нарушение, той предлага подходящи мерки за неговото преустановяване.

2.   Ако нарушението не бъде преустановено, компетентният надзорен орган констатира нарушаването на принципите чрез изготвяне на мотивирано решение.

Компетентният надзорен орган може да публикува своето решение и да разреши на държавите в рамките на неговата територия да вземат при условията и в съответствие с начините, които той определя, необходимите мерки за справяне с положението. Той може също така да поиска от другия надзорен орган да разреши на държавите в рамките на неговата територия, да вземат такива мерки.

Член 56

1.   Надзорните органи вземат решение по специалните случаи, посочени в член 53, в съответствие със следните разпоредби:

а)

Надзорният орган на ЕАСТ взема решение по специалните случаи, когато е засегната единствено търговията между държавите от ЕАСТ;

б)

без да се засяга буква в), Надзорният орган на ЕАСТ взема решение в съответствие с разпоредбите на член 58 от Протокол 21 и на приетите правила за неговото прилагане, на Протокол 23 и на приложение XIV, по случаите, когато оборотът на съответните предприятия на територията на държавите от ЕАСТ е равен или надвишава 33 % от оборота им на територията на действие на настоящото споразумение;

в)

Комисията на ЕО взема решение по всички останали случаи, както и по случаите, посочени в буква б), когато търговията между държавите-членки на ЕО е засегната, като взема предвид разпоредбите на член 58, на Протоколи 21 и 23 и на приложение XIV.

2.   Надзорният орган, върху чиято територия е открито съществуването на господстващо положение, взема решение по специалните случаи, посочени в член 54. Правилата, предвидени в параграф 1, букви б) и в), се прилагат единствено, ако господстващо положение съществува на териториите на двата надзорни органа.

3.   Надзорният орган на ЕАСТ се произнася по специалните случаи, посочени в параграф 1, буква в), при които влиянието върху търговията между държавите-членки на ЕО или върху конкуренцията в рамките на Общността е незначително.

4.   За целите на прилагането на настоящия член определенията на понятията „предприятие“ и „оборот“ са посочени в протокол 22.

Член 57

1.   Концентрациите на предприятия, контролът на които е предвиден в параграф 2, които създават или засилват господстващо положение, последиците от които могат да доведат до значително възпрепятстване на действителната конкуренция на територията, на която действа настоящото споразумение или на съществена част от нея, са несъвместими с действието на настоящото споразумение.

2.   Контролът на концентрациите, посочени в параграф 1, се осъществява от:

а)

Комисията на ЕО за случаите, които се уреждат от Регламент (ЕИО) № 4064/89, съгласно разпоредбите на посочения регламент, на протоколи 21 и 24 и на приложение XIV от настоящото споразумение. Комисията на ЕО е единствено компетентна да взема решения в тези случаи, като Съдът на ЕО има право да упражнява контрол върху тях;

б)

Надзорния орган на ЕАСТ за случаите, които не се уреждат от буква а), когато пределните стойности, фиксирани в приложение XIV, са достигнати на територията на държавите от ЕАСТ, съгласно протоколи 21 и 24 и приложение XIV. С това не се засягат компетенциите на държавите-членки на ЕО.

Член 58

С цел да се развива и поддържа еднакъв надзор на територия на ЕИП в областта на конкуренцията и с цел да се насърчава еднообразното въвеждане, прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящото споразумение, компетентните органи си сътрудничат съгласно разпоредбите на протоколи 23 и 24.

Член 59

1.   Договарящите се страни следят да не бъде постановявана или поддържана някаква мярка, която противоречи на правилата на настоящото споразумение, по-специално на правилата, предвидени в член 4 и в членове 53 - 63, която да се прилага по отношение на публичните предприятия и на предприятията, на които държавите-членки на ЕО или държавите от ЕАСТ предоставят специални или изключителни права.

2.   Спрямо предприятията, на които е възложено извършването на услуги от общ икономически интерес или имащи характер на фискален монопол, се прилагат правилата на настоящото споразумение, по-специално правилата относно конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не води до правна или фактическа невъзможност на изпълнението на специалната функция, която им е възложена. Развитието на търговията не трябва да бъде засягано по начин, който противоречи на интересите на договарящите се страни.

3.   Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ следят в рамките на своите компетенции за прилагането на разпоредбите на настоящия член, и при необходимост предписват съответните мерки на държавите, които влизат в рамките на съответните им територии.

Член 60

Специалните разпоредби, с които се прилагат принципите, определени в членове 53, 54, 57 и 59, се съдържат в приложение XIV.

ГЛАВА 2

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Член 61

1.   Освен когато е предвидено друго в настоящото споразумение, всяка помощ, предоставена от държава-членка на ЕО, държавите от ЕАСТ или чрез държавни ресурси, под каквато и да било форма, която нарушава или застрашава да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.

2.   За съвместими с функционирането на настоящото споразумение се считат:

а)

помощи със социален характер, предоставени на отделни потребители при условие, че тези помощи се предоставят, без да се прави разграничение по отношение на произхода на засегнатите стоки;

б)

помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или други извънредни събития;

в)

помощи, предоставени на икономиката в отделни региони на Федерална република Германия, които са засегнати от разделението на Германия, доколкото тези помощи са необходими, за да се компенсират икономическите затруднения, предизвикани от това разделение.

3.   За съвместими с функционирането на настоящото споразумение могат да се приемат:

а)

помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост;

б)

помощите за насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка на ЕО или на държава от ЕАСТ;

в)

помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес;

г)

другите видове помощи, каквито могат да бъдат определени от Съвместния комитет на ЕИП в съответствие с част VII.

Член 62

1.   Всички режими на държавни помощи, съществуващи на територията на договарящите се страни, както и всички проекти, които се стремят да установят или да променят определена държавна помощ, са обект на постоянен преглед относно тяхната съвместимост с разпоредбите на член 61. Този преглед се извършва:

а)

когато се отнася до държави-членки на ЕО, от Комисията на ЕО, съгласно член 93 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност;

б)

когато се отнася до държавите от ЕАСТ, от Надзорния орган на ЕАСТ, съгласно разпоредбите на споразумение между държавите от ЕАСТ за създаването на Надзорния орган на ЕАСТ, чиито правомощия и функции са указани в протокол 26.

2.   С оглед да се осигури еднакво наблюдение на държавните помощи върху цялата територия на действие на настоящото споразумение, Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ си сътрудничат съгласно разпоредбите, определени в протокол 27.

Член 63

Специалните разпоредби относно държавните помощи, се съдържат в приложение XV.

Член 64

1.   Ако един от надзорните органи прецени, че прилагането от страна на другия надзорен орган на членове 61 и 62 от настоящото споразумение и на член 5 от протокол 14 не съответства на поддържането на равни условия на конкуренция на територията на действие на настоящото споразумение, в срок от две седмици се извършва обмен на мнения съгласно предвидената процедура в протокол 27, буква е).

Ако в края на този двуседмичен срок не бъде достигнато до решение по взаимно съгласие, компетентният орган на договарящата се страна, която е засегната от нарушаването на конкуренцията, може незабавно да приеме временни мерки за отстраняване на това положение.

Тогава в рамките на Съвместния комитет на ЕИП могат да се проведат консултации за намиране на взаимно приемливо решение.

Ако в рамките на три месеца Съвместният комитет на ЕИП не бъде в състояние да намери такова решение и ако въпросната практика причинява или застрашава да причини нарушаване на конкуренцията, засягаща търговията между договарящите се страни, временните мерки могат да бъдат заменени от окончателни такива, които стриктно са необходими за компенсиране на последиците от това нарушаване. Приоритетно се избират мерките, които в най-малка степен затрудняват действието на настоящото споразумение.

2.   Настоящият член се прилага също така по отношение на държавните монополи, които са установени след подписването на настоящото споразумение.

ГЛАВА 3

ДРУГИ ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 65

1.   Разпоредбите и специалните изисквания, прилагани по отношение на обществените поръчки, се съдържат в приложение XVI. Ако не е предвидено друго, те се прилагат към всички отбелязани в него стоки и услуги.

2.   Разпоредбите и специалните изисквания, прилагани по отношение на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, се съдържат в протокол 28 и в приложение XVII. Ако не е предвидено друго, те се прилагат към всички стоки и услуги.

ЧАСТ V

ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ЧЕТИРИТЕ СВОБОДИ

ГЛАВА 1

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Член 66

Договарящите се страни се съгласяват относно необходимостта да насърчават подобряването на условията на труд и подобряване на жизнения стандарт на работниците.

Член 67

1.   Договарящите се страни се стремят да насърчават, по-специално, подобряването на работната среда, за да опазят здравето и сигурността на работниците. За осъществяването на тази цел започва постепенното въвеждане на минимални предписания, като се вземат под внимание условията и техническите правила, които съществуват във всяка от договарящите се страни. Тези минимални предписания не могат да пречат на поддържането и въвеждането от всяка договаряща се страна на по-строги мерки за защита на условията на труд, съвместими с настоящото споразумение.

2.   Разпоредбите, които съдържат минималните предписания, посочени в параграф 1, се съдържат в приложение XVIII.

Член 68

В областта на трудовото право договарящите се страни въвеждат необходимите мерки, за да се осигури доброто функциониране на настоящото споразумение. Тези мерки са определени в приложение XVIII.

Член 69

1.   Всяка договаряща се страна осигурява и поддържа прилагането на принципа на равно заплащане на мъжете и жените при равен труд.

За целите на настоящия член, „заплащане“ означава обичайната основна или минимална заплата или надница, както и всяко друго възнаграждение, в пари или в натура, което работникът получава пряко или косвено във връзка със своята работа от своя работодател.

Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:

а)

че заплащането при работа на сделно заплащане се изчислява въз основа на една и съща единица за измерване;

б)

че заплащането при работа на повременно заплащане е едно и също за една и съща работа.

2.   Специалните разпоредбите относно прилагането на параграф 1, се съдържат в приложение XVIII.

Член 70

Договарящите се страни насърчават принципа на еднакво третиране на мъжете и жените, като прилагат разпоредбите, съдържащи се в приложение XVIII.

Член 71

Договарящите се страни се стремят да насърчават диалога между социалните партньори на европейско равнище.

ГЛАВА 2

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Член 72

Разпоредбите относно защитата на потребителите се съдържат в приложение XIX.

ГЛАВА 3

ОКОЛНА СРЕДА

Член 73

1.   Дейността на договарящите се страни по отношение на околната среда има за цел:

а)

да опази, защити и подобри качеството на околната среда,

б)

да способства за защита на здравето на хората,

в)

да осигури разумно и рационално използване на природните ресурси.

2.   Дейността на договарящите се страни по отношение на околната среда се основава на принципите на предприемане на превантивни действия, на отстраняване на вредите върху околната среда преди всичко при източника, и на принципа „замърсителят плаща“. Изискванията относно опазването на околната среда са съставна част от останалите дейности, провеждани от договарящите се страни.

Член 74

Специалните разпоредби относно защитните мерки, които се прилагат по силата на член 73, се съдържат в приложение XХ.

Член 75

Защитните мерки, посочени в член 74, не могат да възпрепятстват поддържането и установяването от всяка договаряща се страна на засилени защитни мерки, които са съвместими с настоящото споразумение.

ГЛАВА 4

СТАТИСТИКА

Член 76

1.   Договарящите се страни осигурявят изготвянето и предоставянето на последователна и съпоставима статистическа информация, предназначена за описването и контролирането на всички релевантни за ЕИП икономически и социални аспекти, и аспекти, свързани с околната среда.

2.   За тази цел договарящите се страни изготвят и прилагат методи, определения и хармонизирани класификации, както и съвместни програми и процедури, с които се организира статистическата работа на подходящите административни нива и се гарантира съблюдаването на изискването за поверителност на статистическите данни.

3.   Специалните разпоредби относно статистиката, се съдържат в приложение XXI.

4.   Специалните разпоредби относно организирането на сътрудничеството в областта на статистиката се съдържат в протокол 30.

ГЛАВА 5

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Член 77

Специалните разпоредби относно дружественото право се съдържат в приложение XXII.

ЧАСТ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ЧЕТИРИТЕ СВОБОДИ

Член 78

Договарящите се страни укрепват и разширяват своето сътрудничество в рамките на дейностите, провеждани от Общността в следните области:

изследователска дейност и развитие на технологиите,

информационни услуги,

околна среда,

образование, професионална квалификация и младеж,

социална политика,

защита на потребителите,

малки и средни предприятия,

туризъм,

аудиовизуален сектор и

гражданска защита,

доколкото тези области не се уреждат от разпоредбите на други части на настоящото споразумение.

Член 79

1.   Договарящите се страни укрепват своя диалог с всички подходящи средства, по-специално посредством процедурите, които са предвидени в част VII, за да определят областите и дейностите в които едно по-тясно сътрудничество би могло да допринесе за осъществяването на техните общи цели в областите, посочени в член 78.

2.   Те по-специално са длъжни да обменят информация и по искане на договаряща се страна да се консултират в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по проектите или предложенията за създаване или изменение на рамковите програми, на специалните програми, на дейностите и проектите от областите, посочени в член 78.

3.   Част VII се прилага mutatis mutandis към настоящата част винаги, когато настоящата част или протокол 31 предвиждат изрично това.

Член 80

Сътрудничеството, посочено в член 78, приема най-често една от следните форми:

участие на държавите от ЕАСТ в рамкови програми, в специални програми, в проекти или в други дейности на ЕО.

организиране на съвместни дейности в отделни сектори, които могат да включват концентриране или координиране на дейности, сливане на съществуващи дейности или предприемане на съвместни целенасочени дейности;

официален и неформален обмен или предоставяне на информация;

съвместни усилия с цел да се насърчава извършването на някои дейности на територия на договарящите се страни;

приемане на паралелно законодателство, при необходимост, с идентично или сходно съдържание;

координиране, при наличие на взаимен интерес, на усилията и дейностите посредством международни организации или в техните рамки, както и сътрудничество с трети страни.

Член 81

Когато сътрудничеството приема формата на участие на държавите от ЕАСТ в рамкова програма, в специална програма, в проект или в друга дейност на ЕО, се прилагат следните принципи:

а)

държавите от ЕАСТ имат достъп до всички части на програмата;

б)

статутът на държавите от ЕАСТ в рамките на комитетите, които подпомагат Комисията на ЕО при управлението или развитието на дадена дейност на Общността, подкрепена финансово от държавите от ЕАСТ поради участието им в нея, отразява напълно техния дял на финансово участие;

в)

решенията на Общността, които са различни от отнасящите се до нейния общ бюджет, и които засягат пряко или косвено дадена рамкова програма, специална програма, проект или друг тип дейност, в която държавите от ЕАСТ участват по силата на решение, прието в рамките на настоящото споразумение, се уреждат от разпоредбите на член 79, параграф 3. Начините и условията за продължаване на участието във въпросната дейност могат да бъдат преразгледани от Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 86;

г)

на ниво проекти, институциите, предприятията, организациите и гражданите на държавите от ЕАСТ имат същите права и същите задължения по отношение на въпросната програма или дейност на ЕО, като институциите, предприятията, организациите и гражданите на държавите-членки на ЕО. Същото се прилага mutatis mutandis и за участниците в обмена между държавите-членки на ЕО и държавите от ЕАСТ в рамките на въпросната дейност;

д)

държавите от ЕАСТ, техните институции, предприятия, организации и граждани имат еднакви права и еднакви задължения като институциите, предприятията, организациите и гражданите на държавите-членки на ЕО по отношение на разпространяването, оценяването и използването на резултатите;

е)

договарящите се страни се ангажират да улесняват в рамките на възможното мобилността на участниците в програмата или в дейността съгласно съответните техни правила и нормативни уредби.

Член 82

1.   Когато сътрудничеството, предвидено в настоящата част, включва финансово участие на държавите от ЕАСТ, то може да бъде под една от следните форми:

a)

финансовото участие на държавите от ЕАСТ, което произтича от участието им в дейности на Общността, се изчислява пропорционално:

на бюджетните кредити за поети задължения и

на бюджетните кредити за плащания,

записани всяка година за предоставяне на Общността в нейния общ бюджет за всяко бюджетно перо, съответстващо на въпросните дейности.

Коефициентът за пропорционалност, който определя участието на държавите от ЕАСТ, е равен на сумата от съотношенията, получени при разделянето на брутния вътрешен продукт по пазарни цени на всяка държава от ЕАСТ от една страна, на брутния вътрешен продукт по пазарни цени на всички държави-членки на ЕО, сумиран с брутния вътрешен продукт на тази държава от ЕАСТ, от друга страна. Този коефициент се изчислява за всяка бюджетна година на базата на последните статистически данни.

Сумата на финансовото участие на държавите от ЕАСТ се добавя, както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания, към сумите записани за предоставяне на Общността в нейния общ бюджет за всяко бюджетно перо, отговарящо за въпросните дейности.

Финансовите вноски, които се предоставят всяка година от държавите от ЕАСТ, се определят на базата на бюджетните кредити за плащания.

Поетите ангажименти от страна на Общността преди включването на държавите от ЕАСТ, въз основа на настоящото споразумение, към въпросните дейности, както и плащанията, които произтичат от тях, не пораждат задължение за извършване на финансови вноски от страна на държавите от ЕАСТ;

б)

финансовото участие, което произтича от участието на държавите от ЕАСТ в някои проекти или други дейности, се основава на принципа за покриването от всяка договаряща се страна на своите собствени разходи и на съответното участие в общите разходи на Общността, определено от Съвместния комитет на ЕИП.

в)

Съвместният комитет на ЕИП приема необходимите решения относно финансовото участие на договарящите се страни в разходите по въпросната дейност.

2.   Подробни правила относно прилагането на настоящия член са изложени в протокол 32.

Член 83

Когато сътрудничеството е под формата на обмен на информация между официалните власти, държавите от ЕАСТ имат същото право да получават информация, като държавите-членки на ЕО, и имат същото задължение да я предоставят, при спазване на изискванията за поверителност, определени от Съвместния комитет на ЕИП.

Член 84

Разпоредби относно сътрудничество в някои специални области, се съдържат в протокол 31.

Член 85

Ако не е предвидено друго в протокол 31, сътрудничеството, което вече съществува между Общността и отделни държави от ЕАСТ в областите, посочени в член 78 към датата на влизане в сила на настоящото споразумение, от тази дата се урежда от съответните разпоредби на настоящата част и на протокол 31.

Член 86

Съгласно разпоредбите на част VII, Съвместният комитет на ЕИП приема всички необходими разпоредби относно прилагането на членове 78 - 85 и всички мерки, които произтичат от тях. Той може, inter alia, да допълни или измени разпоредбите на протокол 31 и да приеме всякаква разпоредба с преходен характер, която се оказва необходима за прилагането на член 85.

Член 87

Договарящите се страни предприемат необходимите инициативи за развитие, укрепване или разширяване на своето сътрудничество в рамките на дейностите, провеждани от Общността в областите, които не са изброени в член 78, когато преценят, че това сътрудничество може да допринесе за осъществяването на някои цели на настоящото споразумение или че може да бъде от взаимен интерес. Такива инициативи могат да включват изменение на член 78 чрез добавяне на нови области към вече изброените в него.

Член 88

Без да се засягат разпоредбите на другите части от настоящото споразумение, разпоредбите на настоящата част не изключват възможността за дадена договаряща се страна да изработи, приеме и приложи мерки по напълно независим начин.

ЧАСТ VII

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

СТРУКТУРА НА АСОЦИИРАНЕТО

Раздел 1

Съвет на ЕИП

Член 89

1.   Създава се Съвет на ЕИП. Той по-специално има за задача да даде политическия импулс за прилагането на настоящото споразумение и да определя общите насоки, предлагани на вниманието на Съвместния комитет на ЕИП.

За тази цел Съветът на ЕИП извършва преценка за цялостното функциониране и развитие на споразумението. Той взема политическите решения, които подготвят измененията на настоящото споразумение.

2.   Договарящите се страни, като се има предвид Общността и нейните държави-членки в съответните им области на компетентност, имат право, след обсъждане в рамките на Съвместния комитет на ЕИП или пряко, когато се отнася до изключително спешни случаи, да внасят за разглеждане в Съвета на ЕИП всеки въпрос, който предизвиква някакво затруднение.

3.   Съветът на ЕИП приема с решение своя процедурен правилник.

Член 90

1.   Съветът на ЕИП е съставен от членовете на Съвета на Европейските общности и от членове на Комисията на ЕО, както и от по един член от правителството на всяка държава от ЕАСТ.

Членовете на Съвета на ЕИП могат да бъдат представяни от други лица при спазване на условията, които ще бъдат предвидени в неговия вътрешен правилник.

2.   Решенията на Съвета на ЕИП се приемат с взаимно съгласие от Общността, от една страна, и от държавите от ЕАСТ, от друга страна.

Член 91

1.   Председателството на Съвета на ЕИП се упражнява на ротационен принцип за период от шест месеца от един член на Съвета на Европейските общности и от един член на правителство на една от държавите от ЕАСТ.

2.   Съветът на ЕИП провежда две сесии годишно по инициатива на своя председател. Освен това той заседава всеки път, когато обстоятелствата го налагат, съгласно своя вътрешен правилник.

Раздел 2

Съвместен комитет на ЕИП

Член 92

1.   Създава се Съвместен комитет на ЕИП. Той следи за ефективното прилагане и функциониране на настоящото споразумение. За тази цел той извършва обмен на мнения и информация и взема решения в случаите, предвидени в настоящото споразумение.

2.   Договарящите се страни, като се има предвид Общността и нейните държави-членки в съответните им области на компетентност, провеждат консултации в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по всеки въпрос от областта на действие на настоящото споразумение, който предизвиква някакво затруднение и е повдигнат от една от тях.

3.   Съвместният комитет на ЕИП приема с решение своя процедурен правилник.

Член 93

1.   Съвместният комитет на ЕИП е съставен от представители на договарящите се страни.

2.   Решенията на Съвместния комитет на ЕИП се приемат с взаимно съгласие от Общността, от една страна, и от държавите от ЕАСТ, гласуващи общо с един глас, от друга страна.

Член 94

1.   Председателството на Съвместния комитет на ЕИП се упражнява на ротационен принцип за период от шест месеца от представител на Общността, по-специално от Комисията на ЕО, и от представител на една от държавите от ЕАСТ.

2.   За изпълнението на своите задачи Съвместният комитет на ЕИП заседава по принцип най-малко веднъж месечно. Освен това той заседава всеки път, когато е свикан по инициатива на неговия председател или по искане на една от договарящите се страни, в съответствие с разпоредбите на неговия процедурен правилник.

3.   Съвместният комитет на ЕИП може да реши да създаде подкомитети или работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на задачите му. В своя процедурен правилник той определя състава и функционирането на тези подкомитети и работни групи. Техните задачи се определят от Съвместния комитет на ЕИП за всеки случай отделно.

4.   Съвместният комитет на ЕИП публикува годишен доклад относно функционирането и развитието на настоящото споразумение.

Раздел 3

Парламентарно сътрудничество

Член 95

1.   Създава се Съвместен парламентарен комитет на ЕИП. Той е съставен от равен брой членове на Европейския парламент, от една страна, и на парламентите на държавите от ЕАСТ, от друга страна. Общият брой на членовете на Комитета се определя от устава, който се съдържа в протокол 36.

2.   Съвместният парламентарен комитет на ЕИП се събира последователно в Общността и в някоя от държавите от ЕАСТ съгласно разпоредбите, съдържащи се в протокол 36.

3.   Съвместният парламентарен комитет на ЕИП спомага чрез диалог и обсъждане за по-доброто разбирателство между Общността и държавите от ЕАСТ в областите на действие на настоящото споразумение.

4.   Съвместният парламентарен комитет на ЕИП може в зависимост от случая да изрази своите виждания под формата на доклади или резолюции. По-специално разглежда годишния доклад на Съвместния комитет на ЕИП относно функционирането и развитието на настоящото споразумение в съотватствие с член 94, параграф 4.

5.   Председателят на Съвета на ЕИП може да се яви пред Съвместния парламентарен комитет на ЕИП, за да бъде изслушан.

6.   Съвместният парламентарен комитет на ЕИП приема свой процедурен правилник.

Раздел 4

Сътрудничество между икономическите и социалните партньори

Член 96

1.   Членовете на Икономическия и социален комитет, на останалите органи, представляващи социалните партньори на Общността, и на съответните органи на държавите от ЕАСТ работят за укрепване на своите контакти и си сътрудничат организирано и последователно с цел по-добро запознаване с икономическите и социалните аспекти на нарастващата взаимозависимост на икономиките на договарящите се страни и на техните интереси в рамките на ЕИП.

2.   За тази цел се създава Консултативен комитет на ЕИП. Той е съставен от равен брой членове на Икономическия и социален комитет на ЕО, от една страна, и на Консултативния комитет на държавите от ЕАСТ, от друга страна. Консултативният комитет на ЕИП може в зависимост от случая да изрази своите виждания под формата на доклади или резолюции.

3.   Консултативният комитет на ЕИП приема свой процедурен правилник.

ГЛАВА 2

ПРОЦЕДУРА ПО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 97

Настоящото споразумение не засяга правото на всяка договаряща се страна да изменя, без да нарушава принципа на недискриминация и след като е информирала другите договарящи се страни, своето национално законодателство в областите на действие на настоящото споразумение:

ако Съвместният комитет на ЕИП направи заключение, че така измененото законодателство не засяга доброто функциониране на настоящото споразумение или,

ако процедурите, предвидени в член 98, са били изпълнени.

Член 98

Приложенията към настоящото споразумение и протоколи 1 - 7, 9 - 11, 19 - 27, 30 - 32, 37, 39, 41 и 47 могат при необходимост да бъдат изменяни с решение на Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 93, параграф 2 и членове 99, 100, 102 и 103.

Член 99

1.   След като Комисията на ЕО изготви ново законодателство в област, която се урежда от настоящото споразумение, Комисията на ЕО неформално търси мнението на експерти на държавите от ЕАСТ, по същия начин, по който търси мнението на експерти от държавите-членки на ЕО с цел изготвянето на своите предложения.

2.   Когато тя предаде своето предложение на Съвета на ЕО, Комисията на ЕО изпраща копие от него на държавите от ЕАСТ.

По искане на една от договарящите се страни се извършва предварителна размяна на мнения в рамките на Съвместния комитет на ЕИП.

3.   По време на периода, предхождащ решението на Съвета на ЕО и в рамките на непрекъснат процес на информиране и обмен на мнения, договарящите се страни провеждат отново консултации помежду си в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно най-важните моменти от искането, подадено от някоя от тях.

4.   Договарящите се страни си сътрудничат добросъвестно по време на периода на информиране и консултиране, с цел в края на процеса да се улесни вземането на решение в рамките на Съвместния комитет на ЕИП.

Член 100

Комисията на ЕО осигурява на експертите на държавите от ЕАСТ възможно най-широко участие, в зависимост от съответните области, в подготовката на проектите за мерки, които по-късно ще се разглеждат от комитетите, подпомагащи Комисията на ЕО при упражняването на своята изпълнителна власт. По този начин при изготвянето на своите предложения Комисията на ЕО се консултира с експертите на държавите от ЕАСТ по същия начин, както се консултира с експертите на държавите-членки на ЕО.

В случаите когато Съветът на ЕО бъде сезиран съгласно процедурата, прилагана в зависимост от съответния комитет, Комисията на ЕО съобщава на Съвета на ЕО становищата на експертите на държавите от ЕАСТ.

Член 101

1.   Експертите на държавите от ЕАСТ биват привлечени да участват в работата на комитетите, които не се уреждат нито от член 81, нито на член 100, когато това се налага с цел доброто функциониране на настоящото споразумение.

Списъкът на тези комитети се съдържа в Протокол 37. Условията и начините на това участие са определени в протоколите и приложенията, които се отнасят до съответните области.

2.   Ако договарящите се страни сметнат, че такова участие следва да бъде разширено с включването на други комитети със сходни характеристики, Съвместният комитет на ЕИП може да направи изменение на протокол 37.

