ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 176

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
11 juli 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2023/1433 av den 10 juli 2023 om ändring av förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1434 av den 25 april 2023 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, vad gäller tillägg av anmärkningar i avsnitt 1.1.3 i del 1 i bilaga VI ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1435 av den 2 maj 2023 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller modifiering av posterna i del 3 i bilaga VI för 2-etylhexansyra och dess salter, borsyra, dibortrioxid, tetrabordinatriumheptaoxidhydrat, dinatriumtetraborat vattenfritt, ortoborsyra natriumsalt, dinatriumtetraboratdekahydrat, och dinatriumtetraboratpentahydrat ( 1 )

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1436 av den 10 juli 2023 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet dimoxistrobin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om ändring av kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 540/2011 och (EU) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2023/1437 av den 4 maj 2023 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar under vissa förhållanden ( 1 )

14

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2023/1438 av den 10 juli 2023 om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG vad gäller protokollen för undersökning av vissa sorter av lantbruks- och köksväxtarter ( 1 )

17

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/1439 av den 10 juli 2023 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

26

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2023/1440 av den 10 juli 2023 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Ghanas försvarsmakt

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1433

av den 10 juli 2023

om ändring av förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 februari 2011 antog FN:s säkerhetsråd FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och införde därigenom ett vapenembargo mot Libyen.

(2)

FN:s säkerhetsråd bemyndigade genom FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016) stater som agerar nationellt eller genom regionala organisationer att på det fria havet utanför Libyens kust inspektera fartyg som de har rimliga skäl att tro transporterar vapen eller tillhörande materiel till eller från Libyen, direkt eller indirekt, i strid med FN:s vapenembargo mot Libyen och beslutade att stater som vid sådana inspektioner upptäcker artiklar som är förbjudna enligt vapenembargot mot Libyen ska beslagta och bortskaffa sådana artiklar.

(3)

I rådets beslut (Gusp) 2020/472 (2) föreskrivs att huvuduppgiften för unionens marina insats Eunavfor MED Irini är att bidra till genomförandet av FN:s vapenembargo mot Libyen.

(4)

För detta ändamål föreskrivs i artikel 2.3 i beslut (Gusp) 2020/472 att Eunavfor MED Irini, i enlighet med FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner, såsom FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), resolution 2473 (2019) och särskilt FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016), i den mån det krävs ska genomföra inspektioner av fartyg på väg till eller från Libyen inom det överenskomna insatsområdet på det fria havet utanför Libyens kust när det finns rimliga skäl att tro att dessa fartyg för vapen eller tillhörande materiel till eller från Libyen, direkt eller indirekt, i strid med vapenembargot mot Libyen, och att Eunavfor MED Irini ska vidta relevanta åtgärder för att beslagta och bortskaffa sådana artiklar.

(5)

Vidare föreskrivs i artikel 2.5 i beslut (Gusp) 2020/472 att Eunavfor MED Irini, med hänsyn till de exceptionella operativa kraven, efter inbjudan från en medlemsstat får omdirigera fartyg till hamnar i den medlemsstaten och bortskaffa vapen och tillhörande materiel som beslagtagits, inbegripet genom lagring, förstöring eller överföring till en medlemsstat eller till en tredje part. Det föreskrivs också att beslagtagna vapen och tillhörande materiel får bortskaffas med stöd av en medlemsstat som ska åta sig att så snart som möjligt slutföra de förfaranden som krävs för att möjliggöra bortskaffande av de beslagtagna artiklarna, inom ramen för tillämplig rätt och tillämpliga förfaranden.

(6)

Genom rådets beslut (Gusp) 2023/1439 (3) införs en bestämmelse i beslut (Gusp) 2025/1333 om att en sådan medlemsstat är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta bortskaffande, på Eunavfor MED Irinis vägnar, av vapen och tillhörande materiel som Eunavfor MED Irini beslagtagit på det fria havet i enlighet med sitt mandat.

(7)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av den bestämmelsen i alla medlemsstater är det nödvändigt med lagstiftningsåtgärder på unionsnivå.

(8)

Rådets förordning (EU) 2016/44 (4) ger verkan åt beslut (Gusp) 2015/1333. Förordning (EU) 2016/44 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i förordning (EU) 2016/44:

”Artikel 22a

1.   En medlemsstat som bistår Eunavfor MED Irini i enlighet med artikel 2.5 i rådets beslut (Gusp) 2020/472 (*1) ska vidta nödvändiga åtgärder för att på Eunavfor MED Irinis vägnar bortskaffa vapen eller tillhörande materiel, inbegripet varor och teknik som omfattas av unionens gemensamma militära förteckning, som transporteras på det fria havet i strid med det förbud som avses i artikel 5a.1 i beslut (Gusp) 2015/1333 och som beslagtagits av Eunavfor MED Irini på öppet hav i enlighet med artikel 2.3 i beslut (Gusp) 2020/472.

2.   Bortskaffande som avses i punkt 1 får särskilt ske genom att artiklarna förstörs, görs obrukbara eller genom att de får användas, inbegripet av en tredje part, samtidigt som det förhindras att de senare överförs till Libyen eller till något annat tredjeland till vilket överföring av vapen eller tillhörande materiel är förbjuden.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2023.

På rådets vägnar

P. NAVARRO RÍOS

Ordförande


(1)  EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2020/472 av den 31 mars 2020 om Europeiska unionens militära insats i Medelhavsområdet (Eunavfor MED Irini) (EUT L 101, 1.4.2020, s. 4).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2023/1439 av den 10 juli 2023 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen (se sidan 26 i detta nummer av EUT).

(4)  Rådets förordning (EU) 2016/44 av den 18 januari 2016 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011 (EUT L 12, 19.1.2016, s. 1).


11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1434

av den 25 april 2023

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, vad gäller tillägg av anmärkningar i avsnitt 1.1.3 i del 1 i bilaga VI

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 53.1, och

av följande skäl:

(1)

I avsnitt 1.1.3 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 finns förteckningen över anmärkningar vilka kan tilldelas en eller flera poster för harmoniserad klassificering och märkning och avser identifiering, klassificering och märkning av ämnen samt klassificering och märkning av blandningar.

