Ekologisk produktion av jordbruksprodukter och livsmedel

Genom den aktuella förordningen inrättas ett gemensamt regelverk för produktion, märkning och kontroll av ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel. Syftet med detta är att öka konsumenternas förtroende för dessa produkter och säkra konkurrens på lika villkor mellan producenterna.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningen innehåller regelverket för jordbruksprodukter och livsmedel som framställs med ekologiska metoder.

Tillämpningsområde

Förordningen gäller följande produkter (om de är märkta eller ska märkas som ekologiskt producerade):

Foder avsett för sällskapsdjur, djur som föds upp för sin päls och djur i vattenbruk omfattas inte av förordningen.

Regler för produktion

Produkter och ingredienser samt råvaror för djurfoder anses märkta som ekologiskt producerade om de i märkning, reklam eller handelsdokumentation betecknas med de termer som är i bruk i varje medlemsstat och ger köparen intrycket att de producerats enligt förordningen.

Bilaga 1 till förordningen innehåller en närmare beskrivning av principerna för ekologisk produktion av grödor, husdjur (nötkreatur, svin, får, getter, hästar och fjäderfän), bin samt alla produkter som framställs av dem. Dessutom fastställs krav för viktiga aspekter av uppfödningen av dessa djur, t.ex. val av raser, foder och veterinärbehandling enligt principer för ekologisk produktion. I bilaga 2 redogörs för vilka ämnen som får användas som växtskyddsmedel, gödningsmedel, djurfoder och rengöringsmedel för djur samt eventuella undantag från reglerna. Dessutom fastställs villkoren för att utöka förteckningarna över tillåtna ämnen.

Enligt förordningen får en produkt endast märkas som ”ekologisk produkt” när den har framställts och kontrollerats enligt förordningens regler, vilket innebär att den bara får innehålla de ämnen som anges i bilagorna, att den inte behandlats med joniserande strålning och att den inte producerats med hjälp av genetiskt modifierade organismer eller produkter som härstammar från sådana organismer, eftersom genetiska modifieringar inte passar in i den ekologiska produktionen [förordning (EG) nr 1804/1999].

Kontroll och angivelse av att en produkt uppfyller reglerna

För att se till att produktionsreglerna följs införs genom förordningen ett system för regelbundna kontroller som innebär att varje aktör på marknaden som producerar, bereder, lagrar eller importerar ekologiska produkter från länder utanför EU ska anmäla denna verksamhet till den behöriga myndighet eller det godkända privata organ som medlemsstaterna har utsett i detta syfte. Dessa kontrollorgan ska se till att åtminstone de kontroll- och säkerhetsåtgärder som specificeras i bilaga 3 vidtas. När det gäller köttproduktion ska medlemsstaterna enligt förordningen se till att produkterna är spårbara genom hela livsmedelskedjan.

I bilaga 5 till förordningen redogörs för de uppgifter som visar att en produkt har prövats enligt kontrollsystemet som fastställs genom förordningen. Dessutom visas de olika språkversionerna och varianterna av EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk. Logotypen får användas i kombination med de uppgifter som anges dessförinnan i bilagan. Enligt de nya bestämmelserna som är på väg att införas skall logotypen användas på alla ekologiska produkter. Den får kombineras med medlemsstaternas eller företagens egna logotyper.

Det ska också inrättas ett system för att kontrollera att produkter som importeras från länder utanför EU framställs och saluförs på produktions- och kontrollvillkor som är likvärdiga med dem som gäller för gemenskapsprodukter. Godkända tredje länder anges i en förteckning som upprättas genom beslut av kommissionen.

Medlemsstaterna får inte förbjuda eller hindra försäljning av produkter som uppfyller förordningens krav.

Genomförande

När den genomför förordningen ska kommissionen biträdas av en kommitté bestående av en företrädare för varje medlemsstat och med kommissionens företrädare som ordförande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas/ Europeiska unionens officiella tidning (EGT/EUT)

Förordning (EEG) nr 2092/91

22.7.1991

-

EUT L 198, 22.7.1991

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas/ Europeiska unionens officiella tidning (EGT/EUT)

Förordning (EEG) nr 2083/92

24.7.1992

-

EUT L 208, 24.7.1992

Förordning (EEG) nr 3713/92

1.1.1993

-

EUT L 378, 23.12.1992

Förordning (EG) nr 1468/94

28.6.1994

-

EUT L 159, 28.6.1994

Förordning (EG) nr 529/95

1.3.1995

-

EUT L 54, 10.3.1995

Förordning (EG) nr 1935/95

12.8.1995

-

EUT L 186, 5.8.1995

Förordning (EG) nr 1804/99

24.8.1999

-

EUT L 222, 24.8.1999

Förordning (EG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

Förordning (EG) nr 223/2003

26.2.2003

-

EUT L 3, 6.2.2003

Förordning (EG) nr 392/2004

10.3.2004

-

EUT L 65, 3.3.2004

Förordning (EG) nr 746/2004

24.4.2004

-

EUT L 122, 26.4.2004

Förordning (EG) nr 1567/2005

6.10.2005

-

EUT L 252, 28.9.2005

Förordning (EG) nr 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363, 20.12.2006