Член 102

1.   За да се гарантира правната сигурност и еднородния характер на разпоредбите на ЕИП, Съвместният комитет на ЕИП взема решение за извършването на измененията към приложенията на настоящото споразумение възможно най-скоро след приемането на съответното ново законодателство на Общността, така че да се позволи едновременното прилагане на това законодателство и прилагането на измененията на приложенията към настоящото споразумение. За тази цел когато Общността приеме законодателен акт по въпрос, който се управлява от разпоредбите на настоящото споразумение, тя информира възможно най-скоро останалите договарящи се страни в рамките на Съвместния комитет на ЕИП.

2.   Тази част от приложение към настоящото споразумение, която се засяга пряко от новото законодателство, се разглежда от Съвместния комитет на ЕИП.

3.   Договарящите се страни полагат усилия за постигане на съгласие по въпросите, свързани с настоящото споразумение.

Съвместният комитет на ЕИП по-специално полага усилия за намиране на взаимно приемливо решение, когато възникне сериозен проблем в областите, които в държавите от ЕАСТ са от компетенцията на законодателя.

4.   Ако въпреки прилагането на параграф 3 не е възможно да се постигне съгласие по дадено изменение на определено приложение към настоящото споразумение, Съвместният комитет на ЕИП разглежда всяка друга възможност, за да се запази доброто функциониране на настоящото споразумение, като за целта взема всички необходими решения, включително евентуалното признаване на еквивалентността на законодателствата. Такова решение се взема най-късно към момента на изтичане на шестмесечния срок след датата, на която Съвместният комитет на ЕИП е бил сезиран, или на датата на влизане в сила на съответното законодателство на Общността, ако последната дата е настъпила по-късно от датата на изтичане на шестмесечния срок.

5.   Ако Съвместният комитет на ЕИП не е взел решение относно дадено изменение на определено приложение към настоящото споразумение към момента на изтичане на предвидения в параграф 4 срок, действието на засегнатата част, определена в съответствие с параграф 2, се счита за временно преустановено, освен ако не е предвидено друго от Съвместния комитет на ЕИП. Преустановяването на действието влиза в сила шест месеца след изтичането на предвидения срок в параграф 4, но при всички случаи не преди датата на която е започнало прилагането на съответният акт в Общността. Съвместният комитет на ЕИП прави всичко възможно, за да намери взаимно приемливо решение, което да позволи възможно най-бързото прекратяване на преустановяването на действието.

6.   Практическите последствия от преустановяването, предвидено в параграф 5, се разглеждат в рамките на Съвместния комитет на ЕИП. Правата и задълженията, които частните лица и икономическите оператори вече са придобили по силата на настоящото споразумение, се запазват. При необходимост договарящите се страни вземат решение за извършването на промени, наложени от преустановяването.

Член 103

1.   Ако дадено решение на Съвместния комитет на ЕИП може да стане задължително за една от договарящите се страни само след изпълнението на някои предвидени от нейната конституция процедури, решението влиза в сила на евентуално определената от нея дата, когато заинтересованата договаряща се страна е нотифицирала другите договарящи се страни за изпълнението на горепосочените процедури на тази дата.

При липса на такова нотифициране, решението влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата на последното нотифициране.

2.   Ако при изтичането на шестмесечния период след решението на Съвместния комитет на ЕИП такова информиране не е извършено, решението на Съвместния комитет на ЕИП се прилага временно, в очакване на изпълнението на конституционните процедури, освен ако някоя от договарящите се страни не нотифицира останалите, че подобно временно прилагане не може да се извърши. В последния случай или ако някоя от договарящите се страни информира за нератифицирането на дадено решение на Съвместния комитет на ЕИП, преустановяването, предвидено в член 102, параграф 5, влиза в сила един месец след датата на това нотифициране, но в никакъв случай преди датата на която съответният акт на Общността е започнал да се прилага в рамките на Общността.

Член 104

След влизането в сила на решенията, взети от Съвместния комитет на ЕИП в случаите, предвидени в настоящото споразумение, освен ако в тези решения не е предвидено друго, те стават задължителни за договарящите се страни, които вземат необходимите мерки, за да се осигури тяхното изготвяне и прилагане.

ГЛАВА 3

ЕДНАКВО ТЪЛКУВАНЕ, ПРОЦЕДУРА ПО НАДЗОР И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Раздел 1

Еднакво тълкуване

Член 105

1.   За постигане на целта на договарящите се страни за възможно най-уеднаквено тълкуване на разпоредбите на настоящото споразумение и на разпоредбите на законодателството на Общността, които по същество са възпроизведени в настоящото споразумение, Съвместният комитет на ЕИП действа съгласно разпоредбите на настоящия член.

2.   Съвместният комитет на ЕИП прави постоянен преглед на развитието на съдебната практика на Съда на Европейските общности и на Съда на ЕАСТ. За тази цел решенията на тези съдилища се предават на Съвместния комитет на ЕИП, който чрез своите действия се стреми да запази еднаквото тълкуване на настоящото споразумение.

3.   Ако в срок от два месеца, след като е бил сезиран във връзка с дадено различие в съдебната практика на тези две съдилища, Съвместният комитет на ЕИП не е успял да запази еднаквото тълкуването на настоящото споразумение, може да се приложи процедурата, предвидена в член 111.

Член 106

С цел осигуряване на възможно най-уеднаквено тълкуване на настоящото споразумение и при пълно спазване на независимостта на съдилищата, Съвместният комитет на ЕИП въвежда система за обмен на информация относно решенията, произнесени от Съда на ЕАСТ, Съда на Европейските общности, Първоинстанционният съд на Европейските общности и на съдилищата от последна инстанция на държавите от ЕАСТ. Тази система включва:

a)

предаване на секретаря на Съда на Европейските общности на решенията, постановени от гореупоменатите съдилища относно тълкуването и прилагането на настоящото споразумение от една страна, и от друга страна предаване на Договора за създаване на Европейската икономическа общност, на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, така като те са изменени или допълнени, и на приетите актове за прилагане на горепосочените договори, при положение че те засягат разпоредби, които по същество са идентични с тези на настоящото споразумение.

б)

класифицирането на тези решения от секретаря на Съда на Европейските общности, включително доколкото е необходимо и изготвянето и публикуването на техни преводи и резюмета.

в)

предаване от страна на секретаря на Съда на Европейските общности на всички необходими документи на компетентните национални власти, определени от всяка договаряща се страна.

Член 107

Разпоредбите относно възможността на държава от ЕАСТ да позволи на съд или юрисдикция да поискат от Съда на Европейските общности да се произнесе по разпоредба относно ЕИП, се съдържат в протокол 34.

Раздел 2

Процедура по надзор

Член 108

1.   Държавите от ЕАСТ създават независим надзорен орган („Надзорен орган на ЕАСТ“) и въвеждат аналогични процедури на съществуващите в Общността, включително и процедури, целящи осигуряване спазването на предвидените задължения по настоящото споразумение и контрол на законността на актовете на Надзорния орган на ЕАСТ относно конкуренцията.

2.   Държавите от ЕАСТ създават Съд, наричан по-нататък „Съд на ЕАСТ“.

Съгласно отделно споразумение, сключено между държавите от ЕАСТ, Съдът на ЕАСТ е компетентен по въпросите, свързани с прилагането на настоящото споразумение, и по-специално относно:

a)

действията, свързани с процедурата по надзор по отношение на държавите от ЕАСТ;

б)

жалбите срещу взетите от Надзорния орган на ЕАСТ решения в областта на конкуренцията;

в)

уреждането на споровете между две или няколко държави от ЕАСТ.

Член 109

1.   Надзорният орган на ЕАСТ от една страна, и Комисията на ЕО, която действа в съответствие с Договора за създаване на Европейската икономическа общност, Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана и настоящото споразумение, от друга страна, следят за спазването на задълженията, които произтичат от настоящото споразумение.

2.   С цел осигуряване на еднакъв надзор на цялата територия на ЕИП, Надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО си сътрудничат, обменят информация и се консултират по всички въпроси, свързани с провежданата политика на надзор и по всички особени случаи.

3.   Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ приемат всяка жалба, свързана с прилагането на настоящото споразумение. Те си предават взаимно получените жалби.

4.   Всеки един от тези органи разследва жалбите, които са от неговата компетентност, и предава на другия надзорен орган всяка жалба, която е в рамките на неговата компетентност.

5.   В случай на несъгласие между двата органа относно хода, който трябва да се даде на дадена жалба, или относно резултата от разследването, всеки един от двата органа има право да сезира Съвместния комитет на ЕИП, който разглежда делото съгласно разпоредбите на член 111.

Член 110

Решенията, взети в рамките на настоящото споразумение от Надзорният орган на ЕАСТ и от Комисията на ЕО, с които се налагат парични задължения на лица различни от държавите, имат изпълнителна сила. Същото се отнася до присъдите, които съдържат подобно задължение, издавани в рамките на настоящото споразумение от Съда на Европейските общности, Първоинстанционния съд на Европейските общности и Съда на ЕАСТ.

Принудителното изпълнение се управлява от разпоредбите на гражданско-процесуалния кодекс, който е в сила на територията на държавата, на която това изпълнение се извършва. Изпълнителният лист се представя, без друга проверка освен проверката за автентичност на документа, от органа който всяка договаряща се страна посочва, като с него биват запознати другите договарящи се страни, Надзорният орган на ЕАСТ, Комисията на ЕО, Съдът на Европейските общности, Първоинстанционият съд на Европейските общности и Съдът на ЕАСТ.

След извършването на тези формалности по искане на заинтересованото лице, то може да продължи процедурата по принудителното изпълнение, сезирайки пряко компетентния орган, съгласно законодателството на държавата, на територията на която трябва да се извърши принудителното изпълнение.

Принудителното изпълнение може да бъде прекратено само по силата на решение от Съда на Европейските общности, когато става въпрос за решения на Комисията на ЕО, на Съда на Европейските общности или на Първоинстанциония съд на Европейските общности, или по силата на решение на Съда на ЕАСТ, когато става въпрос за решения на Надзорния орган на ЕАСТ или на Съда на ЕАСТ. Въпреки това контролът за редовността на изпълнителните способи е от компетенциите на съдилищата на съответните държави.

Раздел 3

Уреждане на спорове

Член 111

1.   Общността или дадена държава от ЕАСТ има право да постави за разглеждане всеки спор, свързан с тълкуването или с прилагането на настоящото споразумение, пред Съвместния комитет на ЕИП, съгласно посочените по-долу разпоредби.

2.   Съвместният комитет на ЕИП може да разреши спора. На Съвместния комитет на ЕИП се предоставят всички необходими данни, които позволяват задълбочено разглеждане на положението с цел намиране на приемливо решение. За тази цел Съвместният комитет на ЕИП извършва преценка на всички възможности за подържане на доброто функциониране на настоящото споразумение.

3.   Ако спорът се отнася до тълкуването на разпоредбите на настоящото споразумение, при положение че те по същество са идентични на съответните правила на Договора за създаване на Европейската икономическа общност, на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана или на приетите актове за прилагане на тези два договора, и ако спорът не бъде решен в срок от три месеца, след като е внесен в Съвместния комитет на ЕИП, договарящите се страни, които са страни по спора, могат да се договорят да поискат от Съда на Европейските общности да се произнесе по тълкуването на съответните правила.

Ако Съвместният комитет на ЕИП не постигне споразумение за решение на спорния въпрос в срок от шест месеца от датата на която е започнала процедурата, или ако в същия срок договарящите се страни, които са страни по спора, не предявят искане пред Съда на Европейските общности да се произнесе, едната договаряща се страна има право, с цел отстраняване на евентуален дисбаланс:

или да вземе предпазни мерки съгласно член 112, параграф 2, и съобразно процедурата, предвидена в член 113;

или да приложи член 102 mutatis mutandis.

4.   Ако спорът се отнася до полето на приложение или срока на валидност на защитните мерки, взети съгласно член 111, параграф 3 или член 112, или до пропорционалността на мерките за възстановяване на равновесието, взети съгласно член 114, и ако в срок до три месеца от датата, на която спорът е бил отнесен пред Съвместния комитет на ЕИП, той не е успял да го реши, всяка от договарящите се страни има право да подложи спорния въпрос на арбитраж, съгласно процедурите, предвидени в протокол 33. В рамките на тези процедури не може да бъде разглаждан никакъв въпрос, свързан с тълкуване на разпоредбите на настоящото споразумение, на които се прави позоваване в параграф 3 на настоящия член. Арбитражното решение има задължителен характер за страните по спора.

ГЛАВА 4

ЗАЩИТНИ МЕРКИ

Член 112

1.   В случай на сериозни затруднения от икономически или обществен характер или с околната среда, от браншово или регионално естество, които могат да се окажат продължителни във времето, договаряща се страна може едностранно да вземе съответни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 113.

2.   Тези защитни мерки се ограничават по отношение на полето на тяхното приложение и времетраене само до най-необходимото за справяне с положението. Приоритетно се избират мерките, които в най-малка степен затрудняват функционирането на настоящото споразумение.

3.   Защитните мерки се прилагат спрямо всички договарящи се страни.

Член 113

1.   Когато една договаряща се страна възнамерява да вземе защитни мерки по силата на член 112, тя незабавно уведомява за това другите договарящи се страни чрез Съвместния комитет на ЕИП и предоставя цялата полезна информация.

2.   Договарящите се страни провеждат незабавно консултации в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, с цел да се намери взаимно приемливо решение.

3.   Заинтересованата договаряща се страна не може да вземе защитни мерки преди изтичането на едномесечен срок, считано от датата на нотифицирането, предвидено в параграф 1, освен ако процедурата по провеждане на консултации, посочена в параграф 2, не е приключила преди изтичането на гореупоменатия срок. Когато извънредни обстоятелства, налагащи незабавна интервенция, изключват възможността за предварително разглеждане, заинтересованата договаряща се страна има право да приложи незабавно стриктно необходимите защитни мерки за справяне с положението.

Що се отнася до Общността, защитните мерки се вземат от Комисията на Европейските общности.

4.   Заинтересованата договаряща се страна информира незабавно Съвместния комитет на ЕИП за мерките, които е взела, и му предоставя цялата полезна информация.

5.   Относно взетите защитни мерки се извършват консултации в рамките на Съвместния комитет на ЕИП на всеки три месеца, считано от тяхното приемане, с цел те да бъдат премахнати преди изтичането на предвидената дата или тяхното приложно поле да бъде ограничено.

Всяка договаряща се страна има право да поиска във всеки момент от Съвместния комитет на ЕИП ревизирането на подобни мерки.

Член 114

1.   Ако дадена защитна мярка, въведена от някоя договаряща се страна, създава дисбаланс между правата и задълженията, предвидени в настоящото споразумение, всяка друга договаряща се страна може да вземе по отношение на тази договаряща се страна пропорционални мерки за възстановяване на баланса, които са стриктно необходими за отстраняване на дисбаланса. Приоритетно се избират мерките, които в най-малка степен предизвикват сътресения при функционирането на ЕИП.

2.   Прилага се процедурата, предвидена в член 113.

ЧАСТ VIII

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

Член 115

С цел да се подпомага постоянното и балансирано укрепване на търговските и икономически отношения между договарящите се страни, както е предвидено в член 1, договарящите се страни се съгласяват, че е необходимо да се намаляват икономическите и социални различия между техните региони. Във връзка с това те отбелязват релевантните разпоредби, фигуриращи на други места в настоящото споразумение и свързаните с него протоколи, включително някои от правилата относно земеделието и рибарството.

Член 116

Създава се финансов механизъм от държавите от ЕАСТ, за подпомагане в рамките на ЕИП и като допълнение на вече положените в това отношение усилия от Общността за осъществяването на целите, определени в член 115.

Член 117

Разпоредбите, които уреждат финансовия механизъм, се съдържат в протокол 38.

ЧАСТ IX

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 118

1.   Когато една договаряща се страна реши, че би било ползотворно и в интерес на всички договарящи се страни да се развиват отношенията, установени от настоящото споразумение, чрез разширяването им в области, които не са обхванати от него, тя представя обосновано искане за това пред другите договарящи се страни в рамките на Съвета на ЕИП. Съветът може да възложи на Съвместния комитет на ЕИП да прецени всички аспекти на това искане и да изготви доклад.

Съветът на ЕИП при необходимост може да вземе политическите решения, с цел започването на преговори между договарящите се страни.

2.   Договореностите, постигнати в резултат от преговорите, посочени в параграф 1, трябва да бъдат ратифицирани или одобрени от договарящите се страни съгласно собствените им процедури.

Член 119

Приложенията и актовете, които се посочени в тях, така както са приети за целите на настоящото споразумение, както и протоколите, са неделима част от настоящото споразумение.

Член 120

Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение и по-специално в протоколи 41 и 43, прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на съществуващите двустранни или многостранни споразумения, които обвързват Европейската икономическа общност от една страна и една или няколко държави от ЕАСТ от друга страна, когато същата материя се урежда от настоящото споразумение.

Член 121

Разпоредбите на настоящото споразумение не могат да възпрепятстват сътрудничеството:

a)

между държавите от Северна Европа, при положение че то не засяга доброто функциониране на настоящото споразумение;

б)

между Швейцария и Лихтенщайн в рамките на техния регионален съюз, доколкото целите на този съюз не се постигат от прилагането на настоящото споразумение и доколкото не се засяга доброто функциониране на настоящото споразумение;

в)

между Австрия и Италия относно Тирол, Vorarlberg и Trentino - Южен Тирол/Alto Adige, доколкото то не засяга доброто функциониране на настоящото споразумение.

Член 122

Когато действат в рамките на настоящото споразумение, представителите, упълномощените лица и експертите на договарящите се страни, както и длъжностните лица и другите служители са длъжни, дори след прекратяване на своите функции, да не разгласяват сведенията, които по своя характер представляват професионална тайна, и по-специално сведенията, които са свързани с предприятията и техните търговски отношения или с информация за себестойността на техните продукти.

Член 123

Никаква разпоредба от настоящото споразумение не може да попречи на някоя от договарящите се страни да вземе мерки:

а)

които тя счита за необходими, за да предотврати разкриването на информация, който засяга нейни съществени интереси, свързани със сигурността;

б)

свързани с производството или търговията с оръжие, муниции или военно оборудване или други изделия необходими за отбраната, или свързани с изследователска, развойна или производствена дейност, които са необходими за целите на отбраната, при положение че тези мерки не влошават условията на конкуренция по отношение на стоките, които не са предназначени специално за военна употреба;

в)

които тя преценява за основни за своята собствена сигурност в случай на сериозни вътрешни размирици, засягащи обществения ред, по време на война или в случай на сериозно международно напрежение, представляващо военна заплаха, или за изпълняване на задълженията, за които тя е приела да носи отговорност с цел запазване на мира и международната сигурност.

Член 124

Договарящите се страни прилагат националния си режим по отношение на финансовото участие на гражданите на държавите-членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ в акционерния капитал на дружествата по смисъла на член 34, без да се засяга прилагането на другите разпоредби на настоящото споразумение.

Член 125

Настоящото споразумение не засяга по никакъв начин режима на собственост на договарящите се страни.

Член 126

1.   Настоящото споразумение се прилага на териториите, в които се прилагат Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, при определените в тях условия, както и на териториите на Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Кралство Швеция.

2.   Независимо от параграф 1, настоящото споразумение не се прилага по отношение на островите Оланд. Въпреки това финландското правителство може чрез декларация, представена в момента на ратифицирането на настоящото споразумение, да нотифицира пред депозитаря, който връчва заверено копие на договарящите се страни, че настоящото споразумение се прилага за тези острови при същите условия, както за останалите части на Финландия, при спазване на следните разпоредби:

a)

разпоредбите на настоящото споразумение не възпрепятстват прилагането на действащите разпоредби на островите Оланд относно:

i)

ограничения на правата на физическите лица без статут на граждани на региона на Оланд и на юридическите лица да придобиват и притежават недвижимо имущество на островите Оланд, без съгласието на компетентните власти на островите;

ii)

ограничения на правото на установяване и на правото на предоставяне на услуги на физическите лица без статут на граждани на региона на Оланд и на юридическите лица, без съгласието на компетентните власти на островите Оланд;

б)

правата, които притежават във Финландия жителите на островите Оланд, не се засягат от разпоредбите на настоящото споразумение.

в)

властите на островите Оланд прилагат еднакво третиране на всички физически и юридически лица от договарящите се страни.

Член 127

Всяка от договарящите се страни може да денонсира настоящото споразумение, при условие че изпрати най-малко дванадесет месеца предварително писмено предизвестие до останалите договарящи се страни.

След нотифицирането на намерението за денонсиране на настоящото споразумение останалите договарящи се страни свикват дипломатическа конференция, за да обсъдят измененията, които е необходимо да бъдат внесени в настоящото споразумение.

Член 128

1.   Всяка европейска държава, която стане член на ЕО и Конфедерация Швейцария или всяка европейска държава, която стане член на ЕАСТ, може да поиска да стане страна по настоящото споразумение. Тя отправя своето искане до Съвета на ЕИП.

2.   Редът и условията за такова участие са предмет на споразумение между договарящите се страни и държавата, подала искането. Горепосоченото споразумение подлежи на ратифициране или одобрение от всички договарящи се страни, съгласно собствените им процедури.

Член 129

1.   Настоящото споразумение се съставя в един единствен екземпляр на английски, гръцки, датски, испански, исландски, италиански, немски, нидерландски, норвежки, португалски фински, френски и шведски език, като всеки от тези текстове има еднаква сила.

Текстовете на актовете, посочени в приложенията, също така имат еднаква сила на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски и френски език, така както са публикувани в Официален вестник на Европейските общности, и с цел тяхното валидиране се съставят на исландски, норвежки, фински и шведски език.

2.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни съгласно конституционните изисквания на всяка една от тях.

То се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейските общности, чрез който заверени копия се изпращат на всички други договарящи се страни.

Документите за извършено ратифициране или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейските общности, който нотифицира всички други договарящи се страни.

3.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата и при условията, предвидени в протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство. (2)

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρο, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

þEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

Image

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le grand-duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Für die Republik Österreich

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

Fyrir Lýðveldið Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

För Konungariket Sverige

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Член 1, параграф 2 от Протокола за адаптиране на Споразумението за ЕИП: „2. По отношение на Княжество Лихтенщайн, Споразумението за ЕИП, адаптирано с настоящия протокол, влиза в сила на дата, определена от Съвета на ЕИП и при условие, че Съветът на ЕИП: - е решил, че условието, залегнало в член 121, буква б) от Споразумението за ЕИП, а именно, че доброто функциониране на Споразумението за ЕИП не е нарушено, е изпълнено; и - е взел подходящо решение, по-специално що се отнася до прилагането на вече приетите от страна на Съвета на ЕИП и Съвместния комитет на ЕИП мерки по отношение на Лихтенщайн.“

(2)  Член 1, параграф 1 от Протокола за адаптиране на Споразумението за ЕИП:

„1.   Споразумението за ЕИП, адаптирано от протокола, влиза в сила от датата на влизане в сила на настоящия протокол, между Европейската икономическа общност, Европейската общност за въглища и стомана, техните държави-членки и Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия и Кралство Швеция.“

Член 15 от същия протокол:

„Следните разпоредби от Споразумението на ЕИП:

член 81, букви а), б), г), д), е);

член 82;

Протокол 30, параграф 2, първа и втора алинеи;

Протокол 31, член 1, параграф 1, букви а), б) и в), член 4, параграфи 1, 3 и 4,, член 5, параграф 3, първа и втора алинеи, и

Протокол 32

влизат в сила на 1 януари 1994 г.“


ПРОТОКОЛ № 1

относно хоризонталните адаптации

Разпоредбите на актовете, на които се прави позоваване в приложенията на споразумението, се прилагат съгласно споразумението и настоящия протокол, освен ако в съответното приложение не е предвидено друго. Необходимите специални адаптирания на отделните актове се излагат в приложението, в което е посочен въпросният акт.

1.   УВОДНА ЧАСТ НА АКТОВЕТЕ

Преамбюлите на актовете, на които се прави позоваване, не са адаптирани за целите на споразумението. Те се вземат под внимание доколкото е необходимо за осигуряване на точното тълкуване и прилагане в рамките на споразумението на разпоредбите, които се съдържат в гореупоменатите актове.

2.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КОМИТЕТИТЕ НА ЕО

Процедурите, институционалните договорености или другите разпоредби относно комитетите на ЕО, предвидени в актовете на които се прави позоваване, фигурират в членове 81, 100 и 101 от споразумението и в Протокол № 31.

3.   РАЗПОРЕДБИ, УСТАНОВЯВАЩИ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩНОСТТА

Когато някой от актовете, на които се прави позоваване, предвижда изпълнение на процедури на Общността за неговото адаптиране, разширение или изменение или за провеждане на нова политика, инициативи или мерки на Общността, се прилага процедурата по вземане на решения, предвидена за тази цел в споразумението.

4.   ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ПО НОТИФИЦИРАНЕ

а)

Когато някоя държава-членка на ЕО трябва да съобщи информация на Комисията на ЕО, някоя от държавите от ЕАСТ съобщава тази информация на Надзорния орган на ЕАСТ и на Постоянния комитет на ЕАСТ. По същия начин се процедира, когато трябва да се извърши предаване на информация от компетентните органи. Комисията на Европейските общности и Надзорния орган на ЕАСТ разменят информацията, която са получили от държавите-членки на ЕО, от държавите от ЕАСТ, или от компетентните органи.

б)

Когато някоя държава-членка на ЕО трябва да съобщи информация на една или няколко държави-членки на ЕО, тя съобщава също така тази информация и на Комисията на Европейските общности, която от своя страна я предава на Постоянния комитет на ЕАСТ, за да бъде тя съобщена на държавите от ЕАСТ.

Когато някоя държава от ЕАСТ съобщава подобна информация, тя уведомява една или няколко други държави от ЕАСТ и Постоянния комитет на ЕАСТ, който от своя страна я предава на Комисията на Европейските общности, за да бъде тя съобщена на държавите-членки на ЕО. По същия начин се процедира, когато трябва да се извърши предаване на информация от компетентните органи.

в)

В областите в който поради неотложни причини се налага бързо движение на информацията, в различните сектори трябва да се прилагат подходящи решения, с цел осигуряването на пряк обмен на информация.

г)

Функциите на Комисията на ЕО в рамките на процедурите по контрол или одобряване, информиране, нотифициране или консултиране и другите подобни процедури се извършват по отношение на държавите от ЕАСТ в съответствие с процедурите, които са установени между тях. Това правило се прилага без да се засягат разпоредбите на параграфи 2, 3 и 7. Комисията на ЕО и, в зависимост от случая, Надзорният орган на ЕАСТ или Постоянният комитет на ЕАСТ си разменят цялата информация, свързана с тези въпроси. Всеки проблем, възникнал в това отношение, може да бъде поставен за разглеждане в Съвместния комитет на ЕИП.

5.   ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ

Когато Комисията на ЕО или друга структура на ЕО, при прилагане на някой от актовете, на които се прави позоваване, трябва да изготви доклад, декларация или друг подобен документ, Надзорният орган на ЕАСТ или в зависимост от случая Постоянният комитет на ЕАСТ, изготвя паралелно, освен ако не е предвидено друго, съответния доклад, декларация или друг подобен документ, предназначен за държавите от ЕАСТ. Комисията на Европейските общности или в зависимост от случая Надзорният орган на ЕАСТ или Постояннияткомитет на ЕАСТ провеждат консултации и разменят информация при изготвянето на своите доклади, копия от които изпращат на Съвместния комитет на ЕИП.

6.   ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

а)

Когато една държава-членка на ЕО, по силата на някой от актовете на които се прави позоваване, трябва да публикува информация, свързана с факти, процедури и други подобни въпроси, държавите от ЕАСТ също така публикуват съгласно разпоредбите на споразумението необходимата информация по съответния начин.

б)

Когато факти, процедури, доклади и друга подобна информация трябва, по силата на някой от актовете, на които се прави позоваване, да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейските общности, съответната информация, която се отнася до държавите от ЕАСТ се публикуват в отделна част от този вестник, определена за ЕИП (1).

7.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖИНИЯ

Взаимните права и задължения на държавите-членки на ЕО, на обществените им органи, на предприятията им или на частни лица от тези страни, се считат за права и задължения на договарящите се страни, като те самите са съставени, в зависимост от случая, от техните компетентни власти, публични органи, предприятия или частни лица.