(2)

I sitt yttrande av den 11 juni 2020 om 2-etylhexansyra och dess salter (2) rekommenderade kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté att en ny anmärkning läggs till i avsnitt 1.1.3.1 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 för att klargöra att klassificeringen av en grupp av ämnen i samma post endast bygger på de farliga egenskaperna hos den del av ämnet som är gemensam för alla ämnena i den posten. Enligt riskbedömningskommittén är det för de icke gemensamma delarna av ett ämne nödvändigt att bedöma om deras farliga egenskaper kan motivera en strängare klassificering (högre kategori) eller en bredare klassificering (till exempel ytterligare differentiering, målorgan och/eller faroangivelser) i samma faroklass. En ny anmärkning X bör därför läggas till i avsnitt 1.1.3.1 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. Eftersom denna anmärkning i framtiden sannolikt kommer att tilldelas andra ämnen med samma egenskaper bör den formuleras på ett sådant sätt att den inte är begränsad till den specifika posten.

(3)

I riskbedömningskommitténs yttrande av den 20 september 2019 om borsyra, dibortrioxid, tetrabordinatriumheptaoxidhydrat, dinatriumtetraborat vattenfritt, ortoborsyra natriumsalt, dinatriumtetraboratdekahydrat och dinatriumtetraboratpentahydrat (3) samt riskbedömningskommitténs yttrande av den 11 juni 2020 om 2-etylhexansyra och dess salter beskrevs vetenskapliga belägg för att reproduktionstoxiciteten för var och en av dessa ämnesgrupper beror på en molekylär enhet som är gemensam för alla medlemmar i respektive grupp. Vid övervägandet av förslag om harmoniserad klassificering av vissa borföreningar och av 2-etylhexansyra och dess salter begärde medlemsstaternas rådfrågade experter i expertgruppen CARACAL (behöriga myndigheter för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och klassificering, märkning och förpackning (CLP)) att nya anmärkningar läggs till i avsnitt 1.1.3.2 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. Enligt diskussionerna i expertgruppen CARACAL är dessa anmärkningar nödvändiga för att möjliggöra en mer exakt identifiering av faran med blandningar som innehåller flera ämnen som tillhör samma ”gruppost”. Principen om additivitet bör tillämpas för ämnen vars fara beror på förekomsten eller bildandet av en gemensam molekylär enhet. Till följd av detta är det nödvändigt att beakta bidraget av dessa ämnen till en blandnings sammanlagda farlighet i proportion till koncentrationen av dem, genom att jämföra den tillämpliga generiska eller specifika koncentrationsgränsen med summan av koncentrationerna av de ingående ämnena. Två nya anmärkningar, anmärkning 11 och anmärkning 12, bör därför läggas till i avsnitt 1.1.3.2 i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. Eftersom anmärkning 11 bör tilldelas borsyra och dess salter och andra borföreningar som avger borsyra/borat bör den, med tanke på de berörda posternas specificitet, formuleras på ett sådant sätt att den är specifik för dessa poster. Eftersom anmärkning 12 sannolikt i framtiden kommer att tilldelas andra ämnen än 2-etylhexansyra och dess salter, bör den formuleras på ett sådant sätt att den inte är begränsad till den specifika posten.

(4)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1272/2008

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 april 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


BILAGA

Del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 1.1.3.1 ska följande läggas till som anmärkning X:

”Anmärkning X:

Klassificeringen av faroklassen/faroklasserna i denna post bygger endast på de farliga egenskaperna hos den del av ämnet som är gemensam för alla ämnen i posten. De farliga egenskaperna hos varje ämne i posten beror även på egenskaperna av den del av ämnet som inte är gemensam för alla ämnena i gruppen. Dessa senare måste utvärderas för att bedöma huruvida strängare klassificering(ar) (dvs. en högre kategori) eller ett bredare omfång av samma klassificering (ytterligare differentiering, målorgan och/eller faroangivelser) kan tillämpas för faroklassen/faroklasserna i posten.”

2.

I avsnitt 1.1.3.2 ska följande läggas till som anmärkning 11 och anmärkning 12:

”Anmärkning 11:

Klassificeringen av blandningar som reproduktionstoxiska är nödvändig om summan av koncentrationerna av enskilda borföreningar som är klassificerade som reproduktionstoxiska i den blandning som släpps ut på marknaden är ≥ 0,3 %.

Anmärkning 12:

Klassificeringen av blandningar som reproduktionstoxiska är nödvändig om summan av koncentrationerna av enskilda ämnen som omfattas av denna post i den blandning som släpps ut på marknaden är densamma som, eller större än, den tillämpliga generiska koncentrationsgränsen för den tilldelade kategorin, eller en specifik koncentrationsgräns som anges i denna post.”


11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1435

av den 2 maj 2023

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller modifiering av posterna i del 3 i bilaga VI för 2-etylhexansyra och dess salter, borsyra, dibortrioxid, tetrabordinatriumheptaoxidhydrat, dinatriumtetraborat vattenfritt, ortoborsyra natriumsalt, dinatriumtetraboratdekahydrat, och dinatriumtetraboratpentahydrat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 37.5, och

av följande skäl:

(1)

Tabell 3 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller en förteckning över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till den förordningen.

(2)

Förslag om införande av harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen samt uppdatering eller strykning av den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa andra ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten (kemikaliemyndigheten) i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. Kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté antog yttranden om dessa förslag efter att ha beaktat de synpunkter som inkommit från de berörda parterna.

