European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2520

16.11.2023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2023/2520

av den 8 november 2023

om ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Trust and Freedom” (”Tillit och frihet”) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788

(Endast den engelska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 6.2 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

En ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Trust and Freedom” (”Tillit och frihet”) lämnades in till kommissionen den 9 oktober 2023.

(2)

Den ansökan följer på en ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Trust and Freedom” (”Tillit och frihet”) som lämnades in till kommissionen den 24 juli 2023.

(3)

Genom en skrivelse av den 23 augusti 2023 (C(2023) 5630 final) underrättade kommissionen i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EU) 2019/788 gruppen av organisatörer om att kraven för registrering i artikel 6.3 första stycket a, d och e i den förordningen var uppfyllda när det gäller den ansökan om registrering som lämnades in den 24 juli 2023 och att artikel 6.3 första stycket b i den förordningen inte var tillämplig. Kommissionen förklarade dock att initiativet inte uppfyllde kravet i artikel 6.3 första stycket c i förordning (EU) 2019/788. Kommissionen förklarade särskilt i fråga om initiativets tredje och sista mål (”skydd av de grundläggande rättigheterna i EU-lagstiftningen genom en mekanism för ogiltigförklaring”) att kommissionen inte har befogenhet att lägga fram lagstiftningsförslag som tillåter en oberoende rättslig prövning som ”aktiveras av medborgare och lokala och nationella parlament, innan dessa antas, i syfte att pröva och ogiltigförklara utkast till unionsrättsakter som strider mot de grundläggande rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna” samt att rättsmedlen uttömmande fastställs i fördragen.

(4)

Kommissionen underrättade därför organisatörerna i enlighet med artikel 6.4 första stycket i förordning (EU) 2019/788 om att de antingen kan ändra initiativet för att ta hänsyn till kommissionens bedömning eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet i enlighet med artikel 6.4 andra stycket i förordning (EU) 2019/788.

(5)

Den 9 oktober 2023 lämnade gruppen av organisatörer in initiativet på nytt, utan det tredje målet.

(6)

Enligt organisatörerna är syftena med det ändrade initiativet att kommissionen ska lägga fram lagstiftningsförslag ”som främjar frihet, öppenhet, ansvarsskyldighet och individuellt engagemang inom EU” och ”fastställa och stärka maktdelningen, se till att EU-institutionerna är lyhörda för enskilda personers behov och intressen och samtidigt upprätthålla de mänskliga rättigheterna, vilka erkänns i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna”. De här syftena definieras närmare av organisatörerna genom två mål. I det första målet om ”upprätthållande av mänsklig värdighet och erkännande av informerat samtycke” efterfrågas åtgärder som riktas till medlemsstaterna när det gäller att ”definiera informerat samtycke och ge företräde åt människans värdighet, frihet och kroppsligt självbestämmande inom EU”. I det andra målet om ”ökad öppenhet och medborgainflytande” uppmanas kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt ”som ökar öppenheten och tillgången till information i EU:s beslutsprocesser”.

(7)

I en bilaga till det ändrade initiativet finns ytterligare uppgifter om initiativets innehåll, mål och bakgrund. I den hänvisas till de grundläggande rättigheterna och kommissionen uppmanas att ”upprätthålla det etiska och andliga arv som erkänns i ingressen” i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ”genom att lyfta fram de odelbara och universella värdena människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet, främja demokrati och rättsstatsprincipen och prioritera individen genom unionsmedborgarskap och ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”.

(8)

När det gäller initiativets första mål om mänsklig värdighet och erkännande av informerat samtycke anges i bilagan fem principer: i) ”Respekt för individens självbestämmande och integritet” genom erkännande av att ”informerat samtycke innebär att varje individ har rätt att fatta välgrundade beslut om hälso- och sjukvård och behandlingsalternativ”. ii) ”Frivilligt samtycke i alla sammanhang”, eftersom frivilligt samtycke ”är avgörande i sammanhang som rör såväl forskning (kliniska prövningar) som behandling”. iii) ”Korrekt, begriplig och lättillgänglig information” i fråga om kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. iv) ”Övergripande förståelse i fråga om kliniska prövningar och medicinska förfaranden”, vilket innebär att patienterna ”till fullo bör förstå arten, syftet, riskerna och möjliga risker”. v) ”Rätten att neka eller återkalla samtycke”.