8.   УТОЧНЕНИЯ ОТНОСНО ТЕРИТОРИИТЕ

Във всички случаи, когато в актовете, на които се прави позоваване, се упоменава територията на „Общността“ или на „общия пазар“, за целите на споразумението се счита, че това упоменаване се отнася за териториите на договарящите се страни, така както те са определени в член 126 от споразумението.

9.   УТОЧНЕНИЯ ОТНОСНО ГРАЖДАНИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕО

Във всички случаи, когато в актовете, на които се прави позоваване, се упоменават гражданите на държавите-членки на ЕО, за целите на споразумението се счита, че това упоменаване се отнася за гражданите на държавите от ЕАСТ.

10.   УТОЧНЕНИЯ ОТНОСНО ЕЗИЦИТЕ

Когато някой от актовете, на които се прави позоваване, въвежда по отношение на държавите-членки на ЕО, на обществените им органи, на предприятията им или на частните лица от тези страни права или задължения, свързани с използването един от официалните езици на Европейските общности, съответните права и задължения, свързани с използването на един от официалните езици на една от договарящите се страни, се счита че са въведени по отношение на договарящите се страни, на техните компетентни власти, публични органи, предприятия или частни лица.

11.   ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРИЛАГАНЕ НА АКТОВЕТЕ

Разпоредбите относно влизането в сила или прилагането на актовете, на които се прави позоваване в приложенията към споразумението, не се прилагат за целите на споразумението. Сроковете и датите, които се прилагат спрямо държавите от ЕАСТ, свързани с влизането в сила и прилагането на актовете, на които се прави позоваване, се определят от датата на влизане в сила на Споразумението, както и от разпоредбите относно временните договорености.

12.   АДРЕСАТИ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩНОСТТА

Разпоредбите, според които даден акт на Общността има за адресати държавите-членки на ЕО не се прилагат за целите на споразумението.


(1)  В съдържанието на частта, определена за ЕИП, трябва също така да има препратки към документите, в които фигурира въпросната информация, отнасяща се за ЕО и нейните държави-членки.


ПРОТОКОЛ № 2

относно продуктите, които са изключени от обхвата на споразумението съгласно разпоредбите на член 8, параграф 3, буква а)

Вж. Решение № 140/2001 на Съвместния комитет на ЕИП (ОВ L 22, 24.1.2002 г., стр. 34).


ПРОТОКОЛ № 3

относно продуктите, посочени в член 8, параграф 3, буква б) от Споразумението

Вж. Решение № 140/2001 на Съвместния комитет на ЕИП (ОВ L 22, 24.1.2002 г., стр. 34).


ПРОТОКОЛ № 4

относно правилата за произход

Вж. Решение № 71/96 на Съвместния комитет на ЕИП (ОВ L 21, 23.1.1997 г., стр. 12).


ПРОТОКОЛ № 5

относно митата с фискален характер (Лихтенщайн)

1.

Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, Лихтенщайн има право да продължи временно прилагането на мита с фискален характер за стоките, влизащи в състава на тарифните позиции, изброени в приложената таблицата по-долу, при положение че бъдат спазвани условията, предвидени в член 14 от Споразумението. По отношение на тарифни позиции 0901 и ex 2101 тези мита се премахват най-късно до 31 декември 1996 г.

2.

Когато в Лихтенщайн е започнало производство на стока от вид, който е подобен на стоките, посочени в таблицата, митото с фискален характер, което се прилага към тази стока, трябва да бъде премахнато.

3.

Съвместният комитет на ЕИП прави преглед на положението преди края на 1996 г.

ТАБЛИЦА

Тарифна позиция №

Наименование на стоките

0901

Кафе, печено или не, или без кофеин; люспи и обвивки от кафеени зърна, заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението на съставките в сместа (за временен период от четири години)

ex 2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати (за временен период от четири години)

2707.1010/9990

Минерални масла и продукти от тяхната дестилация

2709.0010/0090

 

2710.0011/0029

 

2711.1110/2990

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

всички предишни глави

Продукти, предназначени за използване като моторно гориво

ex 8407

Двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие, с искрово запалване (двигатели с вътрешно горене), за автомобилни превозни средства от позиции № 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

ex 8408

Бутални двигатели с компресионно запалване (дизелови двигатели или дизелови двигатели с термостартер), за автомобилни превозни средства от позиции № 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

ex 8409

Части, които могат да бъдат идентифицирани като предназначени изключително или главно за двигателите от позиции № 8407 или 8408

 

Цилиндрови блокове и глави на двигатели за автомобилни превозни средства от позиции № 8702.1010, 9010 , 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120

ex 8702

Автомобилни превозни средства за превоз на пътници, с единично тегло до 1 600 кг.

ex 8703

Пътнически леки автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за превоз на хора (различни от посочените в позиция № 8702 ), включително леките автомобили с каросерия тип „комби“ и състезателните автомобили

ex 8704

Автомобилни превозни средства за превоз на стоки, с единично тегло до 1 600 кг

ex 8706

Шасита за автомобилни превозни средства от позиции № 8702.1010, 9010 , 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, оборудвани със своите двигатели

ex 8707

Каросерии за автомобилни превозни средства от позиции № 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, включително кабините

ex 8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от позиции № 8702.1010, 9010 , 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000

Брони и техните части

2990

Други части и принадлежности за каросерии (включително кабините), различни от посочените в позиции № 8708.1000/2100, с изключение на багажници за товари, държачи за табелата с регистрационния номер и багажници за ски

Спирачки и сервоспирачки и техните части:

3100

Монтирани спирачни накладки

3990

други, с изключение на резервоарите за сгъстен въздух на спирачките

4090

Скоростни кутии

5090

Диференциални мостове, дори оборудвани с други трансмисионни устройства

6090

Носещи оси и техните части

7090

Колела, техните части и принадлежности, с изключение на окончателно завършени колела със или без гуми, джанти и части за тях, без фина обработка на повърхността им, както и джанти и части за тях, който са незавършени, необработени или с извършена предварителна обработка, от желязо

9299

Изпускателни гърнета (шумозаглушители) и изпускателни тръби (ауспуси), различни от обикновените шумозаглушители (изпускателни гърнета), с отводни изпускателни колектори с дължина до 15 см.

9390

Съединители и части за съединители

9490

Волани, кормилни колони и кормилни кутии

9999

други, с изключение на калъфите за волани


ПРОТОКОЛ № 6

относно създаването на задължителни резерви от Лихтенщайн

Лихтенщайн може да включа към режима на създаване на задължителни резерви стоките, които са необходими за оцеляване на населението в период на значителен недостиг и които или не се произвеждат в страната, или производството им е в недостатъчни количества, както и ако характеристиките и видът на тези стоки позволяват създаването на резерви.

Лихтенщайн прилага този режим по начин, който няма да доведе до пряка или косвена дискриминация на стоките, внасяни от другите договарящи се страни, по отношение на произведените в страната стоки от същия вид или техните заместители.


ПРОТОКОЛ № 7

относно количествените ограничения, които могат да бъдат запазени от Исландия

Независимо от член 11 от Споразумението, Исландия има право да запази количествените ограничения за следните стоки:


Позиция от исландската митническа тарифа

Описание на стоките

96.03

Метли и четки, (включително представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства), механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване, чистачки от каучук или от аналогични меки материали:

Четки за зъби, четки и четчици за брада, за коси, за мигли или за нокти и други четки за личен тоалет, включително тези, които представляват части от апарати:

96.03 29

— други:

96.03 29 01

— с тяло от пластмаса

96.03 29 09

— други


ПРОТОКОЛ № 8

относно държавните монополи

1.   Член 16 от Споразумението се прилага най-късно от 1 януари 1995 г. по отношение на следните национални монополи с търговски характер:

австрийския монопол относно солта,

исландския монопол относно изкуствените торове,

монополите на Лихтенщайн относно солта и артилерийския барут.

2.   Член 16 се прилага също така и по отношение на вината (позиция № 2204 от Хармонизираната система).


ПРОТОКОЛ № 9

относно търговията с риба и други морски продукти

Член 1

1.   Без да се засягат разпоредбите на допълнение 1 към настоящия протокол, държавите от ЕАСТ, веднага след влизането в сила на споразумението, премахват вносните мита и таксите с еквивалентен ефект по отношение на продуктите, посочени в таблица I от допълнение 2 към настоящия протокол.

2.   Без да се засягат разпоредбите на допълнение 1 към настоящия протокол, държавите от ЕАСТ не прилагат количествени ограничения при внос, нито мерки с еквивалентен ефект по отношение на продуктите, посочени в таблица I от допълнение 2. В този случай се прилага член 13 от споразумението.

Член 2

1.   От момента на влизане на сила на споразумението Общността премахва вносните мита и таксите с еквивалентен ефект за продуктите, посочени в таблица II от допълнение 2.

2.   Общността намалява постепенно митата за продуктите, посочени в таблица III от допълнение 2, при съблюдаване на следния календарен график:

а)

от 1 януари 1993 г. всяко мито се намалява до 86 % от базовото мито;

б)

четири други намаления на базовото мито, всяко от по 14 %, се извършват на 1 януари 1994 г., 1 януари 1995 г., 1 януари 1996 г., и на 1 януари 1997 г.

3.   Базовите мита, за които се прилагат последователните намаления, посочени в параграф 2, представляват за всеки продукт митото, консолидирано от Общността в рамките на Общото споразумение за митата и търговията или, ако митото не е консолидирано, автономното мито, прилагано към 1 януари 1992 г. Ако след 1 януари 1992 г. бъде решено прилагането на тарифните намаления, договорени в рамките на Уругвайския кръг многостранни търговски преговори, намалените по този начин мита се използват като базови мита.

Ако в рамките на двустранните споразумения между Общността и дадена държава от ЕАСТ съществуват намалени мита за някои продукти, тези мита се считат за базови мита за въпросната държава от ЕАСТ.

4.   Ставките на митото, изчислени съгласно параграфи 2 и 3, се закръглят до първия десетичен знак, като втората цифра след запетаята се премахва.

5.   Общността не прилага количествени ограничения при внос, нито мерки с еквивалентен ефект по отношение на продуктите, посочени в допълнение 2. В този случай се прилага член 13 от споразумението.

Член 3

Разпоредбите на членове 1 и 2 се прилагат към продуктите с произход от договарящите се страни. Правилата за произход са определени в протокол № 4 към споразумението.

Член 4

1.   Помощите, предоставяни от държавата в сектора на рибарството, които нарушават принципите на конкуренцията, се премахват.

2.   Законодателството, което се прилага при организацията на пазарите в сектора на рибарството, се адаптира по такъв начин, че да не нарушава принципите на конкуренцията.

3.   Договарящите се страни следят да се осигури спазването на условията на конкуренция, така че другите договарящи се страни да не прибягват до антидъмпингови мерки, нито до изравнителни мита.

Член 5

Договарящите се страни вземат необходимите мерки, за да може всички риболовни кораби, плаващи под флага на други договарящи се страни, да имат същия достъп както техните кораби до пристанищата и първичното оборудване, свързано с пускането на пазара, както и до всички свързани с тях технически инсталации и съоръжения.

Независимо от разпоредбите на предишния параграф, договаряща се страна има право да откаже извършване на доставка на риба от запас, представляващ общ интерес, относно управлението на който има сериозни разногласия.

Член 6

Ако не се извършат необходимите законодателни промени, които да удовлетворяват договарящите се страни към момента на влизането в сила на споразумението, всеки спорен въпрос може да бъде внесен за разглеждане от Съвместния комитет на ЕИП. При липса на съгласие член 114 от Споразумението се прилага mutatis mutandis.

Член 7

Разпоредбите на споразуменията, описани в допълнение 3, се прилагат с предимство пред тези на настоящия протокол, при положение че те предоставят на държавите от ЕАСТ по-изгоден търговски режим от режима на настоящия протокол.

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

Член 1

Финландия има право да поддържа временно прилагането на своя настоящ режим по отношение на изброените по-долу продукти. Най-късно до 31 декември 1992 г. Финландия представя окончателен календарен график за премахването на тези митнически облекчения.

(Код по ХС)

Описание на стоките

ex 0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304 :

Сьомга

Балтийска херинга

ex 0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304 :

Сьомга

Балтийска херинга

ex 0304

Филета и други меса от риби (смлени или не), пресни, охладени или замразени:

Филета от сьомга, пресни или охладени

Филета от балтийска херинга, пресни или охладени

(Терминът „филе“ включва също така филетата, двете страни на които са свързани помежду си чрез гърба или корема)

Член 2

1.   Лихтенщайн и Швейцария имат право да поддържат прилагането на мита при внос на следните продукти:

(Код по ХС)

Описание на стоките

ex от 0301 до 0305

Риби, с изключение на замразени филета от позиция с ex 0304 , различни от морските риби, змиорките и сьомгите

Тези мерки подлежат на преразглеждане преди 1 януари 1993 г.

2.   Без да се засяга евентуално митническо тарифиране, договорено в рамките на Уругвайския кръг многостранни търговски преговори, Лихтенщайн може да поддържа прилагането на променливи компоненти на митата в рамките на своята селскостопанска политика по отношение на следните риби и морски продукти:

(Код по ХС)

Описание на стоките

ex Глава 15

Мазнини и масла, предназначени за консумация от човека

ex Глава 23

Храни за отглеждане на животни

Член 3

1.   До 31 декември 1993 г. Швеция има право да прилага количествени ограничения при внос към следните продукти, когато те се оказват необходими за избягване на сериозно смущение на шведския пазар.

(Код по ХС)

Описание на стоките

ex 0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304 :

Херинга

Треска

2.   През периода през който Финландия поддържа временно своя настоящ режим по отношение на балтийската херинга, Швеция има право да прилага количествени ограничения при внос на този продукт, когато той е с произход от Финландия.

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА I

(Код по ХС)

Описание на стоките

0208

Други годни за консумация меса и карантии, пресни, охладени или замразени;

ex 0208 90

други:

 

— —

от китове

Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и другите водни безгръбначни

1504

Мазнини и масла и техните фракции от риба или морски бозайници, рафинирани или не, но не химически променени

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

ex 1516 10

— Животински мазнини и масла и техните фракции:

 

— —

получени изцяло от риби или морски бозайници

1603

Екстракти и сокове от месо, от риби или ракообразни, от мекотели или от други водни безгръбначни:

ex 1603 00

Екстракти и сокове от месо на китове, от риби или ракообразни, от мекотели или от други водни безгръбначни

1604

Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки:

ex 2301 10

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или карантии; пръжки:

 

— —

от месо от китове

ex 2301 20

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

ex 2309 90

други:

 

— —

Продукти от риба, наричани „разтворими“


ТАБЛИЦА II

(Код по ХС )

Описание на стоките

0302 50

0302 69 35

0303 60

0303 79 41

0304 10 31

Трескови риби (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риба от вида Boreogadus saida (полярна треска), пресни, охладени или замразени, включително филета, пресни или охладени

0302 62 00

0303 72 00

ex 0304 10 39

Треска от вида Пикша (Melanogrammus aeglefinus), прясна, охладена или замразена, включително филета, пресни или охладени

0302 63 00

0303 73 00

ex 0304 10 39

Сайда (Черен мерланг, Американска петниста треска) (Pollachius virens), прясна, охладена или замразена, включително филета, пресни или охладени

0302 21 10

0302 21 30

0303 31 10

0303 31 30

ex 0304 10 39

Гренландска камбала (Черна писия) (Reinhardtius hippoglossoides) и атлантическа камбала (Атлантическа писия) (Hippoglossus hippoglossus), прясна, охладена или замразена, включително филета, пресни или охладени

0305 62 00

0305 69 10

Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, и риби от вида Boreogadus saida (полярна треска), осолени, но несушени, нито пушени и риби в саламура

0305 51 10

0305 59 11

Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, и риби от вида Boreogadus saida (полярна треска), сушени, неосолени

0305 30 11

0305 30 19

Филета от треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, и от вида Boreogadus saida (полярна треска), сушени, осолени или в саламура, но непушени

0305 30 90

Други филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени

1604 19 91

Други сурови филета, само покрити с тесто или с галета (панирани), предварително пържени в олио или не, замразени

1604 30 90

Заместители на хайвер


ТАБЛИЦА III

При всеки един от долните кодове, отстъпките, които са предоставени от Общността, не включват нито един от продуктите, посочени в Таблица II и в допълнението към Таблица III.


(Код по КН)

Описание на стоките

0301

Жива риба

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция № 0304

0303

Риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция № 0304

0304

Филета и други меса от риби (смлени или не), пресни, охладени или замразени

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

0306

Ракообразни, със или без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, охладени или не, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0307

Мекотели, със или без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека

1604

Готови храни и консерви от риби, хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани


Допълнение към Таблица III

(Код по КН)

Описание на стоките

а)   

Сьомги: тихоокеански сьомги (Oncorhynchus spp.), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0301 99 11

живи

0302 12 00

пресни или охладени

0303 10 00

тихоокеански, замразени

0303 22 00

Атлантически сьомги и дунавски пъстърви, замразени

0304 10 13

филета, пресни или охладени

0304 20 13

замразени филета

ex 0304 90 97

друго месо от сьомги, замразено

0305 30 30

филета, осолени или в саламура, непушени

0305 41 00

пушени, включително филетата

0305 69 50

осолени или в саламура, но несушени, нито пушени

1604 11 00

цели или на парчета, обработени или консервирани

1604 20 10

други готови храни и консерви от риби

б)   

Херинги (Culpea harengus, Culpea pallasii)

0302 40 90

пресни или охладени, от 16.6 до 14.2

ex 0302 70 00

черен дроб, хайвер и семенна течност, пресни или охладени

0303 50 90

замразени, от 16.6 до 14.2

ex 0303 80 00

черен дроб, хайвер и семенна течност, замразени

ex 0304 10 39

пресни филета от херинги

0304 10 93

коремчета пресни, от 16.6 до 14.2

ex 0304 10 98

друго месо от херинги, прясно

0304 20 75

филета замразени

0304 90 25

друго месо от херинги, замразено, от 16.6 до 14.2

ex 0305 20 00

черен дроб, хайвер и семенна течност от херинги, сушени, пушени, осолени или в саламура

0305 42 00

пушени, включително филетата

0305 59 30

сушени, дори осолени, но непушени

0305 61 00

осолени или в саламура, но несушени нито пушени

1604 12 10

сурови филета, само покрити с тесто или с галета (панирани), дори предварително пържени в олио, замразени

1604 12 90

готови храни и консерви от херинги, цели или на парчета, но несмляни

ex 1604 20 90

други готови храни и консерви от херинги

в)   

Риби от вида Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 64 90

пресни или охладени, от 16.6 до 14.2

0303 74 19

замразени, от 16.6 до 14.2 (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

0303 74 90

замразени, 16.6 до 14.2 (Scomber australasicus)

ex 0304 10 39

филета пресни от скумрии

0304 20 51

филета замразени (Scomber australasicus)

ex 0304 20 53

филета замразени (Scomber scombrus, Scomber japonicus)

ex 0304 90 97

друго месо от скумрии, замразено

0305 49 30

пушени, включително филетата

1604 15 10

цели или на парчета, обработени или консервирани (S.scombrus, S.japonicus.)

1604 15 90

цели или на парчета, обработени или консервирани (S. australicus)

ex 1604 20 90

други готови храни и консерви от скумрии

г)   

Скариди

0306 13 10

от семейство Pandalidae, замразени

0306 13 30

от рода Crangon, замразени

0306 13 90

други скариди, замразени

0306 23 10

от семейство Pandalidae, незамразени

0306 23 31

от рода Crangon, пресни, охладени или варени във вода или на пара

0306 23 39

други скариди от рода Crangon

0306 23 90

други скариди, незамразени

1605 20 00

готови храни и консерви от скариди

д)   

Миди Сен Жак (Pecten maximus)

ex 0307 21 00

живи, пресни или охладени

0307 29 10

замразени

ex 1605 90 10

готови храни и консерви от миди

е)   

Лангустини (Норвежки омар) (Nephrops norvegicus)

0306 19 30

Замразени

0306 29 30

Незамразени

ex 1605 40 00

готови храни и консерви от лангустини

ДОПЪЛНЕНИЕ 3

Споразумения между Общността и държавите от ЕАСТ, посочени в член 7:

Споразумение между Европейската икономическа общност и Кралство Швеция, подписано на 22 юли 1972 г., и последваща размяна на писма относно земеделието и рибарството, подписани на 15 септември 1986 г.;

Споразумение между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г., и последваща размяна на писма относно земеделието и рибарството, подписани на 14 юли 1986 г.;

член 1 от протокол № 6 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, подписано на 22 юли 1972 г.


ПРОТОКОЛ № 10

относно опростяване на проверките и формалностите по отношение на превоза на стоки

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Дефиниции

За целите на настоящия протокол:

а)

терминът „проверки“ означава извършване от страна на митницата или от страна на някои друг надзорен орган на операция, която се състои във физически преглед, включително визуална проверка, на транспортните средства и/или на самите стоки с цел да се провери дали тяхното естество, произход, състояние, количество и стойност са в съответствие с конкретните подробности посочени в документите, които са представени;

б)

терминът „формалности“ означава всяка една формалност, наложена спрямо операторите от страна на администрацията, състояща се в представяне или преглед на документи и сертификати, придружаващи стоките, или други конкретни подробности, независимо от формата или носителя им, отнасящи се до стоките или транспортните средства.

Член 2

Обхват

1.   Без да се засягат конкретните разпоредби, които са в сила съгласно споразумения, сключени между Европейската икономическа общност и държавите от ЕАСТ, настоящият протокол се прилага за проверки и формалности, отнасящи се до превоза на стоки, които трябва да пресекат граница между държава от ЕАСТ и Общността, както и между държавите от ЕАСТ.

2.   Настоящият протокол не се прилага за проверки или формалности:

по отношение на кораби и самолети като транспортни средства; той, все пак, се прилага за превозни средства и стоки, превозвани от споменатите транспортни средства;

изискващи се за издаването на санитарни или на фитосанитарни удостоверения в страната на произход на стоките.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРИ

Член 3

Случайни проверки и формалности

1.   Освен когато в настоящия протокол изрично е предвидено друго, договарящите се страни вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

различните проверки и формалности, предвидени в член 2, параграф 1, се извършват с минималното необходимо забавяне и, доколкото това е възможно, на едно място;

инспектирането се извършва посредством случайни проверки, освен при надлежно обосновани обстоятелства.

2.   За целите на прилагането на второто тире на параграф 1, основата за извършване на случайни проверки е общият брой на пратките, преминаващи през даден граничен пост и представени пред митническа служба или инспектиращ орган през определен период от време, а не общият брой на стоките съставляващи всяка една пратка.

3.   На местата на отпътуване и местоназначение на стоките договарящите се страни способстват използването на опростени процедури и техники за обработка и пренос на данни за целите на износа, транзитирането и вноса на стоки.

4.   Договарящите се страни се стремят да разположат митническите служби, включително тези във вътрешността на тяхната територия, по такъв начин, че да бъдат взети предвид изискванията на търговските оператори.

Член 4

Ветеринарни правила

В области, отнасящи се до защитата на здравето на хората и животните и до защитата на животните, решението за прилагане на принципите, изложени в членове 3, 7 и 13, и на правилата, определящи таксите, които да се налагат по отношение на извършените формалности и проверките, се взема от Съвместния комитет на ЕАСТ в съответствие с член 93, параграф 2 от споразумението.

Член 5

Фитосанитарни правила

1.   Фитосанитарните проверки на вноса са под формата само на случайни проверки и тестване на извадки, освен при надлежно обосновани обстоятелства. Такива проверки се извършват или на мястото на местоназначението на стоките или на друго указано място в рамките на съответните територии, при условие маршрутът на стоките да бъде повлиян в най-малката възможна степен.

2.   Правила относно извършването на проверки за идентичност на вноса по отношение на стоки, обхванати от фитосанитарно законодателство, се приемат от Съвместния комитет на ЕИП в съответствие с член 3, параграф 2 от споразумението. Мерките, касаещи таксите, които ще бъдат налагани по отношение на фитосанитарни формалности и проверки, се приемат от Съвместния комитет за ЕИП в съответствие с член 93, параграф 2 от споразумението.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за стоки, различни от тези произведени в Общността или в държава от ЕАСТ, освен в случаите когато по силата на естеството си те не представляват фитосанитарен риск или в случаите когато те са били подложени на фитосанитарна проверка при влизането на територията на съответните договарящи се страни и когато към момента на тази проверка е установено, че те отговарят на фитосанитарните изискванията, постановени от тяхното законодателство.

4.   Тогава когато договаряща се страна сметне, че съществува непосредствена опасност от внасяне или разпространение на вредни организми на нейна територия, тя може да вземе такива временни мерки каквито са необходими, за да се защити от тази опасност. Договарящите се страни незабавно се уведомяват една друга за взетите мерките и за причините, които са ги предизвикали.

Член 6

Делегиране на правомощия

Договарящите се страни осигуряват, чрез изрично делегиране на правомощия от страна на компетентните органи и от тяхно име, една от другите представени служби, за предпочитане митническата служба, да може да извършва проверки, за които тези органи отговарят, и дотолкова доколкото тези проверки са свързани с изискването да се представят необходимите документи, да може да проверява валидността и автентичността на тези документи и идентичността на стоките, декларирани в такива документи. При такива случаи, съответните власти правят така, че средствата изискващи се за извършването на такива проверки да бъдат предоставени на тяхно разположение.

Член 7

Признаване на проверки и документи

За целите на прилагането на настоящия протокол и без да се засяга възможността за извършване на случайни проверки, в случаи на внос или транзитиране на стоки договарящите се страни признават проверките извършени и документите изготвени от компетентните власти на другите договарящи се страни, които удостоверяват, че стоките отговарят на правните изисквания на държавата-вносител или на еквивалентни изисквания в държавата-износител.

Член 8

Работно време на граничните постове

1.   Тогава когато обемът на трафика го оправдава, договарящите се страни осигуряват:

а)

граничните постове да бъдат отворени (освен когато трафикът е забранен) така, че:

границите да могат да бъдат пресичани 24 часа на ден със съответните проверки и формалности по отношение на стоки поставени под митническа транзитна процедура, техни транспортни средства и превозни средства пътуващи без товар, с изключение на случаите когато е необходима гранична проверка, за да се предотврати разпространението на дадена болест или за да се защитят животните;

проверките и формалностите, свързани с движението на транспортни средства и стоки, които не се движат под митническа транзитна процедура, да могат да се извършват от понеделник до петък в продължение на непрекъснат период от време от най-малко 10 часа и в събота в продължение на непрекъснат период от време от най-малко шест часа, освен ако тези дни са обществени празници;

б)

що се отнася до превозни средства и стоки пътуващи по въздуха, периодите от време, посочени във второто тире на буква а), да бъдат приспособени по такъв начин, че да отговарят на действителните нужди и за тази цел да бъдат накъсвани или удължавани при необходимост.

2.   Когато общото съблюдаване на периодите от време, посочени във второто тире на параграф 1, буква а) и в параграф 1, буква б), създава проблеми пред ветеринарните служби, договарящите се страни полагат усилия да има на разположение ветеринарен експерт през тези периоди от време, при условие че бъде дадено 12-часово предварително уведомление от страна на превозвача; в случай на транспортиране на живи животни, обаче, предварителния срок за такова уведомление може да бъде увеличен на 18 часа.

3.   Когато няколко гранични поста са разположени в непосредствена близост до една и съща гранична зона, засегнатите договарящи се страни могат съвместно да се споразумеят някои от тези постове да са изключение от разпоредбите на параграф 1, при условие, че другите постове в тази зона са в състояние да обработват и пропускат стоките и превозните средства в съответствие с този параграф.

4.   Що се отнася до граничните постове и митническите офиси и служби, посочени в параграф 1, и съгласно условията постановени от договарящите се страни, компетентните власти (ако в работното им време изрично им бъде поискано и то поради основателни причини) осигуряват условия за извършването на проверки и формалности, като изключение, извън работното им време, при условие, че за така извършените услуги бъде заплатено, когато това е приложимо.

Член 9

Експресни платна

Договарящите се страни полагат усилия да организират на граничните постове, там където това е технически възможно и оправдано от обема на трафика, експресни платна запазени за стоки поставени под митническа транзитна процедура, за техните транспортни средства, за превозни средства пътуващи без товар и за всички стоки, които са обект на проверки и формалности, които не надхвърлят тези, които се изискват по отношение на стоки, поставени под транзитна процедура.