(3)

I riskbedömningskommitténs yttrande av den 20 september 2019 om borsyra, dibortrioxid, tetrabordinatriumheptaoxidhydrat, dinatriumtetraborat vattenfritt, ortoborsyra natriumsalt, dinatriumtetraboratdekahydrat och dinatriumtetraboratpentahydrat (2) samt riskbedömningskommitténs yttrande av den 11 juni 2020 om 2-etylhexansyra och dess salter (3) beskrevs vetenskapliga belägg för att reproduktionstoxiciteten av var och en av dessa ämnesgrupper beror på en molekylär enhet som är gemensam för alla medlemmar i en ämnesgrupp. Medlemsstaternas experter i kommissionens expertgrupp CARACAL (behöriga myndigheter för Reach och CLP) som rådfrågats begärde därför att anmärkningar ska läggas till i de poster som är relaterade till de ämnesgrupper som avses i riskbedömningskommitténs yttranden från 2019 och 2020, för att ta hänsyn till situationer där flera ämnen som ingår i en av dessa grupper förekommer tillsammans i en blandning och för att fastställa att den tillämpliga koncentrationsgränsen för klassificering av blandningen ska jämföras med summan av koncentrationerna av dessa ämnen. Dessa anmärkningar lades till i del 1 avsnitt 1.1.3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1434 av den 25 april 2023 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller tillägg av anmärkningar i del 1 avsnitt 1.1.3 i bilaga VI (4), som anmärkning 11 och anmärkning 12. Det är därför lämpligt att lägga till en hänvisning till anmärkning 11 i posterna för borsyra, dibortrioxid, tetrabordinatriumheptaoxidhydrat, dinatriumtetraborat vattenfritt, ortoborsyra natriumsalt, dinatriumtetraboratdekahydrat, och dinatriumtetraboratpentahydrat och en hänvisning till anmärkning 12 i posten för 2-etylhexansyra och dess salter.

(4)

I sitt yttrande av den 11 juni 2020 om 2-etylhexansyra och dess salter rekommenderade riskbedömningskommittén att en anmärkning läggs till i denna post i syfte att ta hänsyn till möjligheten att den grupp av ämnen som ingår i posten visserligen baseras på de toxiska egenskaperna hos en gemensam beståndsdel av ämnena, men att en annan ämnesspecifik del av ämnena kan motivera att vissa ämnen klassificeras i en högre kategori eller en klassificering med bredare räckvidd, t.ex. genom att inbegripa ytterligare differentiering, målorgan och/eller faroangivelser, för vissa av de ämnen som ingår i posten. En sådan anmärkning lades till i del 1 avsnitt 1.1.3.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 genom delegerad förordning (EU) 2023/1434 som anmärkning X. Det är därför lämpligt att lägga till en hänvisning till anmärkning X i posten som gäller 2-etylhexansyra och dess salter.

(5)

Medlemsstaternas experter som rådfrågades i CARACAL:s expertgrupp föreslog att nuvarande anmärkning A skulle vara tillämplig på 2-etylhexansyra och dess salter. I anmärkning A föreskrivs att för ämnen som omfattas av en post med en allmän beskrivning, som ”föreningar” eller ”salter”, måste leverantören ange korrekt namn på etiketten. Eftersom posten för 2-etylhexansyra och dess salter har en sådan allmän beskrivning bör en hänvisning till anmärkning A läggas till i den posten.

(6)

Eftersom delegerad förordning (EU) 2023/1434 antogs den 25 april 2023, kunde anmärkningarna i den förordningen inte föras in i tabell 3 i bilaga VI vid tidpunkten för antagandet av kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/849 (5) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/692 (6), genom vilka respektive poster lades till i tabell 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. Det är därför nödvändigt att uppdatera de poster som gäller borsyra, dibortrioxid, tetrabordinatriumheptaoxidhydrat, dinatriumtetraborat vattenfri, ortoborsyra natriumsalt, dinatriumtetraboratdekahydrat, dinatriumtetraboratpentahydrat, genom att lägga till en hänvisning till anmärkning 11 i var och en av dem. Det är också nödvändigt att uppdatera posterna som gäller 2-etylhexansyra och dess salter genom att lägga till en hänvisning till anmärkning 12 och anmärkning X i den posten.

(7)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Det bör inte krävas att de ändrade harmoniserade klassificeringarna efterlevs omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tidsperiod för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de ändrade klassificeringarna och för att sälja befintliga lager av ämnen och blandningar. Denna tidsperiod skulle också göra det möjligt för leverantörerna att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa överensstämmelse med andra krav i förordning (EG) nr 1272/2008, ändrad genom den här förordningen. Leverantörerna bör dock ha möjlighet att tillämpa de ändrade harmoniserade klassificeringarna och anpassa märkningen och förpackningen i enlighet med detta på frivillig basis från och med den dag då denna förordning träder i kraft, för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön, och för att leverantörerna ska ha tillräcklig flexibilitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1272/2008

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 februari 2025.

Leverantörer får klassificera, märka och förpacka ämnen och blandningar som förtecknas i bilagan till denna förordning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, ändrad genom den här förordningen, från och med den 31 juli 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Se sidan 3 i detta nummer av EUT.

(5)  EUT L 188, 28.5.2021, s. 27.

(6)  EGT L 129, 3.5.2022, s. 1.


BILAGA

I tabell 3 i del 3 i bilaga VI ska posterna som motsvarar indexnumren 005-007-00–2, 005-008-00–8, 005-011-00–4 och 607-230-00–6 ersättas med respektive följande poster:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anmärkningar

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelsekod(er)

Faropiktogram, signalordskod(er)

Faroangivelsekod(er)

Kompl. faroangivelsekod(er)

”005-007-00–2

borsyra [1]

borsyra [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

”005-008-00–8

dibortrioxid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

”005-011-00–4

tetrabordinatriumheptaoxidhydrat [1]

dinatriumtetraborat, vattenfri [2]

ortoborsyra, natriumsalt [3]

dinatriumtetraboratdekahydrat [4]

dinatriumtetraboratpentahydrat [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

”607-230-00–6

2-etylhexansyra och dess salter utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 ”


11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/1436

av den 10 juli 2023

om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet dimoxistrobin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om ändring av kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 540/2011 och (EU) 2015/408

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 20.1 och 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2006/75/EG (2) infördes dimoxistrobin som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Verksamma ämnen som i enlighet med artikel 78.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 har tagits upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG anses vara godkända enligt den förordningen, och de förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4).

