ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 213

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
30 augusti 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2023/1665 av den 28 augusti 2023 om rättelse av beslut (EU) 2023/1409 om att ge den centrala förvaltaren av unionsregistret i uppdrag att till medlemsstaterna och Förenade kungariket återlämna unionens överskott vid utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

1

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut av gemensamma Kommittén EU–Icao av den 25 maj 2023 om ändring av arbetsmetoden mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om samarbete på området rapportering av olyckor och tillbud inom civil luftfart [2023/1666]

4

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

BESLUT

30.8.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/1


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2023/1665

av den 28 augusti 2023

om rättelse av beslut (EU) 2023/1409 om att ge den centrala förvaltaren av unionsregistret i uppdrag att till medlemsstaterna och Förenade kungariket återlämna unionens överskott vid utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets beslut (EU) 2015/1339 av den 13 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Sedan antagandet av kommissionens beslut (EU) 2023/1409 (2) har kommissionen identifierat ett fel i beräkningen av unionens nettoöverskott.

(2)

För att säkerställa rättslig säkerhet är det nödvändigt att rätta det ovannämnda kommissionsbeslutet och ersätta bilagan till beslutet vad gäller unionens totala överskott och medlemsstaternas tilldelade unionsöverskott.

(3)

Efter att ha överfört andelen av intäkterna till fonden för anpassning till Kyotoprotokollet finns det ett nettoöverskott för unionen i unionsregistret på 2 156 103 762 tilldelade utsläppsenheter jämfört med 2 215 147 885 enligt vad som avses i kommissionens beslut av den 4 juli 2023. Dessa enheter bör återföras till medlemsstaterna och Förenade kungariket (3) i enlighet med reglerna i artikel 4.2 i beslut (EU) 2015/1339.

(4)

Detta beslut bör träda i kraft samma dag som det offentliggörs så att unionens överskott återförs till medlemsstaterna före den 9 september 2023, som är den dag då tilläggsperioden för fullgörande av åtagandena enligt Kyotoprotokollet löper ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (EU) 2023/1409 ersätts med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 augusti 2023.

På kommissionens vägnar

Maroš ŠEFČOVIČ

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 207, 4.8.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut (EU) 2023/1409 av den 4 juli 2023 om att ge den centrala förvaltaren av unionsregistret i uppdrag att till medlemsstaterna och Förenade kungariket återlämna unionens överskott vid utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (EUT L 170, 5.7.2023, s. 100).

(3)  EUT C 384 I, 12.11.2019, s. 59.


BILAGA

Bilagan till beslut (EU) 2023/1409 ska ändras på följande sätt:

Medlemsstater och Förenade kungariket

Överskott av tilldelade utsläppsenheter för unionen

Belgien

20 450 588

Bulgarien

126 141 099

Tjeckien

133 267 103

Danmark

13 136 942

Tyskland

195 195 443

Estland

50 771 706

Irland

11 354 436

Grekland

15 894 130

Spanien

58 409 926

Frankrike

99 661 294

Kroatien

7 182 633

Italien

79 680 094

Cypern

1 568 619

Lettland

40 100 861

Litauen

70 430 898

Luxemburg

2 406 891

Ungern

107 256 218

Malta

307 434

Nederländerna

30 412 409

Österrike

13 412 151

Polen

298 687 162

Portugal

13 296 395

Rumänien

490 413 095

Slovenien

3 286 845

Slovakien

75 013 997

Finland

8 658 264

Sverige

13 218 840

Förenade kungariket

176 488 289

Totalt

2 156 103 762


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

30.8.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/4


BESLUT AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–ICAO

av den 25 maj 2023

om ändring av arbetsmetoden mellan Europeiska unionen och Internationella civila luftfartsorganisationen om samarbete på området rapportering av olyckor och tillbud inom civil luftfart [2023/1666]