Förordning (EG) nr 1991/2006

6.1.2007

-

EUT L 411, 30.12.2006

Förordning (EG) nr 1997/2006

4.1.2007

-

EUT L 379, 28.12.2006

ÄNDRINGAR AV BILAGORNA

– Bilaga 1: Principer för ekologisk produktion på lantgård:

Förordning (EEG) nr 1535/92 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 162, 16.6.1992]

Förordning (EEG) nr 2608/93 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 239, 24.9.1993]

Förordning (EG) nr 1202/95 [EGT L 119, 30.5.1995]

Förordning (EG) nr 1900/98 [EGT L 247, 5.9.1998]

Förordning (EG) nr 1804/1999 [EGT L 222, 24.8.1999]

Förordning (EG) nr 1073/2000 [EGT L 119, 20.5.2000]

Förordning (EG) nr 473/2002 [EGT L 75, 15.3.2002]

Förordning (EG) nr 223/2003 [EGT L 31, 6.2.2003]

Förordning (EG) nr 599/2003 [EUT L 85, 2.4.2003]

Förordning (EG) nr 2277/2003 [EUT L 336, 23.12.2003]

Förordning (EG) nr 2254/2004 [EUT L 385, 29.12.2004]

Förordning (EG) nr 1294/2005 [EUT L 205, 6.8.2005]

Förordning (EG) nr 699/2006 [EUT L 121, 6.5.2006]

Förordning (EG) nr 1851/2006 [EUT L 355, 15.12.2006]

Förordning (EG) nr 394/2007 [EUT L 98, 13.4.2007]

Förordning (EG) nr 1319/2007 [EUT L 293, 10.11.2007]

– Bilaga 2: Godkända gödselmedel och markberedningsmedel:

Förordning (EEG) nr 1535/92 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 162, 16.6.1992]

Förordning (EEG) nr 2608/93 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 239, 24.9.1993]

Förordning (EG) nr 2381/94 [EGT L 255, 1.10.1994]

Förordning (EG) nr 1488/97 [EGT L 202, 30.7.1997]

Förordning (EG) nr 1804/1999 [EGT L 222, 24.8.1999]

Förordning (EG) nr 1073/2000 [EGT L 119, 20.5.2000];

Förordning (EG) nr 436/2001 [EGT L 63, 3.3.2001];

Förordning (EG) nr 473/2002 [EGT L 75, 15.3.2002];

Förordning (EG) nr 599/2003 [EUT L 85, 2.4.2003];

Förordning (EG) nr 2277/2003 [EUT L 336, 23.12.2003];

Förordning (EG) nr 1318/2005 [EUT L 210, 12.8.2005];

Förordning (EG) nr 1916/2005 [EUT L 307, 25.11.2005];

Förordning (EG) nr 592/2006 [EUT L 104, 13.4.2006];

Förordning (EG) nr 807/2007 [EUT L 181, 11.7.2007];

Förordning (EG) nr 404/2008 [EUT L 120, 7.5.2008].

– Bilaga 3: Minimikrav för kontrollåtgärder och förebyggande åtgärder:

Förordning (EEG) nr 1535/92 [EGT L 162, 16.6.1992]

Förordning (EEG) nr 2608/93 [EGT L 239, 24.9.1993]

Förordning (EG) nr 1202/95 [EGT L 119, 30.5.1995];

Förordning (EG) nr 1804/1999 [EGT L 222, 24.8.1999];

Förordning (EG) nr 2491/2001 [EGT L 337, 20.12.2001];

Förordning (EG) nr 223/2003 [EUT L 31, 6.2.2003];

Förordning (EG) nr 2277/2003 [EUT L 336, 23.12.2003];

Förordning (EG) nr 1336/2005 [EUT L 211, 13.8.2005];

Förordning (EG) nr 1991/2006 [EUT L 411, 30.12.2006];

Förordning (EG) nr 1997/2006 [EUT L 379, 28.12.2006];

Förordning (EG) nr 1517/2007 [EUT L 335, 20.12.2007].

