Egenföretagare: likabehandling av kvinnor och män

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2010/41/EU om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet verkställer principen om likabehandling av egenföretagande kvinnor och män.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller från den 4 augusti 2010. EU-länderna skulle införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 augusti 2012.

BAKGRUND

Läs mer om anställning och utbildning på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Direkt diskriminering: när en person behandlas mindre förmånligt än en annan på grund av sitt kön.

* Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön.

* Trakasserier: när ett oönskat beteende kränker en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

* Sexuella trakasserier: när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur förekommer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EUav den 7 juli 2010om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

Senast ändrat 28.06.2016