GEMENSAMMA KOMMITTÉN EU–Icao HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av samarbetsmemorandumet mellan Europeiska unionen och Icao om en ram för fördjupat samarbete, undertecknat i Montreal och Bryssel den 28 april och den 4 maj 2011 (samarbetsmemorandumet), särskilt artiklarna 3.3 och 7.3 c,

med beaktande av bilagan om flygsäkerhet till samarbetsmemorandumet, särskilt artikel 3.1,

med beaktande av Icaos globala plan för flygsäkerhet (Global Aviation Safety Plan, GASP) (Icao Dok 10004) och de globala säkerhetsinitiativen (global safety initiatives, GSI),

med beaktande av den globala färdplanen för flygsäkerhet (Global Aviation Safety Roadmap, GASR, 2006) om genomförandet av internationellt utbyte av data/globala datarapporteringssystem,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (2),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (3),

med beaktande av att definitionerna av Icaos taxonomi för rapportering av haverier/tillbud (ADREP) i första hand bygger på Icaos standarder och rekommendationer (SARP), handböcker och vägledningsmaterial,

med beaktande av att det bland Icaos medlemsstaters användare av ADREP och Europeiska samordningscentrumet för rapporteringssystem för luftfartsincidenter (ECCAIRS) finns behov av att använda ytterligare information från insamling, analys och utbyte av data för att identifiera säkerhetshot och bidragande faktorer på global nivå,

med beaktande av att luftfartssäkerheten och den internationella civila luftfartens framsteg när det gäller harmonisering bygger på erkända standarder såsom ADREP-systemet och med erkännande av vikten av ömsesidigt bistånd och samarbete när det gäller säkerhetsledning och databassystem,

med beaktande av att Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) är skyldig att inom Europeiska unionen bistå Europeiska kommissionen i förvaltningen av det europeiska centrala upplaget som lagrar alla händelserapporter som samlats in i Europeiska unionen, och särskilt dess uppgift att utveckla och underhålla en ny version av ECCAIRS-programvarupaketet med namnet ECCAIRS 2,

med beaktande av att Easa från och med den 1 januari 2021 har övertagit alla funktioner som Europeiska kommissionens generaldirektorat för gemensamma forskningscentrumet (JRC) utförde i samband med programvarupaketet ECCAIRS,

med beaktande av denna arbetsmetod, som innebär att Easa utför funktionerna i samband med programvarupaketet ECCAIRS och som beslutades av Gemensamma kommittén den 10 mars 2022, och

med beaktande av behovet av att fastställa samarbetsområden mellan Icao och Easa till stöd för genomförandet av ECCAIRS 2, i detta fall områden som rör fortbildning och stödverksamhet som omfattas av denna arbetsmetod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed antas de till detta beslut bifogade ändringarna av den arbetsmetod som ingicks i Montreal den 10 mars 2022 om samarbete på området rapportering av olyckor och tillbud inom civil luftfart.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

För gemensamma kommittén EU–Icao

Företrädarna [endast underskrifter]


(1)  EUT L 122, 24.4.2014, s. 18.

(2)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.


BILAGA

EN ARBETSMETOD MELLAN DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR CIVIL LUFTFART OCH EUROPEISKA UNIONEN

OM SAMARBETE PÅ OMRÅDET RAPPORTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD INOM CIVIL LUFTFART

Arbetsmetoden ska ändras på följande sätt:

1)

Punkt 2.2 f ska ändras på följande sätt:

a)

Den sista meningen ska strykas och ersättas med följande:

”Om en Icao-stat vill använda ECCAIRS 2-systemet kommer Easa att arrangera och ingå ett serviceavtal med dessa stater.”

2)

Punkt 2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Efter punkt 2.3 f ska följande nya stycke införas:

”De specifika detaljerna i samarbetet mellan Easa och Icao när det gäller fortbildning och stöd finns i tillägg 1 till denna arbetsmetod.”