(3)

Godkännandet av det verksamma ämnet dimoxistrobin enligt del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 löper ut den 31 januari 2024.

(4)

En ansökan om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet dimoxistrobin lämnades in till Ungern, den rapporterande medlemsstaten, och Irland, den medrapporterande medlemsstaten, i enlighet med artikel 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5) inom den tidsfrist som föreskrivs i den artikeln.

(5)

Sökanden lämnade in den kompletterande dokumentation som krävs enligt artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 till den rapporterande medlemsstaten, den medrapporterande medlemsstaten, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten). Den rapporterande medlemsstaten konstaterade att ansökan var fullständig.

(6)

Den rapporterande medlemsstaten utarbetade ett utkast till bedömningsrapport om förnyelse i samråd med den medrapporterande medlemsstaten och överlämnade det till livsmedelsmyndigheten och kommissionen den 1 september 2017. I utkastet till bedömningsrapport om förnyelse föreslog den rapporterande medlemsstaten att godkännandet av det verksamma ämnet dimoxistrobin skulle förnyas.

(7)

Livsmedelsmyndigheten gjorde den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten. Livsmedelsmyndigheten sände även utkastet till bedömningsrapport om förnyelse till sökanden och till medlemsstaterna för synpunkter, och inledde ett offentligt samråd om det. Livsmedelsmyndigheten vidarebefordrade de mottagna synpunkterna till kommissionen.

(8)

Livsmedelsmyndigheten genomförde samråd med experter inom områdena toxicitet för däggdjur, omvandling, spridning och fördelning i miljön samt ekotoxikologi i januari och juni 2022. Som ett resultat av dessa samråd identifierade livsmedelsmyndigheten farhågor, särskilt när det gäller förorening av grundvatten genom toxikologiskt relevanta metaboliter av dimoxistrobin.

(9)

Den 12 augusti 2022 begärde kommissionen, mot bakgrund av de farhågor avseende förorening av grundvatten som livsmedelsmyndigheten identifierat, att livsmedelsmyndigheten skulle utfärda ett uttalande med en sammanfattning av de viktigaste resultaten när det gäller bedömningen av det verksamma ämnet dimoxistrobin och dess omvandling, spridning och fördelning i miljön samt dess ekotoxikologi.

(10)

Den 11 oktober 2022 meddelade livsmedelsmyndigheten kommissionen detta uttalande (6).

(11)

I sitt uttalande bekräftade livsmedelsmyndigheten att det finns ett kritiskt problem för alla representativa användningsområden för det verksamma ämnet, särskilt en hög risk för förorening av grundvattnet genom toxikologiskt relevanta metaboliter av dimoxistrobin (505M08 och 505M09) under alla geoklimatiska förhållanden som ingår i scenarierna för grundvattenbedömning.

(12)

Kommissionen lade fram ett utkast till förnyelserapport om dimoxistrobin och ett utkast till denna förordning för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder den 8 december 2022 respektive den 25 januari 2023.

(13)

Kommissionen uppmanade sökanden att lämna synpunkter på livsmedelsmyndighetens uttalande. I enlighet med artikel 14.1 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 uppmanade kommissionen dessutom sökanden att lämna synpunkter på förnyelserapporten. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(14)

Trots sökandens argument kunde farhågorna rörande dimoxistrobins omvandling, spridning och fördelning i miljön samt ekotoxikologi inte undanröjas.

(15)

Det har sålunda inte kunnat fastställas att dimoxistrobin uppfyller villkoren för godkännande i artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009. Godkännandet för det verksamma ämnet bör därför inte förnyas.

(16)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(17)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 (7) förtecknas dimoxistrobin som ett kandidatämne för substitution. Eftersom godkännandet av dimoxistrobin inte förnyas är det inte längre relevant att förteckna ämnet. Posten för dimoxistrobin bör därför utgå ur bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/408.

(18)

Medlemsstaterna bör ges tid för att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller dimoxistrobin.

(19)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller dimoxistrobin bör inte överstiga 12 månader efter det att den här förordningen har trätt i kraft.

(20)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/115 (8) förlängdes godkännandeperioden för dimoxistrobin till den 31 januari 2024 så att förnyelseförfarandet hinner slutföras innan godkännandeperioden löper ut. Eftersom ett beslut om att inte förnya godkännandet har fattats innan den förlängda godkännandeperioden löper ut bör den här förordningen emellertid tillämpas tidigare än det datumet.

(21)

Den här förordningen hindrar inte att en annan ansökan om godkännande av dimoxistrobin lämnas in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Icke förnyat godkännande av det verksamma ämnet

Godkännandet av det verksamma ämnet dimoxistrobin förnyas inte.

Artikel 2

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

I del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska rad 128 om dimoxistrobin utgå.

Artikel 3

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/408

Posten för dimoxistrobin i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/408 ska utgå.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dimoxistrobin som verksamt ämne senast den 31 januari 2024.

Artikel 5

Anståndsperiod

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska löpa ut senast den 31 juli 2024.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2006/75/EG av den 11 september 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för införande av dimoxistrobin som verksamt ämne (EUT L 248, 12.9.2006, s. 3).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26). Den genomförandeförordningen har ersatts av genomförandeförordning (EU) 2020/1740 men den fortsätter att tillämpas på förfarandet för förnyelse av godkännandet av de verksamma ämnen 1) vars godkännandeperiod löper ut före den 27 mars 2024, och 2) vars godkännandeperiod har förlängts till den 27 mars 2024 eller en senare tidpunkt genom en förordning som antogs i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1107/2009 den 27 mars 2021 eller senare.

(6)  ”Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin”, EFSA Journal, vol. 20(2022):11, artikelnr e07634 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 av den 11 mars 2015 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (EUT L 67, 12.3.2015, s. 18).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/115 av den 16 januari 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioden för det verksamma ämnet dimoxistrobin (EUT L 15, 17.1.2023, s. 13).


DIREKTIV

11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/14


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2023/1437

av den 4 maj 2023

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar under vissa förhållanden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller de farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Den begränsningen gäller inte de användningar som omfattas av undantag enligt bilaga IV till direktivet.