ГЛАВА III

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 10

Сътрудничество между властите

1.   За да се улесни пресичането на граници, договарящите се страни предприемат мерките необходими за разширяване на сътрудничеството както на национално, така и на регионално или местно ниво между властите, отговарящи за организирането на проверките, и между различните отдели, извършващи проверки и формалности от двете страни на такива граници.

2.   Всяка договаряща се страна, дотолкова доколкото това я засяга, полага усилия лицата, занимаващи се с търговия, обхваната от настоящия протокол, да могат бързо да информират компетентните власти за всякакви проблеми, срещнати при пресичането на граници.

3.   Сътрудничеството, посочено в параграф 1, обхваща по-конкретно:

а)

разполагането на граничните постове по такъв начин, че то да отговаря на изискванията на трафика;

б)

превръщането на граничните офиси в разположени един до друг инспектиращи офиси, там където това е възможно;

в)

хармонизирането на отговорностите на граничните постове и офиси, разположени от двете страни на границата;

г)

търсенето на подходящи решения на всички докладвани проблеми.

4.   Договарящите се страни си сътрудничат, за да хармонизират работното време на различните отдели, извършващи проверки и формалности от двете страни на границата.

Член 11

Нотифициране за нови проверки и формалности

Когато договаряща се страна възнамерява да въведе нова проверка или формалност, тя информира другите договарящи се страни за това. Въпросната договаряща се страна гарантира предприетите мерки за улесняване на пресичането на граници да не бъдат осуетени от прилагането на такива нови проверки или формалности.

Член 12

Свободен поток на трафика

1.   Договарящите се страни предприемат мерките необходими, за да се гарантира, че времето прекарано в чакане, предизвикано от различните проверки и формалности, няма да надвишава времето изискващо се за тяхното нормално извършване. За тази цел, те организират работното време на отделите, които ще извършват проверки и формалности, наличния персонал и практическите мерки за обработка на стоки и документи, свързани с извършването на проверки и формалности, по такъв начин, че да намалят чакането в потока на трафика в най-голямата възможна степен.

2.   Компетентните власти на договарящите се страни, на чиято територия настъпи сериозен разрив по отношение на превоза на стоки, за които има вероятност да изложи на опасност целите за опростяване и ускоряване на пресичането на граници, информират незабавно компетентните власти на другите договарящи се страни, засегнати от този разрив.

3.   Компетентните власти на всяка засегната по този начин договаряща се страна незабавно взимат подходящи мерки, за да гарантират, доколкото е възможно, свободния поток на трафика. Мерките се свеждат до знанието на Съвместния комитет за ЕИП, който, ако е уместно, се събира на спешно заседание по искане на дадена договаряща се страна, за да се обсъдят тези мерки.

Член 13

Административна помощ

За да се гарантира гладкото протичане на търговията между договарящите се страни и за да се улесни установяването на евентуални нередности или нарушения, компетентните органи на договарящите се страни си сътрудничат една с друга, mutatis mutandis, в съответствие с разпоредбите на протокол 11.

Член 14

Консултативни групи

1.   Компетентните власти на засегнатите договарящи се страни могат да основат консултативна група, отговаряща за справянето с въпроси от практическо, техническо или организационно естество на регионално или местно равнище.

2.   Такива консултативни групи се събират винаги когато е необходимо, по искане на компетентните власти на дадена договаряща се страна. Съвместният комитет на ЕИП бива информиран редовно за техните разисквания от страна на договарящите се страни, отговарящи за тях.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Начини на плащане

Договарящите се страни се грижат всички суми, платими във връзка с проверките и формалностите, прилагани по отношение на търговията, да могат също така да се плащат посредством гарантирани или заверени международни чекове, деноминирани във валутата на държавата, в която тези суми са платими.

Член 16

Отношение на настоящия документ към други споразумения и към националното законодателство

Настоящият протокол не пречи на прилагането на по-големи облекчения, които две или повече договарящи се страни си предоставят една на друга, нито на правото на договарящите се страни да прилагат тяхното собствено законодателство по отношение на контролните механизми и формалностите на техните граници, при изричното условие това да не намалява по никакъв начин облекченията произтичащи от настоящия протокол.


ПРОТОКОЛ № 11

относно взаимопомощта в областта на митническите въпроси

Член 1

Дефиниции

За целите на настоящия протокол:

a)

„митническо законодателство“ означава прилаганите в договарящите се страни разпоредби управляващи вноса, износа, транзита на стоки и поставянето им под какъвто и да е митнически режим, включително забранителни, ограничителни и контролни мерки приети от упоменатите страни;

б)

„мита“ означава всички мита, такси или други суми удържани и събирани на териториите на договарящите се страни при прилагане на митническото им законодателство, но без да включва такси и разходи определени за предоставяни услуги;

в)

„молещ орган“ означава компетентен административен орган назначен от договаряща се страна за тази цел, който подава искане за взаимопомощ в областта на митническите дейности;

г)

„замолен орган“ означава компетентен административен орган назначен от договаряща се страна за тази цел, който получава искане за взаимопомощ в областта на митническите дейности;

д)

„нарушение“ означава всяко нарушение на митническото законодателство, както и всеки опит за нарушение на това законодателство.

Член 2

Обхват

1.   Договарящите се страни се споразумяват да си оказват взаимна помощ по начин и при условия определени в настоящия протокол, за да обезпечат правилното прилагане на митническото законодателство, в частност като предотвратяват, разкриват и разследват нарушения на това законодателство.

2.   Взаимопомощта в областта на митническите въпроси, по реда на настоящия протокол, засяга всеки един административен орган на договарящите се страни, който е компетентен по прилагане на настоящия протокол. Тази взаимопомощ не отменя правилата за взаимопомощ в областта на криминални въпроси.

Член 3

Взаимопомощ при поискване

1.   При искане от страна на молещ орган, замоленият орган му предоставя цялата налична информация за да гарантира правилно прилагане на митническото законодателство, включително и информация за набелязани или планирани дейности, които нарушават или биха нарушили това законодателство.

2.   При искане от страна на молещ орган, замоленият орган го известява дали стоки изнесени от територията на една от договарящите се страни са внесени надлежно на територията на друга страна, като, при необходимост посочва митническия режим отнасящ се за въпросните стоки.

3.   При искане от страна на молещ орган, замоленият орган предприема всички необходими мерки осигуряващи надзор на:

a)

физически или юридически лица, за които има достатъчно основания да се счита, че нарушават или са нарушили митническото законодателство;

б)

движение на стоки, считани за вероятни причини за значими нарушения на митническото законодателство;

в)

транспортни средства, за които има достатъчно основания да се счита, че се използват или могат да се използват за нарушения на митническото законодателство.

Член 4

Непосредствена помощ

В рамките на правомощията си, договарящите се страни осигуряват една на друга взаимопомощ, когато считат за необходимо при прилагане на митническото законодателство и в частност когато разполагат с информация отнасяща се до:

действия, които са нарушили, нарушават или биха нарушили това законодателство, когато могат да засягат друга договаряща се страна;

нови средства или методи при осъществяване на подобни действия;

стоки, които са предмет на значителни нарушения на митническото законодателство при внос, износ, транзит или друга митническа процедура.

Член 5

Предоставяне/Нотифициране

При искане от страна на молещ орган, замоленият орган предприема всички необходими мерки съобразно действащото си законодателство за да:

предостави цялата документация;

нотифицира относно всички решения;

попадащи в сферата на настоящия протокол до получател, пребиваващ или установен на неговата територия.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за взаимопомощ

1.   Всички искания отнасящи се до прилагане на настоящия протокол се изготвят в писмена форма. Необходимата документация за изпълнение на такива искания ги придружава надлежно. При изключителни случаи се допускат устни искания, но те трябва да бъдат потвърдени незабавно от писмени.

2.   Исканията по реда на параграф 1 съдържат следната информация:

a)

молещият орган;

б)

исканата мярка;

в)

предмет и причина за искането;

г)

засегнати закони, правилници или други правни инструменти;

д)

възможно най-точно и пълно описание на физическото или юридическо лице, което е предмет на разследването;

е)

кратко изложение на събраните факти, с изключение на случаите по реда на член 5.

3.   Исканията се подават на официален език на допитвания орган или на език, който е приемлив от този орган.

4.   Когато дадена заявка не отговаря на формалните изисквания, се изисква внасяне на съответните корекции или допълнения, като в същото време може да се предприемат заявените мерки.

Член 7

Изпълнение на искания

1.   При изпълнение на искане за взаимопомощ, замоленият орган, или когато той не може да действа по своя воля, административният отдел до който е подадено искане, предприема, в рамките на своята компетентност и налични средства, действия като от свое име или при позоваване на искането от страна на молещия орган на същата договаряща се страна, действия по предоставяне на наличната информация по въпроса, като провежда необходимите проучвания или разпорежда провеждането им.

2.   Исканията за взаимопомощ се изпълняват съобразно законите, правилниците и други правни инструменти на допитваната договаряща се страна.

3.   Надлежно упълномощени служители на договарящата се страна имат право, при съгласие от другата договаряща се страна и в рамките на определени от нея условия, да получат от отделите на допитвания орган или от друг орган, за който отговаря допитвания орган, информация отнасяща се до нарушения на митническото законодателство, която е необходима на молещия орган за цели свързани с прилагане на настоящия протокол.

4.   Служители на договаряща се страна имат право, при съгласие от другата договаряща се страна, да присъстват на разследвания извършвани на територията на последната.

Член 8

Форма на предаване на информацията

1.   Замоленият орган предава резултатите от извършените разследвания на молещия орган под формата на документи, легализирани копия на документи и сродни.

2.   Документите предоставяни по реда на параграф 1 могат да бъдат заменени от компютърна информация предоставена в каквато и да е приемлива за страните форма за същата цел.

Член 9

Изключения на задължението за предоставяне на взаимопомощ

1.   Договарящите се страни си запазват правото да откажат помощ по реда на настоящия протокол, когато подобно действие:

a)

би нарушило суверенитета, обществения ред (l'ordre publique), сигурността или други основни държавни интереси; или

б)

би се отнасяло до валутни или данъчни разпоредби различни от тези уреждащи мита; или

в)

би нарушило промишлена, търговска или професионална тайна.

2.   Когато молещият орган иска помощ, която самият той не би имал право да предостави при поискване, то той обръща внимание на този факт в искането си. Решението за отговор на подобно искане остава на замоленият орган.

3.   При отказ на помощ, решението и причините за отказа се известяват незабавно на молещия орган.

Член 10

Задължение за спазване на поверителност

Всяка една информация предадена в каквато и да е форма по реда на настоящия протокол се счита за поверителна. Такава информация се ползва от правата на действителна държавна тайна и се защитава от действащото законодателство като такава в получилата я договаряща се страна, при прилагане на разпоредбите на органите на Общността.

Член 11

Използване на информацията

1.   Получената информация може да се използва само и единствено за целите на настоящия протокол, като за всякаква друга употреба в договаряща се страна задължително се изисква писмено разрешение от предоставилия я орган и се спазват ограниченията наложени от него. Тези разпоредби не се отнасят до информация за нарушения свързани с наркотици и психотропни вещества. Такава информация се предава на всички други органи участващи пряко в борбата с незаконен трафик на наркотици.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не препятстват използването на информация в съдебни или административни процедури заведени впоследствие по нарушения на митническото законодателство.

3.   Договарящите се страни имат право да използват като доказателствен материал в доклади и показания пред съдилища получена информация и разгледана документация по реда на настоящия протокол.

Член 12

Експерти и свидетели

Длъжностно лице на замоленият орган може да бъде упълномощено, при определени ограничения за подобни пълномощни, да се яви в качеството си на експерт или свидетел по съдебно или административно дело по въпроси, разглеждани от настоящия протокол под юрисдикцията на друга договаряща се страна, като представи предмети, документи или легализирани копия според нуждите на въпросното дело. Искането за подобно явяване задължително трябва да посочва по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитвано това длъжностно лице.

Член 13

Разходи по помощта

Договарящите се страни се отказват от искове една към друга за изплащане на разходи възникнали при прилагане на настоящия протокол, с изключение, при необходимост, за разходи по експерти и свидетели, както и за преводачи, които не са щатни държавни служители.

Член 14

Прилагане

1.   Управлението на настоящия протокол се възлага от една страна на централните митнически власти на държавите от ЕАСТ и от друга – на компетентните служби на Комисията на ЕО и митническите органи на държавите-членки на ЕО. Тези органи решават какви практически мерки и договорености са необходими за прилагането му, като отчитат действащите правила в областта на защита на данните. Тези органи препоръчват на компетентните институции изменения, които считат за необходими в настоящия протокол.

2.   Договарящите се страни предават една на друга списъци с компетентните органи, назначени да действат като кореспонденти за целите на прилагането на настоящия протокол.

Колкото до случаите, попадащи в компетенцията на Общността, за всеки един конкретен случай се вземат мерки, било поради спешност, било поради факта, че само две страни са активни по дадено искане или обмен на информация, за осъществяване на преки контакти между компетентните служби на държавите от ЕАСТ и държави-членки на ЕО при обработката на искане или информация. Тази информация се допълва от списъци, надлежно актуализирани, на служители от службите отговарящи за предотвратяване, разследване и борба на нарушенията на митническото законодателство.

За да осигурят максимална ефективност на действията по настоящия протокол, договарящите се страни предприемат мерки осигуряващи преки лични контакти между отделите отговарящи за борба с митническите измами, включително при необходимост на ниво местни митнически органи, за да се улесни обмена на информация и обработката на искания.

3.   Договарящите се страни се консултират взаимно и се информират редовно една друга относно подробните правила по прилагане на разпоредбите на настоящия протокол, приети в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

Член 15

Допълняемост

1.   Настоящият протокол допълва и не възпрепятства приложението на споразумения за взаимопомощ, които са били или могат да бъдат сключени между държави-членки на ЕО и държавите от ЕАСТ, както и между държавите от ЕАСТ. Протоколът не ограничава действащи разпоредби за по-широка взаимопомощ, когато се съдържат в подобни споразумения.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 11, въпросните споразумения не засягат разпоредби на Общността, които управляват обмена на информация от интерес за Общността между компетентните служби на Комисията на ЕО и митническите органи на държавите-членки в областта на митническите въпроси.


ПРОТОКОЛ № 12

относно споразуменията с трети страни, свързани с оценката за съответствие

Когато законодателството на Общността предвижда използването на маркировъчен знак, по инициатива на Общността, ще бъдат договорени споразумения за взаимно признаване с трети страни относно оценката за съответствие на стоките. Общността ще преговаря въз основа на принципа, че заинтересованите трети страни ще сключат със държавите от ЕАСТ аналогични споразумения за взаимно признаване, еквивалентни на споразуменията, които трябва да бъдат сключени с Общността. Договарящите се страни си сътрудничат съгласно общите процедури по информиране и консултиране, определени в Споразумението за ЕИП. Евентуалните разногласия при отношенията с трети страни ще бъдат решавани съгласно съответните разпоредби на Споразумението за ЕИП.


ПРОТОКОЛ № 13

относно неприлагането на антидъмпингови и изравнителни мерки

Прилагането на член 26 от споразумението се ограничава само до области в сферата на разпоредбите на споразумението и в които правото на Общността е напълно интегрирано в споразумението.

Прилагането му, освен ако не се приемат други решения от договарящите се страни, не отменя мерки въвеждани от договарящите се страни, за да се избегне заобикаляне на следните мерки по отношение на трети страни:

антидъмпингови мерки;

изравнителни мита;

мерки срещу незаконни търговски практики присъщи на трети страни.


ПРОТОКОЛ № 14

относно търговията с продукти от въглища и стомана

Член 1

Настоящият протокол се прилага по отношение на продуктите, влизащи в приложното поле на двустранните споразумения за свободна търговия (наричани за краткост по-нататък „Споразумения за свободна търговия“), сключени между Европейската общност за въглища и стомана и нейните държави-членки от една страна, и от отделните държави от ЕАСТ от друга страна, или при необходимост между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана и съответните държави от ЕАСТ.

Член 2

1.   Споразуменията за свободна търговия остават непроменени, освен ако в разпоредбите на настоящия протокол не е предвидено друго. Споразумението за ЕИП се прилага в случаите, когато не се прилагат споразуменията за свободна търговия. Когато основните разпоредби на споразуменията за свободна търговия продължават да бъдат прилагани, институционалните разпоредби на горепосочените споразумения също се прилагат.

2.   Количествените ограничения при износ, мерките с еквивалентен ефект и митата и таксите с еквивалентен ефект, прилагани при търговията в рамките на Европейското икономическо пространство, се премахват.

Член 3

Договарящите се страни не могат да въвеждат никакво ограничение нито административна или техническа разпоредба, които при търговията между договарящите се страни могат да създадат пречки пред свободното движение на продуктите, уредени от настоящия протокол.

Член 4

Основните правила на конкуренцията относно операциите, свързани с продуктите, уредени от настоящия протокол, фигурират в протокол № 25 към Споразумението за ЕИП. Вторичното законодателство фигурира в протокол № 21 и в приложение XIV.

Член 5

Договарящите се страни прилагат правилата, свързани с отпускането на помощи за стоманената промишленост. Те признават по-специално обосноваността на правилата на Общността за отпускане на помощи за стоманената промишленост, които са определени от Решение 322/89/ЕОВС на Комисията, чиято валидност изтича на 31 декември 1991 г., и приемат тези правила. Договарящите се страни декларират, че се ангажират да включат в Споразумението за ЕИП новите правила на Общността относно отпускането на помощи за стоманената промишленост след влизането в сила на Споразумението за ЕИП, при положение че тези правила бъдат сходни по съдържание с правилата от Решение 322/89/ЕОВС.

Член 6

1.   Договарящите се страни обменят информация относно пазарите. Държавите от ЕАСТ правят всичко, което е в техните възможности, с цел да осигурят предоставянето на тази информация от страна на производителите, потребителите и търговците на стомана.

2.   Държавите от ЕАСТ правят всичко, което е в техните възможности, за да осигурят участието на предприятията производители на стомана, които са се установили на тяхна територия, в годишните анкети относно инвестициите, посочени в член 15 от Решение № 3302/81/ЕОВС на Комисията от 18 ноември 1981 г. Договарящите се страни обменят информация относно големите проекти за инвестиции или за спиране на инвестиции, без да нарушават изискванията за поверителност на търговската информация.

3.   Всички въпроси, свързани с обмяната на информация между договарящите се страни, влизат в приложното поле на общите институционални разпоредби на настоящото споразумение.

Член 7

Договарящите се страни вземат предвид факта, че правилата за произход, определени в протокол № 3 на споразуменията за свободна търговия, сключени между Европейската икономическа общност и отделните държави от ЕАСТ, се заменят от протокол № 4 към настоящото споразумение.


ПРОТОКОЛ № 15

относно преходните периоди по отношение на свободното движение на хора (Лихтенщайн) (1)

Член 1

Разпоредбите на споразумението и приложенията към него относно свободното движение на хора между държавите-членки на ЕО и държавите от ЕАСТ са приложими, при спазване на преходните разпоредби на настоящия протокол.

Член 5

1.   Лихтенщайн, от една страна и държавите - членки на ЕО, както и другите държави от ЕАСТ, от друга могат да оставят в сила до януари 1998 г. техните съответни вътрешноправни разпоредби, въвеждащи изискване за предварително разрешение за влизането, установяването и заетост на тяхна територия на граждани на държавите - членки на ЕО, както и на другите държави от ЕАСТ, от една страна и граждани на Лихтенщайн от друга.

2.   Лихтенщайн може да остави в сила до януари 1998 г. по отношение на гражданите на държавите - членки на ЕО и на другите държави от ЕАСТ своите количествени ограничения относно новите пребиваващи, както и относно сезонните и пограничните работници. Тези ограничения ще бъдат намалявани постепенно.

Член 6

1.   Лихтенщайн може да остави в сила до януари 1998 г. разпоредбите на вътрешното си право, ограничаващи свободата на придвижване за заетост на сезонните работници, включително тези, задължаващи тези работници да напускат територията на Лихтенщайн в продължение най-малко на три месеца след изтичането на тяхното сезонно разрешително за работа. От януари 1993 г. сезонните разрешителни на работниците, които имат сезонен трудов договор, ще бъдат автоматично подновявани при завръщането им на територията на Лихтенщайн.

2.   Членове 10, 11 и 12 от Регламент (ЕИО) №1612/68, към който препраща точка 2 от приложение V на споразумението, са приложими по отношение на Лихтенщайн, считано от януари 1995 г. по отношение на пребиваващите и считано от януари 1997 г. по отношение на сезонните работници.

3.   Параграф 2 се прилага също и по отношение на членовете на семействата на самостоятелно заетите лица на територията на Лихтенщайн.

Член 7

Лихтенщайн може да остави в сила:

до януари 1998 г. разпоредби на вътрешното си право задължаващи работника, който едновременно пребивава в страна, различна от Лихтенщайн и е зает на територията на Лихтенщайн (пограничен работник), да се връща всеки ден в държавата по пребиваване;

до януари 1998 г. разпоредби на вътрешното си право, ограничаващи свободното движение с оглед упражняване на професията и достъпа до професиите, за всички категории работници;

до януари 1995 г. разпоредби на вътрешното си право, ограничаващи достъпа до професионалните дейности на самостоятелно заетите лица, които пребивават на територията на Лихтенщайн. Тези ограничения могат да бъдат запазени до януари 1997 г. когато се прилагат по отношение на самостоятелно заети лица, пребиваващи извън територията на Лихтенщайн.

Член 8

1.   Лихтенщайн няма да приема нови ограничителни мерки освен тези посочени в членовете 2-7, по отношение на влизането, заетостта и пребиваването на заетите лица и на самостоятелно заетите лица на своята територия, след датата на подписване на споразумението.

2.   Лихтенщайн взема всички необходими мерки, за да могат през преходните периоди, гражданите на държавите - членки на ЕО и на другите държави от ЕАСТ, да имат достъп до свободните работни места на територията на Лихтенщайн, като ползват същите преимущества като гражданите на тази държава.

Член 9

След края на преходния период предвиден за Лихтенщайн, договарящите страни ще преразгледат съвместно преходните мерки, като вземат както следва предвид особеното географско разположение на страната.

Член 10

През преходните периоди съществуващите двустранни договорености ще продължат да се прилагат, при спазване на по-благоприятните разпоредби по отношение на гражданите на държавите - членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ, предвидени в споразумението.

Член 11

За нуждите на настоящия протокол, термините „сезонен работник“ и „пограничен работник“, които се съдържат в него, имат смисъла, който им е даден в националното законодателство на Лихтенщайн към момента на подписването на споразумението.


(1)  Членове 2–4 и член 9, параграф 1 се заличени съгласно протокола за изменение на Споразумението за ЕИП.


ПРОТОКОЛ № 16

относно мерките в областта на социалната сигурност, свързани с преходните периоди по отношение на свободното движение на хора (Лихтенщайн) (1)

Член 1

За целите на прилагането настоящия протокол и на Регламент (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност за заети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7. 1971 г., стр. 416), „сезонен работник“ означава, когато става въпрос за Лихтенщайн, всеки работник, гражданин на държава-членка на ЕО или на друга държава от ЕАСТ, който има сезонно разрешително по смисъла на националното лихтенщайнско законодателство, за период, не по-дълъг от девет месеца.

Член 2

През времето на валидност на разрешителното, сезонният работник има право на обезщетение за безработица по силата на законодателството на Лихтенщайн, при същите условия като жителите на Лихтенщайн, по силата на разпоредбите на Регламент (ЕИО) №1408/71.

Член 3

Една част от вноските за осигуряване срещу безработица, внасяни от сезонните работници, се възстановява от Лихтенщайн на държавите по пребиваване на тези работници, при спазване на следните правила:

а)

за всяка държава, общият размер на вноските се определя в зависимост от броя на сезонните работници, които са граждани на тази държава и които се намират съответно в Лихтенщайн в края на месец август, както и в зависимост от средната продължителност на сезона, от заплатите и от размера на осигурителните вноски за безработица за Лихтенщайн (части за работодателя и за работника);

б)

размерът, възстановяван на всяка държава, се равнява на 50 % от общия размер на вноските, изчислен в съответствие с буква а);

в)

условие за възстановяването е през периода, за който се прави изчислението, общият брой на сезонните работници, пребиваващи в съответната държава, да бъде по-голям от 50 за Лихтенщайн.

Член 5

Действието на настоящия протокол се ограничава за времето на преходните периоди така, както са определени в протокол 15.


(1)  Член 4 е заличен съгласно протокола за изменение на Споразумението за ЕИП.


ПРОТОКОЛ № 17

относно член 34

1.   Член 34 от споразумението не предопределя приемането или прилагането на мерки от страна на договарящите се страни, които да регламентират достъпа на трети страни до техните пазари.

Приетите разпоредби в област, уредена от споразумението се разглеждат според определените в споразумението процедури, и договарящите се страни изготвят съответните правила на ЕИП.

Във всички останали случаи договарящите се страни информират Съвместния комитет на ЕИП за приетите мерки и се стремят, ако се налага, да приемат разпоредби, които могат да гарантират, че тези мерки няма да бъдат заобикаляни при преминаване на територията на другите договарящи се страни.

Ако страните не могат да постигнат съгласие по тези правила или разпоредби, заинтересованата договаряща се страна има право да вземе мерки, които позволяват да се избегне заобикалянето по такъв начин на разпоредбите.

2.   Що се отнася до определението за бенефициерите на правата, произтичащи от член 34 от споразумението, се прилага дял I от Общата програма за премахване на ограниченията относно свободата на установяване (ОВ 2, 15.1.1962 г., стр. 36/62), като този раздел създава същите правни последици, както в Общността.


ПРОТОКОЛ № 18

относно вътрешните процедури за прилагането на член 43

За Общността, процедурите, които да се следват за прилагането на член 43 от Споразумението са определени в Договора за създаване на Европейската икономическа общност.

За държавите от EАСТ тези процедури са регламентирани в споразумение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ и се отнасят до следните компоненти:

 

Държава от ЕАСТ, която смята са взема мерки в съответствие с член 43 от споразумението, да уведоми в разумни срокове Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ.

 

Все пак, в случай на секретност или спешност, уведомление се предоставя на останалите държави от ЕАСТ и на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ най-късно към датата на влизане в сила на предвижданите мерки.

 

Постоянният комитет на държавите от ЕАСТ проучва проблема и излиза със становище за прилагане на необходимите мерки. Той следи отблизо положението и може във всеки един момент да препоръча, с мнозинство, промяна, спиране или отмяна на прилаганите мерки или приемане на други мерки, подходящи за подпомагане на държавите от ЕАСТ за преодоляване на трудностите.


ПРОТОКОЛ № 19

относно морския транспорт

Договарящите се страни не прилагат помежду си мерките, визирани в Регламенти (ЕИО) № 4057/86 (ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 14) и № 4058/86 (ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 21) на Съвета, както и в Решение 83/573/ЕИО на Съвета (ОВ L 332 от 28.11.1983 г., стр. 37) или други сходни мерки, ако включените в споразумението достижения на правото на ЕС (acquis) относно морския транспорт се прилагат изцяло.

Договарящите се страни се стремят да координират действията, които провеждат, и мерките, които вземат по отношение на трети страни и на фирми от трети страни в областта на морския транспорт, съгласно следните принципи:

1)

договарящата се страна, която реши да извършва надзор на дейностите, провеждани от някои трети страни на пазара на морския товарен превоз, информира за намерението си Съвместния комитет на ЕИП и има право да предложи на другите договарящи се страни да участват в нейната инициатива;

2)

договарящата се страна, която реши да изпрати дипломатически представители в трета страна, която ограничава или застрашава да ограничи свободата на достъп до пазара за презокеанските товарни превози, информира за намерението си Съвместния комитет на ЕИП. Другите договарящи се страни имат право да решат да се присъединят към тези дипломатически действия;

3)

договарящата се страна, която възнамерява да вземе мерки срещу трета страна и/или срещу притежатели на кораби от трета страна, по-специално като ответна мярка срещу прилагането на нелоялни тарифни практики от някои от тези притежатели на кораби, които извършват превоз по международни линии или като ответна мярка срещу ограничаване или заплахи за ограничаване на достъпа до пазара на презокеанските товарни превози, информира за намерението си Съвместния комитет на ЕИП. Договарящата се страна, която започва тези процедури, може при необходимост да поиска за тази цел сътрудничеството на другите договарящи се страни.