3)

Punkt 5.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5.4 ska strykas och ersättas med följande text:

”Varje part behåller äganderätten och alla rättigheter i och till sina upphovsrätter, varumärken, namn, logotyper och alla andra immateriella rättigheter. Om inte annat uttryckligen anges i denna arbetsmetod ska den andra partens skriftliga förhandsgodkännande krävas för en parts användning av den andra partens immateriella rättigheter. Alla härledda verk av, baserade på eller härledda från eller som på annat sätt använder en annan parts immateriella rättigheter anses vara den partens egendom, inklusive exempelvis alla produkter, kopior, reproduktioner, förbättringar, ändringar, anpassningar och översättningar, Utan hinder av ovanstående får sådana härledda verk anses som gemensam immateriell egendom i enlighet med punkt 5.5. Om inte annat föreskrivs i denna arbetsmetod får en part inte sälja en annan parts immateriella rättigheter eller producera något material som härrör från dessa för försäljning och inte heller helt eller delvis distribuera eller röja en annan parts immateriella rättigheter till tredje part.”

4)

Följande punkt skall läggas till som punkt 5.5:

”De immateriella rättigheterna till gemensamt utvecklat material ska tillhöra parterna gemensamt. Gemensam immateriell egendom avser immateriella rättigheter till produkter, forskning, data, analys, information eller annat material som parterna utvecklar gemensamt inom ramen för detta samarbete. Alla rättigheter och titelskydd för gemensam immateriell egendom omfattas av följande villkor:

a)

När denna arbetsmetod upphör att gälla eller avslutas ska portföljen av gemensam immateriell egendom som skapats delas upp mellan parterna på grundval av varje parts hävdvunna rätt som fastställts i samråd mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås ska alla rättigheter och titelskydd för den gemensamma immateriella egendomen fortsätta att ägas av parterna.”

5)

Följande punkt ska läggas till som artikel 6 ANSVAR:

”6.

ANSVAR”

6)

Följande punkt skall läggas till som punkt 6.1:

”6.1

Under alla omständigheter är ingen av sidorna ansvarig gentemot den andra parten för någon direkt, indirekt, oavsiktlig eller särskild skada eller följdskada av något som helst slag, oavsett om den är förutsebar eller inte eller är en följd av eller uppstår i samband med verksamhet som omfattas av denna arbetsmetod.”

7)

Artikel 6 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING ska ändras på följande sätt:

a)

Artikeln ska omnumreras till artikel 7:

”Artikel 7

ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING”

8)

Ett nytt tillägg ska införas i arbetsmetoden:

a)

Efter punkt 7.2 f ska följande införas som tillägg 1:

”TILLÄGG 1

SAMARBETE MELLAN Icao OCH EASA OM FORTBILDNING OCH STÖD

1.   Målsättning och räckvidd

1.1

Syftet med detta tillägg är att fastställa samarbetsområden mellan Icao och Easa till stöd för genomförandet av ECCAIRS 2. Detta tilläggs tillämpningsområde är begränsat till fortbildning och stödverksamhet som omfattas av denna arbetsmetod, inbegripet utveckling och tillhandahållande av Icaos genomförandepaket (iPACK) under överinseende av Icaos byrå för tekniskt samarbete, och andra samarbetsmöjligheter såsom stipendier, utbyte av sakkunskaper och samarbetsprojekt och -program för kapacitetsuppbyggnad för tekniskt samarbete (nedan kollektivt kallade initiativ).

1.2

Närmare bestämmelser för varje initiativ kommer att överenskommas skriftligen mellan Icao och Easa och ska vara i enlighet med bestämmelserna i denna arbetsmetod och detta tillägg.

