Europeiska unionens gemensamma system för mervärdesskatt (moms)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/112/EG – Europeiska unionens gemensamma system för mervärdesskatt

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet omarbetas och upphävs det sjätte direktivet om mervärdesskatt för att förtydliga den nu gällande lagstiftningen om mervärdesskatt (moms) inom Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

Mervärdesskatt (moms) tas ut på alla transaktioner som utförs mot betalning i EU av en beskattningsbar person, det vill säga en privatperson eller ett företag som tillhandahåller varor och tjänster inom ramen för affärsverksamhet. Mervärdesskatt tas också ut på alla personers importer.

Beskattningsbara transaktioner innefattar leveranser av varor eller tjänster inom EU, förvärv av varor mellan EU-länder (varor som levereras och försänds eller transporteras av ett företag från en medlemsstat till ett företag i en annan medlemsstat) samt import av varor till EU från länder utanför EU.

Direktiv 2006/112/EG har ändrats flera gånger. Bland annat har vissa ändringar införts på grund av covid-19-pandemin.

Reform av mervärdesskattesystemet

Som en del av den reform som föreslås i kommissionens handlingsplan för mervärdesskatt för 2016 ändrar ändringsdirektiv (EU) 2022/542 direktiv 2006/112/EG genom:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2006/112/EG har gällt sedan den 1 januari 2007 och skulle bli lag i medlemsländerna senast den 1 januari 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2006/112/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt (EUT L 62, 2.3.2020, s. 13).

Kommissionens direktiv (EU) 2020/284 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer (EUT L 62, 2.3.2020, s. 7).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut (COM (2016) 148 final, 7.4.2016).

Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (EUT L 292, 10.11.2009, s. 5).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (EUT L 346, 29.12.2007, s. 6).

Rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version) (EUT L 286, 17.10.2006, s. 15).

Senast ändrat 26.04.2022