(9)

När det gäller initiativets andra mål om öppenhet anges i bilagan fem åtgärder: i) ”Ökad öppenhet genom krav på offentliggörande av dagordningar, mötesprotokoll, interna rapporter, e-postmeddelanden och sms”. ii) ”Uppgifter om lobbyverksamhet genom upprättande av ett offentligt register över lobbyister” och ”deras kontakter med EU-tjänstemän”. iii) ”Förbud mot hemliga möten” för EU-tjänstemän. iv) ”Bedömning av allmänintresset framför privata intressen”. v) ”Införande av sanktioner för överträdelser”.

(10)

Ett ytterligare dokument som bifogats initiativet med en allmän beskrivning av de rättliga grunderna och de föreslagna instrumenten har också lämnats in av organisatörerna som en del av deras ansökan om registrering.

(11)

Kommissionen anser, när det gäller de åtgärder som efterfrågas enligt initiativets första mål om mänsklig värdighet och informerat samtycke, även om den saknar behörighet att lägga fram ett förslag till lagstiftningsakt som i vidsträckt omfattning och i allmänna termer reglerar frågan om samtycke inom alla olika delar av hälso- och sjukvårdsrätten, att den i princip kan föreslå relevanta åtgärder på grundval av särskilda bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), t.ex. artiklarna 114 och 168.4 c. Den sistnämnda bestämmelsen utgör en grund för särskilda åtgärder som vidtas i syfte att hantera gemensamma säkerhetsfrågor. Kommissionen kan därför lägga fram ett förslag till rättsakt inom de delar av folkhälsoområdet där unionen har tilldelats särskild befogenhet. Utöver befogenheten för sådana särskilda åtgärder har unionen endast stödjande befogenhet på folkhälsoområdet i enlighet med artikel 6 och artikel 168.1 i EUF-fördraget, vilket innebär att unionens insatser ska komplettera den nationella politiken och, i enlighet med artikel 168.7 i EUF-fördraget, respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård.

(12)

När det gäller de åtgärder som efterfrågas enligt initiativets andra mål om öppenhet kan kommissionen lägga fram ett förslag till rättsakt som ökar öppenheten och tillgången till information i EU:s beslutsprocesser på grundval av artikel 15.3 i EUF-fördraget.

(13)

Kommissionen anser därför att inga delar av det ändrade initiativet uppenbart faller utanför kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

(14)

Denna slutsats påverkar inte bedömningen av om initiativet uppfyller de konkreta materiella villkor som krävs för att kommissionen ska kunna agera, bland annat om det är förenligt med proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna och de grundläggande rättigheterna.

(15)

Gruppen av organisatörer har lämnat tillräckliga bevis på att den uppfyller de krav som anges i artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) 2019/788 och har utsett kontaktpersoner i enlighet med artikel 5.3 första stycket i den förordningen.

(16)

Det ändrade initiativet är varken uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande och det strider inte heller uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen eller mot de rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(17)

Initiativet ”Trust and Freedom” (”Tillit och frihet”) bör därför registreras.

(18)

Slutsatsen att villkoren för registrering enligt artikel 6.3 i förordning (EU) 2019/788 är uppfyllda innebär inte att kommissionen på något sätt bekräftar att innehållet i det ändrade initiativet är korrekt, då gruppen av organisatörer av initiativet är ensamt ansvarig för detta. Innehållet i det ändrade initiativet uttrycker enbart åsikterna hos gruppen av organisatörer, och kan inte på något sätt anses återspegla kommissionens uppfattning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det europeiska medborgarinitiativet ”Trust and Freedom” (”Tillit och frihet”) ska registreras.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till gruppen av organisatörer av medborgarinitiativet ”Trust and Freedom” (”Tillit och frihet”), som företräds av Justyna Magdalena WALKER och Helena Maria TENDER DA COSTA CABRAL i egenskap av kontaktpersoner.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2023.

På kommissionens vägnar

Věra JOUROVÁ

Vice ordförande


(1)   EUT L 130, 17.5.2019, s. 55., ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:130:FULL.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2520/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)