(2)

De kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU är upptagna i bilaga I till det direktivet.

(3)

Kvicksilver är ett ämne som omfattas av begränsningar enligt bilaga II till direktiv 2011/65/EU.

(4)

Den 26 april 2021 mottog kommissionen en ansökan, i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 2011/65/EU, om införande av ett undantag i bilaga IV till det direktivet för kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar vid temperaturer över 300 °C och tryck över 1 000 bar (det begärda undantaget).

(5)

Den berörda tryckgivaren, inbyggd i kapillärreometrar, består av elektriska komponenter och utgör elektrisk mätutrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU. De kapillärreometrar som beskrivs i det begärda undantaget tillhör kategori 9 ”Övervaknings- och kontrollinstrument” i bilaga I till direktiv 2011/65/EU.

(6)

I utvärderingen av ansökan om undantag, som omfattade en teknisk och vetenskaplig bedömningsstudie (2), drogs slutsatsen att det från vetenskaplig och teknisk synpunkt inte är praktiskt möjligt att substituera kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar vid temperaturer över 300 °C och tryck över 1 000 bar. Utvärderingen omfattade samråd med berörda parter i enlighet med kraven i artikel 5.7 i direktiv 2011/65/EU.

(7)

Ett av de relevanta villkoren i artikel 5.1 a i direktiv 2011/65/EU är uppfyllt, nämligen att borttagning och substitution inte är praktiskt möjlig från vetenskaplig eller teknisk synpunkt.

(8)

Det är därför lämpligt att bevilja det begärda undantaget genom att föra in de användningar som omfattas av begäran i bilaga IV till direktiv 2011/65/EU med avseende på elektrisk och elektronisk utrustning i kategori 9.

(9)

För att iaktta framtida begränsningar för produkter med kvicksilver tillsatt enligt förordning (EU) 2017/852 Europaparlamentets och rådets (3)är det nödvändigt att begränsa giltighetsperioden för undantaget så att perioden löper ut den 31 december 2025. Perioden fastställs i enlighet med artikel 5.2 första stycket i direktiv 2011/65/EU.

(10)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari 2024 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 1 februari 2024.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 maj 2023

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (EUT L 137, 24.5.2017, s. 1).


BILAGA

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande post läggas till som post 49:

”49.

Kvicksilver i smälttryckgivare för kapillärreometrar vid temperaturer över 300 °C och tryck över 1 000 bar.

Undantaget är tillämpligt på kategori 9 och löper ut den 31 december 2025.”


11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2023/1438

av den 10 juli 2023

om ändring av direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG vad gäller protokollen för undersökning av vissa sorter av lantbruks- och köksväxtarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 7.2 a och b,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 7.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EG (3) och 2003/91/EG (4) syftar till att säkerställa att de sorter av lantbruks- och köksväxtarter som medlemsstaterna tar upp i de nationella sortlistorna överensstämmer med de protokoll som fastställts av Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO). Dessa direktiv syftar särskilt till att säkerställa överensstämmelse med bestämmelserna om vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningen och minimikraven vid undersökning av vissa sorter av lantbruks- och köksväxtarter. För de arter som inte omfattas av CPVO:s protokoll syftar direktiven till att säkerställa överensstämmelse med riktlinjerna från Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV).

(2)

CPVO och UPOV har uppdaterat de gällande protokollen, särskilt när det gäller hampa, vitlök, kålrabbi, sallatscikoria, vattenmelon och rova. Detta bör avspeglas i unionsrätten.

(3)

Direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Medlemsstaterna ska tillämpa de nya reglerna från och med den 1 januari 2024. För att inte störa de officiella undersökningarna bör dock följande gälla: För sorter som inte ännu godkänts för införande i den gemensamma sortlistan för lantbruks- eller köksväxtarter bör man fortsätta med de officiella undersökningar som har inletts före den 1 januari 2024 och ännu inte avslutats, i enlighet med direktiv 2003/90/EG eller direktiv 2003/91/EG i deras lydelse innan de ändrades genom det här direktivet.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2003/90/EG

Bilagorna I och II till direktiv 2003/90/EG ska ersättas med texten i del A i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2003/91/EG

Bilagorna till direktiv 2003/91/EG ska ersättas med texten i del B i bilagan till det här direktivet.

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2023 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2024.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

För officiella sortundersökningar som inletts före den 1 januari 2024 men som ännu inte avslutats ska direktiven 2003/90/EG och 2003/91/EG tillämpas i deras lydelse innan de ändrades genom det här direktivet.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Kommissionens direktiv 2003/90/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Kommissionens direktiv 2003/91/EG av den 6 oktober 2003 om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/55/EG vad gäller vilka egenskaper som minst skall ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av köksväxter (EUT L 254, 8.10.2003, s. 11).


BILAGA

Del A

”BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med Gemenskapens växtsortsmyndighets (CPVO) provningsprotokoll  (*1)

Vetenskapligt namn

Standardnamn

CPVO:s protokoll

Dactylis glomerata L.

Hundäxing

TP 31/1, 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Rörsvingel

TP 39/1, 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Finsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fårsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Ängssvingel

TP 39/1, 1.10.2015

Festuca rubra L.

Rödsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Hårdsvingel

TP 67/1, 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italienskt rajgräs

TP 4/2, 19.3.2019

Lolium perenne L.

Engelskt rajgräs

TP 4/2, 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

Hybridrajgräs

TP 4/2, 19.3.2019

Medicago sativa L.

Blålusern

TP 6/1 corr., 22.12.2021

Medicago x varia T. Martyn

Lusern

TP 6/1 corr., 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Vildtimotej

TP 34/1, 22.12.2021

Phleum pratense L.

Timotej

TP 34/1, 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Foderärt

TP 7/2 rev. 3 corr., 6.3.2020

Poa pratensis L.

Ängsgröe

TP 33/1, 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Rödklöver

TP 5/1, 22.12.2021

Vicia faba L.

