Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 november 2009 – Kommissionen mot Spanien

(mål C‑154/08)

”Fördragsbrott – Sjätte mervärdesskattedirektivet – Artiklarna 2 och 4.1, 4.2 och 4.5 – Harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund – Skattskyldiga – Verksamhet eller åtgärder som har utförts av ’registradores de la propriedad’ i deras egenskap av likvidatorer åt registreringsbyråer för hypotek – Ekonomisk verksamhet – Verksamhet som bedrivs för egen räkning – Offentligrättsliga organ som bedriver verksamhet på området för offentliga tjänster – Åsidosättande av gemenskapsrätten till följd av ett fel som begåtts av nationell domstol”

1.                     Talan om fördragsbrott – Ansökan genom vilken talan väckts – Angivande av anmärkningar och grunder – Formkrav – Sökandens yrkanden måste vara tydligt utformade (Artikel 226 EG; domstolens stadga, artikel 21; domstolens rättegångsregler, artikel 38.1 c) (se punkterna 60, 63 och 67)

2.                     Bestämmelser om skatter och avgifter – Harmonisering av lagstiftning – Omsättningsskatt – Gemensamt system för mervärdesskatt – Ekonomisk verksamhet som bedrivs för egen räkning i den mening som avses i artikel 4 i sjätte direktivet (Rådets direktiv 77/388, artiklarna 2, 4.1 och 4.2) (se punkterna 90, 93, 97, 103, 107, 109, 118 och 127 samt domslutet)

3.                     Medlemsstater – Skyldigheter – Fördragsbrott – Ansvar (Artikel 226 EG) (se punkterna 125 och 126)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 2, 4.1 och 4.2 i rådets direktiv 77/388/CEE av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28) – Skattskyldig person – Verksamhet eller åtgärder som har utförts av ”registradores de la propriedad”.

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2, 4.1 och 4.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/CEE av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund genom att fastställa att de tjänster som autonoma regioner tillhandahålls av registreringsbyråer för hypotek (registradores de la propiedad), i deras egenskap av likvidatorer på området för hypotek (oficina liquidadora de distrito hipotecario) inte är skyldiga ett betala mervärdesskatt.

2)

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.