European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2145

17.10.2023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/2145

av den 16 oktober 2023

om rättelse av vissa språkversioner av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

De finska, franska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska, tjeckiska och ungerska språkversionerna av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) innehåller fel i tabell 1, raderna för de godkända nya livsmedlen ”Glukosamin HCl”, ”Glukosaminsulfat KCl” och ”Glukosaminsulfat NaCl”, som ändrar bestämmelsernas innebörd.

(2)

De finska, franska, italienska, litauiska, nederländska, slovakiska och ungerska språkversionerna av bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 innehåller ett fel i tabell 2, raden för det godkända nya livsmedlet ”Olja från Calanus finmarchicus”, som ändrar bestämmelsernas innebörd.

(3)

De finska, franska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska, tjeckiska och ungerska språkversionerna av bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 bör därför rättas i enlighet med detta. Övriga språkversioner berörs inte.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna genomförandeförordning är förenliga med de yttranden från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder som avgavs före antagandet av kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2018/1023 (3) och (EU) 2022/966 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(berör inte den svenska versionen)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1023 av den 23 juli 2018 om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel (EUT L 187, 24.7.2018, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/966 av den 21 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller användningsvillkoren, de särskilda märkningskraven och specifikationerna för det nya livsmedlet olja från Calanus finmarchicus (EUT L 166, 22.6.2022. s. 125).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2145/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)