Другите договарящи се страни имат право да решат да вземат същите мерки на своята национална територия. Ако взетите мерки от някоя от договарящите се страни се заобикалят чрез преминаване на територията на друга договаряща се страна, която не е приела такива мерки, договарящата се страна, чиито мерки са заобиколени по този начин, има право да вземе мерките, които се налагат за справяне с положението;

4)

договарящата се страна, която възнамерява да води преговори по въпроса за разделянето на корабните товари, посочено в член 5, параграф 1 и в член 6 на Регламент (ЕИО) № 4055/86 на Съвета (ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 1), или да разшири правото за възползване от разпоредбите на горепосочения регламент от граждани от трета страна, съгласно член 7 от него, информира Съвместния комитет на ЕИП за своето намерение.

Ако някоя или няколко от другите договарящи се страни се противопоставят на предвидените действия, Съвместният комитет на ЕИП ще трябва да намери приемливо решение на проблема. В случай на разногласие между договарящите се страни могат да бъдат взети съответни мерки. При липса на други средства, тези мерки могат да включват дори отменяне на прилагането от страна на договарящите се страни на принципа за свободното предоставяне на услуги по извършване на морски транспорт, определен в член 1 от Регламент (ЕИО) № 4055/86;

5)

информациите, посочени в параграфи 1 - 4, трябва в рамките на възможното да бъдат предоставяни в срокове, които да позволяват на договарящите се страни да координират действията си;

6)

договарящите се страни могат, по искане на някоя от тях, да се консултират помежду си по въпроси относно морския превоз на товари, които са предмет на разглеждане в рамките на международни организации, по настъпилите промени в морските отношения между договарящите се страни и трети страни, както и по функционирането на сключените в тази област двустранни или многостранни споразумения.


ПРОТОКОЛ № 20

относно достъпа до вътрешните водни пътища

1.   Договарящите се страни си предоставят взаимно свободен достъп до своите плавателни пътища. За реките Рейн и Дунав договарящите се страни вземат всички необходими мерки за едновременното въвеждане на равноправен достъп и свободно установяване в зоната на вътрешните плавателни пътища.

2.   Договореностите, които гарантират на договарящите се страни свободен достъп до плавателните пътища, разположени на териториите на другите договарящи се страни, се изготвят в рамките на компетентните международни организации преди 1 януари 1996 г., като се вземат под внимание задълженията, наложени по силата на действащите многостранни споразумения.

3.   Всички достижения на правото на Общността, които се отнасят до транспорта по вътрешните плавателни пътища, се прилагат от датата на влизане в сила на споразумението за държавите от ЕАСТ, които към този момент имат достъп до плавателните пътища на Общността и за другите държави от ЕАСТ, веднага след като те получат правото на равен достъп.

Въпреки това член 8 от Регламент (ЕИО) № 1101/89 от 27 април 1989 г. (ОВ L 116, 28.4.1989 г., стр. 25) започва да се прилага, така както е адаптиран за целите на споразумението, по отношение на корабите на последните упоменати по-горе държави, които са пуснати в експлоатация след 1 януари 1993 г., веднага след като тези държави получат достъп до вътрешните плавателни пътища на Общността.


ПРОТОКОЛ № 21

относно прилагането на правилата на конкуренцията, приложими към предприятията

Член 1

Споразумението, сключено между държавите от ЕАСТ, предоставя еквивалентни пълномощия на Надзорния орган на ЕАСТ и му възлага функции, които са сходни на тези, които са упражнявани в момента на подписването на Споразумението за ЕИП от страна на Комисията на Европейските общности, за целите на прилагането на правилата относно конкуренцията от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, за да се позволи на Надзорният орган на ЕАСТ да прилага принципите, които са посочени в член 1, параграф 2, буква д) и в членове 53 - 60 от споразумението, както и в протокол № 25.

Общността приема при необходимост разпоредбите, с които се прилагат принципите, посочени в член 1, параграф 2, буква д) и в членове 53 - 60 от Споразумението за ЕИП, както и в протокол № 25, за да може Комисията на Европейските общности да упражнява в рамките на Споразумението за ЕИП еднакви пълномощия и сходни функции на тези, които тя упражнява в момента на подписването на Споразумението за ЕИП за целите на прилагането на правилата относно конкуренцията от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

Член 2

Ако в съответствие с процедурите, които са предвидени в част VII на споразумението, се приемат нови текстове относно прилагането на член 1, параграф 2, буква д) и на членове 53-60 от споразумението, както и на протокол № 25, или се приемат изменения на актовете, на които се прави позоваване в член 3 от настоящия протокол, Споразумението за създаване на Надзорния орган на ЕАСТ съответно се изменя , така че да предостави на този орган еднакви правомощия и сходни функции на тези, които са упражнявани към същия момент от Комисията на Европейските общности.

Член 3

1.   Освен актовете, изброени в приложение XIV към споразумението, възложените правомощия и функции на Комисията на Европейските общности за целите на прилагането на правилата относно конкуренцията от Договора за създаване на Европейската икономическа общност, фигурират в следните актове:

Контрол върху обединенията на предприятия

1)   389 R 4064: членове 6 - 25 от Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно контрола върху обединенията на предприятия (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 1, поправен в ОВ L 257, 21.2.1990 г., стр. 13);

2)   390 R 2367: Регламент (ЕИО) № 2367/90 на Комисията от 25 юли 1990 г. относно нотифициранията, сроковете и изслушванията съгласно Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета относно контрола върху обединенията на предприятия (ОВ L 219, 14.8.1990 г., стр. 5);

Общи процедурни правила

3)   362 R 0017: Регламент № 17/62 на Съвета от 6 февруари 1962 г. Първи регламент по прилагането на членове 85 и 86 от Договора (ОВ 13, 21.2.1962 г., стр. 204/62), изменен от:

362 R 0059: Регламент № 59/62 от 3 юли 1962 г. (ОВ 58, 10.7.1962 г., стр. 1655/62),

363 R 0118: Регламент № 118/63/ЕИО от 5 ноември 1963 г. (ОВ 162, 7.11.1963 г., стр. 2696/63),

371 R 2822: Регламент (ЕИО) № 2822/71 от 20 декември 1971 г. (ОВ L 285, 29.12.1971 г., стр. 49),

1 72 B: Акт относно условията за присъединяване и адаптиранията на договорите - Присъединяване на Кралство Дания, на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия към Европейските общности (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 92),

1 79 H: Акт относно условията за присъединяване и адаптиранията на договорите - Присъединяване на Гръцката република към Европейските общности (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 93),

1 85 I: Акт относно условията за присъединяване и адаптиранията на договорите - Присъединяване на Кралство Испания и на Португалската република към Европейските общности (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 165);

4)   362 R 0027: Регламент № 27/62 на Комисията от 3 май 1962 г. Първи регламент за прилагане на Регламент № 17 на Съвета от 6 февруари 1962 г. относно формата, съдържанието и другите правила на подаване на искания и извършване на нотифицирания (ОВ 35, 10.5.1962 г., стр. 1118/62), изменен с:

368 R 1133: Регламент (ЕИО) № 1133/68 от 26 юли 1968 г. (ОВ L 189, 1.8.1968 г., стр. 1),

375 R 1699: Регламент (ЕИО) № 1699/75 от 2 юли 1975 г. (ОВ L 172, 3.7.1975 г., стр. 11),

1 79 H: Акт относно условията за присъединяване и адаптиранията на договорите - Присъединяване на Гръцката република към Европейските общности (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 94),

385 R 2526: Регламент (ЕИО) № 2526/85 от 5 август 1985 г. (ОВ L 240, 7.9.1985 г., стр. 1),

1 85 I: Акт относно условията за присъединяване и адаптиранията на договорите - Присъединяване на Кралство Испания и на Португалската република към Европейските общности (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 166);

5)   363 R 0099: Регламент № 99/63/ЕИО на Комисията от 25 юли 1963 г. относно изслушването на становища, предвидени в член 19, параграфи 1 и 2 от Регламент № 17 на Съвета (ОВ L 127, 20.8.1963 г., стр. 2268/63);

Транспорт

6)   362 R 0141: Регламент № 141/62 на Съвета от 26 ноември 1962 г. относно неприлагането на Регламент № 17 на Съвета към сектор транспорт, изменен с Регламенти № 165/65/ЕИО и 1002/67/ЕИО (ОВ 124, 28.11.1962 г., стр. 2761/62);

7)   368 R 1017: Член 6 и членове от 10 до 31 от Регламент (ЕИО) № 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 г. относно прилагане на правилата на конкуренция в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (ОВ L 175, 23.7.1968 г., стр. 1);

8)   369 R 1629: Регламент (ЕИО) № 1629/69 на Комисията от 8 август 1969 г. относно формата, съдържанието и другите правила за подаване на жалбите, посочени в член 10, на исканията, посочени в член 12, и на нотифициранията, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 г. (ОВ L 209, 21.8.1969 г., стр. 1);

9)   369 R 1630: Регламент (ЕИО) № 1630/69 на Комисията от 8 август 1969 г. относно изслушването на становища, предвидено в член 26, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 1017/68 на Съвета от 19 юли 1968 г. (ОВ L 209 от 21.8.1969 г., стр. 11);

10)   374 R 2988: Регламент (ЕИО) № 2988/74 на Съвета от 26 ноември 1974 г. относно давността при налагане и изпълнение на санкции в областта на правото на транспорт и на конкуренция на Европейската икономическа общност (ОВ L 319, 29.11.1974 г., стр. 1);

11)   386 R 4056: Раздел II на Регламент (ЕИО) № 4056/62 на Съвета от 22 декември 1986 г., относно определяне на подробни правила за прилагането на членове 85 и 86 от Договора по отношение на морския транспорт (ОВ L 378, 31.12.1986 г., стр. 4);

12)   388 R 4260: Регламент (ЕИО) № 4260/88 на Комисията от 16 декември 1988 г. относно докладването, жалбите, исканията и изслушването, визирани в Регламент (ЕИО) № 4056/86 на Съвета от 22 декември 1986 г., относно определяне на подробни правила за прилагането на членове 85 и 86 от Договора по отношение на морския транспорт (ОВ L 376, 31.12.1988 г., стр. 1);

13)   387 R 3975: Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета от 14 декември 1987 г., определящ процедурата за прилагане на правилата на конкуренция, приложими към предприятията в областта на въздушния транспорт (ОВ 374 от 31.12.1987 г., стр. 1), изменен с:

391 R 1284: Регламент (ЕИО) № 1284/91 на Съвета от 14 май 1991 г. (ОВ L 122, 15.5.1991 г., стр. 2);

14)   388 R 4261: Регламент (ЕИО) № 4261/88 на Комисията от 16 декември 1988 г. относно жалбите, исканията и изслушването, визирани в Регламент (ЕИО) № 3975/87 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на правилата на конкуренция, приложими към предприятията в областта на въздушния транспорт (ОВ L 376, 31.12.1988 г., стр. 10).

2.   Освен в актовете, изброени в приложение XIV към споразумението, възложените правомощия и функции на Комисията на Европейските общности за целите на прилагането на правилата относно конкуренцията от Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), фигурират в следните актове:

1.

Член 65, параграф 2, трета, четвърта и пета алинеи, параграф 3, параграф 4, втора алинея и параграф 5 от Договора за ЕОВС;

2.

Член 66, параграф 2, втора, трета и четвърта алинеи, и параграфи 4, 5 и 6 от Договора за ЕОВС;

3.

354 D 7026: Решение № 26/54 на Върховния орган от 6 май 1954 г., определящ правилника относно дължимата информация по силата на член 66, параграф 4 от Договора (ОВ на ЕОВС № 9, 11.5.1954 г., стp. 350/54);

4.

378 S 0715: Решение № 715/78/ЕОВС на Комисията от 6 април 1978 г. относно давността при съдебно преследване и изпълнение на съдебно решение в рамките на приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ОВ L 94, 8.4.1978 г., стр. 22);

5.

384 S 0379: Решение № 379/84/ЕОВС на Комисията от 15 февруари 1984 г., определящо правомощията на служителите и на упълномощените лица от Комисията, отговарящи за проверките, предвидени в Договора за ЕОВС и в решенията, взети по неговото прилагане (ОВ L 46, 16.2.1984 г., стр. 23).

Член 4

1.   Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в член 53, параграф 1 от споразумението, започнали да се прилагат след влизането в сила на споразумението и от които заинтересованите желаят да се възползват чрез разпоредбите на член 53, параграф 3 от споразумението, се нотифицират на компетентния надзорен орган, съгласно разпоредбите на член 56 от споразумението, на протокол № 23 и на правилата, които са посочени в членове 1, 2 и 3 от настоящия протокол. Докато те не бъдат нотифицирани, не може да бъде постановено решение за прилагане на член 53, параграф 3 от споразумението.

2.   Параграф 1 не се прилага към споразуменията, решенията и съгласуваните практики когато:

а)

участват предприятия само от една държава-членка на ЕО или само от една държава от ЕАСТ и когато тези споразумения, решения или практики не се отнасят нито за внос, нито за износ между договарящите се страни;

б)

участват само две предприятия и тези споразумения ще доведат единствено до:

i)

ограничаване на свободата при формирането на цените или условията на сключване на сделки на едната страна по договора при препродажбата на стоки, които те купуват от другата страна по договора, или

ii)

налагане на купувача или на потребителя на права на индустриална собственост - по-специално на патенти, стандартни модели, чертежи и търговски марки - или на бенефициера по договорите, включващи цесия или отстъпване на използвани производствени процеси или на сведения, свързани с използването и прилагането на промишлени технологии, на ограничения при упражняването на тези права;

в)

те имат за цел единствено:

i)

изготвянето или унифицираното прилагане на стандарти или типове,

ii)

съвместни научни изследвания или разработки, или

iii)

специализиране в производството на стоки, включително договорите, необходими за осъществяването на това производство:

когато стоките, предмет на специализираното производство, не представляват в значителна част от територията, влизаща в приложното поле на настоящото споразумение, повече от 15 % от оборота, реализиран с идентични или считани за сходни изделия от потребителя поради техните качества, цена и употреба, и

когато общият годишен оборот, осъществен от участващите предприятия, не надвишава 200 милиона екю.

Тези споразумения, решения и съгласувани практики могат да бъдат нотифицирани на компетентния надзорен орган съгласно разпоредбите на параграф 56, на Протокол № 23 и на правилата, посочени в членове 1, 2 и 3 от настоящия протокол.

Член 5

1.   Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в член 53, параграф 1 от споразумението, които съществуват към датата на влизане в сила на споразумението и от които заинтересованите желаят да се възползват чрез разпоредбите на член 53, параграф 3 от споразумението, се нотифицират на компетентния надзорен орган, съгласно разпоредбите на член 56 от споразумението, на Протокол № 23 и на правилата, посочени в членове 1, 2 и 3 от настоящия протокол в срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на споразумението.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако тези споразумения, решения и съгласувани практики, посочени в член 53, параграф 1 от споразумението, принадлежат към категориите, посочени в член 4, параграф 2 от настоящия протокол; те могат да бъдат нотифицирани на компетентния надзорен орган съгласно разпоредбите на член 56 от споразумението, на Протокол № 23 и на правилата, посочени в членове 1, 2 и 3 от настоящия протокол.

Член 6

Когато компетентният надзорен орган постановява решение за прилагане на член 53, параграф 3 от споразумението, той посочва датата от която решението влиза в сила. Тази дата може да бъде преди датата на нотифицирането на споразуменията, решенията за обединяване на предприятия и съгласуваните практики, влизащи в рамките на член 4, параграф 2 и на член 5, параграф 2 от настоящия протокол или на влизащите в рамките на член 5, параграф 1 от настоящия протокол, които са били нотифицирани в определения срок в член 5, параграф 1 от настоящия протокол.

Член 7

1.   Ако споразумения, решения и съгласувани практики, посочени в член 53, параграф 1 от споразумението, които съществуват към датата на влизане в сила на споразумението и които са нотифицирани в сроковете, предвидени в член 5, параграф 1 от настоящия протокол, не отговарят на условията за прилагане на член 53, параграф 3 от споразумението, и ако заинтересованите предприятия и обединения на предприятия ги прекратят или ги изменят по такъв начин, че те вече не попадат под забраната, въведена от член 53, параграф 1 от споразумението, или ако отговарят на условията за прилагане на член 53, параграф 3 от споразумението, забраната въведена от член 53, параграф 1 от споразумението се прилага само за периода, който е определен от компетентния надзорен орган. Решение на компетентния надзорен орган, взето в приложение на предходното изречение, не може да бъде насочено срещу предприятията и обединения на предприятия, които не са дали изричното си съгласие за нотифицирането.

2.   Параграф 1 се прилага към споразуменията, решенията и съгласуваните практики, които съществуват към датата на влизане в сила на споразумението и които принадлежат към категориите, посочени в член 4, параграф 2 от настоящия протокол, ако те са били нотифицирани в срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на споразумението.

Член 8

Молбите и нотификациите, които са депозирани в Комисията на Европейските общности преди датата на влизане в сила на споразумението, се считат за редовни по отношение на разпоредбите на споразумението, отнасящи се до молбите и нотификациите.

Компетентният надзорен орган, по силата на член 56 от споразумението и на член 10 от протокол № 23, има право да поиска да му бъде предаден в определен от него срок надлежно попълнен формуляр, съгласно модела, предвиден за прилагане на споразумението. В този случай молбите и нотификациите се считат за редовни само ако формулярите са предадени в определения срок и в съответствие с разпоредбите на споразумението.

Член 9

Глобите, предвидени в случай на нарушение на разпоредбите на член 53, параграф 1 от споразумението, не могат да бъдат налагани за действия, предхождащи нотифицирането на споразуменията, решенията и практиките, които влизат в приложното поле на членове 5 и 6 от настоящия протокол и които са били нотифицирани в предвидените от тези членове срокове.

Член 10

Договарящите се страни следят мерките, които целят оказване на необходимата помощ на служителите на Надзорния орган на ЕАСТ и на Комисията на Европейските общности, за да им се позволи извършване на проверките, предвидени в споразумението, да бъдат взети в срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на споразумението.

Член 11

По отношение на споразуменията, решенията и съгласуваните практики, които съществуват към датата на влизане в сила на споразумението и които влизат в приложното поле на разпоредбите на член 53, параграф 1 от Споразумението, предвидената забрана в посочения параграф не се прилага, ако тези споразумения, решения и съгласувани практики бъдат изменени в срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на споразумението, така че да бъдат изпълнени условията за прилагане на освобождаванията по категории, предвидени в приложение XIV.

Член 12

По отношение на споразуменията, решенията за обединяване на предприятия и съгласуваните практики, които съществуват към датата на влизане в сила на споразумението и които влизат в приложното поле на разпоредбите на член 53, параграф 1 от споразумението, предвидената забрана в посочения параграф не се прилага, считано от датата на влизане в сила на споразумението, ако тези споразумения, решения и практики бъдат изменени и допълнени в срок от шест месеца, считано от датата на влизане в сила на споразумението, по такъв начин, че да не попадат повече под тази забрана.

Член 13

Споразуменията, решенията за обединяване на предприятия и съгласуваните практики, които се ползват с индивидуално освобождаване по силата на член 85, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност преди влизането в сила на споразумението, продължават да бъдат освобождавани от спазване на разпоредбите на споразумението до датата на изтичане на тяхната валидност, така както е предвидено в решенията за предоставяне на тези освобождавания, или до момента в който Комисията на Европейските общности реши друго, ако датата на нейното решение предхожда датата на изтичане на валидността.


ПРОТОКОЛ № 22

относно определението на „предприятие“ и „оборот“ (член 56)

Член 1

За целите на определянето на специалните случаи съгласно член 56 от споразумението, под термина „предприятие“ се разбира образувание, което упражнява търговска или стопанска дейност.

Член 2

По смисъла на член 56 от споразумението, под термина „оборот“ се разбират сумите от продажбата на стоки и извършването на услуги, осъществени от заинтересованите предприятия през последната бюджетна година, отговарящи на техните обичайни дейности на територията, влизаща в приложното поле на споразумението, като се приспадат извършените намаления при продажби, както и данък върху добавената стойност и други пряко свързани с оборота данъци.

Член 3

Оборотът се замества от:

а)

за кредитните и другите финансови институции, от сумата от балансите, умножена по съотношението между кредитите, отпуснати от кредитните институции и от клиентите, който са резултат от операции с лицата, пребиваващи на територията, влизаща в приложното поле на споразумението, и общата сума на тези кредити;

б)

за застрахователните дружества, от общата стойност на брутните премии, получени от лицата, пребиваващи на територията, влизаща в приложното поле на споразумението, които включват всички получени суми и сумите за получаване по силата на застрахователните договори, изготвени от тях или за тяхна сметка, включително премиите, отстъпени на презастрахователите, и след приспадане на данъците или парафискалните такси, събрани на базата на сумата на премиите или на нейния общия обем.

Член 4

1.   Като изключение от определението на термина „оборот“ за целите на прилагането на член 56 от споразумението, така както то фигурира в член 2 от настоящия протокол, оборотът, който трябва да се вземе предвид, се образува:

а)

що се отнася до споразуменията, решенията за сдружаване на предприятия и съгласуваните практики, които се отнасят до договорите за разпределение и доставка между неконкурентни предприятия, от сумите, получени от продажбата на стоки и извършването на услуги, които са предмет на споразумения, решения или съгласувани практики, както и от другите стоки или услуги, считани от потребителите като еквивалентни поради техните свойства, цени и употреба, за която са предназначени;

б)

що се отнася до споразуменията, решенията за сдружаване на предприятия и съгласуваните практики, които се отнасят до договорите за трансфер на технологии между неконкурентни предприятия, от сумите, получени от продажбата на стоки или от извършването на услуги, които произтичат от технологията, която е предмет на споразуменията, решенията или съгласуваните практики, както и от сумите, получени от продажбата на стоки или от извършването на услуги, които тази технология има за цел да подобри или да замести.

2.   Въпреки това ако в момента на влизане в сила на договорите, посочени в параграф 1, букви а) и б), оборотът от продажбата на стоките или от извършените услуги не е ясно установен, се прилага общото правило, което фигурира в член 2.

Член 5

1.   Когато даден случай се отнася до стоките, които влизат в приложното поле на протокол № 25, оборотът, който се взема предвид за неговото определяне, представлява оборотът, свързан с тези продукти.

2.   Когато даден случай се отнася както до стоките, които влизат в приложното поле на Протокол № 25, така и до стоките или услугите, които влизат в приложното поле на членове 53 и 54 от споразумението, оборотът, който се взема предвид, се определя като се вземат под внимание всички стоки и услуги по смисъла член 2 от настоящия протокол.


ПРОТОКОЛ № 23

относно сътрудничеството между надзорните органи (член 58)

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО разменят информация по искане на единия или другия надзорен орган, и се консултират по въпросите, свързани с общата политика.

В съответствие със своя вътрешен правилник и при спазване на разпоредбите на член 56 от споразумението и на протокол № 22, както и на независимостта им при вземане на решения, Надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО си сътрудничат при разглеждането на случаи, свързани с член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, съгласно определените по-долу правила.

За целите на настоящия протокол изразът „територия на надзорен орган“ означава за Комисията на ЕО територията на държавите-членки на ЕО, за която в зависимост от случая и при определените от тези договори условия се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност или Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, а за Надзорния орган на ЕАСТ изразът означава територията на държавите от ЕАСТ, за която се прилага споразумението.

НАЧАЛЕН ПЕРИОД НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Член 2

В случаите, които са посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, Надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на Европейските общности си предават взаимно в разумен срок нотификациите и жалбите, при положение че стане ясно, че те не са били адресирани и до двата надзорни органа. Те също така се уведомяват взаимно при откриването на процедури по служебен път.

Надзорният орган, който е получил информацията, предвидена в параграф 1, може да представи своето становище по въпроса в срок от четиридесет работни дни, считано от датата на получаване на горепосочената информация.

Член 3

В случаите, които са посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, компетентният надзорен орган се консултира с другия надзорен орган, когато:

публикува своето намерение да изрази отрицателно становище,

публикува своето намерение да вземе решение за прилагане на член 53, параграф 3, или

изпрати на заинтересованите предприятия или обединения на предприятия своето изложение относно предявените претенции.

Другият контролен орган може да представи своите забележки в сроковете, които са определени в гореупоменатото публикуване или в изложението относно предявените претенции.

Получените забележки от заинтересованите предприятия или от третите страни се предоставят на другия надзорен орган.

Член 4

В случаите, които са посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, компетентният надзорен орган предоставя на другия надзорен орган административната кореспонденция, която удостоверява, че дадена преписка е приключена или дадена жалба е отхвърлена.

Член 5

В случаите, посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, компетентният надзорен орган отправя покана до другия надзорен орган да изпрати свой упълномощен представител, който да присъства при изслушването на становищата на заинтересованите предприятия. Поканата се отправя също и до държавите, които влизат в компетенциите на другия надзорен орган.

КОНСУЛТАТИВНИ КОМИТЕТИ

Член 6

В случаите, които са посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, компетентният надзорен орган информира своевременно другия надзорен орган за насрочената дата на заседанието на консултативния комитет и му предава съответните необходими документи.

Всички документи, които са изпратени за тази цел от страна на другия надзорен орган, се предоставят на консултативния комитет на надзорния орган, които е компетентен да реши дадения случай съгласно горепосочения член 56, едновременно с документите, които са изпратени от този надзорен орган.

Всеки надзорен орган и държавите, които влизат в рамките на неговата компетентност, имат право да бъдат представени на заседанията на консултативните комитети на другия надзорен орган и да изразяват пред тях своето становище; въпреки това те нямат право на глас.

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРАВОТО НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩА

Член 7

В случаите, които са посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, надзорният орган, който не е компетентен да постанови решение по даден случай съгласно горепосочения член 56, може да поиска на всички етапи на процедурата, копие от основните документи, които са предоставени на компетентния надзорен орган за установяване съществуването на нарушения на членове 53 и 54 от споразумението или за получаване на отрицателно становище или освобождаване от отговорност, и освен това може да представи всички свои забележки, които счита за необходими, преди вземането на окончателното решение.

АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

Член 8

1.   Когато надзорният орган изпраща искане за получаване на сведения до предприятие или обединение от предприятия, които са се установили на територията на другия надзорен орган, компетентният надзорен орган, така като е определено в член 56 от споразумението, изпраща едновременно копие на това искане до другия надзорен орган.

2.   Ако определено предприятие или обединение от предприятия не предостави исканите сведения в определения от компетентния надзорен орган срок, или ги предостави в непълен вид, компетентният надзорен орган ги изисква чрез вземане на съответно решение за това. Когато това се отнася до предприятия или обединения от предприятия, които са се установили на територията на другия надзорен орган, компетентният надзорен орган изпраща копие на това решение до другия надзорен орган.

3.   По искане на компетентния надзорния орган, така както е определено в член 56 от споразумението, другият надзорен орган в съответствие със своя вътрешен правилник извършва проверки на своята територия, когато компетентният надзорен орган, който изпраща искане за това, прецени че е необходимо.

4.   Компетентният надзорен орган има право да бъде представляван и да участва активно при извършването на проверките от другия надзорен орган съгласно разпоредбите на параграф 3.

5.   Цялата получена информация в рамките на тези извършени по поискване проверки, се предава на надзорния орган, който е поискал проверките, като това става веднага след тяхното извършване.

6.   Когато в случаите, посочени в член 56, параграф 1, букви б) и в), параграф 2, второ изречение и параграф 3 от споразумението, компетентният надзорен орган извършва проверки на своята територия, той информира другия надзорен орган за извършването на тези проверки и му съобщава при поискване резултатите, които имат отношение към тях.

Член 9

1.   Събраната информация при прилагане на настоящия протокол може да бъде използвана само за целите, предвидени в членове 53 и 54 от споразумението.

2.   Комисията на ЕО, Надзорният орган на ЕАСТ, компетентните органи на държавите-членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ, както и техните служители и други субекти са длъжни да не разгласяват събраната от тях информация, която са получили при прилагане на настоящия протокол и която по своя характер е защитена като професионална тайна.