Åkerböna

TP 8/1, 19.3.2019

Vicia sativa L.

Fodervicker

TP 32/1, 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålrot

TP 89/1, 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Oljerättika

TP 178/1, 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Raps

TP 36/3, 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Hampa

TP 276/2 rev., 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Sojaböna

TP 80/1, 15.3.2017

Gossypium spp.

Bomull

TP 88/2, 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Solros

TP 81/1, 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Spånadslin/Oljelin

TP 57/2, 19.3.2014

Sinapis alba L.

Vitsenap

TP 179/1, 15.3.2017

Avena nuda L.

Nakenhavre

TP 20/3, 6.3.2020

Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)

Havre och rödhavre

TP 20/3, 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Korn

TP 19/5, 19.3.2019

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/3, 1.10.2015

Secale cereale L.

Råg

TP 58/1 rev. corr., 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorghum

TP 122/1, 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sudangräs

TP 122/1, 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybrider som uppkommit genom korsning av Sorghum bicolor subsp. bicolor och Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1, 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Triticum med en art av släktet Secale

TP 121/3 corr., 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Vete

TP 3/5, 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Durumvete

TP 120/3, 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Majs

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Potatis

TP 23/3, 15.3.2017

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med Upovs provningsriktlinjer  (*2)

Vetenskapligt namn

Standardnamn

Upovs riktlinje

Beta vulgaris L.

Foderbeta

TG 150/3, 4.11.1994

Agrostis canina L.

Brunven

TG 30/6, 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Storven

TG 30/6, 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krypven

TG 30/6, 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Rödven

TG 30/6, 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Plattlosta

TG 180/3, 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskagräs

TG 180/3, 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Festuca med en art av släktet Lolium

TG 243/1, 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Käringtand

TG 193/1, 9.4.2008

Lupinus albus L.

Vitlupin

TG 66/4, 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Blålupin

TG 66/4, 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gullupin

TG 66/4, 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Pigglusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Skivlusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Mattlusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Humlelusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Klotlusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Tagglusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Rynklusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Snäcklusern

TG 228/1, 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Tornlusern

TG 228/1, 5.4.2006

Trifolium repens L.

Vitklöver

TG 38/7, 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Grävklöver

TG 170/3, 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Honungsört

TG 319/1, 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Jordnöt

TG 93/4, 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Sareptasenap

TG 335/1, 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG 185/3, 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Safflor

TG 134/3, 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Vallmo

TG 166/4, 9.4.2014

Del B

”BILAGA I

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 a och som ska överensstämma med Gemenskapens växtsortsmyndighets (CPVO) provningsprotokoll  (*3)

Vetenskapligt namn

Standardnamn

CPVO:s protokoll

Allium cepa L. (Cepa-gruppen)

Lök

TP 46/2, 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen)

Schalottenlök

TP 46/2, 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Piplök

TP 161/1, 11.3.2010

Allium porrum L.

Purjolök

TP 85/2, 1.4.2009

Allium sativum L.

Vitlök

TP 162/2, 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

TP 198/2, 11.3.2015

Apium graveolens L.

Blekselleri

TP 82/1, 13.3.2008

Apium graveolens L.

Rotselleri

TP 74/1, 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sparris

TP 130/2, 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

TP 60/1, 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Mangold

TP 106/2, 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Grönkål

TP 90/1, 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/2 rev. 2, 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 rev. 2, 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Brysselkål

TP 54/2 rev., 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kålrabbi

TP 65/2, 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Savojkål, vitkål och rödkål

TP 48/3 rev. 2, 25.3.2021

Brassica rapa L.

Salladskål

TP 105/1, 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, paprika

TP 76/2 rev. 2 corr., 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Friséesallat och escarolesallat

TP 118/3, 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Rotcikoria

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Sallatscikoria

TP 154/2 rev., 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Endiviasallat eller Witlof-cikoria

TP 173/2, 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

TP 142/2 rev. 2, 31.3.2023

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 rev. 2 corr., 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Gurka (slanggurka och druvgurka)

TP 61/2 rev. 2, 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

TP 155/1, 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Pumpa, squash

TP 119/1 rev., 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka och kardon

TP 184/2 rev., 6.3.2020

Daucus carota L.

Morot och fodermorot

TP 49/3 corr., 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

TP 183/2, 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Sallat

TP 13/6 rev. 3, 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Tomat

TP 44/4 rev. 5, 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1 corr., 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Böna (buskböna, störböna och brun böna)

TP 12/4, 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Ärt (märgärt, spritärt och sockerärt)

TP 7/2 rev. 3 corr., 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Rädisa

TP 64/2 rev. corr., 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

TP 62/1, 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

TP 116/1, 11.3.2015

Solanum melongena L.

Aubergine/äggplanta

TP 117/1, 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spenat

TP 55/5 rev. 4, 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

TP 206/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sockermajs, popmajs

TP 2/3, 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Grundstam för tomat

TP 294/1 rev. 5, 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Arthybrider av Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne som används som grundstammar

TP 311/1, 15.3.2017

BILAGA II

Förteckning över de arter som avses i artikel 1.2 b och som ska överensstämma med Upovs provningsriktlinjer  (*4)

Vetenskapligt namn

Standardnamn

Upovs riktlinje

Brassica rapa L.

Rova

TG/37/11, 23.9.2022


(*1)  Dessa protokoll finns på växtsortsmyndighetens webbplats (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Dessa riktlinjer finns på Upovs webbplats (www.upov.int).

(*3)  Dessa protokoll finns på växtsortsmyndighetens webbplats (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Dessa riktlinjer finns på Upovs webbplats (www.upov.int).


BESLUT

11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/26


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/1439

av den 10 juli 2023

om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333 (1) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen.

(2)

FN:s säkerhetsråd bemyndigade genom FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016) stater som agerar nationellt eller genom regionala organisationer att på det fria havet utanför Libyens kust inspektera fartyg som de har rimliga skäl att tro transporterar vapen eller tillhörande materiel till eller från Libyen, direkt eller indirekt, i strid med FN:s vapenembargo mot Libyen och beslutade att stater som vid sådana inspektioner upptäcker artiklar som är förbjudna enligt vapenembargot mot Libyen ska beslagta och bortskaffa sådana artiklar.

