European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2024/905

22.3.2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2024/905

av den 15 mars 2024

om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Rosalejo” (SUB)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 99.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 97.2 och 97.4 i förordning (EU) nr 1308/2013 kontrollerat Spaniens ansökan om registrering av namnet ”Rosalejo” och offentliggjort denna i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013 har inkommit till kommissionen.

(3)

I enlighet med artikel 99.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör namnet ”Rosalejo” skyddas och föras in i det register som avses i artikel 104 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Namnet ”Rosalejo” (SUB) ska härmed skyddas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2024.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ledamot av kommissionen


(1)   EUT L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)   EUT C, C/2023/1053, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1053/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/905/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)