3.   Правилата относно професионалната тайна и ограниченото използване на информацията, които са предвидени в споразумението или в законодателството на договарящите се страни, не могат да възпрепятстват обмена на информация, предвиден в настоящия протокол.

Член 10

1.   При извършване на нотифициране на дадено споразумение, предприятията отправят това нотифициране до компетентния надзорен орган съгласно член 56 от споразумението. Жалбите могат да бъдат отправени до единия или до другия надзорен орган.

2.   Нотификациите или жалбите, отправени до надзорния орган, който по силата на член 56 от споразумението не е компетентен да разреши въпросния случай, се предават незабавно на компетентния надзорния орган.

3.   Ако в рамките на подготовката или при откриването на процедури по служебен път се разбере, че надзорният орган е компетентен да разреши случая съгласно член 56 от споразумението, случаят се изпраща на компетентния надзорния орган.

4.   След като даден случай е изпратен на другия надзорен орган съгласно разпоредбите на параграфи 2 и 3, той не може да бъде препращан на друг орган. Даден случай не може да бъде изпращан за разглеждане след публикуване на намерението за вземането на отрицателно становище по него, след публикуване на намерението за вземане на решение при прилагане на член 53, параграф 3 от споразумението, след изпращането до заинтересованите предприятия или обединения на предприятия на изложението относно предявените възражения или след изпращането на писмо, което информира жалбоподателя, че не съществуват достатъчни мотиви, за да се даде ход на жалбата.

Член 11

Искането или нотифицирането влизат в сила от момента на тяхното получаване от Комисията на Европейските общности или от Надзорния орган на ЕАСТ, като това може да бъде независимо кой от тези два органа, който е компетентен да реши случая според разпоредбите на член 56 от споразумението. Въпреки това когато искането или нотифицирането е изпратено чрез препоръчано писмо, то влиза в сила от датата, която е отбелязана върху пощенското клеймо от мястото на изпращане.

ЕЗИЦИ

Член 12

По отношение на нотификациите, исканията и жалбите, при контактуването с Надзорния орган на ЕАСТ и с Комисията на Европейските общности, предприятията имат право да изберат един от официалните езици на държавите от ЕАСТ и на Европейската общност. Това важи също така за всички етапи на процедурата, независимо дали тя е започната въз основа на нотифициране, искане или жалба, или е открита по служебен път от страна на компетентния надзорен орган.


ПРОТОКОЛ № 24

относно сътрудничеството в областта на контрола на концентрациите

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

1.   Надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО разменят информация по искане на единия или другия надзорен орган, и се консултират по въпросите, свързани с общата политика.

2.   В случаите, които влизат в приложното поле на член 57, параграф 2, буква a) от споразумението, Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ си сътрудничат при разглеждането на концентрациите според определените по-долу начини и правила.

3.   За целите на настоящия протокол изразът „територия на надзорен орган“ означава за Комисията на ЕО територията на държавите-членки на ЕО, за която в зависимост от случая и при определените от тези договори условия се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност или Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, а за Надзорния орган на ЕАСТ изразът означава територията на държавите от ЕАСТ, за която се прилага споразумението.

Член 2

1.   Сътрудничеството се осъществява съгласно настоящия протокол:

a)

когато общата сума на реализирания оборот от заинтересованите предприятия на територията на държавите от ЕАСТ е равна или надвишава с 25 % общия им оборот на територията, влизаща в обсега на споразумението, или

б)

когато оборотът реализиран индивидуално на територията на държавите от ЕАСТ от най-малко две от заинтересованите предприятия представлява сума, надвишаваща ECU 250 милиона, или

в)

когато концентрацията може да създаде или да засили определено господстващо положение, последиците от които могат да доведат до значително възпрепятстване на действителната конкуренция на територията на една или няколко от държавите от ЕАСТ или на съществена част от нея.

2.   Сътрудничеството се осъществява също така:

a)

когато концентрацията заплашва да създаде или да засили определено господстващо положение, последиците от които могат да доведат до значително възпрепятстване на действителната конкуренция на даден пазар в рамките на определена държава от ЕАСТ, който притежава всички характеристики на обособен пазар, независимо дали се отнася или не до съществена част от територията, влизаща в обсега на настоящото споразумение, или

б)

когато дадена държава от ЕАСТ желае да приеме мерки, имащи за цел опазването на законните интереси по смисъла на член 7.

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Член 3

1.   Комисията на ЕО предава на Надзорния орган на ЕАСТ в срок от три работни дни копие от нотификациите относно случаите, посочени в член 2, параграф 1 и параграф 2, буква a), и във възможно най-кратък срок предава копие от основните документи, които са й връчени или които тя е съставила.

2.   Комисията на ЕО изпълнява процедурите по прилагане на член 57 от споразумението в тясно и постоянно сътрудничество с Надзорния орган на ЕАСТ. Надзорният орган на ЕАСТ и държавите от ЕАСТ могат да изразяват своята гледна точка по отношение на тези процедури. За целите на прилагането на член 6 от настоящия протокол Комисията на ЕО получава информация от компетентния орган на заинтересованата държава от ЕАСТ и му дава възможност да изрази своята гледна точка на всеки етап от процедурата до момента на приемането на решение съгласно разпоредбите на настоящия член. За тази цел Комисията на ЕО му предоставя достъп до досието.

ИЗСЛУШВАНИЯ

Член 4

В случаите, посочени в член 2, параграф 1, и параграф 2, буква a), Комисията на ЕО поканва Надзорния орган на ЕАСТ да присъства на изслушванията на становищата на заинтересованите предприятия. Държавите от ЕАСТ също така могат да бъдат представени на изслушванията.

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЕО ОТНОСНО КОНТРОЛА НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ

Член 5

1.   В случаите, които са посочени в член 2, параграф 1, и в параграф 2, буква a), Комисията на ЕО информира своевременно Надзорния орган на ЕАСТ за датата на заседанието на Консултативния комитет на ЕО относно контрола на концентрациите и му предава съответните необходими документи.

2.   Всички документи, които са изпратени за тази цел от страна на Надзорния орган на ЕАСТ, включително документите, изпратени от държавите от ЕАСТ, се предоставят на Консултативния комитет на ЕО относно контрола на концентрациите, едновременно с останалите документи относно случая, съобщен от Комисията на ЕО.

3.   Надзорният орган на ЕАСТ и държавите от ЕАСТ имат право да бъдат представени на заседанията на Консултативния комитет на ЕО относно контрола на концентрациите, и да изразяват своето становище; въпреки това те нямат право на глас.

ПРАВА НА ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ

Член 6

1.   Комисията на ЕО може след вземане на решение, за което своевременно нотифицира заинтересованите предприятия, компетентните власти на държавите-членки на Общността и Надзорния орган на ЕАСТ, да върне на заинтересованата държава от ЕАСТ документите по даден случай на концентрация, за който тя е нотифицирала, когато тази операция заплашва да създаде или да засили определено господстващо положение, последиците от които могат да доведат до значително възпрепятстване на действителната конкуренция на даден пазар в рамките на тази държава, който притежава всички характеристики на обособен пазар, независимо дали се отнася до съществена част от територията, влизаща в обсега на настоящото споразумение, или не.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, всяка държава от ЕАСТ може да депозира жалба пред Съда на ЕО по същите причини и при еднакви условия като държавите-членки на Общността в приложение на член 173 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално да поиска въвеждането на временни мерки за целите на прилагането на нейното национално законодателство относно конкуренцията.

Член 7

1.   Въпреки изключителните компетенции на Комисията на ЕО относно концентрациите в рамките на Общността съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно контрола върху обединения на предприятия (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 1, поправен с ОВ L 257, 21.9.1990 г., стр. 13), държавите от ЕАСТ могат да вземат необходимите мерки за осигуряване на техните законни интереси, различни от вземаните под внимание от гореупоменатия регламент, и съвместими с общите принципи и останалите разпоредби, които се съдържат пряко или косвено в споразумението.

2.   Като законни интереси по смисъла на параграф 1 се приемат обществената сигурност, многообразието на медиите и правилата за надеждност на финансовите институции.

3.   Всеки друг обществен интерес трябва да бъде съобщаван на Комисията на ЕО и признаван от нея след разглеждане на съвместимостта му с общите принципи и останалите разпоредби, които се съдържат пряко или косвено в споразумението, преди посочените по-горе мерки да бъдат взети. Комисията на ЕО информира за своето решение Надзорния орган на ЕАСТ и заинтересованата държава от ЕАСТ в срок от един месец от датата на горепосоченото съобщаване.

АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

Член 8

1.   При изпълнението на задачите, с които е натоварена за целите на приложението на член 57, Комисията на ЕО може да събира всякаква необходима информация от Надзорният орган на ЕАСТ и държавите от ЕАСТ.

2.   Когато изпраща искане за получаване на сведения до лице, предприятие или обединение на предприятия, които са се установили на територията на Надзорния орган на ЕАСТ, Комисията на ЕО изпраща едновременно копие от това искане до Надзорния орган на ЕАСТ.

3.   Ако определено лице, предприятие или обединение на предприятия не предостави исканите сведения в определения от Комисията срок, или ги предостави в непълен вид, Комисията на ЕО ги изисква чрез вземане на съответно решение за това, и изпраща копие от това решение на Надзорния орган на ЕАСТ.

4.   По искане на Комисията на ЕО Надзорният орган на ЕАСТ извършва проверки на своя територия.

5.   Комисията на ЕО има право да бъде представлявана и да участва активно при извършването на проверките, осъществявани в приложение на параграф 4.

6.   Цялата получена информация в рамките на тези извършвани по поискване проверки, се предава на Комисията на ЕО непосредствено след тяхното извършване.

7.   Когато Комисията на ЕО извършва проверки на територията на Общността, тя информира по отношение на случаите, посочени в член 2, параграф 1, и в параграф 2, буква a), Надзорния орган на ЕАСТ за извършването на тези проверки и при поискване му предоставя под подходяща форма резултатите от тях, които имат отношение към него.

ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА

Член 9

1.   Събраната информация при прилагане на настоящия протокол може да бъде използвана само за целите на процедурите, предвидени в член 57 от споразумението.

2.   Комисията на ЕО, Надзорният орган на ЕАСТ, компетентните органи на държавите-членки на ЕО и на държавите от ЕАСТ, както и техните ръководители и други държавни служители са длъжни да не разгласяват събраната от тях информация, която са получили при прилагане на настоящия протокол и която по своя характер е защитена като професионална тайна.

3.   Правилата относно професионалната тайна и ограниченото използване на информацията, които са предвидени в споразумението или в законодателството на договарящите се страни, не могат да възпрепятстват обмена и използването на информацията, предвидени в настоящия протокол.

НОТИФИЦИРАНЕ

Член 10

1.   Предприятията отправят своите нотификации до компетентния надзорен орган съгласно член 57, параграф 2 от споразумението.

2.   Нотификациите или жалбите, отправени до органа, който по силата на член 57 от споразумението не е компетентен да разреши въпросния случай, се предават незабавно на компетентния надзорен орган.

Член 11

Нотификацията влиза в сила от момента на неговото получаване от компетентния надзорен орган.

Нотификацията влиза в сила от момента на получаването му от Комисията на ЕО или от Надзорния орган на ЕАСТ, ако то е извършено съгласно процедурите по прилагане, предвидени в член 57 от споразумението, но въпросът е от приложното поле на член 53 от споразумението.

ЕЗИЦИ

Член 12

1.   По отношение на нотификациите, предприятията имат право да изберат един от официалните езици на държавите от ЕАСТ или на Общността за контакт с Надзорния орган на ЕАСТ и с Комисията на ЕО. Това се отнася също така и за всички етапи на процедурата.

2.   Ако дадено предприятие реши да се обърне към определен надзорен орган на език, който не е от официалните езици на държавите, влизащи в компетенциите на този орган, нито е негов работен език, то прилага към всички документи превод на един от официалните езици на този орган.

3.   Що се отнася до предприятията, които не са страни по нотификацията, те могат също така да получават сведения от Надзорния орган на ЕАСТ и от Комисията на ЕО на един от официалните езици на държавите от ЕАСТ или на държавите-членки на ЕО, които са подходящи за тази цел, или на работен език на един от тези органи. Ако те решат да се обърнат към определен надзорен орган на език, който не е от официалните езици на държавите, влизащи в компетенциите на този орган, нито е негов работен език, се прилагат разпоредбите на параграф 2.

4.   Езикът, избран за превода, определя езика на който компетентният орган може да се обръща към предприятието.

СРОКОВЕ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ

Член 13

Що се отнася до сроковете и останалите процедурни въпроси, правилата за прилагане на член 57 от споразумението се прилагат също така по отношение на сътрудничеството между Комисията на ЕО, Надзорния орган на ЕАСТ и държавите от ЕАСТ, освен ако разпоредбите на настоящия протокол не предвиждат друго.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Член 14

Член 57 не се прилага по отношение на обединение на предприятия, което е извършено чрез сключване на споразумение или публикуване на известие, или е осъществено чрез придобиване на контролен пакет преди датата на влизане в сила на споразумението. Той в никакъв случай не се прилага към обединение на предприятия, по отношение на което е започнало производство преди гореупоменатата дата от национален орган, компетентен по въпросите на конкуренцията.


ПРОТОКОЛ № 25

относно конкуренцията в областта на въглищата и стоманата

Член 1

1.   Забраняват се всякакви споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, и съгласувани практики, свързани с продуктите, посочени в протокол № 14, които могат да засегнат търговията между договарящите се страни, и които биха могли в рамките на територията, на която действа настоящото споразумение, пряко или косвено да попречат, ограничат или нарушат принципите на конкуренцията, и по-специално имащите за цел:

a)

фиксиране или определяне на цените,

б)

ограничаване или контролиране на производството, техническото развитие или инвестициите,

в)

разпределяне на пазарите, стоките, клиентите или на източниците за снабдяване.

2.   Въпреки това компетентният надзорен орган, така както е предвиден в член 56 от споразумението, дава разрешение за сключването на споразумения за специализиране в производството на определени продукти или за общо закупуване или продажба на продуктите, посочени в параграф 1, ако прецени че:

a)

тази специализация или това общо закупуване или продажба ще спомогнат за значително подобряване на производството или разпределението на посочените продукти;

б)

въпросното споразумение е необходимо за постигане на тези цели, без да бъде с по-рестриктивен характер, отколкото го налага неговият предмет и

в)

това няма да предостави на заинтересованите предприятия възможността да определят цените, да контролират или ограничават производството или пазарите на значителна част от въпросните продукти на територията, на която действа настоящото споразумение, нито да ги предпази от действието на ефективна конкуренция с други предприятия на територията, на която действа настоящото споразумение.

Ако компетентният надзорен орган установи, че някои споразумения са напълно аналогични на посочените по-горе споразумения както по отношение на вида им, така и по отношение на последиците от тях, като по-специално се има предвид прилагането на настоящия параграф към търговските предприятия, той издава разрешения за сключването на такива споразумения, когато признава, че те отговарят на същите условия.

3.   Споразуменията или решенията, относно които е получена забрана по силата на параграф 1, се считат за нищожни на законно основание и на тях не може да се извършва позоваване пред нито една инстанция на държавите-членки на ЕО или на държавите от ЕАСТ.

Член 2

1.   За всяка операция, която има като пряка или косвена последица обединение на предприятия, от които най-малко едно влиза в приложното поле на член 3, на територията, влизаща в обсега на споразумението, и която е резултат от действията на дадено лице или предприятие или група от лица или предприятия, като това обединение е в състояние да засегне търговията между договарящите се страни, независимо дали операцията се отнася до един и същ продукт или до различни продукти и дали тя се извършва чрез обединяване, придобиване на акции или части от активите, чрез заем, по договор или по всякакъв друг начин на придобиване на контрол, трябва да се получи предварително разрешение от компетентния надзорен орган, така както е предвиден в член 56 от споразумението, при положение че не се засягат разпоредбите на параграф 3 на настоящия член.

2.   Компетентният надзорен орган, така както е предвиден в член 56 от споразумението, издава посоченото в параграф 1 разрешение, ако прецени че предвидената операция няма да даде възможност на заинтересованите лица или предприятия, по отношение на продукта или продуктите, които влизат в рамките на неговата юрисдикция:

да определят цените, контролират или ограничават производството или търговията или да възпрепятстват поддържането на ефективна конкуренция на значителна част от пазара на тези продукти, или

да избягват от спазване на правилата на конкуренцията, която е резултат от прилагането на споразумението, по-специално чрез установяването на изкуствено привилегировано положение, което предоставя значително предимство при достъпа до суровини или пазари.

3.   Някои операции, като се има предвид значението на активите или предприятията, които те засягат, и разглеждани във връзка с вида на обединението, което трябва да се извърши, могат да бъдат освободени от задължението за получаване на предварително разрешение.

4.   Ако компетентният надзорен орган, така както е предвиден в член 56 от споразумението, прецени че публичните или частните предприятия, които de jure или de facto са придобили или придобиват на пазара на един от продуктите, които влизат в рамките на неговата юрисдикция, господстващо положение, което ги предпазва от действието на ефективна конкуренция в значителна част от територията, на която действа настоящото споразумение, и използват това положение за цели, които противоречат на целите на споразумението, и ако тази злоупотреба е в състояние да засегне търговията между договарящите се страни, той им отправя всички препоръки, които могат да спомогнат господстващото положение да не бъде използвано за тези цели.

Член 3

За целите на членове 1 и 2, както и по отношение на изискваната информация за тяхното прилагане и по отношение на свързаните с тях жалби „предприятие“ означава всяко предприятие, което упражнява производствена дейност в областта на въглищата и стоманата на територията, на която действа споразумението, както и всяко предприятие или организация, които обикновено упражнява търговска дейност или извършва продажба на битови потребители или на занаятчии.

Член 4

Специалните разпоредбите относно прилагането на принципите, определени в членове 1 и 2, фигурират в приложение XIV към споразумението.

Член 5

Надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО следят за прилагането на принципите, определени в членове 1 и 2 на настоящия протокол, съгласно разпоредбите относно прилагането на членове 1 и 2, фигуриращи в Протокол № 21 и в приложение XIV към споразумението.

Член 6

Комисията на ЕО или Надзорният орган на ЕАСТ вземат решение по случаите, посочени в членове 1 и 2 от настоящия протокол, съгласно разпоредбите на член 56 от споразумението.

Член 7

С цел да се установява и извършва еднакво наблюдение на конкуренцията на цялата територия на ЕИП и с цел да се подпомага изготвянето, прилагането и еднаквото тълкуване на разпоредбите на настоящото споразумение, компетентните органи си сътрудничат съгласно разпоредбите на протокол № 23.


ПРОТОКОЛ № 26

относно правомощията и функциите на Надзорния орган на ЕАСТ в областта на държавните помощи

Протокол № 26 е заменен с 22001D0164: справка „вж. Решение №164/2001 на Съвместния комитет на ЕИП, ОВ L 65, 7.3.2002 г., стр. 46“.


ПРОТОКОЛ № 27

относно сътрудничеството в областта на държавните помощи

За да се осигури еднаквото изготвяне, прилагане и тълкуване на правилата относно държавните помощи на цялата територия на договарящите се страни, и за да се гарантира тяхното хармонично развитие, Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ спазват следните правила:

а)

обменът на информация и на становища по въпроси от общ политически характер, като например изготвянето, прилагането и тълкуването на определените в споразумението правила относно държавните помощи, се извършва периодично или по искане на някой от надзорните органи;

б)

Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ извършват периодични проучвания относно държавните помощи в държавите, които влизат в тяхната компетенция. Докладите от тези проучвания се предоставят на разположение на другия надзорен орган;

в)

ако процедурата, предвидена в член 93, параграф 2, първа и втора алинея на Договора за създаване на Европейската икономическа общност, или съответната процедура, установена от споразумението между държавите от ЕАСТ за учредяване на Надзорния орган на ЕАСТ, бъде започната по отношение на програмите или на случаите на отпускане на държавни помощи, Комисията на ЕО или Надзорният орган на ЕАСТ изискват от другия надзорен орган, както и от заинтересованите страни да представят своите забележки;

г)

надзорните органи се информират взаимно и своевременно за всяко взето от тях решение;

д)

информацията относно започването на процедурата, предвидена в буква в), и относно решенията, предвидени в буква г), се публикуват от компетентните надзорни органи;

е)

по изключение от разпоредбите на настоящия протокол, по искане на другия надзорен орган, Комисията на ЕО и Надзорният орган на ЕАСТ си обменят информация за всеки отделен случай и становища относно програмите и случаите на отпускане на държавни помощи;

ж)

информацията, получена при прилагане на буква е), се счита за поверителна.


ПРОТОКОЛ № 28

относно интелектуалната собственост

Член 1

Обект на защитата на интелектуалната собственост

1.   За целите на настоящия протокол терминът „интелектуална собственост“ включва закрилата на индустриалната и търговската собственост, посочена в член 13 от споразумението.

2.   Без да се засягат разпоредбите на настоящия протокол и на приложение XVII, договарящите се страни след влизане в сила на споразумението адаптират своето законодателство относно интелектуалната собственост, така че да го направят съвместимо с принципите на свободното движение на стоки и услуги и с равнището на защита на интелектуалната собственост, достигнато от правото на Общността, включително и със степента на прилагане на тези права.

3.   Без да се засягат разпоредбите на процедурата, предвидена от споразумението, и без да се засягат разпоредбите на настоящия протокол и на приложение XVII, държавите от ЕАСТ ще адаптират, по искане на договарящите се страни и след извършване на консултации с тях, своето законодателство относно интелектуалната собственост, така че да достигнат най-малко равнището на защита на интелектуалната собственост, което преобладава в Общността към датата на подписване на споразумението.

Член 2

Изчерпване на правата на интелектуална собственост

1.   Доколкото изчерпването се разглежда в актовете или съдебната практика на Общността, договарящите се страни предвиждат такова изчерпване на правата на интелектуална собственост, каквото е предвидено от правото на Общността. Без да се нарушава бъдещото развитие на съдебната практика, настоящата разпоредба се тълкува съгласно прилаганата съдебната практика от Съда на ЕО преди датата на подписване на споразумението.

2.   По отношение на правата, произтичащи от патенти, настоящата разпоредба поражда действие най-късно една година след влизането в сила на споразумението.

Член 3

Патенти на Общността

1.   Договарящите се страни полагат всички усилия, за да приключат в срок от три години, считано от датата на влизане в сила на Споразумението относно патентите на Общността (89/695/ЕИО), преговорите за участие на държавите от ЕАСТ в това споразумение. Въпреки това по отношение на Исландия тази дата не може да бъде по-ранна от 1 януари 1998 г.

2.   Специфични условия относно участието на държавите от ЕАСТ в Споразумението относно патентите на Общността (89/695/ЕИО) са предмет на по-късни преговори.

3.   Общността се ангажира след влизането в сила на Споразумението относно патентите на Общността (89/695/ЕИО) да покани държавите от ЕАСТ, които отправят такова искане, да започнат преговори съгласно член 8 от горепосоченото споразумение, при условие че те освен това спазват разпоредбите на параграфи 4 и 5.

4.   Държавите от ЕАСТ съгласуват своите законодателства с основните разпоредби на Европейската патентна конвенция от 5 октомври 1973 г.

5.   По отношение на патентоването на фармацевтичните и хранителните продукти, Финландия трябва да се започне да се съобразява с разпоредбите на параграф 4, считано от 1 януари 1995 г. По отношение на патентоването на фармацевтичните продукти, Исландия трябва да се започне да се съобразява с разпоредбите на параграф 4, считано от 1 януари 1997 г. Въпреки това Общността не отправя покана нито към Финландия, нито към Исландия да започнат предвидените в параграф 3 преговори преди настъпването на съответните две горни дати.

6.   Въпреки разпоредбите на член 2, титулярът или бенефициерът на неговите права на патент за продукт, посочен в параграф 5, и депозиран в една от договарящите се страни по време, когато не е било възможно получаването на патент за същия продукт във Финландия или Исландия, може да се позове на правото, което му дава този патент, за да предотврати вноса и пускането на пазара на този продукт в договарящите се страни, в които продуктът е защитен от патент, дори ако този продукт е бил пуснат на пазара първоначално във Финландия или Исландия от него или с негово съгласие.

Позоваване на това право може да се извършва относно продуктите, посочени в параграф 5 до края на втората година след въвеждането съответно от Финландия или Исландия на защита чрез патентоване на тези продукти.

Член 4

Полупроводникови изделия

1.   Договарящите се страни имат право да вземат решения относно разширяването на юридическата защита на топологиите на полупроводниковите изделия, като тя включи и лицата от трети страни или територии, които не са страна по споразумението, когато тези лица не могат да се ползват от защитата, предвидена от споразумението. Те могат също така да сключват споразумения за тази цел.

2.   Когато правото на защита на топологиите на полупроводниковите изделия бъде разширено със страна, която не е договаряща се, заинтересованата договаряща се страна следи горепосочената страна да предоставя правото на защита на останалите договарящи се страни по споразумението при условия, които са еквивалентни на условията, предоставени на заинтересованата договаряща се страна.

3.   Разширяването на правата, предоставени по силата на успоредни или еквивалентни споразумения или спогодби, или по силата на еквивалентни решения, взети от една от договарящите се страни и от трети страни, се признава и спазва от всички договарящи се страни.

4.   По отношение на параграфи 1, 2 и 3, се прилагат предвидените в споразумението общи процедури по информиране, извършване на консултации и уреждане на спорни въпроси.

5.   В случай на различия в позициите между една от договарящите се страни и трета страна, незабавно се извършват консултации съгласно параграф 4 относно последиците от това различие при поддържането на предвиденото в споразумението свободно движение на стоките. Когато дадено споразумение, спогодба или решение бъдат приети въпреки оставащото несъгласие между Общността и всяка друга засегната договаряща се страна, се прилага част VII от споразумението.

Член 5

Международни конвенции

1.   Договарящите се страни се ангажират да бъдат приети за страни по следните многостранни конвенции относно индустриалната, интелектуалната и търговската собственост преди 1 януари 1995 г.:

a)

Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (Стокхолмски акт, 1967 г.);

б)

Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения (Парижки акт, 1971 г.);

в)

Международната конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Рим, 1961 г.);

г)

Протоколът относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Мадрид, 1989 г.);

д)

Спогодбата от Ница относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Женева, 1977 г., изменена през 1979 г.);

е)

Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на микроорганизми за целите на патентната процедура(1980 г.);

ж)

Договорът за патентното коопериране (1984 г.).

2.   За присъединяването на Финландия, Ирландия и Норвегия към протокола относно Мадридската спогодба, датата, указана в параграф 1, се заменя съответно от датата 1 януари 1996 година, а за Исландия – от датата 1 януари 1997 година.

3.   След влизане в сила на настоящия протокол, договарящите се страни трябва да се съобразяват в националното си законодателство с основните разпоредби на конвенциите, посочени в параграф 1, букви a) - в). Въпреки това Ирландия трябва да адаптира своето национално законодателство спрямо основните разпоредби на Бернската конвенция до 1 януари 1995 г.

Член 6

Преговори засягащи Общото споразумение за митата и търговията

Без да се засягат компетенциите на Общността и на нейните държави-членки в областта на интелектуалната собственост, договарящите се страни се споразумяват да подобряват в светлината на резултатите от Уругвайския кръг преговори, режима установен от споразумението по отношение на интелектуалната собственост.

Член 7

Съвместно информиране и извършване на консултации

Договарящите се страни се ангажират да се информират взаимно в контекста на дейностите, извършвани в рамките на международните организации, и в контекста на споразуменията относно интелектуалната собственост.

Договарящите се страни също така се ангажират по отношение на областите, уредени от мерки на общностното право, да започнат след постъпило искане предварителни консултации в горепосочените рамки и контекст.

Член 8

Преходни разпоредби

Договарящите се страни се споразумяват да започнат преговори, за да позволят пълноправното участие на заинтересованите държави от ЕАСТ в бъдещите мерки на общностното право, които биха могли да бъдат приети в областта на интелектуалната собственост.

Ако тези мерки бъдат приети преди влизането в сила на споразумението, преговорите относно гореупоменатото участие започват възможно най-скоро.

Член 9

Компетенции

Разпоредбите на настоящия протокол не засягат компетенциите на Общността и на нейните държави-членки в областта на интелектуалната собственост.