(3)

I rådets beslut (Gusp) 2020/472 (2) föreskrivs att huvuduppgiften för unionens marina insats Eunavfor MED Irini är att bidra till genomförandet av FN:s vapenembargo mot Libyen.

(4)

För detta ändamål föreskrivs i artikel 2.3 i beslut (Gusp) 2020/472 att Eunavfor MED Irini i enlighet med FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner, särskilt FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016), i den mån det krävs ska genomföra inspektioner av fartyg på väg till eller från Libyen inom det överenskomna insatsområdet på det fria havet utanför Libyens kust när det finns rimliga skäl att tro att dessa fartyg för vapen eller tillhörande materiel till eller från Libyen, direkt eller indirekt, i strid med vapenembargot mot Libyen, och att Eunavfor MED Irini ska vidta relevanta åtgärder för att beslagta och bortskaffa sådana artiklar.

(5)

Vidare föreskrivs i artikel 2.5 i beslut (Gusp) 2020/472 att Eunavfor MED Irini, med hänsyn till de exceptionella operativa kraven, efter inbjudan från en medlemsstat får omdirigera fartyg till hamnar i den medlemsstaten och bortskaffa vapen och tillhörande materiel som beslagtagits, inbegripet genom lagring, förstöring eller överföring till en medlemsstat eller till en tredje part. Det föreskrivs också att beslagtagna vapen och tillhörande materiel får bortskaffas med stöd av en medlemsstat som ska åta sig att så snart som möjligt slutföra de förfaranden som krävs för att möjliggöra bortskaffande av de beslagtagna artiklarna, inom ramen för tillämplig rätt och tillämpliga förfaranden.

(6)

Det bör därför införas relevanta bestämmelser där det anges att en sådan medlemsstat måste vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta bortskaffandet på Eunavfor MED Irinis vägnar av vapen och tillhörande materiel som Eunavfor MED Irini i enlighet med sitt uppdrag har beslagtagit på det fria havet.

(7)

Beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i beslut (Gusp) 2015/1333:

”Artikel 5a

1.   I enlighet med FN:s säkerhetsråds relevanta resolutioner avseende Libyen, särskilt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011) och FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016), ska det vara förbjudet för fartyg som för ett tredjelands flagg, på väg till eller från Libyen att transportera vapen och tillhörande materiel, inbegripet varor och teknik som omfattas av unionens gemensamma militära förteckning, till eller från Libyen, direkt eller indirekt, på det fria havet utanför Libyens kust, i strid med det vapenembargo som införts genom FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011).

2.   En medlemsstat som bistår Eunavfor MED Irini i enlighet med artikel 2.5 i rådets beslut (Gusp) 2020/472 (*1) ska vidta nödvändiga åtgärder för att på Eunavfor MED Irinis vägnar bortskaffa vapen eller tillhörande materiel, inbegripet varor och teknik som omfattas av unionens gemensamma militära förteckning, som i enlighet med artikel 2.3 i det beslutet har beslagtagits av Eunavfor MED Irini på det fria havet.

3.   Bortskaffande som avses i punkt 2 får särskilt ske genom att artiklarna förstörs, görs obrukbara eller genom att de får användas, inbegripet av en tredje part, samtidigt som det förhindras att de senare överförs till Libyen eller till något annat tredjeland till vilket överföring av vapen eller tillhörande materiel är förbjuden.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2023.

På rådets vägnar

P. NAVARRO RÍOS

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (EUT L 206, 1.8.2015, s. 34).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2020/472 av den 31 mars 2020 om Europeiska unionens militära insats i Medelhavsområdet (Eunavfor MED Irini) (EUT L 101, 1.4.2020, s. 4).


11.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/28


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/1440

av den 10 juli 2023

om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Ghanas försvarsmakt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut (Gusp) 2021/509 (1) inrättas den europeiska fredsfaciliteten för medlemsstaternas finansiering av unionsåtgärder inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet enligt artikel 21.2 c i fördraget. I synnerhet ska, enligt artikel 1.2 i beslut (Gusp) 2021/509, den europeiska fredsfaciliteten användas för att finansiera stödåtgärder såsom åtgärder för att stärka tredjestaters och regionala och internationella organisationers kapacitet när det gäller militära och försvarsrelaterade frågor.

(2)

De nordliga regionerna i Guineabuktens kustländer, nämligen Ghana, Elfenbenskusten, Benin och Togo, har fått försämrade säkerhetsförhållanden i samband med den kris som drabbat centrala Sahel.

(3)

Mot bakgrund av den försämrade säkerhetsmiljön är det viktigt att stärka försvarsmakterna och säkerhetsstyrkorna för att möjliggöra och stödja stabiliseringsinsatser i Ghana. I detta sammanhang, och med full medvetenhet om att situationen kräver ett integrerat svar, är långsiktig fred och säkerhet i Ghana en nyckelprioritering för unionen.

(4)

Den 5 maj 2023 mottog unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik en begäran från Ghana om att unionen skulle bistå Ghanas försvarsmakt med upphandling av viktig utrustning för att stärka den operativa förmågan hos de militära enheter som utplacerats i landets norra del för att bekämpa väpnade grupper och motverka och minska möjligheterna för dessa grupper att begå terroristattacker.

(5)

Stödåtgärder ska genomföras med beaktande av de principer och krav som anges i beslut (Gusp) 2021/509, i synnerhet i överensstämmelse med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (2), samt i enlighet med reglerna för verkställandet av inkomster och utgifter som finansieras inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten.

(6)

Rådet bekräftar sin beslutsamhet att skydda, främja och förverkliga de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och de demokratiska principerna och att stärka rättsstatens principer och god samhällsstyrning, i enlighet med Förenta nationernas stadga, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt internationell rätt, särskilt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande, mål, tillämpningsområde och varaktighet

1.   Härmed inrättas en stödåtgärd till förmån för Ghana (mottagaren), som ska finansieras inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten (stödåtgärden).