2.   Partnerskapssamarbetsgruppen

2.1

Icao och Easa kommer att bilda en partnerskapssamarbetsgrupp som kommer att arbeta i samförstånd för att

2.1.1

tillhandahålla vägledning för utvecklingen och genomförandet av varje enskilt initiativ som Icao och Easa kommer överens om att samarbeta om,

2.1.2

godkänna den slutliga versionen av sådana initiativ och alla senare uppdateringar av dem,

2.1.3

godkänna främjande och spridning av information om initiativen,

2.1.4

tillsyn över samarbetsverksamheten som helhet, och

2.1.5

beaktande av den ekonomiska bärkraften för varje enskilt initiativ.

2.2

Partnerskapssamarbetsgruppen är inte en formell styrelse. och den har varken kollektivt eller individuellt något förvaltaruppdrag eller ansvar för något initiativ eller någon part i denna arbetsmetod eller Easa.

2.3

Icao och Easa kommer att utse företrädare till partnerskapssamarbetsgruppen enligt följande:

2.3.1

Beroende på typen av initiativ kan Icao utse direktören, byrån för tekniskt samarbete eller chefen för global luftfartsutbildning eller deras bemyndigade företrädare.

2.3.2

Easa får utse direktören för direktoratet för strategi och säkerhetsledning eller hans eller hennes suppleant, till sin bemyndigade företrädare.

2.3.3

Ytterligare företrädare i partnerskapssamarbetsgruppen får utses av Icao och Easa på lika villkor för att stödja deras respektive ovannämnda företrädare.

2.4

Vid sidan av partnerskapssamarbetsgruppens ansvar enligt punkt 2.1kommer den att sammanträda vid behov så länge initiativen pågår, för att utvärdera dessa – inbegripet de individuella initiativens resultat och profiler – och samordna lämpliga lösningar på problem och föreslå förbättringar och ändringar av initiativen.

3.   Fördelning av uppgifter mellan Icao och Easa

3.1

Icaos och Easas specifika uppgifter i samband med varje enskilt initiativ kommer att överenskommas skriftligen mellan Icao och Easa i enlighet med punkt 1.2.

3.2

Icao och Easa kommer att främja och informera om iPACK och andra initiativ genom sina respektive kanaler och kommer att gemensamt utarbeta en årlig gemensam verksamhetsplan för detta. Gemensam verksamhet kommer att samordnas mellan Icao och Easa och godkännas av partnerskapssamarbetsgruppen.

3.3

Icao och Easa kommer att samarbeta för att gemensamt lyfta fram initiativen på sina webbplatser. Icao och Easa kommer också att göra rimliga ansträngningar för att emellanåt gemensamt marknadsföra iPACK och andra initiativ på andra sätt och i andra forum, vilket kan inbegripa

a)

pressmeddelanden,

b)

konferenser och workshoppar som anordnas av antingen Icao eller Easa,

c)

annonsering i Icaos och Easas publikationer,

d)

elektroniska nyhetsbrev,

e)

sociala medier, och

f)

andra gemensamma aktiviteter som anses nödvändiga.

4.   Ekonomiska aspekter av samarbetet

4.1

iPACK-initiativ och alla andra initiativ kommer att utvecklas och erbjudas baserat på full kostnadstäckning, och alla finansiella genomförandemekanismer kommer att fastställas från fall till fall i enlighet med bestämmelser som Icao och Easa enas om skriftligen i enlighet med punkt 1.2.

4.2

För varje iPACK eller annat initiativ kommer de finansiella genomförandemekanismerna att innefatta bestämmelser om genomförandet, utvecklingen och förvaltningen av kostnader och intäkter, inbegripet fördelningen av dessa mellan Icao och Easa. De finansiella genomförandemekanismerna kommer också att omfatta bestämmelser om de finansiella åtagandenas varaktighet och tak och om avgränsningen av ansvarsområden, och även vad gäller alternativet att dra sig ur de respektive åtagandena.

4.3

De enskilda iPACK-initiativen eller andra initiativen kommer inte att genomföras om Icao och Easa inte skriftligen kommer överens om de finansiella genomförandemekanismer som avses i punkterna 4.1 och 4.2.