ПРОТОКОЛ № 29

относно професионалното обучение

С цел подпомагане на мобилността на младежите в рамките на Европейското икономическо пространство, договарящите се страни се споразумяват да засилят сътрудничеството си в областта на професионалното обучение и да полагат усилия за подобряване на положението на студентите, които желаят да учат в някоя от държавите от Европейското икономическо пространство, която е различна от собствената им страна. Във връзка с това те се договарят, че разпоредбите на споразумението относно правото на пребиваване на студентите не нарушават правата на различните договарящи се страни, които съществуват преди влизането в сила на споразумението, по-специално относно заплащането на такси за записване за обучение, изисквано от чуждестранните студенти.


ПРОТОКОЛ № 30

относно специциалните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката

1.   Създава се конференция на представителите на националните статистически организации на договарящите се страни, на Статистическата служба на Европейските общности (Евростат) и на Службата на съветника по статистиката на държавите от ЕАСТ (ССС ЕАСТ). Тя има за задача да насочва развитието на сътрудничеството в областта на статистиката, да осигурява прилагането на програми и процедури, свързани с това сътрудничество, които са тясно координирани с програмите и процедурите на Общността, и да контролира тяхното осъществяване.

2.   От датата на влизане в сила на споразумението държавите от ЕАСТ вземат участие в дейностите, които се вписват в плановете за приоритетни дейности в областта на статистическата информация (1).

Държавите от ЕАСТ подпомагат финансово тези дейности съгласно разпоредбите на член 82, параграф 1, буква а) от споразумението и на финансовия регламент към него.

Държавите от ЕАСТ участват пълноправно във всички комитети на Общността, имащи за задача да подпомагат Комисията на ЕО при управлението или развитието на тези дейности, при положение че въпросните области влизат в обсега на споразумението.

3.   Координирането на статистическата информация относно областите, влизащи в обсега на споразумението, която се предоставя от държавите от ЕАСТ, се извършва от ССС на ЕАСТ, който ги изпраща на Евростат. Съхраняването и обработването на информацията се извършва от службите на Евростат.

4.   Евростат и ССС на ЕАСТ вземат всички необходими мерки, за да осигурят разпращането на статистическите данни относно ЕИП на отделните потребители и да осигурят публичен достъп до нея.

5.   Държавите от ЕАСТ възстановяват допълнителните разходи, произтичащи от съхраняването, обработването и разпространяването на информацията, предоставена от тези страни в съответствие с разпоредбите на споразумението. Сумите, които трябва да се възстановяват, се определят периодично от Съвместния комитет на ЕИП.

6.   Статистическите данни с поверителен характер могат да бъдат използвани единствено за целите на статистиката.


(1)  Тоест бъдещите планове от типа, определен в Резолюция 389 Y 0628(01) на Съвета от 19 юни 1989 г. относно прилагането на план за приоритетни дейности в областта на статистическата информация: статистическа програма на Европейските общности за периода 1989-1992 г. (ОВ С 161, 28.6.1989 г., стр. 1).


ПРОТОКОЛ № 31

относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

Член 1

Научни изследвания и технологично развитие

1.

a)

От датата на влизане в сила на Споразумението държавите от ЕАСТ вземат участие в прилагането на рамковата програма за дейностите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие (1990 - 1994 г.) (1), като участват в нейните специални програми.

б)

Държавите от ЕАСТ подпомагат финансово дейностите, посочени в буква a), съгласно разпоредбите на член 82, параграф 1, буква а) от споразумението.

в)

Въз основа на разпоредбите на буква б), държавите от ЕАСТ участват пълноправно във всички комитети на ЕО, които подпомагат Комисията на ЕО при управлението или развитието на рамковата програма, посочена в буква a), и при управлението на своите специални програми.

г)

Поради особения вид на сътрудничеството, предвидено в областта на научните изследвания и технологичното развитие, представителите на държавите от ЕАСТ освен това участват в работата на Комитета за научни и технически изследвания, както и в останалите комитети на ЕО, чието становище Комисията на ЕО взема в тази област, в рамките на необходимото за доброто функциониране на горепосоченото сътрудничество.

2.   Въпреки това в случая на Исландия параграф 1 се прилага от 1 януари 1994 г.

3.   След влизането в сила на Споразумението, оценката и значителното преориентиране на дейностите от рамковата програма за дейностите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие (1990 - 1994 г.), се извършват съгласно процедурата, посочена в член 79, параграф 3 от споразумението.

4.   Споразумението не засяга, от една страна, двустранното сътрудничество, осъществявано по силата на рамковата програма за дейностите на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие (1987-1991 г.) (2) и, от друга страна, двустранните рамкови споразумения относно научното и техническо сътрудничество между Общността и държавите от ЕАСТ, доколкото тези рамкови споразумения се отнасят до сътрудничество, което не се урежда от Споразумението.

Член 2

Информационни услуги

След влизането в сила на споразумението Съвместният комитет на ЕИП приема условията и начините на участие на държавите от ЕАСТ в програмите в областта на информационните услуги, приети по силата на следните решения на Съвета на ЕО, или произтичащи от тях:

388 D 0524: Решение 88/524/ЕИО на Съвета от 26 юли 1988 г. относно въвеждането на плана за действие за създаването на пазар на информационните услуги (ОВ L 288, 21.10.1988 г., стр. 39);

389 D 0286: Решение 89/286/ЕИО на Съвета от 17 април 1989 г. относно прилагането на нивото на Общността на главния етап от стратегическата програма за иновациите и трансфера на технологии (1989-1993 г.) (Програма Спринт) (ОВ L 112, 24.4.1989 г., стр. 12).

Член 3

Околна среда

1.   Сътрудничеството в областта на околната среда се активизира в рамките на дейностите на Общността, като по-специално това става в следните области:

политика и програми за действие в областта на околната среда,

интегриране на изискванията за защита на околната среда в другите провеждани политики,

икономически и данъчни инструменти,

въпроси, свързани с околната среда, които имат трансгранични последици,

големи регионални и световни теми, разглеждани в рамките на международните организации.

Сътрудничеството включва, inter alia, провеждането на периодични заседания.

2.   Необходимите решения се приемат в най-кратки срокове след влизането в сила на настоящото споразумение, с цел осигуряване участието на държавите от ЕАСТ в Европейската агенция за околна среда, веднага след като тя бъде създадена от Общността, доколкото този въпрос не бъде решен преди тази дата.

3.   Ако Съвместният комитет на ЕАСТ реши, че сътрудничеството трябва да придобие формата на законодателен текст, съществуващ паралелно с идентично или подобно съдържание, който ще бъде приет от договарящите се страни, процедурите, посочени в член 79, параграф 3 от споразумението, се прилагат след това по отношение на подготовката на този законодателен текст във въпросната област.

Член 4

Образование, професионална квалификация и работа с младежта

1.   След влизането в сила на споразумението държавите от ЕАСТ вземат участие в програмата на Общността „Младежта за Европа“ съгласно разпоредбите на част VI.

2.   Като се взема предвид част VI на споразумението, държавите от ЕАСТ вземат участие от 1 януари 1995 г. във всички програми на Общността, които вече са в сила или са приети в областта на образованието, професионалната квалификация и работата с младежта. Планирането и развитието на програмите на Общността в тази област след влизане в сила на споразумението се извършва съгласно процедурите, посочени в част VI, и по-специално в член 79, параграф 3.

3.   Държавите от ЕАСТ подпомагат финансово програмите, посочени в параграфи 1 и 2, съгласно разпоредбите на член 82, параграф 1, буква a).

4.   От началото на сътрудничеството по програмите, които те подпомагат финансово съгласно разпоредбите на член 82, параграф 1, буква a), държавите от ЕАСТ участват пълноправно във всички комитети на ЕО, които подпомагат Комисията на ЕО при управлението или развитието на тези програми.

5.   От датата на влизане в сила на споразумението държавите от ЕАСТ вземат участие в различните дейности на Общността, предвиждащи обмен на информация, включително при необходимост и организирането на контакти и заседания на експерти, семинари и конференции. Освен това договарящите се страни предприемат в рамките на Съвместния комитет на ЕИП или по всеки друг начин, всички други инициативи, които биха могли да се окажат подходящи в това отношение.

6.   Договарящите се страни насърчават сътрудничеството между организациите, институциите и останалите компетентни органи на тяхна територия, всеки път когато това е в състояние да подпомогне засилването и разширяването на сътрудничеството. Това се прилага по-специално по отношение на материята, която е част от дейностите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (3).

Член 5

Социална политика

1.   В областта на социалната политика диалогът, посочен в член 70, параграф 1 от споразумението включва, inter alia, организиране на заседания, включително и контакти между експерти, разглеждане на въпросите от взаимен интерес в специфични области, обмен на информация относно дейностите, провеждани от договарящите се страни, преглед на положението относно състоянието на сътрудничеството и съвместното осъществяване на прояви като семинари и конференции.

2.   Договарящите се страни по-специално се стремят да засилват сътрудничеството в рамките на дейностите на Общността, които могат да бъдат резултат от следните актове на Общността:

388 Y 0203: Резолюция на Съвета от 21 декември 1987 г. относно безопасността, хигиената и опазването на здравето на работното място (ОВ C 28, 3.2.1988 г., стр. 3);

391 Y 0531: Резолюция на Съвета от 21 май 1991 г. относно третата средносрочна програма за действие на Общността относно равните възможности на мъжете и жените (1991-1995 г.) (ОВ C 142, 31.5.1991 г., стр. 1);

390 Y 0627(06): Резолюция на Съвета от 29 май 1990 г. относно дейностите за подпомагане на лицата, които са безработни от продължително време (ОВ C 157, 27.6.1990 г., стр. 4);

386 X 0379: Препоръка 86/379/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно трудовата заетост на хората с увреждания в рамките на Общността (ОВ L 225, 12.8.1986 г., стр. 43);

389 D 0457: Решение 89/457/ЕИО на Съвета от 18 юли 1989 г. относно изготвянето на средносрочна програма за действие на Общността във връзка с икономическата и социалната интеграция на най-ощетените от икономическа и социална гледна точка групи от лица (ОВ L 224, 2.8.1989, стр. 10).

3.   След влизането в сила на споразумението държавите от ЕАСТ вземат участие в дейностите на Общността за подпомагане на възрастните хора (4).

Държавите от ЕАСТ ще подпомагат финансово тези дейности съгласно разпоредбите на член 82, параграф 1, буква б) от споразумението.

Държавите от ЕАСТ участват пълноправно в комитетите на ЕО, които подпомагат Комисията на ЕО при управлението или развитието на програмата, с изключение на въпросите, които са свързани с разпределението на финансовите ресурси на ЕО между държавите-членки на ЕО.

4.   Съвместният комитет на ЕИП взема необходимите решения, с цел да улеснява сътрудничеството между договарящите се страни по бъдещите програми и дейности на Общността в социалната област.

5.   Договарящите се страни насърчават сътрудничеството между организациите, институциите и останалите компетентни органи на тяхна територия, всеки път когато това е в състояние да подпомогне засилването и разширяването на сътрудничеството. Това се прилага по-специално по отношение на въпросите, които са част от дейностите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (5).

Член 6

Защита на потребителите

1.   В областта на защитата на потребителите договарящите се страни засилват диалога помежду си по всички подходящи начини, за да определят областите и дейностите, при които провеждането на по-тясно сътрудничество би позволило да се подпомогне осъществяването на целите, към които те се стремят.

2.   Договарящите се страни ще полагат усилия да засилват сътрудничеството в рамките на дейностите на Общността, които могат да бъдат резултат от следните актове на Общността, като по-специално се стремят да осигуряват участието на потребителя и не засягат неговото влияние:

389 Y 1122(01): Резолюция на Съвета от 9 ноември 1989 г. относно бъдещите приоритети за ново активизиране на политиката на защита на потребителите (ОВ C 294, 22.11.1989 г., стр. 1);

590 DC 0098: Тригодишен план за действие относно политиката на защита на потребителите в рамките на ЕИО (1990-1992 г.);

388 Y 1117(01): Резолюция на Съвета от 4 ноември 1988 г. относно увеличаването на участието на потребителите в процеса на стандартизация (ОВ C 293, 17.11.1988 г., стр. 1).

Член 7

Малки и средни предприятия

1.   Насърчава се сътрудничеството в областта на малките и средни предприятия, като това става по-специално в рамките на дейностите на Общността, които имат за цел:

да премахнат пречките от административен, финансов и юридически характер, които се използват злонамерено и засягат предприятията;

да информират и подпомагат предприятията, по-специално средните и малките, по отношение на политиките и програмите, които биха могли да представляват интерес за тях;

да насърчават сътрудничеството и партньорството между предприятията, по-специално между средните и малките, от различни региони на ЕИП.

2.   Договарящите се страни по-специално ще се стремят да засилват сътрудничеството в рамките на дейностите на Общността, които могат да бъдат резултат от следните актове на Общността:

388 Y 0727(02): Резолюция на Съвета от 30 юни 1988 г. относно подобряването на бизнессредата на предприятията и подпомагането на развитието на предприятията, по-специално на малките и средните от тях, в рамките на Общността (ОВ C 197, 27.7.1988 г., стр. 6);

389 D 0490: Решение 89/490/ЕИО на Съвета от 28 юли 1989 г. относно подобряването на бизнессредата на предприятията и подпомагането на развитието на предприятията, по-специално на малките и средните от тях, в рамките на Общността (ОВ L 239, 16.8.1989 г., стр. 33);

389 Y 1007(01): Резолюция на Съвета от 26 септември 1989 г. относно развитието на системата на използване на подизпълнители в рамките на Общността (ОВ C 254, 7.10.1989 г., стр. 1);

390 X 0246: Препоръка на Съвета от 28 май 1990 г., относно прилагането на политика на опростяване на административните процедури с цел подпомагане на малките и средните предприятия в държавите-членки (ОВ L 141, 2.6.1990 г., стр. 55);

391 Y 0605: Резолюция на Съвета от 27 май 1991 г. относно програмата за действие по отношение на малките и средните предприятия, включително и занаятчийските предприятия (ОВ C 146, 5.6.1991 г., стр. 3);

391 D 0319: Решение 91/319/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно ревизирането на програмата за подобряване на бизнессредата на предприятията и за подпомагане на развитието на предприятията, по-специално на малките и средните от тях, в рамките на Общността (ОВ L 175, 4.7.1991 г., стр. 32).

3.   След влизането в сила на Споразумението Съвместният комитет на ЕИП приема необходимите решения относно изискванията, включително отнасящите се до цялата парична вноска на страните от ЕАСТ, и които се прилагат към сътрудничеството в рамките на дейностите на Общността, свързани с изпълнението на Решение 89/490/ЕИО на Съвета от 28 юли 1989 г. относно подобряването на бизнессредата на предприятията и подпомагането на развитието на предприятията, по-специално на малките и средните от тях, в рамките на Общността (6).

Член 8

Туризъм

В областта на туризма диалогът, посочен в член 79, параграф 1 от споразумението, има за цел определянето на зони и дейности, в които провеждането на по-тясно сътрудничество би могло да спомогне за подпомагане на туризма и да подобри общото положение на европейската туристическа индустрия на територията на договарящите се страни.

Член 9

Аудиовизуален сектор

Необходимите решения се приемат в най-кратки срокове след влизането в сила на споразумението, с цел осигуряване участието на държавите от ЕАСТ в програмите, изготвени в рамките на Решение 90/685/ЕИО на Съвета от 21 декември 1990 г. относно прилагането на програма за действие за насърчаване на развитието на европейската аудиовизуална индустрия (MEDIA) (1991-1995 г.) (ОВ L 380, 31.12.1990 г., стр. 37), при положение че този въпрос не бъде решен преди тази дата.

Член 10

Гражданска защита

1.   Договарящите се страни се стремят да засилват сътрудничеството в рамките на дейностите на Общността, които могат да бъдат резултат от (489 Y 0223) Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 13 февруари 1989 г., относно новите начини на развитие на сътрудничеството в рамките на Общността в областта на гражданската защита (ОВ C 44, 23.2.1989 г., стр. 3).

2.   Държавите от ЕАСТ осигуряват въвеждането на своя територия на телефонен номер 112 като единен европейски номер за спешни повиквания, съгласно (391 D 0396) Решение на Съвета от 29 юли 1991 г. относно създаването на единен европейски телефонен номер за спешни повиквания (ОВ L 217, 6.8.1991 г., стр. 31).


(1)  390 D 0221: Решение 90/221/Евратом/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. (1990-1994 г.) (ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 28).

(2)  387 D 0516: Решение 87/516/Евратом/ЕИО на Съвета от 28 септември 1987 г. (ОВ L 302, 24.10.1987 г., стр. 1).

(3)  375 R 0337: Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1), изменен с:

1 79 H: Акт относно присъединяването и адаптирането на договорите - Присъединяване на Република Гърция към Европейските общности (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17);

1 85 I: Акт относно условията за присъединяване и адаптирането на договорите - Присъединяване на Кралство Испания и на Република Португалия към Европейските общности (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 157 и 158).

(4)  391 D 0049: Решение 91/49/ЕИО на Съвета от 26 ноември 1990 г. (ОВ L 28, 2.2.1991 г., стр. 29).

(5)  375 R 1365: Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. за създаване на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1), изменен с:

1 79H: Акт относно присъединяването и адаптирането на договорите - Присъединяване на Република Гърция към Европейските общности (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17).

1 85 I: Акт относно условията за присъединяване и адаптирането на договорите - Присъединяване на Кралство Испания и на Португалската република към Европейските общности (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 157 и 158).

(6)  389 D 0490: Решение 89/490/ЕИО на Съвета (ОВ C 239, 16.8.1989 г., стр. 33).


ПРОТОКОЛ № 32

относно финансовите условия за прилагане на член 82

Член 1

Процедури относно определянето на размера на паричната вноска на държавите от ЕАСТ

1.   Процедурата за изчисляване на паричната вноска на държавите от ЕАСТ, предвидена за подпомагане на дейностите на Общността, е определена в настоящия член.

2.   Най-късно до 30 май на всяка бюджетна година Комисията на ЕО съобщава на Съвместния комитет на ЕИП следната информация, придружена от долупосочените специални доказателствени документи:

a)

сумите, вписвани „за сведение“ по бюджетни кредит за поети задължения и по бюджетни кредити за плащания в документа за разходите на предварителния проект на общия бюджет на Европейските общности, съответстващи на дейностите, в които участват държавите от ЕАСТ, и изчислявани съгласно разпоредбите на член 82;

б)

очакваната сума на вноските, вписвана „за сведение“ в документа за приходите на предварителния проект на бюджета, съответстващо на участието на държавите от ЕАСТ в тези дейности.

3.   Съвместният комитет на ЕИП потвърждава преди 1 юли всяка година, че сумите, посочени в параграф 2, съответстват на разпоредбите на член 82 от споразумението.

4.   Размерът на сумите „за сведение“, съответстващи на участието на държавите от ЕАСТ, вписани при бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и размерът на вноските, се определят, когато бюджетът бъде приет от бюджетния орган, за да се спазят разпоредбите на член 82.

5.   Щом общият бюджет бъде приет окончателно от бюджетния орган, Комисията на ЕО съобщава на Съвместния комитет на ЕИП сумите, вписани „за сведение“ в документа за приходите и разходите, съответстващи на участието на държавите от ЕАСТ.

Съвместният комитет на ЕИП потвърждава в срок от 15 дни, считано от получаването на горните данни, че сумите съответстват на разпоредбите на член 82.

6.   Най-късно на 1 януари на всяка бюджетна година Постоянният комитет на държавите от ЕАСТ уведомяват Комисията на ЕО за окончателното разпределение на вноската за всяка държава от ЕАСТ.

Това разпределение има задължителен характер за всички държави от ЕАСТ.

Ако информацията не се предостави на 1 януари, се прилага временно разпределението от предишната година.

Член 2

Предоставяне на вноските от държавите от ЕАСТ

1.   Въз основа на информацията, предоставена от Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ по силата на разпоредбите на член 1, параграф 6 по-горе, Комисията на ЕО изготвя:

a)

съгласно член 28, параграф 1 от Финансовия регламент (1), предложение за предоставяне на сума, чийто размер съответства на размера на участието на държавите от ЕАСТ, изчислена въз основа на бюджетните кредите за поети задължения.

Изготвянето на горепосоченото предложение има за резултат официалното предоставяне от страна на Комисията на ЕО на бюджетни кредити за поети задължения по специално определените бюджетни пера в рамките на създадената за тази цел бюджетна структура.

Ако бюджетът не е приет при започване на бюджетната година, се прилага член 9 от Финансовия регламент;

б)

съгласно член 28, параграф 2 от Финансовия регламент, предложение за набиране на средства, чийто размер съответства на размера на вноските на държавите от ЕАСТ, изчислени въз основа на бюджетните кредити за плащания.

2.   Всяка от държавите от ЕАСТ изплаща своята вноска при спазване на следните изисквания:

шест дванадесети най-късно до 20 януари,

шест дванадесети най-късно до 15 юли.

Въпреки това шестте дванадесети, които трябва да бъдат внесени най-късно до 20 януари, се изчисляват въз основа на сумата, вписана „за сведение“ в документа за приходите на предварителния проект на бюджета: уравняването на внесените суми се извършва при заплащането на останалата част, дължима на 15 юли.

Ако бюджетът не е приет преди 30 март, втората вноска се извършва също така въз основа на сумата, вписана „за сведение“ в предварителния проект на бюджета. Определянето на окончателния й размер се извършва три месеца след завършването на процедурите, предвидени в член 1, параграф 5.

Събирането на сумите, съответстващи на вноските на държавите от ЕАСТ, има за резултат официалното предоставяне на бюджетни кредити за плащания по специално определените бюджетни пера в рамките на създадената за тази цел бюджетна структура, без да се засяга прилагането на разпоредбите на член 9 от Финансовия регламент.

3.   Вноски се изразяват и плащат в екю.

4.   За тази цел всяка от държавите от ЕАСТ открива сметка в екю на името на Комисията на ЕО към своята финансова служба, натоварена с управлението на бюджета, или към специално определена за целта организация.

5.   Всяко закъснение при осчетоводяването по сметката, посочена в параграф 4, на сумите които се дължат на определените в параграф 2 съответни падежни дати, води до заплащане от съответната държава от ЕАСТ на лихва, която се изчислява въз основа на лихвения процент, прилаган през месеца през който е настъпил падежът, от Европейския фонд за парично сътрудничество при неговите операции в екю, увеличен с 1,5 %; този лихвен процент се публикува всеки месец в раздел C на Официален вестник на Европейските общности.

Член 3

Адаптирания в зависимост от изпълнението на бюджета

1.   Сумата на вноската на държавите от ЕАСТ, изчислена за всяко бюджетно перо съгласно разпоредбите на член 82 от споразумението, по принцип остава непроменена през време на цялата продължителност на съответния период на изпълнение на бюджета.

2.   В момента на приключване на сметките за всяка бюджетна година (n), Комисията на ЕО в рамките на изготвянето на окончателния отчет за финансовата дейност, извършва уравняване на сметките, свързани с участието на държавите от ЕАСТ, като взема предвид:

промени, настъпили през бюджетната година, вследствие или на банкови преводи, или на приемането на допълнителен бюджет;

окончателното изпълнение на разрешенията за извършване на финансови операции, дадени за бюджетната година, като се държи сметка за евентуални анулирания и отлагания на плащания;

всяка сума, предназначена да покрива разходите, направени от Общността, които всяка от държавите от ЕАСТ покрива индивидуално, както и плащания в натура, извършени от държавите от ЕАСТ, като например предоставянето на административна помощ.

Уравняването се извършва в рамките на изготвянето на бюджета за следващата година (n + 2).

3.   Въпреки това при някои надлежно доказани обстоятелства от изключителен характер и при положение че бъде спазван коефициентът на пропорционалност, Комисията на ЕО може да поиска от държавите от ЕАСТ, след одобрение от страна на Съвместния комитет на ЕИП, внасянето на допълнителна вноска през бюджетната година, по време на която се е извършила промяната. Тези допълнителни вноски се осчетоводяват по сметките, посочени в член 2, параграф 4, на дата определена от Съвместния комитет на ЕИП, която доколкото е възможно, съвпада с момента на уравняването, предвидено в член 2, параграф 2. В случай на закъснение при извършването на тези осчетоводявания, се прилагат разпоредбите на член 2, параграф 5.

4.   При необходимост от страна на Съвместния комитет на ЕИП се приемат допълнителни правила относно прилагането на параграфи 1, 2 и 3.

По-специално настоящият параграф се прилага към начина, по който са взети предвид сумите, предназначени да покриват разходите, направени от Общността, които държавите от ЕАСТ покриват индивидуално, както и плащанията в натура, извършени от държавите от ЕАСТ.

Член 4

Преразглеждане

Разпоредбите на:

член 2, параграф 1,

член 2, параграф 2,

член 3, параграф 2 и

член 3, параграф 3

се преразглеждат от Съвместния комитет на ЕИП преди 1 януари 1994 г. и при необходимост се изменят в зависимост от опита, натрупан по време на тяхното прилагане, както и в зависимост от решенията на Общността, които имат отношение към Финансовия регламент и/или представянето на общия бюджет.

Член 5

Правила за прилагане

1.   Използването на финансовите средства, свързани с участието на държавите от ЕАСТ, се извършва при спазване на разпоредбите на Финансовия регламент.

2.   Въпреки това правилата относно тръжните процедури, обявленията за обществени поръчки са отворени за участие на всички държави-членки на ЕО, както и на всички държави от ЕАСТ, доколкото тези процедури включват финансиране от бюджетните пера, във финансирането на които участват държавите от ЕАСТ.

Член 6

Информация

1.   В края на всяко тримесечие Комисията на ЕО изпраща на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ извлечение от сметките, в което се отбелязва какво е положението по отношение на приходите и разходите, свързани с прилагането на програмите и останалите дейности, които се подпомагат финансово от държавите от ЕАСТ.

2.   След приключване на бюджетната година Комисията на ЕО съобщава на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ данните относно програмите и останалите дейности, които се подпомагат финансово от държавите от ЕАСТ, и които се отбелязват в окончателния отчет за финансовата дейност, както и във финансовия баланс, изготвени съгласно членове 78 и 81 от Финансовия регламент.

3.   Общността съобщава на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ всякаква друга информация от финансово естество, която те могат да поискат в разумни граници относно програмите и останалите дейности, които се подпомагат финансово от тях.

Член 7

Контрол

1.   Контролът по отношение на определянето и събирането на всички парични приходи, както и по отношение на изпълнението на ангажиментите и програмирането на всички разходи, свързани с участието на държавите от ЕАСТ, се извършва съгласно Договора за създаване на Европейската икономическа общност, Финансовия регламент, както и регламентите, прилагани относно областите, посочени в членове 76 и 78 от споразумението.

2.   Между органите на Общността и на държавите от ЕАСТ, натоварени с проверката на сметките, се сключват специални споразумения, с цел да се улесни контролирането на приходите и разходите, свързани с участието на държавите от ЕАСТ в дейностите на Общността съгласно разпоредбите на параграф 1.

Член 8

БВП, който се взема предвид при изчислението на коефициента на пропорционалност

1.   Данните относно БВП по пазарни цени, посочени в член 82 от споразумението, са тези, които са публикувани при прилагане на член 76 от споразумението.

2.   Като изключение за бюджетните 1993 и 1994 години данните относно БВП са тези, които са изготвени от ОИСР. При необходимост Съвместният комитет на ЕИП може да реши да удължи прилагането на настоящата разпоредба с една или няколко допълнителни години.


(1)  Финансов регламент от 21 декември 1977 г., приложим спрямо общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 356, 31.12.1977 г., стр. 1), изменен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 610/90 на Съвета от 13 март 1990 г. (ОВ L 70, 16.3.1990 г., стр. 1), по-нататък наричан „Финансовия регламент“.


ПРОТОКОЛ № 33

относно арбитражните процедури

1.   Ако определен спор бъде отнесен до арбитраж, се определят трима арбитри, освен ако страните по спора не решат друго.

2.   Всяка от двете страни по спора определя по един арбитър в срок от тридесет дни.