2.   Målet med stödåtgärden är att stärka kapaciteten hos Ghanas försvarsmakt för att skydda Ghanas territoriella integritet och suveränitet och dess civilbefolkning mot interna och externa angrepp samt bidra till fred och stabilitet i regionen.

3.   För att uppnå det mål som anges i punkt 2 ska stödåtgärden finansiera följande typer av utrustning som inte har utformats för att åstadkomma dödligt våld:

a)

Underrättelse- och övervakningsutrustning.

b)

System för telekrigföring.

c)

Militär teknisk utrustning.

d)

Flodutrustning.

e)

Utrustning för ammunitionsröjning.

4.   Stödåtgärden ska finansiera överföringen till Ghana av 105 militariserade fordon som beslagtagits av insatsen Eunavfor MED Irini ombord på handelsfartyget MV Victory RoRo den 18 juli 2022 på grund av det fartygets brott mot Förenta nationernas vapenembargo mot Libyen.

5.   Stödåtgärdens varaktighet ska vara 30 månader från och med dagen för antagandet av detta beslut.

Artikel 2

Finansiella arrangemang

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för stödåtgärden ska vara 8 250 000 EUR.

2.   Alla utgifter ska förvaltas i enlighet med beslut (Gusp) 2021/509 och reglerna för verkställande av inkomster och utgifter som finansieras inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten.

3.   Utgifter för genomförandet av stödåtgärden ska vara stödberättigande från och med dagen för antagandet av detta beslut.

Artikel 3

Arrangemang med mottagaren

1.   Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ska ingå alla nödvändiga arrangemang med mottagaren för att säkerställa att mottagaren efterlever de krav och villkor som fastställs genom detta beslut som ett villkor för tillhandahållandet av stöd inom ramen för stödåtgärden.

2.   De arrangemang som avses i punkt 1 ska inkludera bestämmelser som förpliktar mottagaren att säkerställa att

a)

Ghanas försvarsmakt efterlever tillämplig internationell rätt, särskilt internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt,

b)

tillgångar som tillhandahålls inom ramen för stödåtgärden används korrekt och effektivt för de ändamål för vilka de tillhandahållits,

c)

underhållet av tillgångar som tillhandahålls inom ramen för stödåtgärden är tillräckligt för att säkerställa att tillgångarna är användbara och tillgängliga i operativt hänseende under deras livscykel,

d)

tillgångar som tillhandahålls inom ramen för stödåtgärden inte kommer att gå förlorade, eller utan godkännande från den facilitetskommitté som inrättats enligt beslut (Gusp) 2021/509 överföras till andra personer eller enheter än dem som identifieras i de arrangemangen, vid slutet av deras livscykel.

3.   De arrangemang som avses i punkt 1 ska inkludera bestämmelser om tillfälligt upphävande och avslutande av stöd inom ramen för stödåtgärden om det konstateras att mottagaren åsidosatt de förpliktelser som anges i punkt 2.

Artikel 4

Genomförande

1.   Den höga representanten ska vara ansvarig för att säkerställa genomförandet av detta beslut i enlighet med beslut (Gusp) 2021/509 och med reglerna för verkställande av inkomster och utgifter som finansieras inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten, i linje med den integrerade metodiska ramen för bedömning och identifiering av vilka åtgärder och kontroller som krävs vad gäller stödåtgärder inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten.

2.   De verksamheter som avses i artikel 1.3 ska genomföras av stödåtgärdsförvaltaren genom ett administrativt arrangemang med Economat des Armées i enlighet med artikel 37 i beslut (Gusp) 2021/509.

Artikel 5

Övervakning, kontroll och utvärdering

1.   Den höga representanten ska övervaka att mottagaren fullgör de förpliktelser som fastställs i artikel 3. Denna övervakning ska användas för att öka medvetenheten om sammanhanget och riskerna för åsidosättanden av de förpliktelser som fastställs i enlighet med artikel 3 och bidra till att förebygga sådana åsidosättanden, inbegripet kränkningar av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt som begås av Ghanas försvarsmakt.

2.   Kontrollen av utrustning och varor efter leverans ska organiseras på följande sätt:

a)

Verifiering av leverans, varigenom leveransintyg för den europeiska fredsfaciliteten ska undertecknas av slutanvändarstyrkorna när äganderätten överförs.

b)

Rapportering, i vilken mottagaren årligen ska rapportera om den verksamhet som genomförs med den utrustning som tillhandahålls genom stödåtgärden och, i förekommande fall, om inventeringen av angiven materiel till dess att kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) anser att sådan rapportering inte längre är nödvändig.

c)

Inspektioner på plats, varvid mottagaren på begäran ska ge den höga representanten tillträde för att genomföra kontroller på plats.

3.   Den höga representanten ska göra en slutlig utvärdering efter slutförandet av stödåtgärden i syfte att bedöma huruvida stödåtgärden har bidragit till uppnåendet av de mål som anges i artikel 1.2.

Artikel 6

Rapportering

Under genomförandeperioden ska den höga representanten förelägga Kusp halvårsrapporter om genomförandet av stödåtgärden i enlighet med artikel 63 i beslut (Gusp) 2021/509. Stödåtgärdsförvaltaren ska regelbundet informera den facilitetskommitté som inrättats genom beslut (Gusp) 2021/509 om verkställandet av inkomster och utgifter i enlighet med artikel 38 i det beslutet, inbegripet genom att tillhandahålla information om berörda leverantörer och underleverantörer.

Artikel 7

Tillfälligt upphävande och avslutande

1.   Kusp får besluta att helt eller delvis tillfälligt upphäva genomförandet av stödåtgärden i enlighet med artikel 64 i beslut (Gusp) 2021/509.

2.   Kusp får även rekommendera att rådet avslutar stödåtgärden.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2023.

På rådets vägnar

P. NAVARRO RÍOS

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2021/509 av den 22 mars 2021 om inrättande av en europeisk fredsfacilitet och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/528 (EUT L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).