Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 13 september 2010 – Éditions Jacob mot kommissionen

(mål T‑279/04)

”Konkurrens – Koncentrationer – Den franskspråkiga förlagssektorn – Beslut att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden under förutsättning att en del av de förvärvade tillgångarna säljs vidare – Talan om ogiltigförklaring väckt av en förvärvare vars anbud förkastats – Motiveringsskyldighet – Bedrägeri – Felaktig rättstillämpning – Uppenbart oriktig bedömning – Förordning (EEG) nr 4064/89”

1.                     Talan om ogiltigförklaring – Rättsakter mot vilka talan kan väckas – Begrepp – Rättsakter som har bindande rättsverkningar – Förberedande rättsakter – Omfattas inte – Kommissionens beslut att inleda en fördjupad undersökning av en koncentration (Artikel 230 EG; rådets förordning nr 4064/89, artikel 6.1 c) (se punkt 89)

2.                     Konkurrens – Koncentrationer – Bedömning av förenligheten med den gemensamma marknaden – Hänsynstagande till vilket slags kontroll, ensam eller gemensam, som utövas över ett företag – Bedömningskriterier – Övertagande av tillgångar som har ägt rum innan kommissionen godkände koncentrationen – Möjlighet att utöva ett avgörande inflytande över verksamhet som är knuten till tillgångarna – Föreligger inte – Förvärv av tillgångar för vidareförsäljning (Rådets förordning nr 4064/89, artiklarna 3 och 4) (se punkterna 116−118, 125, 132, 138−140, 142, 144, 150 och 153)

3.                     Konkurrens – Koncentrationer – Kommissionens undersökning – Åtgärd som genomförts innan den kungjorts – Följder – Möjlighet för kommissionen att förklara åtgärden oförenlig med den gemensamma marknaden – Möjlighet för kommissionen att återkalla ett beslut att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden – Föreligger inte – Bristande kungörelse som kan beivras genom böter (Rådets förordning nr 4064/89, artiklarna 6−8 och 14) (se punkterna 156−161, 201 och 202)

4.                     Konkurrens – Koncentrationer – Anmälan – Skyldighet – Räckvidd – Övertagande av tillgångar som inte utgör en koncentration – Omfattas inte (Rådets förordning nr 4064/89, artiklarna 1.1, 4.1 och 7.1) (se punkterna 171, 231 och 232)

5.                     Konkurrens – Koncentrationer – Kommissionens undersökning – Återkallande av ett beslut att tillåta en koncentration – Kriterier – Beslut som fattas på grundval av falska uppgifter – Koncentration som betecknats som tillfälligt förvärv av andelar – Krav att det bevisas att kontroll har förvärvats (Rådets förordning nr 4064/89, artiklarna 3.1 b, 3.5 a och 8.5 a) (se punkterna 191−194)

6.                     Institutionernas rättsakter – Motivering – Skyldighet – Räckvidd – Beslut att tillämpa reglerna om företagskoncentrationer – Beslut att tillåta en koncentration – Räckvidd (Rådets förordning nr 4064/89, artikel 8.2) (se punkterna 226−228, 233 och 234)

7.                     Konkurrens – Koncentrationer – Kommissionens undersökning – Ekonomisk bedömning – Utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser (Rådets förordning nr 4064/89, artikel 2) (se punkterna 248 och 249)

8.                     Konkurrens – Koncentrationer – Bedömning av förenligheten med den gemensamma marknaden – Dominerande ställning som skapas eller förstärks – Indicier – Förändring av parternas ursprungliga ställning på de berörda marknaderna – Följderna av en vidareförsäljning av tillgångarna – De i koncentrationen deltagande parternas omsättning – Omfattas inte (Rådets förordning nr 4064/89, artiklarna 2.3 och 8.3) (se punkterna 284−286 och 288)

9.                     Konkurrens – Koncentrationer – Kommissionens undersökning – Definition av marknaden i fråga – Kriterier – Utbytbara varor – Strukturen på utbud och efterfrågan – Hänsyn till en koncentrations transversala verkningar (Rådets förordning nr 4064/89) (se punkterna 302−306)

10.                     Konkurrens – Koncentrationer – Bedömning av förenligheten med den gemensamma marknaden – Tidpunkt som ska beaktas – Tidpunkt då åtgärden kungjordes – Skyldighet att beakta risken att konkurrensbegränsande avtal ingås till följd av en koncentration – Föreligger inte (Rådets förordning nr 4064/89, artikel 2) (se punkterna 326, 327 och 338)

11.                     Konkurrens – Koncentrationer – Kommissionens undersökning – Berörda företags åtaganden kan göra den kungjorda koncentrationen förenlig med den gemensamma marknaden – Åtagande att vidareförsälja tillgångarna – Kriterier för att välja förvärvare – Aktuell eller potentiell konkurrent – Oberoende, finansiella resurser och bekräftad erfarenhet – Vidareförsäljning av tillgångar till en finansiell aktör – Tillåtet (Rådets förordning nr 4064/89; tillkännagivande från kommissionen om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt förordningarna nr 4064/89 och nr 447/98, punkt 49) (se punkterna 340−346)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2004/422/EG av den 7 januari 2004 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet (Ärende COMP/M.2978 − Lagardère/Natexis/VUP) (EUT L 125, s. 54).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Éditions Odile Jacob SAS ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens och Lagardère SCA:s rättegångskostnader.