3.   Двамата така определени арбитри определят по взаимно съгласие един суперарбитър, който е гражданин на една от договарящите се страни, различна от страната на двамата арбитри. Ако арбитрите не могат да постигнат съгласие в срок от два месеца след определянето им, те избират суперарбитъра от списък от седем души, изготвен от Съвместния комитет на ЕИО. Съвместният комитет на ЕИО изготвя и актуализира този списък съгласно своя процедурен правилник.

4.   Освен ако договарящите се страни не решат друго, арбитражният съд приема свой процедурен правилник. Той взема решения с мнозинство.


ПРОТОКОЛ № 34

относно възможността за съдилищата на държавите от ЕАСТ да отправят молби до Съда на Европейските общности да се произнася относно тълкуването на правила на ЕИП, които съответстват на правила на Общността

Член 1

Когато въпрос относно тълкуването на разпоредби на споразумението, които по същество са идентични с разпоредбите на Договорите за създаване на Европейските общности, изменени или допълнени, или на актовете, приети при прилагане на тези договори, бъде повдигнат в хода на висящ процес пред съд на държава от ЕАСТ, този съд може, ако сметне за необходимо, да поиска от Съда на Европейските общности да се произнесе по този въпрос.

Член 2

Държава от ЕАСТ, която възнамерява да използва настоящия протокол, нотифицира депозитаря на споразумението и Съда на Европейските общности в каква степен и по какви правила настоящият протокол ще бъде прилаган по отношение на своите съдилища.

Член 3

Депозитарят на споразумението нотифицира договарящите се страни за всяка нотификация, извършена съгласно разпоредбите на член 2.


ПРОТОКОЛ № 35

относно прилагането на правилата на ЕИП

Като се има предвид, че споразумението има за цел изграждането на еднородно Европейско икономическо пространство, основано на общи правила, без да се иска от която и да е договаряща се страна да прехвърля компетенции от законодателно естество на която и да е от институциите от Европейското икономическо пространство; и

като се има предвид въз основа на това, че такава цел може да бъде постигната единствено посредством национални процедури,

Член единствен

За да се решават евентуални конфликти възникващи между разпоредбите, които произтичат от прилагането на правилата на ЕИП и останалите законови разпоредби, държавите от ЕАСТ се ангажират да въведат при необходимост в своето законодателство правило, по силата на което правилата на ЕИП ще имат предимство в такива случаи.


ПРОТОКОЛ № 36

относно устава на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП

Член 1

Съвместният парламентарен комитет на ЕИП, учреден по силата на член 95 от споразумението, е съставен и упражнява своите функции съгласно разпоредбите на споразумението и настоящия устав.

Член 2

Съвместният парламентарен комитет на ЕИП се състои от шестдесет и шест членове.

Европейският парламент и парламентите на държавите от ЕАСТ номинират съответно равен брой членове на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП.

Член 3

Съвместният парламентарен комитет на ЕИП избира своите председател и заместник-председател измежду членовете си. Мандатът на председателя на Комитета с продължителност една година, се упражнява последователно от член, номиниран от Европейския парламент, и от член, номиниран от парламента на една от държавите от ЕАСТ.

Комитетът избира свое бюро.

Член 4

Съвместният парламентарен комитет на ЕИП се събира на обща сесия два пъти годишно, последователно в Общността и в някоя от държавите от ЕАСТ. По време на всяка от сесиите Комитетът решава къде ще се проведе следващата обща сесия. Могат да бъдат организирани извънредни сесии, ако Комитетът или неговото бюро вземат решение за това съгласно процедурния правилник на Комитета.

Член 5

Съвместният парламентарен комитет на ЕИП приема свой процедурен правилник с мнозинство от две трети от своите членове.

Член 6

Разходите по участието в Съвместния парламентарен комитет на ЕИП се поемат от парламента, който е номинирал съответния негов член.


ПРОТОКОЛ № 37

относно списъка, предвиден в член 101 от споразумението

1.   Научен комитет по храните

(Решение 74/234/ЕИО на Комисията)

2.   Фармацевтичен комитет

(Решение 75/320/ЕИО на Съвета)

3.   Научен комитет по ветеринарно дело

(Решение 81/651/ЕИО на Комисията)

4.   Комитет по транспортната инфраструктура

(Решение 78/174/ЕИО на Съвета)

5.   Административна комисия за социална сигурност на мигриращите работници

[Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета]

6.   Контактен комитет относно прането на пари

(Директива 91/308/ЕИО на Съвета)

7.   Консултативен комитет относно ограничителните практики и господстващото положение

(Регламент (ЕИО) № 17/62 на Съвета)

8.   Консултативен комитет относно обединенията на предприятия

(Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета)


ПРОТОКОЛ № 38

относно Финансовия механизъм

Член 1

1.   Финансовият механизъм предоставя финансова помощ за развитието и структурното преустройство на регионите, посочени в член 4, под формата на поемане на изплащането на част от лихвите от една страна, и на преки субсидии от друга страна.

2.   Този механизъм се финансира от държавите от ЕАСТ. Те упълномощават Европейската инвестиционна банка, която изпълнява този мандат в съответствие със следващите членовете. Държавите от ЕАСТ учредяват комитет, натоварен с прилагане на Финансовия механизъм, който взема решенията, предвидени от разпоредбите на членове 2 и 3 по отношение на изплащането на част от лихвите и на субсидиите.

Член 2

1.   Предвиденото в член 1 изплащане на част от лихвите се прилага към кредити, предоставени от Европейската инвестиционна банка, които в рамките на възможното са отпуснати в екю.

2.   Изплащането на част от лихвите по тези кредити е в рамките на два процентни пункта годишно спрямо лихвите по кредитите на Европейската инвестиционна банка, като по всеки от кредитите то може да бъде прилагано за период от десет години.

3.   Предвижда се гратисен период от две години преди започването на изплащането на главницата на равни вноски.

4.   Изплащанията на част от лихвите трябва да бъдат одобрени от Комитета на ЕАСТ, натоварен с прилагането на Финансовия механизъм, като Комисията на ЕО също трябва да изрази своето становище.

5.   Общият размер на кредитите, спрямо които може да се прилага предвиденото в член 1 изплащане на част от лихвите, което се извършва на равни части, е равен на 1 500 милиона екю, за период от пет години, считано от м. юли 1993 г. В случай, че Споразумението за ЕИП влезе в сила след тази дата, периодът е за пет години от датата на влизане в сила.

Член 3

1.   Общият размер на предвидените в член 1 субсидии, които се отпускат на равни части, е равен на 500 милиона екю за период от пет години, считано от 1 юли 1993 г. В случай, че Споразумението за ЕИП влезе в сила след тази дата, периодът е за пет години от датата на влизане в сила.

2.   Тези субсидии се отпускат от Европейската инвестиционна банка въз основа на предложенията на държавите-членки на Общността, които са бенефициери по тях, и след представяне на становище на Комисията на ЕО и одобрение на Комитета на ЕАСТ, натоварен с прилагането на Финансовия механизъм, като всички тези страни се информират по време на протичането на операцията.

Член 4

1.   Финансовата помощ, предвидена в член 1, се ограничава до проектите, осъществявани от официалните власти и от публичните или частните предприятия в Гърция, на остров Ирландия, в Португалия и в районите на Испания, които са изброени в списъка към допълнението. Делът на всеки от районите в общия размер на тази финансова помощ се определя от Общността, която след това информира държавите от ЕАСТ.

2.   Приоритет се дава на проектите, които са насочени предимно към околната среда (включително свързаните с градоустройство), транспорта (включително инфраструктурата) или към обучение и повишаване на квалификацията. При разглеждане на проектите, представени от частните фирми, особено внимание се обръща на малките и средни предприятия.

3.   Максималният размер на субсидията за всеки проект, който се подпомага чрез Финансовия механизъм, се определя съобразно ниво, което да бъде съвместимо с политиката на Общността в съответната област.

Член 5

Държавите от ЕАСТ договарят с Европейската инвестиционна банка и Комисията на ЕО разпоредбите, които съвместно приемат като подходящи за гарантиране на доброто функциониране на Финансовия механизъм. Разходите, свързани с управлението на този механизъм, се определят съобразно горните условия.

Член 6

Европейската инвестиционна банка има право да присъства като наблюдател на заседанията на Съвместния комитет на ЕИП, когато в дневния ред са предвидени въпроси, свързани с прилагането на Финансовия механизъм, които имат отношение към нея.

Член 7

При необходимост Съвместният комитет на ЕИП може да взема решение относно други разпоредби, свързани с прилагането на Финансовия механизъм.

Допълнение към Протокол № 38

Списък на испанските райони, които отговарят на изискванията за подпомагане от Финансовия механизъм

Andalucía

Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Ceuta y Melilla

Valencia

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Murcia


ПРОТОКОЛ № 39

относно екюто

За целите на настоящото споразумение под „екю“ се разбира паричната единица екю, така както тя е дефинирана от компетентните органи на Общността. Във всички актове, които се упоменават в приложенията на споразумението, терминът „европейска разчетна валутна единица“ се заменя с „екю“.


ПРОТОКОЛ № 40

относно Свалбард

1.   По време на процедурата по ратифициране на Споразумението за ЕИП Кралство Норвегия разполага с правото да изключи територията на Свалбард от приложното поле на споразумението.

2.   Ако Кралство Норвегия упражни това право, съществуващите споразумения, които се прилагат към Свалбард, а по-специално Конвенцията за създаване на Европейската асоциация за свободна търговия, споразумението за свободна търговия, сключено между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, и споразумението за свободна търговия, сключено между Европейската общност за въглища и стомана от една страна и Кралство Норвегия от друга страна, продължават да се прилагат на територията на Свалбард.


ПРОТОКОЛ № 41

относно съществуващите споразумения

Съгласно член 120 от Споразумението за ЕИП, договарящите се страни се споразумяват, че следните двустранни или многостранни договори, които са в сила и обвързват Европейската общност от една страна и една или няколко страни то ЕАСТ от друга страна, продължават да се прилагат след влизането в сила на споразумението:

1.12.1987 г.

Споразумение между Република Австрия от една страна и Федерална република Германия и Европейската икономическа общност от друга страна относно икономическото сътрудничество във областта на водните ресурси в басейна на река Дунав.

19.11.1991 г.

Споразумение под формата на размяна на писма между Република Австрия и Европейската икономическа общност относно пускането на пазара на австрийска територия на трапезни вина от Общността и на вино тип „Landwein“ в бутилки.


ПРОТОКОЛ № 42

относно двустранните споразумения за някои земеделски продукти

Договарящите се страни отбелязват, че двустранните споразумения относно търговския обмен на земеделски продукти бяха подписани едновременно със Споразумението. Тези споразумения, които още повече развиват или допълват споразуменията, сключени преди това от договарящите се страни, и освен това отразяват общата им цел да спомагат за намаляването на различията в социалната и икономическата област между техните региони, влизат в сила най-късно на датата на влизане в сила на настоящото споразумение.


ПРОТОКОЛ № 43

относно споразумението между ЕИО и Република Австрия за автомобилния и железопътен транзит на стоки

Договарящите се страни вземат предвид, че едновременно с настоящото споразумение бе подписано двустранно споразумение между Европейската икономическа общност и Република Австрия за автомобилния и железопътен транзит на стоки.

Разпоредбите на това двустранно споразумение се прилагат с предимство пред разпоредбите на настоящото споразумение, ако се отнасят до един и същ въпрос при съблюдаване на правилата, определени в настоящото споразумение.

Шест месеца преди изтичането на споразумението, сключено между Европейската икономическа общност и Република Австрия за автомобилния и железопътен транзит на стоки, положението в областта на автомобилния транспорт ще бъде преразгледано съвместно от двете страни.


ПРОТОКОЛ № 44 (1)

 


(1)  Протоколът е заличен съгласно протокола за изменение на Споразумението за ЕИП.


ПРОТОКОЛ № 45

относно преходните периоди за Испания и Португалия

Договарящите се страни считат, че споразумението не засяга преходните периоди, предоставени на Испания и Португалия с Акта за присъединяване на тези държави към Европейските общности, които няма са изтекли към момента на влизането в сила на споразумението, независимо от преходните периоди, предвидени в него.


ПРОТОКОЛ № 46

относно развитието на сътрудничеството в сектора „Рибарство“

Въз основа на резултатите от двугодишните прегледи на състоянието на напредъка в сътрудничеството в сектора „Рибарство“, договарящите се страни ще се стремят да развиват това сътрудничество на хармонична основа, която да допринася полза и за двете страни, и в рамките на водената от всяка една от тях политика в областта на рибарството. Първият преглед от този вид ще бъде проведен преди края на 1993 г.


ПРОТОКОЛ № 47

относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино

Договарящите се страни разрешават вноса и пускането на пазара на винени продукти с произход от тяхна територия, които съответстват на законодателството на Общността по отношение на определението на продуктите, техническите правила за производство на вино, състава на продуктите, както и начините на тяхното транспортиране и пускане на пазара, което е адаптирано за целите на споразумението съгласно допълнението към настоящия протокол.

За целите на настоящия протокол под „винени продукти с произход“ се разбират продуктите, при които цялото използвано грозде или всички употребени материали, които са производни от грозде, са получени изцяло на тази територия.

За всички други цели, различни от търговията между държавите от ЕАСТ и Общността, държавите от ЕАСТ могат да продължат да прилагат своето национално законодателство.

Разпоредбите на протокол № 1 относно хоризонталните адаптации се прилага по отношение на актовете, на които се прави позоваване в допълнението към настоящия протокол. Постоянният комитет на държавите от ЕАСТ упражнява функциите, посочени в точка 4, буква г), и в точка 5 от протокол № 1.

ДОПЪЛНЕНИЕ

1.   373 R 2805: Регламент (ЕИО) № 2805/73 на Комисията от 12 октомври 1973 г., установяващ списъка на качествените бели вина, произведени в определени географски райони и на внесените качествени бели вина, които имат известно съдържание на серен диоксид, и предвиждащ някои преходни разпоредби относно съдържанието на серен диоксид във вината, произведени преди 1 октомври 1973 г. (ОВ L 289, 16.10.1973 г., стр. 21), изменен с:

373 R 3548: Регламент (ЕИО) № 3548/73 на Комисията от 21 декември 1973 г. (ОВ L 361, 29.12.1973 г., стр. 35),

375 R 2160: Регламент (ЕИО) № 2160/75 на Комисията от 19 август 1975 г. (ОВ L 220, 20.8.1975 г., стр. 7),

377 R 0966: Регламент (ЕИО) № 966/77 на Комисията от 4 май 1977 г. (ОВ L 115, 6.5.1977 г., стр. 77).

За целите на настоящото споразумение регламентът се адаптира както следва:

 

Вината с произход от държавите от ЕАСТ, по отношение на които се прилага регламентът, остават в приложното поле на член 1, Раздел Б.

2.   374 R 2319: Регламент (ЕИО) № 2319/74 на Комисията от 10 септември 1974 г., определящ някои земеделски площи, при които трапезните вина, получени от тях, могат да имат 17 % естествен максимален алкохолен градус (ОВ L 248, 11.9.1974 г., стр. 7).

3.   378 R 1972: Регламент (ЕИО) № 1972/78 на Комисията от 16 август 1978 г., определящ начините на приложение на техническите правила за производство на вино (ОВ L 226, 17.8.1978 г., стр. 11), изменен с:

380 R 0045: Регламент (ЕИО) № 45/80 на Комисията от 10 януари 1980 г. (ОВ L 7, 11.1.1980 г., стр. 12).

4.   379 R 0358: Регламент (ЕИО) № 358/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно пенливите вина, произведени в границите на Общността, определени в точка 13 от приложение ІІ към Регламент (ЕИО) № 337/79 (ОВ L 54, 5.3.1979 г., стр. 130), изменен с:

379 R 2383: Регламент (ЕИО) № 2383/79 на Съвета от 29 октомври 1979 г. (ОВ L 274, 31.10.1979 г., стр. 8),

1 79 H: Акт относно условията за присъединяване и адаптирането на договорите - Присъединяване на Гръцката република към Европейските общности (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 83),

380 R 3456: Регламент (ЕИО) № 3456/80 на Съвета от 22 декември 1980 г. (ОВ L 360, 31.12.1980 г., стр. 18),

384 R 3686: Регламент (ЕИО) № 3686/84 на Съвета от 19 декември 1984 г. (ОВ L 341, 29.12.1984 г., стр. 3),

385 R 3310: Регламент (ЕИО) № 3310/85 на Съвета от 18 ноември 1985 г. (ОВ L 320, 29.11.1985 г., стр. 19),

385 R 3805: Регламент (ЕИО) № 3805/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. (ОВ L 367, 31.12.1985 г., стр. 39),

389 R 2044: Регламент (ЕИО) № 2044/89 на Съвета от 19 юни 1989 г. (ОВ L 202, 14.7.1989 г., стр. 8),

390 R 1328: Регламент (ЕИО) № 1328/90 на Съвета от 14 май 1990 г. (ОВ L 132, 23.5.1990 г., стр. 74),

391 R 1735: Регламент (ЕИО) № 1735/91 на Съвета от 13 юни 1991 г. (ОВ L 163, 26.6.1991 г., стр. 9).

5.   383 R 2510: Регламент (ЕИО) № 2510/83 на Комисията от 7 септември 1983 г., предвиждащ дерогиране на някои разпоредби относно съдържанието на летливи киселини в някои вина (ОВ L 248, 8.9.1983 г., стр. 16), поправен с ОВ L 265, 28.9.1983 г., стр. 22.

6.   384 R 2394: Регламент (ЕИО) № 2394/84 на Комисията от 20 август 1984 г., определящ за лозаро-винарските кампании през 1984/1985 г. и 1985/1986 г. условията за използване на йоннообменните смоли, и определящ начините на приготвянето на ректифицирана концентрирана гроздова мъст (ОВ L 224, 21.8.1984 г., стр. 8), изменен с:

385 R 0888: Регламент (ЕИО) № 888/85 на Комисията от 2 април 1985 г. (ОВ L 96, 3.4.1985 г., стр. 14),

386 R 2751: Регламент (ЕИО) № 2751/86 на Комисията от 4 септември 1986 г. (ОВ L 253, 5.9.1986 г., стр. 11).

7.   385 R 3309: Регламент (ЕИО) № 3309/85 на Съвета от 18 ноември 1985 г., определящ общите условия за наименоването и представянето на пенливите вина и на газираните пенливи вина (ОВ L 320, 29.11.1985 г., стр. 9), поправен с ОВ L 72, 15.3.1986 г., стр. 47, ОВ L 347, 28.11.1989 г., стр. 37, ОВ L 286, 4.10.1989 г., стр. 27 и ОВ L 367, 16.12.1989 г., стр. 71, изменен с:

385 R 3805: Регламент (ЕИО) № 3805/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. (ОВ L 367, 31.12.1985 г., стр. 39),

386 R 1626: Регламент (ЕИО) № 1626/86 на Съвета от 6 май 1986 г. (ОВ L 144, 29.5.1986 г., стр. 3),

387 R 0538: Регламент (ЕИО) № 538/87 на Съвета от 23 февруари 1987 г. (ОВ L 55, 25.2.1987 г., стр. 4),

389 R 2045: Регламент (ЕИО) № 2045/89 на Съвета от 19 юни 1989 г. (ОВ L 202, 14.7.1989 г., стр. 12).

За целите на настоящото споразумение регламентът се адаптира както следва:

a)

в член 3, параграф 4, първото тире не се прилага;

б)

в член 5, параграф 2 се допълва както следва:

„з)

за качествено пенливо вино, уредено в дял ІІІ от Регламент (ЕИО) № 358/79, с произход от:

Австрия: „Qualitaetsschaumwein“, „Qualitaetssekt““;

в)

в член 6 се добавя следния текст:

„5. б)

Терминът „Hauersekt“ се използва за качествените пенливите вина, които по качество са еквивалентни на пенливите вина, произведени от определен географски район съгласно дял ІІІ от Регламент (ЕИО) № 358/79, и на разпоредбите на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 3309/85, и при положение че:

са произведени в Австрия,

са произведени от грозде, набрано от един лозов масив, от което производителят приготвя гроздово вино, предназначено за получаването на качествени пенливи вина,

се пускат на пазара от производителя и се продават с етикети, указващи лозовия масив, сорта и годината,

са регламентирани в австрийското законодателство.“

8.   385 R 3803: Регламент (ЕИО) № 3803/85 на Съвета от 20 декември 1985 г., определящ разпоредбите, позволяващи определянето на произхода и проследяване на търговското движение на испанските червени трапезни вина (ОВ L 367, 31.12.1985 г., стр. 36).

9.   385 R 3804: Регламент (ЕИО) № 3804/85 на Съвета от 20 декември 1985 г., определящ списъка на площите, засадени с лозя в някои райони на Испания, получените трапезни вина от които могат да имат придобит алкохолен градус, който е по-нисък от изискванията на Общността (ОВ L 368, 31.12.1985 г., стр. 37).

10.   386 R 0305: Регламент (ЕИО) № 305/86 на Комисията от 12 февруари 1986 г. относно максималното съдържание на серен диоксид във вината с произход от Общността, произведени преди 1 септември 1986 г., и във вносните вина през определен преходен период (ОВ L 38, 13.2.1986 г., стр. 13).

11.   386 R 1627: Регламент (ЕИО) № 1627/86 на Съвета от 6 май 1986 г., установяващ правила относно описанието на специалните вина, свързано с указване на алкохолния им градус (ОВ L 144, 29.5.1986 г., стр. 4).

12.   386 R 1888: Регламент (ЕИО) № 1888/86 на Комисията от 18 юни 1986 г. относно максималното съдържание на серен диоксид в някои пенливи вина с произход от Общността, произведени преди 1 септември 1986 г., и във вносните пенливи вина през определен преходен период (ОВ L 163, 19.6.1986 г., стр. 19).

13.   386 R 2094: Регламент (ЕИО) № 2094/86 на Комисията от 3 юли 1986 г., определящ правилата за употреба на тартаратна киселина за неутрализиране киселинността на винените продукти от някои райони на зона А (ОВ L 180, 4.7.1986 г., стр. 17), изменен с:

386 R 2736: Регламент (ЕИО) № 2736/86 (ОВ L 252, 4.9.1986 г., стр. 15).

14.   386 R 2707: Регламент (ЕИО) № 2707/86 на Комисията от 28 август 1986 г., определящ правилата за описанието и представянето на пенливите вина и газираните пенливи вина (ОВ L 246, 30.8.1986 г., стр. 71), изменен с:

386 R 3378: Регламент (ЕИО) № 3378/86 на Комисията от 4 ноември 1986 г. (ОВ L 310, 5.11.1986 г., стр. 5),

387 R 2249: Регламент (ЕИО) № 2249/87 на Комисията от 28 юли 1987 г. (ОВ L 207, 29.7.1987 г., стр. 26),

388 R 0575: Регламент (ЕИО) № 575/88 на Комисията от 1 март 1988 г. (ОВ L 56, 2.3.1988 г., стр. 22),

388 R 2657: Регламент (ЕИО) № 2657/88 на Комисията от 25 август 1988 г. (ОВ L 237, 27.8.1988 г., стр. 17),

389 R 0596: Регламент (ЕИО) № 596/89 на Комисията от 8 март 1989 г. (ОВ L 65, 9.3.1989 г., стр. 9),

390 R 2776: Регламент (ЕИО) № 2776/90 на Комисията от 27 септември 1990 г. (ОВ L 267, 29.9.1990 г., стр. 30),

390 R 3826: Регламент (ЕИО) № 3826/90 на Комисията от 19 декември 1990 г. (ОВ L 366, 29.12.1990 г., стр. 58).

За целите на настоящото споразумение Регламентът се адаптира както следва:

 

точка 1 от приложение II не се прилага.

15.   387 R 0822: Регламент (ЕИО) № 822/87 на Съвета от 16 март 1987 г. относно общата организация на лозаро-винарския пазар (ОВ L 84, 27.3.1987 г., стр. 1), поправен с ОВ L 284, 19.10.1988 г., стр. 65 и изменен с:

387 R 1390: Регламент (ЕИО) № 1390/87 на Съвета от 18 май 1987 г. (ОВ L 133, 22.5.1987 г., стр. 3),

387 R 1972: Регламент (ЕИО) № 1972/87 на Съвета от 2 юли 1987 г. (ОВ L 184, 3.7.1987 г., стр. 26),

387 R 3146: Регламент (ЕИО) № 3146/87 на Съвета от 19 октомври 1987 г. (ОВ L 300, 23.10.1987 г., стр. 4),

387 R 3992: Регламент (ЕИО) № 3992/87 на Комисията от 23 декември 1987 г. (ОВ L 377, 31.12.1987 г., стр. 20),

388 R 1441: Регламент (ЕИО) № 1441/88 на Съвета от 24 май 1988 г. (ОВ L 132, 28.5.1988 г., стр. 1),

388 R 2253: Регламент (ЕИО) № 2253/88 от на Съвета 19 юли 1988 г. (ОВ L 198, 26.7.1988 г., стр. 35),

388 R 2964: Регламент (ЕИО) № 2964/88 на Съвета от 26 септември 1988 г. (ОВ L 269, 29.9.1988 г., стр. 5),

388 R 4250: Регламент (ЕИО) № 4250/88 на Съвета от 21 декември 1988 г. (ОВ L 373, 31.12.1988 г., стр. 55),

389 R 1236: Регламент (ЕИО) № 1236/89 на Съвета от 3 май 1989 г. (ОВ L 128, 11.5.1989 г., стр. 31),

390 R 0388: Регламент (ЕИО) № 388/90 на Съвета от 12 февруари 1990 г. (ОВ L 42, 16.2.1990 г., стр. 9),

390 R 1325: Регламент (ЕИО) № 1325/90 на Съвета от 14 май 1990 г. (ОВ L 132, 23.5.1990 г., стр. 19),

390 R 3577: Регламент (ЕИО) № 3577/90 на Съвета от 4 декември 1990 г. (ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 23).

За целите на настоящото споразумение регламентът се адаптира както следва:

a)

член 1, параграф 1, параграф 4, букви в), д) и ж), и втората алинея от член 1, параграф 4 не се прилагат;

в)

дял І, с изключение на член 13, и дялове ІІІ и ІV не се прилагат;

г)

Австрия и Лихтенщайн установяват система за класифициране на сортовете съгласно принципите, посочени в член 13;

д)

в член 16, параграф 7, думите „купаж от вино с произход от трета страна“ се заменят от думите „купаж от вино с произход от трета страна или от държава от ЕАСТ“;

е)

по отношение на продуктите, произведени на територията съответно на Австрия и Лихтенщайн, тези страни могат да прилагат своето национално законодателство относно практиките, посочени в членове 18, 19, 21, 22, 23 и 24;

ж)

член 20 не се прилага;

з)

чрез дерогация от разпоредбите на член 66, параграф 1, следните качествени вина, произведени в Австрия по специални методи, могат да имат концентрация на летлива киселинност над 18, но по-ниска от 22 милиеквивалента на литър: „Ausbruch“, „Beerenauslese“, „Trockenbeerenauslese“, „Eiswein“ и „Strohwein“;

и)

членове 70, 75, 76, 80 и 85 не се прилагат;

й)

член 78 влиза в приложното поле на точка 3 от протокол № 1;

к)

в приложение І се добавя следния текст:

а)

„Strohwein“: продукт с произход от Австрия, произведен съгласно разпоредбите на член 17, параграф 3, точка 1 на австрийския закон за вината (OEsterreichisches Weingesetz, 1985);

б)

ферментиралата гроздова мъст, произведена съгласно разпоредбите на точка 3 от приложение І, може да бъде определена като:

„Sturm“, ако е с произход от Австрия;

„Federweiss“ или „Federweisser“, ако е с произход от Лихтенщайн.

Въпреки това по технически причини реалното алкохолно съдържание по обем по изключение може да надвиши три пети от общото алкохолно съдържание по обем;

в)

терминът „Tafelwein“ и посочените в точка 13 негови еквиваленти не се използват по отношение на вината с произход от Австрия;

л)

приложения III, V и VII не се прилагат;

м)

за целите на приложение ІV Австрия и Лихтенщайн се считат като принадлежащи към винопроизводителна зона B;

н)

чрез дерогация от разпоредбите на приложение VІ:

Австрия може да запази в сила общата забрана за употреба на сорбинова киселина,