– Bilaga 5: Uppgifter om att produkten omfattas av kontrollsystemet:

Förordning (EG) nr 331/2000 [EGT L 48, 19.2.2000];

Förordning (EG) nr 746/2004 [EUT L 122, 26.4.2004];

Förordning (EG) nr 1481/2004 [EUT L 272, 20.8.2004];

Förordning (EG) nr 1791/2006 [EUT L 363, 20.12.2006].

– Bilaga 6: Tillåtna ingredienser av jordbruksursprung och av annat ursprung:

Förordning (EEG) nr 207/93 [EGT L 25, 2.2.1993]

Förordning (EG) nr 468/94 [EGT L 59, 3.3.1994];

Förordning (EG) nr 1201/95 [EGT L 119, 30.5.1995];

Förordning (EG) nr 418/96 [EGT L 59, 8.3.1996];

Förordning (EG) nr 1488/97 [EGT L 202, 30.7.1997];

Förordning (EG) nr 330/1999 [EGT L 40, 13.2.1999];

Förordning (EG) nr 1804/1999 [EGT L 222, 24.8.1999];

Förordning (EG) nr 1073/2000 [EGT L 119, 20.5.2000];

Förordning (EG) nr 1437/2000 [EGT L 161, 1.7.2000];

Förordning (EG) nr 2020/2000 [EGT L 241, 26.9.2000];

Förordning (EG) nr 473/2002 [EGT L 75, 15.3.2002];

Förordning (EG) nr 1481/2004 [EUT L 272, 20.8.2004];

Förordning (EG) nr 780/2006 [EUT L 137, 25.5.2006];

Förordning (EG) nr 123/2008 [EUT L 38, 13.2.2008].

– Bilaga 7: Högsta antal djur per hektar

Förordning (EG) nr 1804/1999 [EGT L 222, 24.8.1999].

– Bilaga 8: Minimiytor inomhus och utomhus och andra egenskaper hos byggnader för olika slags arter och produktion

Förordning (EG) nr 1804/1999 [EGT L 222, 24.8.1999].

Ändringarna och korrigeringarna av förordning (EEG) nr 2092/91 har successivt införts i texten till grundförordningen. Den är framtagen enbart i informativt syfte (pdf).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Nya rättsakter

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 [EUT L 189, 20.7.2007]. Förordningen innehåller nya bestämmelser för ekologiska produkter. Den fastställer också mål och principer för ekologisk produktion och innehåller detaljbestämmelser för produktion, märkning och kontroll samt för handeln med länder utanför EU. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2009.

Europæisk handlingsplan for økologiske fødevarer og landbrug

Användning av icke-ekologiska jordbruksingredienser:

Förordning (EG) nr 207/93 [EGT L 25, 2.2.1993].

I kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29 januari 1993 förtecknas vissa tillsatser som är tillåtna i ekologiska produkter (särskilt tillsatser som inte kommer från jordbruket samt tillsatser av jordbruksursprung som inte produceras ekologiskt i tillräckliga mängder i EU). I förordningen förtecknas också produkter som får användas för förädling av ekologiskt producerade tillsatser.

De successiva ändringarna och rättelserna har inarbetats till en konsoliderad version i pdf-format av grundförordningen. Den konsoliderade versionen (pdf) har endast ett informationsvärde.

Import från länder utanför EU (tillämpningsförordningar):

Förordning (EG) nr 3457/92 [EGT L 350, 1.12.1992].

Kommissionens förordning (EEG) nr 3457/92 av den 30 november 1992 om fastställande av närmare bestämmelser för kontrollintyg för sådan import till gemenskapen från tredje land som avses i förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.

Förordning (EG) nr 529/95 [EGT L 54, 10.3.1995]. Kommissionens förordning (EEG) nr 3713/92 av den 9 mars 1995 om uppskjutande av tillämpningen av artikel 11.1 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel vad gäller införsel från vissa tredje länder.

Förordning (EG) nr 1788/2001 [EGT L 243, 13.9.2001].

Kommissionens förordning (EG) nr 1788/2001 av den 7 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredje land.

De successiva ändringarna och rättelserna har inarbetats till en konsoliderad version i pdf-format av grundförordningen. Den konsoliderade versionen (pdf) har endast ett informationsvärde.

Förordning (EG) nr 345/2008 [EUT L 108, 18.4.2008].

Kommissionens förordning av den 17 april 2008 om genomförande ordningen för import från tredje land. Förordningen innehåller en förteckning över de tredjeländer som har rätt att importera ekologiska produkter till gemenskapen, nämligen: Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Schweiz och Nya Zeeland. För vart och ett av dessa länder föreskrivs i förordningen vissa villkor, och anges de kontrollorgan som intygar att de importerade produkterna kan klassas som ekologiska. I förordningen anges också hur tredjeländer tas upp i förteckningen över importörer.

Senast ändrat den 10.06.2008